Proces verbal din 22.11.2018

Proces verbal din 22 noiembrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 22 noiembrie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 6531/16.11.2018.

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, lipsind dna consilier Florina-Alina Sorescu.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnișoara Mihaela Zaharia Contracte

- Primar

- Șef Serviciul Juridic-Contencios,


Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

’k'k'k

Dl George Botez

Bună ziua!

In sală sunt prezenți un număr de 24 de consilieri, lipsesc dna Florin-Alina Sorescu, dl Aurelian Tudor și dl Valentin Marcu.

A

începem ședința cu Imnul de Stat.

***

Ordinea de zi anunțată are proiecte propuse a intra suplimentar pe care o să le supun la vot în ordine:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 188.712.306 lei

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

8 voturi

13 voturi

3 abțineri

8 voturi pentru, grupul PNL prezent, 13 voturi împotrivă și 3 abțineri, dl Paul Palaș, Marius Mateescu, Marcian Cosma, proiectul nu intră pe ordinea de zi.

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public

Finanțe Locale Ploiești. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 24 de voturi pentru.

24 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Evidența Informatizată a Persoanelor din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de

Evidența Persoanelor Ploiești.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 24 de voturi pentru.

24 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S. C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru.

24 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul Pentru Managementul Deșeurilor Prahova” actualizarea Planului

anual de evoluție a tarifelor. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 24 de voturi pentru.

24 de voturi

*

  • - Proiect de hotărâre privind acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2017

Vreau să vă spun că nu are aviz de legalitate. Are avizare negativă, drept pentru care nu-1 putem pune în discuție să-l votăm pentru includerea pe ordinea de zi.

*

  • - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a unor imobile - construcții situate în Ploiești, str. Gh. Gr.

    Cantacuzino, nr. 283, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după


caz, casării acestora.

Nu are aviz, nu intră pe ordinea de zi.

Dl Paul Palaș

Dl președinte îmi permiteți o intervenție pe proiectul cuTCE-ul? Dl George Botez                                   \

Vă r°8-

Dl Paul PalașDacă, în consiliul local este absolut obligatoriu să se reia întreaga procedură privind includerea pe ordinea de zi a unui proiect, de ce nu au aceleași obligații și direcțiile din subordinea primăriei și se atașează la un proiect cum este cel despre care am discutat, cu TCE-ul, un raport vechi în condițiile în care știu că directorul economic, astăzi aflat în concediu medical, a revenit asupra opiniei exprimate inițial.

Dl George Botez

Nu aș putea să vă spun decât că nu o iau ca pe o întrebare ci ca pe o sugestie. în atenția departamentelor, așa cum se procedează cu avizele de la comisii care sunt date pentru o ședință și apoi, în caz de prorogare sau de repunere pe rol, se rediscută în comisie, și dumneavoastră aveți obligația și rămâne stabilit din acest moment, să reevaluați situația în raport de ultimele documente, în aceeași situație.

Dl Paul Palaș

Exact dl președinte.


Dl George Botez

Mulțumesc.

s

- Proiect de hotărâre privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, referitor la Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei"

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 24 de voturi pentru.

24 de voturi

*

A venit dl Tudor. Suntem 25 de consilieri prezenți.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Ploiești și domnul Stan P. Ion

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Mănescu Carmen Elena a spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Rahovei nr. 12, et. 1, ap. 2 și a terenului aferent acestuia.

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Popescu Ioan a terenului în suprafață de 10 m2, situat în Ploiești, str. Glteorghe Doja nr. 76, cu nr. cadastral 143361, Carte Funciară 143361.                             f

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL« CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI pe anul 2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții “Reabilitare alei zona plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere".

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a două bunuri mijloace fixe (centrale termice) aferente unor unități de învățământ pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE ZONĂ LOCUINȚE MICI ȘI UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII, SERVICII ȘI AGREMENT” Ploiești, strada Râfov nr. 20 B.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 25 de voturi pentru.

25 de voturi

- Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării de eroare materială prin rectificare P.U.Z. „Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, trqnsân Sos. Vestului-limită oraș, inclusiv terminal multimodal”, aprobat ^p^^Hpj^rfiir&a Consiliului Local nr.353/2018, cu modificarea limitei P. U.Z. și a valorilf^fnaxiinale pot, CUT.

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ.

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil - teren în domeniul privat al municipiului Ploiești.

Cine este pentru?

25 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești.

25 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

Z Z -•

' ’

  • - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului

Ploiești pe anul 2018.                                          a

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

  • - Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune F.N./20.05.1993 încheiat cu S.C. Calliope S.R.L. având ca obiect preluarea în concesiune a terenului situat în Ploiești - Pasajul „Omnid”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?            1 vot

Dacă se abține cineva?          24 de abțineri

24 de abțineri și 1 vot împotrivă, dl Sîrbu.

*

  • - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/2018 referitoare la asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții „Lac plajă - amenajare și alimentare cu apă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

Cine este pentru?               16 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          9 abțineri

16 voturi pentru și 9 abțineri, grupul PNL.

Dl Cristian Ganea

Punctul 23 de pe suplimentare ar trebui să fie cumva înaintea punctului 28 privind rectificarea bugetului local?

Dl George Botez

Nu știu. Dl Palaș, dl viceprimar a întrebat dacă punctul 23 de pe lista de suplimentare se reflectă asupra bugetului de la punctul 21?

Dl Paul Palaș

Se reflectă, sunt 200 de mii care intră în bugetare. Sunt 200 de mii de lei care vin de la Consiliul Județean, sunt realizați în bugetul local iar banii aceștia merg la...

Dl George Botez

Și atunci trebuie să fie discutat înainte de punctul 21.

Dl Paul Palaș

Foarte corect.

Dl George Botez

Mulțumesc. Vă propun și această modificare:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.


- Proiect de în debutant al funcției publice de execuție vacantă de consilier^fclașa'^la Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din cadrul Direcției fiestinne Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești.

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

Să recapitulăm: din suplimentare nu intră punctul 1, punctul 6, punctul 7, punctul 22, iar 23 se va lua înainte de 21.

Supun la vot ordinea de zi modificată:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru. Adoptată.

Vă rog dl primar.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Bună ziua!

Observ că, în continuare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui contract pentru un împrumut nu se dorește să fie pe ordinea de zi, nici măcar să fie dezbătut. Așa cum am susținut și data trecută, este un proiect de hotărâre care, în spate are o listă de studii de fezabilitate, proiecte care sunt absolut necesare pentru municipiul Ploiești, vorbim de reabilitări de străzi, acolo unde s-au făcut investiții în canalizare si dacă nu facem această reabilitare de străzi, știți foarte bine că lucrările de canalizare se vor deteriora. Vorbim de Centrul de Radioterapie, vorbim de două clădiri monument -Liceul Caragiale și clădirea Colegiului Mihai Viteazul, de posibilitatea de a achiziționa în continuare autobuze pentru municipiul Ploiești pe baza contractului pe care-1 avem funcțional în momentul de față. Locuri de joacă, realizarea sensului giratoriu de la intersecția între Drumul Național 1 și strada Ștrandului, străpungerea care este absolut necesară dinspre strada Cantacuzino și bulevardul Republicii.

în schimb observ că sunt prioritare tot cu bani din buget, proiecte precum plaja de la Parcul Constantin Stere și alte obiective.

Am avut discuții azi chiar și cu comisia de buget finanțe. Așa cum am stabilit la ultima întâlnire la care ați participat o parte dintre dumneavoastră, am fost la Ministerul Finanțelor și acolo sunt lucrurile foarte clare, procedura care este stabilită prin lege și procedura care este stabilită prin hotărâre de Guvern, întâi se contractează împrumutul, se ține licitație, se contractează împrumutul și apoi, pe baza acestor documente, în urma licitației, sunt depuse la Comitetul pentru Avizarea împrumuturilor Locale.


De ce am susținut acest lucru și faptul că această procedură u^zic^ierimenul la care putem să obținem acest împrumut iar sumele care sifeit/

național pentru anul 2020 sunt deja foarte mici, existând șansa căml aceste solicitări înaintea noastră, reducându-ne astfel posibilitate aceste împrumuturi și de a realiza aceste obiective de investiții^„importanța” acestor proiecte care sunt pentru municipiul Ploiești.

Să știți că va trebui să revenim, după această discuție, și cu proiectul privind împrumutul necesar creditelor pe fonduri europene, să aprobați caietul de sarcini și apoi să mergem să obținem avizul de la CAIL.

Din nefericire, văd că prioritizarea pe care o faceți, plajă versus oricare dintre proiectele pe care le-am susținut mai devreme este mai importantă pentru o parte dintre dumneavoastră.

în atare condiții, vă spun că posibilitatea municipiului Ploiești de a realiza investiții în anul viitor și peste 2 ani se reduce substanțial. Discuții legate de imposibilitatea plății ratelor, dobânzilor pentru aceste proiecte..., haideți să ne uităm să vedem care este gradul de îndatorare existent acum și care va fi gradul de îndatorare pe care-1 va avea primăria municipiului Ploiești după ce va ave acest credit. Diferențele nu sunt foarte mari iar, la mai puțin de 2 ani de zile după aceea, gradul de îndatorare pe care-1 are municipiul Ploiești va fi mai mic decât gradul de îndatorare pe care-1 are în momentul de față.

Sunt date care au fost anexate și au fost discutate. Nu este un motiv de a întârzia un astfel de proiect. îmi fac datoria ca, la proxima ședință, să revin cu acest proiect pentru că, pe baza lui, se pot realiza aceste investiții fără de care municipiul Ploiești nu se poate dezvolta în continuare.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Și eu mulțumesc. Dl Ganea, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Am să dau un răspuns, cel puțin din punctul meu de vedere, destul de corect și în același timp bine înțeles: faptul că noi ne chinuim din 2008 pentru a putea să strângem puținii bani pe care-i avem și a ține în viață direcțiile și societățile la care suntem acționari, nu cred că ar da bine, în momentul în care vom negocia cu una dintre bănci și vom beneficia de cea mai mare dobândă. Știm că primăria se confruntă cu probleme din punct de vedere al lichidităților și cash-flow-ului. Eu zic că cel mai bine ar fi să așteptăm închiderea anului, să știm cum am terminat anul iar, pe parcurs, vom primi și acea sumă de la Guvern. Și vom ști cum vom sta anul viitor. Și atunci vom putea să mărim sau să micșorăm sau să aprobăm acest împrumut.

Mulțumesc!

9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl viceprimar, știți foarte bine că, fără avizul CAIL-ului..., contractul are o clauză suspensivă. Așa prevăd inclusiv normele de aplicare ale acestei legi. Fără votul dumneavoastră ulterior momentului în care s-a finalizat licitația nu se poate depune documentația necesară pentru obținerea acestui credit, avizul pentru a putea debloca acest credit.

Toată procedura de licitație și depunerea documentației și aprobarea pentru a putea transmite către Comitetul de Avizare a împrumuturilor Lcx^le.documentația necesară probabil că va avea loc peste două luni de zile, momerit.'îri'care noi vom ști cum stăm. Problema este că aceste două luni de zile, dacă așteptăm anul viitor, le pierdem. Și pierdem posibilitatea de a accesa un împrumut și de a putca finanța o serie de investiții în anul 2020. Despre asta este vorba.

Depinde de noi și de votul pe care dumneavoastră-1 dați pe baza listei de investiții pe care o transmitem apoi la CAIL în vederea avizării împrumutului.. Acest lucru se realizează post licitație, contractul este cu clauză suspensivă, sunt foarte multe localități care, deși au ținut această licitație, neobținând avizul CAIL-ului nu au putut demara împrumutul.

Pierdem aceste două luni de zile și pierdem șansa de a putea finanța investițiile în anul 2020.

Dl George Botez

Da, mulțumesc!

Dl viceprimar, îmi cer scuze, cât aveți dumneavoastră pe ordinea de zi valoarea împrumutului? Cât a fost înainte?

Dl Cristian Ganea

172.500.

Dl George Botez

Eu am primit acum cu 188.712.306 lei. De ieri până astăzi ce v-a determinat să creșteți valoarea împrumutului?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

A fost în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu dumneavoastră la întâlnirea de marți...

9

Dl George Botez

Poate nu m-am exprimat bine - de ieri până azi.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

De marți, în care am stabilit că vom solicita valoarea totală pentru proiectele privind reabilitarea clădirilor colegiilor Mihai Viteazul și Caragiale și locurile dejoacă. Adică, aproximativ 18 milioane de lei în plus.

Dl George Botez

Dl Palaș, vă rog.

Dl Paul Palaș

Mulțumesc dl președinte.

Plecăm de la niște certitudini - toți din sală suntem de acord că proiectele care apar pe lista propusă de dl primar sunt necesare orașului. O altă certitudine pe care o avem este faptul că, în acest moment avem o finanțare a bugetului local venită preponderent dinspre impozitul pe venit de aproximativ 160 de milioane de lei. Această sumă vine prin impunerea unui procent de 42,75% pe tot ce înseamnă impozit pe venit. Adică, tot impozitul pe venit colectat la nivelul Ploieștiului, 42,75 se constituie venit la bugetul local, diferența fiind împărțită între Consiliul Județean, stat și Ministerul Finanțelor Publice care are dreptul să regleze niște bugete locale.

Acum, acest procent de 42,75 (încerc să nu fiu atât de tehnic și să fiu mai rapid) care ne asigură nouă finanțarea de 160 de milioane de lei a fost diminuat față de anii anteriori și asta ne-a dus pe noi la un deficit total, anul acesta, de aproximativ 40 de milioane de lei. în acest moment, municipiul Ploiești are un deficit pe funcționare de aproximativ 40 de milioane de lei.

Suntem, din nefericire, cu această realitate în față. Acum o săptămână ne-am întâlnit aici și am luat o măsură de extremă urgență pentru a rezolva problema funcționării municipiului Ploiești. Am luat de la investiții și am dus la funcționare. Am luat bani pe care i-am economisit anii anteriori ca să putem să asigurăm .funcționarea acestui an. Deci, avem un deficit pe funcționare. Este o certitudine.

Avem și o speranță. Speranța este că anul viitor se va mări cota alocată din IVG de la 42,75 la 55. Dar, dl primar, este doar o speranță. Până când speranța aceasta se va transforma în realitate, părerea mea este că nu avem dreptul să ne aruncăm în experimente periculoase, într-o întrecere între administrațiile publice locale, care să-și rupă mai întâi gâtul.

De unde avem noi certitudinea că acel procent din IVG se va mări la 55% iar veniturile care vor fi colectate la bugetul local vor crește corespunzător? Nu avem, în acest moment, această certitudine. Și eu mi-aș dori, ca și dumneavoastră, să contractăm acest împrumut. înțeleg argumentele dumneavoastră. Dar, în același timp, sunt obligat de viață să fiu prudent astfel încât să nu ducem municipalitatea, să nu ducem Ploieștiul în situația de a ajunge în insolvență.

Tot ceea ce vă cerem noi este să aveți răbdare să apară modificarea legislativă, pe care toți o așteptăm iar, după ce această modificare se va întâmpla, când vom avea certitudini, atunci să mergem și să aprobăm acest proiect, după ce vom discuta firește și care sunt proiectele care merită a fi finanțate din acest împrumut.

Vă mulțumesc!

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Aș mai dori să fac câteva remarci - dl Palaș, dragi colegi, anul viitor, serviciul datorie este de 21,79%, în anul 2020 este de 22,93%, în anul 2021 este de 21,7%, în 2022 este de 23,38%, deja luând în considerare creditul pe care l-am lua în momentul de față. După cum vedeți, procentele privind serviciul datoriei nu au diferențe foarte mari. Poate plus, minus 1%.

Acum am venit în fața dumneavoastră să vă solicit să aprobăm un credit, să aprobăm un caiet de sarcini pentru a demara o licitație. Oricum această procedură se va încheia după data la care noi vom ști exact ce sume vom avea în buget. Dar, fără avizul CAIL-ului care, de asemenea trebuie să vină pentru a putea transmite documentația necesară în vederea obținerii avizului CAIL, în fața consiliului local să aprobăm, nu putem semna contractul de finanțare respectiv. în schimb, avem avantajul că această procedură este finalizată și nu mai trebuie apoi să mai stăm încă o lună sau două până când se termină procedura de licitație și apoi să obținem avizul CAIL-ului.

în această perioadă există posibilitatea ca alte primării să facă ceea ce încercăm noi să facem astăzi și să fie în fața noastră. Ei își vor realiza investițiile iar noi vom mai aștepta.

Dl George Botez

Mulțumesc. Dl Palaș, vă rog.

Dl Paul Palaș

O ultimă remarcă pentru o corectă înțelegere: gradul de îndatorare, el în sine, nu este o instituție care plătește ratele în locul nostru. în momentul de față, Ploieștiul are un grad de îndatorare de aproximativ 22 de procente. Dar, atenție - în moțnentul de față noi avem deficit de 40 de milioane de lei. Asta înseamnă că nu ne ajută cu nimic gradul acela de îndatorare dacă nu avem și venituri suficiente astfel încât să asigurăm buna funcționare a municipiului Ploiești.

DI George Botez

Am o rugăminte - nu suntem la dezbateri economice. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru răspuns, haideți să mai vorbească și alți colegi ca să închidem subiectul acesta și să începem ședința.

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

A intrat în sală dl consilier Marcu, sunt 26 de consilieri prezenți.

Dl George Botez

Bine ați venit. Dl Sîrbu, scurt vă rog ca să terminăm.

Dl Gheorghe Sîrbu

Foarte scurt dl președinte: 1 - acest proiect de hotărâre pe care dumneavoastră nu l-ați introdus pe ordinea de zi, vreau să spun că are aviz negativ de la comisia de buget. Atâta timp cât în comisia de buget, mi-e rușine să spun în plenul consiliului local, sunt consilieri care pun în fața interesul personal față de interesul ploieștenilor, rușine că se mai află în consiliul local.

2 - el trebuia să rămână să fie dezbătut pe ordinea de zi, având în vedere că toți din această sală ne dorim să schimbăm fata orașului Ploiești.

>                >                               9

Dacă noi demaram această procedură, puteam să prindem și noi un loc la lojă alături de alte municipii mari. Dar așa, tot așteptând, s-ar putea să nu prindem nici la peluză.

Știți foarte bine că sumele care se alocă pentru la anul sunt foarte, foarte reduse.

Nu înțeleg cum dl președinte al comisiei de buget finanțe vine să ne explice în ce situație suntem când am avut în discuție, în comisia de buget finanțe, și poate am fost singurul de acolo care am ridicat problema - oameni buni, vrem să dăm majorare așa de mare de salarii, o să ajungem să nu mai avem de unde lua salariile. Cu toate astea, s-a aprobat cu ambele mâini. La anul, rugămintea mea este, când se fac bugetele instituțiilor care aparțin consiliului local, să fie făcute cu mare atenție având în vedere faptul că tot anul acesta s-au tot dat sume înapoi. Deci au fost umflate sumele. Toate instituțiile au dat sume înapoi de la salarii și de la organizare.

De aceea, cu mare atenție, noi putem realiza funcționarea fără probleme și putem aproba și acest credit având în vedere că vrem să schimbăm ceva în municipiul Ploiești. La începutul anului 2016 am participat, pe vremea aceea era viceprimar cu atribuții de primar dl Ganea care stă în fața mea acum. Și atunci s-au dezbătut aceleași probleme dar totuși am fost de acord să luăm un împrumut de 150 de milioane.

Dl Palaș același lucru spunea și atunci, că o să ajungem în impas să plătim. Nu am ajuns. Cred că nici acum n-o să ajungem dar, dacă punem înainte interesul partidului înaintea interesului ploieștenilor, ajungem în aceeași situație.

Mulțumesc!

DI George Botez

.4.

Dl Dănescu. Tot 3 minute vă rog.

\ < •        ■ 7 i

Dl Ștefan Dănescu


încerc să fiu mai scurt - observ că, colegii de la PNL, atât dl Sîrbu cât și'dl primar țin o conferință de presă. Dânșii deduc că nu o să votăm acest împrarriut. Nu știu de unde au ajuns dânșii la această concluzie sau de ce subliniază lucrul acesta. Nu cred că s-a pus problema. Nu știu dacă dl viceprimar sau cineva de la PSD a spus că nu va vota acest împrumut. Unu la mână.

Doi la mână, dl Sîrbu am înțeles de la dumneavoastră că v-ați fi opus majorării de salarii. Nu știu cum ați votat. Eu nu vorbesc de comisie, cum ați votat în consiliu? Că țin minte că a votat toată lumea această majorare. V-ați abținut? Ați fost împotrivă?

Trei - dl primar ați spus mai devreme că vom vota proiectul cu plaja. De unde stiti?

5     »

Dl George Botez

Mulțumesc!

Am terminat tribuna partidelor politice, hai să ne apucăm de administrație. Mulțumesc dl Sîrbu, foarte bine punctat, interesul partidului înainte de interesul ploieștenilor, era și un banc - totul în interesul omului, dacă-mi spuneți cum îl cheamă pe omul acela mai aveți un 10.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu vă pot spune...

Dl George Botez

S-ar putea ca nici dumneavoastră să nu-1 știți.

Dl Gheorghe Sîrbu

Eu nu v-am votat ca președinte de ședință, eu am vorbit ca simplu consilier.

Dl George Botez

Bineînțeles, acum vă las pe dumneavoastră că sunteți decanul de vârstă, la mulți ani.

Avem ordine de zi, avem tot ce ne trebuie, ne apucăm de treabă însă începem cu o pauză. Avem de făcut, în primul rând, o premiere. Aveți în față niște calendare care sunt făcute de niște copii deosebit de talentați de la Colegiul Carmen Sylva și aș vrea, ei fiind prezenți în sală, să-mi permiteți, împreună cu dl primar, să-i premiem pe cei 10 elevi ai Colegiului Carmen Sylva care au fost incluși în proiectul derulat în parteneriat cu Primăria Ploiești dedicat Centenarului Marii Uniri. Elevii au fost coordonați de

9                                                                                                                                                                                                                                      S

doamnele profesoare Rodica Rădulescu și Adriana Brăileanu.

Drept pentru care o să invit tinerii să primească plicul recunoștinței noastre, că să mă exprim așa, după cum urmează: Datcu Ioana, Crina Licsandru, Cantaragiu Bogdana, Diaconu Lorena, Ioana Dospinoiu, Bianca Voicu, Ghiniță Bianca, Ionescu Teodora, Wiedermann Andreea, Radu Florin Daniel.

A

încă o dată vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut și ați realizat. Vă așteptăm și la anul în aceeași formație și atrageți și colegi mai tineri că este bine să fie creativi.

Mulțumim!

Avem două înscrieri la cuvânt. Lucrăm științific, cu cronometrai în mână, 3 minute, vă rog să fiți de acord să-i ascultăm înainte să nu-i mai ținem că noi ne mai certăm, mai luăm o pauză și nu e bine să-i ținem atât.

Este vorba de maestrul emerit al sportului, Titi Tudor, bine ați venit! Aveți salariul la zi?

Dl Titi Tudor

Deocamdată da.

Dl George Botez

E cam rar dar la zi.

Și nelipsitul nostru prieten, Femando Scoruș, căruia eu personal, i-am dus lipsa. Haideți dl Tudor. Aveți 3 minute. Să știți că la 3 minute și 10 vă arunc prosopul.

Dl Titi Tudor

Vă mulțumesc frumos pentru invitație și credeți-mă că am fost plăcut surprins de gestul făcut de dumneavoastră față de acești copii. Dar, în același timp, m-a mâhnit problema celorlalți copii. Eu am scos un vicecampion european, tot copil, și nici măcar nu a fost chemat să-l felicite cineva. Vicecampion european, a fost la campionatele europene din Bulgaria pe banii lui și ai părinților, a ieșit vicecampionul României, a cântat la început Imnul României iar, în momentul când a venit în țară, nu i s-a dat nicio dreptate.

Dl George Botez

Aici o să vă trag eu de urechi pentru că toți cei care realizează activități deosebite și care intră în atenția consiliului local, intră la propunerea coordonatorilor. Copiii de la liceu au fost aduși de către cele două doamne coordonatoare. Dacă dumneavoastră veți avea în continuare asemenea realizări, trebuie doar să căutați pe unul dintre consilierii pe care-i cunoașteți sau chiar la CSM, în Comitetul de Coordonare, să veniți cu o propunere de genul acesta și vă promit că vor avea parte de același tratament.

Dl Titi Tudor

Am venit aici cu o rugăminte - am mers la Ministerul Sportului și am obținut o locație de construire a unui centru de excelență pentru copiii străzii, copii mai sărăcuți. Vreau un singur lucru, să aprobați, avem casă, avem cantină, îmi trebuie, zilnic, cam 40 de lei. începând de la anul, 40 de lei pe zi de copil.

Am în cantonament la sala de box 14 copii. Eu sunt cel care le dau mâncare și la prânz și seara.

Aș vrea, dacă se poate, ca sala de box, eu mă zbat pentru ea, măcar să fie a Ploieștiului. Acum nu sunt stabil pe ea. Vreau să vă invit pe toți consilierii să vedeți ce sală frumoasă am făcut. Am fost la dl viceprimar și mi-a promis - „nea Titi, fac în așa fel să vă ajut”. Cred. Dar, încă o dată s-a oprit acea comisie. Nu pentru mine că, mâine, poimâine plecăm, toți plecăm. Dar rămâne a Ploieștiului această sală. Este unica în țară, unica în Europa. Avem casă, masă, sală de pregătire, sală de competiții, saună, vestiar, tot, este singura în țară.

Vreau să mă ajutați să cumpăr această sală. Nu pentru mine ci pentru copiii ploieștenilor. Că noi suntem cei care plătim impozitele acestui oraș.

Mulțumesc frumos pentru ascultarea rugăminților mele dar haideți să punem umărul să cumpărăm această sală.

Vă mulțumesc frumos.

Dl George Botez

Dl Femando Scoruș.

Dl Fernando Scoruș

1        •                                                                                                                             A.

Bună ziua!                                               < . z

Aș dori să vă aduc la cunoștință și, în primul rând, să încep prin a le mulțumi domnului primar, domnului viceprimar, Ganea, doamnei city manager și comisiei 2 de patrimoniu care au încercat în cei 3 ani să mă ajute să rezolv o problemă pe care o știți cu toții. Totul s-a lovit de Serviciul Juridic care, astăzi spune că sunt proprietar,>rhâine trimite răspuns că nu sunt. Peste 3 zile, la comisie, dacă-i cheamă primarul,'viceprimarul sau doamna city, vine și spune că sunt proprietar, că trebuie să plătesc impozit dar nu am dreptul să folosesc.

Am venit să vă rog să mă ajutați, ori să-i dați afară, să aduceți o firmă, ori să supuneți această speță unei case de avocatură. Sunt 3 ani. Ce să fac? Să le iau capul? Nu pot să fac asta.

Este anormal ce se întâmplă. Am răspunsuri în care mi se spune că Legea nr. 1/26 decembrie 1989, care acordă toate decretele de expropriere, nu este valabilă la Ploiești. Nu mi se acordă nimic.

Hotărârea nr. 1 a Curții Constituționale, dată de dl Iorgovan în 1992 nu mi se aplică mie.

Am scris și semnat de către juridic în care mi se spune că am fost expropriat doar la casă, pe urmă că am fost expropriat numai eu. Că acolo sunt mai mulți proprietari. Deci, nu se hotărăsc odată. Eu nu pot să merg în instanță pentru că nu mi se dau acte.

Am făcut și pe 544, am făcut și urât, m-am și certat, am zis: domnule dă-mi actele de expropriere.

Spuneți-mi dumneavoastră - în această poziție, ce fac eu?

Dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru asta, ați hotărât o comisie de negociere care, cum necum, și-a făcut treaba o lună și jumătate dar și acea comisie, tot din cauza directorului nu și-a putut face treaba.

Dacă nu știți, cei care nu sunteți juriști, la ultima discuție pe care am avut-o cu juridicul, de față cu mai mulți salariați și colegi de-ai dumneavoastră, au spus că avizele lor sunt consultative. Deci, dumneavoastră, care nu sunteți juriști, ar trebui să mergeți la facultate să învățați legile. Eu înțelesesem că ei trebuie să dea un punct de vedere pe care dumneavoastră trebuie să-l votați. Dumneavoastră, care nu sunteți juriști, nu trebuie să vă bazați pe punctul lor de vedere? Ei spun că este consultativ. Și atunci, de ce le dăm zeci de milioane salariu? Nu mai bine angajăm avocați, o firmă de avocatură? Ne uităm unii la alții, nimeni nu vrea să răspundă.

Dl George Botez

Nu facem dialog, spuneți dumneavoastră ce aveți de spus.

Dl Fernando Scoruș

Atunci o să vă spun un singur lucru: astăzi am fost chemat la DIICOT, a plecat dosarul în instanță pentru toți consilierii. Voiam să-mi retrag astăzi plângerea în baza la ceea ce a făcut dl viceprimar, dl primar, dna city, eram decis să-mi retrag plângerea pentru că nu mă încălzește cu nimic dacă cineva vă pedepsește pe vreunul dintre dumneavoastră pentru că eu vreau să-mi rezolv problema.

Dosarul astăzi a plecat. Am decizia procurorului de caz.

Dl primar, ați trimis președintelui statului o hârtie prin care, cinstit și corect, recunoașteți că sunt proprietar și că de aia plătesc impozit. în această poziție, care este 14

părerea dumneavoastră despre Serviciul Juridic și despre juriștii dumneavoastră? Asta ați trimis dumneavoastră președintelui. Este semnată, este legală.

Tot aici ați spus un lucru că, la nivelul Primăriei Ploiești nu există contracte cw clauză de confidențialitate. Uitați ultimele răspunsuri și de la Veolia și de la Pâtfimbdiu. Am aici zeci de răspunsuri.                                                   ../

DI George Botez                                            Ț.

Dl Scoruș mulțumesc!

Am înțeles. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește, cabinetul meu vă stă la dispoziție. Eu nu am înțeles de ce ați fi făcut împotriva tuturor consilierilor dacă dumneavoastră aveți probleme cu alții. Chiar nu pot să înțeleg.

Dl Fernando Scoruș

Eu am făcut pentru faptul că dumneavoastră, cu toții ați votat o comisie de negociere, acea comisie negociere, în primul rând, trebuia să mă cheme și pe mine pentru că negocierea implică două părți. în al doilea rând, acea comisie de negociere trebuia să facă un raport pe care să vi-1 supună la vot. Nu a făcut nimeni. Am făcut informări către dumneavoastră, către consiliu. Le-ați primit. Să mi se răspundă de ce nu a existat acel raport.

Dl George Botez

Am înțeles.

Dl Fernando Scoruș

Pentru abuz în serviciu.

O zi bună vă doresc.

***

Dl George Botez

începem și noi ședința: .Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 23 octombrie 2018".

Au lipsit domnii Florin Sicoie, Bogdan Hodorog și Marius-Andrei Dinu, toți 3 prezenți în sală nu participă la vot.

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

23 de voturi pentru. Aprobat.

***

„Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 octombrie 2018”.

A lipsit dl Marcu Valentin, 25 de voturi de exprimat. înainte de asta îi dau cuvântul doamnei secretar.

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Vă aduc la cunoștință că, pe ordinea de zi, la punctul 25, s-a aflat un proiect de hotărâre privind organizarea unei licitații pentru închirierea unui teren. Acest proiect a fost supus dezbaterii, a fost aprobat cu 16 voturi. în momentul în care am analizat proiectul pentru a fi contrasemnat, ulterior ședinței, recunosc că, din cauza lipsei de experiență nu am știut ce să fac în momentul acela, puteam să cer să se afișeze proiectul și să hotărăsc imediat dar...

Dl George Botez

Nu este problemă doamnă, important este ca, până la urmă să iasă bine la sfârșit.

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Am constat contradicție între titlu care prevedea organizarea unei licitații iar; la art. 1 prevedea aprobarea închirierii. în aceste condiții, nu a fost întrunit numărul de voturi necesar pentru adoptarea proiectului fiind un proiect de patrimoniu, potrivit art. 45 alin.3 din legea 215, motiv pentru care nu am contrasemnat, proiectul nu a fost semnat, nu a fost adoptat.

Dl George Botez

Ne-am însușit punctul de vedere al doamnei secretar. Este considerat proiect nevotat. Este vorba de organizarea unei licitații pe un teren.

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Era vorba că, în titlu prevedea organizarea licitației iar în conținut era toată procedura.

Dl George Botez

Rog inițiatorii să revadă proiectul.

Supun la vot:

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

î

25 de voturi pentru.

***

.Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 5 noiembrie 2018''.

Au lipsit Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Ganea Cristian Mihai, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Sălceanu Claudia Oana și Tudor Aurelian Dumitru, toți prezenți, înseamnă 19 voturi.

Cine este pentru?             19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

19 voturi pentru.

***

întrebări și interpelări.

Dl Ganea, dl Tudor, dl Vîscan. Vă rog dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Am să încerc să fiu cât mai scurt.

în primul rând, de la Parcul Municipal este cineva în sală?

Am o hârtie care a venit în Primărie în data de 1.11.2018 care spune același lucru ce a spus și acum 1 an de zile și acum 2 ani de zile - amplasarea în parc a unui număr minim necesar de chioșc-uri, tonete, automate de apă precum și a unor automate de ceai, cafea, dacă sunt evenimente și în week-end, rulote fast-food dar și închirierea de echipament de patinaj pentru a asigura funcționalitatea calității gheții, nu aduce atingere obiectivelor și indicatorilor proiectelor. Se urmăresc atât costurile operaționale cât și veniturile nete astfel încât conform analizei cost-beneficiu, proiectul .să nu devină generator de venituri. Ca să facem venit la Parcul Municipal, la cât plătim cu irigarea parcului, paza parcului, iluminatul parcului, trebuie să vindem foarte multri . t

Iată că au trecut doi ani de zile și nu s-a întâmplat nimic în parc cu hârtiile venite mereu în Primărie. Este adevărat, mai sus spune că și forma de administrare a proiectului poate fi luată, dacă nu este în stare să o conducă cine este în parc, să fie la latitudinea consiliului local. Aveți răspunsul aici.

Vedeți și dumneavoastră, a trecut atâta timp. Nu vă întreb pe dumneavoastră, dl primar, îi întreb pe cei care sunt în parc.

In al doilea rând, am înțeles că, la ședințele operative (nu am participat, îmi cer scuze, luni la ora 12), se filmează aceste ședințe. Nu știu dacă este bine, nu știu dacă este rău, nu știu dacă este legal sau ilegal. Problema este de ce nu se filmează toate ședințele? Pentru că azi am fost la o ședință pe fonduri europene și au avut 3 răspunsuri: una vă spune dumneavoastră, alta spune dnei Teodora Marin, alta spune astăzi. Ori le filmăm pe toate, ori nu le mai filmăm. Nu am nicio problemă să se înregistreze că de aceea sunt și procese verbale dar haideți să ne hotărâm, unele da, unele nu? După aceea lumea o să creadă că avem ceva cu ei. Sau să nu fie o formă de presiune asupra angajaților.

In al treilea rând - foarte bine că ne mutăm în noua clădire a Primăriei dar, după cum știți, îmi pare rău, iar o să zică dl Prună că-i pronunț numele, toată lumea se împiedică de dl Prună. Că dl Prună a hotărât, că dl Prună a făcut. Eu am înțeles că dl Prună este consilierul dumneavoastră si eu am o relație foarte bună cu dânsul dar haideți

9                                    9                                                                                           9

să încercăm să-i mulțumim pe toți că urlă lumea pe holuri că o să cheme salvarea, că nu au aer, că nu au ferestre, că miroase mocheta, că se confundă casieriile cu serviciul acesta de urbanism. Este un talmeș-balmeș. Vă spun sincer - la mine au venit din fiecare serviciu și mi-au spus câte ceva. Haideți să încercăm să mai luăm șefii o dată să discutăm cu ei că m-am săturat de atâta ceartă.

Mulțumesc mult!

9

Dl George Botez

Și eu mulțumesc!

Dl Vîscan.

Dl Robert Vîscan

Mulțumesc dl președinte!

Două lucruri am de adus în atenția consiliului - în primul rând, în Bariera București, pe strada Inotești până pe strada Băicoi și strada Țintea nu există conductă de gaze. La următoarele investiții care vor avea loc, Direcția Tehnic-Investiții să țină cont și de această problemă ca să putem să racordăm și acest locuințe. Sunt 4 sau 6 locuințe care nu beneficiază de gaze naturale.

Tot pe această stradă, pe strada Inotești se produc foarte multe accidente pentru că o parte din semnalistica cu „STOP” a dispărut și cred că ar fi necesar și montarea de relantisoare, de fapt să nu montarea de relantisoare ci să facem cum am făcut și pe Bulevard, din asfalt pe care să nu le montăm și să le demontăm la fiecare toamnă, primăvară.

Mulțumesc!                                                         .

Dl primar Adrian-Florin Dobrc                   ,/^V /^'

Legat de relantisoare sau de ceea ce se întâmplă în intersecția respectivă^ având în vedere solicitarea dumneavoastră, o considerăm ca o cerere care va intra, .la.prima ședință a comisiei de circulație, pe ordinea mai văzut și o solicitare din partea doamnei din Cartierul Vest care, de asemenea, va fi pe ordinea de zi pentru ședința următoare. Vom supune atenției comisiei bineînțeles având în vedere și punctul de vedere sau avizul Poliției Naționale, comisiei de circulație.

ae zi și vom soiuționa acșasta situație. Am consilier Băzăvan pentru-gi^hi^șî^coala


DI George Botez

Dl Tudor.

Dl Aiirelian Tudor

Mulțumesc dl președinte.

Tot pentru Direcția Tehnic-Investiții - am rugămintea să analizeze posibilitatea supraînălțării trecerilor de pietoni de pe Republicii cuprinse între Catedrală și statuia lui Mihai Viteazul. Sunt traversate de copii, au loc accidente, sunt nenumărate reclamații că se fac liniuțe pe timp de seară, poliția văd că este neputincioasă, chiar azi a avut loc un accident. Am rugămintea să se ia măsuri.

A doua rugăminte, tot către Tehnic-Investiții - avem de ceva vreme o aprobare pe strada Romană în zona unde este corpul mic al Colegiului Ion Luca Caragiale, ca semnele de „oprire interzisă” să fie montate de pe partea dreaptă pe partea stângă astfel încât, în locurile unde sunt alveole de parcare, acele alveole sunt pe partea clădirii liceului, să poată fi utilizate pentru a putea coborî copiii în siguranță.

Dl George Botez

Am o rugăminte: fiți amabil, dacă tot ați făcut propunerile acestea, pe care le îmbrățișăm cu toții, stabiliți și un termen în care să fiți informați. Pentru că, altfel copiii care sunt în pericol acum vor fi în măsură să vină în locul nostru în acest consiliu ca să verifice dacă ceea ce nenea Tudor Aurelian a spus acum 30 de ani s-a îndeplinit. Stabiliți si un termen.

5

Dl Aurelian Tudor

Nu sunt în măsură să stabilesc eu un termen dar, cel puțin până în prezent, ce solicitări am avut eu știu că s-au rezolvat.

Dl George Botez

Ideea era de maniera următoare - avem un accident, este o zonă de pericol sporit, rugăm toți funcționarii implicați să se mobilizeze.

Dl Cristian Ganea

Dl primar, care este președintele comisiei de circulație poate, săptămâna viitoare sau când va fi ședință, să le pună în discuție de urgență.

Dl George Botez

Nu numai această problemă ci toate problemele care ar putea genera o stare de pericol. Ok, nu avem nu știu ce, mai vedem. Dar, aici unde este vorba de siguranța copiilor trebuie s-o rezolvăm. Pentru că sunt probleme pe care nu le putem rezolva pentru că nu avem una, nu avem alta dar aici nu trebuie să facem rabat de la nici un fel de chestiune. Sunt convins că veți da curs acestor chestii cu celeritate.

Mai dorește cineva? Dl Sîrbu, vă rog.

DI Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl președinte.

Voi fi foarte scurt - pentru cei care se ocupă de montatul iluminatului ornamental am rugămintea să nu evitați și să nu uitați și strada Mihai Bravu prelungire, după poarta principală a Teleajenului, peste pod, sunt case pe stânga, case pe dreapta. M-au rugat cei de acolo să simtă și ei că vin sărbătorile, să le puneți și lor câteva beculețe acolo. Am o mare rugăminte către cei care se ocupă de acest montaj.

Dl George Botez

Și dacă nu puteți să le puneți ornamente măcar schimbați becurile la stradă, să fie lumină. Da, dl Bolocan.

Dl Iulian Bolocan

Vorbiți de supraînalțare la trecerea de pietoni. Nu cred că este logic să supraînălțăm trecerea de pietoni, trebuie să facem niște zone în care să frâneze cât de cât. Ajung în zona de trecere deja în viteză.

Dl George Botez

Oprești supraînălțarea, nu se face pe trecere. Trebuie făcută înainte. Asta este toată treaba.

Dl Cristian Ganea

Dl consilier aveți perfectă dreptate dar slăbiciunea cu care a fost întocmit caietul de sarcini ce ținea de aceste lucruri, poate anul acesta sau viitorul an va fi mai complet pentru că nu erau nici presemnalizări, așa este trebuiau prinse niște presemnalizări, trebuiau multe lucruri. Poate va fi mai bogat anul următor. Aveți dreptate.

Dl George Botez

Mai dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Nu. Atunci mai am eu două chestiuni.

Dl Prună înțeleg că dumneavoastră sunteți șeful de logistică la noul sediu. Corect?

Dl Eugen Prună - Consilier Primar

Fiecare înțelege ce vrea.

Dl George Botez

Am tras cu urechea.

A * . »

In aceste condiții, am aflat astăzi că niciuna dintre comisiile consiliului local care funcționează nu are un spațiu...

Dl Eugen Prună - Consilier Primar

Greșit, ați aflat iar greșit.

Dl George Botez

Asta voiam să vă întreb pentru că rugămintea este...

Dl Eugen Prună - Consilier Primar

O intuiesc: la fiecare etaj avem o sală.

Dl George Botez

Rugămintea mea este să puteți să asigurați cu niște fișete, niște chestiuni de genul acesta pe fiecare comisie ca să nu mai fim obligați să ne ducem cu documentația acasă că este total peste mână, plus că poți să ai nevoie de o hotărâre de comisie sau ceva și te duci acasă s-o iei.

Dl Eugen Prună - Consilier Primar

Ați trecut de 3 minute. S-a rezolvat.

Dl George Botez

Eu am voie, eu îmi permit, eu sunt șef. Și să știți că, dacă dl primar vă permite chestia asta, eu nu vă permit.

Am o informație de ultimă oră, ca să spun așa, există o oportunitate deosebită pentru Ploiești care înseamnă o bază sportivă care este scoasă la licitație printr-o procedură de faliment. Este vorba de stadionul Astra din 1 Mai care se oferă la vânzare la un preț extrem de bun. Prețul de vânzare este de 2 milioane 700 de mii de euro. Faceți o comparație cu ceea ce a însemnat stadionul Ilie Oană. Este o chestiune care, în măsura în care ne-ar interesa, poate fi discutată, poate fi negociată.

In măsura în care ne interesează ar trebui să facem o socoteală foarte clară vizavi de ce putem să asigurăm ca plată și să venim cu o ofertă, dacă ne interesează acest subiect, pentru achiziția bazei sportive lăsând la o parte faptul că o să fie probabil interesul deosebit de mare și aici mă refer din partea celor care ar vrea să facă această dezvoltare imobiliară.

Această bază este cu un stadion care este licențiat pentru Liga I de fotbal. Este cu toate dotările necesare. Ar putea să fie de interes pentru noi mai ales în condițiile în care CSM-ul, la ora asta, cam 80% din secțiile sportive funcționează în spații închiriate.

O să vă rog să vă gândiți. Am vrut să vă fac această informare ca să discutăm și să ne punem de acord dacă ne interesează sau nu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Știți foarte bine dl președinte că, cu 150 de mii de dolari putea să cumpărăm stadionul din zona Lukoil și cu aproape 3 milioane de euro îl modernizam de mama focului. Acesta este un stadion vechi, am fost de foarte multe ori pe el, canapelele făcute la Rafinăria Astra ș.a.m.d.

Dl Cristian Ganea

Are canapele.

Dl George Botez

Am înțeles, eu v-am făcut o informare, da?

Părerea mea este că nu știu cât ar fi neapărat numai pentru chestii sportive, mă gândesc la o sală multifuncțională care ar putea fi făcută acolo, este o chestiune care ar trebui în Ploiești la ora aceasta. Vedeți la noi Filarmonica, așa cum s-a exprimat dl viceprimar Pană, este prea mică pentru niște spectacole atât de mari.

Dl Cristian Ganea

Dacă tot vorbim de oportunități, ce am mai făcut cu terenul de la Ministerul Apărării, de pe Torcători, în ce stadiu mai suntem?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Așteptăm aprobarea draftului de hotărâre din partea MApN-ului.

Dl George Botez

Și? Se discută sau...? Vă întreb pentru că atunci a fost pe mare urgență.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

MApN-ul a revenit asupra acelei hotărâri, celei vechi și în momentul de față există un draft de proiect de hotărâre trimis către MApN. în momentul în care va fi reprimit de către municipiul Ploiești, va fi pus pe ordinea de zi.

Dl George Botez

Și noi trebuie să aprobăm de azi pe mâine. Mulțumesc.

Trecem la celelalte.

***


i dinfl^d^Pa^rezervă


ini

persoane fizice aflată în


„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bi bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei situație de extremă dificultate - domnul PETRESCU NICOLAE”.

Dl Gheorghe Andrei

Comisia propune 1.200 de lei. Din ce am reținut noi, din studierea dosarului, dl Petrescu Nicolae beneficiază de un cuantum lunar de 1.312 lei și are nevoie de o proteză. Dna de la AS SC ne poate prezenta mai multe. Considerăm că sunt necesari acești bani.

Dl George Botez

Ce venit lunar are?

Dl Gheorghe Andrei

1.312 lei.

Dl George Botez

Și cât a cerut?

Dl Gheorghe Andrei

1.200.

Dl George Botez îi acoperă cheltuielile?

Dl Gheorghe Andrei

Da.

Dl George Botez

Am înțeles. Supun la vot suma de 1.200 de lei:

Dl Paul Palaș

Voiam să spun că noi am discutat de principiu acest subiect în comisia de buget dar nu i-am dat un aviz. Era important de precizat acest lucru. înțeleg că are aviz de la comisia 5, ceea ce este suficient.

Dl George Botez

Cine este pentru?           23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 3 abțineri

5                                                                        5

23 de voturi pentru și 3 abțineri, domnii consilieri Paul Palaș, Sorin Văduva și Marius Mateescu, grupul ALDE mai puțin dl Pană. Pentru sumă.

*

Supun la vot proiectul așa cum este stabilit el pe suma aceasta:

Cine este pentru?           23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 3 abțineri

23 de voturi pentru și 3 abțineri, domnii consilieri Paul Palaș, Sorin Văduva și Marius Mateescu.

***

..Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - copilul STROESCU MIHAELA ELENA


Dl Gheorghe Andrei

Comisia a propus 5 mii de lei.

Dl George Botez

Supun la vot:

26 de voturi


Cine este pentru?

Dl Ștefan Dănescu

Am și eu de făcut un amendament. Cât a solicitat?

Dna Raluca Tăbârcă - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

5.900 de lei.

Dl Ștefan Dănescu

Propun suma de 5.900.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul:

26 de voturi


26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Supun la vot hotărârea: Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru folosința căsuțelor din lemn”.

Sunt îndeplinite condițiile publicității?

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Da.

Dl George Botez

Dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Aș dori ca aceste căsuțe să nu poată fi subînchiriate. Cine participă la licitație, că-i întreprinzător, că-i PFA, că-i SRL să nu le ia și să închirieze la altcineva.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Sunt situații în care municipiul Ploiești vinde unui organizator și, la rândul lui, subînchiriază.

Dl George Botez

Tocmai asta voiam să evităm.

DI primar Adrian-Florin Dobre

Am avut foarte multe activități desfășurate în municipiul Ploiești în care, o societate, ca organizator, vine și apoi...

Dl George Botez

Tocmai asta voiam să evităm. Adică avem și noi compartiment de organizare pentru așa ceva, avem relații cu cetățenii, relații cu de toate. Nu este corect.

Dl primar, într-o analiză, pe care am facut-o, vreau să vă spun un lucru - la una dintre acțiunile organizate de către primărie pe Bulevard, tot Bulevardul s-a închiriat cu 1.400 de lei. După care, în momentul în care am stabilit că trece această chestiune la comisia 2, s-a luat, pentru aceeași suprafață, pentru o manifestare s-a luat 10 mii de euro.

Ca atare, dacă acea societate, de care spuneți dumneavoastră, dorește să închirieze, putem să stabilim un preț mult mai mare. Dar atunci veți îndepărta concurența și nu va mai veni nici un individual ca să ia această chestiune. Nu cred că interesul nostru este să închiriem organizatorilor de evenimente. Asta este părerea mea.

Este vorba de căsuțe de lemn, să ne înțelegem. Nu vine organizatorul de evenimente să închirieze căsuțe de lemn.

»

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Sunt anumite activități, inclusiv Hale și Piețe, inclusiv SGU, cu un anumit specific, o anumită tematică. Pe baza acelor tematici, la rândul lor, când organizează un astfel de eveniment, vin mai mulți producători sau mai mulți comercianți care vor să participe la proiectul pe care respectivul îl organizează. S-a întâmplat de foarte multe ori, a funcționat inclusiv pe noile tarife propuse de dumneavoastră și cu aprobarea comisiei 2. Dacă există un eveniment, sunt solicitări individuale, este ok, nu există nici un fel de problemă, nu cred că cei de la comisia 2 vor trata în mod diferit.

Dar dacă, de exemplu există un eveniment în care cineva solicită că vrea să închirieze acele căsuțe și, la rândul lui să subînchirieze, nu neapărat un eveniment organizat de municipiul Ploiești, municipiul Ploiești decât pune la dispoziție căsuțele respective, cum am avut acel street-food când s-a închiriat o zonă de pe Bulevard, organizatorul a venit, a venit cu 40 de firme...

Dl George Botez

Facem o confuzie și e bine să fim...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu facem nicio confuzie.

Dl George Botez

Ba da. Le-ati închiriat celor de la street-food căsuțe de lemn?

» >

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu dar, poate veni un organizator care are un proiect care, la rândul lui, subînchiriază unor societăți care vor să participe în proiectul respectivului.

Dl George Botez

Dar nu la căsuțe de lemn. Să vină la căsuțe de plastic.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

In felul acesta dumneavoastră restrângeți posibilitatea de a închiria aceste căsuțe.

Dl George Botez

Noi credem că, în aceste condiții, protejăm concurența pentru că unul, dacă unul vrea să vină de pe stradă să închirieze, plătește la Primărie 200 sau poate să plătească 700 la organizator. Dumneavoastră cum vedeți chestia aceasta? Eu vreau să participe cât mai mulți și la prețuri cât mai mici.

Dacă vă vine un organizator din acesta puternic financiar, nu l-am văzut până acum, cu o singură excepție, dar să zicem că ar exista în univers și că este interesat de Ploiești, așa prin excepție, puteți să fiți convins că veți face un bussines cu el. Dar, haideți să nu ajungem să dăm tot Bulevardul cu 1400 de lei, da?

Dl Robert Vîscan

1600.

Dl George Botez

Mai exagerez și eu, nu a fost 1400 a fost 1600. Dl Vîscan mulțumesc mult că mă ascultați, îmi cer scuze, poate vi s-a părut excesiv.

Am văzut noi cam ce înseamnă organizatorul. Ce să vă zic, că se dădea 60 de lei pe cort și se cerea 400? Asta este, ce să facem.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Botez, încă o dată - în momentul în care dumneavoastră, în consiliul local, ați aplicat noi tarife, acele tarife s-au aplicat pentru toți, inclusiv pentru cei care au venit și au solicitat organizarea unui eveniment și apoi au subînchiriat.

Sunt diverse categorii de evenimente. La unele evenimente pot veni individual să închirieze, la alte evenimente poate să vină o propunere din partea unei societăți cu o idee de eveniment și solicită închirierea acestora.

Dl George Botez

Am înțeles.

Art. 3 ..este interzisă subînchirierea unităților închiriate și pentru care se aplică taxa aprobată prin prezenta hotărâre".

Vă rog dl Dănescu, am făcut amendamentul.

Dl Ștefan Dănescu

Dl primar aceste căsuțe se pretează pentru activități sezoniere. Imaginați-vă, dacă acest proiect ar permite și subînchirierea, cum ar fi să vină cineva, de 8 martie să le ia, să dea 200 și să le închirieze cu 8, 10, ș.a.m.d. a fost un exemplu. De asta am decis să facem acest lucru.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl consilier, la dumneavoastră vin toate aceste cereri. Că vine o societate care vrea să subînchirieze sau că se vine individual și vrea să închirieze fiecare căsuță, dumneavoastră, prin ceea ce stabiliți în comisia de specialitate nr. 2 stabiliți acest lucru. Dacă, de exemplu vine o societate care propune organizarea unui eveniment care nu a mai avut loc în municipiul Ploiești și vine și solicită - „doresc să fac acest eveniment utilizând aceste căsuțe”, este la rândul lui, problema lui cum își rezolvă cu cei care participă la evenimentul pe care-1 organizează. Dumneavoastră sunteți cei care decideți.

Dl George Botez

Am înțeles toată susținerea dumneavoastră dar acum trebuie să supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?                16 voturi


Cine este împotrivă?             -                              . ț

*

: ■ Vi

T V. “

/.’b -’tj

• ■■■’ . ■'


Dacă se abține cineva?            10 abțineri.                   ?

16 voturi pentru și 10 abțineri, tot grupul PNL, amendamentul â trecut

Dna Zoia Staicu

Voiam să propun o taxă de 150 de lei. în comisia 1 a rămas să stabilim în cadrul ședinței. Aș propune suma de 150 de lei/zi. Mi se pare mult 200 de lei/zi, să trecem 150 de lei.

Dl George Botez

în fundamentare se arată în felul următor - pe căsuță si utilitățile. Vedeți că avem

A                   »     5                    5                         5

și utilitățile.

Dna Zoia Staicu

Atunci îmi retrag amendamentul.

Dl George Botez

E profitul undeva la maxim 10 lei. Am verificat și noi că ne-am pus problema. Și mai este și altă treabă - gândiți-vă și ce ar însemna să subcontorizezi pe fiecare. Așa, este la paușar și...

înțeleg că vă retrageți amendamentul?

Dna Zoia Staicu

Da.

DI George Botez

Supun la vot hotărârea:

Cine este pentru?                 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            10 abțineri.

16 voturi pentru și 10 abțineri, grupul PNL, proiect adoptat.

***

.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești”.

Acesta nu intră întrucât nu are viză de legalitate și nici aviz de comisie și are și raport economic negativ.

***

Punctul 9 ,JProiect de hotărâre privind aprobarea raportului “Analiză -diagnostic a eficienței activității de transport public local S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești”.

O să pun o singură întrebare înainte de a supune la vot: ce text de lege impune aprobarea acestui raport și în ce calitate poate consiliul local să aprobe acest raport? Cine-mi poate răspunde?

Dacă nu-mi poate răspunde nimeni, o să vă rog să prorogăm acest proiect până când va putea cineva să stabilească temeiul legal pentru o asemenea aprobare.

înțeleg că nimeni nu poate să-mi spună. Vă mulțumesc, m-ați luminat. Eu vă propun prorogarea acestui proiect:

Cine este pentru?                 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            10 abțineri.

9                                                                                          9

16 voturi pentru și 10 abțineri, grupul PNL, proiectul se prorogă.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești”.

Vă rog dl Palaș.

Dl Paul Palaș

Am două amendamente de făcut. Au fost două greșeli pe care vreau să le corectez prin aceste amendamente.

Dl George Botez

Dl Palaș, comisia nu face niciodată greșeli. Este din cauza oboselii, prea multă muncă.

Dl Paul Palaș

Aș vrea să completez titlul hotărârii,privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești” deoarece modificarea statului de funcții presupune și modificarea organigramei corespunzător.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?          26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc.

*

Dl Paul Palaș

La art. 1 avem o completare ..conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?           26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc.

*

Dl Paul Palaș

Mai departe, la art. 2 „yf ale anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local”.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

26 de voturiDacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

*

Dl Paul Palas

A                         *

In statul de funcții, la poziția 385 este o eroare materială, apare în hotărâre muncitor treapta I fochist și trebuie să apară muncitor treapta IIfochist.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?           25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

A iești dl Puiu Neagu.

*

Supun la vot hotărârea în integralitate:

Cine este pentru?           25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru. Repet, dl Puiu Neagu a ieșit din sală.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești”.

Să completăm „începând cu data de... ', trecem 1 decembrie!

Supun la vot. Nu este prezent dl Ganea. 24 prezenți.

Cine este pentru?           24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?           24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

24 de voturi pentru. Mulțumesc. Adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești”.

Suntem 23, a ieșit dl Dănescu.

Discuții? Nu sunt.

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre rețeaua școlară privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.122/25.04.2018privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019”.

Dna Stanciu avem ceva aici?

Dna Marilena Stanciu

Nu avem nimic, este vorba de o modificare dintr-o Ordonanță de Urgență și 3 unități școlare vor primi titlul de liceu tehnologic și nu colegiu.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?           23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.347/2018 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2018-2019”.

Sunt niște modificări?

5

Dna Marilena Stanciu

Nu am făcut nicio modificare, le fac acum rapid.

Dl George Botez

S-a întors dl Ganea. Suntem 24.

Haideți dna Stanciu.

Dna Marilena Stanciu

Spiru Haret intră dl consilier Minea.

Dl George Botez

Pauză 3 minute, faceți modificările și ne chemați pe urmă.

*

PAUZĂ

*

Di George Botez

Reluăm ședința.

Nu au revenit din sală dna Stanciu și dl Minea. 23 de consilieri prezenți.

I •

Am înțeles că s-au făcut niște modificări, le-a văzut toată lumea/este ok:

Supun la vot:

: ©

Cine este pentru?           23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Modificări adoptate.

’in

*

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?           23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Mulțumesc. Proiect adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate”.

A revenit dna Stanciu, suntem 24 prezenți.

Discuții? Nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru?           23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 1 abținere

» »

23 de voturi pentru și 1 abținere, dl Tudor.

***

A venit si dl Minea, suntem 25.

..Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din administrarea Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” a imobilelor în care și-a desfășurat activitatea Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” și a dotărilor aferente acestora, în administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești”.

„preluării în administrarea...” să completăm „șz trecerii în administrarea directă”.

Supun la vot acest amendament:

A venit și dl Dănescu, 26 de consilieri prezenți.

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc.

*

Amendament la art. 1 „sz trecerea în administrarea...”.

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru. Adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului numărul 6 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016”.

Supun la vot:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilelor situate în Ploiești, str. Nicolae Titulescu, nr. 18 și nr 18A ”.

Supun la vot:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 797 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Cavalului nr. 25) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Supun la vot:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

..Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 559 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str, Gh. Gr. Cantacuzino nr. 61B” din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Supun la vot:

26 de voturiCine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea a două locuințe din acest fond de locuințe conform prevederilor legale”.

Vă rog dna Staicu.

Dna Zoia Staicu

Am de făcut un amendament la art. 3 alin. 2 .Aprobă eliminarea poziției 981 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006”.

Dl George Botez

Dar, ce presupune?

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Locuința era la mai multe poziții, am anulat o poziție să avem toată locuința la aceeași poziție.

DI George Botez

Supun la vot amendamentul:

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul: Cine este pentru?

26 de voturi


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

***

Punctul 22 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reglementare zonă și stabilire indicatori urbanistici-teren introdus în intravilanul municipiului Ploiești - construire locuință individuală D+P+1E” Bd. Republicii, nr. 206 K, Ploiești”.

Discuții? Nu sunt.

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

***

Trecem la suplimentarele incluse pe ordinea de zi.                ajiio-

..Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții alServiciului Public

Finanțe Locale Ploiești'.

Discuții?

s

Cine este pentru?

26 de voturi

Cine este împotrivă?

-

X

Dacă se abține cineva?

-

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Evidența Informatizată a Persoanelor din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești'.

Discuții?

J

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

..Proiect de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L l

Avem 3 variante. începem cu „pentru”.

Cine este pentru?              26 de voturi

Dl Valentin Marcu

Dl președinte eu votez împotrivă?

Dl George Botez

împotriva cui?

Dl Valentin Marcu

Ați spus 26, nu ați numărat voturile bine.

Dl George Botez

Stați acolo și vă ascundeți, ieșiți în față.

Dl Valentin Marcu

Nu mă ascund dar ați spus „pentru” și nu am ridicat mâna.

Dl George Botez

Dar dumneavoastră chiar credeți că stau să...

Dl Valentin Marcu

Ar trebui în calitate de președinte de ședință.

Dl George Botez

Am leafa mai mare, care-i treaba?

Dl Valentin Marcu

Nu dar s-a votat...

Dl George Botez

Gata, gata, 25 de voturi pentru și 1 împotrivă pentru varianta „pentru”. E mulțumitor asa?

>                           3

Am votat varianta „pentru”.

*

Supun la vot proiectul, în integralitatea lui:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?            1 vot                     C'

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl Marcu.

***

..Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Inter comunitară „Parteneriatul Pentru Managementul Deșeurilor Prahova” actualizarea Planului anual de evoluție a tarifelor".

Eu propun ca cele două variante „aprobarea/respingerea” să fie eliminate și să-1 împuternicim să voteze pentru că eu nu știu care este, la fața locului, trendul ca să zic așa. Adică, să-i lăsăm domnului primar libertatea să stabilească la fața locului pentru că repet, nu vreau să aprobăm sau să respingem o chestie pe care n-o cunoaștem. Asta este părerea mea.

Dl Gheorghe Popa

Este vorba de actualizarea planului tarifar...

Dl George Botez

Am înțeles dar acolo spune să aprobe sau să respingă...

Dl Gheorghe Popa

Și depinde ce mandat îi dăm domnului primar

Dl George Botez

îi dăm mandatul să vadă la fața locului.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?            16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       10 abțineri

16 voturi pentru și 10 abțineri, grupul PNL, amendamentul adoptat. Tăiați textul de acolo.

*

Supun la vot proiectul, așa cum a fost modificat:

Cine este pentru?             16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       10 abțineri

»                                                                               9

16 voturi pentru și 10 abțineri, grupul PNL, proiect adoptat.

Dacă voi nu aveți încredere în primar..., noroc că avem noi.

***

6 și 7 nu sunt, trecem la 8 ..Proiect de hotărâre privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, referitor la Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei".

Supun la vot

Cine este pentru?

26 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

*** /

..Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Ploiești și domnul Stan P. Ion’'.

Vreau să știu dacă ați făcut modificarea cu sulta. Dați la art. 4, mulțumesc.

Supun la vot:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Mănescu Carmen Elena a spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Rahovei nr. 12, et. 1, ap. 2 și a terenului aferent acestuia".

Discuții? Avem evaluare, avem tot ce ne trebuie, avize tot?

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da.

Dl Geor»e Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Popescu Ioan a terenului în suprafață de 10 m2, situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 76, cu nr. cadastral 143361, Carte Funciară 143361".

Discuții?

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL« CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI pe anul 2018".

Discuții?

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            1 abținere

25 de voturi pentru și 1 abținere, dl Sîrbu.


***

..Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu 'Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții “Reabilitare alei zona plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Discuții?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

25 de voturi


Dacă se abține cineva?            1 abținere

5                                                                                       5

25 de voturi pentru și 1 abținere, dl Sîrbu.

DI Gheorghe Sîrbu

La mine pe convocare scrie lipsă viză legalitate.

Dl George Botez

Aceea era vechea variantă. Acum are viză.

Dl Gheorghe Sîrbu

De aceea m-am abținut.

Dl George Botez

Nicio problemă, este foarte bine că sunteți vigilent.

***

..Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a două bunuri mijloace fixe (centrale termice) aferente unor unități de învățământ pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora”.

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

26 de voturi

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE ZONĂ LOCUINȚE MICI ȘI UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII, SERVICII ȘI AGREMENT” Ploiești, strada Râfov nr. 20 B”.

Discuții? Dl Ganea.

9

Dl Cristian Ganea

Știu că au fost niște discuții cu cetățenii din zonă, nu au fost de acord cu ce se construiește acolo, s-a lămurit acum, s-a făcut consultarea populației?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Consultarea populației a fost...

Au fost multe sesizări din partea unor cetățeni de acolo...

A fost cea mai nereușită consultare, am avut foarte multe sesizări.

Dl George Botez

E foarte bine că cetățenii se implică. Spuneți-ne finalul nu filmul că ne grăbim.

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

I-a ascultat dl primar...

Dl George Botez

Finalul doamnă că nu mă interesează cine i-a ascultat.

Dna Cristina Hertia - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

                              *          —     *  -                   "■                    —

In final s-a aprobat această investiție. Protestul se referea la faptul că cetățenii români, ca să spun așa, susțin că, în momentul în care se va construi această...

Dl George Botez

Toți sunt cetățeni români doamnă.

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

De etnie „română”, nu știu cum vreți să vă spun.

Dl George Botez

Toți sunt români.

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

O parte dintre cetățenii de acolo susțin că, în momentul când se va construi acest obiectiv, va fi vandalizat în secunda 2.

Dl George Botez

Doamnă stați numai un pic, eu fiind membru în comisia de urbanism și prezidând-o niște ani înainte să fiți dumneavoastră, am învățat niște lucruri: când se face consultarea populației, se fac niște notificări. Dacă se constată un conflict, el se rezolvă, împotriva modului de rezolvare a conflictului respectiv, cetățenii se pot adresa instanței. Corect?

Care este situația procedurii la ora aceasta? S-a soluționat, s-a conciliat conflictul respectiv?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Sesizările cetățenilor nu erau legate de probleme de urbanism, de construcție în sine ci, pur și simplu de oportunitate a investiției. Din punct de vedere al profesiei, proiectele primăriei nefiind supuse unui studiu de oportunitate pentru că este aiurea eu ca primărie să stabilesc ca fiind oportun când eu propun așa ceva...

Dl George Botez

Dar ce se vrea a se construi acolo?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Un centru multifuncțional, o locație social-educativă pentru populația de etnie romă. Diverse ateliere...

Dl George Botez

Constat în felul următor: sunt niște nemulțumiri legate de o eventuală vecinătate, că nu sunt nemulțumiri legate de proiect în sine și că, dacă ar fi pentru copiii suedezi, nu ar fi nici un fel de problemă, da?

Asta mie mi se pare, vă spun sincer, o mare discriminare din aia de pus pa masă, caz de studiu la Combaterea discriminării. Dacă noi nu ajutăm la integrarea tuturor problemelor care există, și există foarte multe probleme, acestea se vor acutiza.

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Nu acesta a fost subiectul.

Dl George Botez                                              **

Am înțeles.

Ca să revenim, să nu facem dezbateri, vă întreb din nou: din punct de vedere urbanistic, au existat contestații?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Nu.

Dl George Botez

Ați fost nevoită să îndepliniți o procedură de conciliere?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Da.

DI George Botez

Ați rezolvat-o?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

•a~             ----------- 1 ~                     *           ---

In ultimă instanță sunt invitați la comisie...

Dl George Botez

E gata sau nu este gata?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Da.

Dl George Botez

Păi cum e dacă i-ati invitat la comisie?

9

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Nu putem opri investiții pentru că cetățenii protestează...

Dl George Botez

Doamnă putem să facem orice dar, dacă cetățenii protestează, putem să dărâmăm și primăria.

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Aceasta este procedura. Li s-a răspuns în scris.

Dl Vîscan, vă rog.

Dl Robert Vîscan

Mulțumesc dl președinte.

într-adevăr, au fost două persoane care locuiesc în vecinătatea acestei investiții care urmează să fie făcută de primărie, am discutat cu dânșii, atât eu cât și dl primar. Nu cred că vor exista problemele care au fost menționate de dânșii, că această investiție va fi vandalizată. Eu cred că investiția, când va fi terminată, va fi dată în administrarea ASSC-ului, probabil, care va asigura o pază, cred că va exista un sistem de supraveghere. Nu știu dacă au fost întemeiate plângerile cetățenilor.

Mai mult decât atât, și eu l-am întrebat pe dl primar legat de funcționalitatea acestei clădiri pentru că facem o clădire multifuncțională când eu știu că, în acea zonă este nevoie de o școală, este nevoie de o grădiniță. înțeleg că, după 5 ani, putem să schimbăm destinația acestei clădiri.

9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Tot într-o activitatea comunitar-socială.


Dl George Botez                                      xz    y

Mulțumesc!                                                  Lî

Eu știam toate lucrurile acestea pentru că sunt inițiator dar era colegul Ganea puțin întrebător și am zis să lămurim.

Ziceți dl Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Foarte scurt dl președinte - aș avea o rugăminte la dna arhitect șef, când vine să ne explice sau să ne lămurească anumite probleme: astăzi mai rău ne-ați încurcat decât ne-ați lămurit.

Mulțumesc frumos!

Dl George Botez

Doamnă nu trebuie să dați un răspuns, că noi suntem obișnuiți.

Supun la vot:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

26 de voturi pentru. Adoptat.

..Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării de eroare materială prin rectificare P. U.Z. „Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului-limită oraș, inclusiv terminal multimodal”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.353/2018, cu modificarea limitei P. U.Z. și a valorilor maximale POT, CUU'.

Discuții?

»

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

26 de voturi


..Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ'.

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.


26 de voturi


***

..Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil - teren în domeniul privat al municipiului Ploiești".                                                     1

Discuții?

Cine este pentru?                 26 de voturi                      ' -C

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești’'.

Aici era o problemă legată de procesul-verbal de predare-primire.

Dl Marcian Cosma

Am întrebat pe dna Iamandi între timp dacă este făcut procesul-verbal de predare-primire între TCE și producătorul autobuzelor și mi-a zis că este semnat.

Dl George Botez

Sunt luate efectiv în posesie, sunt la TCE? Sunt acolo.

Supun la vot:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești".

Discuții?

s

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

Acum luăm punctul 23 ..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/2018 referitoare la asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții „Lacplajă - amenajare și alimentare cu apă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești”.

Discuții?

5

Cine este pentru?

Dl Ștefan Dănescu

Dl Sîrbu ne dă Consiliul Județean niște bani, ce facem? îi luăm sau nu-i luăm?

J                    9                      "

Dl Gheorghe Sîrbu

Eu vreau să-i iau dar, la mine în ordinea de zi...

Dl George Botez

Primăria, că nu ți-i dă dumitale.

Dl Gheorghe Andrei

Este aviz de la juridic?

Dl Ștefan Dănescu

Sunt toate avizele?

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Da, sunt avize.

Dl George Botez

Reiau votul:

Cine este pentru? Dl Sîrbu a votat pentru.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dacă are avize...

Dl George Botez

Om cinstit, nu răspunde la stimulii politici. Bravo!

Dl Paul Palas

Dl președinte, scuzați-mă dar, dacă nu trece proiectul acesta, vom avea o problemă cu bugetul.

Dl George Botez

întreb pentru a treia oară:

Cine este pentru?               17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           9 abțineri

17 voturi pentru și 9 abțineri, grupul PNL, fără dl Sîrbu. A trecut.

***

Punctul 21 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 '.

Dl Cristian Ganea

Mai sunt și alte schimbări în afară de ce am auzit până acum?

Dl Paul Palaș

Va trebui să luăm 900 de lei de la fondul de rezervă și să suplimentăm pentru cele două ajutoare de necesitate deoarece în proiect erau prevăzuți doar 5 mii de lei. Se modifică corespunzător.

Dl George Botez

Ceea ce ați spus dumneavoastră constituie amendament?

Dl Paul Palas

Da.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul: Cine este pentru? Cine este împotrivă?

26 de voturi


Dacă se abține cineva? 26 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din superior în debutant al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I la Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești".

Are toate avizele?

Dl Cristian Ganea

Dl președinte, acest proiect a fost adus peste ora 13.30. Eu recunosc și apreciez efortul celor care îl face dar haideți să nu mai băgăm proiecte așa pe genunchi, pe viteză și nu este singurul. La ședința operativă nici jumătate din proiectele suplimentare nu existau.

Dl George Botez

L-ați adus cu numerotarea articolelor greșită. Cine face un amendament? Noi.

Supun la vot amendamentul cu renumerotarea articolelor:

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?

26 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Adoptat.

***

A

înainte de a închide ședința, vreau să dau cuvântul doamnei Herția, la „Diverse” pentru că are o nemulțumire și mi se pare de maximă importanță și de siguranța funcționării primăriei.

Vă rog dna Herția.

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Doresc să informez Consiliul Local că, în acest moment, registratura Direcției de Urbanism s-a mutat în sediul nou, în hol cu documente care sunt supuse GDPR-ului și care sunt documente opozabile justiției. Exact pe hol. O să vă întreb și eu - la noapte sau după-amiază, cine are acces la aceste documente?

Dl Gheorghe Sîrbu

De ce se trebuie să ne întrebați pe noi?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbari^\ întreb pe cei care au organizat această mutare. Nu eu am organizat această mutare nici nu am repartizat spațiile. S-au repartizat spațiile pentru aparatul primăriei ftră.să fim întrebați direct. Și eu vă anunț că nu accept să fiu mutată în spâțiul care mi-a< fost repartizat. îmi voi muta biroul în hol, acolo în fața liftului.

Pentru că nu este normal, este prima primărie în care lucrez, amducrat în multe și în consilii județene, în care organigramele și toate deciziile care se iau față de personal, se iau pe lângă director.

Dl Gheorghe Sîrbu

Primăria Ploiești are un executiv dna arhitect șef. Executivul primăriei poate îndeplini aceste probleme pe care le aveți dumneavoastră, nu consiliul local. Noi ne asumăm aici foarte multe probleme, nu este treaba noastră că dumneavoastră cu executivul nu vă puneți de acord. Nu vreți să venim noi să vă păzim documentele? Venim noi să vă păzim documentele. '

Dl George Botez

Dumneavoastră ați informat consiliul că, la ora asta, activitatea dumneavoastră nu se poate desfășura în siguranță, corect?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Da.

Dl George Botez

Bun. Care sunt solicitările dumneavoastră fată de consiliu?

»

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Am vrut doar să atrag atenția că nu este normal să ne mutăm într-un sediu fără să fim întrebați, fără să fim consultați, fără să fi fost chemați la negocieri. Eu sunt managerul direcției mele și nu sunt de acord să fim mutați așa cum dorește cineva.

Dl George Botez

Ați făcut în scris?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

O să fac și în scris.

Dl George Botez

Vă rog să faceți în scris și mâine o depuneți la registratură în atenția primarului si a consiliului local.

9

DI Marius Mateescu

Cu permisiunea dumneavoastră, dl președinte, aș vrea să-i adresez o întrebare doamnei director - este adevărat, cel puțin așa vorbește lumea târgului, că au dispărut documente originale din registratura dumneavoastră?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Da.

Dl Marius Mateescu

Deci, este adevărat?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Da, este foarte adevărat. Nu din registratură, din arhivă.

Dl George Botez

Stați așa că asta depășește...

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Este adevărat, sunt mai multe probleme în această direcție. Eu, în luna aprilie, anul trecut, aprilie sau mai, am făcut un referat către conducerea primăriei să mi se securizeze registratura, să se instaleze camere de luat vederi pentru că documentele nu mai încăpeau în arhivă, au fost plasate în sala de ședințe public...

Dl George Botez

Unde veneam noi acolo la comisie?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Da, acolo. Au zăcut pe jos la îndemâna tuturor. Nu aveam unde să le depozităm. Subsolul este plin. S-au făcut repetate adrese, nu a interesat pe nimeni. Drept urmare unii chiar și-au însușit aceste documente. O să vină procuratura să constate.

Dl George Botez

Vă rog să conștientizați gravitatea celor afirmate.

Dl Gheorghe Popa

Asta voiam s-o întreb și eu pe dna director, că este o afirmație foarte gravă pe care o faceți dumneavoastră în calitate de director...

Dl George Botez

Dumneavoastră ați sesizat chestiunea asta executivului?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

V-am spus: am făcut nenumărate adrese, s-au trimis o grămadă de semnale...

Dl George Botez

Nu doamnă, dacă ați sesizat executivul că au dispărut documentele?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Acum...

Dl George Botez

Ați constatat acum, cu ocazia inventarierii, că lipsesc documente cu caracter oficial, da?

Dna Cristina Herția - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Da, opozabile justiției, autorizații de construire.

Dl George Botez

Doamnă, nu știu opozabile cui sunt, sunt documente cu caracter oficial.

Vă îndemn și în calitate de consilier și în calitate de avocat ca mâine dimineață la ora 9 să aveți înregistrată la parchet plângerea pentru infracțiunile aferente acestei constatări. Nerealizarea acestei plângeri vă va pune pe dumneavoastră într-o poziție penală necuvenită, mai ales că ne-ați informat pe noi.

Acestea nu sunt chestii care să țină nici de partid, nici de prietenii. Nu știm la ora aceasta ce s-a întâmplat dar, dacă dumneavoastră aveți certitudinea că ceea ce ne-ați comunicat este real, cred că, în cursul zilei de mâine ar trebui să rezolvați din punct de vedere al sesizării organelor de urmărire penală.

Vă rog dl Cosma.

Dl Marcian Cosma

Dacă s-a epuizat acest subiect, voiam să anunț consiliul local că, din motive personale, mă retrag din comisia specială de urmărire a clădirilor cu grad ridicat de pericol în caz de calamități.

Dl George Botez

Secretariatul să luați act de ce a spus dl consilier, că se retrage din comisia pentru


clădirile cu grad ridicat de pericol. Declar ședința închisă.

5             9


' !<; V-

L ■" ’ ■ ■'■■■■■•■

t î                ■:.

r%.

V . ''S''

'■ '■V      ~~ ■; "'ț


Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA
Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur x