Proces verbal din 31.07.2018

Proces verbal din 31 iulie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

PROCES - VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 31 iulie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2928/26.07.2018.

*

La ședință au participat un număr de 24 de consilieri din 26 în funcție, lipsind doamna consilier Dragulea Sanda și domnul consilier Marcu Valentin.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Domnul Laurențiu Dițu              - Secretar

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți în sală un număr de 25 de consilieri din 27. Constat existența cvorumului.

*

începem lucrările ședinței cu intonarea Imnului de Stat al României.

*

înainte de a intra în lucrările ședinței, aș vrea să vă rog să fiți de acord să păstrăm un moment de reculegere pentru cei care nu au avut norocul să mai scape din ceea ce s-a întâmplat în Grecia, țară cu care avem relații deosebite. Vreau să fiți de acord cu acest moment de reculegere.

*

MOMENT DE RECULEGERE

*

Mulțumesc!

î

Avem o ordine de zi destul de stufoasă, cu un număr de 19 puncte suplimentare. Astăzi lipsesc doamna consilier Dragulea Sanda și domnul consilier Marcu Valentin, înainte de a începe ședința și de a supune la vot, o să-i dau cuvântul domnului Secretar.


Dl Laurentiu Ditu                                           z ■'    € -X \

Vă rog să-mi permiteți să vă fac cunoscut un Ordin al Prefectului, nr.\ 180<din 2O-.0-7;2O4^privind’-constatafea’îiicetăriirdeMrept;-înainte"de^expirareaidurâteimuhhaie, a mandatului de consilier local al doamnei Drăgușin Paulica, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Având în vedere:

  • - prevederile art. 12(3) coroborate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  adresa Partidului Național Liberal - Organizația județului Prahova nr. 93/21.06.2018, înregistrată la Instituția Prefectului județul Prahova lanr. 10791/21.06.2018;

  • - adresa Primăriei municipiului Ploiești nr. 13831/12.07.2018, înregistrată la Instituția Prefectului județul Prahova sub nr. 12086/12.07.2018;

  • - referatul întocmit de Serviciul aplicarea actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare și relații publice, înregistrat sub nr. R. 12159/13.07.2018, prin care se propune emiterea ordinului;

  • - avizul de legalitate întocmit de Serviciul aplicarea actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare și relații publice, înregistrat sub nr. R. 12187/13.07.2018 prin care se avizează de legalitate și se propune emiterea ordinului;

In temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 340/2004 (rl) privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2017:

Prefectul județului Prahova emite următorul ordin:

Art. 1 - Se constată încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al doamnei Drăgușin Paulica și se declară vacant locul acesteia în Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art. 2. Prezentul Ordin poate fi atacat, în termenul legal, la instanța de contencios administrativ.

Art. 3. La data prezentului Ordin încetează valabilitatea Ordinului Prefectului județului Prahova nr. 170/03.07.2018.

Art. 4. Compartimentul Administrativ, Secretariat și Informatică va transmite ordinul doamnei Drăgușin Paulica, Consiliului Local al municipiului Ploiești și Partidului Național Liberal - Organizația județului Prahova.

Semnează Prefect - Ioana Mădălina Lupea - și Subprefect - Emil Drăgănescu.

Acest Ordin este înregistrat la Primăria Municipiului Ploiești la data de 23 iulie 2018 cu nr. 15275.

A

In urma acestui Ordin, printr-o viitoare hotărâre de consiliu local se va valida mandatul următorului supleant de pe lista de candidați la funcția de consilier propusă la alegerile locale de Partidul Național Liberal.

Dl George Sorin Botez

Care sunt consecințele astăzi?

Dl Laurențiu Ditu

Consecința este că doamna Drăgușin nu mai poate să voteze, nu mai poate să ia cuvântul în calitate de consilier local.

Dl George Sorin Botez

Repetați, vă rog!

Dl Laurențiu Pitii                                                      y

Nu mai are dreptul să voteze, să ia parte la dezbateri, să dezbată proiectele de hotărâri și să voteze hotărârile de consiliu local.

Dl George Sorin Botez

Ceea ce înseamnă că la acest moment suntem 24 de consilieri.

Dl Laurențiu Ditu

Da.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, doamna Drăgușin!

Dna Drăgușin Paulica

După cum știți, mi-am dat demisia din Partidul Național Liberal și din funcția de consilier local.

Mulțumesc colegilor care m-au sunat și m-au susținut, deși nu toți au avut curajul să spună că au fost de acord cu decizia pe care am luat-o eu!

Mulțumesc cetățenilor acestui oraș, care în număr foarte mare, am fost surprinsă, m-au sunat susținându-mă și menționând că indiferent ce decizie iau ei vor fi alături de mine!

A

îmi cer scuze cetățenilor Ploieștiului! Aș putea să dau nume, dar nu am încuviințarea lor, nu m-am gândit să-i întreb dacă le pot da numele, care mi-au reproșat că i-am rugat să voteze Partidul Național Liberal, că i-am rugat să voteze pe acest Primar. îmi cer scuze! Eu am avut mare încredere că se vor rezolva problemele lor, nu ale noastre.

Eu vă mulțumesc foarte mult! Eu cred că a fost o colaborare frumoasă. Am încercat să rezolv tot ce s-a putut dintre problemele cetățenilor. Oamenii deși știu că nu mai sunt consilier, eu le-am spus de când mi-am dat demisia că a încetat funcția de consilier, dar oamenii tot vin cu doleanțe la mine. Ieri a fost ultima doleanță și pe această cale mulțumesc domnului Primar care a făcut demersurile necesare pentru Școala 31.

Dragi colegi, vă doresc multe realizări!

*

Dl George Sorin Botez

Trecem la lista proiectelor suplimentare, cărora o să le dau citire pentru a fi introduse pe ordinea de zi:

"Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului doamnei consilier Drăgușin Paulica.’’

Avem avize?

Dl Laurențiu Ditu

Nu are raport de comisie.

*

Dl George Sorin Botez

"Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2018 - inițiat de primar

3 -Q<-

Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Ghe^^^^rbîi Șimion, Gheorghe Andrei. Claudia Oana Sălceanu si Zoia Staicu.”          r &


- 24 voturi


Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.” Ginecstepentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi ”pentru”.


"Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandu, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru”.

*

"Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru".

*

"Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu si Claudia Sălceanu.”

J

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

*

"Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

*

"Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate,privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane în Municipiul P'ioieșîi^inițialdeprimarAdrian-blorinDobrcf’                              ' /   •«?

Cine este pentru?        - 24 voturi                                        ,    .

Cine este împotrivă? -                                             ■       "

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru”.

*

"Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Blejoi în vederea implementării de către Municipiul Ploiești a proiectului: „Extindere rețele subterane în municipiul Ploiești”- Cartier Albert- inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

*

"Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi "pentru".

*

"Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu două spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi "pentru”.

*

"Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire si schimbare destinație teren din zonă unităti industriale în zonă instituții si ’                                                                9                                                                          9                                                                                         9        9

servicii" Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 26 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia Oana Sălceanu, George Sorin Niculae Botez, Robert Ionuț Vîscan și Marius Nicolae Mateescu.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.


*

/ M/

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-e^dnoîpidi sjudiului


55’

de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Efîcientizare conM^^i^^îergetice în municipiul Ploiești - sistem iluminat public și clădiri publice - sistem iluminat public municipiul Ploiești traseu tramvai 101: b-dul Republicii - str. Gheorghe Doja - str. George Coșbuc - str. Ștefan Greceanu - str. Nicolae Bălcescu - str. Ștefan cel Mare - str. Democrației - Gara de Sud” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Neagu Daniel Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru și Vîscan Robert Ionuț.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru".

"Proiect de hotărâre privind actualizarea, revizuirea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean) în municipiul Ploiești” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

*

"Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Străpungere strada Laboratorului, în prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru”.

*

"Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare strada Elena Doamna, inclusiv carosabil, trotuare, guri de canalizare» - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

*

"Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și schimbare destinație din zonă unități industriale nepoluante și servicii în zonă mixtă: instituții, servicii, locuințe colective și modificare indicatori urbanistici” B-dul Republicii, nr. 146-150, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, George Sorin Botez, Marius Mateescu, Ștefan Dănescu, Claudia Sălceanu și Sorin Văduva.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

*

”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune zonă pentru construire parc comercial” Piața 1 Decembrie 1918, nr.l, Ploiești -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, George Sorin Botez, Ștefan Dănescu, Claudia Sălceanu și Sorin Văduva."

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru”.

*

"Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea preluării în subconcesiune de la C.N.C.F. „CFR” S.A a terenului aferent mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255”, teren care este afectat de realizarea obiectivului de investiții „Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limită oraș, inclusiv terminal intermodal ’ inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

*

"Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației având ca obiect: «Strategie parcări în Municipiul Ploiești» - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

£ Vr/f^ \ *\ La proiectul nr. 5 am rugat la ședința operativă să fie trecuți $toți consilierii țjajși inițiatori. O să vă rog să trimiteți spre semnare documentele.

DlffodorogBogdan

Domnul Președinte, am rugămintea ca și la punctul 12 de pe listai cu^p^ectele suplimentare să fie trecuți toți consilierii.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost ea completată:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

Avem o solicitare din partea unui cetățean foarte activ în viața comunității, domnul Rafu, prin care solicită să-i permită consiliul să ia cuvântul și aș vrea să vă rog dat fiind vârsta domnului Rafu să aveți amabilitatea de a încuviința ca domnul Rafu să aibă la dispoziție trei minute:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi ”pentru”.

Mulțumesc!

5

*

Dl Rafu Alexandru

In prezentare pot să adaug numai faptul că peste 8 zile împlinesc vârsta de 84 de ani.

Dl George Sorin Botez

Să vă tină Dumnezeu sănătos! La multi ani!

5                                                                                        9

Dl Rafu Alexandru

Am făcut foarte multe propuneri privind problemele cetățenilor ploieșteni plătitori de taxe și impozite, încă de pe vremea primarului Calotă, nu este nevoie să mai nominalizez, a domnului Volosevici și domnului Bădescu. Din 2013, am aici documente, am cerut printre altele, să se aplice măsurile coercitive din HCL 228 cu deșeurile care nu sunt depozitate. Dimineața Rosalul face curățenie, de la prânz este dezastru. Și am reușit din 2013 în 2018 ca să punem niște tăblițe de avertizare, panou, care spune că se amendează etc., etc. pentru că directorul general de la Poliție a spus că nu poate să dea nicio amendă dacă nu apar aceste tăblițe. Au apărut și a început să se și cunoască că este mai curat. Problema este cine impune Poliției Locale să ia măsuri coercitive, pentru că pe vremea asta educația este ”0”.

Am mai fost într-o audiență trimis de către domnul Primar, ținută de către doamna Marin Teodora, managerul Ploieștiului și să vă spun pe scurt, este vorba de niște bănci pe care le-am cerut pe Bdul București. Bătrânii cu copii în brațe care nu au cum să stea două ore numai în picioare pe trotuar. S-a rezolvat ceva sau este în curs de rezolvare. Petițiile repetitive care depășesc numărul de 60, pe care le-am făcut în toată această perioadă și v-am spus că este în curs de rezolvare acum. Și protejarea mediului înconjurător cu sancționări, etc. Am încheiat și protocol cu mediul, cu regia autonomă, cu S.G.U. etc.

DI George Sorin Botez


____________.______ .              .                                tJ

îmi cer scuze, o întrebare, ideea cu panourile pentru cetățeni, cu reșpectareăj înțeleg r. >z

CaCSiv uxîtîaiivă uuiiiijcăvOâSilă, da?

5                                                             7

Dl Rafu Alexandru

Da.


Dl George Sorin Botez Din anul?

Dl Rafu Alexandru 2013.

Dl George Sorin Botez

Și s-a pus în aplicare în 2018, da?

Dl Rafu Alexandru

2018.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc mult!

5

Dl Rafu Alexandru

t------------------7----;---------

In Parcul Nichita Stănescu de cinci ani de zile de când Moroianu, Calliope, le-a donat, au dispărut toate wc-urile și nu se găsește un wc sau o cișmea să bea o gură de apă pe căldura respectivă. De asemenea, o problemă simplă de rezolvat, asta cu wc-urile, cu apa și am mai făcut o propunere de ”n” ani, că Municipiul Ploiești este printre puținele municipii care nu are un ștrand municipal. Loc este berechet la Hipodrom, dar s-a promis și nu s-a făcut.

Sunt probleme care întotdeauna conform O.G. 27 au primit niște răspunsuri evazive cu lipsă de responsabilitate de la decidenți, atât cei aleși prin vot popular cât și cei numiți, nu au vrut să pună pe românește ”osul la treabă”. Lucruri mărunte care se pot rezolva: mese de șah, etc. Dacă domnul Primar ar chema pe oamenii decidenți, în 10 minute s-ar rezolva problemele. Dar niciun Primar nu a reușit să facă nimic.

Vă mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Si eu vă mulțumesc!

5                                      5

începem cu punctul nr. 1 ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 iunie 2018.”

A lipsit domnul consilier Dinu Marius-Andrei, care nu participă la vot. Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

J

23 de voturi ”pentru”.

***

Trecem la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29 iunie 2018.”

Au lipsit consilierii Dinu Marius-Andrei, Minea Constantin Gabriel, Palaș Alexandru-Paul și Sîrbu-Simion Gheorghe, care nu participă la vot.

Supunem la vot:

Cine este pentru?___   - 20 voturi

C i ncest eîmpoi ri v ă?

Dacă se abține cineva?

5

20 de voturi "pentru”.


"Trecem la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 iulie 2018.”

Au lipsit consilierii Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Sălceanu Claudia Oana, Sorescu Florina Alina și Vîscan Robert-Ionuț, care nu participă la vot.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

18 voturi "pentru”.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: "întrebări și interpelări”.

Sunt patru colegi care s-au înscris: domnul Popa Gheorghe, domnul Tudor Aurelian, domnul Sicoie Florin și domnul Ganea Cristian.

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

î                                                             5

M-am gândit astăzi să fac o interpelare în urma unor informații pe care le-am primit în cadrul comisiilor de specialitate și în cadrul audiențelor, de la mai mulți cetățeni și agenți economici care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Memorial "Constantin Stere”, prin care mi s-a adus la cunoștință faptul că, dânșii sunt trimiși la Primăria Bucov pentru a plăti impozite pe teren, taxe de autorizație de funcționare și toate taxele și impozitele aferente activității lor la Primăria Bucov. Am întrebat dacă până acum se proceda la acest lucru și dânșii mi-au spus că această direcționare a lor a fost făcută începând din luna mai. Am întrebat la Direcția de Patrimoniu dacă există o prevedere legală în sensul acesta și mi s-a adus la cunoștință că în urma Hotărârii nr. 199 din 30 mai pe care Consiliul Local Ploiești a aprobat-o prin mutarea adresei Parcului "Constantin Stere” la Comuna Bucov, implicit, efectele acestei hotărâri pe care noi am aprobat-o în consiliul local, au condus la aceste efecte de a direcționa și a plăti toate impozitele pe teren, taxe de funcționare și autorizații de construire și tot ce ține de lucrul acesta, către Primăria Bucov. Și aș vrea să întreb de la Direcția de Patrimoniu și de la Taxe și Impozite Locale, dacă este adevărat lucrul acesta, că în urma hotărârii pe care noi am adoptat-o, toți cetățenii și agenții economici care își desfășoară activitatea în Parcul "Constantin Stere”, vor plăti taxele aferente impozitului pe teren, taxe de funcționare, către Primăria Bucov. Pentru că au fost decât la nivel de informații, eu am verificat să zic, la direcțiile respective și aș vrea să primesc un răspuns în sensul acesta.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! O să primiți un răspuns în scris.

io

XC»

* / r Sii§eticp cS\ p


;!*


- B i' i


Am respectuoasa rugăminte, este o ședință foarte lungă, să fim Mulțumesc!

Dl Tudor Aurelian Dumitru                                 . r...

Mulțumesc domnul Președinte!

Prima interpelare este către S.G.U. Am mai făcut această sesizare, sper ca de data aceasta să se țină cont. Este vorba de trecerea de pietoni din Bariera București. Acele ghivece de flori blochează vizibilitatea din partea șoferilor. Vă rog să ridicați pe încă 10 m dreapta, stânga față de trecerea de pietoni acele ghivece. Pentru că altfel se pot produce accidente.

Iar a doua interpelare este către Direcția Tehnic Investiții. Aș vrea să ni se spună cât de repede se vor realiza lucrările de reparații pe strada Elena Doamna?

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin Lucian

Mulțumesc domnul Președinte! Am trei interpelări.

Una dintre cele mai complicate intersecții din oraș este cea de lângă Telecom, lângă Hotel Prahova. Pe vremuri era o intersecție semaforizată. Acum mașinile care vin dinspre centru, așteaptă la linia de tramvai timp lung ca să poată traversa. Cer o analiză în comisia de circulație și remontarea instalației de semaforizare. Repet, până acum câțiva ani, acolo era semafor.

A doua interpelare se leagă de acel punct de încasare al finanțelor locale din corpul Halelor Centrale la Direcția de Patrimoniu. De câteva luni el nu mai funcționează si as vrea 5                                                                                                                                     5                        9        5

să întreb care au fost motivele? Pentru că atunci când te duci să plătești chiria, de exemplu, este firesc să plătești la câțiva metri distanță de acel punct de lucru, nu să te duci până pe Basarabi.

Și a treia interpelare, se referă la aceste locuri marcate pentru persoanele cu handicap, acelea nominale, cu număr de mașină și am văzut adesea că pe acele locuri sunt cu totul alte mașini decât cele trecute pe plăcuțe. Trec peste faptul că am văzut o creștere masivă a acestor locuri de handicap, nu este treaba mea cum le înregistrează acolo, dar cred că, legal este ca numai mașina autorizată pe acel loc să parcheze. Cer poliției locale să ia măsuri de urgență pentru a elimina din acele locuri mașinile care nu figurează pe plăcuța respectivă.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, vă rog!

DI Ganea Cristian

Dacă îmi permiteți, domnul Președinte, vreau să-i spun domnului Sicoie că într-adevăr acea intersecție din spate de la Hotelul Prahova, Telecom, este pusă pe lista de investiții, dar dintr-o eroare, greșeală, lipsă de bani, nu se poate semna contractul cu firma care a câștigat licitația. Aveam numai proiectare și execuție pentru suma cu care era bugetată și băgată de noi în bugetul local, să se apuce de lucru, dar se pare că nu se poate semna contractul, pentru că trebuie să facem o prelungire de vreo doi, trei ani a investițiilor și a cum se lucrează. Nu este o scuză, acesta este adevărul.


In primul rând, am primit răspunsul de la Direcția de Urbanism vizavi de realitatea sau irealitatea de a fi fost la locul de muncă a doamnei Daniela Croitoru. în ultima hârtie ni s-a răs|uins~că nu*a fosrki servici înl^adrWDirecțiaTtCUfbâhismfciiriucraTpentru fonduri europene în clădirea primăriei. Cred că ar trebui domnul Primar, să găsim o modalitate să scoatem adevărul la lumină, pentru că, dacă a greșit să vedem cine se face vinovat, dacă nu a greșit să ne cerem scuze, pentru că am tot vorbit și nu s-a luat niciun fel de măsură.

Am în față o hârtie de la S.C. Transport Călători Express care zace prin birourile primăriei de mai mult de patruzeci de zile, prin care au o propunere pentru modificarea și completarea unei hotărâri de consiliu, privind aprobarea tarifelor la transportul urban de călători efectuat. Nu neg faptul că și ieri sau alaltăieri am avut o discuție cu domnul Primar și cu domnul Director. Sper să reușim să ducem la bun sfârșit și să nu dureze mai mult decât este necesar.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Am și eu o rugăminte, trecerea de pietoni din dreptul Spitalului Lotus, un așezământ care și-a luat într-o modalitate foarte curioasă autorizația de construire, neavând niciun fel de parcare și care ocupă toată strada Cantacuzino de la intersecția cu Vlad Țepeș până la Pisica Albă, acolo există o trecere de pietoni care a fost mutată din colțul străzii, unde erau expuneri mari la accidente, la jumătatea străzii. De vreo trei ani este nemarcată. Vreau să vă spun că cine iese din spital, dacă scapă sănătos de la spital, poate avea o mare problemă. Vă solicit să aveți în vedere în regim de urgență semnalizarea corectă a acelei treceri de pietoni, pentru că nu vreau să ajungem în situația în care, din neglijență, neștiință, nepăsare, să existe victime.

***

Dacă nu mai sunt alte probleme, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2018 — 2019 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu și Florina Alina Sorescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru".

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


cheltu:

Ploieșl

Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești - initiat de consilierii Paul Palas-Alexandru si Ștefan Dănescu.”

5                      5                                                                                      5                                         5      5

Dacă sunt discuții?

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                     5

M-am uitat cu atenție pe acest proiect de hotărâre și am constatat că se propune prin această rectificare o diminuare a veniturilor S.C. Hale și Piețe cu suma de 28 de mii de lei, în condițiile în care, așa cum știm cu toții, Primăria Ploiești și consiliul local, a dat acestei societăți în administrare acea clădire de la PECO pentru a-și întregi sau a-și mări veniturile și acea parcare de pe Griviței, de asemenea, pentru a-și mări veniturile societății. Nu mai vorbesc de Oborul Ploieștean pe care deasemnea i l-am dat în administrare. Nu știu dacă se mai încasează vreun leu de la acest Obor și ce situație mai este cu acea societate care era în litigiu. Mă uit la faptul că se propune rectificarea și diminuarea acestor venituri la societate, în condițiile în care nu li s-a luat din patrimoniu nici una din aceste surse de producere a veniturilor, ca să zic așa.

De asemenea, am văzut că profitul realizat a fost destul de mic acum un an de zile, în comparație cu alte societăți care administrează domeniul public și piețe din alte municipii și orașe. M-am uitat pe diverse situații și comparativ să zic cu Ploieștiul, în alte orașe precum

X

,.'«“    ■-'? -...A

Brașov sau Oradea de exemplu, unde și dânșii au în administrare, bineînțeles prin A.N.F. vreo șapte piețe cu salariați, au obținut un profit în 2016 de trei milioane cinci sutelde lei, iar în 2017 de două milioane. Și mă întreb, dacă noi le-am dat niște bunuri în patrimoniu ca


să obțină venituri și m-am uitat de asemenea pe cheltuiala cu redevența pe care o primește Primăria Ploiești în urma activității acestei societăți, de 60 de milioane de lei, cu un efectiv de 178 de salariați, nu cred că este în regulă această propunere de diminuare a veniturilor, în condițiile în care așa cum spuneam, nu li s-a diminuat patrimoniul sau sursele de venituri.

Din punctul meu de vedere, nu cred că este oportună această rectificare pe diminuarea veniturilor.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Dl Popa Gheorghe

Vreau să o întreb pe doamna director general dacă poate să ne dea niște explicații.

Dna Mariana Pepelea - Director General S.C. Hale și Piețe

Diminuarea am stabilit-o în funcție de veniturile pe execuție. Au scăzut veniturile de la Hala Centrală, iar referitor la acel spațiu, adică Tribunalul, veniturile sunt colectate în același cont și sunt bine gestionate, numai că, având în vedere că au scăzut veniturile de la Hala Centrală, etajul după cum bine știți este gol, avem trei comercianți acolo, acesta este motivul pentru care s-a diminuat. Targetul este să creștem veniturile, dar la momentul acesta, acesta este motivul.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

5

Doamna Dolniceanu, este?

Reprezentant S.P.F.L.

Este în concediu.

Dl George Sorin Botez

Este cineva de la S.P.F.L.?

Doamnă noi ne ocupăm cu taxele judiciare de timbru, da?

Am o rugăminte: Judecătoria se mută din sediul de la PECO în noua locație care este de fapt cea veche renovată. O să vă rog să luați măsuri începând de astăzi, ca să existe un punct de colectare a taxelor judiciare de timbru în acea instituție, da? Ca să nu punem oamenii pe drumuri dintr-o parte într-alta.

Vorbiți și cu doamna director, începe activitatea undeva la 5 septembrie, deci avem o lună în care să organizați punctul respectiv.

Reprezentant S.P.F.L.

Casieria a fost suspendată din lipsă de personal.

Dl George Sorin Botez

Contenciosul se mută în spațiul actual al Judecătoriei, Judecătoria se mută în vechiul sediu. Dar clădirea PECO rămâne încă sub contract cu primăria. Deci să avem și la Tribunal, să avem și în partea cealaltă.

Reprezentant S.P.F.L.

A fost suspendată din lipsă de personal.

Dl George Sorin Botez

Știu ca aveți la PECO acum. Sau nu mai aveți?

Ite p rczen tan tS. P. F. L.

Nu mai avem.


Dl George Sorin Botez

Bun. Atunci faceți un punct mic la Tribunal și un punct mic la Judecătorie. Da? Ca să vină justițiabilul frumos să plătească, pentru că sunt banii noștri, nu are niciun sens să-i luăm banii și să-l și obligăm să facă sport.

Mulțumesc!

5

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                      5

Având în vedere că discuția pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la o societate care aparține de consiliul local, și anume S.C. Hale și Piețe, aș vrea să-i pun doamnei director o întrebare și să-mi răspundă foarte clar.

Având în vedere performanța deosebită, între ghilimele, pe care a obținut-o anul trecut, vă întreb, când ați preluat mandatul, câți salariați avea societatea și câți are în prezent? Pentru că în fiecare an crește cu 30 - 40 de persoane. S-a ajuns la 160, 170.

Dna Mariana Pepelea - Director General S.C. Hale și Piețe

La momentul preluării mandatului erau 216 angajați iar la acest moment la care vorbim sunt 166.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Atunci nu pot să înțeleg de ce profitul societății a fost foarte, foarte mic anul trecut.

Așa cum consiliul local v-a mărit capitalul social, v-a dat clădirea PECO, cu aproape un milion de euro, vreau să vă întreb, din acești bani și din parcare, ați dat înapoi la primărie în doi ani de zile, ceva bani, conform contractului? Din profitul jumătate, jumătate? Câți bani ați virat la primărie anul trecut și acum doi ani de când ați preluat dumneavoastră mandatul? Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Doamna Director, având în vedere că sunt cifre exacte și nu ne jucăm cu cifrele, o să vă rog să dați răspunsul în scris.

Dna Mariana Pepelea - Director General S.C. Hale și Piețe

Mulțumesc!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc!

Stimați colegi, haideți să discutăm pe cifre pentru o corectă înțelegere. Pentru rigoare, am venit în fața dumneavoastră cu o rectificare prin care propunem diminuarea veniturilor de la 12 milioane 170 de mii de lei la 12 milioane 140 de mii de lei. Printr-o scădere simplă, constatăm că discutăm despre o reducere cu 30 de mii de lei a veniturilor.

Pe de altă parte, discutăm despre o reducere a cheltuielilor de la 12,078 milioane la 12,010 milioane, adică o reducere a cheltuielilor cu 68 de mii de lei. Dacă mergem mai departe, la un lucru ce ar trebui să ne intereseze din ce în ce mai des atunci când discutăm despre administrarea societăților și a regiilor aflate în subordinea noastră și ajungem la profit, discutăm despre o creștere a profitului, previzionată, pentru că aici vreau să mai spun un lucru, rezultatul brut va crește de la 90 de mii la, o clipă să nu spun un lucru greșit, o să rog S.C. Hale și Piețe data viitoare să păstreze capul de tabel pe fiecare pagină: așa se printează"u pagină corect," ueTa"90"de mîî lâ’BO de mîî.

Ce vreau să spun în acest moment este faptul că la 30.06., profitul brut al S.C. Hale și Piețe depășește valoarea de 300 de mii de lei. Un astfel de profit brut nu l-a mai avut Hale și Piețe de ani buni. Cred că de pe vremea domnului Spânu.

Este o societate care este capabilă să aducă profit, este o societate care a știut să se restructureze, puțin mai devreme doamna director a precizat faptul că de la 216 salariați sunt undeva la 160 de salariați. Este o societate care si-a făcut curățenie, atentie, în contabilitate, pentru că a preluat o grămadă de creanțe care nu mai puteau fi recuperate. A constituit pentru toate aceste creanțe provizioane și în acest moment contabilitatea este curată. Mai are sarcina dată anul acesta să se curețe în contabilitate cu niște investiții în

5                                                                   9                           5

derulare destul de mari, astfel încât auditorul să nu mai aibă absolut nimic de comentat.

în consecință, în opinia mea S.C. Hale și Piețe este pe drumul bun, drept pentru care vă propun spre aprobare acest proiect. Vă muțumesc!

Dl Mateescu Marius

Așteptăm în continuare cele 18 milioane promise.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Domnul președinte, eu aș propune să fim operativi și să trecem la vot.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

9

Cu 16 voturi "pentru” și 8 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre referitor la modificarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator, modificată și completată - inițiat de consilierii Paul Palaș-Alexandru și Ștefan Dănescu.”

Dacă sunt discuții?

Dl Tudor Aurelian Dumitru

Am de făcut un amendament la fiecare capitol, de modificat. La punctul 2, al doilea alineat să scoatem ”nici un fel de divergențe, de orice natură, cum ar fi reclamații și/sau”. Pentru că din punctul meu de vedere induce o chestie generală. Trebuie să fie stabilit în ce condiții se poate încheia contractul. Adică dacă există divergențe între Hale și Piețe și cei care închiriază nu se mai face alt contract?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ar cam fi de preferat domnul consilier, nu credeți?

Di Tudoi Aurelian Dumitru

Atât. Doar bucata aceea să fie scoasă.

La fel și la capitolul 2 și la capitolul 3.


Dl George Sorin Botez

Sau varianta cealaltă, este din punctul de vedere al inițiatorului, să definească "divergențe”.

Dna Mariana Pepelea - Director General S.C. Hale și Piețe

Sunt clienți rău platnici care în mod repetat întârzie cu plata chiriilor sau deloc. Dl George Sorin Botez

Să nu aibă datorii, da?

Dna Mariana Pepelea - Director General S.C. Hale și Piețe Da.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, ca inițiator nu am nimic împotriva acestei chestiuni.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot al doilea amendament:

Dl Tudor Aurelian Dumitru

Este același.

Dl George Sorin Botez

Da, dar îl supun la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru".

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru".

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/2016 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

***


Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Tudor Aurelian Dumitru

Am de făcut un amendament la Regulament. La Capitolul II art. 3 (1) după Municipiul Ploiești trebuie modificat ”care studiază pe raza municipiului Ploiești și care provin din familii ale căror venituri pe membru de familie nu depășesc suma de 2.364 lei net pe lună.”

Dl Alexandri Nicolae - Director SC T.C.E.

Domnul Președinte, s-a strecurat o eroare materială care trebuie modificată. în Regulamentul în vigoare apare formula cu 2.364 de lei pe fiecare membru al familiei. Din eroare s-a pus anexă un alt Regulament și trebuie făcută această îndreptare de eroare.

Dl George Sorin Botez

Propun să-l discutăm la sfârșitul ședinței și reglementați toată chestiunea:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi "pentru”.

*

Domnul consilier Văduva Sorin a ieșit din sală.

s

***

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare - inițiat de consilierii Marilena Stanciu și Sorin Văduva.”

Dacă sunt discuții?

Dl Tudor Aurelian Dumitru

O singură întrebare pentru domnul director de la S.G.U., dacă este. Explicați-ne și nouă de unde rezultă aceste creșteri?

.. .. .

Dl George Sorin Botez

Am o rugăminte: ieri la grupul operativ o luase-ți pe drumurile patriei. Sinteza aceea pe care am discutat-o, vă prezentați la microfon și spuneți exact ce ne-ați spus nouă la final.

Dl Ștefănescu Florin - reprezentant S.G.U,

Mă numesc Ștefănescu Florin, sunt reprezentant S.G.U. Lucrez la devize și tarife. Pentru manopera orară noi propunem tariful de 15,58 de lei/oră. Vechiul tarif era de 13,39 prin H.C.L. 104/2017. Deci ar fi o creștere zic eu foarte mică de 2 lei și 19 bani care are la bază următoarele acte normative:

H. G. 846/2017 care impune creșterea salariului minim de la 1/r^O 10*900;

Ordonanța de Urgență nr. 79, cu trecerea contabilităților de la angajator kt angajat cu o inllațiecare la vremea respectivă am iuat-o~de la comisia natională'xie.prognoză sfera de 3,1%. ’                                                  V

Codul de vehicule care s-a introdus conform contractului colectiv ..de muncă în salariul brut și s-au făcut niște mici diferențe la vremea respectivă când s-a făcut contractul colectiv, pentru că din totalul de personal 473 avem 182 de calificați și 291 necalificați.

Dl George Sorin Botez

Vă opresc puțin. In proiectul de hotărâre care a fost depus la consiliu și pe care l-am discutat ieri, valoarea orei de manoperă era de 14,21 lei. La ora aceasta există cu roșu, o valoare de 15,58 pe care niciunul dintre inițiatori să și-o fi însușit.

Dumneavoastră, faceți la ora aceasta o susținere a tarifului de 15,58 lei. Punând, așa cum românește se spune, căruța înaintea cailor. O să vă rog să susțineți proiectul pe 14,21 lei. Așa a fost depus la Relația cu Consiliul Local.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, dacă îmi permiteți, avizele atât de la Direcția Economică cât și de la noi sunt pe 15,57 cu următoarea precizare: indirectele, care inițial, trebuia să spună reprezentantul S.G.U., erau în valoare de 37,56 de lei, propunerea la care faceți dumneavoastră referire, acum au scăzut la 29,17.

Dl George Sorin Botez

Domnul consilier, cu tot dragul, sunt chestiuni de detaliu pe care cei care nu au studiat problema în mod deosebit nu le înțeleg și în această situație, eu vă întreb, formulează cineva amendamentul, în sensul că față de valoarea de 14,21 lei este 15,58 lei?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da, o să formulez eu amendamentul.

DI George Sorin Botez

Supun la vot amendamentele dumneavoastră privind valoarea orei:

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ora 15,57 de la 14,21.

Dl George Sorin Botez

15,58 apare.

Dl Palaș-Alexandru Paul

15,58. Și indirectele de la 37,56...

Dl George Sorin Botez

Stați puțin să număr amendamentele.

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 15 voturi ”pentru” și 8 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru, amendamentele au fost adoptate.

Nu mai are sens să mai discutăm alte chestiuni vizavi de această valoare.

*

t' ‘’■<

Menționăm că a revenit domnul consilier Văduva Sorin si a ieșit domnul consilier Andrei Gheorghe.                                   ;

Dl Palaș-Alexandru Paul


Mai avem un amendament legat de cheltuielile indirecte, care scad de la 37,56....

Dl George Sorin Botez

Unde se regăsesc alea?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Unde le aveți prinse? Pe anexe?

Dl Ștefănescu Florin - reprezentant S.G.U.

In fundamentarea tarifelor.

Dl George Sorin Botez

Nu facem modificări în fundamentare.

Dl Palaș-Alexandru Paul

In fundamentare nu se pot face modificări. Decât dacă aveți într-o anexă. Atunci rămân așa. Renunț la amendament.

DI George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 15 voturi "pentru” și 8 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, lăsați-mă să vă explic de ce ne-am abținut. Dacă Guvernul acesta performant, o să ajungă la anul la o inflație de peste 10%, dumneavoastră o să veniți să ne propuneți nouă, creșteri cu peste 10% cum ne-ați propus acum?

Dl George Sorin Botez

Nu va fi 10%, pentru că Iohannis nu va mai fi președinte.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Asta este altceva. Nu Iohannis conduce țara să...

Dl George Sorin Botez

Nu. Problema este cine-1 conduce pe Iohannis.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dumneavoastră știți că amendamentele alea pe care le-a făcut comisia, au venit la 11 și ceva până să înceapă ședința? Cum să votez așa ceva?

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Mulțumesc!

5                               9

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de dezinsectie, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești adjudecate ca urmare a procedurii de licitație publică - inițiat de consilierii Gabriel 20

z$ #

Constantin Minea, Cosma Marcian, Aurelian Tudor Dumitru, Alina Sorescu' șCflbrin Sicoie.”                                                                 I 21            )s4i

DlGanea Cristian

O să propun prorogarea acestui proiect de hotărâre.

Dl George Sorin Botez

Menționăm că a revenit domnul consilier Andrei Gheorghe.

*

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Centrului Creșă din Municipiul Ploiești conform nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor aprobat la nivelul autorității publice locale a Municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

***

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu si Sorin Văduva.”

5

Dacă sunt discuții?

A

In ce constă modificarea?

Dl Ștefănescu Florin - reprezentant S.G.U,

Modificarea este legată de tarifele de mai devreme. S-a actualizat manopera...

Dl George Sorin Botez

Și cât este tariful orar?

Dl Ștefănescu Florin - reprezentant S.G.U,

Acela de 15,58.

Dl George Sorin Botez

Bine. Supun la vot?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Domnul Sicoie, cum sunteți?

Domnul de la S.G.U., ce valoare propuneți?

Dl Ștefânescu Florin - reprezentant S.G.U.

15,58.

Di George Sorin Botez

Unde scrie, arătați-ne?

Dumneavoastră ati văzut hârtiile acestea?

Dl Ștefânescu Florin - reprezentant S.G.U.

Acestea sunt toate actele care se fac la cimitire. Nu este partea de devize.

Uitați, aici este partea de devize și în spate am toate calculațiile cu tariful de 15,58.

Dl George Sorin Botez

Deci acestea sunt tarifele noi.

Dl Ștefânescu Florin - reprezentant S.G.U.

Da. Și în spate fiecare are devizul.

Dl George Sorin Botez

Au folosit același algoritm de la tarifele vechi și aplicând același tarif au rezultat aceste tarife.

Dl Ștefânescu Florin - reprezentant S.G.U.

Exact.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 16 voturi ”pentru” și 8 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Pană George

în interiorul Regulamentului se vorbește de o eventuală creștere. Acum am aprobat regulamentul, nu o sumă.

Dl George Sorin Botez

Am terminat. S-a adoptat. Mulțumesc!

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 24 voturi24 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții?

Dl Sicoie Florin

Domnul Director, în afară de acele modificări de posturi în sensul trecerii pe categorii superioare, mai sunt modificări la Regulament?

Dl Mateescu Vlad - Director Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești

Nu.

Dl Sicoie Florin

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.” Dacă sunt discuții?

Dna Staicu Zoia

Nu particip la vot.

Dl Minea Constantin Gabriel

Nici eu nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Luați act că doamna consilier Staicu și domnul consilier Minea nu vor participa la vot.

DI Popa Gheorghe

Am intrat pe Organigramă și am constatat că se propune suplimentarea de la 115 la 119 posturi. Am înțeles care este propunerea de înființare a unui Birou de audit conform normelor de două persoane, dar nu am înțeles de ce se solicită suplimentarea de la 115 la 119 posturi, mai ales că am înțeles din discuții și aș vrea să-l întreb pe domnul director, dacă are asigurată toată finanțarea pentru cheltuielile salariale până la sfârșitul anului și de ce nu încearcă să reducă posturile vacante din Organigramă să rămână la aceleași posturi, pentru că am văzut că are niște posturi vacante și să înființeze acest compartiment conform normelor?

Di Petreseu Râul -'Director R.A.S.P. Ploiești               -

Este o Decizie a Curții de Conturi care în mod cert trebuie implementată' înființarea unui Birou de audit intern. Noi practic profităm de această posibilitate și eliminăm două funcții de șef serviciu. Șef Serviciu Salubritate și Șef Serviciu Apă Canal. Așadar, chiar dacă numărul posturilor crește ca urmare a înființării a două posturi de șef birou, practic există o economie bugetară care se generează tocmai prin diferența de spor. Pentru că există un spor de 12% pentru funcția de Șef birou iar pentru cea de Șef serviciu de 17%.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Ați înțeles?

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, am înțeles, vroiam să-l întreb dacă are asigurată sursa de finanțare până la sfârșitul anului?

Dl George Sorin Botez

Aveți asigurată sursa?

Dl Petrescu Râul - Director R.A.S.P. Ploiești

Da. O am asigurată.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Menționăm că domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe a ieșit din sală.

*

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 6 voturi

5

Cu 15 voturi "pentru” și 6 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian și Tudor Aurelian-Dumitru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Două persoane nu au participat la vot.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare a terenurilor excedentare aparținând Colegiului Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan. Marius Andrei Dinu, Florina Alina Sorescu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 20 de voturi "pentru” și 3 "abțineri" ale consilierilor Staicu Zoia, Popa Gheorghe și Băzăvan Larisa proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre:privind repartizarea unei locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț VîscanV^riîena-;Sțăjțciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudi^Oâna vSălce°ănu și Valentin Marcu.”

*

Menționăm că domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe a revenit în sală.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind analizarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2018 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Mateescu și Bogdan Hodorog.”

Aici am eu un amendament, această hotărâre se va referi doar la stabilirea programului de măsuri. Analiza precede emiterea unei hotărâri.

Supun la vot acest amendament:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru”.

*

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare ale unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești -inițiat de consilierii-Marilena-Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sandă Dragulea, Marius Nicolae Mateescu și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru”.

V t'-1'                                    '• I

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor tehnicealehlocului-.de locuințeLiMfczM^Azsitcat i n_ P1 o i e>t i, - st r. -Eupenir- nr7-9“ proprietatea municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dăncscu. Marilena*Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuințe 12B situat în Ploiești, str. Sabinelor, nr. 18 -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionut Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Foștilor Deținuți Politici din România Filiala Prahova pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești strada Andrei Mureșanu nr. 56 - parter - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Gheorghe Popa și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 99, referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Pomilor nr. 4A, din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești" - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi "pentru".

***


SE SUSPENDĂ ȘEDINȚA

*


Dl George Sorin Botez

Continuăm ședința.

5               9

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea a două locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Gabriel Constantin Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Industriei nr. 102 - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea și Bogdan Hodorog."

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 1147, referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 76, din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius MateescușiBogdanHodorog."

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.l al Hotărârii nr. 240/27.06.2018 a Consiliului 27

z\/;: •     ••

Local al municipiului Ploiești privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, RobertTohuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu și Bogdan Hodorog;’!^?

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:         .    '

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație din partea S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A către Municipiul Ploiești având ca obiect 5 imobile-terenuri situate în Colonia Teleajen - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu și Bogdan Hodorog.”

Dacă sunt discuții?

5

Vă rog domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                             5

Ieri la grupul operativ la care am participat, am văzut că au fost o serie de discuții și de clarificări cerute cu privire la această donație, în ceea ce privește suprafețele, ce oferta societatea...

Dl George Sorin Botez

Era o inadvertență între ce oferta si ce era acolo.

5                                                      9

Dl Popa Gheorghe

Mă interesează dacă rapoartele de specialitate au aviz în sens favorabil pentru acest lucru și care este opinia domnului Secretar.

DI Dițu Laurențiu

Din punct de vedere al verificării legalității eu am avizat favorabil acest proiect de hotărâre, bazându-mă pe faptul că, consiliul local care administrează conform legii domeniul public și privat al municipiului, are prerogativa legală de a accepta sau de a refuza donația. Din acest punct de vedere, proiectul de hotărâre este legal.

Referitor la aspectele de ordin tehnic și aici mă refer la suprafețele de care ați amintit dumneavoastră, o să o rog pe doamna Carmen Bucur - director la Patrimoniu să ne spună dacă au intervenit modificări. Eu nu am cunoștință.

9        5

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu am operat modificări. Este oferta de donație așa cum ne-a fost transmisă în formă autentică de către Petrotel. Nu sunt aspecte de legalitate. Noi am avut și extrasele de carte funciară pe lângă oferta de donație și cumulându-le reiese că ne dă decât suprafața aferentă acestor clădiri. Nu și suprafața de dedesubt.

Dl Pană George

Domnul Președinte, eu aș propune prorogarea și o să spun și de ce. în oferta de donație a celor care vor să ne doneze, în speță Petrotel, se face vorbire în mod direct că terenurile pe care vor să ni le doneze, pe aceste terenuri s-ar afla și niște imobile, niște vile

/ $/ Ktey^X mai precis. Nu reiese în mod explicit faptul că terenurile de sub imortele respective,"'case, vile, imobile construite, nu ar intra în această ofertă de donație.                 Â' V

Ca atare, eu aș propune prorogarea pentru o mai bună fundamentare-^i^eWntual Direcția de Patrimoniu să solicite celor care ne oferă aceste terenuri precizări,ocâ să ne lămurim exact care sunt suprafețele de teren pentru care putem discuta.

Dl George Sorin Botez

Avem o propunere de prorogare.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Air*

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind trecerea terenului cu numărul cadastral 131093, T13 CTD 194 din domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova și administrarea Consiliului Județean Prahova, în vederea completării și dezvoltării Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova” - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Robert Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi ”pentru”.

***

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploiești și trecerea din domeniul public în domeniul privat pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință -cabinete medicale - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Mateescu, Sorin Văduva, Robert Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog.”

Trebuie să facem o comisie.


Dl Ganea Cristian

Din câte am înțeles ieri la grupul operativ, sunt 3. reprezentanți;

Dl George Sorin Botez

4 consilieri locali și 3 prin dispoziție a Primarului.

In primul rând, supunem la vot numărul de 7 membri:

*

Menționăm că domnul consilier Hodorog Bogdan a iești din sală.

*

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi "pentru”.

*

Dl Ganea Cristian

Din partea grupului P.S.D. o propun pe doamna consilier Stanciu Marilena.

Dl George Sorin Botez

Ca președinte.

Dl Mateescu Marius

Domnul Văduva Sorin.

Dna Sălceanu Claudia-Oana

II propun pe domnul Hodorog Bogdan.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Sîrbu-Simion Gheorghe din partea P.N.L.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

23 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot nominalizările făcute:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi -pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încheiercațimui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul BeldimarfStelian șiddanîna Beldiman Viorica - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Robert Ionuț Vîscan, Marius Mateescu și Bogdan Hodorog."''

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Pricopie Ștefan și doamna Pricopie Marcela-Olimpia - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „CANAL APĂ ZOO" - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea."

Dacă sunt discuții?

5

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

Așa cum am afirmat și în cadrul interpelării pe care am făcut-o la începutul ședinței unde atrăgeam atenția că în administrarea Parcului Constantin Stere, prin adresa pe care o are, se găsește pe teritoriul comunei Bucov, în cadrul studiului de fezabilitate pe care l-am studiat cu atenție, întocmit de societatea ICD FACILITIES SOLUTIONS S.R.L, la capitolul 3 punctul 1 se specifică că amplasamentul, cei 220 de metri liniari pentru realizarea Canalului de Apă Zoo se află la km 11 + 535 localitatea Bucov, Județul Prahova. Costurile totale rezultate din acest studiu este undeva la 376,543 mii lei aferenți acestei construcții, iar la capitolul 5 punct 1 alineatul 2, se specifică faptul că finanțarea necesară pentru realizarea acestei investiții este asigurată de Consiliul Local Ploiești care are strategii cu privire la dezvoltarea urbană și a comunelor din vecinătate. Este foarte interesant că avem strategii pentru dezvoltarea și comunelor din vecinătate.

A

In acest context, aș dori să întreb, de la Direcția Economică și de la Patrimoniu, dacă putem să realizăm investiții, să le finanțăm noi, pe un teren, care așa cum spuneam, confirmă prin studiul respectiv și prin ceea ce am spus anterior, este pe teritoriul comunei Bucov și dacă putem să finanțăm noi aceste obiective de investiții, mai ales că am înțeles că este pe

teren în litigiu. Din informații se reia de la ”0” și aș vrea să primesc aceste clarificărijde la Direcția de Patrimoniu și de la Economic.                           ' ; v >

Dl George Sorin Botez                                         /Ar

Mulțumesc!

Domnul Secretar, are aviz juridic, economic, de legalitate?

Dl Dițu Laurențiu

Da. Supune spre analiză și aprobare.

Dl George Sorin Botez

Sunt avize favorabile.

Dl Alexandri Nicolae - Director T.C.E. Ploiești

Mă scuzați că intervin. Poți să deți ca U.A.T. proprietăți pe raza altui U.A.T. Plătești acolo impozitul dar beneficiezi de toată investiția ta.

Dl George Sorin Botez

O să primiți în scris. Dar avizele toate sunt favorabile.

Dl Popa Gheorghe

Citiți și avizele și rapoartele. Sunt lucruri generale. Sunt niște sume destul de importante și la următorul proiect.

Dl George Sorin Botez

Ce doriți punctual?

Dl Popa Gheorghe

Dacă este legală această finanțare, dacă sunt surse de finanțare de la Direcția Economică, să ne spună, da, sunt prevăzute în buget la nu știu ce poziție, nu am o problemă în sensul acesta.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Prevedere bugetară pentru obiectiv nu există, a fost pentru studiu. Deci pentru realizarea obiectului prevedere bugetară nu avem.

Dl George Sorin Botez

Bun. Dar pentru ce vrem noi acum, studiu, avem bani?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da. S-a și plătit studiul. Este acela din 2017, plătit în 2018.

Dl Popa Gheorghe

Terenul este în litigiu. Decât am cerut niște clarificări, să se înregistreze pe stenogramă.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă? - 7 voturi

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 16 voturi "pentru”, 7 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi "'Proiect de hotărâ^eTprivind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de itiys&țiție „REȚEA DE CANALIZARE PARC” - inițiat de viceprimar Cristian-l^ihăi (uâneaW?

/•* *0 y A ’’

Dacă sunt discuții?

Dl Popa Gheorghe

Același comentariu. Valoarea de 648 de mii de lei pe care trebuie să o asigure de asemenea la capitolul 5.4 sursa de finanțare, bugetul local.

Dl George Sorin Botez

Are aviz de legalitate. Doamna de la economic?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică Studiul a fost plătit. A avut prevedere bugetară și este plătit. Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Supunem la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

  • - 17 voturi

  • - 7 voturi

Cu 17 voturi "pentru" și 7 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem Ia punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandu, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul, locaK al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre^și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Glaudia^Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

***

Trecem la punctul 5 suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu și Claudia Sălceanu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă sunt discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este vorba programul "Primul ghiozdan" și lista de investiții. în cadrul acelorași sume. Nu s-au făcut modificări. Doamna Iamandi, dacă le știți dumneavoastră pe dinafară, vă rog să mă ajutați.

Dna Iamandi Mihaela

S-a modificat lista de investiții ca si valoare pentru Direcția Relații Internaționale, o sumă de 1300 de lei. S-au făcut modificări în cadrul acelorași capitole. Spre exemplu pentru strada Elena Doamna? .. din cauza trecerii pe investiții în scopul realizării tehnice a străzii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sau un alt exemplu, de la 20 la 27 de mii, extindere capacitate cazare bătrâni.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Menționăm că domnul Andrei Gheorghe a ieșit din sală.

*

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi "pentru”.


Trecem la punctul 7 suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre".

Ce se vrea?

Dl Primar

Sunt prezenți în sală reprezentanții societății care au făcut acest studiu de oportunitate și dacă se dorește o prezentare mai în amănunt sau mai în detaliu.

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Studiul acesta de oportunitate va stabili modalitatea de gestiune a serviciului de transport public. Adică ia în discuție gestiunea directă sau gestiunea delegată prin atribuire directă sau prin atribuire competitivă. Concluziile acestui studiu, respectiv faptul că din studiu a rezultat că putem utiliza atribuirea directă, gestiunea delegată prin atribuire directă, se va publica un anunț de intenție pe J.O.U.E, Jurnalul Uniunii Europene, privind această modalitate de atribuire a contractului de delegare a serviciului de transport public. Acest anunț de intenție trebuie să stea în J.O.U.E un an de zile, până la încheierea contractului de delegare de concesiune a serviciului cu operatorul de transport public. între timp trebuie să se ia avizul, va fi verificată această procedură și de la Oficiul Concurenței și la momentul cererii de finanțare, pentru a scăpa de depunerea cererii de finanțare pentru achiziția de mijloace de transport, acest anunț trebuie să fi stat un an de zile în J.O.U.E. Anunțul de intenție pentru tipul de contract care va fi încheiat...

Dl George Sorin Botez

Și noi ce zicem acolo?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Ce zicem noi...

Dl George Sorin Botez

Și acesta este secret de stat?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Nu este secret de stat. Pentru primărie, executiv și pentru consilieri nu este confidențial. Era confidențial, toate studiile cred că sunt confidențiale pentru cei din afara primăriei.

Dl George Sorin Botez

Adică cetățeanul care plătește taxa, o dă birocratului, care birocrat, se trezește el că nu trebuie să afle cetățeanul ce se întâmplă cu banii lui. Pe mine nu mă interesează modalitățile prin care s-a ajuns la aceste concluzii. Pe mine mă interesează cum s-a putut semna un contract prin care se asumă o clauză de confidențialitate față de plătitorul de taxe. Dacă plătitorul de taxe va veni să citească, o să vă rog să i-1 puneți la dispoziție.

Să revenim la asta.

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Nu pot să vă răspund.

Dl George Sorin Botez

Stați să termin discuția cu doamna.

Dl Primar

După aprobarea în consiliul local, acest studiu devine public.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, doamnă!

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Vroiam să vă spun că la momentul acesta este confidențial întreg studiul, dar este public...

Dl George Sorin Botez

Acesta?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Pentru Primărie, pentru consilieri nu este confidențial la acest moment.

Dl George Sorin Botez

Care doamnă?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Studiul de oportunitate.

Dl George Sorin Botez

Adică acesta, da?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Da.

Dl George Sorin Botez

Și l-ați pus la dispoziția consilierilor?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Da.

Dl George Sorin Botez

Când?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Când l-am avut. Marțea trecută.

5

Luni l-am primit și marți l-am pus cu toate anexele, cu absolut tot.

Dl George Sorin Botez

Și cum ați făcut? I-ați chemat, le-ați transmis pe mail?

Dna Perpelea .Milena - Direcția Relații Internaționale

L-am trimis prin wetransfer la Relația cu Consiliul Local, urmând ca dumnealor să trimită la toți domnii consilieri. Și am dat un articol din contract.

Dl George Sorin Botez

Alte întrebări, discuții?

Vă rog, domnul Pană!

Dl Pană George

Mulțumesc! O să cer și sprijinul domnului Secretar.

Mai devreme ați spus că urmează a fi publicat un anunț de interițfeîn J O.ILE. ca să stea 12 luni Anunțul acesta de intenție este fundamentat prin ce? Sau cc'anume publicăm? Intenția noastră de a hotărî pe care dintre proceduri mergem?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale                '

Da.

Dl Pană George

Și atunci cum trebuie să fie materializate? Pentru că noi înțeleg că astăzi aprobăm studiul și nu intenția pe care ne dorim să o materializăm. Adică simpla aprobare a studiului, care ne dă niște variante, vă este necesară sau este suficientă pentru a publica în J.O.U.E. sau trebuie să se pronunțe consiliul strict cu privire la intenția pe care o are?

Pentru că înțeleg că studiul ne dă mai multe variante.

Dl George Sorin Botez

Concluziile sunt alternative, în sensul că se poate și așa, și așa, și așa, sau este posibil numai sub forma asta?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Concluzia este numai una. Recomandă studiul procedura prin...

Dl George Sorin Botez

Exclusiv această procedură.

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

încredințare directă.

Dl George Sorin Botez

Și atunci înseamnă că eu aprobând acest studiu de oportunitate, aprob ca pe viitoarea perioadă această modalitate de încheiere a contractului să fie prin încredințare directă.

Corect?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Da. Pentru acest tip de contract de servicii de transport.

Dl Pană George

Eu nu sunt convins că exact asta aprobăm noi. Pentru că studiul dă variante.

Studiul vine și spune ”ar fi bine așa”. Ca să hotărâm noi că este bine așa trebuie o hotărâre din care să reiasă evident ceea ce vrem să facem. Noi aprobăm un studiu acum.

Noi aprobăm un studiu, care studiul acesta, înțeleg și eu că l-am văzut astăzi că tot nu este secret, am văzut că are vreo trei sute și ceva de pagini și trebuie să știm foarte sigur ce aprobăm. Dacă aprobăm studiul, aprobăm un studiu care, repet, este atât și care are o serie de informații în el, trebuie să știm foarte exact ce se publică, pentru că dacă se publică o intenție, asta înseamnă ca noi consiliul să hotărâm că asta vrem. Nu un studiu aprobat.

Aceasta este de fapt întrebarea.

Dl George Sorin Botez

Care mi se pare foarte pertinentă.

S-a pus o problemă care nu ține de studiul respectiv. Dacă dumneavoastră ați fost foarte atent și sunt convins că ați fost foarte atent și sunt convins că ați înțeles, nu se pune în discuție cum s-a făcut studiul sau ce concluzie are studiul, ca să discut cu consultantul, da?

Domnul avocat a spus altceva.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

A spus să se propună o variantă.

Dl George Sorin Botez

Și noi ar trebui nu să aprobăm studiul ci varianta respectivă.

Dl Primar

Domnul Președinte, conform Legii 51, stabilirea modului de atribuire a acestui serviciu se face pe baza unui studiu de oportunitate, care tocmai s-a făcut și are o recomandare, care scrie foarte clar, atribuire directă. Dacă doriți ca acest consiliu să fie informat din toate punctele de vedere, din acest motiv au fost invitați și reprezentanții acestei societăți care au făcut acest studiu. Dacă doriți o bună informare, vă rog să-i invitați la microfon. Dacă dumneavoastră vă dați cu părerea asupra unor lucruri pe care nu le stăpâniți, atunci votati în consecință.

9                                    9

Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Domnul Pană, vă rog!

Dl Pană George

Domnul Președinte, nu aș vrea să mai îmi dau cu părerea, dar nu aș vrea să ajungem la momentul la care ajunge un studiu la J.O.U.E. și se uită la acel studiu de 400 de file și or să zică, ce vor oamenii aceștia, măi frate?

Dl Primar

Este un document care conține patru informații de bază. Cine este cel care face atribuirea și modul de atribuire.

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, propun o pauză de cinci minute pentru consultări.

Dl George Sorin Botez

O secundă, să-l ascultăm și pe domnul Alexandri.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE

Domnul Pană, trebuie să vă spun că aveți dreptate. Și anume: studiul stabilește modalitatea cea mai avantajoasă pe care o recomandă consiliului local. Hotărârea ar trebui obligatoriu să conțină, că în urma realizării studiului, consiliul local hotărăște forma de atribuire în final și anume, atribuirea directă.

Dl George Sorin Botez

La propunerea domnului Ganea, luăm o pauză de consultări.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE

Din punctul meu de vedere, când vă asumați publicarea ca modalitate de atribuire în J.O.U.E. așa cum cer normele, cu un an de zile înainte, când vă asumați finalitatea...

Dl Primar

Publicarea poate fi rectificată în funcție de bugetul de lucrări.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE

Teoretic da, dar practic când v-o asumați, trebuie să aveți o hotărâre de consiliu.

*

PAUZĂ

*

Dl George Sorin Botez                                                 \

O întrebare, există o dată limită pentru depunerea acestei hotărâri?            , J

Dl Primar

Noi trebuie să depunem proiectul. Inclusiv protocolul pe car^^âmvîneh^iât cu Ministerul Dezvoltării nu putem să-l demarăm atâta timp cât acest proiect nucste aprobai...

Dl Pană George

înțelesesem că, consultanții vor să ne spună un punct de vedere. Eu rămân la părerea că acest consiliu trebuie să concluzioneze în mod explicit care este varianta pe care o îmbrățișează. Ca să o poți comunica mai departe în J.O.U.E. ca să producă efecte.

Dl Ganea Cristian

Nu este creionată în cele spuse de domnul Pană.

Dl George Sorin Botez

Atunci avem o problemă de redactare a hotărârii.

DI Ganea Cristian

Ori o prorogăm, ori o modificăm acum.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Facem un amendament.

Dl George Sorin Botez

Făceți-1 dumneavoastră, domnul Sîrbu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Se propune ca variantă, atribuirea directă.

Dl George Sorin Botez

Spuneți exact.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Articolul 1 rămâne așa iar la articolul 2 spunem modalitatea aleasă de consiliul local privind delegarea prin atribuire directă. Acesta este amendamentul. "Modalitatea propusă de firma care a întocmit studiul, însușit de consiliul local, este prin atribuire directă.”

Se renumerotează și articolul 2 devine 3, articolul 3 devine 4.

DI George Sorin Botez

Ari. 2. "Stabilește modalitatea de gestiune a serviciului de transport public local din municipiul Ploiești ca fiind gestiune delegată prin atribuire directă.”

Dl Pană George

Domnul Secretar, din experiența unor proiecte anterioare, în care ne spuneați că se modifică foarte mult proiectul față de cel care a fost inițial, în condițiile acestea are viză de legalitate? Direcția Juridică poate să ne confirme lucrul acesta? Și dumneavoastră îi dați viză de legalitate?

Dl Dițu Laurențiu

Nu am de unde să știu la momentul acesta.

A

înțelegerea mea este următoarea: dacă se dorește aprobarea studiului de oportunitate, atunci formularea este corectă. Formularea din proiectul de hotărâre.

Dacă, urmărim ca finalitate publicarea anunțului de intenție pe J.O.U.E., atunci părerea mea concordă cu cea a domnului Pană. Adică, ar trebui să se precizeze într-un articol, să se stabilească efectiv care este modalitatea de...            .              . <

■                   . .. -y

Dl George Sorin Botez                                      J       ; Ar

Păi a scris: ”ca fiind gestiune delegată prin atribuire directă”.

Este bine așa sau nu este bine?

Dl Dițu Laurențiu

Da, din punctul meu de vedere nu este nicio problemă.

Dl George Sorin Botez

Si eu zic la fel.

9

Dar de ce trebuie să stau eu să fac asta? De ce trebuie să îmi aducă numai proiecte de nota de 2,5 pe salarii de 11?

La asta nu îmi veți da niciodată un răspuns.

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot amendamentul din titlul hotărârii: ”privind aprobarea Studiului de oportunitate și stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești”.

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 23 de voturi ”pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Ganea Cristian, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 23 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Ganea Cristian, proiectul a fost adoptat.

*

Trcem la punctul 8 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Blejoi în vederea implementării de către Municipiul Ploiești a proiectului: „Extindere rețele subterane în municipiul Ploiești”-Cartier Albert- inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

9

......... ■  .r

Dl Ganea Cristian

il vi t'Xii

întrebarea mea este cum vom putea calcula prețul la eare se va ajdnge, în niOinepTEl în care un cetățean al comunei Blejoi va dori să se branșeze la conducta noastrajdecanăiiSâre care va fi în administrația Apei Nova, pe teritoriul altui U.A.T.? Pentru asta să-mfrăspundă cineva de la Economic. Pentru că acest parteneriat este de fapt pentru că, conducta traversează un U.A.T. la care avem aviz favorabil, dar care nu venea cu bani. Si nu am înțeles, unde este greșeala? De ce facem trei străzi?

Puteți să-mi spuneți, doamna Crăciunoiu?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

z\

întrebarea mea era și la discuția pe care am avut-o, se pot asocia două unități, tară să fie prevăzute sursele de finanțare de la fiecare?

Noi contribuim cu toată valoarea, Blejoiul cu nimic. Și asta a fost întrebarea: este legal sau nu este legal?

Dl Ganea Cristian

Noi traversăm teritoriul Blejoiului, ei nu au nici un beneficiu de la noi.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Știu, dar așa îmi zice 273.

Dl Ganea Cristian

Da, dar Blejoiul nu vrea.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Se pot asocia două unități administrativ teritoriale cu precizarea surselor de finanțare. Ori, în cazul de fată nu avem.

7                                              5

Dl George Sorin Botez

întrebarea era, cei 3, 5, 7 cetățeni, care sunt pe strada aceea, dar sunt în Blejoi, în momentul în care se vor racorda la canalizarea care este administrată de operatorul nostru, cum se rezolvă această chestiune?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu știu să vă spun. Am avut întrebarea la comisie. Ne-am întâlnit cu juridicul de câteva ori, am discutat pe contract, nu avem niciun punct de vedere de la juridic. Am avut această întrebare.

Dl George Sorin Botez

Și ar fi o problemă dacă el s-ar racorda la rețeaua de canalizare care aparține Ploieștiului?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Este posibil să vrea 1, să vrea 3. Cum împart, la câți?

Dl George Sorin Botez

Ce să împart?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Valoarea investiției.

Dl Ganea Cristian

Cum o împărtim acum? Dacă facem prin parteneriat, cum lacem?

Dl George Sorin Botez

Să o împărtim la câți oameni există pe strada aceea...

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Vor apărea acțiuni. De la juridic nu am avut niciun punct de vedere pe nicio întrabare pe care am ridicat-o pe acest proiect de hotărâre.

Dl George Sorin Botez

Nu ne miră.

Dl Ganea Cristian

Atunci, dacă scoatem faptul că cetățenii care vor vrea să se racordeze la rețeaua noastră de canalizare, să scoatem de acolo din acest parteneriat, vor fi puși la plată?

DI Palaș-Alexandru Paul

Vreau și eu domnul Președinte să pun o întrebare.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Discuțiile nu au plecat de acolo. Sunt mai multe întrebări:

Unu, se poate face o lucrare pe teritoriul altei localități?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Noi ne asociem cu o unitate administrativă, dar noi punem banii, ei nu pun nici un ban, decât administrarea pe teritoriul lor. Cât de legal este?

Dl George Sorin Botez

Da, dar nu au nici foloase. Adică, eu în loc să-i zic ”sărut-mâna” că mă lasă să sap în pământul lui, îl mai pun să și plătească pentru asta? Ce asociere mai este asta? Omenește vorbind.

Dl Primar

Sunt trei cetățeni care stau în Municipiul Ploiești. Atunci când s-a făcut împărțirea administrativ-teritorială, bine că nu mai trec anumite granițe ale autorităților prin sufrageria cuiva. Sunt cetățeni care nu-și pot face buletin pentru că au casa pe un UAT și adresa de la poartă pe alt UAT. Se dorește traversarea unei bucăți de drum care nu aparține UAT Ploiești, dar cetățenii stau pe teritoriul municipiului Ploiești. Ei vor fi conectați, restul...

Dl George Sorin Botez

întrebare: toți cetățenii de pe acea stradă, 3, 9, 5 sunt ai noștri sau sunt ai Blejoiului?

Dacă sunt ai noștri care este problema, pentru că beneficiază de serviciile rețelei care este făcută de municipiul Ploiești. Este o.k., cum să nu fie o.k.

Mai sunt alte probleme? Unde scrie că trebuie să-i punem noi pe cei de la Blejoi să plătească? Cum adică, vine vecinul să sape prin curtea mea să-l las să-și tragă o țeavă și eu să-i plătesc țeava? Cine este mintea aia care a răscolit chestia asta?

Dl Ganea Cristian

Eu propun prorogarea acestei hotărâri.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Dar să ne întâlnim și cu juridicul după aceea.

DI George Sorin Botez

Nu vă mai întâlniți, că vă întâlniți degeaba.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică


Ne-am întânit, dar ne-am întâlnit chiar degeaba.

Dl George Sorin Botez

Unde scrie în acest contract, că trebuie să plătească ceva U.A.T. Blejoi?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Așa spune articolul art. 35 al. 1 din Legea 273.

Dl George Sorin Botez

Bun, dar dacă ne asociem ca să beneficiem îmrepună de chestia aia. Dar Blejoiul nu beneficiază de nimic. Toți beneficiarii sunt discuțiile Municipiului Ploiești. Ei nu beneficiază de nimic. Decât de o săpătură în pământul lor.

Ce avize avem?

Dl Dițu Laurențiu

Favorabil. Eu am dat aviz favorabil.

DI George Sorin Botez

Cine a redactat ăsta?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Direcția Tehnică. Sunt două subiecte:

Realizarea acestei asocieri se realizează în scopul extinderii rețelei de canalizare cu preluarea cetățenilor de pe strada Ostrov și strada Buda. Pe strada Buda sunt numai cetățeni ai municipiului Ploiești, pe strada Ostrov sunt și cetățeni ai municipiului Ploiești și cetățeni ai comunei Blejoi.

In cadrul contractului de asociere care este anexă, undeva scrie, că în cazul în care, or să apară eventuali doritori, cetățeni ai comunei Blejoi, să se racordeze la rețeaua noastră, să plătească o sumă proporțională cu investiția pe care o realizăm. în cazul în care vor fi . . . *

mai târziu eventuali doritori. In acest moment nu racordăm decât cetățenii municipiului Ploiești.

5

Dl George Sorin Botez

Doamna Director, ce înseamnă sumă proporțională? Adică de ce cetățeanul de pe teritoriul municipiului Ploiești trebuie să plătească o racordare de 2000 de lei iar pe acela să-l iau proporțional cu valoarea investiției și să-l bag într-o chestie în care mai bine se mută la San Francisco decât să-și bage canalizare?

De ce nu poate beneficia și el, odată ce el va plăti operatorului meu și bugetul municipiului va înregistra venituri rezultate din exercițiul fmanaciar al operatorului?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Este obiectivul de investiții al municipiului Ploiești...

Dl George Sorin Botez

Doamna Director, el va fi operat de către operatorul municipiului Ploiești care se află în asociere cu municipiul Ploiești. Ca urmare a acestei asocieri, municipiul Ploiești realizează venituri.

De ce să-l pun pe ăla să-mi plătească mie proporțional că vrea să-și ducă wc-ul în rețeaua Ploieștiului, că plătește pentru asta?

-.....X;.                                          .......

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Atunci ar trebui din formularul de contract de asociere exclusă partea cu această plată.

Dl George Sorin Botez

Unde este, ca să o excludem să votăm.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

în formularul de contract...

Dl George Sorin Botez

Domnul consilier Vîscan ne-a indicat articolul 4 ultimul paragraf.

"Cetățenii comunei Blejoi care vor dori să se racordeze la rețeaua de canalizare vor fi racordați în aceleași condiții ca cetățenii municipiului Ploiești.”

Supunem la vot acest amendament:

*

Menționăm că doamna consilier Stanciu Marilena și domnul consilier Andrei Gheorghe au ieșit din sală.

*

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi ”pentru”.

*

Dacă nu mai sunt alte probleme, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Dacă sunt discuții?

5

DI Ganea Cristian

Aș dori să fie trecuți toți consilierii ca și inițiatori ai acestui proiect.

Dl George Sorin Botez

De acord. Mulțumim pentru inițiativă!

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Menționăm că domnul consilier Andrei Gheorghe a revenit în sală.

*

/T

\

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi "pentru”.

***

A"         V i'Ab' -A /{fi

’U/-,   •'N.....

Trecem la punctul 10 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu două spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* a*

Trecem la punctul 11 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și schimbare destinație teren din zonă unități industriale în zonă instituții și servicii” Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 26 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia Oana Sălceanu, George Sorin Niculae Botez, Robert Ionuț Vîscan și Marius Nicolae Mateescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Efîcientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - sistem iluminat public și clădiri publice - sistem iluminat public municipiul Ploiești traseu tramvai 101: b-dul Republicii - str. Gheorghe Doja - str. George Coșbuc - str. Ștefan Greceanu - str. Nicolae Bălcescu - str. Ștefan cel Mare - str. Democrației - Gara de Sud” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Neagu Daniel Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru și Vîscan Robert Ionut.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.            ; z

Trecem la punctul 13 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre: privind actualizarea, revizuirea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și-a^dpjsumentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean) în municipiul Ploiești” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții?

Dl Ganea Cristian

Propun ca toți consilierii să fie inițiatori ai acestui proiect de hotărâre.

DI George Sorin Botez

Dacă nu sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Străpungere strada Laboratorului, în prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare" - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dl Ganea Cristian

Propun ca toți consilierii să fie inițiatori ai acestui proiect.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Menționăm că doamna consilier Stanciu Marilena a revenit în sală.

*

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare strada Elena Doamna, inclusiv carosabil, trotuare, guri de canalizare» - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

5

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat

***

Trecem ia punctul 16 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărârd’ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și schimbare destinație din zonă unități industriale nepoluante și servicii în zonă mixtă: instituții, servicii, locuințe colective și modificare indicatori urbanistici” B-dul Republicii, nr. 146-150, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, George Sorin Botez, Marius Mateescu, Ștefan Dănescu, Claudia Sălceanu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune zonă pentru construire parc comercial" Piața 1 Decembrie 1918, nr.l, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, George Sorin Botez, Ștefan Dănescu, Claudia Sălceanu si Sorin Văduva.”

5

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea preluării în subconcesiune de la C.N.C.F. „CFR” S.A a terenului aferent mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255”, teren care este afectat de realizarea obiectivului de investiții „Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limită oraș, inclusiv terminal intermodal”- inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

9

Vă rog, domnul consilier!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                             9

Au fost discuții multe pe marginea acestui proiect și eu înțelesesem că noi dorim să rezolvăm o problemă de care are mare nevoie Ploieștiul. Mai corect spus, străpungerea Podului înalt, lărgirea pe patru benzi acolo, două pe sens, a circulației, ieșirea dinspre Ploiești către Parcul Industrial.

Parcul Industrial este extrem de important pentru Ploiești. Acolo sunt foarte multe firme care funcționează, iar dimineața se produce un efect de colinie prin faptul că în direcția de mers dinspre oraș spre ieșire, din cauza fluxului, mașinile stau minute bune la coada.

în campania electorală și nu numai, ne-am angajat față de cetățeriii^mdnicipiului Ploiești că vom rezolva această problemă. Prin proiectul pe care-1 văd eu, înțeleg acum, că nu rezolvăm problema asta și că se dorește doar obținerea unui drept pentru terenul respectiv, ca să rezolvăm niște probleme legate de infrastructura conductelor de acolo.

L-aș ruga pe domnul Primar să ne explice, astfel încât să fim în afara oricărei confuzii.

Străpungeți sau nu doriți să străpungeți acea zonă, astfel încât să asigurăm o fluență a traficului din zona respectivă pe patru benzi?

Vă mulțumesc!

Dl Primar

Dorința autorității publice locale, așa cum dumneavoastră ați aprobat este aceea de lărgire a zonei respective la patru benzi. în aceeași măsură, noi aprobăm un proiect alături de această lărgire, de realizare a unui terminal multimodal, de realizare a unei infrastructuri viitoare necesare preluării traficului de pe strada Laboratorului, pentru care avem studiile de fezabilitate deja realizate și în aceeași măsură de reabilitare a întregului tronson, Șoseaua Vestului până la Podul înalt.

în aceeași măsură, podul respectiv are o expertiză din care rezultă faptul că el trebuie refăcut.

în urma discuțiilor purtate la nivelul Ministerului, în momentul de față în opinia Ministerului Transporturilor, acest transfer al terenului pentru realizarea proiectului respectiv și pentru a avea cheltuielile eligibile în zona de protecție a Podului despre care se face referire, nu se poate decât printr-o modificare a unei Hotărâri de Guvern, o altă Hotărâre de Guvern care să ne poată da sub concesiune terenul respectiv.

Este prezent și domnul consultant aici, dânsul ne poate spune care sunt sumele estimate pentru modificările pe care noi le avem pe rețele.

De asemenea, proiectul respectiv va continua cu demersurile necesare casării podului respectiv în vederea realizării lărgirii din zona respectivă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Să știți că eu nu am înțeles dacă se face străpungere sau nu acolo.

Dl Mateescu Marius

De fapt, al cui va fi podul?

Dl Primar

Noi în momentul de față, v-am spus, facem demersurile în vederea preluării terenului pentru a putea realiza lucrările de investiții în zona de protecție a podului și totodată solicitare în vederea casării podului respectiv.

Dl Mateescu Marius

Noi îl casăm având alt proprietar, nu?

Dl Primar

Nu îl casăm. Ministerul Transporturilor poate face această casare pentru că este un pod care aparține domeniului public al statului sau dacă ministerul decide să transfere podul respectiv din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Ploiești, ai casarea se pc-ate face decât dc municipiul Ploiești.

Dl Mateescu Marius

Asta ar fi cea mai bună soluție?

DIPrimar

ii;

ici


Aici este vorba de o relație pe care o avem cu Ministerul Transporturilor. Ei sunt cei care sunt administratorii zonei respective.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, am și eu două întrebări la acest punct:

Numărul unu, din discuțiile pe care le-am avut ieri, am înțeles că nu există nici un temei legal la acest moment, vorbesc de nivelul de lege, ordonanță sau hotărâre de guvern, ca să reglementeze posibilitatea subconcesiunii acestui teren, deoarece contractul de concesiune a fost încheiat sub efectul legii vechi și la această oră noi solicităm să se înceapă demersurile pentru subconcesiune care nu este reglementată legal. Corect?

Dl Primar

Din discuțiile purtate cu Ministerul Transporturilor...

Dl George Sorin Botez

Cu cine ați vorbit acolo?

Dl Primar

Cu Directorul Direcției Juridice de la Ministerul Transporturilor, Director Direcției de Patrimoniu de la Ministerul Transporturilor, reprezentanții C.F.R.-ului, Directorul Direcției Tehnice de la Ministerul Transporturilor...

Dl George Sorin Botez

Și ce v-au zis?

Dl Primar

Având în vedere, faptul că, în momentul de față nu există decât Hotărâre de Guvern prin care se poate da în subconcesiune bunurile aflate în patrimoniul public, aparținând infrastructurii aeriene și navale și nu este reglementată și această zonă a punctelor aparținând în momentul de față, date în concesiune C.F.R.-ului, se dorește modificarea acelei hotărâri pentru a se putea da în subconcesiune și bunurile aflate în patrimoniul statului care privesc infrastructura C.F.R.-ului.

Din acest motiv, solicitarea din partea reprezentanților Direcției Juridice din cadrul Ministerului, a fost de inițiere a unui proiect, având în vedere că vorbim de patrimoniul din partea consiliului local, pentru că consiliul local este cel care gestionează patrimoniul unui L'.A.T. în vederea demarării demersurilor necesare care vor fi nu numai în beneficiul municipiului Ploiești, ci acest demers va fi în beneficiul oricărei alte autorități publice locale care dorește să facă o modernizare sau alte lucrări de infrastructură în zona C.F.R. în zona de protecție a C.F.R.-ului sau în zona partrimoniului public al C.F.R.-ului.

Dl George Sorin Botez

Deci confirmați faptul că la acest moment nu există temei legal pentru sobconcesionarea terenului respectiv către municipiul Ploiești și că de fapt această hotărâre este un ??? care să sensibilizeze eventual Ministerul Transporturilor, să se ducă cu jalba în

proțap la parlament, ca să reglementeze parlamentul posibilitatea de a subconcesiona bunurile care sunt aferente transportului pe .calea rulantă. Corect? “

Mai departe. Deci temei de lege pentru asta nu există.

Dati la articolul 4.

9

Tot la discuția de ieri, dumneavoastră ați spus că această hotărâre ar completa hotărârea dată în precedent, și o identific ca fiind 246 din 18.07. 2018, prin care noi atunci am cerut doar mijlocul fix Pod, fără să facem referire și la terenul aferent.

Acum văd, că acea hotărâre privind preluarea podului, o revoc. Și atunci vin și eu și întreb exact ce a spus domnul consilier. Revocând hotărârea prin care să vreau să încep demersurile ca să preiau podul să-l lărgesc, că-1 demolez și fac altul, că-1 lărgesc pe acesta, nu constituie o problemă modalitate tehnică? Eu la ora aceasta revoc solicitarea pentru pod și cer doar terenul. Mie îmi dă cu virgulă.

Dl Primar

"----------—

In aceeași măsură se face adresă către C.F.R. în care va fi anunțată în adresa respectivă expertiza care spune că podul respectiv trebuie demolat și modernizat dacă se dorește un alt pod în zonă acolo, în vederea efectuării demersurilor de către C.F.R. ca și concesionar al domeniului public al statului în vederea casării podului respectiv sau de predare din domeniul public al ministerului către domeniul public al municipiului Ploiești.

Dl George Sorin Botez

De ce revoc Hotărârea 246?

Dl Primar

Pentru că în momentul în care se face casarea nu putem să subconcesionăm un bun care nu va mai exista.

Dl George Sorin Botez

De unde știu eu că se face casarea, că nu-mi aduc aminte ca vreunul din sala asta să fie ministrul transporturilor? Sau dacă sunteți, fraților, spuneți-mi ca să nu mai vorbesc aiurea.

Domnul Alexandri, dumneavoastră știu că sunteți cu transportul local. Altcineva? Este cineva fraților, știți cineva, vreunul, că se casează sau nu se casează?

Deci, dacă la acea hotărâre unde m-am supărat eu foarte mult era de 2,5, asta iau 1,5 că ne cunoaștem. Eu nu votez asa ceva.

9                                                              9

Mulțumesc!

9

Dl Primar

Nevotarea acestei hotărâri de consiliu...

Dl George Sorin Botez

Da știu, este războiul mondial, vine ne atacă Japonia.

Dl Primar

Nu este nici un război...

Dl George Sorin Botez

Ne-ați chemat pe 18.07 de acasă, într-o ședință nemaipomenită, trăznet, de îndată, ne-ați pus 246 sub nas și acum veniți, la 13 zile, să-mi spuneți să o revocăm pe aia pentru care am venit special că ne-ați chemat.

Vă rog, domnul Pană!


Dl Pană George

Mulțumesc domnul Președinte!

-*.........—........... • - 5.

Intr-un fel o să reiau ceea ce ați spus dumneavoastră.

Noi la momentul acesta avem o hotărâre pe care am dat-o, care este oricum mult mai cuprinzătoare decât ceea ce se dorește astăzi, se referă atât la pod cât și la teren.

Dl George Sorin Botez

îmi cer scuze, acolo, când trasează mijlocul fix, nu trasează terenul. Dărâmă podul dar terenul rămâne. Deci aia din 18.07. o cuprinde și pe asta.

Dl Pană George

Fără îndoială. Asta și spun. în egală măsură, orice altă adresă către minister sau C.F.R. poate să aibă la bază hotărârea de care vorbiți pentru că, încă o dată spun, este mult mai cuprinzătoare.

Pe de altă parte, fără îndoială domnul Palaș are dreptate. Dacă ne propunem să ducem patru benzi, să ieșim către ieșirea din oraș, cum vom face că noi nu încercăm să reglementăm situația podului? Adică privim pe patru benzi cu câțiva metri înainte, trecem pe două benzi pe sub el și după aia ieșim iar pe patru benzi. Nu știu care este finalitatea acestei hotărâri din ziua de astăzi. Mie mi se pare paradoxal să-ți propui să faci patru benzi de la un cap la altul, dar să nu-ți propui să încerci să rezolvi situația pe care fără îndoială, tu din vina ta o ai.

Pe de altă parte, chiar este interesant cum se va face acest proiect. Adică proiectantul de unde va ști când va face proiectul și îl va duce spre aprobare, spre finanțare, câte benzi va pune acolo? Știe el oare că acel pod va fi casat și dărâmat sau doar casat, că nu se știe deocamdată cine îl va reconstrui, de către un terț care nu este parte în acest proiect?

Dl George Sorin Botez

Nici nu are temei de lege să ți-1 dea ție.

Dl Pană George

Adică, eu nu știu cum se va face practic vorbind, desenul acestor patru benzi, pentru că proiectantul, practic nu știe. Și atunci noi ce ducem la finanțare? Ducem patru benzi de colo, colo, în condițiile în care nu știm că vom putea să ducem patru benzi de colo, colo, că nu depinde de noi și nici măcar nu încercăm să o rezolvăm, sau vine pe patru benzi, care din ele două, iese pe patru în continuare și mergem mai departe.

Eu cred că avem o hotărâre de consiliu mult mai cuprinzătoare, care încearcă să rezolve situația pe care cu toții ne-o dorim, în speță, lărgirea la patru benzi a acestui tronson și eu cred că hotărârea pe care noi am dat-o ar trebui să fie comunicată către C.F.R. și către Ministerul Transporturilor pentru ca aceste două entități să încerce să deblocheze problema asta pentru că este un raport contractual între ele.

Mulțumesc!

5

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, aș dori o pauză de cinci minute pentru a discuta cu doi dintre colegii mei.

DI Primar

Două secunde să-i răspund domnului Pană.

Țin să menționez că au mai fost proiecte pe care municipalitatea prin studii de fezabilitate le-a preluat în mai multe faze. Vedeți inclusiv Podul Mărășești care a-fost aprobat pe patru benzi urmând ca într-o fază ulterioară să se realizeze legătura dintre Podul Mărășești și Șoseaua de Vest a Municipiului Ploiești. Aici văd că privim cu alți ochi. Și acest proiect se poate realiza în două faze, fără doar și poate, iar pentru a vă răspunde proiectantul la întrebarea dumneavoastră, o să-l rog pe domnul consultant să răspundă la această întrebare cu privire la modul de abordare a problemei din punct de vedere tehnic.

Dl George Sorin Botez

Pauză de consultări.

*

PAUZĂ

*

Dl Ganea Cristian

Aș dori să aflu și eu părerea domnului consultant.

Dl George Sorin Botez

Suntem 24 de consilieri prezenți, drept pentru care, domnul consultant, vă rog să-mi spuneți în primul rând, pentru că noi suntem în ceață cu acest proiect, din punctul de vedere a ceea ce scrie în această hotărâre, care bănuiesc că știți de ea, hotărârea din 18.07. nu este mai cuprinzătoare decât cea de astăzi?

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

Nu știu textul exact al hotărârii.

Dl George Sorin Botez

Uitați-vă la monitor. Acolo spune că vreau în subconcesiune mijloc fix, podul cu număr de inventar și terenul aferent pentru realizarea obiectivului de investiții.

Dați la art. 1. Aici, la articolul 1, deja nu mai vreau decât terenul aferent podului.

Și eu acum vă întreb pe dumneavoastră și reiau ce au spus colegii, dacă noi nu avem decât o idee că s-ar putea ca Guvernul să dea vreodată vreo hotărâre, hai să plecăm de la ideea că Guvernul zice ”nu vreau să dau nicio hotărâre”, cum rezolvați tehnic chestia asta?

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

Haideți să discutăm întâi de partea tehnică, scurt...

Dl George Sorin Botez

Dar ca să discutăm partea tehnică, trebuie să se discute partea tehnică, că eu degeaba veniți dumneavoastră și îmi spuneți că vreți să faceți o casă de 3000 de mp amprentă la sol, dacă eu am terenul doar de 2000. îmi povestiți despre casa aceea de 3000, este frumoasă, dar cum băgați o traversare de patru benzi peo gaură de două, plecând de la premisa că cei de la C.F.R. nu vor să ne dea podul pentru că noi nu l-am cerut. Noi cerem doar terenul.

Vă rog!

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

Rezolvarea acestei probleme este în momentul de față blocată de o gaură legislativă. Este problema întregii țări. Se caută chiar în momentul de față la Minister, s-a propus o Ordonanță de Urgență, dar care va mai dura.

în acest moment, noi am gândit proiectul în felul următor, ca având practic trei componente:

Componenta unu până în Podul înalt.

Componenta doi, lărgirea în zona Podului înalt. Componenta trei terminalul de drum.

Dl George Sorin Botez


De ce nu ați luat și podul care urmează și să-l terminați într-un giratoriu, ca să rezolvăm problema?

Dl Novac Silviu - INTERGROUP


Din punctul nostru de vedere, noi când am primit acest contract, chiar am făcut demersuri, am făcut expertiza și pe podul următor, dar între timp, de la momentul contractării până când ne-am apucat, Blejoiul și-a intabulat pe limita administrativă decât jumătatea drumului. Și ar trebui făcut un parteneriat cu Blejoiul, ca să putem...

Dl George Sorin Botez

Dar nu este o problemă asta, bănuiesc.

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

Bănuiesc că nu.


Dl George Sorin Botez

Bun. Mai departe, vă întreb, îmi spuneți dumneavoastră pentru că eu am o problemă. Joc logic. Am la ora aceasta o îngustare a problemei la acest pod cu problema - Podul Km 2 + 090. Să zicem că printr-o minune, Guvernul dă, face Ordonanță, Hotărâre, Parlamentul, vin extratereștri, reglementează asta. Nu mut toată înghesuiala de aici la baza podului acela cu două benzi?

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

în mod normal, da...

Dl George Sorin Botez

Da sau nu.

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

Având în vedere că se construiește și terminalul și se reglementează zona, aglomerația va fi oricum mai mică.

Dl George Sorin Botez

Nu va fi mai mare? Pentru că voi aduce din altă parte niște mașini, care în mod normal nu vin acolo, nefîind terminal, ci se răsfiră pe o zonă mult mai mare și le concentrez într-un loc. Mașinile respective, în mod normal, nu circulau pe zona respectivă, dar acum îi oblig eu să circule.

Dl Primar

O secundă. Și în momentul de față acolo vin microbuzele din zona de vest...

Dl George Sorin Botez

Dar nu-i organizat. Acolo este dezorganizat. Vin ăștia cu tirurile...

Dl Primar

Asta facem, organizăm zona.

Dl George Sorin Botez

Păi nu-i organizăm. Eu vă întreb, același număr de mașini la 730, când plec eu la Tribunalul Dâmbovița, stau 45 de minute să ies de acolo. întrebare, nu mut de aici de la Pod, înghesuiala acolo?

/Tis w _  • 7 .1/ \

4     ......’

DI Primar                                                    | A ■<.!

Aglomerația din zona respecti vă nu este cauzată de Pod ci este din cauza faptului că cetățenii care vor să facă la stânga spre București blochează zona respectivă și trebuie făcut un sens giratoriu pe porțiunea de drum care aparține de C.N.A.I. Nu este cauza aglomerarea, mai ales că în parteneriat cu Consiliul Județean se face o zonă de acces de lângă piciorul podului pe lângă Auchan și care va intersecta DN1 centura de Vest a municipiului Ploiești, la intersecție cu șoseaua care duce spre Buda.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, știți care este diferența, când s-au apucat cei de la Consiliul Județean să facă asta, într-o lună au făcut desenele și în două luni de zile erau buldozerele acolo.

Noi ne apucăm să desenăm. Deci suntem Primăria Leonardo Da Vinci. Noi desenăm elicoptere, poduri, drumuri. Chiar așa avem apetență spre artă?

Dl Ganea Cristian

Eu nu vreau să facem o grămadă de discuții care trebuiau făcute înainte. Am fost și am luat hotărârea săptămâna trecută și am votat acel proiect cu toții, prin care inițiam discuțiile cu ministerul să luăm Podul si cu terenul aferent.

Acum, am anulat prima hotărâre...

Dl George Sorin Botez

Nu am anulat nimic.

Dl Ganea Cristian

Dar, dacă am anula prima hotărâre și am lua doar terenul înapoi. Dacă ar rămâne prima hotărâre... vine ministerul și spune ”vă dăm doar terenul, nu vă dăm și Podul”. Eu zic că nu ne-ar influența cu nimic. Și stăm acum ne opintim într-un proiect de hotărâre și vorbim și ne auzim vorbind așa.

Dl Primar

In calitate de concesionar sau subconcesionar, în conformitate cu solicitarea ministerului, care a văzut hotărârea de consiliu local, a fost transmisă către minister și către C.F.R., nu se poate concesiona decât dacă, se transferă fie din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Ploiești...

Dl Ganea Cristian

Ne-a dat scris? De vorbe sunt sătul.

Dl Primar

Asta este conform legii.

Dl Ganea Cristian

Care lege?

Dl Primar

Legea concesiunii bunurilor aparținând domeniului public al statului.

Dl George Sorin Botez

Care exclude bunurile din domeniul C.F.R.-ului sau liniile ferate sau altele. Alea nu se pot da sub nicio formă.

DI Primar

Acest demers îl facem ca si stil de inițiere...

9                                   9

/ 4°

/

i.....,

Dl Ganea Cristian

fi r.'j-

Și prima hotărâre?

Dl George Sorin Botez

Am vorbit cu oamenii ăia.

Haideți să supunem la vot că eu zic că nu are sens...

Dl Primar

Să-l ascultăm pe domnul consultant.

Dl George Sorin Botez

Ziceți!

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

Ca și dezvoltare a întregii zone, de la Șoseaua Vestului până în centură proiectul comportă în această primă fază, care la rândul ei are două etape, una fiind condiționată de rezolvarea acestui vid legislativ, care din discuțiile cu C.F.R. a rezultat ca fiind cea mai rapidă cale pe care v-a povestit-o domnul Primar. Adică un număr de H.G.-uri. Fac un H.G. de casare a podului și de desființare a lui de către C.F.R. Un H.G., completarea H.G.-ului 80 a anexei 1, astfel încât și C.F.R.-ul să vină alături de autoritatea aeronautică și de celelalte care au fost trecute în acel H.G. și pe cale de consecință schimbarea contractului cu C.F.R. cu unul nou, conform cu H.G. 80. Și atunci, C.F.R.-ul va avea posibilitatea să subconcesioneze terenul proprietate publică, practic zona de siguranță a podului.

Acest demers ar putea să dureze un timp. Nu știu în momentul de față.

Din punct de vedere al finanțării europene, pentru că noi aici urmărim două obiective: o dată să luăm finanțarea obiectivă și doi să rezolvăm și problema aceasta a atribuirii.

Din punct de vedere al finanțării europene, această așteptare s-ar putea să ducă peste 31 decembrie 2018. Noi încercăm să putem să mișcăm cât mai repede proiectul, chiar în condițiile în care, dacă la minister și C.F.R. se întârzie, să putem depune proiectul numai în forma care oricum este eligibilă acum. Adică, mai puțin podul. Există un răspuns de la..., care consideră că în momentul de față, refacerea acestui pod nu este o cheltuială eligibilă. Este adevărat că la momentul de față nici nu există un drept real asupra lui pentru atâtea refaceri. Deci, din punct de vedere al realizării obiectivelor europene, acestea se ating.

Dl Primar

Ca o completare, referitoare la complementaritatea acestui proiect cu cel cu achiziția a 10 troleibuze.

Dl Ganea Cristian

A făcut cineva o expertiză sau s-a cerut o expertiză la acest pod? El trebuie casat din mijloace de siguranță ale cetățenilor. Unu. Doi...

Dl Primar

Va fi anexat la solicitarea...

Dl Ganea Cristian

Există asa ceva?

5

Dl Primar

Există o expertiză, care vine și spune că acest pod trebuie demolat.

DI Ganea Cristian

Să o înaintăm ministerului...

Dl Primar                                             f '

Va fi înaintată în vederea casării, va fi pusă anexă în spatele solicitării respective.

Dl Ganea Cristian

Cine a făcut expertiză?

Dl Primar

Există expertiză din 2015.

Dl George Sorin Botez

Cine a facut-o?

DI Ganea Cristian

Eu nu am văzut-o.

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

Eu.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră? Pe banii cui?

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

Pe banii mei.

Dl Primar

Expertiza este din 2015.

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

Noi am facut-o pentru a putea iniția demersurile cu C.F.R.-ul să știm care este situația podului. Trebuie desființat sau poate fi modernizat?

Dl Ganea Cristian

Atunci nu se poate face o propunere de utilitate publică, până la urmă? Și anexat și încorporat cu acea dovadă că trebuie casat...

Dl Primar

Fără doar și poate trebuie să ai o cheltuială asupra terenului ca să poți să...

Dl George Sorin Botez

încep să mă prind acum. Dumneavoastră veniți și spuneți în felul următor: prima dată am vorbit cu niște oameni la minister, că bănuiesc că dumneavoastră i-ati deschis ușile domnului Primar la minister și ați spus în felul următor: ”bă duceți-vă să...”

Dl Primar

Să știți că a fost o discuție pe care am avut-o la Guvern la invitația doamnei Dăncilă. Mulțumesc mult!

9

Dl George Sorin Botez

Și prima dată v-au spus așa: putem s-o rezolvăm. vă dăm vouă podul și cu terenul, faceți lucrarea pe banii publici și pe urmă ne dați podul înapoi. Ceea ce era ok, nu aveam nicio treabă.

Acum, în ultima discuție, a răsărit o altă idee - vom casa noi podul respectiv și vouă vă dăm terenul să faceți doar infrastructura, corect?

Pentru că în momentul în care ceri doar terenul și podul respectiv va fi destinat casării, așa cum ne informați dumneavoastră, bunul casat nu mai poți să mai faci investiție în el. Și atunci se pune problema demolării și refacerii podului de la capăt. Spre deosebire de varianta 1, când se punea problema reazemelor pe care trebuia să le dau stânga-dreapta și 56

W                        ‘                     ’ : .;ș < l ț". z

să fac o gaură mai mare menținând podul respectiv. Că de aici s-a venit'șrcu ideea minunată să fac groapa de 1 metru sub pod ca să am 5 metri înălțime Noi așa armfoșț informați? *

Dar acum vă întreb eu pe dumneavoastră, nu suntem numai la stadiul de vorbc și am discutat cu băieții aceia și consiliul acesta trebuie să-și manifeste dorințele după cum unul sau altul (persoane sus-puse, ca să spunem așa) discută cu cineva care ocupă în mod temporar o funcție într-un anumit minister? Vi se pare normal ca o hotărâre să se dea pe baza unor chestii de genul, haideți că am vorbit noi cu băieții aceia? Mie nu.

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

Domnul președinte, nu pot să neg nimic din ce ați zis. Intr-adevăr, pentru realizarea străpungerii, suntem la cheremul Ministerului Transporturilor. Dumneavoastră nu puteți decât să inițiați un demers. Pe de altă parte, având în vedere că proiectul dumneavoastră presupune în fapt lărgirea și modernizarea întregii străzi Cantacuzino din Șoseaua Vestului până în Centură, măcar pe fonduri europene rezolvăm acum o parte. Pentru că dacă nu inițiem acum acest demers, banii aceia se vor pierde.

Dl George Sorin Botez

Facem un târg? Da sau nu?

Știți cum îl facem? Eu unul, nu vreau să vorbesc în numele colegilor, eu vă votez asta, dar mă jur, că dacă mă mai chemați o dată să-l modific pe ăsta, eu mă duc la Ministerul Transporturilor și le spun - băi, voi trageți pe nas sau cum faceți?

Facem așa?

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

De acord.

Dl George Sorin Botez

De acord? Vă dați seama ce înseamnă chestia asta? Sunt două variante: ori nu vă mai prezentați în calitate de consultant, în sala asta vorbesc, ori ați dat foc la valiza domnului Primar pentru că își asumă acum, pentru vot, își asumă angajamentul că niciodată nu va mai veni cu podul acesta cu vreo modificare la această hotărâre. Dacă domnul Primar își asumă chestia asta, eu unul, deși sunt hotărât să nu votez, îi votez proiectul.

Dl Ganea Cristian

Și ce faci? Iți dai demisia de consilier dacă vine vreo modificare?

Dl George Sorin Botez

/X

In ziua în care veți avea demisa mea pe masă, ea nu va fi decât alături de cea a domnului Primar dar bag seama că se ține tare, drept pentru care nici eu nu am atitudine.

Dl Primar

Și dacă propunerea ministerului va ii aceea de transferare a podului din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Ploiești? Atunci va trebui să încasăm.

în ceea ce privește demararea demersurilor pentru această modificare legislativă este absolut necesar ca să putem face această modificare legislativă. Apoi există varianta ca să caseze ministerul sau să transfere către municipalitate, să caseze municipalitatea.

Dl George Sorin Botez

Da sau nu?

Dl Pană George

Domnule Novac, sincer să fiu, dar știți că eu nu prea înțeleg multe din spumele domnului primar, eu nu am înțeles cu ce v-ar ține în loc hotărârea inițială pe care noi am dat-o pentru derularea proiectului dumneavoastră?                                 v !

Și v-aș mai pune o întrebare - admitem că nu se întâmplă nimic la nivelul ministerului, nu vor face, nu vor casa, nu știu ce se va întâmpla, nu va apărea acea Hotărâre de Guvern. Peste vreo 2 ani sau 3 ani, hai să nu apreciez că nu se știe cât va dura, vom constata că ne vor năvăli toti si ne vom lovi în Podul înalt. Si atunci o să vă întreb a cui va

9     9                                                                                                9

fi răspunderea pentru faptul că nici măcar nu am încercat să rezolvăm situația. De fapt, aceasta este problema.

Dumneavoastră ne spuneți că faceți pe faze și mai devreme se dădea exemplul podului din zona de Vest a orașului. Eu cred că acolo a fost cu totul și cu totul altceva. Aici avem o cu totul altă situație. Aici nici măcar nu încercăm să rezolvăm ceea ce cu totii

9                                                                                                                                                                                                                                        5

constatăm că există, acel vid legislativ.

Nu știu dacă ați citit titlul primei hotărâri care spune așa: se solicită efectuarea de către Ministerul Transportului și CNCF a demersurilor necesare în vederea preluării de către municipiu în subconcesiune a mijlocului fix pod și teren. Care este problema, de ce trebuie să ne limităm numai la teren?

Dumneavoastră sunteți consultant și ne-ați dat niște date tehnice că se poate face în două etape, în trei etape. Dacă noi rămânem cu aceeași hotărâre, așa cum citeam mai devreme, dacă întrezăriți că ar fi vreo problemă, nu vi se pare că această prevedere din această hotărâre este atât de cuprinzătoare încât să încerce să rezolve toate problemele de natură juridică?

Oare Ministerul Transporturilor sau C.F.R.-ul nu ar fi trebuit să ne dea un înscris, că înțeleg că ați fost și ați vorbit și nu pun la îndoială această chestiune, în care să ne spună: oameni buni, noi nu putem să facem decât prin procedeul acesta, prin casare, fapt pentru care haideți să discutăm numai de teren. Avem numai teorii, se emit teorii, dar practic noi nu încercăm să rezolvăm această chestiune.

Aceasta este nelămurirea mea.

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

Domnule Pană, problema este subconcesiunea podului. Acest pod, așa cum a spus domnul Primar, are o expertiză realizată care presupune desființarea lui. în momentul când iei în subconcesiune, fiind un bun al statului Român, nu ai voie să-l desființezi. Singura modalitate de desființare este printr-un H.G. de trecere din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, ceea ce nu poate face primăria. Municipiul nu are voie să-l desființeze. Atunci ei au remarcat acest aspect și au venit cu soluția ca primăria să facă o solicitare scrisă de casare anexând expertiza, astfel încât să poată C.F.R.-ul iniția Hotărârea de Guvern de trecere în domeniul privat și de casare. Pentru că noi dacă-1 luăm, nu-1 putem casa. Nu avem cum, nu avem cum să-l desființăm.

Dl Primar

Am spus din capul locului că facem acest demers paralel cu demersul acesta prin care solicităm modificarea Hotărârii de Guvern să putem sobconcesiona.

Noi în calitate de subconcesionari nu avem posibilitatea să casăm podul respectiv.

Dl George Sorin Botez

Si atunci vă întreb si eu asa ca un om care mai gândeșt e; de ce nu mergeți Ia două capete, să păstrați și 246/2018? Pentru că ele nu vin în contradicție.

Dl Primar

Să existe două hotărâri de consiliu local?

Dl George Sorin Botez

Ele nu vin în contradicție. Una este 246 dacă se hotărăște să mi-o dea mie să o casez, adică să mi-o dea mie pe casarea lor să o demolez eu și alta privește numai terenul. Da?

Pentru că s-ar puea să vă duceți din nou să vorbiți cu cineva să vă spună ”cum vrei să demolez eu?” O să mă chemați a treia oară să votez o hotărâre prin care să inițiem noi procedurile pentru casarea podului de către Ministerul Transporturilor.

Eu de asta v-am zis, dacă faceți legământ aici și îmi spuneți că nu mă mai chemați a treia oară, vă votez asta. Dar credeți-mă că mi-ați făcut programul zdreanță. Eu nu mai stau decât în ședințe de îndată că ați vorbit dumneavoastră cu nu știu ce împărat de la nu știu ce minister. Păi asa se face administrație, domnul Dobre?

Dl Primar

Să știți, vidul legislativ nu este creat nici de mine, ce este drept nici de dumneavoastră, nici de lumea de aici din sală. Din nefericire este o situația si a confirmat-o si domnul

9          5                                                       i

consultant, cu care se confruntă nu numai municipalitatea Ploiești. Am avut aceleași discuții alături de primarul de la Pitești, alături de primarul de la Constanța, alături de primarul de la Caracal, care se lovesc fix de aceleași probleme pentru dezvoltarea infrastructurii necesare UAT-urilor lor. Este un demers comun care este susținut de asemenea de către Asociația Municipiilor din România.

Dl Ganea Cristian

Ipotetic vorbind, noi dacă votăm astăzi favorabil, avem siguranța certă, 100% că peste un an, peste doi, peste trei vom avea patra benzi la ieșire pe sub pod?

Atunci, eu o să votez numai când vom avea acea siguranță, pentru că după cum știți și știe toată lumea, acest lucru vine dintr-o serie de proiecte mai vechi, la care și înaintașii mei și eu și dumnevoastră am spus că vom face.

Dl George Sorin Botez

Si urmașii.

9                       9

Dl Primar

Proiectul respectiv, așa cum am spus, este complementar și cu achiziția de mijloace de transport în comun, fără de care...

Dl George Sorin Botez

Nu au legătură.

Dl Ganea Cristian

Domnul consultant, are vreo treabă podul cu achiziția de autobuze pe fonduri europene?

Dl Primar

Eu vorbesc de un proiect. Proiectul respectiv, pe fonduri europene, este complementar cu achiziția de troleibuze. Dacă nu facem proiectul respectiv...

Dl Ganea Cristian


----------------------- 'd i

Dacă nu atacăm podul și rămâne așa ca la strungă și facem patru benzi până acolo și patru benzi trei metri mai încolo, cu ce-1 încurcă?

Dl Primar

T------------

In zona de protecție a podului sunt foarte multe rețele, care ar putea...

Dl Ganea Cristian

Cât de multe domnul Primar? Este vreo sumă așa exorbitantă?

Dl Primar

Dacă îmi aduc bine aminte, domnul consultant în deviz a apreciat undeva la vreo 700 de mii de euro devierile de rețele și ce mai avem de făcut în zona de protecție a podului.

DI George Sorin Botez

Dar ce este podul Los Angeles?

Dl Primar

Nu. Două magistrale ale Apei Nova.

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

700 de mii de lei.

Dl Ganea Cristian

Domnul consultant, trebuia să facem o pasarelă peste podul C.F.R.. Cred că era mai ieftin.

Dl George Sorin Botez

Uite este o idee. Nu s-ar putea face o pasarelă acolo, peste pod?

DI Novac Silviu - INTERGROUP

Domnul Ganea, situația este în felul următor acolo: în acea zonă de siguranță sunt practic două subzone: zona în care trăiește podul și cele două zone până la limita de 20 de metri stânga-dreapta a căii ferate.

Dacă noi reușim parțial din demersul nostru, adică să zicem că nu se rezolvă cu casarea, dar există contractul cu C.F.R.-ul care oricum trebuia modificat demult. Și atunci C.F.R.-ul poate subconcesiona. Măcar subconcesionăm...

Dl George Sorin Botez

Oprește-te aici. în această ipoteză funcționează hotărârea de la articolul 4 pe care voi vreți să o revocați azi.

Dl Novac Silviu - INTERGROUP

Eu nu vreau să o revoc. V-am indicat doar ce mi se pare...

DI George Sorin Botez

Știi care este treaba, omul se gândește, alege și noi votăm.

Ai două variante. Pentru fiecare variantă ai tu medicamentul. Un medicament este prevăzut la articolul 4 și tu vrei să-l iei să-l arunci în wc. Și o altă variantă este cu medicamentul prevăzut în articolul 1, 2, 3, 5 și tu vrei să-l iei numai pe acela.

Nu vrei să ai două acte în același timp? Ca să poți să acoperi amândouă ipotezele despre care vorbim de o oră aici? Da sau nu?

Mie mi se pare stupefiant ca cineva să vrea să revoce o hotărâre care este mult mai amplă decât cea pe care mi-o pune pe masă acum. Este ilogic. Este ilogic juridic, administrativ, economic, din toate punctele de vedere.

Dl Ganea Cristian

Dacă facem amendament și scoatem articolul 4? Fac acest amendament.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, sunteti de acord?

Di Primar

Supuneți la vot amendamentul.

Dl George Sorin Botez

Dar sunteți de acord? Da sau nu?

Dl Primar

Dacă din punct de vedere juridic pot funcționa ambele hotărâri de consiliu local, nu am nimic împotrivă.

Dl George Sorin Botez

Dar nu se contrazic.

Supunem la vot amendamentul:

*

Menționăm că doamna consilier Sorescu Alina a ieșit din sală. *

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 23 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 suplimentar pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației având ca obiect: «Strategie parcări în Municipiul Ploiești» - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul a fost adoptat.

Reluăm punctul 12 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Domnul director de la T.C.E., vă rog să-l prezentați!

Dl Alexandri Nicolae - Director StC.zTGE Suni făcute corecturile cu roșu.

J

Dl George Sorin Botez

Acestea sunt modificările nu sunt amendamente.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. TCE

Nu sunt amendamente. Așa este forma efectivă acum a Regulamentului.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

5

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul a fost adoptat.

***

Dna Zăinescu Iulia

Fiți amabil, eu m-am înscris la cuvânt, dacă se poate să mă ascultați și pe mine.

Dl George Sorin Botez

Unde v-ați înscris doamnă?

Dna Zăinescu Iulia

M-am înscris pe o foaie.

Dl George Sorin Botez

Nu pe o foaie. La mine trebuia.

Dar, vă rog!

Dna Zăinescu Iulia

Este vorba de punctul 31.

Dl George Sorin Botez

A fost adoptat, doamnă.

Dna Zăinescu Iulia

Nu avea de ce să fie adoptat.

Dl George Sorin Botez

Nu discutăm acum. Dacă aveți să ne spuneți altceva decât să ne criticați pentru votul nostru sunteți bine-venită și vă rog să luați cuvântul.

Dna Zăinescu Iulia

O să vă rog să circule aceste fotografii. Mulțumesc și domnului Primar și domnului viceprimar că au avut bună-voință să aceelereze acțiunea mea de cumpărare a terenului. Eu am achitat toate costurile privind cadastrul. Domnii de la Patrimoniu nu știu să calculeze, nu știu să citească. Mi-au tăiat din suprafața utilă 19 virgulă metri pătrați.

Dl George Sorin Botez

Avocățește vorbind, dacă dumneavoastră aveți vreo problemă legată de legalitatea sau de temeinicia hotărârii, formulați pe căile legale, Legea contenciosului administrativ. Dar rugămintea mea este, noi suntem colegi și încercăm să ne facem treaba cum trebuie, dar

o afirmație de genul că cei de la Patrimoniu nu știu să scrie și să citească care nu vine într-o relație deschisă între dumneavoastră și noi

Dna Zăinescu Iulia

O să vă rog să vizualizați aceste fotografii.

Dl George Sorin Botez


-A

Mțe o chestiune?

II sș :

« CV-


•v


O să o facem cu proxima ocazie.

Dna Zăinescu Iulia


Am din 1968 cerere de cumpărare. Din 2013, când dumneavoastră ați aprobat hotărârea 339 am cerere de cumpărare. Am și mai vechi. Și din 2013 se tărăgănează. Se tărăgănează de ce? Ca să stau în mizerie în acea curte, mizerie pe care o știu cei de la Patrimoniu și închid ochii.

Nu știu cum s-a votat. Eu m-am înscris de la ora 1240 să iau cuvântul. Am și ridicat mâna că am obiecții la acel punct 31 .Nu înțeleg cum s-a votat.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, din punct de vedere procedural și cu asta voi închide, dreptul cetățeanului, pe care vi l-am și acordat pentru a expune o anumită problemă, dar atunci când este vorba de dezbateri și de vot este exclusiv apanajul celor care sunt consilieri. După cum ați observat, nici aparatul de specialitate, îi mulțumesc domnului Primar, nici domnia sa, nu se implică în procesul de vot. Fiecare votează potrivit conștiinței și a faptelor care le are.

Ați asistat la niște dezbateri. Să știți că astea nu sunt datorită faptului că nu vrem să facem treabă, ci vrem să facem treabă.

Drept pentru care, puteți să atacați în contencios și dacă dumneavoastră aveți dreptate o vom corecta. Dar deocamdată, acesta este punctul nostru de vedere și vă mulțumesc mult pentru faptul că ați avut amabilitatea să vă adresați consiliului!

Toate cele bune!

Dna Zăinescu Iulia

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PRESED

9

George-S^ri

c


TE DE ȘEDINȚĂ, /< iculae BOTEZ ' li

SECRETAR,

Laurentiu DITU

9                    9•M, ■

Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă