Hotărârea nr. 102/2019

Hotãrârea nr. 102 privind aprobarea transformarii unui post de asistent medical debutant in asistent medical din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, institutie sub autoritatea Consiliului Local Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 102

privind aprobarea transformării unui post de asistent medical debutant în asistent medical din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 147/10.04.2019 a Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești nr. 2317/10.04.2019, prin care se propune transformarea unui post de asistent medical debutant în asistent medical, din cadrul Cabinetului de Endocrinologie - Ambulatoriul Integrat, ca urmare a promovării examenului de asistent medical;

Având în vedere Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 164/15.04.2019 și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 132/22.04.2019;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.04.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamați! din data de 23.04.2019;

în conformitate cu prevederile art.15, lit „a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art.36, alin.(2) lit. „a” și alin.(3) lit. ”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea unui post de asistent medical debutant în asistent medical, din cadrul Cabinetului de Endocrinologie - Ambulatoriul Integrat al Spitalului de Pediatrie Ploiești, începând cu data de 01.04.2019.

Art. 2 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

A

Contrasemnează:

/secretar,

Laurentiu DITU


președinte de ședință,  George-Soi;ip-Niculae BOTEZ