Hotărârea nr. 107/2019

Hotãrârea nr. 107 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru o unitate locativa cu destinatia de locuinta de necesitate


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                                    - - •?

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

|              lATiis |

HOTĂRÂREA NR. 107

privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu

destinația de locuință de necesitate


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 156/10.04.2019 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.5400/10.04.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată în str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 136/22.04.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data 10.04.2019;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 362/28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere pe o perioadă de trei luni, începând cu data de 15.05.2019 până în data de 14.08.2019, pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată în str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

PREȘED

George-S