Hotărârea nr. 1/2019

Hotãrârea nr. 1 privind aprobarea ajustării prețului de producere – transport – distribuție a energiei termice destinată SACET, livrată de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL în Municipiul Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea ajustării prețului de producere - transport - distribuție a energiei termice destinată SACET, livrată de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 398/22.11.2018 a domnilor consilieri locali Minea Constantin Gabriel, Cosma Marcian, Tudor Aurelian-Dumitru, Sorescu Florina Alina, Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 11/23.01.2019, Raportul de specialitate tehnic al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr. 8323/20.11.2018, precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 14/28.01.2019 din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea ajustării prețului de producere - transport - distribuție a energiei termice destinată SACET, livrată de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL în Municipiul Ploiești;

Ca urmare a Raportului Comisiei de specialitate nr. 3 -„Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului” din 19.11.2018;

în conformitate cu prevederile art. 40 alin (6) si (7) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare - prețul se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale cu avizul Autorităților competente de reglementare;

în baza prevederilor art. 23.1, 23.2, 23.3 din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești nr.2776/5246/29.04.2004 încheiat între Județul Prahova, Municipiul Ploiești și Veolia Energie Prahova SRL;

Ca urmare a adresei nr. VEP 1804511/14.09.2018 și Anexa 1 nr. VEP 1804040/20.08.2018, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 18984/14.09.2018.

Luând act de Adresa VEP nr. 18000114/05.11.2018, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 23330/05.11.2018 prin care s-a prezentat Avizul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57 din 01.11.2018 privind ajustarea prețului pentru energia termică destinată SACET al Municipiului Ploiești livrată de Societatea Veolia Energie Prahova SRL;

Ținând cont de Adresa ANRE nr. 85175/06.11.2018 înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 23678/08.11.2018;

în baza art. 9, alin. 4, lit. c și art. 33, alin. 4, lit. b) din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.l si 2 lit. „a” și lit.”d” și alin. 6 lit. „a”, pct. 14 precum și al art.45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă prețul energiei termice livrată în Municipiul Ploiești de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL, de 237,35 lei/Gcal, fără TVA.

• 237,35 lei/Gcal fără TVA - este prețul energiei termice stabilit în baza prevederilor art. 23 „Tariful și formula de ajustare” din Contractul de Delegare nr. 2776/5246/29.04.2004, cu Avizul nr. 57/ 01.11.2018 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - autoritatea competentă de reglementare și adresa ANRE nr. 85175/06.11.2018.

  • (2) Prețul aprobat intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare în care se aprobă bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2019, buget în care va fi stabilită și subvenția acordată pentru acest serviciu.

  • (3) Subvenția pentru anul 2019 va fi stabilită astfel încât prețul maxim local al energiei termice facturate populației să fie de 186,97 lei + TVA în perioada de iarnă, după intrarea în vigoare a alineatului precedent.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019PREȘIDI NTț DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin^Niculae BOTEZ


Contrasemnează: SECR Lan ren ti ii DI'