Hotărârea nr. 105/2019

Hotãrârea nr. 105 privind prelungirea contractului de comodat nr.22/03.05.2012 prin incheierea actului aditional nr.8 pentru imobilul din Ploiesti str. Infratirii nr.4 in care functioneaza Sectia nr.3 a Inspectoratului Judetean de Politie Prahova


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 105 privind prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr. 8 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr. 3 a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de Motive nr. 144/10.04.2019 a consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 3430/03.04.2019 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 119/08.04.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 106/08.04.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune prelungirea contractului de comodat nr.22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr. 8 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr.4 în care funcționează Secția nr.3 a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 08.04.2019;

Având în vedere solicitarea Inspectoratului Județean de Poliție Prahova înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.5809/19.03.2019;

■A

In baza contractului de comodat nr.22/03.05.2012 încheiat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2012;

Luând în considerare faptul că imobilul, ce face obiectul prezentei hotărâri, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 13 59/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

Având în vedere art.112, alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), lit “c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului de comodat nr.22/03.05.2012, pentru o perioadă de 1 an de zile, începând cu data de 05.05.2019 până la data de 04.05.2020, pentru imobilul din Ploiești, str. înfrățirii nr.4 în care funcționează Secția de Poliție nr.3 a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

Art. 2 împuternicește directorul Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga”, în calitate de administrator al spațiului, să semneze actul adițional nr.8 la contractul de comodat nr.22/03.05.2012, care reprezintă Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 împuternicește Primarul și reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului să vizeze actul adițional nr.8 menționat la art.2.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” și Inspectoratul Județean de Poliție Prahova vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019


Act adițional nr. 8

la contractul de comodat nr.22/03.05.2012


fr -aa

Părțile contractante:                                                            >-j

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” cu sediul în Ploiești, str. Mine; u r^^udețufy /

Prahova, tel/fax 0244.552398, având codul fiscal nr.29169408 și contul de

RO20TREZ5215004XXX011631, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat priHWCctor -.........și contabil șef -........., în calitate de comodant,

Și

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Vasile Lupu 60-62, tel. 0244595340, cod fiscal 2844960, cont nr.

nr.


2844960ROTREZ52123610120XXXXX, reprezentat de chestor de poliție -........., în

calitate de comodatar,

Convin, în temeiul art.1270 cod civil și art.3.1 din contract, asupra următoarei modificări contractuale:

Articol unic: Durata contractului de închiriere prevăzută la Cap.3.1 din contract se prelungește cu l(un) an, respectiv de la data de 05.05.2019 până la data 04.05.2020.

Restul clauzelor prevăzute în contractul de comodat nr.22/03.05.2012 și a actelor adiționale încheiate rămân neschimbate.

Prezentul act adițional conține_____pagină/pagini și s-a întocmit în 2 (două)

exemplare originale.

COMODANT,

COMODATAR,

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”


Inspectoratul de Poliție Județean Prahova


Director,


Chestor de poliție,


Contabil șef,


Contabil șef,


Șef serviciu logistic,

Consilier juridic,


VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Direcția Tehnic-

Investiții


PRIMAR,

Direcția Gestiune Patrimoniu

Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

Director Executiv,

Director Executiv,

Director Executiv

Adjunct,

Director Executiv Adjunct,