Proces verbal din 29.06.2018

Proces verbal din 29 iunie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 29 iunie 2018Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2831/28.06.2018.

*

La ședință au participat un număr de 22 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Dinu Marius-Andrei, Drăgușin Paulica, Minea Constantin Gabriel, Palaș Alexandru-Paul și Sîrbu-Simion Gheorghe.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Laurentiu Ditu             - Secretar

J                 5

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

Dl Geor^e Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți în sală un număr de 22 de consilieri din 27. Lipsesc colegii: Dinu Marius-Andrei, Drăgușin Paulica, Minea Constantin Gabriel, Palaș Alexandru-Paul și Sîrbu-Simion Gheorghe. Constat existența cvorumului.

începem cu intonarea Imnului de Stat al României.

*

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?            22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

22 de voturi pentru. Mulțumesc!

începem cu primul punct de pe ordinea de zi "'Proiect de hotărâre privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2018 la 01 iulie 2019 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești


aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești 2016”.

Dacă simt discuții? Vă rog dna. Zoia Staicu.

Dna. Zoia Staicu

Aș propune termenul de 31.12.2018, cu condiția ca, în momentul         peratorii

economici vin să semneze convențiile, să fie anunțați cei care nu se încadrează în acest regulament. Pentru că altfel niciodată nu vor fi pregătiți și niciodată nu va intra în vigoare acest Regulament de comerț stradal.

Dl. George Botez

înțeleg că propuneți un amendament, da?

Dna. Zoia Staicu

Da.

Dl. George Botez

Formulati-1.

5

Dna. Zoia Staicu

”Aprobă modificarea termenului de intrare în vigoare, de la 01 iulie 2018 la 31 decembrie 2018”.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?            8 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       14 abțineri

Cu 8 voturi pentru și 14 abțineri, amendamentul nu a fost adoptat.

*

Mai sunt alte discuții?

Dl. Cristian Ganea

La ședință ieri s-a discutat posibilitatea încheierii pe șase luni de zile. Atunci colegii noștri au hotărât unii dintre dânșii pentru un an de zile și am fost de acord cu dânșii în ciuda faptului că nu cred că reușim noi ca și primărie, ca și U.A.T. să acoperim numărul necesar de chioșchiuri, adică, să le construim pe banii noștri pentru a putea fi închiriate. Și acest lucru va pomi probabil din centrul orașului și încet, încet ne vom duce spre periferie. Cred că va fi un proiect care va dura mai mult de un an de zile. Cred că va dura doi, trei ani, poate chiar și mai mult. Dar totuși ar fi bine așa cum a spus și colega mea, să-i dăm drumul mai repede. Mult mai repede.

Dl. George Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?            22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

22 de voturi pentru, proiect adoptat. Mulțumesc!

***

t recem la punctul doi de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre/

Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipalii         pflvind

constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Redulamdnfifiuj privind


Trecem la punctul doi de pe ordinea de zi "Proiect de hotărârefifivț^lfnoilificprea constituirea Comisiei pentru modificarea

amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provi-oritipeiere narile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobătprirCffotărCireii Consiliului Local nr. 80/25februarie 2016”.

în ce constă această modificare?

DL Marius Mateescu

Numai prelungirea termenului.

Dl. Ștefan Dănescu

A expirat termenul.

D1. George Botez

Și până când este prelungit?

Dna. Marin Teodora

Un an.

Dl. George Botez

Bine. Supun la vot:

Cine este pentru?          22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru, proiect adoptat. Declar ședința închisă.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur^^