Hotărârea nr. 100/2019

Hotãrârea nr. 100 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 100 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive nr. 113/11.03.2019 a Primarului Municipiului Ploiești - dl. Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești nr. 025025/06.03.2019 prin care se propune indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 47/13.03.2019 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 140/24.04.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 23.04.2019;

Având în vedere adresa nr. 23064/27.02.2019 prin care Direcția Județeană de Statistică Prahova a comunicat rata inflației pentru anul 2018 față de anul 2017, precum și comunicatele date în acest sens atât de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cât și de Ministerul Finanțelor Publice;

în conformitate cu prevederile art. 457, art.465, art.470, art.474, art.475, art.478, art.484, art.486, art.491 și ale art.493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(l) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(l) lit.b), art.27 și ale art.30 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.(4) lit.c) și art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indexarea cu rata inflației de 4,6% a sumelor aferente impozitelor și taxelor locale stabilite pe baza unei anumite sume în lei, pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • a) impozitul pe clădiri:

 • - impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice - tabelul nr.l; .

 • b) impozitul și taxa pe teren:

 • - impozitul și taxa pe teren datorate de persoane fizice - tabelefc 2,p|^$

  - impozitul și taxa pe teren datorate de persoanele juridice

  c) impozitul pe mijloacele de transport:-------------_----------fe|eleje-5;

-

- -VA

- impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice si juridice -tabelele 8, 9, 10, 11, 12;


 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor: tabelele nr. 13 si 14;

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate:

 • - taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate- tabelul 15 ;

 • f) taxe speciale:

 • - taxe pentru prestarea serviciilor în regim de urgentă,

în interesul persoanelor fizice si juridice;

 • - taxa de salubrizare;

 • g) alte taxe locale:

taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, suporți pentru obiecte de publicitate si pentru evenimente ocazionale s.a.- tabelul 16;

-taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public ;

 • - taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa;

Art. 2 Aprobă indexarea limitelor minime și maxime ale amenzilor acordate de organul fiscal, în cazul persoanelor fizice și juridice, după cum urmează:

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 493 alin.

(3)

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 74 lei la 296 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de Ha 296 de lei la 737 lei.

Art. 493 alin.

(4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 344 de lei la 1.673 lei.

Limitele miniii

ne si maxime ale amenzilor în cazul persoanelor iuridice

Art. 493 alin.

(5)

- Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 297 lei la 1.183 lei, iar cele de la lit. b) cu amenda de la 1.183 lei la 2.951 lei.

A

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.378 lei la 6.691 lei

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 01.01.2020 și va completa Hotărârea de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Art. 4 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și celelalte instituții cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

Anexa nr.l


a) impozitul și taxa pe clădiri

- impozitul pe clădiri in cazul persoanelor fizice


(tabelul nr.l)


Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă in cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,09% asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafața construita desfasurata a clădirii, determinata potrivit tabelului nr. 1:


Tabelul nr.l

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice

NIVELURILE PT. ANUL 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6%

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

Valoarea

- le

impozabilă i/m2 -

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

0

î

2

3

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1013,40

608,04

1060,02

636,01

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

304,02

202,68

318

212

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

202,68

177,35

212

_D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă ncarsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

126,68

76,01

132,51

79,51

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Anexa nr.l

(tabelele nr.2,3,4,5, 6, 7)

b) impozitul si taxa pe teren

- impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor fizice

 • (1) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.4:

Tabelul nr.2

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor fizice -lei / ha -

Nivelurile pentru anul 2019 conform HCL 572/2018

Nivelurile pentru anul 2020 indexate cu rata inflației 4,6%

1

2

7840,68

8201,35

5927,38

6200,04

4055,63

4242,19

1927,49

2016,15

In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 3:

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor fizice

- lei / ha -

Zona /

Categorie de folosința

Nivelurile pentru anul 2019 conform HCL 572/2018 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

NIVELURILE

PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6% (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona

A

Zona B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona C

Zona D

0

î

2

3

4

5

6

7

8

Teren arabil

141,88

106,41

96,28

76,01

148,41

111,30

100,71

79,51

Pășune

106,41

96,28

76,01

65,88

111,30

100,71

79,51

68,91

Fâneața

106,41

96,28

76,01

65,88

111,30

100,71

79,51

68,91

Vie

233,09

177,35

141,88

96,28

243,81

185,51

148,41

100,71

Livada

268,56

233,09

177,35

141,88

280,91

243,81

185,51

148,41

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

141,88

106,41

96,28

76,01

148,41

111,30

100,71

79,51

Teren cu ape

76,01

65,88

40,54

X

79,51

68,91

42,40

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X


-K------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în


hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.4:


IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor fizice -lei / ha-

Nr.crt.

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile pentru 2019 conform HCL 572/2018 (inclusiv coeficientul de corecție)

NIVELURILE

PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6% (inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

A

A

0

1

2

3

1.

Teren cu construcții

157,08

164,31

2.

Arabil

253,35

265

3.

Pășune

141,88

148,41

4.

Faneata

141,88

148,41

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută lanr.5.1.

278,69

291,51

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

283,76

296,81

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

81,08

84,81

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

0

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

30,41

31,81

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

172,28

180,20

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0         3

Nota: Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflatedn;c         A I el,

pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind ^i^fjscaLse stabflesiX o singura zona dc impozitare, respectiv zona A.

Impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor juridice

(1) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.5:

Tabelul nr.5

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor juridice

-lei / ha -

Zona în cadrul localității

Nivelurile pentru anul 2019 conform HCL 572/2018

Nivelurile

pt. anul 2020 indexate cu rata inflației de 4,6%

0

î

2

A

9405,37

9838,02

B

7110,02

7437,08

C

4865,34

5089,15

D

2312,58

2418,96

A

 • (2) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.6, exprimate în lei pe hectar:

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor juridice

- lei / ha -

Zona /

Categorie de folosința

Nivelurile pentru anul 2019 conform HCL 572/2018

(inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

NIVELURILE

PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației de 4,6% (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona

A

Zona

B

Zona C

Zona

D

0

0

1

2

3

4

5

6

7

Teren arabil

141,88

106,41

96,28

76,01

148,41

111,30

100,71

79,51

Pășune

106,41

96,28

76,01

65,88

111,30

100,71

79,51

68,91

Fâneața

106,41

96,28

76,01

65,88

111,30

100,71

79,51

68,91

Vie

233,09

177,35

141,88

96,28

243,81

185,51

148,41

100,71

Livada

268,56

233,09

177,35

141,88

280,91

243,81

185,51

148,41

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

141,88

106,41

96,28

76,01

148,41

111,30

100,71

79,51

Teren cu ape

76,01

65,88

40,54

X

79,51

68,91

42,40

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

/V

 • (3) In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr.7:

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor juridice -lei / ha-

Nr.crt.

Categorie de folosința/ Zona

Nivelurile pentru 2019 conform HCL 572/2018

(inclusiv coeficientul de corecție)

NIVELURILE

PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației de 4,6% (inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

A

A

0

î

2

3

1.

Teren cu construcții

157,08

164,31

2.

Arabil

253,35

265

3.

Pășune

141,88

148,41

4.

Faneata

141,88

148,41

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

278,69

291,51

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută lanr.6.1.

283,76

296,81

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

81,08

84,81

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

0

0

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

30,41

31,81

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

172,28

180,20

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

Nota: Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se Stabilește o singura zona de impozitare, respectiv zona A.

(tabelele nr.8,9,10,11,12 )

 • c) impozitul pe mijloacele de transport

- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice:

în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau înmatriculate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul nr.8.


Tabel nr.8

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE pt. anul 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6%

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8,11

8,48

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9,12

9,54

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv

18,25

19,09

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv

72,97

76,33

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv

145,93

152,64

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

293,89

307,41

Autobuze, autocare, microbuze

24,33

25,45

Alte autovehicule cu tracțiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30,41

31,81

Tractoare înmatriculate

18,25

19,09

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

X

X

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

3,04

3,18

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

5,07

5,30

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

152,01

159

 • 2) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr.9

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maximă admisa

Impozitul pentru anul 2019 (in lei/an) conform HCL 572/2018

Impozitul pentru anul 2020 (in lei/an) indexate cu rata inflației 4,6%

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

î

2

3

4

I. două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

143,91

0

150,53

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

143,91

400,30

150,53

418,71

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

400,30

562,44

418,71

588,31

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

562,44

1273,85

588,31

1332,45

5.Masa de cel puțin 18 tone

562,44

1273,85

588,31

1332,45

II. trei axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

143,91

251,33

150,53

262,89

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

251,33

515,82

262,89

539,55

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

515,82

669,86

539,55

700,67

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

669,86

1032,66

700,67

1080,16

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

1032,66

1604,22

1080,16

1678,01

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

1032,66

1604,22

1080,16

1678,01

7. Masa de cel puțin 26 tone

1032,66

1604,22

1080,16

1678,01

III. patru axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

669,86

678,98

700,67

710,21

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

678,98

1060,02

710,21

1108,78

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1060,02

1683,26

1108,78

1760,69

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1683,26

2497,02

1760,69

z5<Z6m;88^\

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1683,26

2497,02

1760,69

Z: ^ 2611,88

6.. Masa dc cel puțin 32 tone

1683,26

2497,02

1760,69
A

 • 3) In cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr. 10 :

Tabel nr.10

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul pentru anul 2019 (in lei/an) conform HCL nr.572/2018

Impozitul pentru anul 2020 (in lei/an) indexate cu rata inflației 4,6%

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

64,86

0

67,84

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

64,86

148,97

67,84

155,82

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

148,97

348,61

155,82

364,65

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

348,61

450,97

364,65

471,71

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

450,97

813,76

471,71

851,19

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

813,76

1427,88

851,19

1493,56

9.Masa de cel puțin 28 tone

813,76

1427,88

859,19

1493,56

II. 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

139,85

325,31

146,28

340,27

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

325,31

535,08

340,27

559,69

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

535,08

785,39

559,69

821,52'^q>

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

785,39

948,55

821,52

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

948,55

1557,60

992,18

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1557,60

2161,59

1629,25

2261,02

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2161,59

3282,41

2261,02

^3433,40?.

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2161,59

3282,41

2261,02

3433,40

9. Masa de cel puțin 38 tone

2161,59

3282,41

2261,02

3433,40

III. 2+3 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1720,76

2393,65

1799,91

2503,76

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2393,65

3254,03

2503,76

3403,72

3.Masa de cel puțin 40 tone

2393,65

3254,03

2503,76

3403,72

IV. 3+2 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1520,10

2110,92

1590,02

2208,02

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2110,92

2919,61

2208,02

3053,91

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2919,61

4319,11

3053,91

4517,79

4. Masa de cel puțin 44 tone

2919,61

4319,11

3053,91

4517,79

V. 3+3 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

864,43

1045,83

904,19

1093,94

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1045,83

1562,67

1093,94

1634,55

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1562,67

2486,89

1634,55

2601,29

4. Masa de cel puțin 44 tone

1562,67

2486,89

1634,55

2601,29

 • 4) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la punctul 3, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr. 11:

  Tabel nr. 11

  Masa totala maxima autorizata

  Nivelurile pentru anul 2019 conform HCL 572/2018

  NIVELURILE PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6%

  a) Pana la 1 tona inclusiv

  9,12

  9,54

  b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

  34,46

  36,05

  c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

  52,70

  55,12

  d) Peste 5 tone

  64,86

  67,845) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma cores tabelul nr.12

Tabel nr.12

Mijlocul de transport pe apa apartinand persoanelor fîzice/juridice

Nivelurile

pt. anul 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE

PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6%

Impozit - lei/an -

Impozit - lei/an -

0

î

2

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal

21,29

22,27

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56,75

59,36

3. Bărci cu motor

212,82

222,61

4. Nave de sport si agrement

X

X

a) ambarcațiune de agrement deschisă fără punte

145,93

152,64

b) ambarcațiune de agrement cu punte fără cabină de locuit

218,90

228,97

c) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit până la 6 locuri inclusiv

262,47

274,54

d) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 7-13 locuri inclusiv

364,83

381,61

e) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 14-40 locuri inclusiv

583,72

610,57

f) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 de locuri

976,92

1021,86

5. Scutere de apa

212,82

222,61

6. Remorchere si impingatoare:

X

X

a) pana la 500 CP inclusiv

566,49

592,55

b) peste 500 CP si pana Ia 2000 CP inclusiv

921,18

963,55

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv

1416,74

1481,91

d) peste 4000 CP

2266,98

2371,26

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

184,44

192,92

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv

184,44

192,92

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone

283,76

296,81

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

496,57

519,41

d) taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor


A. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor


Anexa nr.l

(tabelele nr. 13,14)


1) Taxele prevăzute in domeniul construcțiilor se stabilesc in funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate conform tabelului nr.l3.


Tabelul nr.13


A. în domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE PT. ANUL 2020 Indexate cu rata inflației 4,6%

- lei-

- lei -

1 Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în func ie de suprafața pentru care se solicită:

X

X

1.1. în mediul urban:

X

X

a) până la 150 m2 inclusiv

6,08

6,36

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7,10

7,43

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9,12

9,54

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12,16

12,72

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14,19

14,84

f) peste 1.000 m2

16,22+0,01 leu/ m2

pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

16,97+0,01 leu/ m2 pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

2. Pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări,

9,12 inclusiv pentru fiecare mp afectat

9,54 inclusiv pentru fiecare mp

afectat

3. Pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor, taxa datorată este:

9,12 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

9,54 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

4. Pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare racord este

15,21 inclusiv, pentru fiecare racord

15,91 inclusiv, pentru fiecare racord ,        T...

5. Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliului județean, taxa datorată este cuprinsă între:

17,23

18,

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

10,14B.Taxe pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele n evăzute la litera A. precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora

Taxele pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, se stabilesc conform tabelului nr.15.

Tabelul nr.15

B. Pentru eliberarea altor autorizații și certificate decât cele prevăzute la lit.A, se datorează următoarele taxe:

NIVELURILE

PT. ANUL 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6%

Taxa - lei -

Taxa - lei -

0

1

2

1. Pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan

38,51 pe mp sau fracțiune de mp

40,28 pe mp sau fracțiune de mp

2. Pentru eliberarea atestatului de producător

50

52,30

3. Taxa pentru eliberarea Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol

30

31,38

4. Taxa pentru completarea si vizarea anuala a atestatului de producător

10

10,46

5. Taxa pentru completarea si vizarea anuala a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

5

5,23

6.Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii fondului funciar, republicată nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

15

15,69

7 . Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

0

0

A. Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 5610- Restaurante și CAEN 5630- Baruri și alte activități de servire a băuturilor, potrivit clasificării activităților din economia națională -CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională -CAEN, cu modificările și completările ulterioare, datoreaza bugetului local o taxă de eliberare/ viză anuala a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după cum urmează:

 • a) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică de până la 25 mp : 313,80 lei;

 • b) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică cuprinsă între 25,1 mp și 50 mp : 470,70 lei;

 • c) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică cuprinsă între 50,1 mp și lOOmp : 627,60 lei;


 • d) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică cuprinsă între 100,1 mp ș lei;

 • e) pentru unitățile cu suprafața aferentă activităților de alimentație publică ce depășește 500,1 mp : 4

Pentru activitățile încadrate în clasa CAEN 5610 - Restaurante și respectiv CAEN 5630- Baruri și alte activități de servire a băuturilor desfășurate în perioada târgurilor, festivalurilor sau altor manifestări cu caracter temporar, pe raza municipiului Ploiești, taxa aferentă va fi în cuantum de 313,80 lei.

B. Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupa - 932 - Alte activități recreative și distractive (clasele CAEN 9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții și CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive) datorează o taxă de eliberare / viză anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activități în cuantum de :

-pentru CAEN 9321-104,60 lei; ’

- pentru CAEN 9329-533,46 lei.

In cazul in care un agent economic deține ambele coduri in certificatul constatator (CAEN 9321 si CAEN 9329) se va taxa suma maxima.

Agenții economici care desfășoară activități de alimentație publică încadrate în prevederile art.475 alin.(3), care nu depun documentația de autorizare și nu achită taxa stabilită de lege, urmează a fi impuși din oficiu cu o taxă al cărei cuantum va fi de 4288,60 lei.

Pentru agenții economici cărora li se eliberează Aviz de program :

 • -  se instituie o taxă de eliberare/viză anuală în cuantum de 52,30 lei;

 • -  pentru agenții economici care desfășoară activitate pe codul CAEN 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri, pe raza municipiului Ploiești se instituie taxa de eliberare/ viza anuală 10.460 lei, pentru fiecare punct de lucru detinut pe raza municipiului Ploiești.

Taxa de viză anuală are un cuantum egal cu al taxei de eliberare și se plătește anticipat eliberării autorizației, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului, pentru activitățile înscrise la codurile CAEN 5610, 5630, 9321, 9329.

Vizarea autorizațiilor se face până la data de 31 decembrie anul curent, pentru anul următor, pentru activitățile înscrise la codurile CAEN 5610, 5630, 9321, 9329.

Suprafața pentru care se va face calculul și implicit se va plăti taxa va fi cea din declarația pe propria răspundere dată de fiecare comerciant odată cu depunerea documentației de eliberare/viză a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică.                                                                                                       ,


Serviciul Public Finanțe Locale asigură încasarea acestei taxe, ca urmare a plății benevole, a recupera^ executare silită, numai pe baza documentației transmise de Direcția Gestiune Patrimoniu care sa cuprindă toatfcțâf identificare ale plătitorilor, inclusiv cuantumul taxei și accesoriile aferente.                                      F 4

Anexa nr.l

(tabelul nr. 15)

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Taxa se stabilește in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de metru patrat a suprafeței afisajului pentru reclame, conform tabelului nr.l5 :

Tabelul nr.15

Categorie

NIVELURILE pt. anul 2019 conform HCL 572/2018

NIVELURILE PT. ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6%

Afisaj situat la locul in care persoana derulează o activitate economica

38,51

40,28

Orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

27,37

28,63

Anexa nr.l

 • f) taxe speciale

I. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI:

1. în conformitate cu prevederile art.484 și art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local stabilește taxe speciale pentru următoarele servicii prestate în regim de urgență, în interesul persoanelor fizice și juridice de :

 • a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 59 lei pentru persoane fizice;

 • - 122 lei pentru persoane juridice.

 • b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor și taxelor în regim de urgență (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 90 lei pentru persoane fizice;

 • - 180 lei pentru persoane juridice.

 • c) servicii către contribuabili la cererea acestora:

c.l. - efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3;

c.2. - fotocopii după documentele din arhiva - 1 leu pagina;

c.3. - fotocopii procese-verbale de amenda - 1 leu pagina.

 • 2. Taxele speciale se datoreaza de către contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevăzute la pct. 1 .

 • 3. Taxele speciale se achita anticipat, în numerar, la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești sau prin virament in contul deschis la Trezoreria Ploiești -RO24TREZ52121360206XXXXX, beneficiar Municipiul Ploiești, CUI-2844855.

 • 4. In caz de rezolvare peste termenele stabilite sau nerezolvare a cererii depuse de contribuabilii persoane fizice sau juridice, taxa achitată anticipat se restituie sau se compensează, după caz, cu alte obligații către bugetul local.


5. Instituțiile publice sunt scutite de taxe speciale pentru servicii prestate în regim de urgență.

II. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI: în conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, coroborate cu cele ale Hotărârii de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, actualizată.

în baza Ordonanței nr. 84/2001 privind înființarea și organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidență a persoanelor;

în conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, actualizată, coroborate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, actualizată;

 • 1) 106 Iei - taxa pentru oficierea căsătoriei in zilele de sâmbătă si duminică la sediul SPCLEP Ploiești la ora preferențială, după orele de program (900-1200), între orele 1300-1600 sâmbăta și între orele 1300-1400 duminica, în funcție de numărul mare de căsătorii/solicitări.

 • 2) 53 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă.

 • 3) 159 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de duminică și sărbători legale;

 • 4) 106 lei - taxa încheiere căsătorie înaintea termenului legal de 11 zile (primele 6 luni de sarcină), cu excepția cazurilor: starea de sănătate a unuia dintre soți; sarcina avansată a viitoarei soții.

 • 5) 53 lei - taxa de eliberare a certificatelor duplicate sau extraselor multilingve în regim de urgență.

 • 6) 16 lei - taxa pentru operațiunile foto realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane.

 • 7) 16 lei - taxa pentru operațiunile video realizate de persoane din familie, rude sau alte persoane.

 • 8) 0,5 lei - pagina format A4 si 1 leu pagina format A3 pentru efectuarea de copii xerox de pe acte.

Taxele speciale se datorează de către contribuabilii care solicită prestarea serviciilor prevăzute mai sus.

Taxele de urgență și tarifele instituite vor fi încasate, în numerar, la casieria Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești.


Taxele speciale și cele de urgență instituite potrivit prezentei hotărâri au ca destinație acoperirea cheltuielii întreținere și funcționare a Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești și duc la o mai autofinanțare și la limitarea subvențiilor provenite de la bugetul local.

III. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ PLOIEȘTI:


Consiliul Local stabilește pentru serviciile prestate de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, in anul 2020, următoarele taxe speciale:     

Nr. crt.

Tip taxa speciala

Valoare (lei) indexata cu rata inflației 4,6%

Termen de emitere

1.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru relații, informații, operațiuni notariale

530

5 zile lucratoare

2.

l axa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență pentru construire

1.060

10 zile lucratoare

3.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

1.590 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de până la 1.000.000 lei

10 zile lucratoare

4.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

1.590 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții cuprinse între 1.000.001 lei și 8.500.000 lei

10 zile lucratoare

5.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență

1.590 lei + 2,5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de peste 8.500.000 lei’

TAXE S.D.U.M

Nr. crt.

Tip taxa speciala

Valoare (lei) indexata cu rata inflației 4,6%

1.

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru studii de oportunitate

424

2

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru Plan Urbanistic Zonal

424

Taxă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Plan Urbanistic de Detaliu

371

3.

Taxă Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Documentații Tehnice pentru Autorizarea Construcțiilor

318

4.

3 axă aviz Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism pentru Consultare

530 lei(fară a fi valabilă șif pentru avizarea efectivă documentației)

5.

Analizare documentație privind publicitatea stradală

53           oi

6.

Analizare documentație privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat

53       \y-       -■ A

./ /(. . . .v J

k


Taxa speciala Serviciul Cadastru și GIS :

Taxa pentru eliberare copii pe suport electronic de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri deținute de Consiliul Local al municipiului Ploiești, adică :

 • - 106 lei/mp de hartă format pdf, scara 1 :1000 (adică 120 lei /format hârtie A3, scara 1 :1000, echivalent pdf);

 • - 212 lei/ha teren format dxf, scara 1 :1000 (adică 2400 lei/format A3 harta dxf, scara 1 :1000, echivalent 12ha teren).

IV. Taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) și utilizatorii noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii:

Taxa specială de salubrizare este stabilită conform Hotărârii Consiliului Local nr.237/28 iulie 2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract dc salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia și a Hotărârii Consiliului Local nr.372/27 septembrie 2018 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 237/2017.

Anexa nr.l

(tabelul nr.l6)


g) alte taxe locale

I. Taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, suporți pentru obiecte de publicitate si pentru evenimente ocazionale s.a.

- Procedura de calcul si incasare -


1) Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru terase de vara, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice si suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru


evenimente ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, activitati socio-medicale/culturale/educative/sportive, care nu au caracter comercial sau politic, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic, taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional se stabilesc conform art. 486 alin.(l) din Legea nr. 227/2015 (Tabelul nr. 18)

 • 2) - Taxa pentru depozitarea de materiale se achita la data obținerii autorizației de la structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

- Taxa pentru realizarea unor lucrări se achita la data obținerii autorizației de structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

- Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea


evenimente organizate ocazional, se achita zilnic sau pe baza de convenție sau contract pentru o perioada mai mare de o zi, caz in care taxa se achita la eliberarea convenției.

 • - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent se achita in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

 • - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate realizate in cursul anului fiscal se achita, pentru perioada cuprinsa intre data autorizării si finele anului fiscal curent, in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

 • - Pentru sistemele publicitare cu structuri de susținere amplasate pe domeniul public al municipiului Ploiești, utilizatorul, respectiv prestatorul de servicii de reclama si publicitate va plăti pe langa taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate stabilite in conformitate cu legea si taxa aferenta utilizării domeniului public stabilita prin prezenta hotarare, in baza unei convenții incheiate pentru folosința temporara a terenului.

 • 3) Pentru zona B taxa se reduce cu 10%, pentru zona C taxa se reduce cu 20%, iar pentru zona D taxa se reduce cu 30% in cazul desfacerii de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale Consiliului Local Ploiești (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocupării terenului pentru terase de vara, ocupării terenului cu chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocupării terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocupării terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocupării terenului pentru realizarea unor cai de acces, ocupării terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, activitati socio-medicale/culturale/educative/sportive, care nu au caracter comercial sau politic, ocupării terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic.

 • 4) Taxele pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe,

in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru terase de vara, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice si suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, activițatj^ socio-medicale/culturale/educative/sportive, care nu au caracter comercial sau politic, ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in eadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic, taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și divcrsc eve'nimente organizate ocazional se stabilesc conform tabelului nr. 16 (mai jos).                                                /              \ O

organizate ocazional se stabilesc conform tabelului nr.16 (mai jos).


Denumire taxă

Taxa stabilită pentru anul 2019 conform HCL 572/2018 -lei/mp/zi-

NIVELURILE TAXELOR PENTRU ANUL 2020 indexate cu rata inflației 4,6% - lei/mp/zi -

pt.domeniul public

ntdomeniul privat

pt.domeniul public

ptdomeniul privat

1

Depozitarea de materiale și realizarea unor lucrări

Zona A

-panala 100mp - 1,5

 • - 100 - 1000 mp - 0,7

 • - peste 1000 mp - 0,4

Zon a

A

 • - pana la 100 mp- 1,5

 • - 100-1000 mp - 0,7

 • - peste 1000 mp - 0,6

Zona A

-panala 100mp - 1,57 -100-1000 mp -0,73 - peste 1000 mp - 0,42

Zona A

 • - pana la 100 mp - 1,57 -100-1000 mp - 0,73

 • - peste 1000 mp - 0,63

Zona

B

- pana la 100 mp - 1 -100-1000 mp - 0,5 -peste 1000mp - 0,3

Zon

a B

 • - pana la 100 mp— 1

 • - 100-1000 mp - 0,5

 • - peste 1000 mp - 0,3

Zona

B

 • - pana la 100 mp- 1,05 -100-1000 mp - 0,52

 • - peste 1000 mp - 0,31

Zona B

 • - pana la 100 mp - 1,05

 • - 100-1000 mp - 0,52

 • - peste 1000 mp - 0,31

Zona C

-panala 100 mp- 0,7 -100-1000 mp - 0,3

- peste 1000 mp - 0,2

Zon

a C

 • - pana la 100 mp- 0,7

 • - 100-1000 mp - 0,3

 • - peste 1000 mp - 0,2

Zona C

- pana la 100 mp - 0,73 -100-1000 mp - 0,31 -peste 1000mp - 0,21

Zona C

 • - pana la 100 mp - 0,73

 • - 100-1000 mp - 0,31

 • - peste 1000 mp - 0,21

Zona D

-panala 100 mp- 0,5 -100-1000 mp - 0,2 - peste 1000 mp - 0,1

Zon a

D

 • - pana la 100 mp - 0,5

 • - 100-1000 mp - 0,2

 • - peste 1000 mp - 0,1

Zona D

 • - pana la 100 mp - 0,52 -100-1000 mp - 0,21

 • - peste 1000 mp - 0,10

Zona D

 • - pana la 100 mp - 0,52 -100-1000 mp - 0,21

 • - ‘. este 1000 mp - 0,10

2

Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, în piețe, în standuri situate dc-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale (inclusiv aparate de înghețată, vitrine frigorifice s.a.)

2,1

2,1

2,20

2,20

3

Ocuparea terenului pentru terase de vară

1,1

1,1

1,15

1,15

4

Ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice s.a.

2,1

2,1

2,20

2,20

5

Ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate

4,1

4,1

4,29

4,29

6

Ocuparea terenului pentru evenimente ocazionale (expoziții, târguri, spectacole în aer liber etc.)

15,3

15,3

16

16

7

Ocuparea terenului      în scopul

desfășurării    unor    activități    de

ecologizare

03

03

0,31

0,31

8

Ocuparea terenului pentru realizarea unor căi de acces

-cale de acces pentru     spațiu

comercial

4,1

4,1

4,29

4,29

9

Ocuparea terenului pentru    realizarea

unor căi de acces

-cale de acces pentru    balcon

construit aferent locuinței

0,1

0,1

0,1

O

0,110

Ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor actiuni/campanii de informare sau promovare, activitati socio-medicale/culturalc/cducative/ sportive, care nu au caracter comercial sau politic

3

3

3,14

3,14

11

Ocuparea terenului cu corturi/pavilioane in cadrul unor campanii de informare sau promovare cu caracter politic

15

15

15,69

15,69

12

Taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional

200 lei/casuță/zi

200 lei/casuță/zi

209,20 lei/casuță/zi

209,20 lei/casuță/zi

II. Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare si promotionale

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,53 lei pe zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1,07 lcu/zi.

 • III. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă.

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa este în cuantum de 530 lei. Taxa se achita la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

IV. Taxa de reabilitare termică

Taxa de reabilitare termică este stabilită în conformitate cu prevederile art.486 alin.(6) - Cod fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele din Hotărârea Consiliului Local nr.457/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.363/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.257/2016 privind aprobarea nivelului


contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020 ; Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionătipJJât&liccnte a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publi<M§ locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale.


25


V >