Proces verbal din 30.05.2018

Proces verbal din 30 mai 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIPROCES - VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 30 mai 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr.

2628/22.05.2018.

La ședință au participat un număr de 26 consilieri din 27 în funcție lipsind domnul consilier Tudor Aurelian.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnul Laurențiu Dițu

 • - Primar

 • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez

***

Dl. George Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 25 de consilieri din 27. Constat existența cvorumului, începem lucrările culmnul de stat al României.

*

Avem un număr de 15 proiecte suplimentare. Le vom supune la vot în ordinea înscrierii lor:

- „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2019-2020”.

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi pentru.

*

/7.       A

■>-   ' ■                    v; t

- ..Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului de venituriși local, al Clubului

Wî/hSA v


25 de voturi


cheltuieli pe anul 2018, fără suplimentarea subvenției de la buget Sportiv Municipal PloieștF.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

- ..Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 25 de voturi pentru.

25 de voturi


- ..Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - soții Dana Cristina si Bogdan Cristian Constantinescu ".

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

 • - ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018”.

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

*

 • - ..Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale conform prevederilor O. U. G. nr. 63/2010, actualizată”.

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

 • - ..Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului „Energie din deșeuri și construire linie producere SRF (Solid Recovered Fuel -Combustibil Solid Recuperat)”.

  Cine este pentru?

  Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

  25 de voturi pentru.


  25 de voturi


  r!r\ t._,

  |/c f

  [], 1

  V-'ă-


  \z


  *

  -„Proiect de hotărâre pentru aprobarea condițiilor generale și


specifice de participare la concurs și a Procedurii de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Director al Clubului Sportiv Municipal Ploiești".

25 de voturi

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.


25 de voturi


*

- „Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional a treisprezece funcții publice de execuție din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești".

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 25 de voturi pentru.

25 de voturi


*

- ..Proiect de hotărâre privind actualizarea „Inventarului bunurilor care aparțin patrimoniului Municipiului Ploiești” aflate în administrarea „Administrației Parcului Memorial Constantin Stere".

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

 • - ..Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea “Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017”.

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

*

 • - „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

 • - ..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local ăl^ municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunuHlor^cdre/ alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești și a Hotărârii Consiliului'Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ pre universitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la unele unităti de învățământ preuniversitar de stat".

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi pentru.

*

 • - ..Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între municipiul Ploiești și Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. General Traian Mosoiu nr. IA, et. 1”.

9   7                                                   9                      7

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

 • -  ..Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Protocolului nr. 9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale și Piețe S.A. și Fundația “Nini Măcelaru”.

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

Avem trei suplimentare la Diverse. Avem și o adresă de la Ploiești Industrial Parc, o informare raportată la activitatea RASP și o informare de la Hale și Piețe.

La sugestia domnului secretar, pentru a păstra o logică în aprobările bugetare, s-au făcut următoarele propuneri, cu care vă rog să fiți de acord: punctul 5 de la suplimentare să intre în discuție ca fiind punctul 4 pe lista principală iar poziția 10 din lista principală să fie discutată după proiectul de la numărul 21.

Supun la vot aceste modificări:

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

înțeleg că nu se retrage niciun proiect. Supun la vot ordinea modificată:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Am uitat să fac precizarea că lipsesc de la ședință domnii consilieri Marcu Valentin și Tudor Aurelian Dumitru.

Punctul 1 pe ordinea de zi: .Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 20 aprilie 2018".

Au lipsit domnii consilieri: Larisa Băzăvan, Bogdan Hodorog, Claudia Sălceanu, Florin Sicoie, Robert Vîscan. Avem 5 colegi care probabil că nu vor participa la vot. A ieșit din sală dl. Dănescu. 24 de consilieri prezenți.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

19 voturi pentru.

19 voturi

***

Punctul nr. 2 pe ordinea de zi: .Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 25 aprilie 2018".

Au lipsit dna. Larisa Băzăvan și dl. Dinu Marius Andrei care nu participă la vot. Rămânem 22 de consilieri care trebuie să-și exprime votul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

22 voturi

22 voturi pentru. Proces-verbal adoptat.

***

Punctul nr. 3 pe ordinea de zi: „întrebări și interpelări”. Dl. Sicoie, vă rog.

DL Florin Sicoie

Mulțumesc dl. președinte!

Am 3 interpelări: aș întreba compartimentul de specialitate de ce, pentru prima dată, după ani de zile, materialele pentru ședința de consiliu nu s-au putut găsi pe site? Le-am primit pe mail, într-adevăr, dar cred că erau și alte persoane interesate în municipiul Ploiești care să aibă acces la materialele ședinței și este pentru prima dată când ele nu s-au găsit pe site.

Care ar fi explicația pentru acest lucru?

.<:> ' '■ A 'K-

i.......;

4U.7 ! •' ■’ ‘ ;-■ H r-ș . . ;           ț

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte                                      U’-PJ 7

-----------------*                          ----------7----------------- a                                                                                          ... N., ■*......

Pe data de 25 a intrat în vigoare un regulament al Uniunii Eurbperi^5p>td^*6bligă să obținem consimțământul unei persoane la identificarea căreia ar conduce tlatel€cuprinse în aceste proiecte de hotărâri. Pentru că nu am fost în măsură să identificăm care sunt acele persoane și să le obținem consimțământul anterior, a fost mai prudent să nu publicăm și pe site și doar să le trimitem pe adresele de e-mail.

Dl. Florin Sicoie

Și situația aceasta va continua? Vom da hotărâri secrete?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu sunt secrete.

Dl. Florin Sicoie

Dacă numai eu am acces și un om de pe stradă nu are, ce caracter are acel proiect de hotărâre? Dacă numai consilierii au acces la ele?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice. Contracte

Conform legii, proiectele se aduc la cunoștința consilierilor locali. Ele vor fi publicate, după adoptare, pe site, pentru că trebuie aduse la cunoștință publică, cu anonimizarea datelor cu caracter personal.

Dl. Florin Sicoie

Eu cred că lucrurile nu pot rămâne așa pentru că există și acea parte de publicare înaintea hotărârilor de consiliu, de consultare a populației. Poate că sunt oameni care habar nu au de lucrul acesta și se trezesc că s-a votat o hotărâre de consiliu pe terenul lor.

DL George Botez

Dl. Sicoie, dacă-mi permiteți, la nivel național s-a creat o isterie legată de modalitatea excesivă de înțelegere a acestui regulament. Acest regulament îți interzice să dezvălui neîntemeiat datele personale. Prin date personale, dacă înțelegem și nume și prenume, este evident că tot ce va însemna administrație va fi așa cum foarte bine ați spus dumneavoastră, secret.

A

Insă și în opinia mea, împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere, acele date personale nu se referă la persoana în cauză ci la datele sale personale. Adică, este vorba de un domiciliu, de un CNP, de o chestiune de genul acesta.

Deși colegii vor avea mai mult de muncă, în măsura în care o hotărâre va cuprinde, fiind necesar, aceste date personale, acest proiect de hotărâre va trebui pus pe site-ul instituției cu blurarea acestor date personale.

La acest moment nu știu în ce măsură, sincer, această ședință își are acel caracter public din punct de vedere al informării.

Dumneavoastră v-ați asumat, doamna director, chestia aceasta, mergem mai departe dar există posibilitatea contestării.

Mulțumesc!

Dl. Florin Sicoie

Mulțumesc si eu.

5                     5

Aveți dreptate dl președinte. Probabil că ar trebui consultate și aȚ^co^îiiîbcâte din tară pentru că mă îndoiesc că toată lumea a făcut asa. Cred că este oltreabâcare se ^a rezolva.                                                    '

Dl. George Botez

---------°

Haideți să dăm alibiul începutului.

Dl. Florin Sicoie

Mulțumesc!

A doua interpelare se leagă de proiectul de hotărâre, pe care l-am votat în 25 aprilie și anume - regulamentul de funcționare al parcărilor.

Din câte îmi aduc aminte, prin intervenția domnului președinte Botez și a mea, finalul, așa cum spune procesul verbal al ședinței, este așa, citez: „Dl. Botez - Vom spune așa: luni - vineri, în intervalul 8-16 prin casier încasator cu excepția parcărilor din străzile Oborului, Apelor, Ostașilor, unde programul este sâmbătă și duminică 7-14. Supun la vot amendamentul: 23 de voturi”.

Am văzut în hotărârea publicată pe site-ul primăriei, la cap. II, art. 6, cu alt caracter, altă culoare decât restul textului, art. 6 „Programul de funcționare al parcărilor în sistem de plată este: luni - vineri intervalul 8-16 prin casieri încasatori, cu excepția parcărilor de la Obor (...), unde programul este 7-14. Luni-duminică între orele 8-16 prin parcometre și sms”. Eu nu-mi aduc aminte să existe alt program, sâmbăta și duminica la parcometre și sms.

Fără să fac o anchetă, întâmplarea a făcut să mă aflu prin diferite zone ale orașului și am aflat stupefiat că pe unele parcări spune așa: pe unele scrie 6-20, pe altele 7-19, pe altele 8-22. Am văzut oameni de bună-credință, după ora 4, care clar este exclusă în regulamentul votat, ducându-se la parcometru și plătind la 6, la 7 seara pentru că vedeau că scria 8-19.

Este cineva de la SGU aici? Probabil că este foarte ocupat.

Eu cred că este un abuz al SGU care și-a permis să lase hotărârea într-o altă formă decât cea votată de noi.

Dl. George Botez

Nu cred că SGU-ul este cel care a redactat finalmente hotărârea.

A.

In al doilea rând, aveți dreptate în ceea ce ați spus.

în al treilea rând, această problemă am sesizat-o și eu vizavi de plăcuțele de informare cu privire la tarif și la program și am fost informat că ele datează de pe undeva de prin perioada 2008-2010 și o să vedeți dumneavoastră că cvasimajoritatea lor au antetul ADPP.

Luând legătura cu conducerea SGU și ridicând această problemă, mi s-a spus că au fost comandate noile plăcuțe, să le spunem așa, cu antetul SGU-ului și cu hotărârea de consiliu local, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fie afișate.

Deci, cred că suntem pe drumul cel bun.

DL Florin Sicoie

Pun pariu cu dumneavoastră că ele vor avea scris: „luni-duminică 8-16”. Țin să pun pariu cu dumneavoastră. Nu, „luni-vineri 8-16”.


Dl. George Botez

Ceea ce ați scos dumneavoastră în evidență este o problemă (cu redactarea hotărârilor.                                                                     ■

Dl. Florin Sicoie                                                    ’ -

Da.

A treia interpelare se referă la o interpelare pe care am facut-o în ședința din 25 aprilie și care privește Casa de Cultură a municipiului Ploiești.

Eu cred că, din partea unui funcționar al primăriei, destul de bine plătit, după știința mea, în momentul în care un consilier are o interpelare, ar trebui să răspundă la toate punctele din acea interpelare.

Eu m-am referit atunci la concursul de la Casa de Cultură și, printre altele, am întrebat dacă dl. Gelu Ionescu, aflat ca manager interimar din 5 ianuarie 2018, avea la data de 25 aprilie contractul de management încheiat?

Ce-mi răspunde dna. șef de serviciu Ana-Daniela Angelescu?

Potrivit Dispoziției nr. 786 din 5 ianuarie 2018, dl. Gelu Ionescu a fost numit manager interimar. Contractul de management a fost încheiat în baza Dispoziției menționate.

9

Eu întreb acum în ședință: la data de 25 aprilie, era încheiat contractul de management? Da sau nu? Pentru că eu știu de la dl. Ionescu că s-a încheiat de la începutul lui mai.

Nu as vrea să comentez un schimb de mail-uri oficiale între Serviciul Personal si

’                                                                                                                                                                                                                            9

Casa de Cultură în care dna. Angelescu, care probabil că se consideră un fel de șef al directorilor din subordinea consiliului local, îl atenționează pe dl. Ionescu că nu are contractul făcut și că nu ar vrea să fie în locul persoanei la care se duce Curtea de Conturi să vadă cum a fost plătit salariul din ianuarie până în aprilie.

Conform Ordonanței 189/2008, care guvernează instituțiile de cultură, contractul de management îl face angajatorul nu și-l face directorul singur pentru că atunci și-ar trece acolo tot felul de grozăvii.

Dovada este că, până la urmă, contractul a fost făcut de primărie, nu de dl. Gelu Ionescu.

Vă mai întreb o dată doamnă: avea contractul pe 25 aprilie? Da sau nu?

Dna. Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Contractul a fost încheiat în baza Dispoziției.

Dl. Florin Sicoie

Pe 25 aprilie dl. Gelu Ionescu avea contract de manager interimar? Da sau nu?

Pe urmă trecem la întrebări mai complicate. Aceasta este una simplă. Avea contract sau nu avea contract pe 25 aprilie? Simplu.

Este aici. Aveai contract?

Dl. Gelu Ionescu - Casa de Cultură I. L. Caragiale Ploiești

Nu aveam contract. Pe 25 aprilie, când dumneavoastră ați făcut interpelarea, nu aveam semnat contractul.

Dl. Florin Sicoie                                          /

Pe cât ai semnat contractul?

foc? /

Dl. Gelu Ionescu - Casa de Cultură I. L. Caragiale Ploiești


x

< A,

X/Z# I *•

Ulterior interpelării domniei voastre am fost chemat de cătr^^hM^Xse^tșf a domnului secretar al primăriei și mi s-a dat contractul să-l semnez.

Dl. Florin Sicoie

Deci, este greu de recunoscut o greșeală? Că nu avea contract pe 25 aprilie? Nu este treaba dumneavoastră să faceți contractul de management al instituțiilor de cultură?

Dna. Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Eu l-am întrebat pe dl. manager prin acel mail dacă a semnat contractul.

Dl. Florin Sicoie

Ca să semneze ceva trebuia să-i dea cineva ceva de semnat, trebuie să-l redacteze cineva.

Dna. Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Am aflat că nu a fost redactat și l-am făcut eu.

Dl. Florin Sicoie

Dar, cine trebuia să-l facă, asta întreb eu.

Dna. Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Doamna Avram a venit cu contractul semnat de dumneaei.

Dl. Florin Sicoie

Asta este o excepție. Nicăieri în țara asta, angajatul nu-și face contractul că atunci am ajunge la niște forme aberante.

Și mai am o problemă: am comentat maniera în care s-au folosit condițiile pentru acest concurs. Condițiile ar fi de nivelul Operei din București - experiență de minim 3 ani într-o funcție de conducere.

Ceea ce se invocă, Hotărârea Consiliului Local 138 din aprilie 2015 privește, după părerea mea, concursurile pentru șefii de birou, șefii de servicii, funcționari publici, personal contractual din primărie. Nu privește zona de cultură pentru că acolo există acea Ordonanță 189/2008.

î

ZX

In răspunsul, pe care mi l-ați dat doamna Angelescu, ați invocat această hotărâre de consiliu. Perfect. Dumneavoastră considerați că pe ea ar trebui să se bazeze concursul. Atunci, vă întreb eu: concursul de la Filarmonică, din noiembrie 2015 de ce a conținut un singur an de funcție de conducere dacă hotărârea era atât de importantă și capitală pentru dumneavoastră? Dumneavoastră, când vreți aplicați hotărârea, când nu vreți, nu?

Explicați-mi de ce, la Filarmonică ați avut 1 an și la Casa de Cultură 3?Dacă hotărârea, pe care o invocați, conține 3?

Dna. Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Atunci era pe vremea domnului Teodorescu...

Administrativ


I la^Tșatru să proble^^țț^S/


Pentru că aceste date sunt cu caracter personal, aș vrea ca mWa vă spună ce studii are și ce a avut la concurs, că a fost aceeași

Dl. Florin Sicoie

Eu am spus Filarmonică. între Filarmonică și Teatru este o diferență, unii folosesc vocea, ceilalți mai mult instrumentele.

Eu nu am nimic cu cei doi directori pentru care am tot respectul și totul a fost în perfectă regulă.

întrebarea este: dacă invocați o hotărâre de consiliu care prevede 3 ani, cum ați dat un concurs, la câteva luni după adoptarea acelei hotărâri, cu un an? Explicați-mi mie.

Ori este valabilă hotărârea aceea care, în ceea ce mă privește, pe partea de cultură ar trebui să nu se aplice și chiar trebuie scris acolo că nu se referă la instituțiile de cultură, cum explicați lucrul acesta: aveți o hotărâre cu 3 ani, spuneți că este valabilă și veți avea un concurs cu 1 an.

Domnul primar, am rugămintea de a supune Comisiei de disciplină felul în care această funcționară își face datoria. După părerea mea, depășește imaginația, nici măcar niște răspunsuri simple nu este capabilă să dea la niște chestii punctuale.

Nu aveți nicio treabă doamnă, Teatrul este Teatru, ați avut vechime, nu este nicio problemă.

Dna. Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Și la Filarmonică, vă spun pentru că nu este dl. director, condițiile au fost, nu mai știu exact...

Dl. Florin Sicoie

Am aici în fată: scrie - un an în funcție de conducere. Dacă era valabilă hotărârea, de ce ați acceptat un an?

Dna. Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

A

In condițiile în care se organizează prima dată concursul, se pun condițiile, iar în cazul în care nu s-a ocupat concursul de prima dată, se pun alte condiții conform Ordonanței 189. Doamna director de la Teatru este aici și știu sigur că a fost în aceeași situație pentru că la concursul dumneaei a fost și presa și au fost foarte multe și de aceea vreau să dau cuvântul doamnei director să vă explice.

Dl. Florin Sicoie

Dumneavoastră nu puteți să dați cuvântul la nimeni doamnă.

Dna. Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Am solicitat dacă sunteti de acord.

Dl. Florin Sicoie

într-adevăr, asta susțin: că Ordonanța 189/2008 guvernează /manâgmientul instituțiilor de cultură dar nu la ea mă refer ci mă refer la aceastadjqțărâ^de.^o^/iliu, pe care o invocați. Și la Filarmonică, după știința mea, s-a dat un singur d^ncf^Xu au fost concursuri repetate. Ați procedat, din punct de vedere al Ordonanței 18 ^'absolut corect dar ce logică ați avut în cap din moment ce la ditai Filarmonica pui lan în funcție de conducere și la o prăpădită de Casă de Cultură pui 3 ani vechime? Păi, să punem și 2 doctorate, 7 limbi străine...

Dna. Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Conform art. 63, alin. 7 din Legea 215, numirea conducătorilor instituțiilor de subordonare locală se face de primar pe baza procedurii aprobate de consiliului local. Acea hotărâre de consiliu local a fost tocmai pentru aplicarea acestor condiții.

Dl. Florin Sicoie

Doamnă, Ordonanța 189/2008, care a suferit modificări succesive, a fost promulgată printr-o lege...

Dna. Ana-Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Dar, Legea 215 este lege organică.

Dl. George Botez

Domnul consilier, este o discuție care, probabil poate să dureze până la 4. Doriți s-o continuăm?

Dumneavoastră ați ridicat o problemă care a fost notată. Urmează să primiți un răspuns.

Dl. Florin Sicoie

O singură întrebare mai am legată de concurs și cu asta am încheiat: să-mi spuneți și mie care este domeniul de activitate al unei case de cultură?

Dl. George Botez

O să primiți răspunsul în scris.

Dl. Florin Sicoie

Dacă va fi ca celălalt, mulțumesc de acum.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Am luat act de solicitarea dumneavoastră și o să facem demersurile necesare.

Dl. George Botez

Vă rog dl. Andrei.

Dl. Gheorghe Andrei

Aș dori și eu un răspuns referitor la DDD - în ce situație ne aflăm cu documentația? Dacă s-a primit vreun răspuns de la ANAP? Cam în cât timp se poate semna un contract cu un operator de specialitate?

Dna. Ana-Maria Sabadac-Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Documentația, pe care ați aprobat-o pentru desfășurarea acelei negocieri fără publicare, consiliul local a decis ca domnul primar să fie mandatat pentru semnarea acelei documentații, s-a întocmit. Astăzi, la ora 13, se desfășoară acea negociere tară publicare

-          " ’X"

despre care am făcut vorbire. Dacă astăzi, pe parcursul acestei zile, ^'NSC'-ulTie.-€b®iftiică că nu s-a depus contestație pe rezultatul procedurii mari, celei de librâțite^puBlfca,\ptitem semna acordul cadru. Dacă CNSC-ul ne comunică că s-a depus o co^fâst^ef^^qpecăira mare, continuă această negociere fără publicare.                           ________-A>'

Cele două, momentan, merg în paralel. Astăzi la ora 13 se desfășoaî-a 'negobierea cu operatorul indicat care va urma doar dacă nu se depun contestații la acea licitație.

Dl. Gheorghe Andrei

Dacă nu se depune contestație, în cât timp estimați că se poate începe?

Dna. Ana-Maria Sabadac - Serviciul Achiziții Publice și Contracte


Dacă astăzi nu se depune o contestație, mâine se poate semna acordul cadru în urma licitației, urmând ca operatorul să intre în cel mai scurt timp în procesul de deratizare, dezinfectie si dezinsectie.

9        9                             9

Dl. George Botez

Mulțumesc! Dl. Vîscan, vă rog!

Dl. Robert Vîscan

Mulțumesc dl. președinte!

La o ședință anterioară am făcut o interpelare legată de modul în care sunt duse la îndeplinire, la finalizarea proceselor verbale, încheiate de către Poliția Locală, privind disciplina în construcții, în special.

Am primit astăzi un răspuns. Eu am întrebat de toată perioada de când Poliția Locală, prin Dispoziție a Primarului, nu mai poate da sancțiunile, decât întocmesc procesul verbal și-l trimite la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană.

Am primit răspunsul pentru 3 procese verbale încheiate în acest an. Poliția Locală a și scris aici că dorea un răspuns în 5 zile la aceste sesizări. Toate procesele verbale au primit un răspuns după 21 de zile cel mai puțin, unul după 21 de zile, unul după 37 de zile, unul după 57 de zile. Serviciul de Control din cadrul DGDU refuză să semneze aceste procese verbale și le transmit înapoi Poliției Locale.

De asta v-am și întrebat ce se întâmplă cu ducerea la îndeplinire a dispozițiilor pe care dumneavoastră le-ați dat DGDU-ului pentru că știam că nu sunt duse la îndeplinire. Toate cele 3 procese verbale care au fost trimise în acest an la DGDU au fost retumate Poliției Locale. Cel mai repede a fost retumat în 21 de zile, între 21 și 57 de zile. Au fost returnate procesele verbale și au fost anulate.

Aștept să luați niște măsuri...

Dl. George Botez

Procesele verbale de constatare că cele de aplicare a sancțiunii nu s-au emis.

Dl. Robert Vîscan

Cele de constatare au fost anulate.

Și vreau pentru toată perioada, nu numai pentru acest an. Pentru toată perioada de când, prin Dispoziție a dumneavoastră, DGDU-ul încheie procese verbale și aplică sancțiuni.

9

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Vom reanaliza solicitarea dumneavoastră și veți primi răspunsul conform solicitării.

Dl. George Botez                                           ,           X/...A

Alte discuții? Dl. Ganea, vă rog.                                          '   -

Dl. Cristian Ganea

Mulțumesc dl. președinte!                                              : ■ yț'vJ

•fv'

Doresc să rog colegii să se gândească mai bine și poate reușim să facen^frn efort financiar și rog și comisia de buget pentru că am tot primit la birou oferte de cursuri de perfecționare a funcționarilor publici. Mare parte din ceea ce mi s-a adus la birou, aceste cursuri nu pot avea loc în municipiul Ploiești și, mă gândesc, cu acordul dumneavoastră, să venim cu un HCL nou pentru a putea permite funcționarilor publici ai municipiului Ploiești să poată să meargă acolo unde se desfășoară cursurile. Am primit solicitări și de la Filarmonică si de la Teatru si as dori să reanalizati acest lucru.

5                                        5        5                                                 5

Mulțumesc frumos!

5

Dl. George Botez

Si eu vă mulțumesc!

5                                     5

zv

încheiem capitolul.

Mergem mai departe la punctul 5 de pe lista suplimentară. Pentru a mă putea urmări, deși pe listă s-au făcut modificările, eu o să anunț numerele din lista pe care fiecare a primit-o ca să putem să urmărim lucrările.

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018".

Vă rog dl. Sîrbu.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. președinte!

Aș dori să fac și eu la acest proiect un amendament: vreau să se ia 7 milioane de lei din fondul de rezervă și să fie duși la transporturi. Am spus și la comisia de buget finanțe: să fie la capitolul de transporturi cei 7 milioane care se află în fondul de rezervă.

Mulțumesc!

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?           8 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 17 abțineri

5                                                                             5

8 voturi pentru, consilierii PNL și restul abțineri, amendamentul a picat.

*

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Referitor la propunerea făcută am o singură precizare și doresc din partea comisiei de buget finanțe să analizeze cu atenție acest subiect: nealocarea unei sume, până la jumătatea lunii iunie, poate periclita posibilitatea plății atât timp cât nu avem o sumă prevăzută în buget nu se pot face credite din bugetul municipiului Ploiești pentru alocarea și virarea sumelor necesare pentru gratuitate, pentru categoriile sociale care beneficiază de

„A W

gratuitate prin hotărâre de consiliu local. Dacă nu avem această hotărâre care săpstre în vigoare până în luna iunie inclusiv, începând cu luna iulie și în funcție de suma ca&^a fost prevăzută în bugetul local la începutul anului în aprobarea bugetului, nu ^orri/n^ putea plăti aceste sume neavând prevedere bugetară.                                   7

Mulțumesc!

Dl. George Botez

Mulțumesc dl. primar. Ce vă pot spune este că am luat hotărârea de a rezolva această problemă, dacă nu lună cu lună, măcar o dată la două luni. Gratuitatea va fi păstrată pentru toate categoriile. Problema este de disponibilitățile financiare. Dacă nu vom duce toți banii într-un singur loc și să realizăm un echilibru în toate domeniile în care avem competențe să asigurăm funcționarea, atunci va trebui să mergem pe politica pașilor mărunți care, după cum știți, în vremea lui Cuza, a dus la Unirea Principatelor. Așa și noi. Vom încerca să unim toate interesele celor care sunt în nevoie pentru alocarea acestor sume și vă pot face o declarație, nu este politică, este o declarație angajament, dacă vreți - vom găsi resursele necesare pentru a asigura gratuitatea transportului dar, pe o politică în care și pe dumneavoastră vă vom ruga să urgentați finalizarea auditului pe care l-ați dispus la firma de transport în așa fel încât, împreună să asigurăm eficientizarea folosirii banului public și această eficientizare să aibă la bază o analiză făcută de o firmă de specialitate pentru a fi înlăturate orice chestiuni care ar putea să miroasă a politică sau interese de partid.

Dl. Ganea, vă rog.

Dl. Cristian Ganea

Cu o lună înainte vom aloca bani pentru gratuități, pentru a nu fi vreo problemă cu nicio clasă socială.

Rugămintea mea la dl. director ar fi: când vom putea să cumpărăm bilete în regim de urgență sau de ore târzii de la șoferi? Acest lucru de 5 ani de zile îl cer. Iar vor veni membrii de sindicat să spună că pun viața în pericol a călătorilor. Cei din alte țări fac exact același lucru.

9

As dori să încercați să îmbunătățiți si curățenia căilor de rulare a tramvaiului. Dacă 9                                             5                                       5  9     5                 9

mergeți în partea de sud, este ca pe câmp. Acolo nu este nici SGU-ul, nici Rosal-ul, nimeni. Este strict în ograda dumneavoastră. Curățenia stațiilor, înlocuirea gheretelor, luarea de pe spațiul public a gheretelor cu RATP. Să se vadă și un pic de îmbunătățire chiar dacă încă mai așteptăm și sper ca, până la sfârșitul anului, să reușim să vedem și un autobuz nou. Cred că toată lumea își dorește acest lucru.

încă o dată - gratuitate vor avea și elevii și studenții și pensionarii, exact cum au avut și până acum.

Dl. George Botez

Mulțumesc!

Vă rog dl. Palaș.

DI. Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte!

Am avut astăzi o ședință de comisie de buget finanțe și în această ședință, analizând subiectul supus dezbaterii acum, ne-am uitat și pe lista de investiții. Acolo, la lista de investiții avem în primul rând o sumă de 1.401.450 de lei venită de la Guvern pentru

construcție de case și, în plus, în listă apar mai multe modificări, modificări despre ‘care neam exprimat o opinie că ar fi bine să le mai discutăm.             \\ f

L-aș ruga pe dl. viceprimar Cristian Ganea să ne spună dacă a âvuțtimpufnepesar să se uite peste această listă și care este opinia domniei sale. Avem două7 alternative: fie rămânem, prin suplimentarea listei de investiții, cu suma primită de la Guvern și rămâne să discutăm într-o ședință ulterioară celelalte subiecte care apar în lista de investiții, fie o adoptăm așa cum este ea.

Rugămintea este adresată domnului Cristian Ganea deoarece domnia sa răspunde de Direcția Tehnic Investiții.

5                                                ,

Dl. Cristian Ganea

Sincer, am citit-o așa în diagonală. Am vorbit cu dna director Iamandi. Atâta timp cât nu avem o problemă cu fonduri europene sau vreo urgență, aș rămâne pe propunerea dumneavoastră. Dacă vrea dna. Iamandi să ne mai zică ceva sau este vreo urgență, o rog foarte mult. Dacă nu, să rămână așa cum ați propus dumneavoastră.

DI. George Botez

Dna. Iamandi, vă rog.

Dna. Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investitii

A      ...        "           *

In lista de investiții au fost făcute modificări în cadrul fiecărui capitol cu păstrarea sumei totale. Au fost date priorități proiectelor pe fonduri europene ducând mici sume de la execuție către proiectare astfel încât acestea să poată înainta. Au fost făcute modificări pe capitolul de culte pentru realizarea unei modificări la poziția de construire, modernizare monumente, statui. Propunerea noastră a fost de a face toate aceste modificări în scopul unei mai bune realizări a proiectelor inclusiv pe fonduri europene.

Dl. George Botez

Problema era legată de urgență. Care din proiectele depuse de dumneavoastră au un caracter de urgență și întrebarea era dacă ar putea să suporte o amânare până la o ședință ulterioară pentru a fi analizate?

Dna. Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investitii

Este decizia dumneavoastră. Propunerea noastră a fost de a modifica această listă.

Dl. Cristian Ganea

Dl. primar, am înțeles că dumneavoastră ați semnat lista. Dacă este în regulă, putem s-o lăsăm asa.

Dl. George Botez

Deci, există vreun amendament sau supunem la vot?

Dl. Paul Palas

Nu există niciun amendament.

Dl. George Botez

Supun la vot:

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi pentru.

***

Trecem la punctul 4 de pe lista veche, de acum urmărim după/^^^oțareă^^1 „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CqnsiliuluiLocal^, Municipiului Ploiești, în vederea deplasării în China, la cea de-a 29                 d

Internațional pentru Economie și Comerț de la Harbin - HTF 201^^tn.pefi^dd^^ iunie 2018".                     ’        ’

Propunere pentru număr? Dl. Cosma.

Dl. Marcian Cosma

Propun un număr de 7 consilieri.

Dl. George Botez

Alte propuneri? Dl. Popa.

Dl. Gheorghe Popa

Grupul PNL nu are propuneri pentru această delegație.

Dl. George Botez

Dl. Ganea?

Dl. Cristian Ganea

Din partea grupului PSD - dna. Marilena Stanciu și dna. Sanda Dragulea.

Dl. George Pană

Din partea ALDE dl. Marius Mateescu.

Dna. Claudia Sălceanu

Din partea grupului PMP - Hodorog Bogdan.

Dl. George Botez

*------------■rs" .-------r

înțeleg că, din cei 7 apostoli au rămas 4.

Fiind vot de persoane, propun vot deschis:

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

25 de voturi.

*

25 de voturi


Supun la vot persoanele: Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi.

*

La art. 2, dl. primar câți reprezentanți doriți să desemnați? Cum nu doriți desemnați că așa este proiectul, nu l-am făcut eu.

Din aparatul de specialitate.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

2 persoane.

Dl. George Botez

Supun la vot propunerea de 2 persoane:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

17 de voturi

8

Grupul PNL se abține. Aprobat 2 persoane.

*

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi

1 abținere

»

24 de voturi și 1 abținere, dl. Sîrbu, proiect adoptat.

Punctul 5: „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării în China, cu prilejul „Forumului Primarilor - CEEC 2018”, în perioada 7-12 iunie 2018”.

Aici am o problemă. Vă rog dl. Ganea.

Dl. Cristian Ganea

Grupul PSD nu are nicio propunere.

Dl. George Botez

Este forumul primarilor. Dorește cineva să participe? înțeleg că niciun consilier nu dorește. Constat că nu există propuneri. Dumneavoastră spuneți că puteți să desemnați dumneavoastră.

Structura acestui proiect este așa: consilier art. 1 și din aparatul de specialitate la art. 2. Am înțeles că, la art. 1 nu este nimeni interesat să meargă, nu se poate adopta. Dar rămâne art. 2 care spune așa: „Se împuternicește primarul municipiului Ploiești ca, prin Dispoziție, să desemneze un număr de ... reprezentanți din aparatul său de specialitate care vor participa împreună cu reprezentanții consiliului local la eveniment”.

Și atunci, eu vă întreb: credeți că, pentru ca dumneavoastră să dați acea dispoziție referitoare la dumneavoastră sau la cei 2 viceprimari sau la aparatul subordonat aveți nevoie de hotărâre de consiliu local?

Nu aveți nevoie.

Am luat act, drept pentru care supun la vot proiectul așa cum este:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           25 de abțineri

5                                                                                          9

25 de abțineri, proiectul nu a fost adoptat.

Punctul 6: „Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Ploiești - România și Orașul Zarqa - Regatul Hașemit al Iordaniei”.

Discuții?

9

Cine este pentru?                8 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           17 abțineri

’                                        ’                              jLac                o “y

8 voturi pentru, grupul PNL și 17 abțineri, proiectul nu este adoptat.

Punctul 7: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2018".

Discuții?

5

Dl. Palaș, probleme?

Dl. Paul Palaș

Nu dl. președinte. Aici se face vorbire de suma ce poate fi trasă anul acesta din credite interne, este vorba de 51 de milioane de lei. Până acum a fost trasă o sumă modică, de câteva zeci de mii de lei și pentru ce alte proiecte mai avem.

Dl. George Botez

Am înțeles dar este ok?

9

Dl. Paul Palas

Da.

Dl. George Botez

Mulțumesc!

9

Cine este pentru?               25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru. Mulțumesc.

***

Punctul 7: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2017 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne”.

Dl. Palaș, probleme?

Dl. Paul Palaș

Nu sunt probleme, totul este ok.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?               25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru. Mulțumesc.

***

Punctul 8: ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018".

Cine este pentru?               25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


5

25 de voturi pentru. Adoptat.

Punctul 10 se va lua după punctul 21.

Dl. secretar, plecăm de la prezumția că toate proiectele au viză de legalitate și viza juridicului, economicului și celelalte vize, urmând ca, în măsura în care există vreo problemă la un anumit proiect, dumneavoastră să interveniți ca să nu vă întreb de fiecare dată.

Dl. Paul Palaș

Dați-mi voie dl. președinte.

Pe viitor dl. secretar vă recomand să țineți cont de următoarea logică a proiectelor de hotărâri de buget: întâi se adoptă proiectele instituțiilor subordonate și după aceea proiectul municipiului. Logica este următoarea: dacă noi acum, la oricare dintre instituții, adoptăm o modificare, nu o mai putem prinde în bugetul mare care este deja adoptat. Este doar o chestiune de viitor.

Dl. George Botez

Punctul 11: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Discuții?

Cine este pentru?               25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 12: ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018".

Discuții? Nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru?               25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 13: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2017 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești”.

Discuții?

>

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

24 de voturi

1 abținere

5

1 abținere, dl. Palaș, 24 de voturi pentru. Adoptat.

Punctul 14: „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Municipiul Ploiești1'.

Vă rog să luați act că, în conformitate cu deja tradiționalul punct de vedere al meu, nu particip la vot.

Dl. Ganea vă rog.

Dl. Cristian Ganea

Să ne spună și nouă dna Cristea pentru ce procese, punctual și dacă avem vreo țintă asupra sumei la care ne putem opri. Sau cum se va face achiziția.

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

O țintă asupra sumei nu putem avea în acest moment. Sunt procesele enumerate în articol, sunt afișate. Sunt procesele cu sindicatele și 2 procese cu S.C. Strabag. Atât.

Dl. Cristian Ganea

Și nu există o limită, un barem? La celelalte societăți noi am mai avut...

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Au fost bareme stabilite iar, ulterior aceste bareme au fost scoase pentru că erau foarte mici. Nu avem un barem.

Dl. Cristian Ganea

Bine, mulțumesc!

Dl. George Botez

Vă întreb și eu o chestie, nu vreau să vă pun bețe în roate, vreau să-mi explicați, văd că aveți și fonduri și apeluri acolo. Cine a reprezentat la fond instituția?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Un consilier juridic.

Dl. George Botez

Și nu era în stare de incompatibilitate atunci?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Era dar trebuie reprezentat.

Dl. George Botez

Si acum nu funcționează același sistem?

5                                                  9                                            5

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Cum apreciați.

Dl. George Botez

Eu nu apreciez. Eu vă întreb.

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

V-am spus: din punctul nostru de vedere, există un conflict de interese...

Dl. George Botez                                            "........\ A

Am înțeles dar de ce nu 1-ati sesizat în momentul în care a fost dosarullâfond? t Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, .luridic-C-Uencios,

Achiziții Publice, Contracte

L-am sesizat. Noi am venit cu acest proiect de hotărâre de luna trecBM^vV'Ă vX Dl. George Botez                                                 '-^=LL- ‘

Haideți să ne înțelegem să de luna trecută până acum nu s-a judecat fondul și s-a stabilit și apelul.

Vă iau si eu asa mai neacademic - dumneavoastră încercați să vindeti castraveți 9                      9                                                                                                                                                    9                                   9                                9

grădinarului bulgar. Dacă încercați la altcineva, ok dar...

Așa cum am zis, nu particip la vot.

Dacă nu sunt amendamente, supun la vot:

Cine este pentru?              7 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          13 abțineri

9                                                                                       9

7 voturi pentru, grupul PNL și 13 abțineri, 4 consilieri lipsesc din sală, 1 neparticipare la vot.

Lipsesc din sală în momentul votului domnii consilieri: Puiu Neagu, Ștefan Dănescu, Cristian Ganea și George Pană.

Dl. Gheorghe Popa

Vă rog să-mi dați voie să am o intervenție după acest vot: mă miră faptul că nu s-a putut aproba acest proiect de hotărâre, mai ales că s-a discutat despre aceste procese cu o firmă care însumează un total de vreo 16 milioane de lei. Prin complexitatea acestor dosare și pentru riscul de a pierde aceste procese, din istoria pe care am avut-o, se poate pierde și știm cu toții că s-au pierdut diverse procese sau sunt într-o cale de atac înjur de vreo 30 de milioane și avem expertiza aceasta cu celelalte firme care au sume foarte mari. Considerăm că era necesar ca primăria să achiziționeze aceste servicii datorită acestei sume, acestor complexități ale acestor dosare și să diminuăm riscul pierderii acestor procese.

Dacă majoritatea consilierilor care nu au votat acest proiect de hotărâre consideră că nu este o problemă, este strict problema dumneavoastră.

Dl. George Botez

Plecați de la premisa care mi se pare falsă. Noi avem un număr de consilieri juridici și, din punct de vedere profesional, dați-mi voie să-i evaluez eu, ca profesionist în drept, având în vedere că mă întâlnesc cu ei în procese în sala de judecată. Noi avem 3 sau 4 consilieri juridici foarte buni, am avut câțiva excepționali care însă au preferat, dat fiind nivelul de salarizare existent anterior, să-si caute de treabă. Sunt absolut convins că, asa cum i-am văzut eu în sală, sunt profesioniști, sunt capabili să facă acest lucru.

Din punct de vedere al complexității, dumneavoastră invocați suma. Suma nu este un element al complexității unei chestiuni. Dacă dumneavoastră datorați 100 de lei sau 1 milion de lei unei alte persoane să știți că, din punct de vedere al concepției și al apărării, apărările sunt exact la fel. Dacă vă sperie suma, sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă vă sperie complexitatea unei cauze, eu zic că avem consilieri juridici definitivi în schema

primăriei, 9 persoane am înțeles. Eu cred că 9 consilieri juridici p|g face cât-pxcală de avocatură care, cel puțin la nivelul acesta, măcar estimativ poate să.. f           ’■     /

Și mai este o chestiune pe care vă rog s-o aveți în vedere - ffiaMiarda uMi j&e de avocatură nu vă garantează succesul. Obligația avocatului este obligafi^M.Cuifigeptă :și nu este o obligație de rezultat.

Eu unul cred în consilierii noștri juridici.

DL Gheorghe Popa

Am înțeles dl. președinte dar, din experiența dumneavoastră, la al doilea mandat la care sunteți și că v-ați lovit în instanțe de diverse spețe aveți cunoștință câte procese de asemenea complexitate s-au câștigat?

DL George Botez

Este adevărat că acești consilieri juridici au reușit să câștige procesul împotriva Ministerului Dezvoltării aducând o sumă considerabilă la bugetul local pentru a finaliza stația de epurare? Da sau nu?

D1. Gheorghe Popa

Este unul dintre procese. Sunt zeci de procese care au fost pierdute.

Dl. George Botez

Oamenii au făcut această dovadă, ce vreți să vă mai dovedească? Au adus 6 milioane de euro. Nu sunt 6 sunt 4.

Angajarea unei case de avocatură nu garantează succesul. Succesul în viață ți-1 dă doar credința.

DL Florin Sicoie

Intervin și eu în același context cu dl Popa: nu este logic să folosești un singur proces din cele câteva zeci de procese pentru că el a fost câștigat. Eu întreb statistic: din 100 de procese, pe care le-au reprezentat consilierii juridici de la primărie, câte au câștigat, câte au pierdut? Este foarte simplu.

DL George Botez

Este ca și cum acum eu m-aș apuca să fiu critic de artă. Am și eu ceva veleități, am citit 4 cărți la viața mea, fiecare de câte 6 volume, este adevărat dar, nu voi putea să fiu niciodată la nivelul dumneavoastră drept pentru care nu voi putea să apreciez un tablou decât dacă este prea roșu sau prea galben. Lăsați-mă pe mine să-mi dau cu părerea pe chestia asta. Nu am veleități de deținător al adevărului în domeniul acesta dar cred că mă

5                       9

recomandă un pic mai multă experiență.

Dacă vreți s-o ducem într-un discurs politic și dumneavoastră vreți să ne atrageți atenția că prin această neangajare, din punctul nostru de vedere, a unui avocat din exterior ne angajăm noi răspunderea pentru chestia asta, eu vă spun că sunteți pe o străduță greșită.

Puteți să spuneți orice, nu este niciun fel de problemă dar atunci când discutăm de angajarea banilor publici eu zic că trebuie să avem decența să ne folosim de avem noi. Asta merge la chestia aia care ați spus-o dumneavoastră că noi avem 9 colegi, toți 9 nu sunt în stare să ducă un proces de la cap la coadă dar trebuie să-i folosim în toate celelalte procese că nu sunt de 6 milioane sau de 10 milioane de euro. Nu este un punct de vedere corect. Dacă nu sunt bine pregătiți profesional, există structuri de verificare și ne putem lua la revedere pentru că salariile sunt suficient de mari ca să poți să aducă niște oameni valoroși.

Dar, repet: deși sunt un critic al lor, sunt cel care-i susțin. /N-'" Mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu                                       li sJ

— - - - - - - --- - -


li'-1,'       ’    111      / “~1 lnf g

Plec de la premisa că sunteți de specialitate și v-am ascultat Cmlhare atenți^Wma pentru care ne judecăm cu câteva societăți comerciale se ridică la pesre<â0^? ^^^sane de lei. Am o întrebare la care aș dori să primesc răspuns: aceste firme, cu care ne judecăm, să mi le pună și mie cineva pe hârtie. Are interes cineva care a votat împotrivă să nu câștigăm aceste procese cu firmele respective, să pierdem banii, să dăm niște bani degeaba? Noi plătim și ne judecăm pentru întârzierile la plată. Și suma este destul de mare.

L-am ascultat cu mare atenție pe dl. Botez, fiind specialist, nu mă bag pe chestia cu specialitatea și să fac eu aprecieri vizavi de pregătirea profesională a celor de la juridic dar aș întreba-o pe doamna director să spună în plen, acum, câte procese a câștigat de la 1 ianuarie până acum?

Are cineva interesul să le dea bani degeaba? Și dacă da, după cum s-a votat aici, sunt convins că totuși, cineva are un interes ca aceste firme să nu piardă procesul cu noi, cu primăria.

Mulțumesc foarte mult dl. președinte!

Dl. George Botez

Bănuiesc că nu aveți o statistică a proceselor câștigate dar oricum nu au relevanță pentru că nu numărul contează ci natura litigiului.

Punctul 15 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2018 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatulpentru Managementul Deșeurilor - Prahova"'.

Discuții?

9

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru.

Au revenit în sală domnii consilieri Ștefan Dănescu, George Pană și Cristian Ganea. Lipsește din sală dl. Puiu Neagu.

Dl. Paul Palaș

Dl. președinte ați trecut prea repede peste subiectul acesta.

Aici se face im raport de 1 leu la numărul populației comunicate de la Direcția de Statistică. La proiectul următor o să vedeți să se face aceeași trimitere la numărul populației comunicate de Direcția de Statistică.

Dl. George Botez

Și nu este același lucru?

Dl. Paul Palaș

Nu.

Și aș fi vrut și eu să ne lămurească cineva de ce într-o parte apar 230 de mii de locuitori în municipiul Ploiești și, în altă parte, 208 mii?

Dl. George Botez

208 sunt pe ultima statistică.

DL Paul Palaș

La ultimul recensământ erau 208 mii.

Dl. George Botez

Ploieștiul era în pericol să scadă sub 200 de mii.

Dl. Paul Palaș

Iar acum, constat că avem 230 de mii de locuitori. Poate vine cineva si ne întreabă peste un an de zile: domnilor, cum ați votat dumneavoastră două proiecte, unul lând act că Ploieștiul are 230 de mii de locuitori și cel de-al doilea, lând act că, de fapt, Ploieștiul are 208 mii de locuitori.

Unde aveți dreptate, în proiectul acesta sau în celălalt?

Dl. George Botez

Dl. Palaș, eu am învățat că minciuna este de 3 feluri: minciună simplă, minciună calificată și statistica. Acum sunt două variante - ori la prima dăm prea mulți bani, ori la a doua dăm prea puțini.

Dl. Paul Palas

în mod clar, la primă dăm mai mulți.

Dl. George Botez

La prima dăm mai mulți.

Dl. primar are vreo urgență acest proiect? Este vreo problemă dacă-1 prorogăm, să stabilim numărul exact?

Există reprezentantul RASP în sală?

Dna. Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale

Proiectul a fost întocmit la nivelul Direcției Relații Internaționale. în unele am pus noi conform datelor din recensământ, în unele am ținut cont de adresa venită de la dumnealor...

Dl. George Botez

Dumnealor fiind cine?

Dna. Milena Perpelea - Direcția Relații Internaționale

De la ADI Deșeuri de exemplu.

Dl. George Botez

Păi, cei de la ADI știu exact câți cetățeni avem noi?

Dna. Milena Perpelea - Direcția Relații Internationale

Au luat datele din adresa de la Statistică. în acest proiect de hotărâre a fost luat numărul de locuitori conform unei adrese de la Direcția Județeană de Statistică. în celălalt proiect de hotărâre, colegele mele au luat datele din recensământ.

Dl. George Botez

Dar trebuie să recunoașteți că nu avem cum să votăm două chestiuni cu două sume diferite. Și atunci, propun să votăm pe cea cu cea mai mică.

E cineva de la RASP?

Putem s-o prorogăm pe luna viitoare? Este vreo urgență?

Eu nu am anuntat rezultatul votului.

9


Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Acum s-a votat și dumneavoastră spuneți că nu s-a votat.

Dl. George Botez

Ok, rămâne așa, nu este nicio problemă.

Dl. primar Adrian-Florin DobreVreau să vă spun un singur lucru apropo de ADI: în datele pe care le furnizează ADI-ul, aceste date sunt date în funcție de condițiile contractuale pe care municipiul le-a stabilit atunci când s-a semnat acea convenție cu ADI-ul pentru că și Caietul de sarcini și contractul au luat în considerare o serie de date statistice care existau în municipiul Ploiești la momentul anului 2008, când s-a început procedura de elaborare a documentației necesare pentru acest contract.

De exemplu, noi și în momentul de față, prin atribuțiile pe care le are RASP-ul în colaborare cu operatorul economic, în cazul de față Rosal-ul, noi suntem calculați și se stabilesc niște indicatori în funcție de numărul populației care a fost stabilit atunci când s-a făcut Studiul de fezabilitate ce a stat la baza contractului.

Probabil că datele respective transmise de ADI reprezintă acele date care au fost prezentate în contract la momentul respectiv.

Putem face o verificare, dacă s-a aprobat vom verifica și dacă este o problemă putem luna viitoare să intrăm cu o hotărâre de consiliu local și să rectificăm această problemă. Vom verifica cu cei de la ADI, conform protocolului pe care-1 avem, care date trebuie luate în considerare, datele statistice din 2017-2018 sau datele statistice de atunci când s-a stabilit acest protocol pe baza căruia s-a format ADI-ul.

Dl. George Botez

Deci, dumneavoastră spuneți că este vorba de numericul indicat de Ploiești la data s-a inițiat această asociere, corect?

Dl. George Pană

Am o întrebare: în rectificarea de buget, pe care am facut-o la începutul ședinței, cumva această sumă aferentă acestui proiect, precum și cele aferente celorlalte două care urmează au fost prinse?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Da.

DL George Botez

Potrivit celor anunțate, proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi.

A revenit în sală dl. consilier Puiu Neagu și a părăsit sala dl. consilier Bogdan Hodorog.

Punctul nr. 16: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2018 a Municipiului Ploiești pentru Asociația „Orașe Energie România".

Discuții?

9

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.                                               * /

A ieșit din sală dna consilier Sanda Dragulea, 23 de consilieri prezengi.

***                X\?Z ’^vX"

Punctul 17: „Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 438/28.11.2017privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2018 în calitate de membru al „Agențieipentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile".

Discuții?

3

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

 • 23 de voturi pentru.

Punctul 18: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație și a matricei profilului candidatului necesare în procesul de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești".

Discuții?

5

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

 • 24 de voturi pentru.

A revenit în sală dna. consilier Sanda Dragulea.

Punctul 19: „Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din Consiliul Local în calitate de membru al Consiliului Director al Fundației „CONSTANTIN STERE”.

D1. Marius Dinu

Propunerea mea este dl. Cristian Ganea.

Dl. George Botez

Alte propuneri?

D1. Florin Sicoie

Nu este vorba de propunere. Aș avea un comentariu legat de textul hotărârii.

Știu foarte bine istoria Fundației Constantin Stere, prin dl. Quintus, ulterior prin mine a venit doamna Stere Paleologu să-și revendice terenul de la Bucov, s-a făcut această fundație dar, ca să pot vota în cunoștință de cauză, ar trebui să am actele la zi ale acestei fundații. Or, statul care ni s-a pus la dispoziție, este cel din 2001 el suferind repetate și multiple modificări.

Nici nu putem, după părerea mea, vota atâta vreme cât ce ni S;âjdat este ti.h sl^tnț din 2001 si eu am văzut unul din 24 noiembrie 2017.                  l!              8^-

5 a                                                                                           O,

In al doilea rând, prin Actul Constitutiv, Consiliul Județean, G^^ilitil^pp<^l<^)iești și Consiliul Local Bucov sunt membri fondatori ai fundației. în vecn^^|tățut sdj^că, în consiliul director sunt 9 membri. Evoluția acestui consiliu director îmcei^fT'ani, mie personal care am fost destul de apropiat de zona respectivă, mi-e cvasinecunoscută. Acum el are 5 membri. In mod corect, în Consiliul Director al Fundației Stere ar trebui să fie 3 oameni ai Consiliului Județean, 3 oameni ai Consiliului Local Ploiești, 3 oameni ai Consiliului Local Bucov numiți de cele 3 entităti.

5                                               9

Deci, după părerea mea, prorogarea ar fi singura variantă.

Dl. George Botez

Supun la vot prorogarea:

Au părăsit sala domnii Sîrbu și Vîscan. Suntem în sală 22 de consilieri.

Cine este pentru?              7 voturi

Cine este împotrivă?           15 voturi

Dacă se abține cineva?

9

7 voturi pentru, grupul PNL rămas în sală și restul împotrivă, 15 voturi. Prorogarea nu a trecut.

*

Vot de persoane, vot deschis:

Cine este pentru?              22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abțin cineva?

9

22 de voturi pentru.

*

Supun la vot nominalizarea domnului Ganea. A venit dl. Hodorog.

Dl. Cristian Ganea

Nu particip la vot.

Dl. George Botez

Dl. Ganea nu participă la vot. A venit dl. Hodorog, suntem 22 de votanți.

Cine este pentru?                15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           7 abțineri

9                                                                                         9

7 abțineri, de la PNL, 15 pentru.

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?                15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           7 abțineri

9                                                                                         3

15 pentru, 7 abțineri, grupul PNL în sală. Adoptat.

Punctul 20: ..Proiect de hotărâre privind încadrarea personalului salariat al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești pe nomenclatorul și ierarhia funcțiilor aprobat la nivelul autorității publice locale a Municipiului Ploiești, modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare”.                                                          7 • ■“

Avem avize, bravo!                                                     '

A venit și dl. Marcu, suntem 24 de consilieri prezenți. Lipsește dl. Sîrbu.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  24 de consilieri

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul 21: ..Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești conform nomenclatorul și ierarhia funcțiilor aprobat la nivelul autorității publice locale a Municipiului Ploiești”.

Dl. secretar avem avize, da?

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Aviz favorabil.

DL George Botez

Favorabil. Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?                  24 de consilieri

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru.

***

Acum intră punctul 10: ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești”.

Aviz favorabil?

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Da.

Dl. George Botez

Mulțumesc!

DL Paul Palaș

Dl. președinte, la acest proiect de hotărâre, dacă ne ducem un pic pe anexă, o să constatăm că noi, la momentul februarie, parcă, am stabilit niște tichete de vacanță pentru Casa de Cultură pentru că, la momentul acela, Casa de Cultură era vitregită, nu avea o salarizare corespunzătoare, am spus noi atunci.

în acest moment consider că nu ne mai aflăm în aceeași situație.de aceeă /^ppun consiliului următorul amendament: „în anul 2018, salariatii Casei ^de/Cultură] mi^or beneficia de tichete dc vacantă”.                                           ' gr r..-        P ■.

Astfel încât să nu creăm o discriminare față de restul persoanelor. %

Dl. Florin Sicoie

Am tot respectul pentru ce spune dl. Palaș dar nu uitați că aceaițafleger 80 nu privește decât o parte a personalului Casei de Cultură și ceilalți rămân cu salariile neclintite.

Dl. George Botez

Supun la vot amendamentul. Cine este pentru eliminarea tichetelor de vacanță pentru angajații Casei de Cultură:

Cine este pentru?

1 vot

23 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

1 vot pentru pentru, dl. Palaș, 23 de voturi împotrivă, nu a trecut amendamentul.

*

A revenit în sală dl. consilier Vîscan, 25 de consilieri prezenți. Supun la vot proiectul în integralitate:

25 de consilieri


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

***

A revenit în sală dl. Sîrbu.

Supun la vot 5 minute pauză: Cine este pentru?

Unanimitate.

***

PAUZĂ

Reluăm ședința.

5               9

Suntem prezenți 25 de consilieri. Nu se află în sală dl. Marius Mateescu.

Punctul 22: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere".

Discuții?

5

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

 • 25 de voturi pentru.

***

Punctul 23: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții alȘpiUdidui Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local PloieștFy^^

Discuții?


9

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

***

Punctul 24: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului maxim de posturi si a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu" PloiestF.

Discuții?

î

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi pentru.

***

Punctul 25: ..Proiect de hotărâre privindaprobarea declarării lucrării “Construire Piață Centrală Agroalimentară Ploiești” ca fiind de utilitate publică de interes local".

A revenit în sală dl. Marius Mateescu, 26 de consilieri prezenți.

Dl. secretar.

Dl. secretar Laurenti» Dițu

Are aviz nefavorabil.

Dl. George Botez

Dl. viceprimar Pană, vă rog.

Dl. George Pană

Mulțumesc dl. președinte.

Am văzut și eu avizul nefavorabil. Nu l-am văzut pe cel al domnului secretar, nu-1 am la mapă dar am înțeles că este nefavorabil, am înțeles și temeiurile pe care și l-a fundamentat. Am văzut și avizul Direcției Juridice care tinde tot către aceeași idee, fapt pentru care voiam să fac un amendament care cred eu că este de natură a lămuri, hai să-i spunem, această ușoară neîncredere în acest proiect.

Este adevărat că proiectul inițial viza declararea lucrării „construire Piață Centrală Agroalimentară” ca fiind de interes public local. Din avizele negative pe care le-am văzut, în principal, reiese faptul că o eventuală competență în vederea declarării unei astfel de lucrări ca fiind de utilitate publică, ar putea să aparțină în ordine, de jos în sus - Consiliului Județean sau Guvernului României.

5

Ca atare, eu vă propun un amendament care să se plieze pe ceea ce ne dorim cu toții, de altfel, respectiv pe demararea lucrărilor cât mai rapid la această piață. Amendamentul meu se referă la modificarea art. 1 în sensul în care acesta ar urma să sune în felul următor: „Se aprobă inițierea procedurilor în vederea declarării lucrării Construire Piață’Centrală Agroalimentară ca fiind de utilitate publică de interes local” și rămâne IU fel. pană lâ^apăt.

Altfel spus - nu vreau să mai declarăm astăzi, pentru că iir^elegțcM^inpa^ize negative și vreau să inițiem în cadrul consiliului local astăzi plo^durile ^y^tedferea declarării ca fiind de utilitate publică de interes local a acestei constracfjî^rge^dui'ă care să ducă la instituțiile care eventual pot declara.                              J.4^^

în opinia mea, este o chestiune pe care consiliul local o poate aborda și o poate face prin legitimitatea pe care o are prin Legea nr. 215. Țin să precizez că ceea ce încerc să fac prin acest amendament este de a continua ideea de la care am pornit numai că, dacă Direcția Juridică și am văzut că și Direcția de Patrimoniu am văzut că are un punct convergent, dacă, într-adevăr sunt alte instituții care pot face asta nu văd ce ne-ar ține să inițiem procedurile în vederea declarării acestei utilități publice.

Dl. secretar Laurentiu Ditu

“---------------------------- ■                  * ■ ■

In situația expusă de dumneavoastră consider necesar să se modifice și titlul hotărârii.

Dl. George Pană

Singur. îmi cer scuze, era o consecință.

Dl. secretar Laurentiu Dițu

De asemenea, preambulul proiectului existent, care a fost supus verificării de legalitate, este insuficient din punctul de vedere al temeiului legal pe care se fundamentează proiectul de hotărâre astfel că trebuie modificat și acesta introducând temeiurile legale care permit inițierea procedurilor pe care le propuneți dumneavoastră.

DL George Pană

Avem Legea 215 care cu siguranță ne permite. Dacă-mi cereți să vă indic un articol acum, cu siguranță nu vi-1 voi putea indica. Dar nu cred că avem un impediment într-un vot pe care-1 dăm în vederea inițierii unor astfel de proceduri.

Propun în continuare și modificarea titlului proiectului de hotărâre în conformitate cu art. 1 asa cum l-am enuntat mai devreme.

9                                                       S

Consider că nu este nici un impediment la momentul la care ne aflăm astăzi să inițiem o astfel de procedură, legală, de oportunitate, cum dorește fiecare să-i spună.

DL Gheorghe Sîrbu

Aș vrea să-1 întreb pe dl. secretar dacă amendamentul domnului Pană transformă acest proiect de hotărâre și are viză de legalitate? Poate fi votat?

Aceeași întrebare am și pentru dna. director juridic - dumneavoastră credeți că amendamentul transformă proiectul într-un proiect legal? Ca să putem ști cum votăm.

D1. George Pană

Dați-mi voie să intervin înainte de răspuns: astfel de situații am avut în numeroase rânduri în interiorul ședințelor de consiliu și nu-mi amintesc să se fi pus problema punctuală în acel moment însă sunt de acord cu ceea ce spuneți de modificare sau de căutare neapărat a unui temei de drept explicit la ceea ce se propune. Avem cadrul legal care ne permite.


DL Gheorghe Sîrbu                                            -

Voiam să știu dacă amendamentul dumneavoastră trangfbi^ă .:;jprSecM Mntr-un proiect legal. Avizele pe care le-ati dat dumneavoastră negative se transformă Ca să știm cum votăm.                                          - 34^

Mai bine-1 amânam o lună de zile atât proiectul cât și preaih^țjijiLâră; legal și-l aprobam cu toții. Asta dorește toată lumea, o piață nouă. "

DI. Marius Mateescu

rfdamentat


Propun amânarea pentru 2 ani de zile. Poate, până atunci găsim legalitatea. Și așa este o problemă de nuanță și de interpretare evident cu tentă politică.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Nu-mi spuneți mie, spuneți-i domnului secretar că dânsul a dat avizul acesta nu eu.

DL Marius Mateescu

Atâta timp cât facem o modificare la un proiect care nu implică absolut nimic, decât niște demersuri ale primăriei vizavi de un anumit document care poate fi obținut, noi ALDE și PSD-ul ne luăm această sarcină pentru a rezolva chiar printr-o ordonanță de urgență ceea ce dumneavoastră nu vreți.

D1. Gheorghe Sîrbu

Este vorba de utilitate publică.

D1. Marius Mateescu

Piața este de utilitate publică.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dumneavoastră termenul acesta nu-1 înțelegeți, lăsați pe juriști să ne explice.

D1. Marius Mateescu

Cred că am competența necesară ca să-mi spun părerea asupra acestui lucru.

DL Gheorghe Popa

Am înțeles importanța acestui proiect, cu toții ne dorim construcția acestei piețe, singura problemă era cea vizând legalitatea proiectului și, în lumina amendamentului pe care l-a făcut dl. viceprimar să fie găsite elementele pentru a putea fi dată viza de legalitate pe acest proiect.

Dl. secretar Laurențiu Pitii

Eu am înțeles ce doriți dumneavoastră dar m-ați pus acum într-o situație delicată, trebuie să recunoașteți. Ce aș putea eu să vă spun: amendamentul propus de dl. viceprimar Pană simplifică de fapt fondul proiectului de hotărâre. în mod normal, această nouă hotărâre de consiliu local ar trebui analizată din punct de vedere al legalității cu completarea de rigoare.

Dacă ne-ați mai lăsa un timp de gândire, măcar până la sfârșitul ședinței ca să ne fundamentăm un raport, atunci v-ași fi recunoscător.

D1. Marius Mateescu

Dl. secretar, cu tot respectul, ce incumbă această hotărâre? Dreptul de a căuta o cale legală. Ce poate să fie ilegal în a da dreptul cuiva ca să caute o cale legală pentru rezolvarea unei probleme? Vreți să-mi explicați?


.....

Dl. secretar Laurențiu Diții

Ca să vă pot da un răspuns trebuie să analizez din punct de vedere, al temeiurilor juridice fundamentarea unui asemenea proiect de hotărâre. Este prerr^^yaiii^ă<|ă legalitatea proiectelor de hotărâri. în situația în care le consider nelegâ^^u'conț^Ș^^iez acea hotărâre. Și eu nu pot să vă dau acum un răspuns la această întrebară

DI. Marius Mateescu

Ne asumăm o mare responsabilitate în fața ploieștenilor.

DI. secretar Laurențiu Pitii

O la fel de mare responsabilitate, poate chiar mai mare, ne-o asumăm în situația în care votați un proiect de hotărâre nelegal.

DI. George Pană

Dacă aveți posibilitatea să nu contrasemnați hotărârea, aveți pârghia să invalidați, într-un fel această hotărâre. Eventual, hotărârea, dacă va fi supusă la vot, aveți o pârghie s-o invalidați.

Dl. secretar Laurențiu Ditu

Este un drept conferit de lege să dau viza de legalitate sau nu asupra proiectului de hotărâre. Dacă-mi lăsați un timp de gândire, atunci există posibilitatea să fie perfect legală varianta propusă de dl Pană.

Dl. Robert Vîscan

Propun o pauză de jumătate de oră.

Dl. George Botez

Eu spun să facem în felul următor: cu voința dumneavoastră, putem să lăsăm la sfârșit acest proiect, haideți să mergem mai departe că abia am venit din pauză, între timp o să am rugămintea la dna director să comunice celor 8 consilieri juridici, pe care eu pun toată bază din lume pentru profesionalismul lor, să studieze, pe cale de studiu individual, temeiurile de drept care ar putea să stea la baza unei astfel de hotărâri urmând ca, în scurta pauză, pe care o vom lua spre sfârșitul ședinței, doar să ne fie comunicate că să nu mai stăm să așteptăm.

Este de acord toată lumea?

***

Trecem la punctul 26: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare a terenurilor excedentare aparținând Colegiului Tehnic “TomaN. Socolescu”Ploiești”.

Dna. Paulica Drăgușin

Vă rog să se consemneze că nu particip la vot.

Dna. Zoia Staicu

Vreau s-o întreb pe dna director de la Școli dacă acest teren este liber de sarcini? Astăzi am mers pe teren, am discutat cu doamna director de la Colegiul Tehnic Toma Socolescu și, pe acest teren este o construcție, provizorie, ce-i drept. De la liceu ne-au informat că ani de zile au purtat corespondență cu cei de la Direcția de Școli pentru a scăpa de acest chioșc, proprietarul să vină să-l ridice de acolo și acesta nu a fost de acord. Mai

............

mult decât atât, are o restanță de 10 mii de lei pentru neplata chirieiși întreb ^prawc, noi ce scoatem la licitație? Un teren care nu este liber? Un teren cu o construcție? ‘1 ’P 1

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investitii irS .   . J ■

Terenul este scos la licitație la solicitarea unității de în^Vățățiiânt^y^rtatea de învățământ ne-a făcut adresă prin care ne solicită închirierea terenuluF'respectiv. într-adevăr, este un litigiu acolo, este o datorie restantă pentru care unitatea de învățământ trebuie să depună toate demersurile să-și recupereze banii. Nu scoatem la licitație nimic fără solicitarea unității de învățământ.

9                           5

Dna. Zoia Staicu

Unitatea de învățământ v-a făcut scris în 2016 să faceți demersuri pentru a ridica acel chioșc de acolo.

9

DI. George Botez

Haideți să ne înțelegem. Acum este o cerere proaspătă depusă spre aprobare. Unitatea de învățământ nu știa în 2018 că, în 2016 a făcut nu știu ce și că se află pe teren acolo ceva? Și ce legătură are închirierea aceasta cu datoriile unei firme pe care nu le-a plătit. O dă în judecată, stă 3 ani în instanță și acum noi aprobăm asta? Nu înțeleg. Faceți-mă să înțeleg.

Dna. Zoia Staicu

Noi scoatem la licitație un teren și eu de mâine iau terenul sau particip la licitație. Acel teren nu este liber.

Dl. George Botez

Dacă dumneavoastră vă duceți acolo și vedeți să terenul este cu o construcție, vă înscrieți la licitație?

9                             9

Este o solicitare a liceului. Ce să-i spun? Am aflat că ai un proces? Ce să-i spun?

Dna. Zoia Staicu

Noi suntem Consiliul Local Ploiești.

5

Dl. George Botez

Doamnă, stiti cât de mici suntem?

Dna. Zoia Staicu

Nu cred. Atunci, plecăm acasă dacă suntem mici. Dacă noi nu respectăm niște legi...

Dl. George Botez

Ce lege doamnă, care lege?

Dna. Zoia Staicu

Terenul nu este liber.

Dl. George Botez

Dumneavoastră spuneți o situație de fapt. Dați-mi un temei de drept.

Dl. Paul Palaș

Acest proiect de hotărâre face referire la două loturi de teren. Unul dintre ele este de 5 metri pătrați pentru un panou de comunicații, dacă am înțeles eu bine. Voiam să întreb: ce fel de panou de comunicații? Pentru că dacă vorbim de antene, 42 de lei pe lună mi se pare foarte puțin.

p / — ’KZl ' *

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții          f', £       7  -


Din câte știu, anterior a fost un contract cu firma RCS-RDS încheiat între scoăl pPFi 7<?

unitate...

D1. Paul Palaș

La 42 de lei pe lună?


A’ ”‘v ?'

ir* ■;

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Nu, prețul este mai mare. Nu știu să vă spun acum.

Dl. George Botez

Doamna Mădălina Crăciun, când v-a fost adresată dumneavoastră de către scoală solicitarea să promovați acest proiect de hotărâre?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

O să verific dar cred că este pusă și la proiectul de hotărâre.

Prețurile sunt prețuri de pornire, aprobate prin hotărâre de consiliu local.

DL George Botez

Clădirea respectivă, aflată pe teren, ce suprafață are?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

73 de metri.

Dl. George Botez

O clădire de 73 de metri?

Dna. Zoia Staicu

Este un bar. Este la ieșirea din Carol Davila, cine știe zona...

DL George Botez

Există o lege prin care nu poți să amplasezi unități de alimentație publică cu vânzare de alcool la mai puțin de 100 de metri de o unitate de învățământ. Cum să-mi spuneți mie că, în curtea școlii este bar?

Dna. Zoia Staicu

Intrarea este din strada Carol Davila.

Dl. George Botez

Nu contează intrarea. Metri nu se iau pe stradă, se iau în linie dreapă.

Și ne mai mirăm de ce avem performanțele acestea în învățământ.

Doamnă aveți un amendament de făcut?

Supun la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?             9 voturi

Cine este împotrivă?          17 voturi

Dacă se abține cineva?

5

9 voturi pentru, grupul PNL și dl. Palaș și 17 voturi împotriva prorogării.

Supun la vot proiectul: Cine este pentru?

17 voturi

9 abțineri


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

17 voturi pentru și 9 abțineri. Cum e cu 17? A trecut? nedisimulată. Eu am pus o întrebare: a trecut sau nu a trecut?


Punctul 27: „Proiect de hotărâre privind stabilirea sediului Primăriei municipiului Ploiești și Consiliului Local al municipiului Ploiești în imobilul situat în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA".

Mie mi se pare normal să punem și un termen în care să se realizeze această mutare pentru că îi dăm drumul acum și se termină peste 40 de ani. Iar, schimbarea sediului să intervină la data la care s-a făcut mutarea. Nu, întâi stabilesc sediul acolo și pe urmă încep să mă mut iar activitatea va începe, citez: „odată cu mutarea efectivă în imobil”. Nu înțeleg cum „odată cu”, poate după mutarea în imobil. Pentru că activitatea acolo înseamnă că începe în momentul în care mutăm biroul în spate.

DI. Cristian Ganea

Sunt banii necesari pentru mutare?

Dl. George Botez

Sunt în buget, îi avem alocați? Doamna de la Economic avem bani în buget alocați pentru a realiza această mutare?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Nu.

Dl. George Botez

Bine. Propun prorogarea pentru când vom avea bani:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

17 voturi

9 abțineri

17 voturi pentru, 9 abțineri, consilierii PNL. Mulțumesc! Proiect prorogat.

***

Punctul 28: „Proiect de hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului situat în Ploiești, str. Cosminele nr.llA, transmis în administrarea Agenției Naționale a îmbunătățirilor Funciare".

Discuții?

>

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

Punctul 29: „Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești".

Discuții?

>

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***


Punctul 30: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul^Local nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului".

Discuții?

5

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 31: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare, și novarea contractului de închiriere nr. 23726/20.11.2002 încheiat pentru spațiul destinat activității bancare ".

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?           17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?      9 abțineri

9                                                                         9

17 voturi pentru și 9 abțineri, consilierii grupulului PNL. Mulțumesc! Nu a trecut.

***

Punctul 32: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare, și cesionarea formelor contractuale pentru terenuri pe care sunt amplasate construcții cu caracter provizoriu din Ploiești, Piața Vest către S.C. Hale și Piețe S.A. și novarea acestor contracte prin acte adiționale".

Discuții? Da doamnă, vă rog

Dna. Paulica Drăgușin

Nu particip la vot.

Dl. George Botez

Mulțumesc! Am luat act. Doamna Paulica Drăgușin nu participă la vot.

Supun la vot:

Cine este pentru?           17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?      8 abțineri

9                                                                         9

17 voturi pentru și 8 abțineri, consilierii grupulului PNL și 1 neparticipare la vot. Mulțumesc! Nu a trecut.

Punctul 33: „Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei' contractulpiMe închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate”/ 7.         1

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

'W A s S

26 de voturi

z t. 1 •

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 34: „Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale”.

Discuții?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 35: „Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale”.

Discuții?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 36: ..Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești'.

Discuții?

5

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat!

26 de voturi

Punctul 37: ..Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 149 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Discuții?

5

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

26 de voturi

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru. Adoptat!


Punctul 38: ..Proiect de hotărâre privind modificarea componenț^âttOr unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. Șt. O. Iosif, nr. 10 și str. Mihai Bravu nr. 13 prin extinderea acestora cu spații locative disponibile- proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării”.

Discuții?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

26 de voturi


***

Punctul 39: ..Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 137 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Discuții?

9

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

Punctul 40: ..Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 1220 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. ldin Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești'.

Discuții?

9

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

Punctul 41: ..Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 276 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești".


Discuții?

»

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 42: „Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere a redevenței aferente contractului de concesiune F.N./20.05.1993 încheiat cu S.C. Calliope S.R.L. având ca obiect preluarea în concesiune a terenului situat în Ploiești, Pasajul „ Omnia

Dna. Zoia Staicu

Din punctul meu de vedere hotărârea nu are obiect și am să vă spun și de ce: am în fată un contract semnat în 1992 de Victor Săvulescu, dacă si-1 mai amintește cineva, fost primar, de dna. secretar Mazâlu care contract, la punctul 10, spune: la termenul de încetare a concesuinii, concesionarul are obligația de a preda bunul ce a făcut obiectul contractului și lucrările ce au rezultat în urma eventualelor investiții făcute de el, liber, gratuit de orice sarcini și fără nicio pretenție.

Vin acum și vă întreb: acest contarct a încetat pe 20.05.2018, suntem în 30 mai, cine dispune prelungirea acestui contract pentru încă 25 de ani?

Dl. George Botez

Nu doamnă, stați numai un pic că asta nu...

Dna. Zoia Staicu

Eu am înțeles asta.

M-am uitat cu atenție prin hârtiile din spatele hotărârii unde spune - comisia 2 a dat un aviz nefavorabil după aceea favorabil pentru prelungirea concesiunii pentru o perioadă de 25 de ani.

Dl. George Botez

Deocamdată, eu văd ce scrie: constituirea unei comisii pentru negocierea unei redevențe.

Dl. Ștefan Dănescu

Dl secretar, are viză de legalitate?

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Da.

Dl. George Botez

Aveți de făcut un amendament?

Dna. Zoia Staicu

Solicit prorogarea acestui proiect de hotărâre.

Dl. George Botez

Supun la vot prorogarea proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?          9 voturi

Cine este împotrivă?       17 voturi

Dacă se abține cineva?

9 voturi pentru și 17 voturi împotrivă.

*

Aveți vreun amendament? Nu. Mulțumesc!

9                                                                                       5

Se propune o comisie din 5 consilieri. Supun la vot numărul de 5:

Cine este pentru?          17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?     9 abțineri

9                                                          9

17 voturi pentru și 9 abțineri, tot grupul PNL. Rămân 5 membri.

*

Propuneri.

Dl. Cristian Ganea

Propun pe dl. Dănescu și pe dna. Marilena Stanciu.

Dl. Gheorghe Popa

Grupul PNL nu are propuneri.

Dl. George Pană

Din partea ALDE dl. Sorin Văduva.

Dl. Ștefan Dănescu

O propun pe dna. Sanda Dragulea.

Dna. Claudia Sălceanu

Colegul meu, Bogdan Hodorog.

Dl. George Botez

Vot deschis, fiind vot de persoane:

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot, nominal întreaga echipă:

Cine este pentru?          17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?    9 abțineri

3                                                                   3

17 voturi pentru și 9 abțineri.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?          17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?    9 abțineri

9                                                          9

17 voturi pentru și 9 abțineri, grupul PNL. Adoptat.

Dl. Ștefan Dănescu

Ce se întâmplă?

Dl George Botez Adică?

Dl. Ștefan Dănescu


A trecut sau nu a trecut? Nu-i de patrimoniu?

Dl. George Botez

A trecut că este constituirea unei comisii. Este o comisie de negociere a redevenței.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Cu cine negociezi dacă nu ai contract?

***

Dl. George Botez

Punctul 43: ..Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010".

Despre ce este vorba aici?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Modificarea redevenței la SGU de la 4 mii de euro la 2 mii de euro.

Dl. George Botez

Avem totul în regulă, avize, tot?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?          25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 1 abținere

5                                                                       5

25 de voturi pentru și 1 abținere, dl. Sîrbu, proiect adoptat.

Dl. Gheorghe Popa

Dl. președinte, am văzut acest proiect și am votat pentru acest proiect dar rugămintea este, pentru că am văzut că, pe suplimentare, mai există un proiect prin care se dau către SGU niște parcări, rugămintea este ca, în ședința următoare, să venim cu un proiect pentru modificarea acestei redevențe în mod corespunzător.

Dl. George Botez

Corect. O să-i rugăm pe colegii de la Patrimoniu. Ați auzit dna. director rugămintea domnului consilier?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu, îmi cer scuze

Dl. George Botez

Nu, pentru că vă ține cineva de vorbă și asta nu e bine. Deci domnul consilier a spus așa: va mai fi un proiect pe această listă suplimentară unde SGU primește și (anticipează voturi și îi mulțumesc) un număr de ceva parcări în plus. Dat fiind faptul că s-ar putea să treacă și acel proiect, domnul consilier Popa vă solicita ca, la ședința următoare, să faceți un proiect prin care să sporiți redevența SGU corespunzător bunurilor pe care lc ia, dacia e cazul.

***

Punctul 44 de pe ordinea de zi ..Proiect privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 8, județul Prahova, Carte Funciară 136692, număr cadastral 136692".

Discuții?

9

Imobilul acesta este teren sau teren si construcție?

5                            9

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Teren si construcție. Construcție demolabilă.

9                            9                                   5

Dl. George Botez

Eu am propus, că am mai avut situații nefavorabile, ca fiecare din această vânzare să fie făcută cu anumită destinație, în principiu, construire locuință, sau oricum cu respectarea Planului Urbanistic General.

Dacă e întemeiat, trece, dacă nu... de fapt nu mai fac niciun fel de comentariu lăsați asa.

5

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Avem certificat de urbanism scos. Fiind vorba de vânzare avem certificat de urbanism.

Dl. George Botez

Da?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da.

Dl. George Botez

Ok. Bravo!

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

26 de voturi pentru.

Punctul 45 de pe ordinea de zi ..Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544, număr cadastral 137544".

Discuții? Vă rog dl. Pană.

DL George Pană

Am vrut să sesizez că, și la proiectul anterior, aveam nevoie de o comisie. E un punct pe articolul 5...

Dl. George Botez

Dar eu de unde să îl vad.

DL George Pană

Acum l-am văzut si eu.

9

DL George Botez

Asta e. Ne întoarcem la cel dinainte. Se propune un număr de vânzare si un număr de cât la comisia de contestație? 3.

9                                                                                                                  9

D1. Cristian Ganea

Domnul Dinu Marius si domnul Marcian Cosma.

9

Dl. Gheorghe Popa

Doamna Zoia Staicu.

Dl. George Pană

Domnul Văduva.

Dna. Clandia Sălceanu

Dl. Bogdan Hodorog.

Dl. George Botez

Comisia de contestație. PNL-ul?

9

Dl. Gheorghe Popa

Domnul Marcu Valentin.

Dl. George Pană

Paul Palas.

9

D1. George Botez

Vot de persoane, vot deschis.

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot propunerile pentru comisia de licitație.

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot propunerile pentru comisia de contestație.

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

$

Supun din nou la vot în integralitatea lui proiectul.

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru. Adoptat.


***                                        ■'/'■'"Ol

Revenim la punctul la care eram: ..Proiect de hotărâre privind vânzareaprin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544, număr cadastral 137544"

Acum vă întreb: rămâne aceeași comisie la toate vânzările? Nu. Propuneri pentru comisie.

Dl. Cristian Ganea

Doamna Sorescu și doamna Marilena Stanciu.

Dl. Gheorghe Popa

Domnul Puiu Neagu.

Dl. George Pană

Păstrăm formula la comisia asta, ca la proiectul anterior.

Dna. Claudia Sălceanu

Bogdan Hodorog.

Dl. George Botez

Așa. Comisia de soluționare. Propuneri.

Dl. Cristian Ganea

Domnul Minea.

Dl. Gheorghe Popa

Domnul Marcu Valentin.

Dl. George Botez

Păstrați aceeași propunere, mulțumesc. Comisia de licitație: Vot de persoane, vot deschis.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi „pentru,,.

*

Supun la vot propunerile pentru comisia de licitație. Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot propunerile pentru comisia de contestație. Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul.

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

26 de voturi pentru.

***


Punctul 46 de pe ordinea de zi ..Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Rubinelor nr. 45-47, județul Prahova, Carte Funciară 137503, număr cadastral ”

Comisia, domnul Ganea.

Dl. Cristian Ganea

Domnul Marician și doamna Sanda Dragulea.

Dl. Popa Gheorghe

Domnul Sicoie Florin.

Dl. George Pană

Păstrăm formula.

Dna. Claudia Sălceanu

Bogdan Hodorog.

Dl. George Botez

Comisia de contestații.

Dl. Cristian Ganea

Domnul Andrei Gheorghe.

Dl. Gheorghe Popa

Domnul Marcu Valentin.

Dl. George Botez

Paul Palas.

9

Dl. Paul Palaș

Ce aveți cu mine?

9

Dl. George Botez

Nu eu, eu doar am preluat mesajul.

Vot de persoane, vot deschis.

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot propunerile pentru comisia de licitație.

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?-

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot propunerile pentru comisia de contestație.

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.


* Supun la vot proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

Punctul 47 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B. P. Hasdeu, nr.22".

Să propunem un număr de 5 colegi.

Dl. Cristian Ganea

Mai exact este imobil, teren, ce este?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiue Patrimoniu

Teren. Este vorba despre o restituire, teren.

Dl. Cristian Ganea

Este vorba de locul dejoacă?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiue Patrimoniu

Da, da acela este de la Sud.

Dl. George Botez

Deci se propun 5, numărul recomandat este de 5.

Supun la vot propunerea de 5 consilieri.

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

*

Propuneri nominale.Vă rog

Dl. Cristian Ganea

Doamna Marilena Stanciu și doamna Sorescu.

Dna. Zoia Staicu

Din partea grupului PNL, dl. Popa.

Dl. George Pană

Domnul Sorin Văduva.

Dl. Bogdan Hodorog

Sălceanu Claudia.

Dl. George Botez

Vot de persoane, vot deschis:

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot nominal persoanele.

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.


Punctul 48 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 244/28.07.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, stații de persoane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii - Bucla Vest, SMIS 39407” în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ".

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

Punctul 49 de pe ordinea de zi ..Proiect de hotărâre privind^(iprobabe.< dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Str. Gh. Doja, 'nr^^S^ipțol^ în care funcționează Colegiul Național „I.L. Caragiale”.

Da domnul Ganea, vă rog.

DI. Cristian Ganea

De ce se dezmembrează?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiue Patrimoniu

Avem o sentință civilă pentru restituire.

Dl. George Botez

Care? Alta decât cea cu terenul de sport?

Păi nu, stați un pic că aici am eu o problemă și aș vrea să înțelegem foarte bine dacă facem comisii ca să bifam sau facem comisii ca să lucreze. Eu aștept de două luni de zile ca domnul primar să numească în completarea comisiei numită de acest consiliu pentru negocierea situației de la liceul I.L. Caragiale și am fost informat că e posibil să apară dispoziția săptămâna asta după două luni. Dacă noi nu ne-am apucat să negociem cu oamenii respectivi, nu știm exact ce vor sau dacă...

Au trecut două luni, vă întreb asta are legătură cu aia?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiue Patrimoniu

Nu, este altă dispoziție, aici avem sentința civilă de restituire.

Dl. George Botez

Bun, dar are legătură cu terenul acela?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiue Patrimoniu

E același teren tot de la Caragiale. Acolo erau 9 beneficiari...

Dl. George Botez

Nu era normal comisia asta să vorbească cu oamenii respectivi și să găsim o soluționare a problemei după care să facem această dezmembrare? Sau, am făcut comisia aia ca să fie făcută și noi acum face dezmembrarea și le dăm direct terenul? Vă întreb.

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiue Patrimoniu

Comisia aceea negociază cu alți 9 beneficiari, acolo sunt mai multe restituiri.

Dl. George Botez

Bun, și eu ce v-am întrebat de 3 ori până acum? Dacă este vorba de aceeași problemă.

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiue Patrimoniu

Este vorba de aceeași problemă, însă fiind sentință, trebuie s-o punem în aplicare.

Dl. George Botez

N-am înțeles nimic, sincer. Care sunt moștenitorii de la ăștia, care sunt moștenitorii

5                             '                                                              5                                             S       7                                        5

de la ăia, care e terenul de acolo, care e terenul de aici, lămuriți-mă și pe mine.

DL Ștefan Dănescu

Domnul, președinte, v-aș solicita prorogarea.

Supun la vot propunerea de prorogare.

Cine este pentru?            16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 8 abțineri

5                                                                 »

Au ieșit domnii Puiu Neagu și Paul Palaș, suntem 24 în sală.

Avem 16 voturi pentru prorogare și 8 abțineri. Prorogat.


Punctul 50 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.337/19.12.2008 referitoare la stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, de refacere a sistemului rutier în urma executării lucrărilor de intervenție și de punere în conformitate a rețelelor subterane sau supraterane deținute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilități în Municipiul Ploiești".

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?          24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

 • 24 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 51 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul de investiție «Consolidare și refuncționalizare Spital Municipal Ploiești - etapa a II-a» '.

Cine este pentru?          24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

 • 24 de voturi pentru. Mulțumesc!

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe ordinea de zi ..Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2019-2020".

Domnul Andrei, aici e ok?

Dl. Gheorghe Andrei

Da.

Dl. George Botez

Bine.

Supun la vot:

Cine este pentru?          24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

 • 24 de voturi pentru. Adoptat.

 • 25 de voturi pentru. îl luați prezent și pe domnul Palaș.

***

Punctul 2 suplimentar „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, fără suplimentarea subvenției de la bugetul local, al Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

Domnul Andrei v-ați uitat pe el, e conform celor stabilite în- Comitetul de Coordonare?                                                         °         z

Dl. Gheorghe Andrei

Doamna director a plecat?

Sumele rămase discutate și aprobate în Comitetul de Coordonare referitoare la contractele de ....

Dl. Paul Palas

Voiam să informez consiliul despre niște modificări astfel încât atunci când votați să aveți știință despre el. Este adevărat, proiectul acesta nu solicită niște sume suplimentare de la bugetul local, în schimb au loc niște modificări în interiorul capitolelor iar ceea ce este și mai interesant, la finanțarea secțiilor sunt niște modificări importante. Dacă vă aduceți aminte, atunci când am adoptat noi bugetul de venituri și cheltuieli, am luat niște bani de la secția de baschet, acum îi dăm înapoi un pic mai mult, dăm niște bani la fotbal, cineva este foarte supărat pe secția (eu vă spun ceea ce am văzut) de gimnastică ritmică pentru că văd că i-a luat 50 de mii de lei din 100.

Sunt niște lucruri pe care am zis că e bine să le știți înainte de a vota, eu voi vota la fel ca și până acum la proiectul acesta.

Dl. George Botez

A revenit în sală dl. Consilier Puiu Neagu, 26 de consilieri prezenți.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

 • 26 de voturi pentru. Adoptat.

***

Punctul 3 suplimentar „Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate”.

Dl. Cristian Ganea

Buna ziua. Am discutat aici la suplimentare vizavi de scopul pentru care ....

Dl. Paul Palaș

Păi trebuie completat în acest scop, care scop? Prima liniuță, în cazul în care decesul unei persoane aflate în situație de extremă dificultate..., până la sfârșit, care scop ?

Dl. Cristian Ganea

A

In scopul repatrierii.

Dl. secretar Laurentiu Ditu

în acest scop. Care scop ?

Dna. Raluca Tăbârcă - Administrația Serviciilor Sociale. Comuiuta^ey^-i?0

*                                                   -■ 1 — ■"*1              ;        •' 1 '■■■

Acoperirii cheltuielilor medicale și de repatriere.                      4

Dl. George Botez

Deci în scopul acoperirii cheltuielilor ocazionate de tratamentul medical în străinătate. Pai atunci spuneți dumneavoastră....

Stați să ne înțelegem, e posibil ca cineva să fi murit și să fi avut cheltuieli medicale și de repatriere, deci cheltuielile medicale nu sunt cele de vină, sunt cele care au fost efectuate până în momentul decesului. Doamne ferește! Da doamnă, spuneți, al cui este proiectul?

Dl. Robert Vîscan

Domnul președinte în primul rând haideți să vedem care e problema aici. Avem acest proiect la suplimentare. Când a fost depus acest proiect? Vreau să știu de ce nu a fost pus pe ordinea de zi. Când a fost adus acest proiect?


Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

A fost adus după data de 15...

Dl. Robert Vîscan

Deci pe 16 dimineața.

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da, știind că are caracter de urgență am vrut să îl punem pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, pentru că a fost adus înainte de ședința extraordinară, iar în acel moment ni s-a spus că nu va intra pe ședința extraordinară pentru că nu este urgent.

Dl. George Botez

Cine v-a spus ?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Așa mi s-a apus.

Dl. George Botez

Cine?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

De la ASSC, nu știu să numesc o persoană, dar când am văzut că nu este pe ședință extraordinară, știind că este urgent, am fost extrem de surprinsă și am întrebat de ce, mi s-a spus că nu sunt urgente, e vorba de cele două proiecte, 3 și 4 de pe lista suplimentară.

Dl. George Botez

Păi ce, ASSC-ul stabilește...

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Neavând caracter de urgență, cum să îl includem în lista suplimentară?Azi dimineață l-am inclus.

Dl. Robert Vîscan

Și nici în ședința ordinară nu putea să fie inclus.Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencibs, Achiziții Publice, Contracte

Nu putea pentru că n-a venit până la data de 15.

Dl. Robert Vîscan

A venit pe 16 dimineața.

Dna, Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da.

Dl. Robert Vîscan

Aveți perfectă dreptate, câte proiecte mai avem la suplimentară? Când au fost depuse?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

După data de 15.

Dl. Robert Vîscan

Bun.

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Domnul consilier, domnul Vîscan are perfectă dreptate, de fapt ridică o problemă de fond și de principiu până la urmă. Cea a depunerii în termen a proiectelor de hotărâri și cea a depunerii, a promovării și a suplimentării ordinii de zi, în pre-ziua ședinței de Consiliu Local sau chiar în ziua ședinței Consiliului Local. Am avut proiecte de hotărâre pe care le-am primit azi dimineață. Este inuman. Ca să te pronunți cu privire la legalitatea proiectelor de hotărâre, a întregii documentații într-un termen atât de scurt. Se abuzează în mod nejustificat. Nu este în regulă ceea ce se întâmplă. Are perfectă dreptate, sunt proiecte de hotărâri și uitați că întâlnim în dezbateri situații pe care noi poate nu le-am identificat sau au trecut prea ușor prin filtrul nostru.

Eu vă rog să depuneți proiectele de hotărâri, pentru că, nu toate proiectele de hotărâri, haideți să fim extrem de corecți, nu toate proiectele de hotărâri au caracter de urgență care vin pe suplimentare. Dacă se încearcă prin această metodă, ocolirea dezbaterii proiectelor de hotărâri în comisiile Consiliul Local sau se ocolește raportul de specialitate, este o mare greșeală. Vă mulțumesc!

Dl. George Botez

Si eu.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?          25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat amendamentul. Lipsește din sală dl. Văduva.

Supun la vot proiectul: Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

 • 25 de voturi pentru.

  *

  25 dc voturi


***

Punctul 4 suplimentar: ..Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - soții Dana Cristina si Bogdan Cristian Constantinescu'.

A ieșit din sală dna consilier Sorescu, 24 de consilieri prezenți.

Dl. Gheorghe Andrei

Comisia de buget finanțe propune suma de 10.000 de lei. A costat repatrierea înjur de 1 mie 500 de dolari, a mai fost și tratamentul înjur de 40 de mii de dolari, totuși, este o sumă destul de mare și ne-am gândit la...

Dl. George Botez

A mai primit vreun ajutor?

Dl. Gheorghe Andrei

Nu.

Dl. George Botez

Propun 20 de mii:

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

 • 25 de voturi pentru.

A revenit în sală dl Văduva.

*

Supun la vot proiectul în integralitate:

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

Punctul 6 suplimentar: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale conform prevederilor O.U.G. nr.63/2010, actualizată”.

D1. secretar Laurențiu Dițu

Avem amendament.

Dl. George Botez

Păi, nu a intrat cu el așa?

Dl. secretar Laurentiu Ditu                                             ■

A intrat cu altă formă.

Dna. Ana-Daniela Angelescu - Seriviciul Resurse Umane, Organizare si Administrativ

Aceasta este forma în urma grupului operativ.

Dl. George Botez

Forma depusă la Relația cu Consiliul Local care este? Era alta.

Amendament ce este cu roșu, îl iau eu. Supun la vot:

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru. Adoptat!

***

Punctul 7 suplimentar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului „Energie din deșeuriși construire linie producere SRF (Solid RecoveredFuel - Combustibil Solid Recuperat)".

Discuții?

9

Cine este pentru?           25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru. Adoptat.

Punctul 8 suplimentar: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea condițiilor generale și specifice de participare la concurs și a Procedurii de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Director al Clubului Sportiv Municipal Ploiești".

Aici sunt două comisii la care trebuie să ne gândim din partea Comitetului de Coordonare.

Comisia de concurs, 3 membri.

Dl. Cristian Ganea

Dl. Andrei Gheorghe, dna. Sanda Dragulea și dl. Dănescu.

Dl. George Botez

Si în cealaltă?

9

Dl. Cristian Ganea

Dl. președinte, George Botez și dl Mateescu.

Dl. George Botez


Este Comitetul de Coordonare.

Vot de persoane. Propun vot deschis:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

 • 26 de voturi pentru vot deschis.

A revenit în sală dna. consilier Sorescu.

*

Comisia de concurs:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

 • 26 de voturi pentru.

*

Comisia de contestații:

3

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

*

Proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru. Adoptat.

Punctul 9 suplimentar: ..Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional a treisprezece funcții publice de execuție din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești”.

Discuții?

3

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

26 de voturi pentru.

***

Punctul 10 suplimentar: ..Proiect de hotărâreprivind actualizarea „Inventarului bunurilor care aparțin patrimoniului Municipiului Ploiești” aflate în administrarea „Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”.

Discuții?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

26 de voturi
***

Punctul 11 suplimentar: ..Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea “Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești" aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017”.

Discuții?

9

DL Cristian Ganea

Dl. președinte nu știu care va fi rezultatul. Am să rog Poliția Locală, pe dl. Vaida să-și facă datoria referitor la terasele care-și desfășoară activitatea și nu au toate actele la zi și nu au convenții închise. Și să lăsăm artificiile de la Patrimoniu vizavi de lipsa de folosință. Asa mă duc si iau si eu o masă si mă duc în Centru.

5                             9               9                                   9

Dl. George Botez

Da dl. Popa, vă rog.

Dl. Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. președinte.

Rugămintea mea și a colegilor mei ar fi să prorogăm acest proiect pentru a fi discutat săptămâna viitoare într-o formulă completă și împreună cu consilierii să...

Dl. Robert Vîscan

O să avem terase de iarnă.

Dl. Gheorghe Popa

Aceasta este propunerea mea, de prorogare.

Dl. George Botez

O să supun la vot prorogarea:

Cine este pentru?             9 voturi

Cine este împotrivă?          17 voturi

Dacă se abține cineva?

9

9 voturi pentru, grupul PNL și 17 voturi împotriva prorogării.

*

Dl. Vaida vă rog să fiți atent, vreau să se consemneze: potrivit legii care organizează adunările publice, consumul de alcool în spațiul delimitat pentru adunarea publică respectivă, este strict interzis. Consumul, vânzarea sau prezentarea în stare de ebrietate sau sub influența alcolului. în măsura în care, în Ploiești, au loc manifestări, indiferent de denumirea lor, care sunt autorizate ca adunare publică, o să vă rog să păstrați ceea ce legea spune respectiv, să se facă marginile corecte, să existe spații de odihnă pentru participanți. Vreau să existe un proiect pe care să-1 puneți la dispoziția comisiei în vederea aprobării și împreună cu poliția și jandarmeria să asigurați aplicarea strictă a legii în spațiile respective.

f'.

Am facut-o public și vă spun pentru că știu că, în anii anterioiwau mai fost scăpări dar sunt absolut convins că vigilența dumneavoastră, de care ați dat dovadă în nienu^^ate rânduri si care vă recomandă, vă va ajuta să păstrați ordinea în ceea ce' pâgh aspect.                                                            " fysf


Vă mulțumesc și aveți toată încrederea mea.                      • J/ V’i

în condițiile acestea, supun la vot acest proiect de hotărâre:

Cine este pentru?             18 voturi

Cine este împotrivă?         8 voturi

Dacă se abține cineva?

9

18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, grupul PNL fără doamna Paulica Drăgușin, care a votat pentru.

***

Punctul 12 suplimentar: „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare".

Discuții? Vă rog dl. secretar.

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Referitor la acest proiect de hotărâre vreau să vă fac cunoscut faptul că nu am efectuat verificarea legalității din lipsa timpului fizic. A venit foarte târziu proiectul așa că nu mizați pe opinia mea.

Dl. George Botez

Stați o secundă: așa cum am spus și la întâlnirea de ieri, este vorba de un venit pe care SGU-ul ar trebui să-l realizeze aflându-se într-o situație nu chiar fericită. O să avem acea pauză și, dacă am putea să ne aplecăm 5 minute și asupra acestei chestii, îl citim amândoi și vedem ca să putem rezolva această situație.

Dl. secretar Laurențiu Ditu

Aș ruga pe doamna director de la Direcția Patrimoniu să participe la discuția pe care o s-o avem.

Dl. George Botez

Cu încuviințarea dumneavoastră, o să-l lăsăm la sfârsit cum am făcut si cu celelalte. Sunteti de acord?

5

26 de voturi pentru.

Punctul 13 este în aceasi situație.

9                  9

Punctul 14 suplimentar: „Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între municipiul Ploiești și Asociația Profesională a Proprietarilor și a Asociațiilor de Proprietari Ploiești pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. General Traian Mosoiu nr. IA, et. 1”.

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Adoptat.

Punctul 15 suplimentar: „Proiect de hotărâre privind p^^ngirea^rp'aîei Protocolului nr. 9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploiești, Administrația-Sfielilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale șiPiețe S.A. și Fundația “Nini Măcelari/'.

Discuții? Vă rog dl. Popa.

Dl. Gheorghe Popa

Aș vrea să fac un amendament cu privire la perioada prelungirii acestui protocol să fie pe o perioadă de 2 ani în condițiile în care există premisele construrii pieței agroalimentare și sistematizează întreaga...

Dl. Cristian Ganea

Ținând cont că, la această adresă, se dă de mâncare la foarte multă lume, până acum a fost din 5 în 5 ani. Nu înțeleg de ce 2, să fie 3 ani.

Dl. Gheorghe Popa

3 ani.

Dl. George Botez

Amendament, 3 ani:

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

26 de voturi pentru. Adoptat.

***

Avem la diverse câteva informări, vă rog să le studiați.

Luăm o pauză.

***

PAUZĂ

***

Dl. George Botez

Haideți să începem cu cele două proiecte lăsate la urmă. Care sunt, ce numere?

Suntem prezenți un număr de 21 de consilieri. Lipsesc cei doi reprezentanți PMP, domnul Sîrbu, domnul Vîscan și domnul Văduva.

Vine? Ok!

Punctul 25 de pe ordinea de zi ..Proiect de hotărâre privindaprobarea declarării lucrării “Construire Piață Centrală Agroalimentară Ploiești” ca fiind de utilitate publică de interes local - inițiat de viceprimar George Pană.”

Vă rog, domnul Pană.

Dl. George Pană


7 ■

.'■ / w

M iii

/«-oi

/aweșit

<să îsi


----------“--------          .                                       /C'

Mulțumesc, domnul președinte.

în urma discuțiilor purtate cu domnul secretar cât și cu Direcț^*Jpridf^^^ faptul că în principiu, Direcția Juridică găsește ca fiind legal proiectuCînsă|fcl^iid^ fundamenteze punctul de vedere în scris și a cerut un timp pentru a face acesfîKcfu"

Domnul secretar, tot așa, în urma discuțiilor și dumnealui așteaptă punctul de vedere al Direcției Juridice, care verbal reprezentatul Direcției Juridice, precum și domnul consilier juridic, nu este aici în sală, au spus că nu văd niciun impediment de legalitate, dar trebuie să îl formuleze în scris.

Ca atare, având în vedere faptul că le trebuie un timp să verifice temeiul de drept, eu o să îmi retrag amendamentul și fac anunțul totodată, domnul primar, bine ați revenit în sală, o să vă solicităm ca în perioada strict imediat următoare să convocați o ședință extraordinară care să aibă, pe ordinea de zi, cel puțin acest punct pe care astăzi nu am reușit să îl finalizăm din punct de vedere să spunem așa al poziției Direcției Juridice.

La acest moment, noi redactăm o cerere, o solicitare către dumneavoastră prin care vă rugăm să procedați la convocarea unei ședințe extraordinare cu acest punct pe ordinea de zi. Ca atare, eu îmi retrag amendamentul urmând ca proiectul să rămână așa cum a fost redactat inițial.

9

Dl. George Botez

Da, mulțumesc!

Dl. Marius Mateescu

Domnul președinte...

Dl. George Botez

Vă rog.

Dl. Marius Mateescu

Cu tot respectul, eu nu pot să înțeleg de ce și-a retras amendamentul colegul meu, pentru că e un om bine crescut si un om cu bun simt si si-a retras un amendament care mi j                999

s-a luat la modul agresiv și nu s-a vrut să se promoveze acest amendament.

Procesul se află încă la jurați. Ce proces se află la jurați? Cum poate să-mi interiză mie consiliul local, ca simplu cetățean al Ploieștiului, sau ca și consilier al acestui consiliu, sa îmi caut dreptul legal, este exact cum ați hotărâ dumneavoastră acum, că Mateescu Marius nu are voie mâine să se ducă la poliție să își scoată cartea de identitate. Nu se poate așa ceva.

Și fac un apel din nou la domnul secretar, să analizeze, (cum era chestia aia) cu celeritate pentru că este absurd. Hotărârea de astăzi poartă o puternică amprentă politică de amânare a lucrărilor la Hale. E foarte clar, tenta se vede din avion.

Deci v-aș ruga și fac apel încă o dată, stimați colegi - aveți tot respectul meu, sunteți niște oameni deosebiți, dar încă o dată vă atrag atenția, „laissez-faire, laissez-passer”, asta este deviza dumneavoastră, nu a noastră pe partea cealaltă a PSD-ului, „laissez-faire, laissez-passer”, lăsați să treacă, lăsați să se întâmple. Dumneavoastră nu faceți altceva decât o politică care este împotriva a ceea ce urmează să se întâmple bine în Ploiești.

Deci nu putem să venim, printr-o hotărâre de consiliu local|șii săyitemcem*


eva care este, suntem într-o țara liberă, democrată, și așa mai departe,           y^ălîmi

interziceți să mă duc să îmi caut drepturile. Noi, pe baza acestui docuiOfc^Q^


interziceți să mă duc să îmi caut drepturile. Noi, pe baza acestui docuMeW^a^feam printr-o hotărâre de Guvern cele necesare ca să trecem la edificarea edifi'diul^^8^are îl avem în proiect.

Deci vă rog foarte mult, încă o data, vă rog. Fac apel la înțelepciunea dumneavoastră. Mulțumesc!

5

Dl. George Botez

Da, mulțumim, am o veste bună pentru dumneavoastră: mâine este program eliberare cărți de identitate 8-16.

5

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Referitor la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, domnul consilier, aș dori să avem aceeași abordare pentru orice proiect de hotărâre, și atunci chiar ne-ar fi foarte ok și să nu fim subiectivi, sau să fim obiectivi pentru toate proiectele de hotărâri, în spiritul în care ați spus dumneavoastră, și sunt de acord.

Drept pentru care, timpul necesar pentru a se edifica asupra problemei, și convoc, nu este nevoie de nicio solicitare, luni, mâine este joi, este ultima zi lucrătoare a săptămânii, vineri fiind liber, sper că nu este nicio problemă, luni dragi colegi spuneți dumneavoastră ca să nu ziceți că...

9

E ok asa?

O să găsim sală, fie la Prefectură, fie sala de 500, fie sala de 200, fie sala de ședințe, Este ok, domnul Mateescu?

Este ok luni?

Dl. Marius Mateescu

Da.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Ca să fie cu celeritate.

Dl. George Pană

Deci domnul primar, ora 14, da?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Da.

Voiam să aduc o completare: înțeleg că s-a spus în ședință că nu există bani pentru relocarea în noul sediu. Nu este adevărat, avem buget, avem informare trimisă de către Serviciul Informatică al municipiului, pentru lucrări deja efectuate acolo pe baza bugetului, avem sume care au fost prinse separat în buget, avem sume care sunt prinse în capitolul de bunuri se servicii la autorități publice locale, avem prins în contractul cu Caten-ul dacă este doamna director aici, sau nu mai este de la DTI, avem prins în contractul cu Caten-ul și inclusiv sediul de acolo pentru că într-adevăr am fost informat de exemplu că la etajul 7 sunt niște probleme de hidroizolații. Deci noi avem banii necesari, asta ca să nu mai spun că mutarea unui sediu social n-are nicio legătură cu a efectua niște lucrări acolo. Nu trebuie să uităm că aceea este clădirea municipiului, are niște clauze contractuale, dar este clădirea municipiului și noi putem efectua lucrări acolo, așa cum ASSC-ul a efectuat lucrări acolo. Deci, nu avem o problema din punct de vedere al posibilități de a face acolo lucrări sau de a cumpăra diverse lucruri ce sunt necesare bunei desfășurări a ădtivitătij^ primăriei municipiului Ploiești. Mulțumesc!

Dl, George Botez

Domnul primar, dacă sunteți supărat pe cineva, nu ar trebui sa fiți sS^s^^pe^nsiliu pentru că aveți înregistrărea...                                                    ! >

Dl. primar Adrian-FIorin Dobre

Nu, am spus doar că ați ați fost informați greșit.

Dl. George Botez

Nu, n-am fost informați greșit. Am fost informați. Că informația respectivă...

Dl. primar Adrian-FIorin Dobre

Este greșită...

Dl. George Botez

Bun ok. Dar noi am făcut o întrebare clară: avem alocați bani în buget pentru această mutare? S-a spus, nu!

Ok. Am înțeles. Dumneavoastră veniți acum și spuneți că informația a fost greșită, da?

Dl. primar Adrian-FIorin Dobre

încă odată, ce legătură avea cu stabilirea sediului social? înțeleg că s-a prorogat.

Dl. George Pană

în proiectul de hotărâre se hotăra și începerea demersurilor în vederea mutării și în sensul ăsta a fost o întrebare din sală, nu știu că nu îmi amintesc acum, dacă sunt bani pentru treaba asta, problema este alta domnul primar - faptul că de la Direcția Economică, de la doamna director am primit informația că nu sunt bani. Noi ne-am informat, sau s-a solicitat acolo unde puteam să aflăm. încă o dată revin asupra unei discuții pe care știți că am mai avut-o cu privire la conducerea Direcției Economice.

Dl. primar Adrian-FIorin Dobre

Este informare făcuta în luna aprilie, de către Serviciul Informatică, sper că a ajuns si la dumneavoastră, ca sunteti aici nominalizat.

Dl. George Pană

Da, domnul primar, dar era vorba doar de informarea pe partea de informatică. Dar mutarea presupune mai multe aspecte, și atunci s-a solicitat Direcției Economice să ne spună dacă sunt bani, unul din consilieri a solicitat chestiunea asta. Adică nu văd care este supărarea dumneavoastră pe faptul că s-a încercat să se afle dacă sunt bani. Eroarea provine de la cel care ne-a răspuns în condițiile astea.

DL George Botez

Constatăm că nu există viză de legalitate în urma faptului că dumneavoastrăv-ați retras amendamentul, drept pentru care nu supunem dezbaterii acest proiect.

Mulțumesc!

5

Punctul 12 de la suplimentare ..Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare’'.

Juridicul?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, " -------------------------------------

Achiziții Publice, Contracte

In măsura în care se va face amendament în anexa, în sensul că se vor modifica7 pozițiile de la 8 până la sfârșit, în sensul pe acele străzi nu sunt parcări amenajate, nu le luăm ca parcări așa cum figurează la acest moment, ci ca străzi, atunci există viză de la legalitate.

Dl. George Botez

Stați așa. De la cât la cât?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

De la 8.

Dl. George Botez

Doamna director de la Patrimoniu? Dl. Șchiopu?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Parcările de la punctul 8, până la punctul 8 sunt amenajate...

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Până la 7 inclusiv sunt amenajate, da?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Da.

Dl. George Botez

Deci 7 inclusiv, da?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

7 inclusiv.

Dl. George Botez

Asa. Si celelalte?

3        5

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Celelalte sunt în curs de amenajate.

Dl. George Botez

Doamna consilier, ce propuneți dumneavoastră, ca să fie ok?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Să nu scrie parcare ci să scrie stradă pentru că la acest moment nu este parcare amenajată.

Dl. George Botez

Și dacă zicem parcare în curs de amenajare?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu este parcare în curs de amenajare este doar o stradă.

Dl. Gheorghe Andrei

Stradă pe care se va amenaja parcare.

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Achiziții Publice, Contracte

Stradă pe care se va amenaja parcare. Exact asta am și specialitate.

Dl. George Botez


Dacă facem noi acolo o notă și spunem că parcările de la 1-7 sunt parcări amenajate aflate în funcțiune, iar cele de la 8-31 inclusiv sunt parcări proiectate în curs de amenajare, nu este ok?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

E în regulă.

Dl. George Botez

Să nu punem în tabel, să punem în hotărâre.

De acord, domnul Șchiopu?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Da.

Dl. George Botez

Să fie la art. 1, aliniatul 3: „parcările de la 1-7 sunt parcări amenajate iar părcările de la 8-31 sunt parcări în curs de amenajare”. Să punem de la 1 -7 din Anexa 1.

Deci asta ar fi un amendament. Vreau să văd anexa 1 să fim siguri că așa este. E bine? Să văd tabelul până la sfârșit.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot amendamentul.

Cine este pentru?          22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.

*

Da, domnul Sicoie, vă rog.

Dl. Florin Sicoie

Aici intră și cele 5,6 parcări care nu erau în administrarea SGU?

Dl. George Botez

Da.

Dl. Florin Sicoie

Pentru perioada între 25 aprilie și astăzi s-au încasat bani pentru acele parcări?

Dl. George Botez

Faceți o interpelare să vedeți.

Dl. Florin Sicoie

Deci noi dăm parcări și parcări la SGU pentru redevență caraghioasă și domnul Șchiopu nici în clipa de față nu poate să îmi explice care e programul parcării. Nu se poate așa ceva. Nu se poate! Dai ca să administreze ceva ca să producă bani pentru primărie...

Dl. George Botez

Nu stabilește domnul Șchiopu...

DL Florin Sicoie

Bun, atunci lămuriți-mă dumneavoastră că ați văzut iședințăf vîM .urma amendamentelor făcute și de dumneavoastră și de mine, care este pro|i‘gfoul ^ar^ăr|or în Ploiești, în cele 3 forme?                                                               v

DL George Botez

Domnul Șchiopu, o să vă rog să răspundeți în scris. Atât! Mulțumesc!

Supun la vot proiectul

Cine este pentru?           22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 voturi pentru. Adoptat.

A* A

Punctul 13 suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești si a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la unele unităti de învățământ preuniversitar de stat”.

Care e situația? Da că am discutat...

9

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Acest proiect urmează să mai fie analizat de Direcția Juridică și de Direcția Patrimoniu si urmează ...

9

Dl. George Botez

Propunere de includere pe ordinea de zi, domnul primar, dacă se poate, la aceea extraordinară, am înțeles că nu ar fi probleme, doamna director a discutat cu doamna consilier, cu domnul secretar, eram și noi acolo, doamna consilier juridic a spus că sunt ceva precizări de făcut, nu sunt probleme de fond, deci rugămintea mea este sa includem și asta.

Să luăm o decizie cu privire la asta. Cine este inițiator?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Comisia 2.

D1. George Botez

Având în vedere că va fi inclus pe ordinea de zi a extraordinarei, domnul Dănescu, dumneavoastră sunteți președinte de comisie, nu credeți că ar fi cazul să îl retragem? Da? Deci îl retragem, nu îl supunem dezbaterii și va fi inclus pe... păi dacă îl prorogăm se va duce pe ordinară.

Dar nu-i nicio problemă, dacă oamenii nu mai vor să îl susțină...

E vreo problema?

Ok, nu are aviz de legalitate, constatăm că nu se poate discuta și îl lăsăm nesoluționat. Alte probleme mai sunt? Domnul Ganea, vă rog.

Dl. Cristian Ganea


C-M Z. Xiv ■

Am să îmi cer scuze, cred că la interpelări ar fi trebuit, dar e bine ^^urdB,;... Urzavi z!a Jnnmid Qîr*nî/s» îi rlaii vx^vfz*z»+a zl-rzinf afo _ î-n ii-tA.ol^a t-z ffsîLrrVJ î *

c. .

Vizavi de domnul Sicoie, îi dau perfectă dreptate - în unele

ZA V* Lv* ZaX^X ■ < n ZA 111 ZA WA ZA A A*A ZA A ZA Z\T T ZA 1 ZA Wl*< *AA ZA -**A ZA ZI ZA VA ZA WA ZA <AA <A'A T T ZA va . “4—W A 4*1 1 ZA ZA A ZAX^^SzA .~Z~4 rT*.^ A^VA *4- ZA-VA^” z3 za


salarii, ar trebui să luăm și noi ceva la primărie, să ne mărim veniturile și c^a^^g^efn de acord toata lumea.

Ar trebui să inițiem și concursul de director la SGU și să îi dăm drumul la treabă, pe repede înainte și să creăm un pic de ordine. Că nu este imposibil dacă vrei.

Același lucru se întâmplă și pe la TCE, TCE-ul nu poate să scoată profit, că este o societate de utilitate publică, dar cel puțin SGU și Hale ar trebui să vină cu bani la primărie, sau să își susțină niște investiții proprii. La SGU de exemplu, serele. Sau să vedem și noi ceva în plus.

La Patrimoniu am și eu o rugăminte, mâine, poimâine se termină prelungirea cu chioșcurile, ce facem mai departe, dragi consilieri? Nimeni nu rupe pisica în două, prelungim încă doi ani, ne ținem de regulamentul ăla cu care n-am făcut nimic?! Nimeni nu știe nimic. Vin tot mai mulți la audiențe și întreabă - ce fac eu din iunie?! Pe cuvânt dacă știu ce să răspund, efectiv nu știu să răspund, vă rog frumos, împreună cu responsabilii, cu comisia...

Dl. Ștefan Dănescu

Am intrat în posesia verificărilor cred că nu sunt 10 zile. Cred că decizia trebuie luată împreună cu dumneavoastră, cu domnul primar, au fost niște verificări făcute, s-au constatat și un număr foarte mare de chioșcuri care nu au o formă contractuală sau care nu mai au forma contractuală, s-au descoperit foarte multe chioșcuri care au avut sau au contracte pe o suprafață mult mai mică decât cea găsită de colegii noștri în teren, dar ăsta este un alt aspect. Bănuiesc că important ar fi să știm dacă se vor mai prelungi, dacă se vor scoate la licitație, câte dintre acele locații vor mai rămâne, dacă noi vom cumpăra, dacă avem buget, sau dacă doriți să cumpărăm acele chioșcuri și să le închiriem noi? Sunt multe aspecte care probabil nu puteau fi soluționate în 10 zile. Noi acum 10 zile am intrat în posesia...

Dl. Cristian Ganea

Aș dori să stăm la masă ca să vedem ce facem.

Dl. Ștefan Dănescu

Stați puțin, noi nu am solicitat niciun control, noi am cerut o situație, nu era un control, o verificare.

Dl. Cristian Ganea

Tot cu patrimoniul - licitațiile de la șinele de cale ferată. TCE-ul țipă că nu are cum să le mai țină, eu sunt președinte în comisie, sau...mai sunt?! Nici eu nu mai știu, pentru că a fost o comisie la care s-au prezentat unii care au zis că garanția e mai mare decât ceea ce e pe teren și după a rămas așa, deci vă rog frumos desemnați un om cu nume și prenume și cod numeric, nu îl spuneți că acum că e cu secretul și până marți hai să vedem ce facem cu șinele de cale ferată.

Dl. George Botez

Să nu vă spună numele celor care sunt...

Dl. Cristian Ganea

Nu, absolut. Nici pe site.

Dl. George Botez

Le dați SMS-uri, da?


Dl. Cristian Ganea

Tot la patrimoniu....

Dl. George Botez

Doamna director, am glumit...

Dl. Cristian Ganea

Haideți, domnul Botez, că dumneavoastră erați bun la teatru.

La patrimoniu nu mai știu situația cu Conpet-ul trebuia să luăm niște bani au vrut să ne dea niște bani și noi nu i-am luat cu ceva timp în urmă, reluați discuțiile.

Dna. Carmen Bucur Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu au vrut să îi dea, am avut hotărâre de consiliu, nu au plătit banii, am făcut acum din nou apel în instanță.

Dl. Cristian Ganea

Hai să ne dea terenul înapoi, atunci, de pe Soarelui sau cum îi spune?

Dna. Carmen Bucur Direcția Gestiune Patrimoniu

A fost o comisie de negociere.

Dl. Cristian Ganea

Hai să vedem. Poate facem o piscină pentru Ploiești.

Da, și acum la Economic - spuneți-mi și mie, era vorba de 7 milioane fond de rezervă pe care domnul consilier Sîrbu a vrut să îi mute la TCE. La transporturi.

Banii ăia sunt virtuali sau există în cont?

Dna. Mariana Gavrilâ - Direcția Economică Banii sunt venituri ...

Dl. George Botez

Doamnă, haideți să ne înțelegem - am două zone, am zona scriptică și zona faptică, în zona scriptică dumneavoastră veți putea să apreciați că această primărie va avea 1000 de milioane de dolari la concurs cu Statele Unite ale Americii. Practic s-ar putea să avem cât Madagascar.

A

întrebare - dacă astăzi dumneavoastră ar trebui să virați la TCE 7 milioane, azi la ora asta, îi aveți sau nu, ei sunt sau nu ?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Da, ei sunt.

Dl. George Botez

Da? Și cele 18 pentru Hale?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Și cele 18 pentru Hale.

DI. George Botez

Deci noi avem acum în conturi acum 25 de milioane si nu știm noi ?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Nu, sunt chiar mai mult, 33....

V

DL George Botez


Z “ A Va* A'X 24

Și nu aveți mcio rezerva de păstrat pentru scadențe, credite xibancaref sau otilte cheltuieli, nu? Sunt liberi la plată, da?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Da dar nu sunt prevăzuți în buget ...

Dl. George Botez

Sau v-ați făcut rezerve pentru plățile care sunt scadente în termenul cel mai scurt? Cum e?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Ele funcționează în limita bugetului aprobat.

DL George Botez

Doamnă, să încerc în franceză?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Nu, nu înțeleg...

Dl. George Botez

în limita normală, dar eu vă întreb - fizic este? Sau doar pe hârtie?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Da, banii sunt. Dacă studiem...

Dl. primar Adrian Florin Dobre

Bugetul de venituri și cheltuieli este o diviziune, cash-flow-ul sau bugetul de încasări și plăți este o stare de fapt.

DL George Botez

O certitudine.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Este o certitudine. Nu există niciodată în mod clar un echilibru între cele două, pentru că una, de exemplu, inclusiv sumele previzionate de către Direcția Generală a Finanțelor Publice pot fi mai mici sau mai mari decât au fost puse în buget.

Dl. George Botez

Noi discutăm de 25 de milioane nu de 4.

Dl. primar Adrian Florin Dobre

în momentul de față, conform cash-flow-ului, ultima oară erau vreo 50 și vreo ...

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Nu, sunt 34 ieri.

DL Valentin Marcu

De ce nu asigurăm gratuitatea pensionarilor? Și lăsăm așa de pe o luna pe alta că nici ei nu mai știu ...

5

DL George Botez

Ba ei știu, știu.

Știu, reprezentanții de la TCE, știu, știu ca n-o să mai aibă, dar surpriza e că o să aibă. Dar deocamdată speculați asta...că asta e, așa se face politica în Ploiești, nu?

DL Valentin Marcu

Nu este vorba de speculații. în buget sunt banii asigurați până la sfârșitul...

<T~-.

zxN-W

Dl. George Botez                                                         . '      ....

Noi nu discutam ce scrie în buget, noi discutăm ce scrie în contuEde lâ tr^bref^ Dl. Valentin Marco

Nu despre banii din buget vorbeam?

Dl. George Botez

Nu discutam despre contul din trezorerie, dar dacă tot îi aveți dați banii afară, domnul primar, ca să terminam odată cu discuția, e păcat de Dumnezeu să țineți banii acolo, nici măcar nu v-ați făcut depozite.

Iar, în ceea ce privește diferența dintre cash-flow și ce venituri au fost prognozate, să știți că pe un management bun, cash-flow-ul trebuie să fie cel puțin egal cu previzionarea, la mine întotdeauna cash-flow-ul e mai mare. Nu știu cum se face, probabil că sunt prea preocupat de business-ul meu.

Declar închisă ședința.

S             5

DI. primar Adrian Florin Dobre

Știți foarte bine că aceste date sunt în funcție de ceea ce raportează alte instituții și noi trebuie să le punem în buget. Nu depinde de noi de exemplu execuția pe IVG, depinde de Direcția Generală a Finanțelor Publice.

Asta este unu. Doi la mână dacă ar fi să ne uităm pe bugetul din 2014 când au fost estimați 800 de milioane și s-au încasat 600 de milioane...

Dl. George Botez

Ce vremuri.

Dl. Cristian Ganea

Și tot la patrimoniu ...

Dl. George Botez

Deci eu am declarat ședința închisă, deja suntem la discuții libere.

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.PRESE blNțE DE ȘEDINȚĂ,  George-SorțfȚNiculae BOTEZ

Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur