Hotărârea nr. 103/2019

Hotãrârea nr. 103 privind transformarea unui post din cadrul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 103


privind transformarea unui post din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

9                                                                                                             9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 139/10.04.2019 a primarului municipiului Ploiești dl Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 4787/29.03.2019 prin care se propune aprobarea transformării unui post de natură contractuală, respectiv un post de asistent medical debutant în asistent medical, urmare expirării stagiului de debutant;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 163/15.04.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 133/22.04.2019;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.04.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 23.04.2019;

A

In conformitate cu prevederile art 45A1 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 -actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile art.31 din Legea nr.l53/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a” si alin (3) lit ”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea postului de asistent medical debutant în asistent medical la Serviciul Cabinete Medicale Școlare, începând cu data de 01.04.2019.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.04.2019.

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 374/27.09.2018 se modifică conform prezentei hotărâri.

Art. 4 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

»                                                  î                                    ■'                                                                    7                            5                                   7

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

\

PREȘEDINȚI DE ȘEDINȚA,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: /SECRETAR, q M A > 1 aurentiu DITU