Proces verbal din 27.06.2018

Proces verbal din 27 iunie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

5


PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 27 iunie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr.

2771/21.06.2018.

La ședință au participat un număr de 26 consilieri din 27 în funcție lipsind domnul consilier Dinu Marius-Andrei.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre            - Primar

Domnul Laurențiu Dițu                  - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez

Dl. Geor»e Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 25 de consilieri dintr-un total de 27. Lipsesc colegii: dl. Dinu Marius Andrei și dl. Neagu Daniel Puiu. Constat existența cvorumului pentru începerea lucrărilor. Suntem 26 de consilieri, a venit și dl. Neagu.

începem lucrările cu Imnul de stat al României.

*

Avem următoarele puncte suplimentare pe ordinea de zi și o să le supun la vot:

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018, având ca sursă de finanțare bugetul local.

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.


*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Finanțe Locale Ploiești.

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru, dl. Marcian Cosma a părăsit sala.

*

 • - Proiect de hotărâre privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de membru provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S. C Transport Călători Express S.A Ploiești.

>

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "SF Extindere rețele de canalizare în Municipiul Ploiești".

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnică, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare locuri de joaca în Municipiul Ploiești'.

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

 • 25 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC ȘI CLĂDIRI PUBLICE - SISTEM ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL PLOIEȘTI TRASEU TRAMVAI 102: STR. GĂGENI - ȘOSEAUA NORDULUI - ȘOSEAUA VESTULUI - STR. LIBERTĂȚII (GARA DE VEST)”.

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

 • 26 de voturi pentru, dl. Marcian Cosma a revenit în sală.


*

- Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de ide imobiledinmunicipiulPloteștr:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost ea completată:

Cine este pentru?            26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 1: .Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 16 mai 2018'''’.

Au lipsit domnii Hodorog, Marcu, Minea, Sălceanu. Cei 4 nu vor participa la vot.

Cine este pentru?            22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Adoptat.

***

Punctul 2: .Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 mai 2018”.

A lipsit dl. Tudor Aurelian, 25 de voturi posibile.

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

***

Punctul 3: .Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 4 iunie 2018".

Au lipsit: Andrei Gheorghe, Marcu Valentin, Sălceanu Claudia și Florin Sicoie.

Cine este pentru?             22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul 4: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 19 iunie 2018”.

Au lipsit: Andrei Gheorghe, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda. Hodorog Bogdan. Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae. Neagu I Claudia și Stanciu Marilena.

Cine este pentru?


15 voturi


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

15 voturi pentru, adoptat.

A

întrebări și interpelări. Dl. Pană, dl. Vîscan, dl. Dănescu, dl. Ganea, dl. Marcu, lista rămâne deschisă.

Dl. Pană, vă rog.

Dl. George Pană

Mulțumesc dl. președinte.

Este, în egală măsură, o întrebare, poate să fie și o interpelare, în egală măsură, și o comunicare a unei situații în care ne aflăm, în același timp aș vrea să răspund și multor întrebări venite și din partea colegilor din consiliu, venite și din partea presei, venite și din partea unor reprezentanți ai unei societăți din subordinea consiliului local, venite și din partea cetățenilor. Este vorba de situația capitalului social care ar fi trebuit să ajungă la S.C. Hale și Piețe și le voi răspunde, la momentul acesta, tuturor celor enumerați mai devreme, că nu, capitalul social nu a fost virat către S.C. Hale și Piețe, capital social care, știm cu toții, unica destinație a acestuia era aceea de edificare a unei noi construcții pe platoul S.C. Hale și Piețe.

Sigur, poate că ar fi foarte multe de discutat, sigur ne amintim cu toții că avem o hotărâre de consiliu local care trebuie pusă în practică pentru că de aia sunt aprobate și adoptate hotărârile de consiliu local, ca să poată fi puse în practică ulterior.

Am avut și o hotărâre a AGA de la Hale și Piețe, hotărâre care detalia, să spunem așa, modalitatea prin care s-ar putea face acest aport la capital și fixa și un termen de la momentul în care ea era publicată în Monitorul Oficial, termen care a fost depășit de circa 10 zile.

în momentul de față, suntem în aceeași situație în care ne aflam în urmă cu jumătate de an, un an și mai bine, în sensul în care nu au ajuns banii în bugetul Hale și Piețe astfel încât să se pună, eventual, în discuție inițierea demersurilor în vederea edificării acestei construcții.

5

Așa cum spuneam și mai devreme, poate că ar fi multe de spus dar această succesiune de evenimente, cel puțin începând din luna ianuarie și până astăzi, mă face să cred sau mă face să înțeleg faptul că, de fapt, poate că o bună parte din cei care ne aflăm la această masă sau o parte mai mică nu-și dorește să se realizeze acest obiectiv. Plecând oare și de la faptul că, la momentul la care, în consiliu, s-a votat alocarea acestei sume, o parte din colegii noștri nu au fost de acord cu această alocare. Continuând cu faptul că iată că acest capital social nu a ajuns la Hale și Piețe. Mă face să cred că încă o dată nu se dorește realizarea acestei investiții.

5

Eu cred că o astfel de abordare este complet greșită. Poate că ar trebui să nu uităm un lucru pe care toți îl știm - necesitatea edificării acestui obiectiv a devenit extrem de imperioasă de la momentul la care, în urmă cu circa 3 ani, pe actuala construcție, s-a făcut oexpertiză care a conchis, mai mult decât relevant, faptul că actual^^ț>nșl^^W n|i mai prezintă siguranță în exploatare.                                                 4?/

Acesta este primul lucru la care ar trebui să ne gândim atunci câ        J^fejfel de

abordare vizavi de nevoia de a construi, pe platoul Halelor Centrale, o nou^piăhb-

Al doilea lucru care este, în egală măsură, absolut necesar și se impune din toate punctele de vedere, este nevoia Ploieștiului de a avea, într-adevăr, în Centrul orașului, poate unul din cele mai vizibile locuri ale municipiului Ploiești, într-adevăr o construcție modernă și care să devină emblematică pentru municipiul Ploiești.

Sunt două chestiuni care poate nu ar mai trebui explicate pe largul lor. Ideea este că iată, în condițiile în care acum ne aflăm, poate pentru prima oară, în situația în care ne-am putea gândi să facem ceva în sensul că avem o hotărâre de consiliu care ne permite să facem, avem și posibilitatea financiară să începem demersurile să facem, totuși rămânem înghețați în același context în care ne aflam în urmă cu ceva timp.

Eu cred că dacă, într-adevăr vom continua în acest stil, proiectul construirii unei noi piețe pe platoul Halelor Centrale putem să considerăm că va deveni un proiect eșuat în ciuda dorinței majorității consilierilor (evident vorbesc de consilierii PSD, ALDE) de a se realiza acest proiect.

Și, dacă într-adevăr acest proiect nu va demara, cei care se vor opune acestui proiect cred că trebuie să-și asume public această chestiune.

Asta voiam să aduc la cunoștința tuturor - faptul că, la acest moment, în conturile societății Hale și Piețe, suma de 18 milioane, pe care consiliul local a hotărât-o să meargă cu titlu de aport la capitalul social în luna ianuarie nu a fost dirijată către S.C. Hale și Piețe.

Mulțumesc!

Dl. George Botez

Și eu mulțumesc!

Și eu aș vrea să pun o întrebare. Sunt de acord cu ceea ce a spus dl. viceprimar Pană. Există zvonuri și aș vrea să ni le confirmați sau să le infirmați că, deși este dată această hotărâre de consiliu, Primăria practic nu dispune de cash-flow-ul necesar efectuării acestor viramente. Este corect sau nu este corect?

Asta pentru o corectă informare a consiliului și a publicului.

Vă rog, doriți să răspundeți?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

O să vă răspundă Direcția Economică legat de cash-flow și care este nivelul sumelor pe care noi le avem în contul din Trezorerie.

Dl. viceprimar.cred că, în primul rând, dumneavoastră și cei pe care-i coordonați ar trebui să vă asumați responsabilitatea soluționării, din punct de vedere juridic, a situației de pe platoul Pieței Halelor Centrale. Pentru că știți la fel de bine ca toți ceilalți că nu poți demara o procedură de licitație atât timp cât are o situație juridică incertă asupra clădirii unde vrei să intervii.

O altă asumare pe care, în egală măsură, ar trebui s-o faceți este aceea că, la final de an au existat sumele respective stabilite prin hotărâre de consiliu local, a existat un ordin de plată. Dumneavoastră aveți în subordine si Direcția Economică, aveți si Hale si Piețe si nu

x            5       5   5      -'5,5555

ați făcut absolut nimic astfel încât sumele stabilite prin hotărâre de consiliu local, 25 de


milioane de lei, să fie transferate în contul celor de la Hale si Piețe jin&tfec capitalului de atunci.

După ce vă asumați aceste lucruri, putem să luăm în dezbatere a

Dar, vă rog să vă reamintiți un lucru - situația juridică a construcț este rezolvată în momentul de față. în ceea ce privește termenul, în care putem"?! respectivi, dacă nu mă înșală memoria, printr-o hotărâre de consiliu local, este de 3 ani de zile.

Mulțumesc!

5

Să răspundă Direcția Economică dacă există disponibilități în contul din Trezorerie al municipiului Ploiești.

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Banii provin din excedentul...

Dl. George Botez

Doamnă există sau nu există? Da sau nu? Nu ne interesează sursa. Se poate face dacă...

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Da, se poate face.

Dl. George Botez

Azi se poate face viramentul, da?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Nu astăzi, trebuie ceruți banii înainte. Durează o zi, două maxim.

Dl. George Botez

Deci, există disponibil, s-ar putea face viramentul, da?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Da.

Dl. George Botez

Dl. Sîrbu vă rog.

Dl. Gheorghe Sîrbu

V-am ascultat cu mare atenție dl. viceprimar. Ne-ați acuzat că noi nu am fi de acord cu această investiție. V-o spun răspicat aici, în fața tuturor colegilor, că suntem de acord cu realizarea...

Dl. George Pană

Nu am spus că nu ați votat aportul la capitalul social...

Dl. Gheorghe Sîrbu

Lăsați-mă să termin ca să mă înțelegeți.

Suntem de acord să facem această investiție și noi, toți colegii mei de la PNL sunt de acord. Mai mult, vreau să vă spun următorul lucru - noi am votat, acum 2, 3 săptămâni, de utilitate publică S.C. Hale și Piețe. Declarată fiind de utilitate publică, este a noastră, a consiliului local. Dacă banii sunt la consiliul local, noi realizăm această investiție. De ce trebuie să dăm banii la S.C. Hale și Piețe nu înțeleg.

Dl. George Pană

Deci, asta îmi confirmă că, de fapt, ceea ce am spus mai devreme spuneți, cu alte cuvinte, și dumneavoastră.


Ați direcționat discuția într-o zonă în care foarte ușor se poate bloca. încă o dată confirmați că, de fapt, nu vreți să faceți investiția aceasta.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Eu vreau s-o fac...

Dl. George Pană

Am înțeles. Dl. președinte i-aș răspunde domnului primar dar văd că a ieșit din sală, vizavi și de ceea ce am discutat. Când vine, vă rog să-mi dați cuvântul.

Dl. George Botez

Da.

Eu concluzionez în felul următor: noi am votat o hotărâre privind majorarea capitalului. Această majorare a capitalului, conform Legii 31, trebuia să fie urmată de virarea sumei de bani aferentă. Acest termen de 3 ani, pe care dl. primar l-a afirmat, este absolut nereal.

Din punctul meu de vedere, cred că suntem în ipoteza prevăzută de art. 118 alin.(l), lit. a) „contravenții și sancțiuni” din Legea 215/2001 a administrației locale care spune că, „constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei următoarele fapte:” și apreciez ca fiind îndeplinită ipoteza prevăzută de lit. a) „nepunerea în aplicare, cu rea-credință, a hotărârilor consiliului local de către primar”.

Sens în care, constatând că, pentru o asemenea contravenție, constatarea se face de către prefect, solicit secretariatului ca, la finalizarea acestei ședințe, să întocmească de urgență un proces-verbal al ședinței și să-l comunice Prefecturii pentru a constata dacă este îndeplinită această ipoteză și pentru a dispune măsurile legale.

Mulțumesc!

5

Mai departe, dl. Vîscan.

Dl. Robert Vîscan

Mulțumesc dl. președinte!

In primul rând, am constatat (și nu pot să spun, cu plăcere) că am primit materialele suplimentare fix la 11.37. Nu dau vina pe secretariat nici pe Direcția Juridică, probabil au primit și dânșii materialele târziu. Dar, vreau să vă spun că peste 200 de pagini să pot să le lecturcz până la ora 12 ar fi imposibil. Sincer, nu văd rostul pentru a mai trimite aceste materiale la o oră atât de târzie.

In al doilea rând, speram să fie și dl. primar aici pentru că am mai vorbit despre Direcția de Urbanism, despre Compartimentul Dezvoltare Metropolitană. în cadrul acestui compartiment, sunt persoane în organigrama compartimentului care nu lucrează de fapt acolo. Aș vrea să mai întreb încă o dată pe dl. primar, pentru că nu mi-a răspuns nici la interpelările anterioare, când va lua o măsură legat de acest lucru și cum se pontează de fapt persoanele care apar în această organigramă dar nu sunt niciodată la serviciu acolo?


Dl. George Botez

Dl. Vîscan, spuneți un nume să se facă o verificare.

Dl. Robert Vîscan

Am mai spus.

Dl. George Botez

Mai spuneți o dată.

Dl. Robert Vîscan

Dna. Croitoru. Dna. Croitoru apare în organigrama de la Dezvoltare Metropolitană unde sunt decât 3 persoane care lucrează de fapt în acel birou. Nu au șef serviciu din 2008, dacă nu mă înșel, sau din 2010 și ocupă unul din aceste posturi tară să meargă de fapt acolo.

Dl. George Botez

Da, dar știți care este problema? Personal am văzut și o să rog să mi se dea o explicație - de ce dna. Croitoru este pontată cu normă întreagă la serviciul de urbanism și apare ca fiindu-i certificată prezența acolo cu 170 și nu știu cât de ore pe lună? Este foarte interesant, cel puțin din punct de vedere al reglementărilor legale, trebuie să fie pontată în compartimentul unde a fost detașată printr-o dispoziție a organului în măsură să dea această dispoziție. Vreau să știu de ce este pontată la urbanism și își desfășoară activitatea în altă parte?

Dl. Robert Vîscan

De la începutul anului am făcut interpelări legate de acest compartiment. Nu am nimic cu dna. Croitoru. Problema este că acest serviciu va ajunge în incapacitatea de a-și desfășura activitatea.

Dl. George Botez

Nu putem vorbi de dezvoltare metropolitană în acest mandat așa că nu prea văd ce ar trebui să facă acest serviciu.

Dl. Robert Vîscan

Așteptăm și noi noul PUG al orașului pentru că ridicăm restricții de construcție pentru că nu avem acest PUG actualizat. Acesta ar fi compartimentul care ar trebui să se ocupe de documentații în momentul în care acesta va fi elaborat. Ei vor trebui să trimită documentația spre aprobare în consiliul local.

Dl. George Botez

Am înțeles. Alte probleme?

Dl. Robert Vîscan

Este un sens giratoriu în Bariera București despre care am mai vorbit cred că anul trecut, în toamnă. încă Direcția Tehnic Investiții nu a ajuns acolo. Sper să o facă pentru că se deteriorează din ce în ce mai rău. Mulțumesc!

5

Dl. George Botez

Și eu vă mulțumesc! Dl. Dănescu, vă rog.

Dl. Ștefan Dănescu

Dl primar v-am urmărit în cadrul unei conferințe de presă și am fost surprins văzându-vă că ați afirmat faptul că investițiile în Ploiești simt blocate de către comisia 2.

Ați mai afirmat acolo, și ați dat un exemplu concret, firma Adeplast, cum că această comisie tergiversează de 1 an de zile această solicitare a dumnealor în ciuda numeroaselor


intervenții pe care le-ați avut cu membri comisiei asa ceva..Dacăxlumneavoastră ati vorbit cu unul dintre membri comisiei 2, o s să spuneți.

Nu cred că v-ați interesat deoarece ceea ce spuneți dumneavoastră este fals,'induceți în eroare opinia publică drept pentru care am să vă amintesc, nu vă reamintesc pentru că nu a fost cazul: în ședința din 28 februarie, dacă îmi aduc foarte bine aminte, a fost supusă atenției comisiei, spre analizare, o solicitare a firmei Adeplast, solicitând o suprafață de circa 20 de hectare într-o tarla dată în concesiune către o societate comercială acum ceva ani.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre în arendă.

Dl. Ștefan Dănescu

Scuze, în arendă. Văd că stiti.

7                                                5    9

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Normal să știu.

Dl. Ștefan Dănescu

Dacă dumneavoastră considerați că această comisie 2 poate să decidă ruperea unui contract de arendă, vă rog să spuneți.

In aceeași măsură vreau să vă amintesc faptul că această comisie, 2 nu identifică teren. In cadrul aceleiași comisii am rugat pe o subordonată a doamnei Bucur pentru că dânsa nu era la momentul acela la birou, să ia legătura cu cei de la Adeplast, să ne spună acest aspect, faptul că terenul solicitat de către dânșii este arendat pe o perioadă de timp și în legătură cu dânșii să identifice alt teren sau, în cadrul aceleiași tarlale, o suprafață mai mică de teren.

Asta am făcut pe data de 28 februarie. Până acum nu s-a întâmplat nimic. Am întrebat azi în cadrul comisiei atât pe dna. Bucur cât și pe dna. Brânză dacă s-a întâmplat ceva, dacă au luat legătura cu cei de la Adeplast. Răspunsul a fost nu.

Domnule primar problema Ploieștiului nu este nici a SGU-ului, nici a comisiei 2... apropo, mai știți ceva despre spitalul acela, se mai face, nu se mai face? Dacă puteți să-mi răspundeți.

Vă mulțumesc frumos!

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dumneavoastră puneți în balanță un contract de arendă, pe care probabil că luăm 200 de kg de grâu la hectar, versus posibilitatea unei investiții și intenția unei societăți care dorește să facă o investiție în municipiul Ploiești.

Dl. Ștefan Dănescu

Dl. primar vă rog frumos, cu nu am pus în balanță.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Nu v-am întrerupt și vă rog să nu interveniți...

Dl. Ștefan Dănescu

Nu am pus în balanță acest lucru. Am spus decât că este un contract de arendă iar comisia 2 nu...

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Iar eu nu vă rog decât să aveți respectul necesar să mă lăsați să duc ideea până la capăt.


pretindeX^ nu? Poate <lî


Dl. Ștefan Dănescu

Dar nu putem vorbi de respect dl. primar. Nu putem vorbi dumneavoastră mințiți și induceți în eroare opinia publică. De ce

Este un contract în vigoare. îl poate rupe comisia 2? Da sau acestui contract de arendă comisia 2?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dl. consilier, solicitarea venită de la această societate este de cel puțin un an zile. Dumneavoastră ați solicitat plan de afaceri, tot felul de chestiuni de genul acesta timp de un an de zile, ca, în final, să veniți și să spuneți, cel puțin asta scrie pe un proces verbal, că doriți identificarea terenului după un an de zile.

Dl. Ștefan Dănescu

Nu. Fals. Vă las să terminați și pe urmă o să intervin.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Asta este ceea ce a apărut în ultimul proces verbal.

Iar vizavi de contractul de arendă, pe ce perioadă este contractul respectiv?

Dl. Ștefan Dănescu

Mă întrebați pe mine?

DI. primar Adrian-Florin Dobre

Păi, dacă l-ați studiat dumneavoastră și puneți în balanță un contract versus o posibilitate de investiție care trece apoi printr-o procedură, cum s-a mai făcut de fiecare dată, un investitor vine, solicită, se analizează, dacă există documentație, se solicită consiliului local posibilitatea de concesiune, se face evaluarea, ș.a.m.d., toată procedura. Dacă dumneavoastră spuneți că există un contract și aceasta a fost piedica pentru care nu se poate realiza o investiție de către firma Adeplast sau oricine altcineva care ar fi venit să concesioneze terenul respectiv dar care dorea să facă o investiție dar nu știți care este termenul contractului, nu înțeleg.

Dl. Ștefan Dănescu

Cine a spus că nu știu?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Păi spuneți dumneavoastră, eu v-am întrebat care este termenul contractului de arendare?

Dl. Ștefan Dănescu

Pot să vă răspund?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Da, vă rog.

Dl. Ștefan Dănescu

Dl. primar, v-am pus o întrebare mai devreme: poate comisia 2 să anuleze un contract de arendă?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

V-am întrebat care este termenul contractului de arendare. Poate se finaliza într-un an, în 2 ani de zile...

Dl. Andrei Gheorghe

Nu are importanță. Da sau nu, se poate sau nu se poate?


Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Conform clauzelor contractului, atunci când apare...

DL Ștefan Dănescu

Poate comisia 2 să facă asta? Vă rog mult de tot, răspundeți. Da sau

Dl. Gheorghe Sîrbu

Comisia 2 poate să ceară direcției respective rezilierea contractului.

Dl. Ștefan Dănescu

Societatea Adeplast, firmă la care dumneavoastră ați lucrat, dacă-mi aduc bine aminte...

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Vedeți că sunteți într-o totală eroare.

Dl. Ștefan Dănescu

Atunci îmi cer scuze.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Nu faceți afirmații...

Dl. Ștefan Dănescu

Eu așa știu.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Știți greșit.

Dl. Ștefan Dănescu

Eu am puterea să-mi cer scuze.

Dl. primar, această societate nu a primit aviz negativ așa cum ați afirmat dumneavoastră.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Corect.

Există o solicitare de cel puțin un an de zile făcută către Direcția Gestiune Patrimoniu...

Dl. Ștefan Dănescu

Pe ce tarla a fost făcută prima solicitare inițial?

DL primar Adrian-Florin Dobre

Bucata de teren care există între Șoseaua de Centură a municipiului Ploiești și gardul Lukoil în fața societății Wheaterford între cele două căi de acces...

Dl. Ștefan Dănescu

V-am întrebat pe ce tarla.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Pe tarlaua care are 20 de hectare nu pe tarlaua care are 30 de hectare.

Dl. Ștefan Dănescu

Deci nu știți pe ce tarla. Am înțeles.

Prima dată nu a fost identificat niciun teren. A doua oară, în data de 28 februarie, a fost...

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dl. Dănescu vi s-au pus la dispoziție inclusiv niște propuneri de suprafață pe tarlaua de 20 de hectare. Dumneavoastră ați spus să se facă pe o suprafață mai mică de 20 de hectare.

Era inclusiv problema acelui teren dat către firma Coral, printr-un contract de concesiune, pentru realizarea acelei stații de ardere a cadavre lor.

Dl. Ștefan Dănescu

Știți dumneavoastră, noi n-o știm, la noi nu a venit cu această solicitare.

DI. primar Adrian-Florin Dobre

Este veche. Era o obligație. Ar trebui să știți acest lucru pentru că dumneavoastră ați aprobat, pe vechea licitație acest lucru și colegii dumneavoastră, obligația firmei Coral care trebuia să facă acest centru de ardere a cadavrelor și s-a oferit, pe tarlaua respectivă, 5 mii de metri pătrați pentru a realiza acea investiție. Lucru care nu s-a mai făcut. Acum 10 ani, 7 ani.

Dl. Ștefan Dănescu

Comisia 2 identifică teren?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

S-a pus în discuție tarlaua respectivă.

Dl. Ștefan Dănescu

Tarlaua respectivă este dată în arendă.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Pe o perioadă de?

Dl. Ștefan Dănescu

Dl. primar are vreo legătură?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Normal că are.

Dl. Ștefan Dănescu

De ce are?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Pentru că, dacă mâine se încheie contractul, dacă peste un an de zile se încheie contractul, se poate...

Dl. Ștefan Dănescu

Așa, și?

A fost aviz negativ cumva? A fost închisă cumva discuția?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

De un an de zile...

Dl. Ștefan Dănescu

Nu este un an de zile, este de pe 28 februarie. Pe 28 februarie trebuia să vină cu o soluție dna director. Nu a venit nici până astăzi. Despre ce vorbim?

Dl. George Botez

De când ați dispus în comisia 2 o alternativă, Direcția Patrimoniu v-a dat un punct de vedere? V-a ajutat în rezolvarea problemei?

Dl. Ștefan Dănescu

Nu.

Dl. George Botez

Și atunci de ce credeți că s-a dus cu „pâra”?

DL Ștefan Dănescu

NiLștiu.

DL George Botez

Impușcăm politic.

DI. Ștefan Dănescu


Dl. primar, dacă dumneavoastră acuzați membri comisiei 2 și membri PSD și ALDE că tergiversează și că impietează activitatea unui investitor, vreau să vă aduc aminte că, pe aceeași tarla, a mai fost o solicitare acum un an de zile, lucru pe care, nu știu dacă mai țineți minte, dumneavoastră ati refuzat să-l votati vreo 6, 7 ședințe.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Pe aceeași tarla?

3

Dl. Ștefan Dănescu

Pe aceeași tarla.

3

DL primar Adrian-Florin Dobre

Ce investiție?

Dl. Ștefan Dănescu

Jetfly Hub.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Pe aceeași tarla?

9

DL Ștefan Dănescu

Nu aceeași tarla.

5

DL primar Adrian-Florin Dobre

Deci, nu pe aceeași tarla.

D1. Ștefan Dănescu

PeT12.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Investiția respectivă s-a realizat?

DL Ștefan Dănescu

Este în curs de realizare, cred.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Erau niște probleme legate de urbanism acolo?

DL Ștefan Dănescu

Nu. Probabil că sunt aceleași probleme ca și...

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Atunci, să întrebăm Direcția de Urbanism.

Dl. Ștefan Dănescu

Și, s-au rezolvat problemele?

DL primar Adrian-Florin Dobre

Din moment ce s-a aprobat, da.

Eu vă spun de acea bucată de teren, T38? Zic bine?

Doamna director, când a venit prima solicitare a firmei Adeplast?

Dl. Ștefan Dănescu

Ce 38?


Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dar ce tarla este?

DL Ștefan Dânescu

Există T38?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre Există si T38.

3

Dl. Ștefan Dânescu

Și este solicitare pe T38? Este arendată T38?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dna director, când a venit prima oară solicitarea firmei Adeplast?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

De un an de zile?

Dl. George Botez

Si când ati avut ultima discuție?

9                          3                                                            3

D1. primar Adrian-Florin Dobre

Când ați supus atenției prima oară?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

A                                                  *              -----

In februarie, pe 28 februarie.

DL Ștefan Dânescu

Asta a fost a doua oară.

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

O să dau informația în scris, nu dețin acum... Au fost la comisie, a fost inclusiv domnul prezent la audiență. S-a cerut un plan de afaceri...

DL Ștefan Dânescu

S-a predat și?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

In 28 februarie s-a stabilit că se amână pentru identificarea suprafeței de teren.

Dl. Ștefan Dânescu

Cine trebuie să identifice suprafața de teren?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Colegii au identificat...

Dl. Ștefan Dânescu

Colegii care? Colegii dumneavoastră, nu ai mei din comisie.

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu. Colegii mei.

Dl. George Botez

Ce trebuia să se întâmple mai departe?

Dl. Ștefan Dânescu

Dl. președinte, astăzi mi-ați spus că nu ați identificat.

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Au identificat T14 dar...

D1. Ștefan Dânescu

Ați identificat pe cel arendat.


DL primar Adrian-Florin Dobre

Și pe ce perioadă este contractul de arendare?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Până în 2019, poate 2020.

DI. primar Adrian-Florin Dobre

Am înțeles. Deci, noi nu luăm în discuție posibilitatea unei investiții din cauza unui contract de arendare care se finalizează în 2019. Mulțumesc!

DI. Ștefan Dănescu

Dl. primar, nu știu dacă luați sau nu luați. Dumneavoastră ar trebui să luați. Din momentul în care noi am dispus identificarea de teren și la noi nu a ajuns cu acest T14 scadent în 2019? Nu a ajuns. A ajuns doamnă la comisie? A ajuns la dl. primar dar, la comisie, a ajuns? Haideți doamnă, vă rog, un pic de curaj, da sau nu?

Dl. George Botez

Oricum picați rău așa că... Măcar adevărul

V-ați dus la comisia 2 după 28 februarie cu rezultatul?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da, dar și acela este arendat.

Dl. Ștefan Dănescu

Nu ați fost doamnă, am ordinea de zi.

Ați identificat că terenul este arendat. Și ne-ați spus că expiră în 2019? Scrie în procesul verbal?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu.

Dl. Ștefan Dănescu

Și dl. primar de ce știe și noi nu știm?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Ne-a comunicat acum. Dumneavoastră puneți o astfel de condiție și spuneți că nu se poate din cauza faptului că există un contract de arendare a cărui valoare...

Dl. Ștefan Dănescu

Scrie în procesul verbal așa?

DI. primar Adrian-Florin Dobre

A cărui perioadă...

DL Ștefan Dănescu

Scrie în procesul verbal așa?

DL primar Adrian-Florin Dobre

Dumneavoastră ați pus o condiție și nu v-ați pus problema duratei contractului respectiv...

Dl. Ștefan Dănescu

Am pus o condiție în procesul verbal?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Un contract de arendare pe care probabil luăm 600, 500, 200 de kg la hectar versus posibilitatea unor investiții, a unor locuri de muncă în municipiul Ploiești.


Dl. Ștefan Dănescu

Dl. primar, vă rog eu mult de tot, încetați să mint iți.

DL George Botez

Nu poți să faci noaptea să nu mai fie noapte și ziua să nu mai fie zi.

Dl. Ștefan Dânescu

Și nu ne-ați zis cu spitalul.

Ok. Dl. Sicoie, vă rog.

Dl. Florin Sicoie

Mulțumesc dl. președinte!

Am și eu un vis: vreau să știu care este programul parcărilor din Ploiești.

Nu este prima oară când ridic această problemă și știți dl. președinte că, împreună am cerut modificări atunci când s-a aprobat acel regulament al parcărilor.

Am primit acum, înainte de ședință, o poză destul de confuză pe care se vede: luni-duminică, 8-16.

Eu știu că noi am hotărât atunci luni-vineri 8-16, sâmbătă-duminică 8-16 la Obor. Asa îmi aduc eu aminte.

Nu mai spun că am văzut „n” oameni prin preajma Halelor la 5, 6 seara, cu grijă băgând acolo în automat. Trebuie rezolvată această problemă. Nu este posibil, la 2 luni de la votarea acelei hotărâri să nu știe un cetățean obișnuit care este programul parcărilor și în ce perioadă plătește.

Eu, chiar aș întreba, pentru acele parcări, care nu au fost în arondarea SGU-ului și totuși s-au încasat bani, dacă acei bani nu ar trebui să plece din conturile SGU? A încasat SGU bani ilegal, în mod clar. Ce a încasat după orele de program și ce a încasat din parcările pe care nu le avea în arondare, evident că a încasat ilegal. Banii ar trebui luați din contul SGU și duși în contul Primăriei.

Pentru că am văzut pe ordinea de zi un proiect care privește amenajarea unei plaje la Parcul Stere, aș cere Direcției de Patrimoniu să ne prezinte o situație ca să vedem care sunt terenurile care aparțin, în Parcul Stere, Consiliului Local Ploiești, Consiliului Local Bucov, Consiliului Județean Prahova și Fundației Constantin Stere. Nici în clipa aceasta eu nu știu dacă acea amenajare se face pe un teren al fundației, al Consiliului Local Ploiești, nu-mi este clar.

Știu că moșia Bucov, în forma ei inițială, are aproape 1 mie de hectare, Fundația Stere are 50 de hectare. Nu-mi este clar care sunt delimitările acolo.

Și, pentru că a venit vorba de Fundația Stere și profit de faptul că dl. viceprimar Ganea este membru în Consiliul Director al fundației și având în vedere că noi, consiliul local suntem membri fondatori ai acestei fundații, i-aș solicita domnului Ganea să-mi pună și mie la dispoziție statutul adus la zi al fundației. Pentru că cel prezentat în ședința în care dânsul a fost ales este statutul din 2001 care a suferit repetate modificări și m-ar interesa și pe mine un bilanț pe ultimii 5 ani.

Vă mulțumesc!

J

Dl. Cristian Ganea

Cu tot respectul, nu am participat la nicio ședință de când am fost votat în această fundație.

In al doilea rând, puteți să cereți direct, știu că ați cerut luna trecîn al treilea rând, nu știu care ar fi obligația mea să vă dau dumnl^jbai

Dl.' Florin Sicoie

Atunci reformulez: într-o fundație, în care consiliul local este i                 ,

bănuiesc că niște consilieri au dreptul să știe ce se întâmplă în acea fundație^Tieci, solicit executivului să facă demersurile necesare pentru a-mi pune la dispoziție statutul fundației și bilanțul pe ultimii 5 ani.

Dl. George Botez

Da, mulțumesc!

Dl. Vîscan vrea să intervină.

Dl. Robert Vîscan

Mulțumesc!

Mai aveam o problemă pe care am uitat s-o ridic: vreau să știu dacă există o procedură prin care se fac investiții la locuințele din patrimoniu pe care le dăm închirierii prin comisia 5?

Vă întreb acest lucru pentru că știu două situații în care noi am hotărât să dăm niște locuințe iar beneficiarii contractului au fost de acord să le preia în starea în care se afla la acel moment, mai apoi s-au început lucrări de investiții acolo. Mă refer la lucrări substanțiale. La un apartament, vă dau un exemplu: s-a montat centrală pe gaze și știu că noi avem o problemă cu debranșarea, nu permitem nici măcar proprietarilor să se debranșeze de la sistemul de termoficare. în schimb, Primăria la un apartament pentru care este încheiat un contract în acest moment montează o astfel de centrală pe gaze.

Aș vrea să știu care este procedura și de ce nu trece prin comisia 5. Vă spun sincer, noi am fi îndreptățiți să vă spunem unde ar trebui făcute aceste investiții și unde nu pentru că știm, în momentul în care le dăm, că beneficiarii acestor contracte au fost de acord să le preia în această formă, nu au cerut primăriei, la acel moment, nimic.

Aș vrea să știu cine dă ordinul de începere a acestor lucrări? Vă dau două situații punctuale unde se fac astfel de lucrări și v-am spus - sunt lucrări substanțiale.

Mai mult decât atât, noi nu suntem de acord să permitem proprietarilor să se debranșeze dar primăria montează centrale pe gaze. Este vorba de Mărășești și de strada Basarabi.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Strada Basarabi, dacă nu mă înșel, este locuință independentă, nu este în condominiu...

Dl. Robert Vîscan

Eu v-am spus de programul de investiții, v-am spus ce lucrări știu că s-au făcut.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Ordinul de începere îl dă Direcția Tehnic Investiții, dl. viceprimar este cel care monitorizează aceste lucruri. Singura chestiune este că, în buget, sumele sunt cum sunt, nu sunt foarte mari.

Dl. Cristian Ganea

încerc să-i răspund eu domnului Vîscan - pe Basarabi, în spatele fostului sediu PNL s-a dat o locuință cred că de o comisie de patrimoniu, nu știu cine, și se fac niște lucrări.


Știu că este un întreg scandal că actualul chiriaș de acolo ar fi anumite reparații, are un copil cu probleme speciale, știu că au fost la de la ASSC. Au rămas să se ajungă la o înțelegere legală.

Mai mult decât atât nu pot să vă spun. De Mărășești nu știu.

DL George Botez

Mulțumesc.

5

Dl Marcu? înainte de asta aș vrea să-l întreb pe dl. Sicoie dacă, în momentul în care ați zis că aveți un vis este sinonim cu celebrul „i have a dream” de la Martin Luther King.

DL Florin Sicoie

Am evitat să spun fraza în engleză.

Dl. George Botez

Dar, vreau să spun că v-a inspirat.

Vă rog dl. Marcu.

DL Valentin Marcu

Mulțumesc dl. președinte!

Aș vrea să întreb Direcția Tehnică, să ne furnizeze relații despre situația tronsonului situat între intrarea în Parcul Municipal Vest și Centura de Vest, dacă acel tronson este în patrimoniul sau în administrarea Primăriei și dacă se poate face extinderea de la 2 la 4 benzi pentru că, în fiecare dimineață acolo este un blocaj foarte mare. Vin de pe podul Mărășești pe două benzi și, după sensul giratoriu, se îngustează.

Vă mulțumesc!

5

DL George Botez

Si eu vă mulțumesc!

3                                     3

Dl. Ganea.

DL Cristian Ganea

O să încep cu partea bună a lucrurilor: există o asociație 24 PH ARTE care dorește să facă, cu ocazia centenarului, o tabără de sculptură în Parcul Municipal Vest. Știu că și dl. Sicoie ar fi aderat la această idee și dl. Văduva, întreg grupul PSD și aș dori să vedem dacă putem sprijini nu numai moral. Dacă vom găsi o posibilitate.

Partea a doua, dl. primar vă mulțumesc că mi-ați ridicat mingea la fileu - m-am cam săturat să tot aud de ordine date verbal de dumneavoastră, de dl. Prună, de cine mai știu eu, pe acolo pe la dumneavoastră. După care, vin la mine la semnat. O dată vin cu semnat pentru primar, o dată vin cu viceprimar Ganea.

Acum au venit niște ordine de începere la școli, au venit cu Adi Dobre. Dl. primar a zis să dăm cu „p”, pentru. S-au întors, dl.-Prună a zis „nu, dă-i-le domnului Dobre să le semneze”. Haideți să hotărâm cine semnează și cine răspunde pentru ceea ce ordonăm. Nu am nicio problemă dar m-am săturat să aud de ordine date de alții, să semnez eu.

Sincer, fără supărare și fără vreun lucru ascuns. Este și dl. Prună pe aici, pe vreun stat de plată, este din executiv? Eu știu că un consilier consiliază primarul iar primarul decide mai departe nu un consilier dă ordine altcuiva. Cu toate scuzele.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Eu știu că reparațiile pentru școli au fost aprobate prin ședință de consiliu local, nu înțeleg de ce vorbiți.într-o altă formă.


DL primar Adrian-Florin Dobre

A fost o listă aprobată. Dacă este cineva de la Direcția Tehnic


Ordinele de începere. Avizele le-am dat eu după care ordinele d reparații la școli față de ceea ce s-a stabilit în listă? Vorbim aici de lucrări în sine?

DL Cristian Ganea

Da.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dumneavoastră spuneți că s-au dat ordine peste dumneavoastră.

DL Cristian Ganea

Am spus că sunt aceleași ordine dar o dată le semnez eu, o dată le semnați dumneavoastră.

Dl. George Botez

Mai sunt alte discuții? Dl. Pană, vă rog.

Dl. George Pană

Dl. primar, de fapt mi-a răspuns dl. Sîrbu care este realitatea cu privire la edificarea construcției pe Platoul Halelor Centrale, indirect este adevărat dar probabil, că o să discutați în particular chestiunea aceasta.

Aș dori să vă reamintesc faptul că, pentru că tot ați vorbit de Direcția Economică, pe finele anului trecut era un domn Boștină, pe care dumneavoastră l-ați adus, nu m-ați consultat, pe mine cel puțin, pentru că tot spuneți că Direcția Economică este în subordinea mea. Nu ați consultat pe nimeni din zona viceprimarilor cu privire la aducerea unui om ca șef al Direcției Economice iar acest domn Boștină care, de altfel, era un om de toată isprava, toată luna decembrie a fost în concediu. Concediu pe care nu l-am semnat eu dl. primar.

In locul domnului Boștină, în luna decembrie când era foarte important să avem un director al Direcției Economice, a fost numită actuala doamnă director, Gavrilă Mariana, pe care o cunoaștem cu toții, pe care tot dumneavoastră, ca bonus probabil, în luna ianuarie, ați numit-o ca director al Direcției Economice.

Dacă alte lucruri nu vi le asumați, măcar asumați-vă improvizațiile pe care le-ați făcut la nivelul directorilor din primăria Ploiești.

Vă mulțumesc!

DL primar Adrian-Florin Dobre

Dl. viceprimar, din câte știu eu, Direcția Economică este în subordinea dumneavoastră și dumneavoastră trebuie să monitorizați modul în care își desfășoară activitatea această direcție.

Mulțumesc!

DI. George Pană

In condițiile în care directorii sunt numiți de dumneavoastră și primesc ordine așa cum spune și dl. Ganea...

Trecând peste asta nu știu ce v-a împiedicat să puneți în practică o hotărâre din luna ianuarie când nu mai aveți o problemă cu Direcția Economică.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

O să trecem Direcția Economică la mine de astăzi.

Dl. George Pană

Dar asta v-am cerut-o și eu domnule primar.

DL Cristian Ganea

Dacă v-ati enervat, vă dau si eu CSM-ul?

9                            •7                          5


Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dumneavoastră vă asumați responsabilitatea pe anumite subiecte. Văd că dl. viceprimar Pană, nu. Pentru bunul mers al acestui municipiu și al acestei primării, schimbăm această dispoziție.

Dl. George Botez

Nu luați hotărâri pripite, discutați și cu dl. Prună.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Dl. Botez nu mai încercați să creați o falsă impresie asupra unor lucruri.

Dl. George Botez

Da, e falsă rău de tot. Doamne ce falsă e.

D1. primar Adrian-Florin Dobre

Dumnezeu e sus si...

9

D1. George Botez

Si vă vede.

9

Dumneavoastră ați reușit să mă depășiți, eu mai mint în interesul serviciului, că sunt avocat dar dumneavoastră chiar nu vă găsesc...

D1. primar Adrian-Florin Dobre

Vă rog să vă asumați aceste lucruri și să veniți cu chestiuni concrete.

D1. George Botez

Avem timp. Ați dori să facem o pauză?

D1. Cristian Ganea

Aș vrea să facem o pauză înainte de a discuta punctul 9, cel cu Centrul de Excelență, poate găsim o rezolvare.

D1. George Botez

Pauză.

PAUZĂ

***

La reluarea ședinței lipsesc domnii Dănescu, Drăgușin, Dragulea, Minea și Hodorog. Au venit dna Drăgușin și dna Dragulea, suntem 23 prezenți.

Punctul 6: ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești”.

Discuții? Dl. director, ne puteți preciza temeiurile de drept ale acestei solicitări?

DL Vlad Mateescu - Filarmonica „Paul Constantinescu”

De la investiții au fost luați 15 mii de lei, au fost mutați tot la investiții, am mutat de la softuri, de la licențe la instrumente.


Dl. George Botez

Deci o să ne delectați în continuare cu calitatea deosebită a prestației

DL Vlad Matecscu - Filarmonica ..Paul Constantinescu” în fiecare săptămână.

D1. George Botez

Vă mulțumim și vă felicităm!

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru. Proiect adoptat.

***

Au revenit în sală domnii Dănescu și Hodorog, 25 de consilieri prezenți.

Punctul 7: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești”.

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

***

Punctul 8: ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești'.

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

25 de voturi pentru.

Punctul 9 avem solicitare din partea domnului Ganea să-l discutăm la sfârșit pentru că mai sunt unele chestiuni care ar trebui rezolvate anterior votului și care ar rezolva problemele legate de proiect. De acord?

Cine este pentru?               25 de voturi

25 de voturi pentru îl vom discutat la sfârșit.

***

Punctul 10 ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Liceului Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploiești, pentru anul 2018”.

Discuții?

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

SjC

Punctul 11...

DL primar Adrian-FIorin Dobre

Dacă a fost amânat punctul 9 ar trebui ca și acesta să fie amânat.

Dl. George Botez

A

II discutăm după proiectul 9.

Cine este pentru?             25 de voturi

25 de voturi pentru, vor fi repoziționate punctele 9 și 11.


***

A revenit în sală dl. Minea, 26 de consilieri prezenți.

Punctul 12 ..Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții “Lac plajă - amenajare și alimentare cu apă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești”.

Discuții? Dl. Sicoie și pe urmă dl. Popa.

Dl. Florin Sicoie

Aceeași întrebare pe care am pus-o la interpelare: pe domeniul cui se găsește această investiție? Al Ploiestiului, al Bucovului, al Consiliului Județean sau al Fundației Stere?

Dl. George Botez

Cine ne poate răspunde?

Dl. Florin Sicoie

Ar trebui un răspuns acum.

Dna. Valentina Dobrescu - Administrația Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești

Este pe domeniul municipiului Ploiești.

Dl. George Botez

Bine. Mulțumesc!

3

Dl. George Pană

De la Patrimoniu ne puteți lămuri? Știți ceva?

Dl George Botez

Am luat act că este pe teritoriul municipiului Ploiești. Ni s-a dat un răspuns, eu îl iau de bun.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Vine de la Bucov să ne spună că este al Ploieștiului.

Dl. George Botez

Doamna este din Ploiești, se duce la Bucov și vine la Ploiești.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Votăm o investiție, dacă nu este terenul nostru?

Dl. George Botez

Avem viză de legalitate?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Achiziții Publice, Contracte

Da.

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Da.


Dl. George Botez

Bun. Dl. Popa, vă rog.

DI. Gheorghe Popa

Aceeași întrebare. Nu am știut că dl. Sicoie va pune această întrebare.

Dl. George Botez

S-a răspuns. Este în Ploiești.

Dl. Gheorghe Popa

Patrimoniul poate să ne confirme?

Dl. George Botez

Nu știe. Doamna de la parc spune că este în Ploiești, dl secretar a dat viză de legalitate, de la juridic există viză...

Dl. Gheorghe Sîrbu

Rog să se scrie în procesul verbal răspunsul de la Direcția Juridică, că este terenul Ploieștiului și răspunsul domnului secretar că este terenul Ploieștiului. în aceste condiții să putem vota.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru. Adoptat.

Punctul 13 ..Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești”.

Luăm act de numire și aprobăm un contract de mandat.

Dl. Cristian Ganea

Anterior acestei hotărâri, am lămurit-o? Este Ploieștiul proprietar sigur?

Dl. George Botez

Da. Așa ni s-a spus. Am votat deja.

Supun la vot:

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru. Mulțumesc.

***

Punctul 14 „Proiect de hotărâre privind aprobarea reînscrierii MuM^țpii^^^


ca membru activ al „Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turis^Pl/u Prahoyitf/ Discuții?

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 26 de voturi pentru.

Punctul 15 „Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării diferenței cotizației anuale a Municipiului Ploiești în calitate de membru al Asociației “Grupul de Acțiune Locală Ploiești - Dezvoltarea Sustenabilă a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești".

DL secretar Laurențiu Dițu

Nu poate fi dezbătut în ședință pentru că nu are avizul comisiei.

Dl. George Botez

Ce comisie?

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Comisia de specialitate a consiliului local. Conform art. 44 alin 1 nu poate fi dezbătut în ședință de consiliu.

s               s

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Comisia de buget finanțe a avut o discuție pe această temă cu privire la cuantumul cotizației în calitate de membru în Grupul de Acțiune Locală și v-am transmis o fundamentare pe care s-o luați în dezbatere pentru ședința de astăzi. înțeleg că nu s-a mai întrunit comisia respectivă după ce s-a transmis acel material.

Sunt niște discuții pe tema cuantumului și aș vrea să clarificăm acest lucru pentru că neaprobarea acestui proiect de hotărâre duce la imposibilitatea aplicării pe anumite proiecte neavând posibilitatea de a susține din punct de vedere financiar consultanța în vederea realizării proiectului și a cererii de finanțare.

în momentul de față, cuantumul respectiv este de 0,1 lei pentru 1 cetățean. Asta înseamnă o valoare de 20 de mii de lei pe an iar suma care ar putea reveni municipiului Ploiești conform proiectului de strategie câștigat de către GAL este de aproximativ 6 milioane de euro. Intr-un calcul foarte simplu, o consultanță și o depunere a cererii de finanțare este de minim 2, 3% pentru fiecare proiect în parte.

Necesarul pentru a putea susține, pe aproximativ 3 ani de zile, proiecte pentru a fi depuse pe suma respectivă este de aproximativ 600 de mii de lei iar pentru noi înseamnă cam 200 de mii de lei pe an.

Pe acest calcul, fără a lua în considerare cheltuielile salariale care sunt minim 2 persoane așa cum prevede statutul GAL-ului plus cheltuieli de funcționare, de bunuri și servicii, de birotică, ș.a.m.d. ar însemna o aproximare de aproape 200 de mii de lei pe an, bineînțeles respectând toate procedurile necesare, suma poate să fie mult mai mică.

Mai mult decât atât, am înțeles că s-a pus problema imposibilității aprobării unei modificări de cuantum atât timp cât a fost stabilit un cuantum la începutul anului. Dar țin să vă amintesc că și pentru alte asociații sau parteneriate la au fost modificate cuantumurile respective chiar și pe aprobat hotărârea consiliului local pentru buget, ele au 1 aferentă întregului an 2018.care municip iilȘpld i^stF^irtî^i parcursul ace ?ost adoptate pe'^l^^b»^


De asemenea, am înțeles că s-a pus problema faptului că reprezentantul municipiului Ploiești care există în grupul respectiv nu a fost mandatat pentru un astfel de cuantum. Țin să vă reamintesc că la niciun fel de asociere, la care municipalitatea participă, reprezentantul nu a fost mandatat. După ce s-a stabilit cuantumul respectiv, a venit cu un proiect de hotărâre și a fost supus votului consiliului.

Acestea sunt motivele pe care aș vrea să vi le aduc la cunoștință în vederea adoptării acestui proiect.

A

înțeleg că nu are avizul comisiei de specialitate. Fără acest aviz, într-adevăr nu poate fi adoptat, el nefiind nici pozitiv nici negativ, drept pentru care acest proiect trebuie prorogat pentru ședința următoare.

Dl. George Botez

Mulțumesc! Dl. Sîrbu, vă rog.

Dl. Gheorghe Sîrbu

înainte de a fi prorogat acest proiect de hotărâre, vreau să vă spun că acest proiect a fost discutat în comisia de buget finanțe. Dl. secretar a fost dezinformat în legătură cu hotărârea pe care am luat-o. în prima fază, când dl. Andrei era în ședință și eram toți acolo, cel care a venit să susțină proiectul de la direcția respectivă a venit total nepregătit și am hotărât să vină cineva care să ne explice ce înseamnă acest proiect. La sfârșitul ședinței, când dl. Andrei deja nu mai era, a venit cineva de la direcția respectivă, ne-a explicat, dl. președinte Paul Palaș a pus mâna pe telefon și l-a informat pe dl. Andrei...

Dl. Gheorghe Andrei

Nu este adevărat.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Lăsați-mă să termin. Eram lângă dânsul și v-a explicat exact ce s-a întâmplat.

Problema este următoarea: nu vreți să facem o investiție pe fonduri europene pentru a mări puțin cotizația? Ce răzbunare este asta? Nu înțeleg.

Dl. primar l-a prorogat dar eu nu sunt de acord. Trebuie să știm motivele. Mărim puțin cotizația pe care au cerut-o și facem niște proiecte pentru zonele limitrofe - Bereasca, Mimiu și alte zone.

Ceea ce nu înțeleg eu este de ce v-a picat pe acest proiect de hotărâre.

Mulțumesc dl. președinte.

Dl. George Botez

Și eu mulțumesc.

Am înțeles că nu v-a sunat nimeni. Vă rog.

Dl. Gheorghe Andrei

M-a sunat dl. președinte, dl. Palaș să-mi spună despre locurile de joacă. Atât. Acest lucru eu nu l-am discutat la telefon cu absolut nimeni.

Dl. George Botez

Și dacă erați la telefon ce importanță are?


Acum, haideți s-o luăm așa strategic: cine a aprobat creșterea Ploiești la această asociație de -1 mie 500 la sută?

Dl. Robert Vîscan

O creștere minoră.

9

Dl. George Botez

O creștere minoră dl. Sîrbu de 1 mie 500 la sută.

Cine a aprobat-o? Dna. Croitor?

Dna. Daniela Croitoru

Aprobarea cotizației se face de către Adunarea Generală a GAL-ului. A fost întrunită în 24 martie, a fost convocată o adunare generală extraordinară și o ședință a Comitetului Director unde, analizând necesitățile pentru accesarea fondurilor, am ajuns la concluzia că acea cotizație de 0,1 nu este fundamentată, nu este justificată și nu poate acoperi cheltuielile.

La această dată GAL-ul funcționează cu angajați cu voluntariat...

Dl. George Botez

Nu...

Dna. Daniela Croitoru

Este important.

Dl. George Botez

Cine și pentru ce a aprobat?

Dna. Daniela Croitoru

Există o hotărâre a adunării generale, a fost transmisă Direcției Relații Internationale...

s

Dl. George Botez

Din partea municipiului Ploiești cine a semnat?

Dna. Daniela Croitoru

Din partea municipiului, în acea ședință am fost eu aleasă ca și președinte.

Dl. George Botez

Felicitări. Dar nu asta mă interesează. Cine a votat din partea municipiului majorarea de 1 mie 500 la sută a cotizației?

Dna. Daniela Croitoru

Eu am fost prezentă...

Dl. George Botez

Și, cu cine v-ați consultat dumneavoastră.

Dna. Daniela Croitoru

18 persoane...

Dl. George Botez

Nu, cu cine v-ați consultat?

Dl. primar lăsați-mă că i-ați spus domnului Dănescu să nu vă întrerupă, am și eu o discuție privată cu doamna. Vă rog frumos.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Este o ședință publică.

Dl. George Botez

Este o discuție a mea cu doamna.


Dna. Daniela Croitoru

Adunarea Generală are 18 membri. A fost...

Dl. George Botez

Doamnă eu v-am întrebat cu cine v-ati consultat dumneavoastră nu

5 adunarea generală.

Dna. Daniela Croitoru

A fost o propunere și a fost...

Dl. George Botez

V-ați consultat cu cineva când ați votat o creștere cu 1 mie 500 la sută?

Dna. Daniela Croitoru

Am analizat faptul că nu puteau;..

Dl. George Botez

V-ați consultat sau nu v-ați consultat?

Dna. Daniela Croitoru

Nu, nu m-am consultat cu nimeni.

Dl. George Botez

Nu v-ați consultat cu nimeni. Foarte bine. Dumneavoastră ati fost numită acolo de către cine?

Dna. Daniela Croitoru

Prin dispoziția domnului primar.

Dl. George Botez

De către dl. primar, da?

Dna. Daniela Croitoru

Da.

Dl. George Botez

Deci, să înțeleg că treaba stă cam așa: dl. primar vă împuternicește pe dumneavoastră, dumneavoastră faceți ce vreți dumneavoastră iar eu trebuie să vă votez virarea banilor, da?

Dna. Daniela Croitoru

Nu dl. președinte.

DI. George Botez

Cum nu, că așa scrie acolo.

Dna. Daniela Croitoru

Este o propunere. Această asociație...

Dl. George Botez

-Dumneavoastră ați venit eu un proiect de hotărâre prin care să ne cereți nouă aprobarea majorării contribuției cu 1 mie 500 la sută. Dumneavoastră ați venit ca să ne cereți...

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dumneavoastră vreți să schimbați regulile jocului care sunt și la nivel de Consiliu Județean și la nivel de...

Dl. George Botez

Dl. primar, mi se pare că dumneavoastră vă jucați că consiliul acesta cum se joacă pisica cu cățelul...

Dl. primar Adrian-Florin Dobre


la >« v

tc^\ i '!',■■■; 'Wl

Sunt niște reguli pe care dumneavoastră, atunci când vă eonvinelâe Wi^z^B'b^UFnu,

AT^I TA c rvi 11” 1 /** o     o o v/Afnf or»l-i 1 rv*l-\ o rnn nrAtir/nti Ir* 1 ■ n-vi rîEoEc* r4r* nviv *'z-iî,«’Â'.rt'nt-4TT        F*«* î


C'\ ’

nu. La ADI Deșeuri, când s-a votat schimbarea cotizației la jumătate de an, rețfp^^tij^^entru tot anul 2018, ați pus această problemă?

Dl. George Botez

Doamnă din punctul meu de vedere...

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

V-am întrebat si eu ceva.

9

Dl. George Botez

Dar nu vă răspund.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

A

înseamnă o lipsă de respect față de tot consiliul...

Dl. George Botez

Vă rog să vă asumați față de dumneavoastră....

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

în momentul în care ați aprobat la AER modificarea cotizației...

Dl. George Botez

Dl. primar, dacă nu încetați în momentul acesta, mă faceți să suspend ședința.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Ați participat...

DL George Botez

Suspend ședința.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre Mulțumesc!

9

PAUZĂ

***

Dl. George Botez

Lipsesc dl. Dănescu, dna. Drăgușin și dl. Sicoie.

Constatăm că proiectul de la numărul 15 nu poate fi supus la vot pentru că nu are raport al unei comisii de specialitate.

Au venit și domnii Sicoie și Dănescu, 25 de consilieri prezenți.

Trecem la punctul 16: „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului„Toma Caragiu” Ploiești".

Discuții?

9

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

o M4. .

..

/* /

I Sf ’SIW ', *1 r< t* £;

Punctul 17: proiect de hotărâre privind aprobarea statului de fuit^t^l Sțnțtțfdlnf

de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești ".              z

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.


25 de voturi


***

Punctul 18: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Discuții?

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

Punctul 19: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești'".

9              9                                            9                                                                                    f

Discuții?

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

Punctul 20: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea emblemei Clubului Sportiv Municipal Ploiești".

Ați văzut-o? Vă rog să afișați emblema.

Supun la vot:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 21: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018”.

Discuții?

9

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.


Punctul 22: „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr^Hotăr ar ea

Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 202/30.05.2018privind prelungirea duratei Protocolului nr.9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale și Piețe S.A. și Fundația “Nini Măcelaru”.

Este vorba de o rectificare aici că nu am modificat si în contract.

5

24 de consilieri prezenți. Dl. Mateescu a părăsit sala.

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru.

***

Punctul 23: „Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI PRAHOVA pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești strada Vlad Țepeș nr.37, parter”.

Vă rog dl. Popa.

Dl. Gheorghe Popa

Aș vrea să fac un amendament la anexa hotărârii, la contractul de închiriere la art. 3 „termenul de închiriere este de 1 an, începând de la data de 1 octombrie 2018 până la data de 30 septembrie 2019”.

Dl. George Botez

1 octombrie?

Dl. Gheorghe Popa

Da, pentru că sunt câteva probleme de rezolvat cu privire la utilitățile care trebuie să fie funcționale și nu putem să lăsăm oamenii cu dizabilități, în cărucioare să intre în acele spații fără să aibă minimul de utilități funcționale în acel loc. Și de aceasta am solicitat acest lucru.

DI. Cristian Ganea

Solicitarea dumneavoastră este perfect normală. Problema este că asta ar însemna să facem o nedreptate celorlalți chiriași de-a lungul timpului. Avem destul de multe cereri care au intrat în niște spații insalubre, au început să le reamenajeze, noi neputând să oprim chiria.

DI. Gheorghe Popa

Dacă dumneavoastră considerați că acele persoane în cărucioare...

Dl. Cristian Ganea

Nu consider eu dar trebuie să facem pentru toată lumea atunci. începând de acum, toată lumea care închiriază un spațiu în care mai trebuie ceva investiții, să-l lăsăm 2 luni sau 3 luni fără probleme.

Dl. Gheorghe Popa

Nu l-am lăsat. Termenul de închiriere să fie începând cu data respectivă.


Dl. George Botez

Dl. cansilier-aj^eciez grija pentru persoanele respective dar eu ăstăzi^pațiui^râfă într-un fel, credeți că, până la 1 octombrie, primăria va respectiv să-l facă altfel decât este acum? Vă întreb pentru că această lut identificată, nici stabilită, nici votată, nici bugetată, nici nimic. Nu facem decât să ducem termenul contractului de la 1 luna viitoare la 1 octombrie. Pentru că vă spun și știți foarte bine care este mersul lucrărilor din primărie. Va fi așa, poate mai mult decât atât, probabil va fi mai deteriorat spațiul pentru că va mai trece timpul.

Dl. Gheorghe Popa

Eu vă informez dl. președinte că m-am consultat în anii trecuți cu specialiștii Direcției Tehnice, am cerut și niște păreri în sensul acesta și s-ar putea realiza în termen de 1 lună de zile. Dacă dumneavoastră considerați că nu este...

Dl. George Botez

Stați puțin, că dumneavoastră v-ați consultat, foarte bine. Să ne spună și nouă cineva de la Direcția Tehnică: dacă-1 dați peste o lună, îl facem de Copenhaga. Dar să ne spună cineva, cu cine ați vorbit, să ne spună și nouă.

Dna. Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-]nvestitii

La locație respectivă trebuie rezolvată asigurarea utilităților. Asigurarea utilităților, din punct de vedere tehnic, se poate realiza în termen de 1 lună după ce primim acordul Direcției de Patrimoniu.

Dl. George Botez

O lună de când primit acordul Direcției de Patrimoniu. Și Direcția de Patrimoniu în câte luni trebuie să dea acordul?

Dna. Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-lnvestiții

Trebuie să obțină acordul proprietarului...

Dl. George Botez

Și cine este proprietarul?

Dl. George Pană

Este vorba de acordul unui alt proprietar pentru că este o proprietate comună.

Dl. Cristian Ganea

Nu aș vrea să se înțeleagă altfel decât de bine acest lucru. Mai bine amânăm această decizie și se apucă să rezolve problemele iar, în luna septembrie, octombrie sau august, când este gata, îl dăm atunci decât să dăm un proiect acum începând cu 1 octombrie.

Dl. Gheorghe Popa

Am înțeles dl. viceprimar. Solicit prorogarea proiectului în aceste condiții.

Dl. Cristian Ganea

Dar cu mențiunea să se facă toate utilitățile. Nu-i dăm ceva ce nu poate să folosească.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Am rugămintea către Direcția de Patrimoniu, alături de Direcția Tehnic-lnvestiții, dl. viceprimar Ganea invitați pe cei care locuiesc în acea curte să avem o discuție cu ei și poate ajungem la un acord astfel încât să dăm posibilitatea pentru că într-adevăr există firmă care să se ocupe de lucrările respective în baza unui contract. Mulțumesc!


Dl. George Botez

Dl. Dănescu vă rog.

DI. Ștefan Dănescu

Am o informație din partea patrimoniului că dânșii nu ar mai dori

Dl Gheorghe Popa

Este eronată dl. Dănescu. Solicitarea pentru acel spațiu era cu această condiție să se poată folosi de utilități. Dacă nu se poate bineînțeles că renunță. Eu de aceea am și solicitat prorogarea.

Dl. George Botez

Vă mai mențineți amendamentul dl. Popa? Nu amendamentul de prorogare, cel în care ați completat articolul.

Dl. Gheorghe Popa

Nu.

Dl. George Botez

Deci solicitați supunerea la vot a prorogării.

Cine este pentru?            24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru. Prorogat.

***

Punctul 24: .Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și ASOCIAȚIA CULTURALĂ CONTRAPUNCT U”pentrufolosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr. IA, et. 2”.

Discuții? Dl. Ganea.

5

Dl. Cristian Ganea

Cu ce se ocupă această asociație?

Dl. George Botez

Dacă este culturală, bănuiesc că, cu fotbalul. Am înțeles că este ceva cu jazz.

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Organizarea evenimentelor socio-culturale și promovarea acestora este principala activitate.

Dl. Cristian Ganea

Si nu era mai bine să le fi dat oamenilor care aveau nevoie de utilități?

’                                                                                                                                                                                            9

Dl. Gheorghe Popa

La etajul 2 dl. Ganea? Nu puteau să urce până la etajul 2.

Dl. George Botez

Sunt discuții? Nu. Supun la vot:

Cine este pentru?            23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        1 abținere

 • 23 de voturi pentru și 1 abținere, dl. Ganea.

* * *               Vțk

Punctul 25: „Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii                   al

Municipiului Ploiești nr. 380/31.10.2017privind organizarea de licitație pubUcăffeschisă cu strigare pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești”.

Discuții? DL Popa.

Dl. Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. președinte! Voiam să pun o întrebare la acest proiect, am observat că s-au făcut modificări prin eliminarea acelor materiale dar am o întrebare pentru inițiator sau cine poate să dea un răspuns: acele materiale, dalele care au rămas se licitează la pachet sau individual, pe materiale că ar fi dificil să vină cineva să liciteze pe bucată.

DL Cristian Ganea

Am înțeles că nu mai sunt dale.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Rugămintea a fost să fie foarte clar, să nu ne trezim că ajungem la licitație și nu avem adrese, nu avem...

DL George Botez

Este ok? Supun la vot:

DL Cristian Ganea

Dl. președinte vreau să întreb și eu de legalitate pentru că am fost președinte la comisia aceasta de licitație și vreau să știu dacă am dreptul să votez sau nu.

DL George Botez

Este vreo comisia în asta? Nu. Are viză de legalitate? Da. Bun.

Supun la vot:

Cine este pentru?           21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 3 abțineri

21 de voturi pentru și 3 abțineri, domnii Sîrbu, Bolocan și Ganea.

Vă rog să faceți anunțul că toate au rapoarte și vize de legalitate.

DL secretar Laurențiu Ditu

Toate proiectele de pe listă au aviz favorabil de legalitate.

Dl George Botez

Și aviz juridic?

DL secretar Laurențiu Dițu

Și aviz juridic. în afară de proiectul de hotărâre căruia i s-a schimbat poziția de dezbatere, nr. 9 care avea raport nefavorabil de la juridic și de la secretar. în situația în care acum am primit o adresă de la Inspectoratul Județean Școlar Prahova care modifică circumstanțele în care am dat acel raport, dl. președinte dacă ne permiteți să ne retragem să luăm în studiu și să formulăm...

DL George Botez

Din punctul meu de vedere, sigur. Dar nu știu dacă procedural este posibil. Haideți să facem așa: ajungem repede acolo, durează 10 minute și vedem.

Dl. secretar Laurențiu Dițu Mulțumesc!


DI. George Botez

Punctul 26: ..Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC”.

Discuții?

9

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

 • 24 de voturi pentru.

Punctul 27: ..Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale". Discuții?

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

***

Punctul 28: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe”.

Discuții?

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

Punctul 29: ..Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, str. Vega nr. 22 prin extinderea acesteia cu spațiul locativ disponibil-proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării”.

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

***

Punctul 30: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Str. Gh. Doja nr. 98, imobil în care funcționează Colegiul Național „I.L. Caragiale”.

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.


Punctul 31: „Proiect de hotărâre privind modificarea poziție imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 25 — actual str. Radului1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/tyj includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc don municipiului Ploieștr.

Discuții?

Cine este pentru?

24 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru.

Punctul 32: ..Proiect de hotărâre privind stabilirea regimului juridic al terenului în suprafață de 7,30 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 204, bl. 26B, ap.l, parter, precum și al terenului în suprafață de 7,20 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Veniamin Costache, nr.4, bl.27G, scara A, ap. 3, parter”.

Discuții?

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

Punctul 33: ..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 131/25.04.2018 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

Discuții?

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

Punctul 34: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere la strada Tache Ionescu pentru extindere restaurant” str. Mărășești, nr. 14, Ploiești”.

Discuții?

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru.

Punctul 35: ..Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”.

Dl. Hodorog faceți și dumneavoastră propuneri.

Dl. Bogdan Hodorog

Dl. Botez.

Dl. George BotezVă mulțumesc!

f

Dl. Sîrbu am o rugăminte: puteți să vă abțineți să mă mai bălăcăriți de data aceasta?

Dl. Gheorghe Sîrbu

Au trecut 2 ani de zile. Eu dacă as fi în locul dumneavoastră m-as scula de acolo si m-

9                                                                                                   5                                                   3

aș așeza în locul domnului Ganea. Pe dl. Ganea l-aș propune eu președinte de ședință.

Dl. Cristian Ganea

Dl. Sîrbu haideți să vă spun: atâta timp cât stă dl. Dobre să stea și dl. Botez acolo.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Nu scrie în 215 același lucru.

Dl. George Botez

Dar nici la dl. Dobre nu scrie că trebuie să stea 4 ani.

Dl. Gheorghe Sîrbu

II propun pe dl. Dănescu Ștefan președinte de ședință.

DI. Ștefan Dănescu

Vă mulțumesc frumos dar nu doresc. Dar totuși vă mulțumesc frumos pentru propunere.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dacă tot sunteți în coaliție, îl propun pe dl. Paul Palaș. Are experiență de 4 mandate în consiliul local.

Dl. Paul Palaș

Este pentru a doua oară când îmi pronunță numele astăzi dl. consilier Sîrbu. Dl. consilier, în momentul în care vreți să obțineți ceva de la mine, vă rog mult, întrebați-mă și pe mine. Puțin mai devreme ați afirmat că eu i-am comunicat ceva prin telefon colegului meu. Lucru total fals și este cazul s-o spun și eu chiar dacă a spus-o colegul meu la momentul potrivit.

In acest moment, de ce mă doriți dumneavoastră președinte de ședință atâta timp cât eu nu doresc? Mulțumesc dar nu este cazul.

3

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dacă tot facem aceste propuneri din 3 în 3 luni și văd că există aceeași abordare de atâta timp și mai devreme dl. președinte de ședință a suspendat ședința fără a cere aprobarea consiliului, PSD-ul mai are puțin și se suspendă tot în țara asta, ca să nu mai consumăm hârtie, maculatură și altele, putem să facem o propunere pentru 3 ani de zile și am închis discuția.

9

Dl. George Botez

Veniți cu un proiect pentru data viitoare. Pe acesta cine l-a inițiat? Vreți să faceți un amendament?

DI. primar Adrian-Florin Dobre

Conform legii se poate? O să căutăm temeiul legal și vedem dacă se poate.


DI. George Botez

Sunteți primarul orașului, garantați legalitatea aici. Faceți amendâfffentHi

Dl. primar Adrian-Florin Dobre                           X

Dl. Botez, știți foarte bine, legalitatea intră în sfera domnului secretar i Dl. George Botez înțeleg că la dumneavoastră a fost doar neștiință.

A revenit în sală dl. Mateescu, 25 de consilierei prezenți.

Vot de persoane, vot deschis:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

 • 25 de voturi pentru.

  25 de voturi


*

Supun la vot propunerea. Pe cine ați propus dl. Hodorog?

DI. Bogdan Hodorog

Dl. Botez.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru. Dl. Sîrbu indignat s-a ridicat și a plecat.

24 de voturi


***

Avem ceva la Diverse? Dl. Ganea vă rog.

Dl. Cristian Ganea

La Diverse vreau să anunț colegii, am discutat de dimineață cu unii dintre colegii mei și m-au întrebat. Am să vorbesc în „mii lei” - bugetul de investiții este de 35 de mii 486,47 la 31.05 am făcut plăți de 1 milion 269, avem 20 de milioane 529 de mii în procedură de achiziții și au mai rămas nefolosiți 13 milioane 624.

DL George Botez

Mulțumim.

5

Trecem la suplimentare. Primul punct îl ducem la sfârșit.

A revenit în sală dl. Sîrbu. 25 de consilieri prezenți.

..Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”.

Discuții?

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

***


..Proiect de hotărâre privind propunerea autorității publice ocuparea funcției de membru provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești”.

’ . .. -

Discuții? înțeleg că nu. O propunere avem? Cine face propunerea? Dl. primar cine face propunerea pentru TCE că a încetat mandatul lui Roland?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Faceți dumneavoastră că au mai fost cazuri când ați propus dumneavoastră.

Dl. George Botez

Constat că nu este nicio propunere. Propun prorogarea proiectului de hotărâre:

Cine esțe pentru?                  16 voturi

Cine este împotrivă?                9 voturi

Dacă se abține cineva?

9

Grupul PNL împotrivă, proiect prorogat.

Vreți să vă scot eu vorba din gură? La miștourile domnului primar că propuneți dumneavoastră eu am propus prorogarea.

..Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "SF Extindere rețele de canalizare în Municipiul Ploiești".

Dl. Ganea vă rog.

Dl. Cristian Ganea

Alături de dl. primar Adrian Dobre aș dori să fim inițiatori și noi consilierii pentru că este vorba de canalizare în tot orașul.

5

Dl. George Botez

Treceți toți consilierii.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Mai sunt 3 SF-uri de aprobat, haideți să fie la toate 3 ca să facă o singură tură să strângem toate semnăturile.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi pentru.

..Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor documentația tehnică, faza studiu de fezabilitate pentru o „Amenajare locuri de joaca în Municipiul Ploiești”.


Vă rog dl. Ganea.

Dl. Cristian Ganea

In urma unei discuții pe care am avut-o cu dl. primar rămăsesem la o sumă de 7 depus-o astăzi costă vreo 8 milioane 500, 1 milion în plus, ceea ce înseamnă că vor fi plăci prinse pe beton. Cu părere de rău, cred că nu avem banii necesari, era bun unul cu covor poliuretanic care s-a dovedit că ține mai mult în timp. Dacă vom putea anul viitor să-l schimbăm, poate vom avea bani mai mulți, nu știu. Dacă nu, să continuăm așa. Noutatea acestor locuri dejoacă este că vom putea beneficia de niște umbrare pentru părinți, însoțitorii copiilor.

milioane 500 plus TVA în care era vorba de niște plăci puse pe nisip. Varianta pe care am


Ceea ce mi-a scăpat și mie și cred că tuturor - ar trebui să rugăm proiectantul să aibă în vedere montarea, acolo unde este posibil, de anumite obiecte pentru copiii cu nevoi speciale. M-am gândit ulterior și nu am putut să le prindem dar cred că ar trebui să vedem, poate reușim.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Ținând cont de faptul că suntem la nivelul de studiu de fezabilitate, imediat după ce avem acești indicatori aprobați o să intre direct în licitație, proiectare tehnică, execuție și aceste modificări, le putem prelua și trece acolo. Da doamna director?

Dna. Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții Da.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Mulțumesc!

DI. Gheorghe Popa

înțeleg dl. Ganea că varianta pe care o aprobăm acum este cea pe beton?

Dl. Cristian Ganea

Da.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?                    25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

2 5 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC ȘI CLĂDIRI PUBLICE - SISTEM ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL PLOIEȘTI TRASEU TRAMVAI 102: STR. GĂGENI - ȘOSEAUA NORDULUI - ȘOSEAUA VESTULUI - STR. LIBERTĂȚII (GARA DE VEST)”.

\w j jp

/e"4


Discuții?

9

Dl. Cristian Ganea


U w 1 V CW' z ’ /

Și aici luată în discuție posibilitatea îngropării cablurilor everiiyaj^prâpu^^-invităm la discuții și ceilalți rețelari pentru a putea îngropa tot ce înseamnă mă^a^^xlomeniul public. încet, încet, poate în 10 ani de zile să nu mai avem cabluri și alte lucruri.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

25 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești'.

Despre ce este vorba că asta este new entry?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Este vorba despre străzi care au fost intabulate și măsurate.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

25 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Stimați colegi au rămas 3 proiecte: nr. 9 cu Centrul Județean de Excelență, suplimentar 1, rectificarea bugetelor la învățământ și nr. 11, centralizarea bugetului.

Având în vedere că există această ordine de discuție și față de împrejurarea că a venit documentul mult așteptat de la Inspectorat care va schimba în mod dramatic poziția reprezentanților care administrează legea în această instituție, propun suspendarea ședinței pentru cât, dl secretar?

Dl. secretar Laurențiu Ditu

15 minute.

Dl. George Botez

între 15 și 45 de minute. Ne vedem peste jumătate de oră să putem să finalizăm ședința.

3               9

***

PAUZĂ

Dl. George Botez

La numărul 9 să treceti toti consilierii ca fiind inițiatori.

9         9                                                                9


Suntem 25 de consilieri. Lipsesc Dinu Marius și Paulica Drăguș Reluăm,_ședmța.

La punctul 9 sunt toți consilierii inițiatori.

Dl. secretar, în lumina noilor modificări, să ne spuneți care este pun Compartimentului Juridic și al dumneavoastră sub aspectul legalității proiectului.

Dl. secretar Laurențiu Ditu

Urmare a solicitării domnului președinte de a reanaliza legalitatea proiectului de hotărâre prin prisma noilor informații oferite de Inspectoratul Școlar Județean Prahova referitoare la posibilitatea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor cu salariile pentru profesorii Centrului de Excelență, adresă căreia o să-i dau citire și ne comunică pe fond că nu au fonduri disponibile pentru finanțarea Centrului Județean de Excelență, ne-am reconsiderat poziția, atât Direcția Juridică cât și eu am dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre, viză de legalitate.

Dacă-mi permiteți, o să dau citire acestei adrese.

Dl. George Botez Vă rog.

Dl. secretar Laurențiu Dițu


Repet - inițial proiectul de hotărâre, cu prima adresă a Inspectoratului a obținut raport nefavorabil din partea Direcției Juridice și a fost avizat nefavorabil de către mine.

Această adresă a fost primită astăzi în cursul ședinței, poartă numărul 13266.

„Către Primăria Municipiului Ploiești

In completare la adresa noastră 1944/22.06.2018, ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 11561/21.06.2018, vă facem cunoscute următoarele:

 • -  Centrul Județean de Excelență Prahova este unitate de învățământ care are elevi participanți la cursuri dar înmatriculați la alte unități de învățământ preuniversitar de stat;

 • -  Potrivit prevederilor H.G. nr. 30/25.01.2018 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar ..., în Anexa nr. 1 nu se regăsește pe coloana „Nivel/filieră/profil” acest tip de activitate, motiv pentru care la această dată nu sunt fonduri disponibile pentru finanțarea Centrului Județean de Excelență Prahova.

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4808/22 octombrie 2014 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Prahova și a cadrului legal privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat vă rugăm să dați curs solicitării conducerii Centrului Județean de Excelență Prahova cu privire la finanțarea acestuia”.

DL George Botez

Mulțumesc!

5

Cred că trebuie să completați dumneavoastră acolo raportul de specialitate al Direcției Economice, adresa...

DI. secretar Laurențiu Dițu

Raportul de specialitate al Direcției Economice a fost favorabil.

Dl. George Botez                                        ! S A        /g-*]

Acolo aveți „în baza adresei Centrului Județean de Excel ențăPrahoVă/’iTâjsMrșit după 7.06.2018 un nou alineat „Având în vedere adresa nr. 1944/27.O6î20|&;a.-j^^Horatului Județean Prahova înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești sutCfuv '4/3266/27 iunie 2018”.

Dl. secretar Laurențiu Dițu

Aș vrea să mai facem o precizare la alin. 2 unde spune „Având în vedere prevederile” să cuplăm primele două liniuțe pentru că se referă la articole din aceeași lege „având în vedere prevederile art. 103, alin. 2 si 104, alin. 2 lit. b, d, din Legea nr. 1/10.01.2011 -Legea educației naționale” și tăiați tot textul din ghilimele. Legea este pe 2011, este greșit acolo.

Dl. George Botez

Sunt amendamente, mi le însusesc.

Supun la vot:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

25 de voturi pentru.

*

Economicul, probleme legate de această problemă cu finanțarea?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Nu. Nu sunt.

Dl George Botez

Totul este ok.

Supun la vot:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru. Problemă rezolvată.

DI. primar Adrian-Florin Dobre

Am o singură rugăminte către Serviciul Relația cu Consiliul Local - să transmiteți în regim de urgență către Instituția Prefectului hotărârea, să faceți toate formalitățile, bugetul municipiului rectificat și acesta.

Dl. George Botez

Punctul 1 suplimentar: ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018, având ca sursă de finanțare bugetul local'.

Discuții? înțeleg că nu sunt.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi

25 de voturi pentru. Proiect adoptat.


Ultimul proiect, nr. 11: ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești”.

Ce este cu roșu este amendament, modificarea titlului. Mi-1 însusesc:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi pentru. Amendament adoptat.

*

Dl. Palaș, în proiectul vechi era trecută o alocare de 195 de mii de lei pentru GAL și am spus să fie scoasă și vreau să știu dacă banii necesari pentru Centrul de Excelență se regăsesc?

Dl. Paul Palas

Se regăsesc.

DL George Botez

Este scos GAL-ul?

Dl. Paul Palaș

Trebuie precizat faptul că banii, pe care i-am prins astăzi pentru Centrul de Excelență sunt suficienți până în luna august dar vom putea să rectificăm.

Dl. George Botez

Avem amendament la art. 3 „ale instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești”.

Supun la vot:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

Dna director economic vreau să-mi confirmați că din proiect a fost scoasă alocarea pentru GAL.

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Da, a fost scoasă.

Dl. George Botez

Și dacă, în forma a aceasta avem cuprinse toate modificările făcute în cele două proiecte anterioare adică să avem bani pentru Centrul de Excelență și modificările care s-au mai făcut.

Totul este ok?

Dna. Mariana Gavrilă - Direcția Economică

Da.

Dl. George Botez Alte discuții? Supun la vot: Cine este pentru?

25 de voturiCine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru. Proiect adoptat. Declar ședința închisă.

***

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat, sef serviciu Adriana Cîrștea întocmit, consilier Elena Bucur

//