Proces verbal din 31.10.2018

Proces verbal din 31 octombrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești/-din data de 31 octombrie 2018Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre nr. 3389/26.10.2018.

*

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnișoara Zaharia Mihaela


AAA

 • - Primar

 • - Șef Serviciu - Serviciul Juridic Contencios,

Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

A A*

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți în sală un număr de 26 de consilieri dintr-un număr de 27 în funcție. Lipsește domnul consilier Marcu Valentin. Constat existența cvorumului.

*

A

începem lucrările ședinței cu Imnul de Stat al României.

*

O să rog secretariatul să citească fiecare punct de pe ordinea de zi suplimentară, după care eu voi supune la vot includerea pe ordinea de zi.

Dra Zaharia Mihaela

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi ”pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

... -A

.r«. 6-v ■'       ’ i       > ■■&.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare

de 200.000 mii lei - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

//*                 1 \ '-’X

,                          In» . ; V       \ .    <•

fi C-                           i

c/e y *

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi ”pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi ”pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi „pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi ”pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.l 188/06.11.2017 încheiat între Școala Gimnazială „Rareș Vodă” și Grădiniță cu program prelungit nr. 38 - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvâ^/Flprina'ÂTÎMța Sorescu, Marius Andrei Dinu si Sorin Văduva.


3                                                   5

DI George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

26 de voturi "pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

 • 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Liceul Tehnologic „1 Mai” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 8.  Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor tehnice ale blocului de locuințe și ale unităților locative din acesta, imobil situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, proprietatea Municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

26 de voturi "pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

 • 9. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 3 la contractul nr. 16768/07.10.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, încheiat urmare

Hotărârii Consiliului Local nr. 229/27.06.2013 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.

Dl George Sorin Botez                                             ?

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:


Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi ”pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ZOO” - inițiat de viceprimar George Pană.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi ”pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire grădiniță cu program prelungit” Ploiești, strada Poștei nr. 23 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Claudia Oana Sălceanu, Ștefan Dănescu, Robert Ionut Vîscan,

9                                                                                                               2   5                                          7                                     ț                      >

Sorin Văduva si Iulian Bolocan.

5

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23", a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 348/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTÎZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 26 de voturi ”pentru”.


.....

/©Z

% w

Vc Z’X k_-

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului a cheltUiefiOiegate de


Dra Zaharia Mihaela


” ■* A .

■ ?.v

V".

$ "yz /a 2^ .;Z<Zz


ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC”, proiect pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALA


GEORGE COSBUC” și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 67/08.03.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE


COSBUC” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.


DI George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului “Analiza - diagnostic a eficienței activității de transport public local SC Transport Călători Express SA Ploiești” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Nu are avizul comisiei de specialitate.

Dl George Sorin Botez

Deci lipsă aviz, nu intră pe ordinea de zi. Nu supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a punctului nr. 14.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

26 de voturi ”pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

 • 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii «Parcul Regele Mihai I al României» Parcului Tineretului - inițiat de consilier Florin Sicoie.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi "pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 17. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea nr. 172/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.

Di George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuințe nr. 85 situat în Ploiești, str. Domnișori, nr. 95 - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

26 de voturi "pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea reapartamentării imobilului bloc de locuințe nr. 86 situat în Ploiești, str. Domnișori, nr. 97 - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.


*

Dra Zaharia Mihaela                             £            „

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor^^ identificările unor imobile din municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Dănescu ȘtefaQj'-Stanqii^iarilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văâț^/^^O^i Hodorog Bogdan.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

26 de voturi "pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 21.  Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A. - Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători București, pentru imobilul din Ploiești str. Ștefan cel Mare, nr.45, bloc Ml în care funcționează Grădiniță „Sfinții Mihail si Gavril” - inițiat de consilierii Stanciu Marilena, Sanda Dragulea, Sorescu Florina Alina, Văduva Sorin, Constantin Grigore, Bogdan Hodorog, Zoia Staicu.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi ”pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Andrei Gheorghe, Gheorghe Sarbu Simion, Zoia Staicu si Claudia Salceanu.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi ”pentru”.

*

Dra Zaharia Mihaela

 • 23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipihluiPfoiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii A|e^nâru Pau^tălaș, Gheorghe Simion Sârbu, Gheorghe Andrei, Sălceanu Claudia Oana și^Zoia iȘțai^B: "\f |

Dl George Sorin Botez                                      f S-j

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi:                   U,

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 26 de voturi ”pentru”.

Avem de făcut o mențiune și am nevoie de acordul dumneavoastră. Dat fiind faptul că există o logică referitor la mandatele de administrare, urmată apoi de rectificarea indicatorilor de performanță, vă solicit ca punctul nr. 4 de pe lista suplimentară să fie discutat înainte de proiectul cu nr. 12 de pe ordinea de zi care a fost prezentată inițial.

Dacă sunt proiecte de pe ordinea de zi care sunt retrase?

înțeleg că nu sunt.

Dacă sunt proiecte pe ordinea de zi care nu au viză de legalitate?

Dra Zaharia Mihaela

Proiectele de pe ordinea de zi nr. 7 "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2018” și 8 "Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești” nu au viză de legalitate.

Iar în ceea ce privește proiectul nr. 9 "Proiect de hotărâre privind acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2017”, ni s-a comunicat de către Direcția Economică că nu există sursă de finanțare și prevedere bugetară.

Dl George Sorin Botez

Deci aviz negativ de la Direcția Economică.

Mai are altceva?

Și are aviz de legalitate?

Dra Zaharia Mihaela

Nu sunt vizate de legalitate și au aviz negativ de la Direcția Economică pentru motivul că nu există sursă de finanțare și prevedere bugetară.

DI George Sorin Botez

Ați făcut rapoartele?

Dra Zaharia Mihaela

Da.

Dl George Sorin Botez

/s

înregistrate?

Dra Zaharia Mihaela

Vor fi înregistrate.


Dl George Sorin Botez

Dar ați întocmit raportul de refuz de viză de legalitate, da?

Aveți raport pentru fiecare, da?

Dra Zaharia Mihaela

Proiectele 7 și 8 nu au avize de comisie.

Dl George Sorin Botez

Aici trebuia comisia de buget. Domnul Palaș, nu au fost prezentate? Q

Dl Palaș-Alexandru Paul

Care dintre ele?

Dl George Sorin Botez

Punctele 7, 8.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am prorogat discuția pentru după 10 noiembrie.

Dl George Sorin Botez

Și la punctul 9 la fel?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu, la 9 am dat aviz favorabil atât doar că înțeleg că există aviz negativ din partea Direcției Economice.

Dl George Sorin Botez

Acum pun și eu o întrebare, nu vreau să intru în detalii, dacă nu există sursă de finanțare pentru niciunul din astea, de ce două sunt prorogate?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Pentru că la punctul 9 domnul Președinte, e o chestiune simplă. Noi avem să le dăm T.C.E.-ului o sumă de bani, T.C.E.-ul are să ne dea aproape aceeași sumă de bani. Iar lucurile se puteau face foarte simplu, în condițiile în care am fi acceptat că amortizarea este o cheltuială care ne este opozabilă, alături de alte cheltuieli de funcționare, în conformitate cu contractul de delegare de gestiune. Aici este în esență problema pe speța respectivă. Direcția Economică a recunoscut doar două milioane patru sute din suma cerută de T.C.E., noi în comisia de buget-fmanțe, analizând situația, considerăm că și amortizarea în valoare de 1 milion două sute este element de cost și poate să fie solicitat de către T.C.E. Repet, nu este nevoie de disponibilități bănești, deoarece noi la rândul nostru avem de încasat cam aceeași sumă de bani.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

î

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar

Aș dori și eu să fac câteva precizări. Proiectul respectiv va intra pe ordinea de zi, la momentul în care, așa cum am avut discuțiile cu Direcția Regională a Finanțelor Publice, vor suplimenta cotele defalcate din I.V.G., față de previziunea care a existat și ne-a fost raportată la începutul anului de această instituție. Atunci vor exista sumele necesare pentru a putea face această procedură și în momentul în care vom avea proiect de hotărâre pe buget pentru a prinde și această sumă în plus dată de către Direcția Regională a Finanțelor Publice

va fi și acest proiect de constatare a acestei diferențe și de demararea procedurilor de compensare pentru diferența respectivă.

Am discutat și cu domnul director de la T.C.E., înțeleg că nu'pste o problemă dacă acest lucru se va întâmpla până pe data de 10 noiembrie, anul acesta bineînțeles.

Dl George Sorin Botez

In afară de 7, 8 și 9 mai sunt alte proiecte cu probleme?

Rugămintea mea este pe măsură ce înaintăm, dumneavoj mențiune de făcut, să o faceți. Mulțumesc!

5                                           7                                5                     5

/•... £ ■

■■

istră? dacă, m ai. aveți vreo

Supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost ea completată cu proiectele suplimentare: Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, ordinea de zi a fost adoptată.

Trecem la desfășurarea ședinței.

3                     3             5

Dra Zaharia Mihaela

Punctul 1 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 septembrie 2018.”

Dl George Sorin Botez

Au lipsit 10 consilieri Andrei Gheorghe, Bolocan Iulian, Botez George Sorin, Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Sorescu Alina și Vîscan Robert. Dl Marcu Valentin lipsește și astăzi. Sunt 17 voturi care pot fi exprimate. Cei care au lipsit nu participă la vot.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

17 voturi "pentru”, adoptat.

a *

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 2 "Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 septembrie 2018.”

Dl George Sorin Botez

A lipsit domnul consilier Minea Gabriel-Constantin, care nu participă la vot.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

 • 25 de voturi "pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 3 "Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 4 octombrie 2018.”

DI George Sorin Botez


Au lipsit consilierii Ganea Cristian-Mihai Avem 23 de voturi de exprimat.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

23 de voturi ”pentru”.Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 4 "Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 12 octombrie 2018.”

Dl George Sorin Botez

Au lipsit consilierii Cosma Marcian, Hodorog Bogdan, Pană George, Sîrbu-Simion Gheorghe și Vîscan Robert-Ionuț. Sunt 21 de voturi.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

21 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 5 ” întrebări și interpelări.”

Dra Zaharia Mihaela

In sală sunt două persoane care doresc să ia cuvântul.

Dl George Sorin Botez

O să supunem la vot. Unul este domnul Pascu.

Cum vă numiți cea de a doua persoană care dorește să ia cuvântul? Există un domn Soare Gheorghe?

Dl Soare Gheorghe

Da.

DI George Sorin Botez

Doriți să luati cuvântul?

î                        5

DI Soare Gheorghe

Nu.

Dl George Sorin Botez

Deci, supunem la vot acordarea cuvântului la sfârșitul ședinței domnului Pascu: Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

 • 26 de voturi "pentru”.

Aii

înțeleg că nu sunt "întrebări și interpelări”.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind decernarea, postmortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești ..prdfesorului-inginer Andrei G. Ioachimescu, creatorul Școlii Moderne de Mecanică Teoretică din România și unul dintre fondatorii Revistei „Gazeta Matematică” - inițiat de consilierii Mari lena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu si Florina Alina Sorescm”T

Dacă sunt observații?

Dl Sicoie Florin

Domnul Președinte, morții au un defect, nu se mai pot apăra. Avem 91 de cetățeni de onoare, din care câțiva au fost facuți postmortem, dar în urma unor situații de genul Liviu Liberescu, mort în urma unui atentat în America, la câteva zile am ținut o ședință și i-am dat post-mortem, profesor universitar la Universitatea Cleveland. Caragiale, care este unul din zeii orașului. Fac o paranteză, Nichita nu este membru de onoare post-mortem.

Domnul Andrei Ioachimescu, un respectabil profesor-universitar din perioada interbelică, mort în 1943. Unul din cei 10 fondatori ai Gazetei Matematice. După părerea mea, nu ne putem juca cu aceste cetățenii de onoare post-mortem, pentru că atunci o luăm de la Burebista, Decebal, Cuza, Mihai Viteazul, fondatorul orașului, Candiano Popescu, galeria primarilor, Stanian, C.T. Grigorescu, perioada interbelică. Atâta vreme cât avem foști președinți ai academiei, Virgil Petrescu, de exemplu, care nu este. Andrei Rădulescu, Președintele Academiei Române, nu este membru postmortem. A murit în ‘60 și ceva.

Deci, eu cred că acest proiect de hotărâre exagerează și dacă ar fi să luăm o solicitare de la Asociația Veteranilor de Război, ar fi cel puțin câteva zeci de generali din primul și al doilea război mondial, unii morți în pușcăriile comuniste, ca să nu mai vorbim de colonei, maiori, etc., care ar binemerita în acest an centenar să devină cetățeni de onoare postmortem. Mai ales că unii au murit mai târziu decât Andrei Ioachimescu.

Deci, eu cred că acest proiect de hotărâre nu ține cont de niște realități. Vă dau un exemplu, Academia Română în ’90, eliberată de comunism, a primit în rândurile ei câțiva membri post-mortem, care se chemau Eminescu, Caragiale, care nu au apucat să fie membri ai Academiei Române sau cei care au fost dați afară din Academia Română în ‘48 când s-a făcut Academia.. .și au fost reprimiți. Nu ne putem juca cu morții. Cu cetățenii de onoare post-mortem.

DI George Sorin Botez

Și o concluzie? Că asta a fost o disertație, dar o concluzie aveți?

Dl Sicoie Florin

Concluzia, ar trebui să fie retras acest proiect sau prorogat.

Dl George Sorin Botez

Prorogat pentru ce?

Dl Sicoie Florin

Eu nu cred că se ridică la înălțimea unei cetățenii de onoare un om care a murit acum 75 de ani, nu a fost academician, a fost un eminent profesor universitar, dar erau câteva sute în Țara Românească și a fost unul din cei 10 fondatori. Unde sunt ceilalți 9 atunci?

Dl George Sorin Botez

Acum fiecare simte cum consideră. Eu vă spun un singur lucru, că da^a am urat deya pe lume mai mult decât limba rusă, a fost ”Gazeta Matematică”. Dar asta^U mă împiedică să recunosc că domnul despre care se face vorbire sau mai exact faptul ca-avem niște repare care ne duc la domnul Ioachimescu, înseamnă că este o personalitate în dpffiejiiuîjfesp^etiv.

Nu știu dacă eu, care nu am gradul de cultură necesară pentru a fae^J)de maniera asta, eu îmi recunosc limitele spre deosebire de alții, nu știu dacă pot să apreciez. Este o propunere. Acum, fiecare va vota, potrivit cu conștiința sa. Nu știu dacă vreodată, această listă, va putea să cuprindă toți merituoșii din Ploiești.

Drept pentru care, eu am luat act de ceea ce spuneți dumneavoastră, înregistrez cererea de prorogare, democratic și regulamentar o voi supune la vot, dar vă anunț că nu o voi vota.

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă? - 17 voturi

Dacă se abține cineva?

9

Cu 9 voturi "pentru” și 17 voturi "împotrivă” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sălceanu Claudia Oana, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, proiectul de hotărâre rămâne pe ordinea de zi.

*

Dl Primar

Mâine va avea loc un eveniment la Universitatea de Petrol și Gaze, tocmai în cinstea domnului Ioachimescu. Acolo se comemora domnul Ioachimescu, cred că era un eveniment ce ține de zona matematicienilor și celor care se pricep la acest domeniu pentru meritele pe care le-a adus dezvoltării matematicii din România.

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 voturi

Cu 17 voturi "pentru” și 9 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Sicoie, domnul Ioachimescu este cetățean al Ploieștiului. Dacă dumneavoastră aveți și alte propuneri, voi fi extrem de încântat să le discutăm și să facem dreptate acolo unde dumneavoastră considerați că nu este dreptate.

Dl Sicoie Florin


Prima propunere, și mi se pare foarte logică dacă vorbim de cețăț^n^^ățe^Nichita Stănescu. Este limpede că după Caragiale este cel care merită. Iar aici am tot re'șpectul pentru activitatea domnului profesor Ioachimescu, ceea ce nu pică bine este distanța, perioada de 75 de ani de la moarte. Așa, putem merge până pe vremea lui Burebista.       F / ,fsT

Dl George Sorin Botez

Este vreun barem? Oricum eu sunt convins, și cu asta chiar închei, că dumneavoastră ca om de litere veți veni să egalați scorul împotriva matematicii.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi.

Dra Zaharia Mihaela

"Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții “Reabilitare alei zona plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”.

Menționăm că la lucrările ședinței a venit și domnul consilier Marcu Valentin. în acest moment sunt 27 de consilieri prezenți.

*

Trecem la punctul 11.

Dra Zaharia Mihaela

"Proiect de hotărâre privind interzicerea accesului și deplasării căruțelor și vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl George Sorin Botez

Dacă sunt discuții?

Dl Sicoie Florin

Aș dori dacă s-ar putea titlul să fie puțin scurtat, în sensul de a suna așa: "hotărâre privind interzicerea accesului și deplasării căruțelor și vehiculelor trase sau împinse cu mâna în municipiul Ploiești”. Fără "care circulă ilegal”.

Dl George Sorin Botez

Pot exista și tracțiuni care să circule legal. Spre exemplu un festival medieval în care merg cu calul.

Dl Sicoie Florin

Sunt exceptate în cuprinsul hotărârii.

Dl George Sorin Botez

Avem două amendamente:


Dl Popa Gheorghe

Am înțeles că s-a renunțat la amendament.

Dl Sicoie Florin

Da, renunț la amendament.

Dl George Sorin Botez


Domnul Bolocan, dacă vă mențineți amendamentul, vă rog s^-feț^hu^ți^ntru a-l supune la vot.                                                                         '

Dl Bolocan Iulian

"deplasarea căruțelor și vehiculelor cu tracțiune animală sau împinse cu mâna”.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?        - 2 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 25 voturi

Cu 2 voturi "pentru” ale domnilor consilieri Bolocan Iulian și Dănescu Ștefan și 25 de "abțineri” amendamentul a fost respins.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum este el:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 27 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A A*

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară:

Dra Zaharia Mihaela

"Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

 • 27 de voturi "pentru”.

aaa

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefmanciari pentru perioada 2018 -2021 cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.313/09.08.2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Di George Sorin Botez


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi ”pentru”.

Dra Zaharia Mihaela                                    1

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi „pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi ”pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dl George Sorin Botez

A

In comisia juridică nu am dat aviz, am considerat că sunt niște probleme de natură juridică. înțeleg că din punct de vedere al bugetului nu ar exista probleme, dar noi comisia juridică vă propunem prorogarea pentru refundamentare, urmând să o discutăm undeva la ședința extraordinară din data de 9 - 10 noiembrie.

Vă rog, domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, întrebarea mea este următoarea: de ce la Parcul Stere se poate aproba și la Casa de Cultură nu?

Dl George Sorin Botez

Vă dau răspunsul legal.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă rog!

Dl George Sorin Botez


- £ R O

X 'î;'- . ■

XJVVIfaV       AMM                                                                            \ ***  ?, \» /.  ,■//    -'r>  *

Pentru că este o structură care are un post de îngrijitor. Postul rdsgecti¥^dp;ffî^rîjitor desființându-se, nu există niciun fel de posibilitate de a asigura condițiile igieriido-sâni tare la locul de muncă. Tocmai de aceea, din discuțiile cu domnul director, a rezultat, că i-ar fi promis pe ”cuvânt de pionier” arhivara, că va face curățenie.

Atunci am pus problema, să vină cu o sporire a fișei postului, pentru că știți și dumneavoastră, că sunteți ditamai patronul, că dacă puneți un salariat să facă ceva ce nu are în fișa postului și se întâmplă un accident de muncă, mă sunați ca să mergem la Parchet amândoi.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Cam același lucru se întâmplă și la Parc.

Dl George Sorin Botez

Nu este adevărat. Nu vă dați cu părerea. Citiți dosarul. Discutăm concret.

Aici zice așa și am negociat, cu ghilimelele de rigoare, să vină cu o nouă formă, dar el a spus că nu o poate asigura. Și tocmai de aceea este o propunere de prorogare. Dumneavoastră votați cum doriți. Eu v-am spus că sunt probleme de drept.

Vă rog domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin

Eu am o mică întrebare: când este vorba de organigramă și ștat de funcții la o instituție de cultură Casa de Cultură, ca și Filarmonica și Teatrul, de ce nu se ia și avizul de la comisia de cultură, cum ar fi firesc? De ce există un aviz, pe care nu-1 pot contesta, dar aș vrea să văd care este rațiunea, de la comisia 7?

Mi se pare firesc și pot să dau ca exemplu Consiliul Județean, unde eu cu Muzeul sunt subordonat, în care avizul se ia de la Comisia de Cultură, nu de la comisia de drepturi și libertăți. Sau, nu cred că ar fi o problemă să se ia și de la comisia de cultură.

In al doilea rând, toate aceste zeci de modificări de organigrame și posturi din instituțiile subordonate consiliului local ca și din direcțiile primăriei sunt în general ridicări în grad în urma terminării studiilor, transformarea unor posturi din studii medii în studii superioare, pentru că este nevoie ca anumite proiecte, cum a fost această remarcabilă Tabără de Sculptură Monumentală, unde ați fost și știți foarte bine, ați văzut cu ochii dumneavoastră, unde în afară de latura plăcută a statuilor teminate, există un efort uriaș și cei care au fost implicați știu foarte bine, legat de adus marmură, descărcat din camion, macaraua care se strică, chinga cu care prinzi blocul de marmură...

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie, la subiect.

Dl Sicoie Florin

La subiect.

Dl George Sorin Botez

Ce treabă are chinga de marmură cu femeia de serviciu de la Casa de Cultură?

Dl Sicoie Florin

Foarte simplu. Postul de femeie de serviciu este liber în continuare.zNufexistă^îhVlipa asta o femeie de serviciu care face curat.

Dl George Sorin Botez                                      ,-Ț V?:' < M V-f

Normele de tehnică, de protecție a muncii, de sănătate, credeți, că sunt tot atât de importante ca procesul de cioplire a pietrei într-o viziune de meseriaș... tț,

Dl Sicoie Florin                                                 <

Categoric, dar în două, trei luni, acolo va fi sediul primăriei...

Dl George Sorin Botez

Peste două, trei luni. Să fim noi sănătoși

Dl Sicoie Florin

Păi în două, trei luni nu se ține nici concursul de femeie de serviciu, domnul Președinte. Este aceeași situație.

5                                                            5                     9

Dl George Sorin Botez

Postul de femeie de serviciu nu l-am inventat noi acum. Este de pe vremea profesorului pe care nu ați vrut să-l faceți... De atunci e postul. Nu l-am inventat noi acum.

Dl Sicoie Florin

Perfect domnul Președinte, dar al doilea post care se transformă din studii medii în studii superioare cu ce vă deranjează?

Dl George Sorin Botez

Dar, am spus eu că mă deranjează cu ceva?

Dar dumneavoastră dacă aveți o pâine, jumătate mucegăită, jumătate bună și nu aveți un cuțit și nici forță să o rupeți, o mâncați cu totul sau o separați? Eu prefer să le mănânc separat. Nu să fac eu muncă patriotică aici. Discutăm de niște cadre de conducere cu niște zeci de milioane salariu și ar trebui să-și facă după părerea mea treaba la mare meserie. Și îmi asum chestia asta.

Vă rog, domnul Pană!

Dl Pană George

Mulțumesc domnul Președinte!

»                                                       5

Foarte scurt, rezumativ, eu sunt inițiator, susțin propunerea de prorogare, pentru că într-adevăr, constat că sunt niște probleme de natură juridică. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Si eu vă mulțumesc!

5                                       9

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 10 voturi

Dacă se abține cineva? -

Cu 17 voturi ”pentru” și 10 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

am

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:


Dra Zaharia Mihaela

"Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi "pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi "pentru".

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Gabriel Constantin Minea, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Constantin Grigore.”

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

27 de voturi "pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 1222 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. 2) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Mateescu, Bogdan Hodorog și Sorin Văduva.”


Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi "pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a terenurilor aferente blocurilor de locuințe nr. 12B situat în Ploiești str. Sabinelor nr. 18 și 33 UI situat in Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

27 de voturi "pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 415/05.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - initiat de

5                                                                                                                                9                         9

consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

DI George Sorin Botez

Dacă sunt discuții?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Anexa nr. 2 s-a modificat. Proiectul de hotărâre rămâne la fel, singura modificare este că anexa 2 va arăta diferit: pe dreapta Teatrul și pe stânga Filarmonica. Planul se modifică.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendmanetul, pe care eu îl formulez:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi ”pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi "pentru”.

***

Dra Zaharia Mihaela                                        , x’A

~------------------------------------- .              .         .                               .H00/’-                    s rș* f

recem la punctul 22 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre pri\ ind solicitarea câțre

Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea

2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent din donțepidl public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea C.N.C.F/“„CFR” S.A în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Are aviz negativ de la comisia 2.

DI George Sorin Botez

Aici nu scrie și că-1 dăm înapoi. Unde scrie că-1 dăm înapoi?

Dl Primar

La articolul 3.

DI George Sorin Botez

Acum întreb și eu, că nu vreau să dau cu subsemnatul, este obligatoriu să prevedem acum chestia asta?

Domnul Primar, o sugestie, haideți să încercăm fără și dacă merge fără, să mergem fără. Dacă mă apuc eu să bag bani într-o chestie pe care știu de la bun început că o voi da în administrare s-ar putea să am o mare problemă. Dați-mi o șansă. Să o lăsăm fără asta cu administrarea și dacă este o problemă o reluăm.

DI Primar

““

In urma discuțiilor purtate cu reprezentanții ministerului, au solicitat să facem acest proiect de hotărâre conform modelului existent la București pentru cazul Podului Constanța. Este exact același model ca și la Podul Constanța, iar referitor la această problemă, că dăm înapoi în administrare și nu în proprietate, proprietatea rămâne tot a municipiului Ploiești, vreau să vă spun că de fiecare dacă când se face un obiectiv de investiții și există anumite elemente de infrastructură, fie ele supraterane, subterane, etc., care intervin pe culoarul proiectului respectiv, se pot face acele modificări pe cheltuiala celui care face acel obiectiv de investiții, mă refer ca autoritate publică locală, ulterior modificările respective sunt date către operatorul care gestionează, administrează, are în patrimoniu acele rețele subterane, supraterane sau orice ar fi ele.

De exemplu la Transgaz, inclusiv la Podul Mărășești, atunci când s-a făcut această investiție s-a modificat traseul conductei de la Transgaz, ulterior, după modificare a fost repus în funcțiune, s-a dat înapoi către Transgaz iar Transgazul după cum știm cu toții, percepe taxă pentru transport prin conductă, deși este făcut tot prin bani publici, fie ei că sunt europeni sau fie ei din bugetul local. Am avut cotă de cofinanțare. Situația este similară. Repet, este modelul pe care ni l-au sugerat cei de la Ministerul Transporturilor, model care deja a trecut de avizele ministerului justiției și ministerul administrației și internelor pentru situații similare la solicitarea municipiului Ploiești.

Dl George Sorin Botez

O.k. Un amendament? Discuții?

Dl Ganea Cristian


Aș dori ca toți colegii să fie inițiatori.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea ca toți colegii să fie inițiatori:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 24 de voturi "pentru” și 3 "abțineri” ale consilierilor Vîscan Robert Ionuț, Dănescu Ștefan și Dragulea Sanda, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Să recapitulăm, doamna Secretar: viză juridic, viză economic, viză legalitate, toate la pachet bune, da?

Dra Zaharia Mihaela

Da. O să vă anunț când nu există viză și când nu avem avize.

Dl George Sorin Botez

Nu. Spuneți la acesta, la proiectul nr. 22 de pe ordinea de zi, există viză de legalitate economică și juridică.

Dra Zaharia Mihaela

Da. Și are aviz negativ de la comisia 2.

Dl George Sorin Botez

Bine. Mulțumesc!

s

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, vă solicit o pauză de consultări de 5 minute.

*

PAUZĂ

*

Dl George Sorin Botez

Avem o problemă la proiectul nr. 11 ”privind interzicerea accesului și deplasării căruțelor și vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipiul Ploiești”, din grabă am uitat să trecem la articolul 14 data intrării în vigoare.

O să vă rog să fiți de acord să revenim asupra acestui proiect și să stabilim data intrării în vigoare.

Supun la vot reluarea acestui proiect:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi "pentru”.

*

Să stabilim o dată de intrare în vigoare.

Dna Staicu Zoia


Aș propune data de 1 decembrie, pentru că trebuie stabilite pentru că ajungem în situația în care Poliția Locală oprește căruța se spune că nu are cu ce să-1 ridice. Trebuie făcute niște proceduri între instituții, care să spună exact, clar, la orice oră, cine, cum răspunde.

DI George Sorin Botez

Cine este de la S.G.U.?

Dl Șchiopu Cristinel - S.G.U.

Sunt deja proceduri.

Dl George Sorin Botez

Atunci să punem de la 1 noiembrie.

Domnul Șchiopu, sunt procedurile întocmite?

Dl Șchiopu Cristinel - S.G.U.

Da, avem deja procedurile întocmite.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot data de 1 noiembrie 2018 ca dată de intrare în vigoare a hotărârii de consiliu:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot din nou proiectul de hotărâre cu această completare:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi ”pentru”.

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile-terenuri din incintele a două unități de învățământ în vederea restituirii conform legilor proprietății - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi "pentru”.

Dra Zaharia Mihaela


---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ••• "

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei construcțir- garaj precum și terenul aferent situate în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2, Carte Funciară nr. 144378, cu numerele cadastrale 144378 și 144378-C1 - initiat de consilierii Ștefan Dănescu; Marileria Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva'și Bogdan Hodorog.”

La articolele 3 și 4 sunt prevăzute două comisii.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru un număr de 5 membri? - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi ”pentru” a fost aprobată propunerea de 5 membri.

*

Dl Ganea Cristian

Propun pe domnul Andrei Gheorghe și pe domnul Minea Gabriel.

DI Popa Gheorghe

Propun pe doamna Zoia Staicu.

DI Pană George

Domnul Sorin Văduva.

Dra Sălceanu Claudia-Oana

Domnul Hodorog Bogdan.

*

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot nominalizările făcute:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

27 de voturi ”pentru”.

*

A ieșit domnul consilier Văduva Sorin. Suntem 26 de consilieri.

*

Vă rog propuneri pentru comisia de contestații.

Dl Ganea Cristian

Domnul Dănescu Ștefan.

Dl Dănescu Ștefan

Mă abțin. Cunosc persoana și este mai bine să mă abțin.

Dl Ganea Cristian

Domnul Dinu Marius.

Dl Popa Gheorghe

Propun pe domnul Sîrbu Gheorghe.

Dl Pană George

Domnul Palaș Paul.

*

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot persoanele propuse:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi ”pentru”.

*


Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind organizarea de licitație publică cu strigare pentru închirierea terenului situat în Ploiești, str. Londra nr. 1, nr. cadastral 136396, Carte Funciară 136396-inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

De asemenea, la articolele 3 și 4 sunt prevăzute două comisii.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru un număr de 5 persoane? - 27 voturi

Dl Bolocan Iulian

Domnul Președinte, propun prorogarea acestui proiect de hotărâre. Mi se pare 3 lei pe metru foarte puțin. Și să inițiem un proiect de vânzare. Sunt și niște restricții acolo. Eu propun prorogarea.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare:

. Jf .....

'    ■'A

. ' ' i l și 16 voturi "împotrivă” ale consilierilor,^îd^n gheorghe, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, DinuQMarius-^drei,


- 10 voturi

-16 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 10 voturi "pentru”

Botez George-Sorin-Niculae,

Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolâe/Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sălceanu Claudia Oana, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena și Vîscan Robert-Ionuț proiectul de hotărâre rămâne pe ordinea de zi.

Dl George Sorin Botez

Propunere de cinci consilieri pentru comisia de negociere și de trei membri pentru comisia de contestare.

*

Cine este pentru un număr de 5 consilieri? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi "pentru” a fost aprobată propunerea de 5 consilieri locali pentru comisia de negociere.

Vă rog să faceți propuneri.

*

Dl Ganea Cristian

Putem păstra comisiile de la proiectul anterior?

Dl George Sorin Botez

Putem.

Dl Ganea Cristian

Domnul Andrei Gheorghe și domnul Minea Gabriel.

Dl Popa Gheorghe

Nu facem propuneri.

Dl Pană George

Domnul Sorin Văduva.

Dra Sălceanu Claudia-Oana

Domnul Hodorog Bogdan.

Dl Ganea Cristian

Doamna Marilena Stanciu.

*

Dl George Sorin Botez

Pentru comisia de soluționare a contestațiilor.

Dl Ganea Cristian

Domnul Dinu Marius și doamna Sanda Dragulea.

Dl Pană George

Domnul Palas Paul.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot nominalizările pentru prima comisie:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

9Cu 16 voturi ”pentru” și 10 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan. Lar:ișa^;Bo!ocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru nominalizările au fost aprobate.

Supunem la vot nominalizările pentru a doua comisie:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 16 voturi "pentru” și 10 ”abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru nominalizările au fost aprobate.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 16 voturi "pentru” și 10 ”abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Bolocan Iulian

Unde este adoptat? Este de patrimoniu.

Dl George Sorin Botez

Este organizarea de licitație. Eu zic că nu este de patrimoniu. Din punctul meu de vedere este adoptat. Este vorba de constituirea unei comisii de licitație. Nu vizează un transfer al dreptului de proprietate sau cu angajarea patrimonului și efectuarea unei proceduri administrative. Pentru asta nu este nevoie de 18 voturi. Din punctul meu de vedere, proiect adoptat. Nu vă convine, contestați pe cale legală. Mulțumesc!

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Beciu Narcis Cătălin a suprafeței de teren de 177,00m2, situată în Ploiești, str. Nicolae Bălcescu nr. 33, cu nr. cadastral 143426, Carte Funciară 143426 -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu și Bogdan Hodorog.”

Anunț că nu particip la vot. Sunt coproprietar cu domnul Beciu pe o suprafață de teren. Nu asta, în altă parte, nu are nicio treabă, dar avem o relație contractuală.

Dacă nu sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:., R O Cine este pentru?        - 24 voturi                            /' e?;

Cine este împotrivă? -                                     (

Dacă se abține cineva? - 1 vot                                    C


o r> >'/

-

’                                                                                                                                 / '-Ș

Cu 24 de voturi "pentru”, 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Glfebrghe și o neparticipare la vot a domnului consilier Botez George Sorin, proiectul^dgfl^ărâre a fost adoptat.

Dl Palaș Alexandru Paul

Vă rog să luați act de faptul că domnul consilier Văduva nu a participat la vot.

Dl George Sorin Botez

Am anunțat că nu este în sală.

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, rog secretariatul, s-a rezolvat vizavi de valoarea în euro, în lei, evaluări?

Dl George Sorin Botez

Am întrebat la început dacă sunt probleme undeva. Mi s-a spus că doar la 7, 8 și 9, restul sunt toate ca la carte.

Menționăm că a revenit în sală domnul consilier Văduva Sorin. Suntem 27 de consilieri prezenți.

*

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și Apostolescu Eliodor - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 26 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și S.C. OPOGETE IMPEX S.R.L. - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

5

Cu 26 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

’k'k'k

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind înstrăinareâprin vânzare către doamna Ghiță Gabriela a suprafeței de teren de 286m2'^situată în Plpi^^ str. Gheorghe Doja, nr. 201, cu nr. cadastral 141711, Carte Funciară'441711, A fejțSh de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dra^^^ Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 26 de voturi ”pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 17640/13.06.1995 și a contractului de concesiune nr. 10073/04.06.2003 încheiate între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

27 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 4887/05.05.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Genfor Romcenter S.R.L. - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

27 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite și date în exploatare de către Agenția Națională pentru Locuințe - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă sunt discuții?

Dna Staicu Zoia


' * r d

Domnul Președinte, Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 prevede tfaTfpcuințelepentru tineri să fie închiriate în baza unor criterii de ierarhizare stabilite prin pltt^^^Așa^um^țn citit în expunerea de motive și în raportul de specialitate, spune că nu s-a't^IțfcpntdfeZac§ște criterii și s-a luat în calcul doar vechimea cererilor. Mai mult decât atât, vfe^ușă;aBag^teâția r*fy ■rxzi'M'fTTi nmil        Q zxv» o 111 t 11           -mii n                -*-» 4 4 1în+X                4» X 4-4


că pentru anul 2018, consiliul local nu a aprobat nicio listă de priorități în solicitările pentru locuințele A.N.L. Drept urmare, aș propune prorogarea acestui proiect și stabilirea unei liste de priorități pentru anul 2018 care să aibă în vedere solicitările primite în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017. Așa cum spune și la lege, până la sfârșitul lunii februarie trebuie să existe o listă de priorități și după aceea predate aceste locuințe tinerilor. Pentru că noi la ora actuală nu avem listă de priorități pentru tineri pentru anul 2018.

DI George Sorin Botez

Ne poate lămuri cineva vizavi de chestia asta?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gesiune Patrimoniu


Legea s-a modificat în iunie și prevede să facem listă de priorități în februarie. Am întrebat la minister dacă este cazul și pentru anul acesta, au spus că este responsabilitatea comisiei sociale. însă într-adevăr, articolul din lege este modificat.

Dl George Sorin Botez

Este modificat în ce sens?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gesiune Patrimoniu în sensul întocmirii listei de priorități.

Dl George Sorin Botez

Și nu puteți să faceți niște verificări?

Dl Vîscan Robert Ionut

Comisia socială nr. 5?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gesiune Patrimoniu

Nu. Comisia socială specială, formată din executiv.

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, eu am o problemă. Văd aici inițiatori Dănescu, Stanciu, Vîscan, Mateescu, Văduva, Hodorog. Dumneavoastră faceți parte din comisia care supravegheați aceste locuițe cum se dau?

999

■ •

Nu.

Dl Ganea Cristian

Și atunci de ce sunteți inițiatori? Părerea mea este că ar trebui să fie inițiator cineva care se ocupă din comisie, de acolo. Domnul Primar, de exemplu.

Dl George Sorin Botez

Dacă toate lucrările sunt făcute de o comisie a executivului, cum să fie inițiator o

7                                        5

comisie a consiliului local? Ar trebui să fie primarul sau viceprimarul, nu oamenii aceștia care habar nu au despre ce este vorba.

Dl Pană George

A apărut comisia de patrimoniu pentru că aceste apartamente țin de patrimoniu și de fondul locativ. De asta a mers în comisia de patrimoniu și întotdeauna în istoria acestor

modificăm fegulam^^Tapartamente, comisia de patrimoniu a făcut propunerile. Acum, nu este absolut nicio problemă.

Dl Vîscan Robert Ionut

Eu aș propune prorogarea proiectului de hotărâre.

DI George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 27 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuințelor atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante de aceeași categorie -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă sunt discuții?

9

Dl Vîscan Robert Ionuț

Propun prorogarea proiectului de hotărâre.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

9

Cu 26 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Popa Gheorghe proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 450 m.p. din suprafața totală de 74.000 m.p. aferentă terenului domeniu public - „Spații verzi intravilane zonă blocuri Sector Nord Blocuri A. Mureșanu” în vederea realizării proiectului „Consolidare versant pe strada Andrei Mureșanu în dreptul blocurilor R1 și R2” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

27 de voturi "pentru”.

*

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, referitor la punctul 34, nu sunt sigur, dar am înțeles că banii pentru consolidarea versantului au fost scoși de pe lista de investiții?

Doamna lamandi?


Dl Primar

Nu se finalizează lucrarea până la sfârșitul lunii și nu va fi facturată./ Dl Ganea Cristian                                         *

Deci nu se va întrerupe?                                         !

Dl Popa Gheorghe

Este din 2012, domnul viceprimar.

DlPrimar

Ca să lămurim situația, în urma discutării cu foarte multă atenție a tuturor proiectelor de pe lista de investiții, o serie de proiecte, puține la număr, vor fi executate, dar procedurile de emitere a facturilor și de recepție a lucrărilor nu se vor finaliza până la 31 decembrie 2018. Motiv pentru care ar fi rămas în excedentul bugetului, drept pentru care, am discutat ca acest proiect să fie finalizat și nu este vorba nici de o sumă foarte mare, astfel încât să ne punem problema nefinanțării lui pentru anul următor.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi "pentru”.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, ce am votat, proiectul 35?

Dl George Sorin Botez

Da.

Dl Dănescu Ștefan

Eu sunt împotrivă.

Dl George Sorin Botez

Am o rugăminte, eu aduc de acasă, am o cutie și ne lăsăm telefoanele mobile la ușă.

Dl Dănescu Ștefan

Nu vorbeam la telefon.

Dl George Sorin Botez

Nu de dumneavoastră vorbesc. In general, așa.

Și, poate dă Dumnezeu să ne luați și nouă niște din alea, că m-am săturat să număr și să se trezească câte unul că ridică mână că el e "pentru” sau la "împotrivă”.

Dl Dănescu Ștefan

Eu am crezut că discutăm la 34.

Dl George Sorin Botez

Nu de dumneavoastră discutăm.


Dl Primar

Domnul Dinu, dumneavoastră vă ocupați de sala de ședințe?

Dl Dinu Dan - Director A.S.S.C. Ploiești

Este gata.

Dl Primar

Vă rog să aveți în vedere și solicitarea domnului Președinte!

Di George Sorin Botez

Dacă este gata, de ce nu ne ducem acolo?

Dl Dinu Dan - Director A.S.S.C. Ploiești

Pentru că nu s-au făcut probe. Serviciul de Informatică al primăriei dorește să învețe cum să utilizeze ceea ce este acolo.

Dl George Sorin Botez

Domnul Dinu, dar credeți că prima ședință de consiliu pe care o facem acolo, poate să fie luna noiembrie?

Dl Dinu Dan - Director A.S.S.C. Ploiești

Cu siguranță.

Dl George Sorin Botez

Ați auzit, da?

La punctul 35 proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi "pentru” și 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Dănescu Ștefan.

*

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Vă rog să fiți puțin mai atent. Având în vedere că este și inițiator, domnul Ștefan Dănescu la punctul 35 a votat împotrivă.

Dl Dănescu Ștefan

Dar era negativ, domnul Sîrbu. Este cu aviz negativ.

Dl George Sorin Botez

Continuăm. Trecem la punctul 36.

Dl Dănescu Ștefan

Punctul 36 este cu aviz negativ, domnul Sîrbu. Și 35 și 36.

Dl Bolocan Iulian

Doamna Secretar....

DI George Sorin Botez

Am o rugăminte. Vă rog foarte mult, nu o atacați pe doamna consilier, pentru că este aici întrucât datorită unor chestiuni obiective, toți cei care au fost pe scaunul acesta au plecat după caz către Tribunal sau către funcții mai mici. Doamna a venit aici ca urmare a fișei postului pe care îl ocupă provizoriu. Haideți să fim oameni și să nu sărim la un om care vine să ne ajute. Vă mulțumesc!

Dl Popa Gheorghe

O singură remarcă, domnul Președinte. La începutul ședinței, dumneavoastră ați solicitat doamnei Secretar să prezinte proiectele care nu au aviz de legalitatea din partea Secretarului. Și am înțeles că este vorba doar de acelea trei. Restul au.

Dl George Sorin Botez


Are aviz de legalitate, dar are aviz negativ de la n comisie
Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre pfivind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor               1 ©ții

situate în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.283, pentru scoaterea               /în

vederea valorificării și, după caz, casării acestora - inițiat de consilierii ȘteE^Bahescu,Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dra Zaharia Mihaela

Are aviz negativ din partea comisiei 2.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

»

Dl Ganea Cristian

Ce suprafață, ce valoare, ce, când și cum?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gesiune Patrimoniu

Este vorba de clădiri de la T.C.E. Ploiești, plan de situație.

Dl George Sorin Botez

Cum clădiri de la T.C.E. Ploiești?

Dl Primar

De la depoul de pe strada Cantacuzino.

Dl George Sorin Botez

Și proprietatea cui sunt?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gesiune Patrimoniu

Proprietatea municipiului Ploiești.

Dl George Sorin Botez

Și sunt date T.C.E.-ului cum?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gesiune Patrimoniu


In concesiune.

Dl George Sorin Botez

Și s-a modificat contractul lor de concesiune?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gesiune Patrimoniu

După ce aprobăm scoaterea din...

Dl Dănescu Ștefan

întâi... și după aia scoatem din concesiune?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gesiune Patrimoniu

Aprobăm casarea. Dacă nu se aprobă casarea, nu le scoatem din concesiune.

Dl Ganea Cristian

Dacă sunt în concesiune cum să le casăm? Trebuie să le luăm înapoi și după aia să le


casăm.


Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gesiune Patrimoniu

Și dacă nu se aprobă casarea? Le luăm înapoi și ...


DI George Sorin Botez

Ia să casez si eu niște bunuri care sunt în concesiunea altuia. Eu ca să4î<căsez un bun, trebuie întâi să ți-1 iau de acolo să-l aduc la tine, din domeniul public săjf^fec în domeniul privat și abia după ce am făcut mișcările acestea să îl casez.                 / >•

Propun prorogarea proiectului de hotărâre.                        -L

Dl Primar                                                                 ...

Eu zic să ne aplecăm cu foarte multă atenție asupra acestui proiect, deoarece este legat de proiectul pe fonduri europene, fără de care nu putem realiza achiziția'autobuzelor electrice și troleibuzelor. Pe suprafața respectivă se va construi un depou iar acest proiect este proiectul care se coroborează cu proiectul de achiziție a acestor autobuze electrice și troleibuze.

De aceea vă rog foarte mult, pentru că timpul rămas până la finele anului când vom depune acest proiect nu este foarte mare, să dați curs acestui lucru, iar după această apărobare, la ședința următoare să venim și cu propunere privind scoaterea din administrarea T.C.E.-ului a acestui...

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, nu că nu vrea cineva să voteze asta, dar înțelegeți că logica este întâi să scoatem din administrarea lui, să îl luăm noi acasă și după aia fac ce vreau cu el. Nu pot atâta timp cât este în administrarea lui să mă joc eu cu bunul care i l-am dat lui în administrare. Este o chestiune de logică. Și dacă se rezolvă această chestiune de logică veți avea votul nostru. Am înțeles că undeva în jur de 9, 10 noiembrie va avea loc o ședință extraordinară cu bugete. Să o reluăm atunci. Că nu faceți depou până în noiembrie.

Trebuie să vă gândiți că nu toate lucrurile pe care vi le doriți se pot realiza.

Eu am propus prorogarea și refondamentarea. Nu să-l trântim.

Supun la vot prorogarea acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?    - 9 voturi

Dacă se abține cineva?  -

Cu 17 voturi ”pentru” și 9 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

*

Menționăm că domnul consilier Tudor Aurelian a ieșit din sală. Suntem 26 de consilieri în sală.

iii

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile-terenuri în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae-Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 26 de voturi „pentru”.


*** . ■ ' ‘

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre pricind acceptarea ofertei de donație din partea S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A către Mimiciplul Ploicștiăvând ca obiect 5 imobile-terenuri situate în Colonia Teleajen - inițiat de^cppîsiliei’ii Șf^fâh Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea,'^fenșjș’;țî^plae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Discuții?

Dra Zaharia Mihaela

Comisia 2 a dat aviz negativ.

Dl George Sorin Botez

Pe ce s-a bazat avizul negativ?

Di Vîscan Robert Ionuț

A fost un vot strâns. S-a dat la limită. Domnul președinte a votat „pentru”. Eu sunt de părere că nu putem să-i obligăm pe acei oameni să încheie un contract de închiriere cu noi. Ținând cont că sunt proprietăți private, aceste terenuri deservesc acele proprietăți private. Noi decât o să ne mai încărcăm cu niște terenuri cu care nu o să avem ce să facem. Pentru că nu o să ne apucăm să-i dăm pe oamenii aceia afară de acolo sau să închidem terenurile, dar în același timp, nu există nicio posibilitate legală prin care noi să-i obligăm să încheie un contract de închiriere sau de altă formă cu noi, ca să plătească 2 lei, 3 lei.

Din acest motiv am fost împotriva acestui proiect.

Dl Dănescu Ștefan

Vreau să fac o precizare. Este vorba de terenurile de sub casă.

DI George Sorin Botez

Deci, sunt curțile aferente.

Di Dănescu Ștefan

Nu numai curți.

Dl George Sorin Botez

Total suprafață cât este?

Dl Vîscan Robert Ionuț

Vreo 5000 de mp.

Dl George Sorin Botez

A cercetat cineva din punct de vedere juridic, dacă acele terenuri sunt închiriate persoanelor respective? Dacă sunt libere de orice sarcini? Pentru că nu pot să accept o donație cu sarcini.

5

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gesiune Patrimoniu

Avem extrasele, sunt libere de sarcini dar nu au contracte de închiriere.

Dl George Sorin Botez

Si ca să zic asa, cum le folosește?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gesiune Patrimoniu

Aceasta este problema Lukoil-ului, că nu a reușit să le...

Dl George Sorin Botez

Și Lukoil spune așa: luați terenul de la mine cu tot cu probleme șiJăs^'țir^CW Mce că eu am alte treburi. Voi vă ocupați cu cetățenii eu sunt cu producția. Da?^

Supunem la vot proiectul de hotărâre:                           j z<>


Cine este pentru?        -10 voturi                             -    ■       / W

Cine este împotrivă? - 1 vot                                  <   __/

Dacă se abține cineva? - 16 voturi

Cu 10 voturi "pentru”, 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Vîscan Robert Ionuț și 10 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Tudor Aurelian-Dumitru, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Minea Constantin Gabriel, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Palaș Alexandru Paul, proiectul de hotărâre a fost respins.

*

Menționăm că domnul consilier Tudor Aurelian a revenit în sală. Suntem 27 de consilieri în sală.

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință -cabinete medicale - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva, Robert-Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog.”

La articolul 4 este prevăzută o comisie.

Dl George Sorin Botez

Propunem cinci consilieri locali, un președinte și patru membri:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

27 de voturi "pentru”.

*

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Vîscan Robert Ionuț

Doamna Stanciu Marilena și doamna Dragulea Sanda- președinte.

*

Menționăm că domnul consilier Palaș Alexandru Paul a ieșit din sală. Suntem 26 de consilieri prezenți.

*

Dl Popa Gheorghe

Domnul Sîrbu Gheorghe.

DI Pană George

Domnul Văduva Sorin.

Dna Sălceanu Claudia Pana

Domnul Hodorog Bogdan.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi ”pentru”.Menționăm că domnul consilier Pană George a ieșit din sală. Rămânem 25 de consilieri prezenți.

Supunem la vot nominalizările făcute: Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi "pentru”.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dra Zaharia Mihaela

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 5                                                  5                                                                                                                                   J

pentru obiectivul de investiții „Reparații WC public - Parc Toma Socolescu“ - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții?

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, m-am uitat pe proiect, am văzut că este o valoare destul de mare pentru realizarea acestui obiectiv pentru această toaletă publică în Parcul Socolescu, în jur de 380 de mii de lei și părerea mea este să prorogăm acest proiect...

Dl George Sorin Botez

Și să facem valoarea mai mică?

Dl Popa Gheorghe

Nu. Să-1 mai reanalizăm un pic.

Mi s-a părut valoarea cam mare. Să ne mai documentăm un pic.

Dl Ganea Cristian

Doamna lamandi, cine a făcut S.F.-ul, cine a calculat?

Dna Iamandi Mihaela

Este un proiect de consolidare a unei clădiri cu lucrările aferente, lucrări-Ia tâmplărie, refacerea tuturor instalațiilor electrice, sanitare. Proiectul a fost întocmit de^către Societatea de Gospodărire Urbană. Este un deviz general care poartă semnătura celui care l-a întocmit, a unei persoane de specialitate.                                         î.         W î

„ja unei persoane de specialitate.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!                                                            x. • G «_

Dacă vreți să-1 prorogăm, dați-ne și niște indicații cum să-1 facă mai mic? ‘ ’ Dl Popa Gheorghe

Nu știu domnul Președinte, dar poate luam vreo 30 de toalete ecologice. Le puneam de jur-împrejurul parcului.

DI George Sorin Botez

A

In centrul orașului, toalete ecologice, senzație!

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 10 voturi "pentru” și 15 "abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Sălceanu Claudia Oana, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, proiectul de hotărâre rămâne pe ordinea de zi.

*

- 10 voturi


-15 voturi


Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție «Conductă termică la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”» - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* **

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi suplimentară "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară "Proiect de 'hoțărâf&privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 200.000 mii lei - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

5

Dl Ganea Cristian

Propun prorogarea, pentru că am avut o discuție astăzi și am hotărât că vom împărți acest proiect, dar încă nu suntem foarte lămuriți și pe 8, 9 când vom avea acea ședință vom discuta și acest proiect.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar

A

In urma discuțiilor purtate și la nivelul Ministerului de Finanțe, se poate adopta acest proiect, cu mențiunea stabilirii sumelor doar pentru proiectele pe fonduri europene. Este necesară urgentarea acestui lucru, deoarece o parte din proiectele care țin de anveloparea termică a blocurilor, de eficiența energetică a blocurilor, sunt deja trecute de comisiile și de cei care analizează și avizează aceste proiecte din cadrul A.D.R. Sud Muntenia. Deja am primit confirmare pentru unul din aceste proiecte că poate intra în contractare.

Având în vedere că aceste proiecte sunt cu finanțare 40% inițial din bugetul consiliului local, ulterior trebuie să obținem partea de contribuție a fiecărui proprietar din blocurile repective pe valoarea aferentă fiecărui apartament și având în vedere faptul că avem nevoie de acești bani pentru a putea semna contractul de finanțare, dacă nu facem dovada existenței sumelor disponibile în buget, și știți foarte bine că în momentul de față, conform bugetului nu avem aceste sume disponibile, consider că este necesară votarea astăzi, cu acest amendament, ca suma aferentă proiectelor ce vizează proiecte proprii, care nu sunt prin finanțare proprie, care nu sunt pe fonduri europene, să o votăm la o dată ulterioară, pentru că noi va trebui să depunem acel proiect de obținere a unui nou credit în vederea aprobării lui de către C.A.E.N. la 1.01.2019 pentru a avea o șansă să prindem finanțare pentru proiectele respective. Pentru aceste proiecte, rugămintea este de a aproba suma de aproximativ 28 de milioane de lei, dacă nu mă înșel, în tabelul pentru finanțare europeană.

Mulțumesc mult!

Dl George Sorin Botez

Si eu!

5

Supunem la vot propunerea de prorogare:

*

Menționăm că în sală au revenit domnii consilieri Palaș Alexandru Paul, șjCPană

George. Suntem 27 de consilieri.

ff                      --     s

*

Cine este pentru prorogare?

- 15 voturi

o c;!                 ...1

Cine este împotrivă?

- 12 voturi

■\x      --'sfO ‘Vi?

Dacă se abține cineva?

-

■ A A’.ut'-Vr


Cu 15 voturi "pentru” și 12 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Tudor Aurelian-Dumitru, Sălceanu Claudia-Oana și Hodorog Bogdan, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

*

Dl Primar

Aș vrea să mai fac câteva precizări. Acest proiect de care vorbeam mai devreme, contractarea lui și demararea procedurilor de licitație, nu se va putea face fără demonstrarea existenței unei surse de finanțare, cofinanțare, pe care municipiul Ploiești trebuie să o aibă. Amânarea acestui lucru duce la amânarea acestui proiect.

Totodată, v-am spus, celelalte proiecte putem să le votăm într-o ședință ulterioară. Sunt proiecte care sunt tot de mobilitate, sunt proiecte care țin de partea de educație, sunt proiecte care țin de salubritate și alte proiecte care nu sunt pe fonduri europene.

Avem nevoie de această finanțare, obținerea acestui credit cât mai urgent pentru a putea demara toate procedurile.

Mulțumesc!

DI George Sorin Botez

Domnul Primar, când ați aflat dumneavoastră de chestia asta?

Dl Primar

Documentul prin care ni s-a spus că putem intra în perioada de precontractare l-am primit în cursul zilei de luni.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră dacă ați fi managerul unei multinaționale și ați chema A.G.A. și i-ați spune cu 30 de minute înainte, am și eu nevoie de 50 de milioane de euro, pe 13 ani, cu credite, las că mă descurc eu, voi votați aici. Credeți că a doua zi v-ar da afară sau în ziua aia?

Dl Primar

Nu sunt managerul unei companii naționale, sunt Primar, drept pentru care, aceste proiecte la care țin foarte mult, pe care le susțin și am participat la elaborarea lor, trebuie să meargă mai departe de doi ani, domnul consilier...

Dl Dănescu Ștefan

Am zis după doi ani.

Dl Primar

De aceea avem nevoie de aceste proiecte, avem nevoie de acești bani, sunt proiecte care sunt în avantajul cetățenilor, vorbim de anvelopare termică. Cred că noi aici suntem ca să fim în folosul comunității, drept pentru care solicit acest vot pentru obținerea acestui credit pentru proiectele pe fonduri europene.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră sper că ați înțeles ceea ce a spus domnul Ganea și ani tonfirmat și eu, aici nu se pune problema că nu vom vota aceste chestiuni, ci că vrem și n^i‘șă fim informați în calitate de acționari ai societății la care dumneavoastră sunteți general, manager. Da? Pentru că spre deosebire de A.G.A. din altă parte, noi nu vă putem da afa^ă^^^?

Dl Primar

Este opinia dumneavoastră. Știu că de multe ori, poate că dorința dumneavoastră interioară a fost aceea de a fi președinte de instanță, astăzi sunteți doar președintele ședinței de consiliu local.

Dl George Sorin Botez

Haideți să ne înțelegem. Dumneavoastră nu știți interiorul meu, pentru că nu sunteți cu raze ”x”. Și dumneavoatră v-ar fi plăcut probabil să aveți serviciu, pentru că dacă nu ați fost angajat la stat nu v-ați anagajat pe nicăieri. Dumneavoastră sunteți un funcționar de meserie care ați ajuns acolo unde au vrut alții. Eu am ajuns ce am ajuns pentru că am vrut eu. Aceasta este diferența. Nu știți dumneavoastră ce am vrut eu să fiu.

Dl Primar

Faceți niște aprecieri în necunoștință de cauză.

Dl George Sorin Botez

îmi aduc aminte că ați fost general manager la Coca Cola din Malul Roșu.

Vă rog, domnul Dănescu!

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Primar, am o întrebare la dumneavoastră: considerați că este târziu până până 10?

Dl Primar

Da. Consider că este târziu. Cu cât obținem acel credit cât mai repede și demonstrăm cofmantare...

5

Dl Dănescu Ștefan

Obțineți până pe 10 creditul?

Dl Primar

... întotdeauna cei de la CAEN discută cu prioritate de aceste proiecte.

Dacă noi nu venim cu acest proiect cât mai repede, întârziem contractarea proiectului respectiv.

Dl Dănescu Ștefan

Și este târziu până pe 10, noi fiind în 31 azi?

Dl Primar

Vorbind de proiecte pe fonduri europene, vorbim de absorbții.

Dl Dănescu Ștefan

Da, domnul Primar dar suntem în 2018. Sunteți Primar din 2016.

Dl Primar

Dacă în această primărie, în momentul în care te apuci de un proiect nu găsești absolut nimic și este nevoie să te apuci și de intabulare, este nevoie să te apuci de studii de teren, de toate aceste lucruri, durează doi ani.

Dl Ganea Cristian


Domnul Primar, când ați fost investit Primar, în afară de faptul că ,în prima zi mi-ați spus că am cinci minute să părărsesc biroul că aveți treabă, și am plecat, în următoarea săptămână ați vrut să dați afară toată Direcția Relații Internaționale, țdă nu surit burii fie nimic, că au trântit proiectele, că sunt...                                   \fifi

Iar acum, după doi ani de zile, recunoașteți, că totul a mers greu aici în prhnăfie. Eu vă mulțumesc că v-ați dat seama după doi ani de zile. Ați venit, ați acuzat și acum de fapt ați spus că întâmpinați aceleași probleme. Eu vă mulțumesc!

Și eu am trecut poate prin aceleași situații ca și dumneavoastră, iar faptul acesta pe repede înainte cu aceste proiecte, absolut toate proiectele care au fost puse pe hârtie și cele pe fonduri europene și cele din bugetul local sunt absolut necesare. Sincer, aș mai fi adăugat două foi în ceea ce ar trebui să facem, dar trebuie să vedem cât putem să plătim.

Dumneavoastră știți foarte bine, că vom termina anul și ne mai trebuie 20 de milioane și nu știm de unde să le luăm. Dumneavoastră știți că S.G.U. își va închide porțile pe 31 decembrie? Că nu găsim opt milioane să le plătim capitalul? Știți că T.C.E.-ul de la 1 și S.G.U.-ul nu au prevedere bugetară pe anumite lucruri?

De asta v-am spus, hai să analizăm, hai să punem proiectele europene mai întâi și să vedem ce putem să ne permitem. Avem licitații câștigate și nu putem să semnăm contractele pentru că nu sunt bani. Și știți foarte bine. Este simplu să te împrumuți. Cel mai ușor lucru este să ajungi sclav la o bancă. Mai greu este să plătești înapoi. Mulțumesc!

DI Primar

Domnul viceprimar, dumneavoastră, atunci când am discutat de proiecte pe fonduri europene am vorbit de incapacitatea cheltuirii și realizării acelor proiecte, deși ele erau aprobate cu contracte de finanțare semnate și cu aceleași discuții. Nu vorbim, și s-au pierdut peste 70 de milioane de lei, pentru că în acea perioadă nu s-au putut închide până la 31 decembrie 2015 acele proiecte. Și s-au pierdut 70 și aproape 8 milioane de lei, pentru care avem un credit, pentru că altfel nu puteam să finalizăm acele proiecte și știți foarte bine acest lucru. Nu vorbim de partea de realizare a proiectelor de la ”0”, unu la mână. Doi la mână, la proiectele respective, să știți că nu am participat la D.R.I. ci oamenii care sunt la D.R.I., Direcția de Relații Internaționale, au participat colegi de la Patrimoniu, Direcția Tehnică și alte servicii și direcții pentru a se realiza acest proiect.

Și aveți perfectă dreptate, noi vorbim acum de susținerea cofinanțării pentru proiectele pe fonduri europene, exact ce ați spus și dumneavoastră. Sau doriți pentru un 2% sau cum este cazul acesta pentru proiectele care țin de anveloparea termică, 40% inițial, în contextul în care iar aveți dreptate, nu sunt bani și trebuie să găsim o formă de finanțare, de cofinanțare, noi vrem să renunțăm la ele?

DI Ganea Cristian

Nu.

Dl Primar

Si atunci?

9

Dl Ganea Cristian Trebuie să ne gândim.


Dl Primar

~                                                                                                                                                      '■■x'xf N ”r "1, 9.

Tocmai de aceea trebuie să luăm un împrumut, să le putem finaliza.

Dl George Sorin Botez

Eu asist cu un tremur în suflet la această dezbatere economică...

Dl Primar

Două secunde, domnul Ganea, vorbim doar de 27 sau de 28 de milioane de lei, cât sunt în anexa proiectelor pe fonduri europene.

Și dați-mi voie să vă spun, nu eu v-am dat afară din birou, cred că cetățenii.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, pentru ce ați spus dumneavoastră, eu fac un pact cu dumneavoastră, dacă dumneavoastră mai candidați o dată ca Primar și luați mai mult de 20% din voturi, vă dau cuvântul meu de onoare că eu nu mai candidez pentru Parlamentul României.

Dl Primar

Bine că s-a înregistrat. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Dar părerea mea este că nu o să ajungeți în poziția să vă mai depuneți candidatura. Iar chestia asta că veniti să cereți 200 de milioane de lei, ca pe urmă să ziceți în ședință că vreți numai 24, asta dovedește exactitatea, profesinalismul și incompetența.

Mulțumesc!

Dl Primar

Dumneavoastră nu vreți să treceți nici măcar 27 de milioane de lei, de aceea am insistat pe această sumă. Toate proiectele care sunt ca anexă puse la acest proiect de hotrărâre, sunt proiecte de maxim interes, sunt proiecte care sunt deja în marea lor majoritate cu licitații făcute, contractate, unele în derulare. Sunt proiecte pe care nu le vom putea finaliza anul viitor. Vorbim de semaforizare, vorbim de finalizarea achizițiilor de autobuze, vorbim de tramă stradală, de proiectele pe care s-au făcut canalizări. Acestea sunt proiectele pe care le-am propus și pe care dumneavoastră le-ați votat atunci când le-am adus spre aprobare.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Nu am înțeles nimic nici eu, nici colegii, nici cetățenii, dar ...

Dl Primar

Nici nu este de mirare, mulțumesc mult!

Dl George Sorin Botez

Puteți să terminați cu mitocănismele astea caracteristice?

Dl Primar

Dumneavoastră le-ați început.

A

In primul rând să terminați dumneavoastră și să respectați funcțiile.

Dl George Sorin Botez

Mitocănia la dumneavoastră pe stradă, nu cu mine în sală.

Dl Primar                                                     1°-“' /A


Dumneavoastră folosiți mitocănia în sală și aduceți circul în aceasM'sâlă de cpnși|îu.

Dl Dănescu Ștefan                                            V        '

Domnul Primar, dacă îmi permiteți, aș vrea să pun și eu o întrebare civilizată. înacești bani intră cumva și banii pentru spitalul pe care ni l-ați promis?

Dl George Sorin Botez

Și eu în completare, care dintre cele cinci adrese pentru care vreți să faceți finanțarea? Sau luați până la urmă acea căruță de la chestia aia cu calul ca să-1 faceți acolo? Că el se plimbă în continuare. Ieri l-am văzut la semafor.

Dl Primar

Sunt o parte din proiectele existente în Primăria municipiului Ploiești. Sunt proiecte care v-am spus, în marea lor majoritate deja există contracte în vederea realizării lor și avem nevoie de bani pentru a le finaliza.

Dl Dănescu Ștefan

Nu vreau să vă întrerup. Asta am înțeles. Intră și spitalul? Da sau nu?

Dl Primar

Data viitoare.

Dl George Sorin Botez

Când este asta?

Dl Ganea Cristian

O să vă răspund eu. Nu intră. Spitalul este mort și îngropat demult.

Dl George Sorin Botez

Deci am spus în campanie că domnul Primar, actual Primar, atunci când a intrat are o deviză: dacă voi nu ați putut face Spitalul de copii să nu pot nici eu să-l fac.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Botez, dar nu am putea să folosim acest împrumut pentru spital?

Dl George Sorin Botez

Eu zic că am putea.

Dl Dănescu Ștefan

Mulțumesc frumos!

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, haideți să ne respectăm un pic. Dumneavoastră veniți cu tot felul de inventive și de lucruri, în condițiile în care 4 ani de zile din 2012 până în 2016 nu ați venit în fața consiliului să finanțați măcar un proiect. Nu 10, 20.

Dl Dănescu Ștefan

Le-am si terminat.

3

Dl Popa Gheorghe

Domnul Dănescu, dumneavoastră nu ați fost consilier, probabil că nu știți. Dar colegii noștri care...

Vă rog să nu mă întrerupeți.

JOp Nu ați fost în stare să terminați până în 2015 cele 11 proiecte pe fonduri europene pe care le-am dat cu contract de finanțare în 2012. De asta am și făcut penalizareajjstaaj--^

Dl Dănescu Ștefan                                        X

<?/ / O' '7^7 ' "7 5-               ' '?/ •; ,■


Cu Hipodromul cum este, terminați sau nu?

Dl Popa Gheorghc

S-au pierdut 72 de milioane din fondurile europene și am fost obligați, domnii viceprimar cu atribuții de primar a venit în consiliul local și a spus, dacă nu'fadeni cfcditbl acesta neapărat să terminăm până în iunie....

Dl Dănescu Ștefan

A fost primar 6 luni comparativ cu doi ani jumate.

DI Popa Gheorghe

Eu spun că a venit cu un proiect de hotărâre pentru acordarea unui împrumut urgent, pentru că nu s-a putut realiza la timp. Și s-au pierdut niște bani.

Dl Dănescu Ștefan

Vorbim de cinci luni, domnul Popa.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Dănescu, câte proiecte ați făcut domnule dumneavoastră, colegii, în patru ani de zile? Ați venit cu vreun proiect în consiliul local?

Dl Andrei Gheorghe

Vrem să vedem și noi, primăria cât a accesat din fondurile europene în doi ani și jumătate?

Dl Popa Gheorghe

Nu ați fost în stare să accesați toată suma, domnul consilier.

Dl Primar

Dumneavoastră sau echipa care a preluat conducerea primăriei în 2012 avea proiecte care erau deja aprobate, aveau contractare făcută. In patru ani de zile nu ați putut să le implementați. Nu dumneavoastră, echipa de atunci.

Dl George Sorin Botez

Minciună politică.

Dl Primar

Minciună politică. De aceea vă lăudați cu toate proiectele pe toate gardurile când ați fost în campanie electorală? In momentul în care am venit în primărie nu am găsit pe fonduri europene decât niște titluri.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul primar, de ce ne-ați promis că facem spitalul?

Dl Primar

Am venit în fața dumneavoastră să obțin o finanțare pentru proiecte importante pentru minicipiul Ploiești.

Dl Dănescu Ștefan

Spitalul nu este important? Principalul proiect pe care l-ați propus și pentru care ploieștenii v-au ales a fost acel spital, pe care nu vreți să-l faceți.

Dl Primar

De asemenea, voi veni în fața dumneavoastră cu un proiect pentru a demara și spitalul.

Mulțumesc mult!                                                     u °

Dl Popa Gheorghe

Dacă nu sunteti de acord cu finanțarea. îl acuzați pe domnul Primar cănu'are strategii,

f/ !

/

,/or -<«•


că nu are...

Dl George Sorin Botez

i.


Putem să luăm acest credit să facem spital.

Dl Popa Gheorghe

Sunt 30 de proiecte domnul Președinte și sunt fundamentate la acest proiect.'Dacă nu dorim să le finanțăm, asta este situația. Nu se dorește.

Dl Dănescu Ștefan

Dar cine a spus că nu dorim?

Dl George Sorin Botez

Dar poate dumneavoastră în calitate de apropiat al domnului Primar, ați aflat de această chestie nu ca noi cu o jumătate de oră înainte. Poate dumneavoastră vă permiteți la nivelul dumneavoastră să aveți o decizie cu privire la 50 de milioane de euro din bani publici, așa că v-a spus Primarul. Pentru mine, niciunul dintre proiectele pe care Primarul ales le-a promis în campanie, nu există, da? Pentru că și eu sunt cetățean al acestui municipiu. Iar norocul actualului Primar s-a chemat Andrei Volosevici și nu proiectul de guvernare.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, dacă îmi mai permiteți două cuvinte, aceste proiecte care stau în spatele fundamentării obținerii acestui credit, au fost implementate și aduse în fața consiliului și prin votul nostru, noi am votat aceste proiecte, aceste lucruri.

Dl George Sorin Botez

Și a spus cineva din sala asta că nu este de acord cu votul? Nu avem voie să studiem? Pe dumneavoastră vă comandă de la partid. Noi nu suntem comandați în halul acesta.

Mi se pare că o luați într-o derâdere, poate că aveți și constructorul, poate că ați discutat și de licitații, poate că aveți și implementare, dumneavoastră ați spus că implementarea este făcută. Eu nu cred că este implementare. Punctul meu de vedere este că nimic din ceea ce se discută în afara acestei săli de consiliu, dacă se discută, nu produce efecte. Dar nu îmi pot permite 50 de milioane de euro să le votez doar că mi-a spus cineva că o să facă cai verzi pe pereți. De cai verzi, mulțumesc, m-am săturat.

Dl Primar

Domnul Botez, dați-mi voie să vă spun că aceste proiecte au fost aduse la cunoștința celor doi domni viceprimari, cred că cu vreo trei săptămâni înainte de a avea această discuție. Am solicitat celor doi viceprimari să vină și cu alte propuneri dacă există proiecte pe care intenționează să le susțină din punct de vedere financiar.

Dacă noi discutăm despre achiziția a 40 de autobuze, și apropo, credeți-mă că pe fonduri europene am propus proiecte și sunt depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, maxim ce puteam solicita, că așa ați aprobat dumneavoastră. Avem 11 autobuze electrice, depunem cererea de finanțare pe fonduri de mediu. De asemenea, avem proiecte care țin și sunt necesare cetățenilor. Pasajele subterane de la...


Dl Ganea Cristian

Ținem cumva o conferință de presă sau este ședință de consiliu?

DI George Sorin Botez

In lipsă de realizări ținem speech-uri.

DI Primar

Podul de lemn care este deja contractat. Asfaltarea lucrărilor de canalizare Dl George Sorin Botez                                      Ț

Domnul Dobre, cred că am fost optimist când v-am spus de 20%. Pauză.

* x >

PAUZĂ

***

Reluăm ședința. Suntem 26 de consilieri prezenți. Lipsește domnul consilier Dănescu Ștefan.

3

Trecem la punctul 3 suplimentar pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

»

Dra Zaharia Mihaela

Prevede numirea unei comisii.

Dl George Sorin Botez

Propunem numărul de cinci membri pentru comisie:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi "pentru”.

*

A revenit în sală și domnul consilier Dănescu Ștefan. Suntem 27 de consilieri.

*

Vă rog să faceți nominalizări pentru comisie, un președinte și un membru. Domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Domnul Andrei Gheorghe.

Dl George Sorin Botez

Și un membru.

Dl Ganea Cristian

Doamna Marilena Stanciu.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Sîrbu Gheorghe.

DI Pană George Domnul Sorin Văduva.

Dna Sălceanu Claudia-Oana

Domnul Bogdan Hodorog.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot nominalizările făcute:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

27 de voturi ”pentru”.Trecem la punctul suplimentar nr. 5 "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul suplimentar nr. 6 ”Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 1188/06.11.2017 încheiat între Școala Gimnazială „Rareș Vodă” și Grădinița cu program prelungit nr. 38 - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul suplimentar nr. 7 "Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Liceul Tehnologic „1 Mai” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert

J7/ Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”


Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul suplimentar nr. 8 ” Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor tehnice ale blocului de locuințe și ale unităților locative din acesta, imobil situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, proprietatea Municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

27 de voturi "pentru”.

***

Trecem la punctul suplimentar nr. 9 "Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 3 la contractul nr. 16768/07.10.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, încheiat urmare Hotărârii Consiliului Local nr. 229/27.06.2013 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul suplimentar nr. 10 ” Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ZOO” - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă sunt discuții?

»

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

M-am uitat din nou pe acest proiect de hotărâre care a fost adus din nou în atenția consiliului local și am constatat în studiul de fezabilitate întocmit, același regim juridic al terenului de 1.474 de metri pe care urmează să se construiască acea clădire administrativă, care conform studiului aparține intravilanului comunei Bucov, cu destinația curți-construcții.

Dl George Sorin Botez

Domnul Director, nu ați zis că aparține U.A.T.-ului?


Dl Sandu Ștefan Constantin - Director Administrația Parcului-Memorial

„Constantin Stere” Ploiești

Da. Beneficiar este U.A.T. Ploiești.

9

Dl George Sorin Botez

Și care este problema?

i/:

y


Dl Sandu Ștefan Constantin - Director Administrația Parcului Memorial

”Constantin Stere” Ploiești

Este pe teritoriul Bucovului, dar proprietatea este a Ploieștiului. U.A.T. Ploiești. Și scrie foarte clar în studiu. Beneficiar U.A.T. Ploiești.

9

Dl Popa Gheorghe

Eu m-am uitat la regimul juridic și de asta v-am întrebat.

DI George Sorin Botez

Este localizarea terenului, dar proprietatea este a municipiului Ploiești.

Dacă noi am avea în Frankfurt o casă, asta nu înseamnă că aparține Frankfurt-ului.

Dl Dănescu Ștefan

Doamna Zaharia, are viză?

Dra Zaharia Mihaela

Are.

Dl Dănescu Ștefan

Deci înseamnă că beneficiar este Ploieștiul, da? Mulțumim!

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 17 voturi „pentru” și 10 ”abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar nr. 11” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire grădiniță cu program prelungit” Ploiești, strada Poștei nr. 23 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia Oana Sălceanu, Ștefan Dănescu, Robert Ionut Vîscan, Sorin Văduva si Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

27 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul suplimentar nr. 12 "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CEL.PROGRAM PRELUNGIT NR. 23", a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotăf'afii Consiliului’^ Local nr. 348/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-sg^nomici și Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “ÎTȚUIEN TIZĂRE ./ ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23WUNICIPIUV PLOIEȘTI” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

27 de voturi ”pentru”.

A A A

Trecem la punctul suplimentar nr. 13 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC”, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC” și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 67/08.03.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COSBUC” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

27 de voturi ”pentru”.

A AA

Trecem la punctul suplimentar nr. 15”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi "pentru”.

A AA

Trecem la punctul suplimentar nr. 16 "Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii «Parcul Regele Mihai I al României» Parcului Tineretului - inițiat de consilier Florin Sicoie.”

Dra Zaharia Mihaela

Comisia 4 a dat aviz negativ.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?    - 1 vot

Dacă se abține cineva? -12 voturi                              <?•/       z\

Cu 14 voturi ”pentru”, 1 vot "împotrivă” al domnului consilier YÎsfânJRobcrt șiT2 "abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez Georgc-Sorin-Niculâ'e/Cosma Marciâri, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristiaii2Mihai"lHodc>rog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Sălceanu Claudia Oana, Sorescu Florina Ttlina și Stanciu Marilena proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A A A

Trecem la punctul suplimentar nr. 17 "Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea nr. 172/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert lonut, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi "pentru”.

A A A

Trecem la punctul suplimentar nr. 18 "Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuințe nr. 85 situat în Ploiești, str. Domnișori, nr. 95 -inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - TI voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

27 de voturi ”pentru”.

A AA

Trecem la punctul suplimentar nr. 19 "Proiect de hotărâre privind aprobarea reapartamentării imobilului bloc de locuințe nr. 86 situat în Ploiești, str. Domnișori, nr. 97 - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi "pentru”.

AAA

Trecem la punctul suplimentar nr. 20 "Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești - inițiat de consilierii

MS Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius


Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi "pentru”.


'k’k'k

Trecem la punctul suplimentar nr. 21 "Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" S.A. - Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători București, pentru imobilul din Ploiești str. Ștefan cel Mare, nr.45, bloc Ml în care funcționează Grădiniță „Sfinții Mihail si Gavril” -inițiat de consilierii Stanciu Marilena, Sanda Dragulea, Sorescu Florina Alina, Văduva Sorin, Constantin Grigore, Bogdan Hodorog, Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

27 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul suplimentar nr. 22 "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Andrei Gheorghe, Gheorghe Sarbu Simion, Zoia Staicu si Claudia Salceanu.” Dacă sunt discuții?

9

Dl Ganea Cristian

Aș dori să prorogăm acest proiect pentru că există posibilitatea să putem să dăm cei 15% asistenților.

9

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 27 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Ai*

Trecem la punctul suplimentar nr. 23 "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Simion Sârbu, Gheorghe Andrei, Sălceanu Claudia Oana si Zoia Staicu.

9

Ce se rectifică? Vă rog, punctual.

Dl Palaș-AIexandru Paul


în câteva cuvinte, se duc 1 milion de lei din lista de investiții în golul deeasă,practicse pun la dispoziția municipiului Ploiești.

Dl George Sorin Botez în ce se duc?

Dl Palaș-AIexandru Paul

A

In disponibilul de casă.

Iar în lista de investiții se fac modificări noi în funcție de execuția ladata la care ne aflăm.

Dl George Sorin Botez

Și aceste modificări minore, ce reprezintă?

Dl Palaș-AIexandru Paul

Cred că ar fi mai în măsură doamna Mihaela Iamandi dacă este sau domnișoara Crăciunoiu.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Eu vreau să spun că neaprobarea bugetului A.S.S.C. influențează bugetul local. Pentru că el îmi dădea o sumă din bugetul A.S.S.C.-ului pe care o regăsesc în bugetul local.

Dl George Sorin Botez

Și asta a fost înainte, nu? De ce nu ne-ați anunțat?

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

Pentru că ați trecut foarte repede cu prorogarea.

Dl George Sorin Botez

Spuneți-mi din timp. Am vorbit mai repede, pentru că am fost rugat de colegi, pentru că spre deosebire de dumneavoastră, dânșii nu au salariul respectiv și vin pe 1000 de lei. Nu pot nici eu să mă duc să întreb pe fiecare, ”tu ai avea ceva de zis?”.

Dar spuneți-ne cum putem să o rezolvăm?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Rectificăm bugetul fără A.S.S.C. Deci anexele vor fi mai puțin A.S.S.C.-ul.

Dl George Sorin Botez

Haideți să facem modificările.

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

Este foarte mare modificarea.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Sunt toate anexele.

Dl George Sorin Botez

Și această modificare, putem să o amânăm?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Suma care o aveam din lista de investiții de la noi de la tehnic și de la A.S.S.C. am dus-o în golul de casă. în ideea că nu avem banii acum pentru S.G.U. și T.C.E., nu avem încasări și să-i folosim din golul de casă.

Dl George Sorin Botez

Eu am înțeles. Ce trebuie să facem? Dați-mi soluția. De ce, am înțeles. Este obiectivul. Care sunt mijloacele de atingere ale obiectivului?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Introduceți un articol, se modifică în mod corespunzător anexele fără A.S.S.C. Fără influențele A.S.S.C.-ului. Și refacem noi toate anexele. Adică suma de la A.S..S.C. să nu îmi influențeze bugetul. Acum este influențată.


DI George Sorin Botez

Dar, care este cauza golurilor de casă?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu va mai fi un milion, va fi mai puțin, 210.

DI George Sorin Botez

Nu. De ce există goluri de casă?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu avem încasări acum. Nu avem numerar. Nu avem cash-ul în Trezorerie.

Dl George Sorin Botez

De ce nu-i avem?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică Pentru că nu sunt încasări.

Dl George Sorin Botez

Și s-a întâmplat vreun eveniment ceva, sau...

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică Nu.

Dl George Sorin Botez

Deci la ora asta Primăria Ploiești...

5

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu încasează decât înjur de o sută și ceva de mii de lei.

Dl George Sorin Botez

Nu are disponibilul necesar acoperirii datoriilor scadente. Corect?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

DI George Sorin Botez

Vă place Legea 85/2014 a insolvenței? Pentru o societate comercială, această situație înseamnă insolventă.

7                                            9                                                                      9

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu are legătură.

Dl George Sorin Botez

Și potrivit legii este obligată în 30 de zile să ceară protecția instanței.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Dar nu avem obligații de plată restante. Nu suntem în situația aceea.

DI George Sorin Botez înseamnă că putem să nu acoperim golului acesta, nu?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•------------------------------------------

In ideea să nu așteptăm 2, 3 zile, 5 zile până strângem numerarul în Trezorerie să putem să facem plăți. De exemplu acum avem prevedere bugetară la S.G.U. și T.C.E. și nu avem disponibil.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Deci nu suntem solvabili la ora asta.                /fs> J>—<^4

Domnul Ganea, vă aduceți aminte când duceați dumneavoastră Wțmâriâ^feîiii^ent? Atunci nu a fost niciodată situația aceasta.                       I©Șț           i *j

Deci putem să afirmăm că la ora aceasta Primăria Ploiești este îri^dsdlvențai Și|ăv£m nevoie să luăm banii de la investiții și să-i ducem către golul de casâ^necesar^o^ririi datoriilor scadente.                                                                       : i-’

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Legea finanțelor spune când suntem în insolvență și în ce condiții: să am plăți restante de 30%... Sunt niște condiții. Nu am ajuns acolo. în nici un caz.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Vîscan!

DI Vîscan Robert-Ionut

înțeleg că nu este un proiect urgent. Nu l-am văzut. Eu propun prorogarea.

Dl Primar

Pe baza acestui proiect se pot plăti anumite sume de bani către S.G.U. și T.C.E., sume absolut necesare până la data de 10.11. pentru a fi în contul acestor două societăți.

Dl Vîscan Robert Ionuț

Unde este scris în proiectul acesta că plătim la S.G.U. și la T.C.E.?

Dl Primar

Nu scrie, pentru că...

Dl Vîscan Robert Ionuț

Nu știu dosarul. Dacă apar două proiecte, unul să luăm un credit de 50 de milioane, 40 de milioane de euro, care să ducă Ploieștiul la o îndatorare aproape maximă de 28% și încă un proiect cu o rectificare bugetară, care ambele au fost la suplimentare... Eu nu le-am văzut. Vă spun sincer. Cu comisii de buget care se țin înainte cu 5 minute de ședință. Aceleași probleme pe care le avem de fiecare dată de doi ani și jumătate și nu vreți să faceți absolut nimic.

Și vă întreb, de la doamna Crăciunoiu am înțeles că nu este nicio grabă. Dumneavoastră spuneți că este grabă, ca să dați banii la S.G.U. și la T.C.E. Unde este trecut în proiectul acesta?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Eu nu am spus că nu este nicio grabă.

Dl Vîscan Robert Ionuț

Asta ați spus, că nu este grabă.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Influența A.S.S.C.-ului o putem modifica în articolul 9. Suma 57.522 devine 57.832. Influenta A.S.S.C.-ului era de 210 mii si suma de 1 milion devine 790.

5                                                                                                        5

Deci singurele modificări sunt 57.832 și în loc de un milion pentru golul de casă, devine 790, având în vedere că nu a trecut bugetul A.S.S.C.-ului.

Dl George Sorin Botez

Văd că ați trecut 18 milioane majorare capital social Hale și Piețe S.A.

o/?


Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Rămâne. Așa a fost aprobat, așa am menținut hotărârea. Este^de^la hotărârea din februarie.                                                      $         \ A

Dl George Sorin Botez                             U4


sLi • ■■■ ..' </ i\J

Avem bani mulți de tot. Nu mai avem ce să facem cu ei. Eu o să-mi iau wfur^ Șă trec dimineața pe la primărie să întorc banii să nu putrezească.           C :

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică       ■

Și restul, se modifică anexele în mod corespunzător.

Dl Vîscan Robert Ionuț

Am văzut pe lista de investiții ceva U.I.A. și E.L.E.N.A. Aș vrea să știu și eu, câți bani...

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da. Sunt proiecte care nu se fac.

Dl Vîscan Robert Ionuț

Care nu se fac? Și în momentul acesta sunt bugetate sau nu?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Au fost bugetate și nu mai...

Dl Vîscan Robert Ionut

Sunt bugetate? In momentul acesta aveți trecută vreo sumă acolo, ceva?

Dl Primar

Să clarificăm un lucru. E.L.E.N.A. este un proiect deschis și trebuie să avem consultanță și tocmai de aceea se ține procedură pe consultanță pentru a obține și pentru a realiza studiu de fezabilitate pentru rețeaua termică secundară și punctele termice în muncipiul Ploiești pe finanțare POIM sau alte surse de finanțare europeană. Și U.I.A. tocmai s-a deschis sesiunea și trebuie să fac consultanță ca să putem aplica pe U.I.M.

Dl Vîscan Robert Ionuț

Nu știu pe cine să cred. Doamna Director Economic îmi spune că nu se fac. Dumneavoastră îmi spuneți că tocmai una s-a deschis și una urmează.

Dl Primar

Doamna Director Economic știe foarte bine care sunt situațiile economico-financiare, eu vă spun care sunt proiectele pe fonduri europene, care sunt deschiderile pe proiectele respective și chiar vă rog să verificați dacă U.I.A. s-a deschis sau nu. Există sesiune de depunere de proiecte.

Dl Vîscan Robert Ionuț

A

In momentul acesta, câți bani sunt bugetați pentru aceste proiecte?

Vă rog frumos să-mi spuneți.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Luați lista de proiecte.

Dl Primar

Vă spun eu. Sunt 150 de mii.

Dl George Sorin Botez

150 de mii de ce? Unde? Pentru cine?

Dl Primar


7^9

Consultanță pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Consultanță peritriî» obținerea banilor din proiectul european, din fondul european E.L.E.N.A. pentru r^izăfeaZștudiilor de fezabilitate pentru proiecte de energie termică. Este capitol special dedidat acesțuTl’ucru. Este în colaborare cu Banca Europeană de Investiții, acest proiect. Iar 'CELA', este pentru partea de monitorizare și partea de securitate la nivelul municipiului Ploiești corifom^dii sesiuni.

Dl Vîscan Robert Ionuț

Aș vrea să știu și eu, câți dintre dumneavoastră știau aceste lucruri?

Dl George Sorin Botez

Eu nu.

Dl Vîscan Robert Ionuț

Când întrebăm ce modificări se fac în buget și ni se spune două, trei mici modificări. Atât. Asta rămâne. Știți de ce? Pentru că vin proiectele de hotărâri pe suplimentare și nu le vede nimeni.

Dl Primar

Aceste proiecte sunt consultate de mai mult timp, să știți. Nu au fost făcute modificări...

Dl Vîscan Robert Ionuț

De fiecare dată vin proiectele la fel.

Eu am făcut o propunere de prorogare. Vă rog să o supuneți la vot.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?     - 10 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 17 voturi "pentru” și 10 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru proiectul de hotărâre a fost prorogat.

*

Dl Ganea Cristian

Mai este un proiect. DARE TO START. Nu știu nimic de el. A fost în direcția mea. Pe cuvântul meu de onoare, dacă știu ceva de el.

Dl Primar

Cred că este în Direcția Relații Internaționale acest proiect. Dânșii îl administrează.

Dl Ganea Cristian

De la Direcția Relații cine este? Doamna Milena, spuneți-mi și mie, aveți acest proiect acolo?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

In echipa acestui proiect nu este nicio persoană de la Direcția Realții Internaționale.

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc!

J

Dl Primar


In momentul în care acest proiect a început, doamna Croitoru...

DI Ganea Cristian

A plecat și nu mai știm de el.

DI Primar

Este un proiect deja verificat și deja în finanțare. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Domnul care doreați să luați cuvântul. Vă rog, la microfon!

DI Pascu Doru

Domnul Președinte, onorați consilieri, mai întâi v-aș ruga să-mi permiteți să mă prezint. Numele meu este Doru Pascu. Ca pregătire sunt absolvent al Facultății Transporturi, secția subinginer reparații locomotive.

în 2011 am depus cerere de ieșire la pensie și am ieșit la pensie. Din 2014, împreună cu alți pensionari din cartierul nostru Ploiești Sud, am făcut niște tabele cu 300 de semnături pentru a ni se rezolva și acestui cartier, un așa numit centru de informare și recreere pentru persoanele vârstnice și am adăugat noi, acum anul acesta când am făcut o cerere către domnul Primar, și tineret. Deci, persoane vârstnice și tineret, plus Asociația Pensionarilor Ploiești Sud.

Am fost în audiență la domnul Primar, a fost foarte amabil, ne-a primit, i-am spus despre ce este vorba, ca să intre în legalitate merge prin A.S.S.C. A.S.S.C.-ul a venit la fața locului, a văzut despre ce este vorba, ni s-a trimis un răspuns scris, după care a urmat o pauză. Având în vedere că acolo, în acea clădire, lângă Școala George Coșbuc din strada Muzicanți, există o arhivă a societății Apa Nova, ne deplasăm și la Apa Nova să vedem ce spune conducerea Apa Nova. Conducerea Apa Nova ne-a spus că este un contract cu Consiliul Local al municipiului Ploiești, dar dacă, primăria ne oferă un alt spațiu în altă parte, corespunzător arhivei, noi ne mutăm și vă lăsăm pe dumneavoastră să vă desfașurați activitatea. A mai trecut un timp, am depus o cerere către domnul Președinte al Consiliului Local și către dumneavoastră, consilierii locali, la care primesc un răspuns, în care ni se explică următorul lucru: se va rezolva problema dumneavoastră când va expira contractul cu Apa Nova. Acum, o parte dintre cei 300 de semnatari, ne întreabă pe noi cei 5 care am făcut aceste demersuri, aceste scrisori, către domnul Primar, către Apa Nova și către dumneavoastră, când expiră contractul cu Apa Nova? Nu au fost în stare să spună acolo, la anul sau niciodată. Ca să știm si noi ce facem si cu asta basta.

5            5                                            5

Di George Sorin Botez

Domnul Pascu, am înțeles neliniștea dumneavoastră. Ce solicitați dumneavoastră?

Dl Pascu Doru

Solicitarea asta este domnul Președinte, spațiul de acolo, pentru că nu știu dacă ați citit scrisoarea, ce vrem să facem noi acolo...

Dl Ganea Cristian

Vreau să știu dacă este același spațiu unde este acel turn care stă într-o situație mai precară? Lângă cort?

Dl Pascu Dom

Nu. Domnul Ganea, nu locuiesc la blocuri. Eu locuiesc acolo pe o stradă. Dar am auzit discuția asta purtată de către domnul Matache care este președintele aceî^kasociații, că acele două corturi care sunt foarte mari în diametru, cred că Jur de SOQ'sau chiar 1000 de milimetri.

Dl Ganea Cristian                                xCV

Doamna Bucur, o să vă rog să vedeți totuși cum s-a luat deMa^Apa Nova o centrală termică și niciodată nu am găsit cine este proprietar. Ca să știm cum demolăm și cum facem? Mulțumesc!

9

Dl Pascu Doru

Deci am înțeles, în 2024. Și atunci, întrebarea cealaltă, de ce această discriminare între cartiere, între pensionarii din cartierul Ploiești Sud?

Nordul are, Vestul are, Malul Roșu are, 9 Mai are, Mihai Bravu are, Bariera București, Cartierul Moțoi are, Sudul nu. Și are 9000 de persoane cu drept de vot din care 4000 sunt pensionari. Și atunci, pun și eu o întrebare. De ce această discriminare?

Ce să le spun eu la o parte din cei 300 care au semnat chestia asta, pentru că o să mă întrebe, ai fost acolo?

Am fost la consiliul local și mi s-a spus pe vorbe, nu pe scris, că, contractul expiră în 2024. Eu readuc în discuție chestiunea pe care mi-au spus-o vreo câțiva cetățeni.

Eu vă mulțumesc!

f

Mai am o întrebare: dacă pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Consiliul Local, organizează o delegație pentru a se deplasa la Alba Iulia, vreau să iau și eu parte, dacă se poate.

Dl George Sorin Botez

O să vedem. Ținem legătura.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


George-Sorin-Niculae BOTEZ


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA •A Șef Serviciu

- $


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea^ întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă ZA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr. 4^/dC 44 ^4^

Raport

Prin prezentul, depun în scris spre a fi expusa Consiliului Local al Municipiului Ploiești opinia motivată cu privire la situația constatata ca urmare a exercitării prevederilor art. 48 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare, potrivit carora secretarul unității administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală.

Pe ordinea de zi a ședinței consiliului local din data de 31.10.2018, la punctul 25 s-a aflat Proiectul de hotarare privind organizarea de licitație publica cu strigare pentru inchirierea terenului situat in Ploiești, str. Londra nr. 1.

Acesta a fost supus dezbaterii si anuntat ca fiind aprobat cu 16 voturi.

Analizând proiectul am constatat o contradicție intre titlul acestuia si prevederile art. 1:

- potrivit titlului, hotararea privește organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea terenului situat în Ploiești, str. Londra nr. 1, nr. cadastral 136396, Carte Funciară 136396, iar la art 1 se prevede aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, cu strigare, a terenului menționat, a prețului de pornire al licitației publice deschisă cu strigare pentru închirierea terenului în suprafață de 4.696 m.p.

Având in vedere cele prezentate, consider ca prezentul proiect nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat, potrivit art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, motiv pentru care hotararea nu a fost contrasemnată.

Am adus la cunoștința Președintelui de ședința, dl. George-Sorin-Niculae Botez, cele constatate, motiv pentru care hotararea a ramas nesemnata.

In aceasta situație, hotararea nefiind semnata, nu întrunește condiția de valabilitate a actului administrativ prevăzută de art. 47 alin. 1 din legea menționata mai sus.

Având in vedere cele precizate mai sus, apreciez ca este necesar sa fie pus in concordanta titlul proiectului cu conținutul articolul 1, pentru a se stabili in mod corect natura proiectului, urmând ca ulterior acesta sa fie supus aprobării consilului local.

p. SECRETAR,

Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu Juridic Contencios, Contracte