Proces verbal din 19.06.2018

Proces verbal din 19 iunie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 19 iunie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2753/15.06.2018.

*

La ședință au participat un număr de 17 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Andrei Gheorghe, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Neagu Daniel-Puiu, Sălceanu Claudia-Oana și Stanciu Marilena.

La ședință au mai participat:

Domnul Laurentiu Ditu             - Secretar

5               5

A**

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Declar deschise lucrările ședinței extraordinare.

Suntem prezenți în sală un număr de 17 consilieri dintr-un număr de 27. Constat existenta cvorumului.

>

Lipsesc următorii colegi: Andrei Gheorghe, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Neagu Daniel-Puiu, Sălceanu Claudia-Oana și Stanciu Marilena.

începem cu intonarea Imnului de Stat al României.

*

Avem patru puncte pe ordinea de zi. Din păcate suntem numai 17 consilieri. Punctul 3 este posibil a fi adoptat numai în formulă de 18. Totuși haideți să votăm ordinea de zi așa cum este si vom constata la acel moment ceea ce este de făcut.

Supunem la vot ordinea de zi așa cum este prezentată:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 17 voturi "pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

începem cu primul punct de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului.de Venituri-și-Cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul'2018 la capitolul "Transporturi”- subvenții/gratuități pentru activitatea de transport publicjocal - inițiat de consilierii Andrei Gheorghe, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marciari,:DăneScu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, Minea ConstâfitinJȘăbfiel, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Palaș Alexandru Paul, Pană George și Văduva Sorin.”

Dacă sunt discuții?

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

>                                                      5

Aș vrea să fac un comentariu la acest proiect de hotărâre: întrucât în ședința din aprilie a fost în discuție un proiect asemănător privind alocarea unei sume pentru capitolul Transporturi pentru a asigura gratuitățile cetățenilor pensionari, elevi și studenți, conform contractului de delegare și unde domnul Primar a identificat o sursă de finanțare pentru acest capitol, pentru a fi prevăzut, de 7 milioane de lei, în acel moment, colegii noștri de la P.S.D. și A.L.D.E. au retras această sumă din capitolul alocat la acest capitol și au dus în fondul de rezervă această sumă, motivând faptul că este o sumă ineficientă pentru a asigura aceste gratuități stabilite de consiliul local până la sfârșitul anului și vor întreprinde toate măsurile, ca până la sfârșitul lunii iunie, când se estima că acea sumă prevăzută la începutul anului asigură aceste obligații ale consiliului local, vor veni cu o suplimentare a acestei sume de 7 milioane pe care noi am prevăzut-o, domnul Primar a prevăzut-o atunci la capitolul Transporturi, pentru a fi asigurată această gratuitate pentru pensionari, elevi și studenți până la sfârșitul anului.

Constat acum că în acest proiect de hotărâre inițiat de colegii noștri de la P.S.D. și A.L.D.E., nu numai că nu se regăsește suma care a fost alocată în luna aprilie de 7 milioane la capitolul Transporturi, dimpotrivă, observăm că este o diminuare a acestei sume în valoare de șase milioane patru sute de mii de lei, alocat pentru această categorie, sumă care, într-adevăr este insuficientă până la sfârșitul anului.

Mă întreb și vă întreb stimați colegi, mai doriți să se continue această gratuitate începând cu luna septembrie a acestui an pentru aceste categorii? Pentru că dumneavoastră v-ați asumat că doriți să se continue această gratuitate pentru pensionari, elevi și studenți până la sfârșitul anului, dar nu ați venit cu aceste surse de finanțare pe care trebuia să le puneți în capitolul Transporturi la acest moment.

Vă mulțumesc!

»

DI George Sorin Botez

Si eu vă mulțumesc!

î                                 5

Răspunsul va fi foarte scurt, da. Alte discuții?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, stimați colegi!

Acest proiect de hotărâre și următorul proiect de pe ordinea de zi de astăzi, luna trecută și acum două luni eu personal am propus să luăm de la capitolul rezervă și să ducem la capitolul Transporturi niște bani. In același timp, am propus și la ultima ședință.

Dumneavoastră nu ați fost de acord. Am întrebat ieri în comisia de buget-^^^țe-pe^năpul Președinte și nu prea a știut ce să răspundă, a zis domnule asta este situâfia'zși: țfcl)!^ie''Să |e dăm subvenție în continuare la pensionari. Având în vedere aceste. lucruri».v-aș propune* șă fiți de acord ca și noi consilierii P.N.L. să fim trecuți la ambele proiectew^oiți^tpț!y

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez                                         -

De acord.

Vreau să vă spun un singur lucru: între a face o propunere exclusiv politică, așa cum ati facut-o dumneavoastră si a verifica situația si a face niște analize asa cum am făcut noi, există o ...

Cei șase milioane patru sute sunt discutați cu conducerea T.C.E.-ului. Au fost făcute niște proiecții, au fost făcute niște estimări, nu au fost puși din burtă. Mai mult decât atât, s-a dovedit că cei șapte milioane care erau inițial propuși nu era o sumă realistă, suma de șase milioane patru sute propusă astăzi, fiind cea care este corectă. Diferența s-a folosit tot în interesul Ploieștiului, nu a plecat nimeni cu ea acasă.

A

In aceste condiții, dacă nu mai sunt alte probleme, propun să trecem la vot:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 17 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A**

Trecem la punctul doi de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de consilierii Andrei Gheorghe, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, Minea Constantin Gabriel, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Palaș Alexandru Paul, Pană George și Văduva Sorin.”

Eu propun ca și colegii de la P.N.L. să fie coinițiatori ai acestui proiect.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă mulțumim frumos!

5

Dl George Sorin Botez

Cu mare drag.

Dacă nu mai sunt alte probleme, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 17 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul trei de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 202/30.05.2018 privind prelungirea duratei Protocolului nr. 9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale și Piețe S.A. și Fundația “Nini Măcelaru” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Constat că este vorba despre un proiect care necesită prezența unui număr de 18 consilieri. Nu există cvorum pentru dezbatere și supunere la vot, drept pentru care nu îl vom lua în discuție.

4!

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Extindere rețele canalizare cartier Eroilor - strada Cozia” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

înțeleg că nu sunt discuții. Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 17 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DI ȘEDINȚĂ,  George-Soi in-Niculae BOTEZVerificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă