Proces verbal din 20.04.2018

Proces verbal din 20 aprilie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


PROCES - VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 20 aprilie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 2419/17.04.2018.

La ședință au participat un număr de 22 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Lariza Băzăvan, Bogdan Hodorog, Claudia Sălceanu, Florin Sicoie, Robert Vîscan.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Domnul Laurențiu Dițu              - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Botez

Bună ziua.

Suntem prezenți 22 de consilieri din 27. Lipsesc următorii colegi: Larisa Băzăvan, Bogdan Hodorog, Claudia Sălceanu, Florin Sicoie și Robert Vîscan. începem cu Imnul de stat.

*

Sunt 3 puncte pe ordinea de zi. Vă rog, dl primar.

Dl primar Adrian Florin Dobre

Ca inițiator al proiectului de hotărâre numărul 2 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2019-2020 propun scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect și el va fi pus pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data 25 aprilie 2018, mai sunt câteva discuții pe care trebuie să le avem în vedere.

Dl George Botez                                                        , ?

Mulțumesc, deci luăm act de retragerea punctului 2, rămân cele dpuă puncte^Zși 3, supun la vot ordinea de zi:

Supun la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?              22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru. Mulțumesc.

Primul punct de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești - initiat de consilierii Paul Palaș Alexandru și Ștefan Dănescu”.

Avem toate avizele, domnul secretar?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Da.

Dl George Sorin Botez

Deci înțeleg că avem și pe economic și pe juridic, avem și aviz de la comisie. Dacă sunt discuții de făcut. Domnul Palaș, vă rog...

Dl Paul Palaș

Mulțumesc, domnule președinte.

A

In cursul zilei de ieri au avut loc niște discuții pe marginea acestui proiect de hotărâri, plecate de la faptul că în 7 decembrie 2017 a apărut ordinul ministrului finanțelor nr. 3145 care impune obligativitatea tuturor instituțiilor, firmelor, regiilor autonome la care statul sau instituții ale statului au capital majoritar de stat să își întocmească bugetul de venituri și cheltuieli după un anumit tipizat.

Acest ordin instituie obligativitatea prezentării bugetului, în conformitate cu anexa numărul 1, doamna șefă a Serviciului Juridic, si nu a tuturor anexelor, cititi cu atentie

7    9          7 9          '99

ordinul, iar proiectul de hotărâre, așa cum a fost el depus, avea o formă care nu îndeplinea întru totul exigențele ordinului, în sensul că nu avea toate liniile pe care le avea formatul impus de lege. între timp, s-a făcut corectura necesară, ba mai mult de atât, am venit și cu toate anexele cerute de direcția juridică, în condițiile în care legea nu solicită în mod expres acest lucru, doamna director a Direcției Juridice, și propun un amendament în sensul că: aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, conform anexei numărul 1 (și după voința doamnei directoare), anexei numărul 2, anexei numărul 3, anexei numărul 4 și anexei numărul 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Mulțumesc!

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul.

Cine este pentru?              21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          1 abținere

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, dl. Sîrbu, amendamentul a fost adoptat.

*

Anexele sunt completate sau erau?

Dl Paul Palas

Fondul proiectului de hotărâre a rămas același, sunt doar modificări de formă, sunt câteva linii în plus la anexa solicitată.

Dl George Botez

Nu ne-ați prezentat dacă sunt linii verticale sau orizontale.

Dl Paul Palas

Orizontale.

Dl George Botez

Orizontale? Mulțumesc. Ne-a ajutat Dumnezeu să respectăm legea.

Supun vot proiectul:

Supun la vot ordinea de zi în integralitate:

Cine este pentru?              21 de voturi

Cine este împotrivă?           1 vot

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, al domnului Sîrbu, proiectul a fost adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind actualizarea unor caracteristici tehnice ale imobilelor și unităților locative componente situate în Ploiești, Aleea Arnăuți, nr. 2, blocurile T1-T16 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre”.

Discuții? Domnul Ganea, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Da, s-ar putea să ni se explice de ce a durat atât de mult și toate problemele care au apărut.

Dna. Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Noi am dat hotărâre în decembrie. După ce am dat hotărâre am constatat împreună cu colegii de la Direcția Economică că nu sunt corect stabilite acele suprafețe. Am cerut firmei să modifice, firma nu a dorit să modifice inițial, după discuțiile purtate cu domnul primar și domnul viceprimar au fost de acord să le facă.

Dl Cristian Ganea

Am vrut să scot în evidență faptul ca nu am fost noi de vină.

Dl George Sorin Botez

Vă rog dna Staicu.

Dna Zoia Staicu

La art. 1, alin. 2, în suprafețele menționate mai sus se identifică potrivit anexelor... și nu tabelului, iar la art. 2, anexele sunt de la 9-16, nu de la 9-17.

Dl George Botez

Mai are cineva ceva de discutat pe tema aceasta?

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?              22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru. Mulțumesc!Domnule Dănescu, vă rog.

Dl Ștefan Dănescu

Aș dori ca din inițiatori să facă parte și consilierii PSD.

Dl George Pană

Aceeași modificare o am și eu pentru toți consilierii dar acum că s-a vorbit de PSD, propun și consilierii ALDE.

Dl. Gheorghe Popa

Aceeași rugăminte și din partea mea.

Dl George Botez

Treceți toți consilierii. Mai sunt alte discuții de făcut pe tema acestui proiect? înțeleg că nu.

Supun la vot proiectul în integralitatea lui.

Cine este pentru?              22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, adoptat.

Domnul primar dorește să ne spună ceva.

Dl primar Adrian Florin Dobre

Acest proiect de hotărâre cu privire la suprafețele imobilelor ANL, este primul pe care îl avem, se lucrează în continuare din partea Direcției Gestiune Patrimoniu și împreună cu colegii mei, pentru rezolvarea și a celorlalte imobile ANL, astfel încât solicitările pe care le avem din partea cetățenilor cu privire la achiziționarea acestor imobile să se producă într-un timp cât mai scurt. în urma discuțiilor cu societatea Theotop, la care așa cum s-a precizat a participat și conducerea primăriei, înțeleg că acest demers se va finaliza în termen cât mai scurt, este foarte important, avem foarte multe solicitări. Procedura trebuie să fie mai întâi prin hotărâre de Guvern și apoi procedura de vânzare în sine a acestor imobile. Mulțumesc!

5

Dl George Botez

Mai sunt alte discuții de făcut, probleme urgente de dezbătut?

Dl Cristian Ganea

După închiderea ședinței, aș dori, dacă vor, să rămână în sală colegii mei din Consiliul Local să discutăm un sfert de ora niște probleme ale orașului.

Dl George Botez

Declar ședința închisă.

5             S

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


ȘEDINȚĂ,

BOTEZVerificat, sef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur