Hotărârea nr. 10/2019

Hotãrârea nr. 10 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti a două clădiri aferente Grădiniţei cu program prelungit nr. 38, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 10

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a două clădiri aferente Grădiniței cu program prelungit nr. 38, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 21/16.01.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 15/16.01.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 10/23.01.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.4/22.01.2019 la Direcția Economică referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a două clădiri aferente Grădiniței cu program prelungit nr. 38, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 16.01.2019;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 499/20.12.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr.38;

A

In conformitate cu prevederile art. 3, art. 4 și art. 10 (2) ale Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a două clădiri aferente Grădiniței cu program prelungit nr. 38, având nr. de inventar 1430 și nr. de inventar 1432, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora, identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la articolul nr. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și a Contractului de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și unitatea de învățământ menționată mai sus, în sensul preluării din administrarea unității de învățământ a acestor bunuri.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și unitatea de învățământ menționată mai sus, în baza Hotărârii nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor articolelor de mai sus.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic -Investiții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Sprin-Niculae BOTEZ


ANEXA LA HCL NR.. 7.0./. 2O(

TABEL CUPRINZÂND CLĂDIRILE AFERENTE GRĂDINIȚEI CU

PROGRAM PRELUNGIT NR. 38 CARE TREC DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. crt.

Codul de clasificare

Nr. Inventar

Denumirea imobilului

Valoare de inventar — lei -

1

1.6.7

1432

W.C. in suprafață de 18 mp inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143808, avandnr. cadastral 143808-C3

2.085,45

2

1.6.4

1430

Magazie în suprafață de 33 mp inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143808, avandnr. cadastral 143808-C4

2.572,17

Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Sef Serviciu SIEB, Carmen Daniela Bucur Amedeo FloriivTabirca       Gabriela Mindrutiu