Proces verbal din 29.03.2018

Proces verbal din 29 martie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 29 martie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2093/23.03.2018.

*

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domnul consilier Vîscan Robert.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Domnul Laurentiu Ditu              - Secretar

5               S

A**

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua doamnelor si domnilor!

5

Suntem prezenți în sală un număr de 26 de consilieri dintr-un total de 27. Lipsește colegul nostru domnul Vîscan Robert, căruia îi dorim însănătoșire grabnică!

*

începem ședința cu intonarea Imnului de Stat al României.

*

De pe ordinea de zi a ședinței se retrag punctele 8 și 17 la solicitarea inițiatorilor și avem pe ordinea de zi suplimentară următoarele proiecte pe care o să le supun la vot în vederea introducerii lor pe ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2019-2020 -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

*

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare, și novarea

,5t........

contractului de închiriere nr. 23726/20.11.2002 încheiat pentru spațiuf dșșțmaț ^cfițității bancare - inițiat de viceprimar George Pană.                     | |

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi ”pentru”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare, și cesionarea contractelor de închiriere pentru terenuri pe care sunt amplasate construcții cu caracter provizoriu din Ploiești, Piața Vest către S.C. Hale și Piețe S.A. și novarea acestor contracte prin acte adiționale - inițiat de viceprimar George Pană.

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi ”pentru”.

*

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de viceprimar George Pană.

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi „pentru”.

*

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de consilierii Cristian-Mihai Ganea, George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Andrei, Ștefan Dănescu, Marius Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, Robert Ionuț Vîscan, Florina Alina Sorescu, George Pană, Paul Palaș Alexandru, Marius Nicolae Mateescu și Sorin Văduva.

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi ”pentru”.

*

 • 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „magazie” situat în Ploiești, Aleea Râșnovenilor, nr. 46, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?


26 de voturi "pentru”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri șicheîtuieli al

activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului d'ehnic «Lazăr Edeleanu» Ploiești, pentru anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”.

*

 • 8. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”.

*

 • 9. Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile - terenuri în patrimoniul Municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Bogdan Hodorog și Sorin Văduva.

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

*

 • 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu către Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” în vederea stabilirii sediului și a desfășurării activităților specifice - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

*

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2018 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare - inițiat de consilteni ^eorg^Botpz, Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Bogdan Hodorog, Marius Mateescu și StefăJî ^^iescJi. I

Cine este pentru?            - 26 voturi                              . .<li kM

Cine este împotrivă?        -

Dacă se abține cineva?     -

26 de voturi ”pentru”.

La Diverse avem ”Raport privind Starea Economică Socială și de Mediu a Municipiului Ploiești pe anul 2017”.

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”.

*

înainte de a vota ordinea de zi, o să vă supun la vot, și ca prima liniuță, ca să spunem așa, de la punctul 45 Diverse, respectiv "Declarația de reunire” să fie citită și supusă la vot cu prioritate înainte de punctul 1.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

>

26 de voturi "pentru”.

*

Cu modificările din ordinea de zi inițială prin retragerea celor două puncte, la care avem și ordinea de zi suplimentară, inclusiv modificarea poziției pe care am supus-o la vot, privind "Declarația de reunire”, supunem la vot ordinea de zi în această formă:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi "pentru”, ordinea de zi a fost adoptată.

***

Totodată vă solicit acordul, ca înainte de începerea dezbaterii efective a ordinii de zi, să premiem copiii noștri care au avut inițiativa și au contribuit la frumoasa Expoziție de icoane pe sticlă, elevi ai Liceului "Carmen Sylva”.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi ”pentru”.

Mulțumesc! Acest lucru îl vom face după "Declarația de reunire”.

Doamnelor și domnilor, dau citire "Declarației de reunire” propusă spre adoptare la Ploiești, astăzi 29 martie.

z o

--------X-A

’ Declarație de reunire.                                        ?'          J *|

’                                              ...       -f» -     •- A?

Dată fiind legătura istorică profundă dintre românii din interiorul*granițeloriacțpale ale României și cei din Basarabia (actualmente Republica MoldovaȚ care dih punct? de vedere istoric, lingvistic, cultural și religios sunt unul și același neam; X?A j-AXjX'

In virtutea principiului egalității între popoare și a dreptulilfe^gcfestbfa în autodeterminare, prevederi stipulate în articolul nr. 8 din Actul final de la Helsinki, (în vigoare din 13 august 1975) care prevede că „toate popoarele au dreptul în deplină libertate să-și hotărască, când și dacă doresc, statutul politic intern și extern, fără ingerințe exterioare și să își urmărească după propria voie dezvoltarea politică, economică, socială și culturală;

în conformitate cu Declarația Parlamentului României privind Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele acestuia privind țara noastră din 24 iunie 1991 prin care se afirmă hotărât poziția sa de a aborda cu deplină responsabilitate această problemă.

Solicitând Președintelui țării, Guvernului României, tuturor forțelor politice din țara noastră să acționeze în spiritul acestei declarații, în vederea îndeplinirii năzuințelor legitime ale populației din teritoriile românești anexate cu forța în urma înțelegerilor secrete stabilite prin Pactul Ribbentrop-Molotov.

Luând act de Rezoluția nr. 148 adoptată de Senatul SUA la 28 iunie 1991 care prevede că Guvernul SUA trebuie:

1) Să susțină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei și al Bucovinei de Nord, (ținuturi) ocupate de Uniunea Sovietică, și să emită o declarație cu acest scop;

2) Să susțină eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei pentru a negocia în mod pașnic, dacă aceasta le este voia, reunificarea României cu Moldova și cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris în anul 1920, în normele predominante ale dreptului internațional și în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki;

Conștientizând faptul că pentru a îndrepta ororile trecutului și pentru a restabili adevărul istoric în spațiul carpato-danubiano-pontic nu există o soluție mai bună decât cea a reîntregirii neamului românesc;

Și ținând cont de faptul că dezvoltarea spirituală și națională a ținutului nostru este posibilă numai în cadrul marii culturi românești;

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

5

A

 • 1. Iși exprimă solidaritatea deplină față de toate Consiliile Locale, Raionale și Județene din Republica Moldova și România care și-au afirmat deschis declarațiile de reîntregire națională;

A

 • 2. îndeamnă toate unitățile administrativ teritoriale din Republica Moldova și România să urmeze cu încredere și curaj acest exemplu de demnitate națională;

 • 3. Condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă la 23 august 1939, pact care a dus la anexarea Basarabiei de către URSS, la arestări și execuții publice, la deportări în masă, la înfometare și la deznaționalizare;

 • 4. Solicită Parlamentelor Republicii Moldova și României să emită o declarație comună privind REÎNTREGIREA ȚĂRII ȘI Â NEAMULUI ROMÂNESC după

•ga*?!;-

pachet de legf privind

âte cu


care să elaboreze și să aprobe în regim de urgență un.,] REUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA, astfel:    p.-/ JâL ......

99


Generația de azi are datoria morală de a lupta pentru ace b^si idealuri apȘ prețul vieții lor de înaintașii noștri. Poporul român nu poate sărbătoriifCențenaruț^^ii fără o parte din teritoriile românești care au făcut obiectul marii sărbători (M}â?ÂteÂîiăia 1918;

Să facem tot ce stă în puterea noastră pentru reîntregirea țării în anul centenar 2018.

O sărbătoare adevărată a poporului român poate avea loc în aceleași condiții din 1918. Nu trebuie să uităm suferințele trecutului, chinurile fraților, părinților și bunicilor noștri care au luptat pentru pământul acesta românesc umilit prin lagărele sovietice, de unde unii nu s-au mai întors. Mai mult, împotriva voinței lor, frații noștri din Basarabia au fost rupți de la trupul patriei istorice din voia lui Hitler și a lui Stalin. Prin prezenta declarație, ne asociem demersurilor primarilor din Republica Moldova (Basarabia) de a lupta împreună pentru recunoașterea valabilității actului Unirii citit de bistrițeanul Iuliu Hossu, de la 1 decembrie 1918. Ne exprimăm dorința de a sărbători împreună Centenarul Marii Uniri, fără ca pământul românesc să aibă granița la Prut.”

Supun la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 26 de voturi ”pentru”, această Declarație a fost adoptată. Mulțumesc!

*

Are loc procedura de semnare a "Declarației de reunire”.

Trecem mai departe.

Am un text făcut de colegii noștri din executiv și o să-i dau citire.

”Si în acest an, ca de altfel de fiecare dată când este solicitat să ne fie alături în activitățile pe care municipalitatea le organizează, Colegiul de Artă ”Carmen Sylva”, prin talentații săi elevi au realizat o Expoziție de icoane care prin mesajul pe care îl trimite ne aduce mai aproape de spiritul Sărbătorilor Pascale.

"Sărbătoarea învierii” așa cum este intitulată expoziția care reunește 20 de icoane pe sticlă, realizate de elevii secției de artă plastică de la Colegiul de Artă ”Carmen Sylva”, sub îndrumarea doamnei profesoare Rita Bădulescu, reprezintă în fapt, obiectul parteneriatului semnat între Primăria Ploiești și această reprezentativă unitate de învățământ Ploieșteană. Talentul și strădania tinerilor talentați, vor fi răsplătite cu premii în valoare totală de cinci mii de lei.”

Și acum o să invit nominal, tinerii noștri pentru a fi premiați.

Bucur Daniela - clasa 9 B

Oancea Andrei - clasa 9 B

Vasile Alexandru - clasa 9 B

Ene Lucian - clasa 9 B

Căpitan Denisa - clasa 11 B

Stancu Marina - clasa 11 B

Ionită Andreea - clasa 11 B

s

>       ■ a

Bulăreanu Aida - clasa 12 B

Nitu Alexandra - clasa 12 B

9

Parliteanu Raluca - clasa 12 B

Radu Daniel - clasa 10 B

Ionescu Teodora - clasa 10 B

Datcu Ioana - clasa 10 B

Galenciu Loredana - clasa 10 B

Voicu Bianca - clasa 10 B

Dospinoiu Ioana - clasa 10 B

Cantaragiu Bogdana - clasa 10 B

Licsandru Crina - clasa 10 B

Wiederman Sofia - clasa 10 B

Șerbănescu Rebeca - clasa 9 B

încă o dată, felicitări tuturor, sunt momentele în care ne dăm seama că după noi putem să stăm liniștiți că vine o generație așa cum trebuie și țineți-o înainte tot așa.

începem cu primul punct de pe ordinea de zi ” Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 16 februarie 2018.”

*

Au părăsit sala domnii consilieri Dănescu Ștefan, Pană George și Ganea Cristian. Suntem 23 de consilieri.

*

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 23 de voturi "pentru” procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 "Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26 februarie 2018.”

Am fost prezenți toți.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru” procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 8 martie 2018.”

Au lipsit consilierii Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan, Minea Constantin-Gabriel, Mateescu Marius Nicolae, Pană George și Stanciu Marilena. Am fost prezenți 20 de consilieri.

Suntem din nou 26 de consilieri în sală. Au revenit și colegii noștri.

O să-i rog pe cei care-și văd numele acolo să nu voteze.

Supunem la vot:

i <$/ krW A \

H <sli

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

v

Dacă se abține cineva?

■               i,,■

Cu 19 voturi ”pentru” procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi ” întrebări și interpelări”.

Vă rog înscrieri la cuvânt:

DI Ganea Cristian Mihai

Mulțumesc domnul Președinte! O să fiu scurt.

> »

Vreau să îmi cer scuze în numele meu, pentru faptul că de foarte mult timp, străzile din Ploiești arată destul de rău.

5

Mulțumesc ziarelor că ne-au arătat că nu am reușit să facem intrarea dinspre Bucov. Țin să anunț că împreună cu domnul Primar, domnul viceprimar Pană și cu doamna administrator public, încercăm din răsputeri să facem acel sens giratoriu de la Bucov. Deocamdată am demarat un proiect prin care încercăm până la definitivarea tuturor aprobărilor și actelor, să facem un sens giratoriu provizoriu. Și încă o dată, ne cerem scuze pentru disconfort.

Dl George Sorin Botez

Mulțumim! Domnul Minea!

s

*

Dl Minea Constantin Gabriel

Vreau să semnalizez și eu o problemă care văd că persistă de fiecare dată în administrația ploieșteană. Și o să fiu extrem de scurt, dar conchis.

In urma proiectului cu investițiile de la Apa Nova, care în ședința trecută s-a prorogat, în urma unor discuții vizavi de partea cum sunt străzile, sunt în asfaltare, tocmai au fost asfaltate, sunt în garanție? Constat pentru a nu știu câta oară, necesitatea unui plan al orașului, cu semnalizarea tuturor străzilor și problemelor existente pe acele străzi. De fiecare dată când trebuie să avem o idee de ansamblu asupra unei anumite zone, stăm și începem să alergăm pe la unul, pe la altul, să ne mai spună D.T.I.-ul, eventual vreun operator să ne mai spună câte ceva. Știți că de foarte multe ori s-a luat în discuție un plan care să facă o sistematizare electronică, unde să avem înglobați operatorii. Pe această cale, fac un apel către toți colegii care sunt în comitetul de coordonare, în A.G.A. la societățile unde sunt distribuiți și să ceară la modul imperativ, schemele și hărțile pe care le au dânșii la dispoziție. Știți foarte bine, Mihai Eminescu tomai este într-o perioadă de garanție. Dar domnul Primar, vreau să vă înștiințez, că Mihai Eminescu, are o instalație de apă din anii 60. Nu știu dacă dumneavoastră aveți la cunoștință nenumăratele probleme pe care le întâmpină Spitalul de Pediatrie în acea zonă. Oricând se poate întâmpla o avarie majoră cu consecințe grave asupra populației din acea zonă. Am înțeles, strada tocmai a fost asfaltată, dar tocmai din acest punct de vedere, vreau să vin din nou cu rugămintea și cu susținerea dumneavoastră, am înțeles că în cadrul primăriei există un departament de I.T. și chiar v-aș ruga să începeți să faceți primii pași în această situație. Nu este admisibil ca de fiecare dată când apare o problemă să începem să stăm să vedem cine poate să ne spună o informație despre zona respectivă. Niciodată nu avem istoricul acelei zone atunci când avem rievbie. ;/

Mai mult decât atât, vreau să vă spun că mă mai confrunt și cu alte situații^ în condițiile în care în anumite departamente ale primăriei sau personalul feșpecțîv^Jpșât la pensie, efectiv se crează o gaură neagră. Nu am absolut niciun fel de informați^despre o anumită zonă care mă interesează sau o anumită situație care mă interesează acolo. Deci, în afara faptului că putem vorbi inclusiv de biroul unic de avizări, mi-aș dori să putem ajunge până acolo să fie în cadrul primăriei, aș dori încă o dată insistent, să am susținerea în primul rând a dumneavoastră și de către colegi în rezolvarea acestei probleme. De fiecare dată este discutată, dezbătută, sună frumos, dar nimeni nu a întreprins absolut nimic în acest sens.

Și încă o dată, solicit aproape imperativ să încercăm să rezolvăm această problemă. Suntem în era tehnicii, toată lumea poate să folosească tableta. Apropos și acest lucru aș vrea să-l fac remarcat. încă, în primărie se aduc hârtiuțe pentru ședințe. Avem tabletă. Vreau să văd și eu o situație a orașului pe tabletă sau calculator. Să nu mai stau să frunzăresc zeci de mii de hârtii si să întreb unde le găsesc sau ce pot să fac pentru rezolvarea unei situații.

Dl Primar

Este un lucru cu care ne confruntăm cu toții, tocmai de aceea, apropos de drumuri și apropos de rețea, știți foarte bine că prin modificările Legii 51 este o obligație din partea tuturor rețelarilor și tuturor celor care au concesionat serviciile de utilitate publică, să pună la dispoziția autorităților publice locale, în format electronic absolut toată baza de date pe care o au și să o transmită către urbanism în vederea integrării într-un singur plan de lucru, în al doilea rând, referitor la investiții, reparații, noi avem baza de date cu absolut toate străzile din Ploiești și starea lor, știe inclusiv domnul viceprimar Ganea, cu care am discutat acest subiect, am elaborat și o procedură apropos de modul în care trebuie să intervenim pe străzile respective, pe cine trebuie să anunțăm, inclusiv rețelarii care trebuie să vină cu o anumită corespondență înainte de a demara o procedură de investiții sau de reparații. în aceeași măsură modificăm inclusiv Hotărârea de Consiliu 337 în vederea îmbunătățirii ei, aducând o serie de elemente care să ne permită să nu mai avem probleme pe viitor atunci când se intervine pe o stradă, apropos de ce spuneați dumneavoastră și de Mihai Eminescu, da se poate interveni, dar trebuie să luăm absolut toate măsurile necesare astfel încât strada respectivă să fie adusă la starea inițială, dar să fie adusă la starea inițială și să avem și pârghiile și instrumentele necesare, ca atunci când un operator nu își face treaba bine până la capăt să putem să acționăm prin astfel de lucruri.

Am discutat cu domnul viceprimar, cu prima ocazie o să fie pe ordinea de zi proiectul respectiv și până atunci, dacă doriți mai sunt câteva mici modificări, pentru că altfel ar fi fost astăzi pe ordinea de zi, vi-1 putem pune la dispoziție și dacă considerați că mai sunt lucruri care pot îmbunătății această activitate vă rămânem recunoscători.

Mulțumesc!

5

Dl Minea Constantin Gabriel

Vreau să vă pun o întrebare. Ați spus de obligativitatea operatorilor din cadrul municipalității de a aduce aceste planuri. Ați făcut un înscris?

zXb 3X

/* / raraVĂ

Dl Primar                                               I g'          jc

Sunt înscrisuri făcute, din păcate legea nu prevede care sunt mășgsje.jca^e^ j^Jua împotriva acelui operator economic care nu îți pune la dispoziție.

Dl Minea Constantin Gabriel

Știți despre ce vreau să vorbesc în speță. Vreau să vă mai anunț, ca ’s-a rezolvat problema cu Mihai Eminescu, datorită unei altei avarii majore care s-a întâmplat pe strada Comățel. Și lucrările de pe Mihai Eminescu s-au mutat în acea zonă. Dar nu înseamnă că am rezolvat problema în Mihai Eminescu nici pe departe. încă o dată accentuez, sunt instalații din anii ‘60.

9

Dl George Sorin Botez

Deci, să traduc, am rezolvat Eminescu în sensul că nu mai intrăm acolo, pentru că ne-a ajutat Dumnezeu să fie o avarie.

Dl Minea Constantin Gabriel

Exact. Ceva de genul. Adică facem haz de necaz.

Vă mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, mă bag și eu ca martie în post. Oficiul Juridic vă poate ajuta dacă nu ați primit răspuns cu o acțiune care se cheamă "obligație de a face’’, unde se depune o cerere, se arată la cine este nevoie de ele și partenerul rețelar este obligat sub obligația de plată de daune cominatorii să vă pună documentele la dispoziție. Durează fix 30 de zile din momentul în care stabilește termenul.

Poate până data viitoare colegii de la juridic studiază chestia asta și or să vină în fața consilului să spună ”am făcut așa”. Asta ca să nu mai aud prin presă că nu vă ajută consiliul.

Mai departe. Domnul Mateescu!

Dl Mateescu Marius

Domnul Președinte, cu permisiunea dumneavoastră, o să mă adresez domnului Primar și o să fiu foarte, foarte sintetic, pentru că în cazul când avem 60 de puncte pe ordinea de zi și vrei să mai și vorbești mult, îți câștigi simpatia colegilor 100%.

Domnul Primar, am avut o întrevedere cu dumneavoastră, împreună cu artiștii plastici din Ploiești. Dânșii au plecat foarte entuziasmați de poziția dumneavoastră. Noi, consilierii, am fost oarecum garanți că ceea ce spuneți dumneavoastră și afirmați este o.k. Eu vă pornit, că începând cu această ședință, o să ridic problema Uniunii Artiștilor Plastici și aș vrea să știu dacă s-a făcut vreun demers în legătură cu rezolvarea acestei probleme. Pentru că așa cum avem Teatru, așa cum avem Filarmonică, trebuie să avem și arte plastice în Ploiești.

Dl Primar

Demersurile au fost începute. Pe de altă parte știți că am discutat și de posibilitatea de a oferi o zonă în cadrul clădirii care este vizavi de Catedrală, O.M.V. Zilele trecute a fost semnat actul adițional prin care s-au adus o serie de modificări care ne permite să mutăm mai multe direcții și servicii in cadrul primăriei și bineînțeles pregătim și zona aceea de care vorbeam cu dumneavoastră.

Vizavi de cealaltă situație, încercăm să găsim o soluție astfel încât atât Direcția de Patrimoniu cât și Direcția Juridică să poată da o variantă de lucru care să fie benefică tuturor. Atât Uniunea Artiștilor Plastici cât și Municipiul Ploiești.

/•/


Dl Mateescu Marius

Acel Centru Cultural făcut cu fonduri europene de la BaiajMare și încă în patru municipii din România, cred că trebuie să constituie un model pentru noi și trebuita fim

foarte rapizi în accesarea fondurilor europene.


Dl Primar

Da. Dar din păcate, în momentul de față, nu sunt identificate surse pe fonduri europene pentru așa ceva. Dar, fodurile respective sunt pentru ceea ce discutam atunci, pentru renovarea clădirilor monument, iar în momentul de față, pe clădirile respective, dacă nu mă înșel eu, gradul de depunere de proiecte este de aproximativ 270%.

Dl Mateescu Marius

Dar noi am făcut demersurile necesare? Adică pur și simplu o adresă către Direcția de Cultură Prahova prin care cerem să fie inventariate, catalogate...

Dl Primar

Am avut discuție cu domnul Stere pe această temă.

Dl Mateescu Marius

Mulțumesc!

*

Dl George Sorin Botez

Domnul Văduva, vă rog!

Dl Văduva Sorin

Mulțumesc domnul președinte!

Aș dori să știu și eu în ce stadiu suntem cu noul adăpost pentru câini la momentul actual?

Dl Primar

Știți foarte bine că s-a ținut o licitație, dar din nefericire, chiar și când au fost elaborate documentele premergătoare studiului de fezabilitate cu ceva timp în urmă, mă refer în perioada imediat trecută, studiile respective și documentele respective s-au făcut pe un teren pe care de fapt exista un litigiu. Despre acest lucru s-a aflat din nefericire după data la care s-a ținut licitația pe terenul respectiv. în momentul de față încercăm să găsim o soluție pentru identificarea unui alt teren pe care să putem relua procedura respectivă.

Dl Văduva Sorin

Vă mulțumesc!

5

*

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, vă rog!

Dl Palas-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul președinte, cu acordul dumneavoastră, mă adresez și eu tot domnului Primar!

încerc să fiu cât se poate de rapid. In primul rând o chestiune legată de Hale și Piețe, în decembrie întreg consiliul a adoptat o hotărâre prin care am stabilit că vom mări capitalul social cu 25 de milioane 500 de mii de lei. In februarie, la jumătatea lunii, am adoptat bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești, prin care am stabilit suma de 18 milioane de lei pentru mărirea capitalului social al S.C. Hale și Piețe S.A. întrebarea domnul

Primar era dacă ați semnat ordinul de plată privind transferul acestor frar^fcătr^Sjb. Hale și Piețe S.A. si în cazul în care nu, când o veți face?                       vp-£\ fb1;':1'’ii;

Dl Primar                                                .......

Nu am făcut acest lucru deocamdată și pe această temă am avut o discuție inclusiv cu domnul Pană, vă poate da detaliile respective.

Mulțumesc!

Dl Palas-Alexandru Paul

A doua chestiune, am participat astăzi la un Comitet de Coordonare la S.C. Dalkia. De fapt se numește Veolia Energie România, dar suntem noi obișnuiți să pronunțăm denumirea veche a firmei. Aici, domnul director general al Veolia Energie, domnul Ovidiu Gabor, ne-a făcut o prezentare a situației economice a firmei, precum și a situației contractuale. Vă reamintesc tuturor faptul că, noi suntem parteneri în acest business, suntem acționari la Veolia Energie. în această calitate a noastră de asociați, vă informez că în ultimii trei ani, fără a fi avocatul firmei respective dar simt răspunderea de a vă informa depsre această situație, deoarece noi consiliul local suntem acționari la această firmă, în ultimii trei ani, firma a avut pierderi cumulate de 73 de milioane de lei. De asemenea, firma, solicită de un an de zile, renegocierea contractului și au sentimentul că se trage de timp.

Domnul director general Ovidiu Gabor, a declarat în afara oricărei confuzii, faptul că, dacă până în august anul curent nu se ajunge la o situație în care ei să-și rezolve problema, vor renunța să mai exploateze sistemul centralizat de producție, transfer și distribuție și vor solicita încetarea contractului.

Acum, am două întrebări scurte, prima dintre ele:

Domnul primar, este adevărat că în 27 martie ați primit o notificare privind intenția de încetare a contractului în cazul neprimirii unui răspuns clar cu privire la modalitatea de continuare a revizuirii contractului? Deci notificare de încetare a contractului.

Și a doua întrebare, în stiuația în care se va ajunge la încetarea contractului, aveți vreun plan privind modalitatea de exploatare a acestui sistem de producție, transport și distribuție a energiei termice, în contextul în care, numai costul gazului pentru o perioadă de încălzire pe un an de zile, costă 40 de milioane de lei și gazul trebuie cumpărat în avans. 40 de milioane de euro, scuzați-mă, este echivalentul a 186 de milioane de lei.

Vă mulțumesc!

î

DI Primar

Știți foarte bine că procedura de negociere a acestor lucruri cu Veolia Energie este foarte clar stipulată în contractul încheiat în anul 2004 și care la începutul negocierilor se face pe cale amiabilă, a fost constituită o comisie la care au participat și o serie de consilieri locali. Această negociere nu a dus la un rezultat. A fost făcut un anunț la momentul respectiv chiar de către domnul Botez dacă îmi aduc eu bine aminte, ne-a transmis din partea comisiei să trecem la etapa a Il-a a discuțiilor aceea de angaja un expert, un terț, care să analizeze situația și să vină cu o soluție pentru problema apărută între Municipiul Ploiești, Consiliul Județean pe de o parte și firma Veolia Energie.

Dumneavoastră sunteți în Comitetul de coordonare și știți foarte bine că inclusiv atunci, dacă nu mă înșel eu, domnul Botez a făcut o serie de aprecieri în care se punea problema unor investiții făcute, investiții care nu fuseseră aprobate de către Consiliul Local,


nici de Consiliul Județean, și bineînțeles că toate aceste costuri pe care partenerul nostru din această asociere spune că le-a avut, trebuie reverificate și din punct de vedere juridic^și din punct de vedere al încadrării economice și tehnice în ceea ce înseamnă investiții sau nu, mai ales că el a depășit investițiile respective, plafonul care fusese stabilit încă de la început prin contract de 25 de milioane de lei. Fără această analiză și acest lucru probabil că ar fi putut să-l facă și colegii din consiliu care au participat la acea negociere și au luat în calcul acest lucru, fără această analiză atentă, toate costurile de investiții si dacă nu erau clar stabilite ca investiții sau problema juridică, dacă ne vor fi acceptate sau nu de către municipiul Ploiești și Consiliul Județean, pentru că suntem parteneri în acest demers, s-ar fi grevat direct asupra tarifului către populație, ajungând la niște sume la care nici nu vreau să mă gândesc. Vă dați seama că așa cum ați spus și dumneavoastră, nu este o situație care să fi început acum un an, doi, este o situație care trenează de foarte mult timp, această pierdere pe care ei o au, pe care o reclamă de fapt, și să vii în al doisprezecelea ceas și să pui problema în acest fel nu cred că este o abordare corectă față de niște parteneri cu care ai lucrat timp de aproape 14 ani de zile, anul 2019 fiind ultimul an de contract, bineînțeles existând si o clauză în care se poate introduce acest contract.

A

In altă ordine de idei, stiti foarte bine că noi am demarat si s-a si încheiat contractul pentru realizarea strategiei de termie, strategie care bineînțeles ne va da direcțiile generale prin care noi vom merge mai departe cu ceea ce înseamnă sistemul de termie în sistem centralizat în municipiul Ploiești și bineînțeles posibilitatea accesării unor fonduri prin Programul Operațional Infrastructură Mare, fiind absolut necesară realizarea acestei investiții, pentru a răspunde pe de o parte cerințelor de mediu, pe de altă parte, pentru a putea avea un tarif care să fie sustenabil și care să nu pună o sarcină foarte mare pe bugetul fiecărei familii în parte.

Eu cred că din punct de vedere al municipiului Ploiești și al Consiliului Județean, s-au făcut demersurile necesare, au fost transmise și ultimele clarificări pe care ni le-a solicitat firma Veolia referitoare la acele obiective și la experții care trebuie să participe la evaluarea în cadrul societății pentru a identifica și a stabili foarte clar care sunt investițiile, dacă într-adevăr suma pe care o reclamă Veolia este cea reală sau dacă acele investiții suplimentare făcute fără acordul concedentului, adică Consiliul Local și Consiliul Județean pot fi sau nu pot fi opozabile nouă, pentru a nu greva în preț, în tarif, aceste cheltuieli care până la urmă ajung în bugetul utilizatorului final, adică în marea majoritate a lui cetățeanul din municipiul Ploiești.

9

Referitor la ceea ce vom face, așteptăm strategia, în termen de 40 de zile, dacă nu mă înșel, ar trebui să fie depusă la nivelul municipiului și prezentată și Consiliului Județean, comisiei de utilităti, etc. si de acolo încolo vom sti ce avem de făcut.

Sper ca Veolia să nu discute în acești termeni pe poziții de forță cu doi parteneri care au fost de 14 ani de zile în această asociere și să găsim o cale care să fie benefică, bineînțeles și operatorului, pentru că nu poți avea un sistem centralizat de termie, funcțional și care să funcționeze bine, dacă nu ai un partener care dispune de sursele financiare necesare și de forța de muncă foarte bine pregătită și pe de altă parte municipiul Ploiești și ploieștenii bineînțeles care să beneficieze de un serviciu de calitate si la un tarif rezonabil.

9                                                                                                                                                                                            5

...-0 x /* / nr&rT~i \' *\

Dl Minea Constantin Gabriel                             /               ■.

Domnul Primar, cu tot respectul care vi-1 port, aș avea și eu C3®ya;^^^fitaftyde făcut asupra acestei situații. Acum un an și jumătate, am avut aP^'ȘBU|^^Mgj/cu dumneavoastră, în care v-am solicitat în mod expres ca să mă ajutați la w^^Ard^ș^tivă, cu elaborarea acelei strategii și a unui studiu. A trecut un an și jumătate și abîă^gfim se face această strategie și acest studiu. Știți ce am invocat la vremea respectivă? La vremea respectivă vă invocam timpul extrem de mic pentru a se face un caiet de licitație. Iată că ne trezim de astă dată cu o problemă mult mai gravă. Operatorul vrea să înceteze activitatea. Suntem în acest moment în stadiul în care nici nu știm ce trebuie să facem si habar nu avem 9                                                                              9

cum am putea să gestionăm această situație. De ce? Pentru că nu avem nicio strategie, nu avem nici un studiu.

Lucrul acesta îl plimbăm de un an și jumătate. Și v-am rugat personal la vremea respectivă să mă ajutați în a debloca partea financiară și administrativă în întocmirea acestei lucrări. Nu puteți să contestați lucrul acesta.

Al doilea lucru pe care vreau să-l spun. Situația sistemului de distribuței în oraș, vă spun că și acolo sunt foarte multe probleme. Eu personal am văzut în zona McDonald’s conducte care nu se mai puteau suda. Trebuiau schimbate efectiv tronsoane întregi să le dubleze ca să poată să fie funcționale. Habar nu avem de aceste situații. Sunt decât ghicite și găsite pe ici pe acolo. Vreau să vă precizez că instalațiile în mod normal au termen de funcționare undeva în jur de 25 de ani. Nu vreau să vă spun cât au ale noastre prin oraș în mare parte. Deci situația este foarte gravă, să știți domnul Primar. Și îmi pare rău că am ajuns la acest moment ca să constatăm că nu ne-am mișcat atunci când trebuia și trebuiau luate niște măsuri măcar să avem la vremea respectivă o strategie și un studiu. Vreau să înțtiințez consiliul local, că nu mai departe de luna decembrie, am avut o înștiințare de la Ministerul Dezvoltării, în care ni s-a pus posibilitatea să apelăm la niște bani pentru rezolvarea acestor situații. Știți de ce nu am putu să dăm nici un răspuns? Pentru că la un moment dat s-a dus vorba către R.A.S.P. că cei de la R.A.S.P. au spus că nu au nevoie. Nu domnul Primar, avem nevoie, dar nu avem hârtiile cu care să demonstrăm această necesitate. Nu avem strategie, nu avem studiu, nu avem nimic. Și suntem în acest moment cu un operator care vrea să închidă activitatea. Eu la vremea respectivă v-am zis, deja eram împărțit de partea de licitație care ar fi trebuit să fie acolo. Iată în ce postură suntem astăzi.

Dl Primar

Stiti foarte bine că am avut aceste discuții si de asemenea stiti foarte bine că

9     9                                                                                                                   9        9                                                9     9

posibilitatea de finanțare a acestor instalații despre care dumneavoastră vorbiți, atât centrala de producție cât și rețeaua principală și apoi rețeaua secundară și punctele termice, prima bucată aparținând Consiliului Județean, cea de a doua bucată aparținând Primăriei municipiului Ploiești, într-o evaluare făcută de către Veolia undeva în 2014 și raport transmis în anul 2015, variază între 40 și 160 de milioane de euro.

Totodată știți foarte bine că există un program în cadrul Ministerului Dezvoltării, care a avut la dispoziție aproape 100 de milioane de lei și care program este de cel puțin 10 ani de zile. De asemenea a existat Programul Operațional Sectorial pe mediu, pentru termie, care a funcționat din anul 2007 până în 2013, iar sumele respective nefiind cheltuite la nivelul întregii Românii, au fost preluate prin programul operațional Infrastructură Mare. în ambele situații, pentru a putea accesa fondurile respective, era ne^ie ^fti®|st^at^ie. Strategie care se putea face de foarte mult timp. Așa este, aceastăfe^te^.^1 a|^t la nivelul municipiului. Ne-am apucat de ea, am avut discuțiile cu Consifit^^u^țe^^Bitru că știți că suntem parteneri în construcția acestei strategii, dar din nefe^^^j^țti|i^bare a fost estimată la început, atât de către Consiliul Județean cât și de către muniCÎpTul Ploiești, nu a fost una care să aducă consultanți și care să participe la strategia respectivă, au fost dacă nu mă înșel patru proceduri de licitație, ultima dintre ele, după mărirea sumei respective la patru sute de mii de lei, după ultima licitație au participat patru firme. Vă dați seama că este în atenția noastră directă această situație și o urmărim. Această decizie pe care a luat-o Veolia, această nu știu cum să-i spun că nu este decizie deocamdată, inițiativă, s-a produs în cursul zilei de ieri sau alaltăieri, ați spus domnul Palaș?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Alaltăieri.

Dl Primar

Alaltăieri, în condițiile în care noi știam că avem până în 2019 blocat cu firma Veolia Energie.

Pe de altă parte, știți foarte bine că există o serie de condiții de mediu, care trebuie soluționate până în august, septembrie 2018. Cele două termene, august 2018 de care vorbea domnul Palaș, termenul de îndeplinire a unor condiții de mediu, august - septembrie 2018, nu aș vrea să trag singur concluzii, dar cred că demersul pe care l-am inițiat și firma care va face acea evaluare de care vorbeam la început, va clarifica situația dintre cei doi parteneri din cadrul acestui contract, astfel încât să nu apară pe viitor probleme.

Mulțumesc!

Dl Minea Constantin Gabriel

Un singur lucru vreau să vă mai spun. Până acum tot ce ați invocat dumneavoastră sunt măsuri administrative. Deci până la urmă ne-am legat de imposibilitatea de a finanța de la început o licitație cum trebuie pentru această strategie și acest studiu. încă o dată, mă repet. A trecut un an și jumătate și abia acum se întocmește acest studiu și această strategie. Din punctul meu de vedere este extrem de mult. Asta am vrut să punctez.

Dl Primar

Este primul dumneavoastră mandat, domnul Minea?

Dl Minea Constantin Gabriel

Nu. Sunt la al doilea mandat.

Dl Primar

Tot în comisia de utilități ați fost?

Dl Minea Constantin Gabriel

Da, știu, vreți să vă adresați către mine, dar în momentul acesta vreau să vă spun că v-am înștiințat de foarte mult timp.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

» »

Stimați colegi, operatorul Veolia Energie simte că se apropie încheiere contractului, 2019. Pe toate căile, de acum patru ani de zile, tot amenință cu întreruperea acestui contract. Au mai avut pierderi aproape 13 milioane, dintre care 11 milioane de lei de la populație, așa au spus dânșii și două milioane de lei de la agenții economici. Nicio adininl^r^^^i 201'2 până în 2016 nu le-a dat aceste pierderi la Veolia. Tot noi, consiliul acestaâ'are,Suntem aici acum, acum un an și ceva le-am acordat și le-am dat 11 milioane pierderile^

Oameni buni, dacă toți operatorii care au contract cu primăria Ploiești,^gecupetiâ^ă de la Primărie pierderile, operatorul privat nu-și asumă nicio responsabilitate, decât amenință? Vă reamintesc că Uniunea Asociațiilor de Proprietari, domnul Cristescu ne-a dat în judecată și a câștigat. Trebuie să dăm banii înapoi. Ceea ce nu înțeleg eu, colegul meu domnul Minea Gabriel trebuia să ne spună de unde vin aceste pierderi, nu să amenințe. Eu vă spun că avem consilieri aici, care știu foarte bine, cât au de plată la Veolia Energie. Nu vreau să dau nume. Nu-i treaba mea. Problema este că au foarte mult de plată, oameni buni. Nu poate să vină să ne amenințe im operator că oprește activitatea. Pentru că timp de aproape 17, 18 ani până acum le-a fost bine. Vă spun eu, le-a fost foarte bine.

Dl Minea Constantin Gabriel

Este o eroare totală. Acelea nu au fost pierderi, ce spuneți dumneavoastră acei bani, se numește retrapaj și este diferența la materie primă.

Dl George Sorin Botez

Este verificată, unii dintre noi am făcut parte din comisii, am văzut despre ce este vorba și aș vrea să fac un scurt brief la ce s-a întâmplat. Fiecare simte datoria să spună că vai ce bine sau vai ce rău.

Numărul unu, suntem într-o situație în care partenerul de afaceri a spus că nu vrea să mai meargă. Că a câștigat, că a pierdut, că nu a pierdut, este o chestiune pe care istoria o va dovedi.

Doi, avem o strategie care a fost zămislită în șapte ani și va fi implementată probabil în următorii 20 de ani. Pentru că nu avem bani nici să plecăm pe stradă, vorbesc ca și municipiu. Numărul doi, nu există la ora aceasta posibilitatea să accesezi, că până să accesezi niște fonduri probabil că or să mai fie încă cinci mandate de consiliu.

Numărul trei. Veolia pleacă, noi nu avem strategie, nu avem bani. Eu cred că este o situație de criză foarte mare. De ce pleacă Veolia, cu ce pleacă, cu buzunarul gol, plin, sătui, chiar nu mă interesează. Pe mine mă interesează un singur lucru: Cum rezolvă executivul într-o situație de genul acesta de criză, această problemă? Pentru că eu vreau să vă atrag atenția la maniera ce mai serioasă. Indiferent ce crede fiecare despre alt consilier sau despre Veolia, sau despre Primar, sau despre Botez, sau despre Ganea, sau despre Sîrbu, aici se pune problema funcționării unui sistem. Aici nu ne plătim polițe politice sau economice. Vă rog frumos! Că unul i-a spus altuia sau ce? Toți laolaltă trebuie să rezolvăm problema asta. Am fost în comisia respectivă, am făcut pașii respectivi, am informat în același timp, a fost o colaborare permanentă și cu domnul Primar și cu domnul viceprimar Ganea, pe care i-am informat unde suntem, că s-a pus problema identificării investițiilor făcute de către Veolia, ne-am declinat la momentul respectiv competența și am spus asta este o chestie a executivului. Situație în care am venit, am făcut un raport din partea consiliului și bicileta a trecut de la consiliu la etajul trei, la executiv. In aceste condiții, haideți să vedem cum rezolvăm problema. Nu dacă ne place sau nu ne place de Veolia sau de mai știu eu cine.

Eu cred că la ora asta, în cel mai scurt timp, trebuie găsite niște soluții și eventual într-o lună să avem variante pe masa consiliului. Varianta unu, varianta doi, varianta trei.

.....J v;

Dar toate sustenabile. Nu făcute, că stai puțin că am făcut licitația pentru strategia J^jare trebuia să o facem de acum zece ani și o să o punem în practică peste ^Oxdd ănf c^^i-mi spună strategia că am nevoie de 6 - 800 de milioane ca să rezolv și problemele demfediu și problemele de distribuție pe orizontală și toate problemele.

Domnul Sîrbu, dacă or pleca îi trimit pe toți ploieștenii la dumneavoastră acasă să-i încălziți pe toți.

Mai departe, domnul Marcu, vă rog frumos!

*

Dl Marcu Valentin

Domnul președinte, având în vedere problema destul de gravă care s-a discutat anterior, nu aș vrea ca problemele ridicate de mine să pară derizorii, dar sunt probleme care îi preocupă pe cetățeni.

în primul rând, am rugămintea către Direcția Tehnică să refacă marcajele rutiere de pe strada Mihai Bravu și mă refer în principal la trecerile de pietoni atât pe tronsonul reabilitat anul trecut cât și în zona intersecția Mihai Bravu, Udriște Năsturel și în dreptul blocului 24 la intersecția Mihai Bravu cu strada Comățel.

De asemenea, am solicitat Poliției Locale monitorizarea stației de taxiuri de pe strada Grădinari. După cum știți acolo s-a împărțit stația de taxiuri 8 locuri pe strada Grădinari și 7 locuri în spatele benzinăriei Lukoil. Taximetriștii se strâng în număr foarte mare, blochează accesul cetățenilor care locuiesc pe strada Grădinari atât la locurile de parcare din fața blocului cât și la parcarea din spate, dar îngreunează și circulația pe strada Grădinari către Mihai Bravu. De asemenea, tot către Poliția rutieră dar și către S.G.U. mai am o problemă. Accesul autovehiculelor care fac parte din programul "Cornul și laptele” care fac aprovizionarea la Școala ”Nicolae Bălcescu” se face pe strada Păstorilor, deși acolo sunt indicatoare care interzic staționarea, tot timpul strada aceea este blocată de mașini. Conducerea școlii a făcut sesizări către S.G.U. și i s-a răspuns că S.G.U. se ocupă doar de zona centrală. Profit aici de prezența domnului director să ne spună dacă se ocupă doar de zona centrală este o.k., dacă se ocupă și de problemele din restul orașului să știm. Dacă nu, înființăm altă structură care să se ocupe de restul orașului, dacă S.G.U. se ocupă doar de problemele din zona centrală.

Și de asemenea, Poliția Locală aș dori să-mi facă o informare prin care să spună care sunt măsurile pe care le-au luat dânșii și măsurile pe care le-au aplicat în urma sesizărilor făcute de conducerea scolii.

9

Vă mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Si eu vă mulțumesc!

3                                            5

Colegii de la P.N.L. propun o pauză de cinci minute.

*

PAUZĂ

***

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de consilierii Marilena Stanciu și Sorin Văduva.,,

Dl George Sorin Botez

Despre ce este vorba? Cine prezintă acest proiect?

Dna Stanciu Marilena


Domnul Președinte, s-a strecurat o eroare materială și vreau să fad^^fdpuutere, un amendament prin care proiectul de hotărâre să se completeze cu „estimări pentru anul 2019-2020”.

DI George Sorin Botez

Păi asa e.

5

Dna Stanciu Marilena

Așa este, dar eu știți că nu bat până acolo.

Dl George Sorin Botez

Suntem 24 de consilieri în sală. Lipsesc domnul Dinu si doamna Staicu.

*

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru? -     - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Primar

Reprezentantul S.G.U.-ului? Voiam două lucruri să clarificăm. Primul lucru, aveți o creștere a bugetului față de anul trecut foarte mare, în condițiile în care sumele alocate din bugetul local s-au redus cu aproximativ 35% și aveți o creștere de peste 6 milioane de lei la bugetul de salarii. Având în vedere acest lucru, cum ați fundamentat acoperirea acestor diferențe în minus la venituri din partea municipiului și în plus cheltuielile pe care le aveți dumneavoastră? Mulțumesc!

5

Dna Dumitrescu Mihaela - S.C. Serivicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

în primul rând ne-am propus să creștem veniturile proprii din activitatea de parcări cu 70%, din activitatea de deblocări cu 267 %.

Dl Primar

A

In cuantum, nu în procente, dacă puteți să ne spuneți.

Dna Dumitrescu Mihaela - S.C. Serivicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

In cuantum de 68%.

Dl Primar

In cuantum, nu în procente. Suma.

Dna Dumitrescu Mihaela - S.C. Serivicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Pentru activitatea de parcări 2 milioane 70 de mii, pentru activitatea de deblocări 1 milion 358 de mii, pentru activitatea de cimitire 5.622 de mii, pentru activitatea de spații verzi 67 de mii, pentru activitatea tehnic 102 mii și pentru activitatea toalete publice 454 de mii, pentru activitatea de proiectare 35 de mii, pentru activitatea de achiziții 35 de mii și pentru activitatea mărfurilor 214 mii. Sumele includ TVA.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Alte probleme?!

Vă rog, domnul Sico ie!

Dl Sicoie Florin

Suma de la cimitire mi se pare uriașă. Pe ce vă bazați ca să obțineți veniturile acestea în plus, măriți iar taxele de concesiune? Că tocmai le-ați mărit cu 90%.

Dna Dumitrescu Mihaela - S.C. Serivicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

în primul rând tarifele au fost mărite anul trecut. Creșterea se bazează pe faptul că aceste tarife se aplică de la începutul anului 2018 precum și pe extinderea cimitirului Mihai Bravu și pe realizarea de activități proprii însemnând executarea de borduri, de racle, construcții funerare.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Alte probleme?

Dna Staicu Zoia

Doamna director am văzut că are la venituri, venituri din iluminatul de sărbători si

7                                                                                                                         J

voiam să o întreb dacă este decât o restanță sau se bazează pe ....

Dna Dumitrescu Mihaela - S.C. Serivicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Este o restantă.

9

Dna Staicu Zoia

Am înțeles.

s

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte probleme, supunem la vot:

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la proiectul 6 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.,,

Dl George Sorin Botez

Despre ce este vorba? Ce e cu roșu acolo?

Dl Palaș Alexandru Paul

In câteva cuvinte, domnul președinte...

Dl George Sorin Botez

Ce e cu roșu acolo?

s

Dl Alexandru Paul Palaș

E o completare probabil a formei inițiale.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, ce este cu roșu acolo „și reparații curente străzi”?


Dl Ganea Cristian

„Și reparații curente străzi” trebuie făcut amendamentul numai la investiții, sunt și reparații.

Dl George Sorin Botez

Deci este un amendament propus de dumneavoastră?

Supunem la vot:

Cine este pentru?           - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi ”pentru”. Mulțumesc!

*

La anexa 3 există și reparații curente străzi? Haideți să ne uităm domnul Ganea.

Doamna Iamandi, sunteți pe aici?

Dna Iamandi Mihaela

Da.

Dl George Sorin Botez

Se face o propunere și vreau să discutăm. Noi am aprobat o listă de străzi. Este posibil în timpul anului să apară niște urgențe, niște chestiuni care necesită acțiune imediată și atunci s-a venit cu o propunere din partea executivului, o să fiu eu purtătorul de cuvânt al acestei propuneri de a da posibilitatea executivului ca, în limita bugetului pe care l-am aprobat, să indentifice și alte oportunități de lucrări, altele decât cele aflate pe lista aprobată de noi. Și atunci haideți să mergem în textul hotărârii.

Unde trebuie să facem amendamentul? Nu în textul hotărârii? Duceti-mă la textul

5 hotărârii.

Haideți să facem un articol. Domnul Pană, ne ajutați dumneavoastră? Cine răspunde de chestia asta cu străzile? Din executiv, primar, viceprimari, care dintre dumneavoastră?

Fac eu amendamentul, dar vă trec direct pe dumneavoastră.

Art. 4 „Se împuternicește viceprimarul care are în responsabilitate activitatea de lucrări de întreținere și reparații curente străzi, să identifice și să aprobe executarea de lucrări și pentru alte străzi decât cele aprobate de Consiliul Local, cu respectarea bugetului alocat pentru această activitate”.

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?     - 1 vot

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi ”pentru” și 1 vot "împotrivă”, al domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, amendamentul a fost aprobat.

*

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul în integralitatea lui.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

•                                                                                                                                   :/yt* y^ |

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 1

SA'.

AH !• L- \

^îiid:mp4i<carea pfivind'st'abilirea


Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre ;.pri; Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/16 ianuarie 20 ÎA tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul consilier!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc, domnul președinte. Așa cum am făcut precizarea și la grupul operativ, colegilor mei, studiind acest proiect de hotărâre, am văzut modificarea unor tarife care au fost stabilitate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 2013 și fundamentarea acestora și am observat că, la primele două poziții din anexă, dacă ați putea să afișați și anexa cu tarifele care se dorește să se modifice, la tariful privind „vizitarea grădina zoologică adulți” de la 5 lei/persoană cum era prevăzut în 2013, propunerea acum este de 10 lei, o propunere și un tarif, din punctul meu de vedere, sută la sută dublu și este foarte mare și propunerea mea ca amendament la acest tarif este de 7 lei/persoană.

De asemenea, la tariful privind vizitarea grădinii zoologice la copii între 7 și 14 ani, cum era trecut în 2013, acum se dorește micșorarea vârstei până la care copiii au accesul gratuit în gradina zoologică până la 5 ani. Propunerea mea este ca să rămână cum a fost în hotărârea din 2013, copiii cu vârsta de până la 7 ani să aibă acces gratuit în grădina zoologică, iar tariful era de 2 lei, iar propunerea mea este de 3 lei pentru un copil de acces în grădina zoologică, pentru că, de asemenea, este o creștere foarte mare la tarif.

în rest la celelalte, pentru distracții, pescuit, nu am nicio obiecție, este o fundamentare, dar pe cele două tarife, consider că pentru copii și pentru adulții care însoțesc copiii este o majorare foarte mare.

Dl George Sorin Botez

Da, vă rog domnul Dănescu!

Dl Dănescu Ștefan

Nu aș aprecia că este foarte mare, domnul Popa a invocat 2013, de atunci și până acum...

Dl Popa Gheorghe

Este, domnul consilier.

Dl George Sorin Botez

Cât era până acum?

Dl Dănescu Ștefan

Păi 5 lei, nu contează că dublu, era 5 lei.

Dl George Sorin Botez

Și la copii?

Dl Popa Gheorghe

Era 2 lei.Creșterea este de sută la sută.


Dl Dănescu Ștefan

Nu contează, domnule Popa, contează că sunt 5 lei în plus. Poate să sunt 5 lei.

Dl Popa Gheorghe

Pentru un copil contează, domnul Dănescu.

Dl Dănescu Ștefan

Având în vedere că s-au făcut din 2013 și până acum investiții foarte mari acolo, nu mai sunt la nivelul lui 2013.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Am discutat și la operativă și atunci le-am dat colegilor aceeași explicație - încercăm ca fiecare direcție, ca fiecare obiectiv al primăriei municipiului Ploiești să aibă venituri proprii, să înceapă să se întrețină singuri să nu mai fie nevoie să dăm bani de la buget, banii de la buget și veniturile pe care le avem la primărie, să le folosim în alte scopuri - în investiții, în reparații, în cu totul și cu totul altceva. Să încercăm să dăm decât bani de funcționare.

9

Dl Popa Gheorghe

Sunt de acord cu domnul viceprimar, dar mă refeream la acea categorie, pentru că dacă la celelalte lucruri care țin de distracție, modernizarea parcului a fost făcută tot din bugetul municipiului Ploiești și știm foarte bine, iar pentru copii și pentru cei care îi însoțesc, consideram că este necesar și oportun să avem o creștere rezonabilă de la 5 lei la 7 lei la adulți și de la 2 lei la 3 lei la copii. Pentru copii știm foarte bine că 1 leuț este foarte important. Asta a fost propunerea și amendamentul meu.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, deci prima propunere este ca vârsta pentru gratuitate să fie de 7 ani, da?

Dna Sălceanu Claudia

\ ?---------

In comisia 2 s-a discutat despre aceste tarife și cei de la Parcul Bucov ne-au spus că sunt cele mai mici tarife din toată țara. Aceste prețuri, 10 lei și 5 lei, vrem să ne aliniem la stadiile europene. Cum să facem asta? Doar din banii Consiliului Local? Hai să încercăm din aceste tarife sa creăm un preț și să ajungem și noi la un standard european.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie, vă rog!

Dl Sicoie Florin

Ar trebui să ne aliniem întâi la felul în care arată o grădină zoologică europeană. Am fost cu nepoțelul meu acolo în toamnă, mirosea îngrozitor. Când o să dispară mirosul să crească și tariful. Să ne aliniem la toate, nu numai la tarife.

Dna Stanciu Marilena

Nu e vinovat parcul, conducerea. Oamenii care sunt necivilizați...

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentul cu 7 ani în loc de 5:

Cine este pentru?        - 10 voturi

Cine este împotrivă? -                                           J'*- 1

Dacă se abține cineva? - 16 abțineri                               • V

Cu 10 voturi „pentru” și 16 „abțineri” amendamentul nu a fost adoptat. Z......

Vizitare grădină zoologică adulți, în loc de 10 lei propuneți 7 lei. Supunem la vot: Cine este pentru?        - 10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 16 abțineri

9                                                                     9

10 voturi „pentru” și 16 „abțineri” ale grupurilor P.M.P., A.L.D.E. și P.S.D.

*

Tariful pentru copii de la 5 lei la 3 lei, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 16 abțineri

9                                                                     5

10 voturi „pentru” P.N.L. și 16 "abțineri”.

*

Dl George Sorin Botez

O sa vin și eu ca să împac și capra și varza și vă propun un bilet tip familie, în care să intre doi adulți și doi copii cu 20 de lei.

La ora asta doi adulți și doi copii plătesc 30 de lei. Dacă vin doi adulți cu doi copii, 20 de lei este propunerea mea.

Deci, bilet tip familie doi adulți și doi copii, 20 de lei și un bilet tip familie un adult și un copil, că poate nu are omul doi copii, 13 lei și are și reducere.

Dl Ganea Cristian

Eu cunosc familii care au 3 copii, 4 copii...

Dl George Sorin Botez

Nu putem să facem acum abonament „mamă eroină”...

Vă rog, domnul Dănescu!

Dl Dânescu Ștefan

Domnul Botez, da, pentru propunerea familie, doi adulți doi copii, sunt de acord, pentru cea cu un adult și un copil, nu cred că ajunge vreun copil singur acolo.

Dl George Sorin Botez

Nu, un adult și un copil.

Dl Dănescu Ștefan

Păi și cum vine copilul? Poate să vină singur? Nu!

Dl George Sorin Botez

Poate să vină cu școala.

5

DI Dănescu Ștefan

Și automat tarifele vor fi cele mai mici.

Dl George Sorin Botez

Bine, atunci punem un adult și doi copii, 17 lei. Ok?

Ziceți, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Dacă tot suntem pe vizitare grădina zoologică adulți-copii, ar tarif de grup organizat, care nu există.

Dl George Sorin Botez

40 ..................f^\

fsi Wi M

O - 2          '■‘/f

trepy^șa pun^im^i un

Z- .0 .-' A■


Da. Din câte îmi aduc eu aminte, am adoptat o hotărâre de consiliu prin care, în anumite zile ale săptămânii, vizitarea grădinii zoologice era gratuită. Corect?

Reprezentant Parcul Constantin Stere Ploiești

360. Hotărârea este din 2015.

Dl George Sorin Botez

Amintiți-mi ce am zis acolo.

Reprezentant Parcul Constantin Stere Ploiești

Aprobă acordarea de gratuitate pentru grupurile organizate de preșcolari ai grădinițelor și elevilor ai școlilor din municipiul Ploiești din ciclul primar și gimnazial și însoțitorilor acestora în fiecare zi de marți și joi a săptămânii între 7:30-15:30 la intrarea în grădina zoologică, în baza unei dovezi. Acordarea de gratuitate se face în baza unui centralizator care să conțină numele elevilor și ștampila.

Dl George Sorin Botez

Ați avut situații de genul acesta?

Reprezentant Parcul Constantin Stere Ploiești

Da.

Dl George Sorin Botez

Aveți ceva de spus referitor la propunerile acestea?

Reprezentant Parcul Constantin Stere Ploiești

în primul rând, în ambele grădini zoologice, dacă îmi permiteți, gratuitatea se acordă copiilor până în 3 ani.

Dl George Sorin Botez

Haideți acum că nu vin cu sugari...

Reprezentant Parcul Constantin Stere Ploiești

De asemenea, tarifele la alte grădini zoologice, la care noi ne raportăm ca și nivel de îmbunătățire la momentul de față, sunt de 13, respectiv 18 lei pentru adulți. Noi am solicitat 10 lei.

Târgoviște are 7 lei. Cu tot respectul, Târgoviște nu deține la momentul de față speciile de animale pe care le deținem noi. Vorbim de cămilele albe, vorbim de tigrul alb, vorbim de lamă, vorbim de tot ce am adus în ultima vreme. Și chiar am făcut eforturi pentru a le achiziționa. Alte grădini zoologice și-au dorit și nu au reușit.

Dacă îmi permiteți - aș vrea să mai specific că aceste tarife au fost stabilite la momentul 2009 printr-o hotărâre de consilul local, hotărârea 21 din 26 februarie 2009. Atunci s-a stabilit tariful de 2, respectiv 5 lei. Suntem în 2018 și am adus totuși îmbunătățiri grădinii zooolgice.

Dl George Sorin Botez

Bine. Mulțumim mult.


Reprezentant Parcul Constantin Stere Ploiești

Nu ne-am legat de tariful de la parcare, deși aș vrea să luați în calcul ’șî faptul că oamenii vin în vizită la Parcul Bucov, nu neapărat la grădina zoologică, unde își petrec toată ziua, pe tariful respectiv. Și ne bucurăm.

Vorbim de venituri și de mărirea veniturilor, în condițiile în care acum 3 săptămâni, când a fost prima duminică însorită din anul acesta, noi am avut încasări pe Grădina Zoologică de 8 mii 300 de lei. Puteam să avem chiar mai mult.

Ce le oferim?! Le oferim vizita în parc, avem loc dejoacă nou, situație îmbunătățită chiar în grădina zoologică, avem foișorul care poate fi folosit de asemenea de părinți și copii în cazul în care condițiile meteo nu le mai permite vizitarea, deci sunt...

Dl George Sorin Botez Am înțeles.

5

Dna Bâzăvan Larisa

Dacă îmi permiteți să pun o întrebare doamnei: dacă au fost luate în calcul tarifele și pentru persoanele cu dizabilități?

Reprezentant Parcul Constantin Stere Ploiești

Persoanele cu dizabilități au gratuitate în orice zi a săptămânii chiar și în weekend.

Dna Bâzăvan Larisa

Și grup organizat înseamnă de la 10 persoane în sus?

Reprezentant Parcul Constantin Stere Ploiești

De la 10 persoane în sus.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot cele două amendamente propuse de mine un adult și doi copii, doi adulți și doi copii cu prețurile aflate acolo pe ecran:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 abțineri

16 voturi „pentru” și 10 "abțineri” ale grupului P.N.L.

*

Cel de-al doilea amendament. Doi adulți și doi copii. Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 abțineri.

16 voturi „pentru” și 10 „abțineri”.

Ambele amendamente au fost adoptate.

*

Facem o propunere ca să facem și pentru grupuri?

Sunt pentru grupuri organizate, doamnă? Aveți tarif pentru grup ogranizat?

Reprezentant Parcul Constantin Stere Ploiești

Nu, doar pentru școli.

Dl George Sorin Botez                              F U

Nu, acelea nu sunt pentru grupuri organizate.

Domnul viceprimar, facem ceva pentru grupuri sau tarif grup?

Bun. Tarif grup organizat minim 10 persoane, domnul Dănescu cum ziceți că e? Dl Dănescu Ștefan


... pot fi 3 adulți și 7 copii, poate să fie un adult și 9 copii,

Reprezentant Parcul Constantin Stere Ploiești

Pentru excursii.

Dl Dănescu Ștefan

Nu, grup organizat nu înseamnă numai excursii, că ăla e grup organizat. Nu știu ce să vă zic...

Dl George Sorin Botez

Grup organizat minim 10 persoane, 10% la tariful standard. Reducere 10% la tariful standard, da?

Dna Stanciu Marilena

Eu am o propunere la 10 copii cu însoțitor, deci un adult... Și să facem un tarif pentru scoli.

5

DI George Sorin Botez

Doamnă, au gratuitate.

Dna Stanciu Mrilena

Numai marțea și joia, domnul președinte..

Dl George Sorin Botez

Și nu se pot duce marțea și joia? Au treabă?

Dna Stanciu Mrilena

Da, pentru că e vorba de anumite activități.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, dar institutorii, educatorii, învățătorii, profesorii și alții de genul acesta trebuie să știe că marțea și joia au de la 7:30 la 15:30 și să își pună orele atunci.

Nu își face grădina zoologică program după învățătoare, ci învățătoarea după grădina zoologică. Mulțumesc!

Alte amendamente mai sunt?

Supunem la vot amendamentul, 10% reducere la tariful standard pentru grupurile organizate formate din minim 10 persoane:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 abțineri

Cu 17 voturi „pentru”, grupurile A.L.D.E., P.S.D., P.M.P. și domnul Sîrbu Gheorghe și 9 „abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Staicu Zoia și Tudor Aurelian Dumitru, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 16 voturi

:ki,

' *< s

1 i •

•’ f‘ ■- ■ ■ •

Cine este împotrivă? -

Dacă se abține cineva? - 10 abțineri

Cu 16 de voturi „pentru” și 10 „abțineri,, ale grupului P.N.L., proiectul a fost adoptat. Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Aș dori două minute pauză de consultări. Aș dori să vorbesc și cu domnul Secretar și cu doamna de la juridic. Am avut o problemă și trebuia să o clarific.

*

PAUZĂ

*

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2016 privind stabilirea tarifului pentru închirierea spațiilor construite în cadrul obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre”.

Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Știm că prețurile la acest obiectiv construit pe bani europeni au fost destul de mari și nu a venit nimeni să închirieze. De aceea a si fost făcută această modificare. Uitându-mă si

5                                                                                                                                J

controlând la instituții similare, construcții similare cu același domeniu de activitate, iau ca și reper ”Lumina Verde” din Parcul Industrial Vest, acolo sunt prețurile mult mai mici și mai atractive, având un grad de ocupare de 100% și o dimensiune mai mare. Acolo sunt 2,5 euro pe mp. Acesta este proiectul. Dacă s-ar putea să facem acest amendament și cu rugămintea ca durata contractului să fie de 1 an, maxim 2 ani de zile, după care se va renegocia prețul.

Dl George Sorin Botez

Deci durata poate să fie mai lungă decât prețul chiriei să fie atât și ...

Ce propuneri de tarife avem? Deci în loc de 4 să trecem, ați spus dumneavoastră, 2,5 euro pe lună pe mp.

Supunem la vot amendamentul:

Dl Palaș Alexandru Paul

înainte de asta, știu că, în contractul de finanțare erau niște constrângeri care țineau de finanțare, de asigurarea unui echilibru financiar. Să ținem cont de asta.

Dl George Sorin Botez

Da, imediat, trebuie studiată.

Dl Ganea Cristian

Domnul Palaș, la ultimul control pe care l-am avut de la Ministerul Dezvoltării, chiar dânșii ne-au sugerat această micșorare a prețurilor din experiențele cu alte UAT-uri. Ca să îl declari funcțional sută la sută, în primul rând trebuie să ai chiriași, nu este important, poți să zici și 100 de euro/mp. Diferența este că s-a făcut o confuzie între venituri și profit.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot 2,5 euro/mp.


Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

?

Cu 26 de voturi „pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Ce se mai modifică? Acestea sunt tarife noi sau sunt reluate?

Dl Ganea Cristian

Sunt tarife noi.

Dl George Sorin Botez

Noi? La toate capitolele? Că văd că unele sunt cu roșu, altele sunt cu negru.

Dl Ganea Cristian

Am adăugat "eveniment”.

Dl George Sorin Botez

Atunci tot ceea ce este cu roșu, vom considera ca fiind amendament și supunem la vot, da?

La 2.1/eveniment, supunem la vot.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi „pentru”.

*

La 3.1/eveniment, supunem la vot.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

26 de voturi „pentru”. Mulțumesc!

*

La 5.1/eveniment, supunem la vot.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi „pentru”.

*

Supunem la vot toate tarifele existente în acest tabel.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

*

Și aș vrea să revin puțin mai jos, sub tabel, notă - cum adică cu „micșorarea prețurilor de închiriere atât a spațiilor cât și la sălile multifuncționale a crescut în mod corect numărul de zile anuale de închiriere”? Numărul de zile anuale de închiriere nu creste nici corect, nici 3                                     “

' 'r<'.

incorect, iar numărul de zile anuale de închiriere este un număr dat de calendarul Gregorian si de cel...                                                                                  <

Dl Ganea Cristian

De la parc este cineva în sală?                                                r

Domnul președinte, noi am hotărât că, în momentul în care avem un proiect de supus la vot, să aveți un reprezentat în cauză, dacă nu să nu supunem la vot acest proiect. Astăzi o să facem o excepție, dar pe viitor n-aș vrea să se mai întâmple așa ceva.

Dl George Sorin Botez

Bun, am înțeles și vă mulțumesc.

întrebare! Domnul Ganea, aici de față, a spus ca aceste tarife sa fie valabile pe 2 ani. Da, domnul Ganea? Nu pot să-l pui pe unul să încheie contractul pe 5 ani, el să știe că îl face pe 2,5 și pe urmă să îi spui că are 25.

Dl Ganea Cristian


Da, dar poți să îi spui pe 2,5 și după aceea să negociezi.

Dl George Sorin Botez

Bun, dar ca să negociezi trebuie să modificăm această hotărâre. Da?

Deci aceasta este o notă care face parte din ce? Cum se numește înscrisul? Anexai. Duceți-mă în textul Ca să fiu în spiritul a ceea ce a spus domnul Ganea, eu aș spune că prezentele tarife sunt valabile pe 24 de luni, urmând să fie restabilite.

Dl Ganea Cristian

Nu știu, dacă poate să ne ajute de la juridic, să ne dea un sfat...

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot hotărârea în integralitatea ei:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2018 a Municipiului Ploiești pentru Asociația Municipiilor din România - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi "pentru”.

***


Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre refeHW}ra>eu(mpieiarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 privind repartizarea reprezentanțiîorConsiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/2018 - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu și Florina Alina Sorescu.”

Doamna Stanciu, vă rog!

Dna Stanciu Marilena

In consiliul de administrație la Școala Gimnazială Fortium - Băzăvan Larisa;

Grădinița cu program prelungit Ploieștiul în culori - Sorin Văduva;

Grădinița cu program prelungit Sfântul Spiridon - Stanciu Marilena.

în consiliul de administrație și în comisia de calitate în valoare și asigurarea calității, la Școala Gimnaziala Fortium - Stanciu Marilena; la Grădinița cu program prelungit Ploieștiul în culori - Dragulea Sanda și Grădinița cu program prelungit Sfântul Spiridon -Băzăvan Larisa.

Dl George Sorin Botez Acestea sunt toate, da?

Dna Stanciu Marilena

Acestea sunt toate, sunt 3.

Dl George Sorin Botez

Fiind vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi „pentru”.

*

Supunem la vot nominalizările.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi „pentru”.

*

Supunem la vot, hotărârea în integralitatea ei.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2018 -inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind transformarea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Doamna director de la Serviciul Public Finanțe Locale este?

5

Dna Dolniceau-Vișean Simona - Serviciul Public Finanțe Locale

Da.

Dl Ganea Cristian

Astăzi în mapă am primit o înștiințare de la dumneavoastră vizavi de faptul că aveți nevoie de personal. Iar a migrat personalul pe la alte instituții?

Dna Dolniceau-Visean Simona - Serviciul Public Finanțe Locale

Da, domnul viceprimar, suntem nevoiți să facem niște schimbări în activitatea noastră pentru a ne putea descurca cu numărul de personal pe care îl avem acum, ca orice manager încerc să fac și niște planuri pe termen lung, respectiv să întineresc vârsta, salariații practic având în vedere faptul că numai anul acesta ne-au plecat și ne vor pleca 9 persoane la pensie. Eu încerc să fac acest plan în continuare dacă ni se va aproba să angajez, bine, dacă nu ne vom descurca cu ceea ce avem.

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc frumos!

5

Dna Dolniceau-Vișean Simona - Serviciul Public Finanțe Locale

Mulțumesc si eu!

5                     5

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi „pentru”.


Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale 5

Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și normativului de personal ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

»

Vă rog, domnul Palaș!

Dl Palas Alexandru Paul

Mulțumesc domnule președinte, în statul de funcții, la poziția 298, vă rog să fiți de acord să modificăm funcția de medic specialist, s-o transformăm în medic primar, epidemiologie. în acest moment nu avem un astfel de medic și există în acest moment o ofertă a unui medic, dar din nefericire nu avem postul.

Dl George Sorin Botez

Trebuie acest post?

Dl Palaș Alexandru Paul

Da. Este necesar.

Dl George Sorin Botez

E cineva de la spital?

Dl Palas Alexandru Paul

Doamna director si-a cerut scuze...

5

Dl George Sorin Botez

Nu, doamna director, dacă e cineva?

Dl Palaș Alexandru Paul

A plecat fiindcă are copilul bolnav, e sub tratament, din acest motiv.

Reprezentant Spitalul Municipal Ploiești

Sunt de la Resurse Umane, dacă vă pot ajuta cu un răspuns...

Dl George Sorin Botez

Avem nevoie de acest medic?

Reprezentant Spitalul Municipal Ploiești

j O    X

Da, sigur că da.                                                    j        w'v

Trebuie să avem în componența cabinetului compartimeniiâui de .pre^ infecțiilor asociate asistenței medicale un medic epidemiologie...

Dl George Sorin Botez

Față de proiectul inițial, este o modificare?

Reprezentant Spitalul Municipal Ploiești Da.

Dl George Sorin Botez

Deci este un amendament?

Reprezentant Spitalul Municipal Ploiești Da.

Dl Palas Alexandru Paul

Exact.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi „pentru”. Mulțumesc!

*

In afară de acest amendament, avem doar proiectul, da ?

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2018 -2021 cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi „pentru”. Mulțumesc!

***

Trecem Ia punctul 20 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi "pentru”.


Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27, pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35 - inițiat de consilierii Mari lena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

***

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiului excedentar în suprafață de 20,10 mp aparținând Colegiului Tehnic „Elie Radu” Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Marius Andrei Dinu, Florina Alina Sorescu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

26 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind mutarea unor chiriași - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu, Marcu Valentin.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

’îA ii. i.} &:: ■— ' :

Z 7 ' r—•- - ,,

26 de voturi "pentru”.


.« u

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind repârtizareâ'de locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu. Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi„Proiect de hotărâre privind includerea a trei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Gabriel Constantin Minea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de 64,69 m.p. situat în Ploiești, Piața Victoriei nr. 7, bl. A Est, număr cadastral 132071, Carte Funciară 132071, către doamna Călinescu Constanze Eugenia - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog.”

Vă rog, domnul...

Dl Marcu Valentin

Domnul Președinte, aș dori să ne precizeze domnul director de la Direcția de Patrimoniu dacă este vorba despre terenul de sub imobil sau terenul de lângă imobil și pun aceasta întrebare deoarece la pagina 12 din raportul de evaluare, la câipitph^^^cn^a terenului” se vorbește că pe teren au fost identificate bunuri mobile suplE^entare^c^a^ce nu ar fi cazul în situația în care terenul ar fi sub un imobil. De asemci'f^â^la.am'enajarea terenului se precizează: suprafața de teren este acoperită cu pavele din betoritgșfejvdrbă de terenul de sub clădire sau terenul de lângă clădire?

Dl Tâbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Buna ziua! Conform evidențelor cadastrale, a extrasului de carte funciară, ... de carte funciară, precum și evidențelor din arhivele municipalității este vorba de un teren cotă indiviză din terenul situat sub ansamblul de locuințe.

Dl Marcu Valentin

Și atunci de ce în raportul de evaluare se precizează că sunt bunuri imobile suplimentare pe teren și că suprafața de teren este acoperită cu pavele din beton, deci nu spune că este... La descrierea terenului în raportul de evaluare, pe care noi trebuie să ni-1 însusim.

9

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu pot să mă exprim cu privire la această precizare a domnului evaluator, probabil că dânsul face și o descriere a zonei. Terenul care face obiectul hotărârii acesta este ...

Dl George Sorin Botez

Am fost informat că din același context există și un vot negativ de la comisa de patrimoniu. Din toate aceste chestiuni, eu propun prorogarea discutării în vederea refundamentării și a studierii observațiilor realizate de domnul consilier Marcu, personal mi se par pertinente și domnul Tăbârcă, vă rog să cercetați să vedeți despre ce este vorba.

Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Domnul Dănescu, să ne spuneți și părerea dumneavoastră.

Dl Dănescu Ștefan

Am dat aviz negativ.

Dl George Sorin Botez

Deci propunere de prorogare.

Da, domnul Pană!

Dl Pană George

Mulțumesc domnule președinte! Domnul director de la patrimoniu, v-aș ruga să verificați și dacă acest bloc are un subsol și dacă cumva acel subsol a fost cumpărat anterior de persoana care dorește să cumpere terenul de sub proprietatea pe care o are. Și mai mult decât atât, dacă în acel subsol există cumva ceva instalații, dotări tehnice care eventual ar putea să prejudicieze buna funcționare a blocului în ansamblu. Deci ar trebui să avem o imagine mai clară asupra acestui aspect. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

*

Domnul consilier Marcu a părăsit sala, suntem 25 de consilieri în sală.

*

Supunem la vot propunerea de prorogare.

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul a fost prorogat.

***

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de 604,46 m.p. situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, număr cadastral 8941, Carte Funciară 133589, către S.C. NOVADEX & CA S.R.L. - initiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionut Vîscan, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Vă rog.

Dl Sicoie Florin Lucian

Eu am ridicat problema preemțiunii. M-am lămurit că ea nu se aplică în situația în care cel care vinde este statul, deci...

Dl George Sorin Botez

Nu mai este cazul. Mulțumesc!

*

S-a întors domnul Marcu. Suntem 26 de consilieri.

*

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Sanda Iancu Valentin a suprafeței de teren de 582 m.p., situat în Ploiești, str. Buștenari nr. 39, cu nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva, Robert Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog.”

Aici cum e avizul, domnul...

Dl Dănescu Ștefan

Favorabil.

Dl George Sorin Botez

Am uitat să vă anunț, o să o fac acum, toate proiectele supuse ordinii de zi au votul de legalitate din partea secretarului.

Dl Laurențiu Dițu

Corect.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot.

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 abținere

^lÂ-\ ,'<V / <A \£ \ A 7       ® J

Cu 25 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilieLȘîtbht^ft^or|he, proiectul a fost adoptat.

*w*                            ____

•£«ahoM£\j!, ■' Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privi'hu-âhitrăinarea prin vânzare către domnul Munteanu Ion a suprafeței de teren de 135 mp, situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A, cu nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.

Avizul? Favorabil! Mulțumesc.

5

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot: Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și ASOCIAȚIA “PRAHOVA ÎN ACȚIUNE” pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Democrației nr. 56, bloc H5, parter - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Gheorghe Popa și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert-Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Da, doamna Stanciu, vă rog!


Dna Marilena Stanciu


Vreau să fac un amendament, în temeiul articolului 8 alin. 4 ^in 1003/2015, de fapt este Ordinul nr. 437 din 10 ianuarie 2018.

Dl George Sorin Botez

Cu titlul puțin modificat, da?

Dna Marilena Stanciu

Da.

Dl George Sorin Botez

Bine mulțumesc!

J

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi „pentru”.

*

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supun la vot.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 ale Hotărârii nr. 464/28.11.2017 privind completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Piața Victoriei, nr. 5, bloc B Est, parter - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Marius Nicolae Mateescu și Bogdan Hodorog.”

Dacă ați modificat titlul, dați-mi-1 vă rog pe cel nou.

La punctul 36 la ședința operativă de ieri am invocat... din^itlU^ âM âjp^s la concluzia că trebuie să vă prezentăm o hotărâre cu un titlu „citibil” și^țe îOofrpg-^care o aveți dumneavoastră acum pe ecran. Și începem ca orice consiliu 'cage; seAe|pfectă, cu această erată pe care o supun votului dumneavoastră.

*

Supun la vot schimbarea titlului hotărârii:

"privind modificarea Hotărârii nr.464/28.11.2017 privind completarea Anexei nr.6 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str.Piața Victoriei, nr.5, bloc B Est, parter”

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi „pentru”.

*

Avem ceva discuții de făcut în conținut? Văd că mai avem două amendamente, doamna Stanciu?

Dna Marilena Stanciu

Acestea erau.

Dl George Sorin Botez

Da? La articolul 1, aprobă modificarea.

Dna Marilena Stanciu

Da și mai avem în conținutul hotărârii "modifică Hotărârea nr. 464 din 28.11.2017" și hotărăște "aprobă modificarea Hotărârii nr. 464/28.11.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești prin înlocuirea cu anexa...”

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot cele două amendamente din articolul 1 :*

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

*

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul în integralitatea lui.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești" a terenului situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 230 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 38 de pe oprdinea de zi "Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării acestora - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

26 de voturi ”pentru”. Adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe oprdinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea art.l al Hotărârii nr. 220/01.09.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind concesionarea unei suprafețe de teren din Șoseaua Vestului, nr. 9, pentru sistematizarea accesului la Supermarketul S.C. TERRA INVEST S.R.L. (actual S.C. Kaufland România Societate în Comandită) - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 40 de pe oprdinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Robert Ionuț Vîscan, Bogdan Hodorog și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

26 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei/achiziționării imobilelor restituite sau care urmează să fie


restituite foștilor proprietari care afectează o parte din terenul

„I.L. Caragiale” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și în primul rând trebuie să stabilim numărul de membri. Dl Gan Dl Ganea Cristian Mihai

Cinci membri din rândul consilierilor și să facă parte și din executiv mi-aș dori. Vreo șapte.

Dl George Sorin Botez

Atunci la articolul 1 vom spune așa: „Aprobă constituirea comisiei de negociere a chiriei și, după caz, achiziționării imobilelor restituite ...”

Sunt mai mult imobile acolo?

Domnul Tăbârcă, sunt mai multe cereri soluționate pe același amplasament sau este o cerere pentru toată suprafața?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

In incinta Colegiului Național ”Ion Luca Caragiale” existe trei revendicări din partea foștilor proprietari. Una este soluționată definitiv, irevocabil printr-o sentință judecătorească.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Dar mai e ceva? Mai e vreunul?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da. încă două, față de ce avem.

Dl George Sorin Botez

Sunt soluționate?

9

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Una este în curs, pe obligație a face...

Dl George Sorin Botez în instanță amândouă, da?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Iar una este finalizată, dar nu este pus în posesie, se lucrează la situațiile cadastrale. Dl George Sorin Botez

Eu vreau comisia asta rău de tot, dar dacă nu am o certitudine asupra calității proprietarului, cu cine stau de vorbă?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Anticipam această întrebare din partea dumneavoastră, există certitudinea deoarece revendicarea este făcută pe Legea 10. Comisia de Legea 10 a aprobat cererea conform normelor imperative, însă între timp, unul dintre notificanți a decedat iar ceilalți au ales o variantă de a merge în intanță pe obligație a face.

Dl George Sorin Botez

Pentru ce?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Să emitem dispoziție în anumite condiții.

Dl George Sorin Botez

Oficiul juridic, despre ce este vorba?

Mi-ați spus că s-a soluționat pe legea 10.

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu


Nu, există proces-verbal de soluționare pe Legea 10. De aprobare a restituirii. Nu s-a dat dispoziția, deoarece între timp unul dintre notificanți a decedat, ceilalți au preferat această cale în instanță.

9

Dl George Sorin Botez

Deci ea nu este ținută de starea în viață a solicitantului. Dispoziția produce efecte asupra moștenitorilor solicitantului. Da?

Vă dați seama ce ar însemna la nivel de țară, unii care au făcut cereri prin ’91 pe Legea 18 și nici acum nu le-a emis titlurile, ăia au murit și ei și copiii dacă ai avut noroc.

De ce nu s-a emis? Cu cine discut?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Aceasta a fost problema inițială. Nu se cunoșteau moștenitorii uneia dintre persoanele care a formulat notificare conform Legii 10, în plus față de acest impediment mai există și unul financiar, persoanele au primit depăgubiri la vremea respectivă, ca atare cam asta cred că se speră în instanță, să fie scutiți de la retumarea acelor sume actualizate la zi.

Pentru că ați întrebat de ce s-au dus toți în intanță din moment ce noi le-am dat un aviz favorabil.

Dl George Sorin Botez

--------&

întrebare. Dacă spuneți dumneavoastră că așa stă situația, de ce s-a împrejmuit terenul respectiv de către proprietarii respectivi?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Direcția Gestiune Patrimoniu

Acel gard este amplasat de către proprietarii de la adresa poștală Ioan Th. Grigore nr. 14, cei care au sentință și sunt puși în posesie.

Dl George Sorin Botez

Atunci vom face în felul următor: vom constitui această comisie și vom ruga distinșii colegi care vor face parte din această comisie, cu asistența și a unui coleg de la oficiul juridic, să stea de vorbă și să negocieze cu aceia dintre proprietarii care au titlu consolidat pe acel teren. Adică să nu fie niciun fel de dubiu asupra titlului respectiv. In așa fel încât să nu intru într-o negociere cu cineva care într-o formă sau alta are anumite probleme legate de titlul pe care-1 deține.

Drept pentru care, eu vă propun în contextul a ceea ce am spus, că trebuie să știm că vorbim exact cu proprietarul care are și acolo are, să scoatem sintagma ”sau care urmează să fie restituite foștilor proprietari”. Adică să discutăm numai cu cei care au situația lacrimă. De acord toată lumea?

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?Supunem la vot propunerea domnului viceprimar Ganea pri "formată din cinci consilieri locali și trei persoane din executiv num nrimarnliii


Din comisie fac parte următorii consilieri locali:”

Având în vedere faptul că este vorba de o problemă care a fost susținută de colegul nostru Tudor Aurelian, eu îl propun pe domnia sa.

Dl Ganea Cristian Mihai

Domnul Dinu Marius și domnul Botez George.

Dl Pană George

Din partea A.L.D.E. domnul Sorin Văduva.

Dl Hodorog Bogdan

Claudia Sălceanu.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul privind numirea a cinci consilieri locali și trei persoane din executiv numite prin dispoziția primarului:

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi "pentru”.

Fiind vorba de vot de persoane, supunem la vot votul deschis:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi "pentru”.

Supunem la vot numirile care au fost făcute:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

26 de voturi "pentru”.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de

"A investiții «Modernizare Cartier Albert, străzile: Bulevardul Republicii (tronsbh pgrfea dreaptă dinspre str. Amaradiei spre str. Lotrului), Șoseaua Buda, Lotrului,. /AmaradBi, Gilortului, Prelungirea Buda» - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Gan'eâ^?' V

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:                            ; '

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren cu funcțiunea TER în zonă de instituții și servicii” str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 380, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Ștefan Dănescu, Iulian Bolocan și Claudia Sălceanu.”

Este cineva de la urbanism?

Doamna director, am o rugăminte, avem o temere și vreau să ne-o înlăturați dumneavoastră.

Am înțeles că este o zonă limitrofa, cu un proiect pe care primăria dorește să-l inițieze pe fonduri europene și vrem să fim convinși că ceea ce ne-ați propus dumneavoastră nu aduce atingeri proiectului nostru.

Dna Neagu Rita - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Doamna arhitect șef a spus că nu aduce atingere proiectului cu primăria.

Dl George Sorin Botez

Lăsați ce a spus doamna arhitec șef, ce spuneți dumneavoastră?

Dna Neagu Rita - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Știu că s-a luat legătura cu cei de la Intergrup, cu proiectanții și s-a stabilit.

Dl George Sorin Botez

Ce s-a stabilit doamnă?

Nu vreau să vă pun în încurcătură. Vreau să ne lămurim. Afectează cu ceva proiectul nostru sau nu afectează?

Dna Neagu Rita - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Din spusele doamnei arhitect șef, nu afectează.

Dl George Sorin Botez

Nu din spusele doamnei arhitect șef. Eu vă întreb pe dumneavoastră. Nu să-mi spuneți ce spune doamna arhitect șef. Pentru că ieri la ședința operativă unde nu ați fost dumneavoastră, doamna arhitect șef a spus că dumneavoastră ați semnat documentele pentru asta și că știe că nu este. Dar noi vrem să avem o certitudine asta este toată treaba. Nu vrem să încurcăm pe nimeni, dar nici nu vrem să ne încurcăm singuri.

Dl Dănescu Ștefan

Eu propun prorogarea.

Dl George Sorin Botez

Doamna director, vă rog mult de tot. Este miza mult prea mare ca să ne putem permite greșeli. Nu avem nimic cu acest proiect. Dar vrem un document emis de dumneavoastră,

/4PS A? ■ semnat de cine vreți dumneavoastră, că acest proiect nu afectează proțeâiiî?pe.Tor care-1 are primăria, nu știm dacă este în zona respectivă, dacă este în zonă limitrof Vă rog mult!


Supunem la vot propunerea de prorogare: Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?     - 2 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi ”pentru” și 2 voturi "împotrivă” ale consilierilor Cosma Marcian și Minea Constantin proiectul a fost prorogat.

*

Domnul Minea, ce știți despre acest proiect?

Dl Minea Constantin Gabriel

L-am văzut și știam că are și aprobarea de la urbanism. Este în sensul giratoriu în zona aceea de la pod.

Dl George Sorin Botez

Noi am vrut să știm, dacă acest proiect pe care vrem să-l aprobăm, aduce sau nu atingere unui proiect european pe care primăria vrea să-1 facă acolo. Și am cerut să ni se certifice că nu aduce atingere. Nu a fost nimeni capabil să ne spună chestia asta. Și atunci am spus, ca să nu-1 respingem pentru că nu vrem să încălcăm drepturile cetățenilor, îl amânăm ca să ne aducă cineva un document prin care să ne certifice că este albă sau neagră.

Dl Minea Constantin Gabriel

Ieri înțelesesem de la doamna arhitect șef că nu aduce nicio atingere. Așa a spus dânsa.

Dl George Sorin Botez

Dacă dumneavoastră vă asumați responsabilitatea să-l votați este treaba dumneavoastră.

***

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Botez George Sorin.

DI George Sorin Botez

înțeleg că nu mai sunt alte propuneri.

Fiind vorba de vot de persoane propun votul deschis.

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  1 vot

5

25 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu Gheorghe.

*

Supun la vot nominalizarea:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

/V'"'"■■■

Dacă se abține cineva? -  1 vot                           : r- ’Ș/-^

25 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Gheorghd. i;

•Â’


’ Vi

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  1 vot

Cu 25 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu Gheorghe, proiectul a fost adoptat.

Regăsiți în mape "Informare privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru semestrul al Il-lea al anului 2017” și ”Informare privind Raportul de activitate al conducerii S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2017”.

Trecem la punctele introduse suplimentar pe ordinea de zi:

Punctul 1 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2019-2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Ganea Cristian Mihai

Cât de urgentă este aprobarea acestui buget? îl rog pe domnul director Alexandri să ne prezinte și nouă.

Dl Alexandri Nicolae - Director SC T.C.E. SA

Aprobarea acestui buget este o urgență, neaprobarea lui ar însemna să funcționăm cu 20% din bugetul pe anul trecut în ceea ce privește capitolul cheltuieli și în felul acesta nu ne-am putea onora obligațiile care le avem asumate prin cele trei eșalonări pe care le avem cu A.N.A.F.-ul, cu S.P.F.L.-ul și de asemnea și cu Primăria Municipiului Ploiești.

Dl Ganea Cristian Mihai

La creionarea bugetului municipiului Ploiești, știu că ați fost văduviți de o sumă. Rămăsese ca la jumătatea anului să completăm această sumă. Și de aceea nu înțelegeam de ce venim în martie cu aceasată grabă. Aveți cum să funcționați martie, aprilie, mai?

Dl Alexandri Nicolae - Director SC T.C.E. SA

Prevedere bugetară există, dar neaprobarea bugetului în 45 de zile de la aprobarea de către dumneavoastră a bugetului municipiului, nu mai avem voie după aceea să funcționăm ??? din cheltuieli ci cu maxim 90% din cheltuielile lunare ale anului aferent. Și fără acesta, noi nu mai putem să cheltuim efectiv banii, dacă nu se aprobă acest buget, care i-am cheltuit în lunile anterioare în anul precedent. Și în felul acesta, nu mai putem să ne ??? toate obligațiile pe care le avem asumate prin acele eșalonări. Nu mai pot să cheltui. Să plătesc. Asta este de fapt urgența.

DI Pană George                                          ,^'^j             •

Domnul director, înțeleg că prin propunerea de buget pe care ăți|naiittat-djconsiliului prin intermediul C.A., respectiv A.G.A. solicitați niște sume suplimentarejfață dacele prevăzute la acest moment în bugetul local al municipiului Ploiești. Corect? :   ?

Dl Alexandri Nicolae - Director SC T.C.E. SA

Eu nu solicit niște sume suplimentare. Nu solicităm niște sume în plus față de ceea ce a adoptat Primăria Municipiului Ploiești. Primăria Municipiului Ploiești, a alocat până la acest moment prin bugetul din 16 februarie o jumătate din necesarul pentru acoperirea gratuităților și reducerilor pe tot anul 2018. Noi am pus în buget, nu am solicitat ca acum să faceți o rectificare dumneavoastră, să alocați toată suma, ci am pus la previziuni pentru noi, pentru bugetul T.C.E.-ului, suma rămasă de alocat până la sfârșitul anului.

Dl Pană George

Bun. Deci este totuși o diferență de sumă, da? Față de ceea ce este aprobat, respectiv 20.178 de lei cu titlu de subvenție, nu vorbesc de banii care vin prin intermediul A.S.S.C.-ului, ci suma pe care dumneavoastră ați preconizat-o în buget.

Atunci, doamna director economic de la Primăria Municipiului Ploiești, doamna Gavrilă, sunteti în sală?

Explicați-mi și mie ultima frază a raportului de specialitate comun, în care spuneți în felul următor: ”față de cele prezentate mai sus, având în vedere faptul că sumele alocate conform buget loca, buget A.S.S.C. corespund cu cele prevăzute în bugetul S.C. TCE, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat”. Pe cale de consecință vă întreb, sumele din procentul aprobat de municipiul Ploiești, raportat la ceea ce a spus domnul director Nae Alexandri, corespund sau nu cu ceea ce a susținut domnul director Nae Alexandri?

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

A                                                -              *                    ---

In poziția în care și-au trecut sumele alocate de la bugetul local, sunt acolo, la locul lor. Celelalte previzionate pentru cea de acoperit în baza hotărârilor consiliului local, gratuităților, se află la altă poziție.

Dl Pană George

Doamnă eu vă întreb, corespund sumele între cele două bugete sau nu? Așa ați fundamentat avizul pozitiv pe care l-ați dat.

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

Da, în situația în care...

Dl George Sorin Botez

Doamnă, o întrebare ca să fiu eu mai direct, dacă eu îi spun prietenului Nae Alexandri, uite tu la firmă ai 400 de lei anul acesta și mie în buget îmi apare că e al 15-lea, e bine sau nu e bine? Vă întreb, da sau nu?

Nu îmi trebuie ca ce are el în bugetul de venituri și cheltuieli, că e la certitudini sau la previziunile care și le face el, să bată cu ce disponibil am eu pentru el și activitatea lui în bugetul meu? Poate să existe o discrepanță între ceea ce am eu în buget și ceea ce are el în buget? Vă întreb? Da sau nu?

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

Nu.

Dl George Sorin Botez                                      '      ____ ’

Dacă nu, întrebarea este cum ați dat dumneavoastră un aviz favorabil, în cbbțlițiile în care, prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu, se creează această discrepanță între, cega ee a alocat consiliul local prin bugetul municipiului Ploiești și ceea ce a priplitșâifdf firma^să primească domnul T.C.E. prin această hotărâre. Cum se rezolvă din punct 'de yedereTegal această chestiune și de ce nu este scrisă în raportul de specialitate?

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

Inițial au fost discuții că își va împărți bugetul pe sumele alocate de la bugetul local, după care...

Dl Pană George

Doamna director, afirmați aici că cele două sume corespund.

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

Nu cele două, poziția la care se spune...

Dl Pană George

Nu, scrieți "Sumele alocate conform buget corespund cu cele propuse în bugetul T.C.E.”

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

Sumele, pentru că sunt mai multe, din mai multe părți.

Dl Pană George

Am înțeles. Deci din punctul meu de vedere sumele nu corespund.

Dommnul director Alexandri, mai am o întrebare la dumneavoastră. Prin alocarea pe care o aveți de la Municipiul Ploiești, o parte din acestea cu titlu de subvenție cele pentru pensionari și celelalte subvenții care mai vin către dumneavoastră, s-a stabilit un cuantum. Pe de altă parte tot de la Primăria municipiului Ploiești către T.C.E., prin intermediul A.S.S.C. este adevărat, mai vin niște sume fundamentate în baza unei legi care ne obligă să asigurăm transportul pentru persoanele care au anumite deficiențe ale sănătății.

întrebarea mea, și aș vrea să știu dacă răspunsul este în sensul în care sper să fie, este următoarea: dacă un pensionar are și un grad de handicap, subvenția primită de la municipiul Ploiești pentru pensionari, este prinsă într-o anumită categorie, banii care merg potrivit legii către persoanele cu handicap vin prin altă filieră, respectiv prin A.S.S.C.

întrebarea este: suntem cumva în situația în care avem o dublă alocare pentru aceeași persoană și dacă nu, cum faceți diferența?

Dl Alexandri Nicolae - Director SC T.C.E. SA

Nu suntem în niciun caz într-o dublare a subvenției, pentru că pensionarii, pe lista de la A.S.S.C. se fac verificări și nu pot să apară pensionari pe lista de la A.S.S.C., persoane cu dizabilități. în cazul în care apar astfel de dublaje, teoretic, ar putea exista această situație, spuneți dumneavoastră, persoanele care au o pensie pentru dizabilități, o pensie specială, și ar beneficia și de dreptul de gratuitate fiind persoană cu dizabilități. Se fac încrucișări și imediat îl elimină din una din situații. Nu avem situații de genul acesta. Inclusiv R.A.S.P.-ul a verificat lucrul acesta și nu au fost înregistrate astfel de situații.

Vizavi de comentariile care s-au făcut pe buget, dumneavoastră puteți să țineți cont că bugetul de venituri și cheltuieli al T.C.E.-ului este o previziune a lui.

Noi am pus intr-adevăr, la capitolul sume de încasat anul acesta, clta^șSigureMe la <e acoperit, ilL         ___4-

'     ” *                        -----        ÎApânemueiiih<6ând o

~ ’           z < k A.""      . -


primărie, suma pe care o aveți dumneavoastră în buget. La cealaltă sumă rămasă, de acoperit, am și făcut mențiunea. De asta am pus-o și la un anumit capitol. Surnă'cc a rămas dejftocat pentru anul 2018. Noi nu putem să prezentăm un altfel de buget și sa ^pdnșriațâciiiâ<âând o hotărâre de consiliu local este validă, este în picioare, nu este dată pe șase lUhfeesfe dată pe un termen imprescriptibil, că noi pe aceste venituri din luna iunie încolo, nu ne putem baza. Așa nu ne putem baza nici pe veniturile cetățenilor din Ploiești. Știm noi sigur că ei vor mai cumpăra atâtea bilete și abonamente ca anul trecut?

Raționamentul spus de domnul Pană mi se pare corect. Noi am pus corect în buget la acest moment, la capitolul alocări de la consiliul local al Municipiului Ploiești, exact suma care ne-ați prins-o la buget, și atunci am astras atenția că avem un necesar de 420 de miliarde, dar dumneavoastră ne-ați spus că nu aveți bani la primărie să-i puneți, puneți doar pentru șase luni. Noi nu putem să nu punem în previziunea noastră sumele până la sfârșitul anului. Nu avem cum. Dar nu am pus-o decât la un alt capitol ce urmează a se primi.

Dl Pană George

Nu domnul director, asta știu că este o previziune. întrebarea la care ați răspuns acum în a doua parte se duce către doamna director a direcției economice, care dumneaei confirma faptul că cele două sume corespund. Iar pe de altă parte, aș dori să-mi produceți și mie un document din care să reiasă modalitatea în care se fac verificările încrucișate asa cum 5                  5

spuneți dumneavoastră, și vreau să știu dacă într-adevăr, nu știu dacă este cineva de la R.A.S.P. pe aici, dar aș dori ca tot scris, să-mi spună și mie cum face R.A.S.P.-ul verificările cu privire la persoanele care primesc bani sau se fac decontările prin intermediul A.S.S.C.-ului. Mulțumesc!

DI Ganea Cristian Mihai

A              ...

înseamnă că la bugetul S.G.U.-ului am greșit. Pentru că este exact aceeași situație.

Dl George Sorin Botez

Acolo am făcut echivalența, între cât am alocat noi de la Ploiești și cât au prins ei în buget. Pe când aici se cere să nu existe această echivalență.

Dl Ganea Cristian Mihai

Când am greșit, atunci? Sau greșim acum?

Dl Primar

Ideea este că noi avem o hotărâre de consiliu local, care într-o formă sau alta este o obligație pe care noi trebuie să o respectăm pe parcursul unui an de zile, este o obligație pe care noi o avem referitoare la anumite facilități pe care le acordăm anumitor categorii sociale. Este o chestiune aproape matematică, cu diferențe plus, minus, în funcție de evoluția demografică. Număr de pensionari ori tarif rezultă o sumă de bani pe un an de zile, bineînțeles înmulțit cu numărul de luni, tariful fiind pe un an. Pentru elevi, pentru studenți, de asemenea. Pentru persoane cu dizabilități, pentru cetățenii de onoare, veterani și revoluționari.

De asemenea, așa cum am văzut și la S.G.U. și T.C.E.-ul putea să vină să spună că din veniturile proprii poate să facă nu știu ce sumă. Dar, pe de altă parte, a fost o abordare corectă și cred că nu putem pune în discuție faptul că neaprobarea acestei hotărâri de consiliu local poate duce la situația pe care a explicat-o domnul director mai devreme. Cu

f{                   \ *\

ff               • ■ i3J l |

siguranță pe parcursul anului se vor face economii, sume care vpr întregi dț la^acba sumă pe care o vom aloca, așa cum a precizat și domnul director în buget, va tfșcp^/bapitolul care este de asemenea prevăzut în capitolul de buget al municipiului PloieștT^Ceasta este situația.

3

Mulțumesc!

3

Dl George Sorin Botez

Poate cineva să concluzioneze, pentru că eu am auzit numai puncte de vedere? Domnul Palaș, vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul


Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                                        9

Este complicat de analizat această speță, pentru că pe de o parte avem obligația noastră pe care ne-am asumat-o prin hotărâre de consiliu local de a asigura gratuitate unor persoane, vorbesc aici despre pensionari, vorbesc despre persoane cu handicap care obligație vine prin efectul legii, vorbesc despre elevi, studenți, iar pe de altă parte avem constrângerile bugetare. Noi avem alocați anul acesta, dacă nu mă înșeală memoria, cumulat, o alocare directă prin A.S.S.C. vreo 26 de milioane de lei. Ceea ce înseamnă încasare pentru T.C.E., cu T.V.A. fără T.V.A. vreo 23. Acum, problema care se pune este cine își asumă responsabilitatea? Și-o asumă consiliul de administrație să facă ordine în firmă și să se încadreze în banii ăștia sau noi consiliul local să vedem de unde facem rost de încă 23 de milioane până la sfârșitul anului să asigurăm buna funcționare a firmei. în fond despre asta este vorba.

Acum, îmi permit să vă spun un lucru: pe primele două luni la nivel național există un deficit pe încasări de cinci miliarde de lei. Asta înseamnă că statul român a încasat cu cinci miliarde de lei mai puțin decât a cheltuit.

O să spuneți, bun, și ce îmi spui tu mie povești de astea în consiliul local? Păi vă spun, pentru că mare parte din veniturile noastre vin din cotele defalcate din T.V.A și din cotele defalcate din I.V.G. Dacă previziunile noastre privind încasările de venituri nu se vor realiza, vom avea o serioasă problemă în a doua jumătate a anului. Dacă nu vom reuși să ne încasăm veniturile, vom avea o serioasă problemă pe asigurarea funcționării, așa cum am croit-o noi la începutul anului. Cu atât mai puțin, să venim cu suplimentări, așa cum ni se sugerează prin proiectul de hotărâre pe care-1 avem în dezbatere în momentul de față. Este greu de luat o decizie în acest moment. Dacă noi în consiliul local ne asumăm sau nu ne asumăm această responsabilitate, pentru că în acest moment, aprobând acest proiect propus de către T.C.E., implicit vom fi de acord cu faptul ca la un moment dat, le vom da banii aceia. întrebarea este, de unde?

Dl Alexandri Nicolae - Director SC T.C.E. SA

Vreau să fac o intervenție aici, pentru că nu-1 mai înțeleg pe domnul consilier Palaș.

Mai devreme a făcut o expunere că nu este avocatul unui operator privat și a vorbit de o cheltuială la acel operator privat de vreo 70 de milioane de lei care trebuie acoperită.

Dl Palaș-Alexandru Paul

M-ați auzit pe mine spunând...

Dl Alexandri Nicolae - Director SC T.C.E. SA

Da, chiar în ședința de astăzi. Și ați spus că nu sunteți avocatul lor.


Ș7 O'

Dl Palaș-Alexandru Paul                                 V’St

Scuzați-mă, vreau să se înregistreze. Total fals.

Dacă mergeți pe înregistrare o să vedeți că nu am afirmat o clipărf^^I^ă țreMiie acoperită cheltuiala de 70 de milioane de lei, l-am rugat pe domnul Primar să ne informeze asupra situației de fapt și atât. Nimic altceva.

Dl Alexandri Nicolae - Director SC T.C.E. SA

O.k. îmi retrag atunci...

Dar vreau să spun un lucru: iar avem aceleași discuții în consiliul local pe care le-am avut și anul trecut. Dacă dumneavoastră credeți că un consiliu de administrație care are în față o hotărâre de consiliu local și care are o responsabilitate, hotărâre care a fost adoptată anul trecut de consiliul local și totodată în anul 2015 a mai fost adoptată una, aceste hotărâri produc efecte, creează obligații pe care nu poate să și ie asume societatea. Dumneavoastră ați spus să facă ordine consiliul de administrație în cadrul societății. Nu vă supărați, dumneavoastră plătiți prin acești bani, consiliul local, prestațiile pe care S.C. TCE este obligat prin contractul de delegare și prin două hotărâri de consiliu local să le realizeze. Noi am eliberat autorizații gratuite pentru pensionari valabile pe tot anul 2018, pentru că așa spune Regulamentul de aprobare a facilităților. Nu am venit acum și am cerut rectificarea bugetului. Noi am spus doar, că aceste sume ar urma să se primească. Dacă aceste sume nu ar urma să se primească, ar trebui modificată hotărârea de consiliu local ca să știm și noi ce avem de făcut. Nu se poate noi să ne construim un buget fără să avem o certitudine a unor sume. Nici un manager nu poate să facă lucrul acesta. Nu pot să umflu veniturile societății cu niște venituri artificiale. Ba din contră, sunt obligat să iau în calcul niște venituri care derivă din niște contracte și niște legi. Nu am cum să le dau la o parte.

Luați o altfel de hotărâre, dar să știe și populația municipiului Ploiești, că poate din iunie încolo, poate, nu vor mai avea gratuitate. Este posibil, nu știu, dumneavoastră decideți. Sau poate vor avea în continuare. Și în anii anteriori, la fel, s-au făcut alocări de sume pe parcursul anului. Și în BVC-ul TCE-ului s-au prins aceste sume ca previzionate a se încasa. Este clar că nu pot să vă oblig să mi le dați, dar nici dumneavoastră nu mă puteți pune pe mine să previzionez din veniturile mele. Eu nu am de unde să fac aceste venituri singur.

Mai ales Curtea de Conturi, în anul 2012, știți că noi plătim acum la S.P.F.L. sume de bani, 170 de miliarde tocmai datorită faptului că noi nu ne-am încasat contravaloarea prestațiilor noastre către pensionari la o justă valoare. Nu ne poate susține societatea.

Dl Ganea Cristian Mihai

Sincer, aș fi cerut o pauză pentru consultări.

Dl George Sorin Botez

O să trebuiască să ne consultăm puțin, dar domnul Alexandri, eu vă pun următoarea întrebare: în momentul în care s-a croit bugetul municipiului Ploiești pe anul 2018, noi am plecat de la niște principii, și am spus în felul următor, de comun acord: pentru activitatea generată de transportul T.C.E. și acoperirea subvențiilor, pentru toate treburile pe care le aveți dumneavoastră noi avem 2 lei. Știind că această afacere cu dumneavoastră o să ne coste până la sfârșitul anului poate 4 lei sau poate 5 lei. Poziția respectivă care a fost alimentată cu 2 lei, că atât am avut la momentul respectiv tot datorită unor restricții cauzate

de modificarea legii, care a făcut să plece spre bugetul local măi pdtiițfwini^ecât plecau anul trecut. Stiti chestia asta. Bun.                                 U-'W

Eu am făcut acest buget, când zic "eu” zic "consiliul", îhurmătoărea<KWstiune: Hai cu banii pe care îi am să pot să aloc pe primele șase luni probăbif          luni, nu știu

exact, tot ceea ce am ca să nu bulversez tot sistemul de transport, tot sistemul de gratuități, pentru că nu pot o lună să dau, trei luni să nu dau, fizic nu se poate și am zis că în iunie sau până în iunie, în funcție de ce surse mai apar, în funcție de ce reglementări noi apar, o să iau o decizie să văd dacă pot sau nu pot să susțin și partea a doua a anului, acea gratuitate, acea subvenție pentru elevi, toate elementele care sunt în relația cu dumneavoastră. Ați participat și știți foarte bine că așa s-a pus problema nu numai cu T.C E.-ul ci cu toată lumea. Inclusiv cu S.G.U.-ul care cerea 25 de milioane sau 35 și a primit 10. Spunând, las că nu o să rămânem fără bani, dar să vedem de unde putem să facem economii, că din exercițiul bugetar îți dai seama de unde ai mai putea să mai aduni niște bani sau de unde ai putea să mai economisești.

5

Acum eu vă întreb pe dumneavostră în felul următor: de ce țineți dumneavoastră neapărat, având în vedere că noi suntem o echipă, dumneavoastră nu sunteți în conflict cu noi sau noi în conflict cu dumneavoastră și nici nu vrem să fim. De ce țineți dumneavoastră să vă faceți un buget de venituri și cheltuieli generat de niște hotărâri de consiliu, în condițiile în care consiliul nu știe dacă va avea fondurile necesare pentru a susține efectele hotărârilor respective pe tot anul și nu faceți în oglindă cu ceea ce face acționarul dumneavoastră majoritar. Asta este o întrebare la care trebuie să vă gândiți să-mi dați și mie un răspuns. Adică de ce dumneavoastră vreți să vă vedeți, pe românește, scuzați-mi expresia, "calul legat până la 31 decembrie” că odată ce vă votez un buget de maniera asta, sunt și eu obligat să găsesc sursele să vă dau, în condițiile în care noi putem să mergem pe un buget provizoriu pe care să-l rectificăm în oglindă cu rectificarea pe care o facem la bugetul municipiului, atunci când o rectifica pozitiv toată lumea, sper, sumele alocate dumneavoastră pentru tot ceea ce meritați pe bună dreptate, dar pentru partea a doua a anului.

Deci, politica bugetului municipiului Ploiești, exceptând salariile pe care ești obligat să le asiguri în cuantum de 100%, este secvențial. Șase luni plus șase luni. La dumneavoastră nu este asa.

5

Dar, eu am pus întrebarea, haideți să avem și pauza de consultări și în loc să ne consultăm între partide să ne consultăm între colegi ca să ne înțelegem.

Și avem nevoie și de un punct de vedere de la dumneavoastră. Gândiți-vă și vă rog mult de tot să fie constructiv.

***

PAUZĂ

Dl George Sorin Botez

Are cineva vreo discuție de făcut?

n \ A V ]

Dl Ganea Cristian Mihai


Ai /5~,l

. — .........

Ar fi mai multe. In pauza de consultări am ascultat și ceea ce a z> dpfrmujV us

Andrei și ceea ce a zis domnul Palaș, este o decizie foarte dificilă. Nu știm exact ceea ce este mai bine și pentru societate o dată și chiar pentru noi ca și consilieri.....

Dl George Sorin Botez Domnul Pană, vă rog!

Dl Pană George

Mulțumesc, domnule președinte, întra-adevăr în scurta pauză de consultări s-au emis foarte multe puncte de vedere, printre ele am înțeles de la domnul director Alexandri că totuși o întârziere de câteva zile nu ar prejudicia societatea și ca să avem și noi o execuție, să încercăm să obținem o execuție la nivelul municipiului la momentul la care ne aflăm și pentru a ne lămuri și cu privire la buget pentru că trebuie să... nu știu câți dintre colegi au reușit să îl vadă până astăzi sau până ieri, ca să ne uităm puțin în el, eu v-aș propune o prorogare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

In ce calitate?

Dl George Sorin Botez

Orice consilier poate să aibă drept de prorogare. Mai sunt alte puncte de vedere?

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar

Vreau să îl întreb pe domnul Pană care v-a fi diferența faptului că vom vedea o execuție bugetară la 31.03.2018 și cu ce v-a modifica această execuție chiar și în condițiile în care vedem că s-au făcut economii în primul trimestru, decizia pe care dumneavoastră trebuie s-o luați cu privire la acest buget?

Dl Pană George

Păi tocmai v-am spus domnul Primar prin întrebarea pe care mi-ați adresat-o, faptul că văzând o execuție, putem să știm până la momentul în care ne aflăm față de previziunea pe care am avut-o la fundamentarea bugetului, unde ne aflăm și putem să înțelegem cam care ar putea fi trendul următoarelor încasări, cu atât mai mult cu cât ați spus că s-au făcut niște economii. Haideți să vedem care sunt acele economii și în urma unei analize care poate să dureze o zi, două, să concluzionăm dacă aceste economii pot continua sau pur și simplu vom ajunge la o situație în care vom conluziona că sumele de bani care mai sunt necesare la T.C.E. nu sunt foarte certe la acest moment. Asta este diferența si bănuiesc că si

5         9                                                  9

dumneavoastră v-ar profita să spun așa, faptul că ați afla rezultatul unei execuții la acest moment, ca Primar al acestui oraș.

Dl Primar

Să știți că din punct de vedere al principiului nu se modifică nimic, pentru că oricum suma și economia care se face în primul trimestru cu siguranță nu v-a putea acoperi la momentul a 3 luni de zile, diferența necesară societății T.C.E., iar pe de altă parte, ca orice buget, el poate fi, ați văzut, cum a fost și pe la sfârșit de an, se pot face o serie de rectificări

/ - ■'                  \ V

astfel încât lucrurile să fie aduse la un punct la care atât societatea de^Transport j^ăl^oii, cât și bugetul local, cât și instituțiile din subordine în funcție de evoluțiifd$areMiRxiși$' si 5 .      5                       59   < ... . _ '■       Sf5

după decizia care probabil că va fi în iuna iulie, și atunci va trebui să vedgnLc^sdTntâmplă și la nivelul bugetului național, putem să ajustăm aceste sume. înțeleg că dumneavoastră doriți să mai avem o ședință, în maxim o săptămână, pentru că altfel, așa cum spunea domnul director de la T.C.E., dacă nu i se aprobă acest buget, veniturile societății respective, sau nu veniturile neapărat, dar cheltuielile societății, bugetul respectiv pentru a putea funcționa, va fi la 90% față de cel din 2017, iar societatea respectivă are niște angajamente față de A.N.A.F și S.P.F.L pe care dacă nu le respectă, pierde eșalonarea respectivă și atunci intrăm într-o altă dimensiune.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian Mihai

Da. Așteptam ca acest moment să nu apară niciodată în vreo discuție a noastră în ședințele de anul acesta, dar se pare că tăvălugul acela al lipsei de chestor de bani care l-a previzionat și aici trebuie să-i dau dreptate domnului Palaș, se întâmplă. Noi acum trebuie să ne gândim și lucrul ăsta, nu pe vorbe, chiar dacă votăm astăzi sau nu votăm azi sau votăm săptămâna viitoare, noi mai avem câteva societăți care le-am promis același lucru, gen C.S.M., S.G.U. Acum nu știu la ce să renunțăm sau la ce ar trebui să facem pentru a le crește veniturile, că practic într-o societate ca să o împiedici să devină falimentară trebuie să-i crești veniturile. De ce să dai oamenii afară? Dai oamenii afară dacă nu ști să-i pui la muncă. Trebuie să-i pui să producă. Acum, mai devreme, colegii mei spuneau de ce prețul de 5 lei la Bucov? Uitați, ca să preîntâmpinăm aceste lucruri. Este destul de mare tensiunea.

Eu aș fi de acord cu bugetul T.C.E.-ului. Nu ar fi nicio problemă, dar mă gândesc de unde? Noi vorbim despre niște bani pe care nu îi avem la momentul acesta. Nu suntem la bursă, că bursa așa a apărut. Pe undeva sunt de acord și cu propunerea domnului Pană, pe de altă parte îl înțeleg și pe domnul Alexandri și înțeleg și societatea. Cred că ar fi trebuit să vină cu acest proiect poate cu 2, 3 zile mai devreme să stăm să analizăm, să vedem la ce renunțăm, la ce nu renunțăm, ce ne permitem și ceea ce nu ne permitem.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 11 voturi

Cu 15 voturi „pentru” și 11 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Staicu Zoia, Tudor Aurelian Dumitru și Sălceanu Claudia Oana, prorogarea a fost aprobată.

Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian Mihai


<z>


Aș dori săptămâna viitoare cât de repede să ținem o ședință de îiȘ^^’^S^dCz^getit ■>1vam situația aceasta                                                    • ’^ova


să rezolvam situația aceasta.                                             "'VA}*’^

Dl George Sorin Botez

Păi se schimbă, pentru că am intuit niște posibilități și să stabilim niște modalități prin care să abordăm problema.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă acest proiect de hotărâre era mai la sfârșit și erau cele 3 proiecte de la S.C. Hale și Piețe și noi votam cele 3 proiecte, vă spun eu că trecea fără probleme și acesta.

Haideți să lăsăm tăvălugul ăsta de luptă între noi ...

Dl George Sorin Botez

Nu este nimic de luptă aici, da?

Trecem la punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare, și novarea contractului de închiriere nr. 23726/20.11.2002 încheiat pentru spațiul destinat activității bancare - inițiat de viceprimar George Pană.”

*

Domnul consilier Marcu Valentin a părăsit sala, am rămas 25 de consilieri.

*

Ce mai aveți acolo cu roșu?

5                                    5

Dl Pană George

A fost o primă variantă la momentul depunerii, modificată ulterior, aceasta fiind varianta finală.

Dl George Sorin Botez

Și care a fost pe site?

Dl Pană George

Asta a fost.

Dl George Sorin Botez

Deci nu sunt...

Dl Pană George

Nu sunt modificări.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?     - 1 vot

Dacă se abține cineva? -  8 abțineri

Cu 16 voturi „pentru”, 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe și 8 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica,

• v             fel

Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Staicu Zoia și Tudor Aurâlian Dumitru, proiectul nu a fost adoptat.                                     '     -

***

Trecem la punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare, și cesionarea contractelor de închiriere pentru terenuri pe care sunt amplasate construcții cu caracter provizoriu din Ploiești, Piața Vest către S.C. Hale și Piețe S.A. și novarea acestor contracte prin acte adiționale - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 11 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 14 abțineri

9                                                              5

Cu 11 voturi „pentru” și 14 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Staicu Zoia, Tudor Aurelian Dumitru, Hodorog Bogdan, Dragulea Sanda, Dănescu Ștefan, Sorescu Alina și Stanciu Marilena proiectul nu a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 4 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 21 abțineri

9                                                            9

Cu 4 voturi „pentru” ale grupului A.L.D.E. și 21 de „abțineri”, proiectul nu a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 5 suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de consilierii Cristian-Mihai Ganea, George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Andrei, Ștefan Dănescu, Marius Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, Robert Ionuț Vîscan, Florina Alina Sorescu, George Pană, Paul Palas Alexandru, Marius Nicolae Mateescu si Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect 'de hotărâre pjnyihd trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobiî^lui -construcție „magazie” situat în Ploiești, Aleea Râșnovenilor, nr. 46, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

444

Trecem la punctul 7 suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic «Lazăr Edeleanu» Ploiești, pentru anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

*4*

Trecem la punctul 8 suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu si Zoia Staicu.”

5

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

444

Trecem la punctul 9 suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile - terenuri în patrimoniul Municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Bogdan Hodorog și Sorin Văduva.”

//  7

•• î

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

Ai*

Trecem la punctul 10 suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu către Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești” în vederea stabilirii sediului și a desfășurării activităților specific - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  4 voturi

»

Cu 21 de voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Botez Geroge Sorin și Sorescu Alina, proiectul a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 11 suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2018 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare - inițiat de consilierii George Botez, Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Bogdan Hodorog, Marius Mateescu și Ștefan Dănescu.”

Vă rog, domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnule președinte!

Aș vrea să fac un comentariu la acest proiect de hotărâre și o rugăminte către colegii mei din comitetul de coordonare. Am înțeles că pe ultima sută de metri ca să zic așa, a venit solicitarea unor realizări a unor branșamente pentru cele 5 case realizate de asociația Habitat și nu a mai fost timpul necesar pentru a fi prinse în acest proiect, întrucât deja exista aprobarea comitetului de coordonare și proiectul în faza respectivă. Dar am înțeles din discuțiile cu doamna de la R.A.S.P., doamna Popescu, că în interiorul, în cuprinsul hotărârii, există un articol care prevede realizarea unor lucrări de urgență din economiile realizate la propunerea comitetului de coordonare care trebuie să fie înaintate pentru a fi realizate. Și rugămintea mea este ca la prima ședință, comitetul de coordonare să facă acest lucru și să transmită către R.A.S.P...

Dl George Sorin Botez

Este exact invers. R.A.S.P.-ul face propunerea și o înaintează spre studiu comitetului de coordonare. N-o să fie invers never-ever. In al doilea rând, să vedem cum fundamentează, să vedem ce aduce si nicio cerere de bun simt nu a fost nerezolvâtă în comi-tetdf’de coordonare. Dar R.A.S.P.-ul să fundamenteze foarte bine cererile.

Vă rog domnul Minea!

Dl Minea Constantin

Acești bani vin din fondurile de investiții ale Apei Nova. Știți că deja s-a întârziat cu o lună de zile datorită faptului ca au fost discuțiile pe străzile care erau încă în garanție după asfaltare. Cam complicat să mai întoarcem, haideți să dăm drumul la programul acesta ca să fie realizat si să vedem...

Dl George Sorin Botez

Da, domnul Popa a zis că din economiile care se vor face. Ca să vedem ce economii facem, trebuie să dăm drumul la muncă.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

***

Aveți si un ”Raport privind Starea Economică Socială și de Mediu a Municipiului Ploiești pe anul 2017”. Sper că o să le studiați.

***

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-S^rin^Niculae BOTEZ


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă