Hotărârea nr. 104/2019

Hotãrârea nr. 104 constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului-teren restituit fostului proprietar care afecteaza o parte din terenul aferent Colegiului National "Regina Maria" ("Jean Monnet")


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 104 constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului-teren restituit fostului proprietar care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național „Regina Maria” („Jean Monnet”)

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 145/10.04.2019 a consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 3508/05.04.2019 la Direcția Tehnic-Investiții, nr. 83/05.04.2019 la Direcția Economică și nr. 109/08.04.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea constituirii comisiei de negociere a chiriei imobilului-teren restituit fostului proprietar care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național „Regina Maria” („Jean Monnet”)

în conformitate cu Raportul din data de 08.04.2019 al Comisiei Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

Având în vedere Dispoziția nr.1076/08.02.2018 privind soluționarea parțială a notificărilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, ce au ca obiect imobilul situat în Ploiești, str. Democrației nr. 70;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 520/2017 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Nicolae Iorga, nr. 7, imobil în care funcționează Colegiul Național „Regina Maria” („Jean Monnet”);

în baza prevederilor art.1777 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;

în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

în baza prevederilor art. 45 (1) si (4) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ultrioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului-teren restituit fostului proprietar care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național „Regina Maria” („Jean Monnet”), formată din cinci persoane, în următoarea componență:

  • - Marilena Stanciu

  • - Robert Vîscan

  • - Grigore Constantin

  • - Sorin Văduva

  • - Claudia Sălceanu

  • (2) Din comisia de negociere va face parte și personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care va fi desemnat prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești, respectiv:

  • - reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

  • - reprezentant al Direcției Economice;

  • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu.

  • (3) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) și (2) va fi asigurat de un reprezentant al Direcției Tehnic-Investiții, desemnat prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, X® M i x /SECRETAR, George-Siorin-Niculae BOTEZ.            Laurențiu DIȚU