Proces verbal din 16.05.2018

Proces verbal din 16 mai 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 16 mai 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2566/11.05.2018.

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Minea Constantin-Gabriel și Sălceanu Claudia-Oana.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Doamna Andreea Cristea


  • - Primar

  • - Director Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua doamnelor și domnilor!

Declar deschise lucrările ședinței.

Suntem prezenți în sală un număr de 23 de consilieri dintr-un număr de 27. Lipsesc următorii colegi: Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Minea Constantin-Gabriel și Sălceanu Claudia-Oana. Constat existenta cvorumului.

A                                            ’

începem lucrările ședinței cu intonarea Imnului de Stat.

Pe ordinea de zi care ne-a fost pusă la dispoziție, există două puncte suplimentare, respectiv: "Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea serviciului de salubritate a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Ploiești -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Aurelian Tudor, Florin Sicoie, Marcian Cosma și Alina Sorescu.”

Supunem la vot includerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi proiectul de hotărâre a fost inclus pe ordinea de zi A <Ș;

-


"Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea ‘Tr<^dufii-priyaM organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație public^^^efla^te4n Municipiul Ploiești” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al MunicipiuluiTloiești nr. 219/10.07.2017 - inițiat de viceprimarii George Pană și Cristian-Mihai Ganea.”

Supunem la vot includerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 23 de voturi proiectul de hotărâre a fost inclus pe ordinea de zi.

*

Supunem la vot ordinea de zi, așa cum a fost completată:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 23 de voturi ”pentru”, ordinea de zi a fost adoptată.

*

Primul punct ” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Alexandru-Paul Palaș, Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.

Dacă simt discuții?

Domnul Palaș, vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc, domnul Președinte!

Să intrăm puțin pe anexa cu cheltuieli.

Mergem la transporturi, jos. Și aici avem suma de 7 milioane, subvenții cu gratuități Transport Călători Express. Din discuțiile pe care le-am avut, înțelegem că suma necesară pentru T.C.E. este de 23 de milioane de lei pentru acoperirea acestei subvenții.

Până identificăm aceste sume, propun consiliului să mutăm în fondul de rezervă suma de 7 milioane de lei, care să rămână la dispoziția consiliului, chiar pentru a completa acest capitol de subvenții, gratuități. Dar, constatăm în momentul de față, că suma este insuficientă pentru nevoia T.C.E. Deci, propun mutarea acestei sume de la capitolul "Transporturi” la fondul de rezervă.

Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Este un amendament, da?

Dl Palas-Alexandru Paul

Da.

Dl George Sorin Botez                                    B

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar

Bună ziua!

Acest proiect de hotărâre este strict legat de cel de-al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A., suma respectivă fiin prinsă în buget alături de veniturile pe care le va susține această societate.

Dacă noi astăzi, nu aprobăm în această formă acest buget, atunci pe cale de consecință și aici vreu să întreb economicul și juridicul, dacă se mai poate sau nu aproba cel de-al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Vreți răspunsul acum?

Vă rog!

Dna Cristea Andreeea

Nu în totalitate se va putea aproba pentru suma de 20 de milioane care va rămâne la capitolul Transporturi, dar nu pentru diferența de vreo 2 milioane, pentru care nu ar exista sursă.

Dl George Sorin Botez

Pentru cât există sursă?

Dna Cristea Andreeea

Pentru 20 de milioane.

Dl George Sorin Botez

De unde 20 de milioane?

Dna Cristea Andreeea

Suma aceasta o luăm de la Transporturi, pentru că a fost aprobată prin bugetul inițial.

Dl Popa Gheorghe

Sunt șapte milioane care au fost puși acolo. Problema era dacă cei 7 milioane prevăzuți la cheltuieli sunt trecuți la fondul de rezervă așa cum a solicitat domnul consilier Palaș, următorul proiect cu rectificarea bugetului T.C.E., unde sunt prinși acei 7 milioane în bugetul T.C.E. ca sursă pentru acoperirea facilității, mai poate fi votat sau nu? Asta era întrebarea.

Dl George Sorin Botez

De votat poate fi votat.

Dna Cristea Andreeea

Da. Bineînțeles. în situația în care se vor muta cei șape milioane, nu va mai fi sursă pentru vreo 2 milioane. Aceasta este diferența care rămâne.

Dl George Sorin Botez

Deci dumneavoastră spuneți în felul următor: bugetul de la punctul 2 este format din mai multe surse, dintre care una, este cea de 7 milioane, pentru care s-a formulat

amendamentul. Dar din acei șapte milioane, dacă este să-i mutăm în altă parte,-rămân neacopenți numai doi.                                                  [<•>$/

Și atunci, întrebarea logică este: dacă trebuiau numai două milioan^de pe âm alocat.^ 7 prin acest proiect?                                                       vjfe'S - ' JT /

Dl Primar                                            y ;<?

Diferența de sumă față de necesarul acoperirii subvenției pe care municipiu! Ploiești trebuie să o plătească către S.C. de Transport Călători, era de aproximativ 23 de milioane.

în urma unor calcule făcute, din bugetul local se mai pot acorda 7 milioane de lei, diferența de venituri fiind susținută de către T.C.E.

9                                                                       9

Dacă această sumă de 7 milioane de lei nu este în buget, înseamnă că în momentul acesta, așa cum arată proiectul de buget, nu ai sursă pentru cele șapte milioane ca să completezi până la nivelul echilibrării bugetului T.C.E.-ului.

Și îl rog pe domnul Alexandri!

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Neaprobarea acestei rectificări a bugetului municipiului Ploiești cu suma de șapte milioane, ar avea două consecințe: o dată proiectul nostru de buget depus de T.C.E. care a luat în calcul la capitolul venituri și această sumă de 7 milioane care reprezintă acoperirea prestației pentru transportul pensionarilor. Deci noi ar trebui să refacem bugetul nostru în cazul acesta și să venim cu un buget așa cum am venit și zilele anterioare, să mărim pentru echilibru acoperirea veniturilor noastre din venituri proprii cu încă 7 milioane, lucru care nu cred că este posibil, nu putem nici noi din bugetul nostru să presupunem că tot ce înseamnă prestații începând cu luna iulie, către pensionari, elevi, studenți, le vom da de unde?

Dl George Sorin Botez

îmi cer scuze! începând cu ce lună?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Luna iulie.

Dl George Sorin Botez

Iulie - luna a șaptea, da?

Dar pe a șasea aveți asigurat, da?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

După actuala configurație a bugetului municipiului, nemodificată, așa cum a fost aprobat în februarie 2018, este asigurat bugetul lunii iunie...

Dl George Sorin Botez

Iunie, inclusiv, domnul director, da?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Teoretic, inclusiv, cu condiția ca să se modificare trimestrializarea realizată la primărie, pentru că în trimestrializarea realizată la primărie, 1,5 milioane sunt alocate pentru trimestrul III, 500 de mii pentru trimestrul III și 1 milion pentru trimestrul IV. Dacă sumele respective prin retrimestrializarea făcută cu Direcția Finanțelor, cu A.N.A.F.-ul, se aduce în trimestrul III, care face parte și luna iunie din el, cred că da. Cred că s-ar ajunge.

Dl Primar

Domnul director, care sunt consecințele neaprobării în această lună cât mai rapid a' unei hotărâri pentru aprobarea bugetului dumneavoastră?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Consecințele neaprobării bugetului unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, sunt aceleași care ar fi fost și în cazul neaprobării în termenul legal al bugetului consiliului local. Adică constituie contravenție. Această contravenție se poate transforma ori în închisoare, ori se poate transforma în amendă dată conducătorului unității. Eu am făcut toate demersurile pentru a se întâmpla acest lucru. Totodată, pentru a nu se încălca și mai tare legea, sunt obligat să funcționez la 90% din cheltuielile aferente perioadei anterioare a anului trecut, adică luna mai, luna iunie, să funcționez cu 90% din cheltuielile din acea perioadă. Acest lucru este imposibil, având în vedere că începând cu 1 octombrie 2017, în cheltuielile curente ale societății, au intervenit și , care nu le aveam în aprilie, mai, iunie 2017. Și anume ratele către S.P.F.L. și către Primăria municipiului Ploiești, plata acelei datorii constate de Curtea de Conturi pentru tariful de gratuiate din 2014 de 5,6 milioane, care eu le plătesc lunar. Și dacă pe acelea nu le plătesc, ca să mă încadrez sub nivelul cheltuielilor din lima mai și luna iunie 2017, îmi pică eșalonările și în acel moment societatea se blochează.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

>                                                      5

Nu înțeleg problemele domnului consilier Paul Palaș, să luăm cei 7 milioane de la transporturi și să-i ducem în fondul de rezervă și aș întreba cine își asumă faptul că de la 1 iulie nu mai putem susține gratuitatea pentru pensionari și celelalte categorii sociale?

Rugămintea mea este să ne gândim foarte bine, ceea ce dorim să facem, că ori de-i avem în fondul de rezevă cum spune dânsul și îi ducem mai târziu și nu astăzi, că suntem în ședință extraordinară, pentru ca socitetatea să-și poată continua activitatea 100% și să asigurăm pentru pensionari, elevi și celelalte categorii, gratuitatea în continuare.

Eu îmi pun întrebarea, cine își asumă scoaterea gratutităților de la 1 iulie?

Mulțumesc, domnul Președinte!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Pe domnul director vreau să-l întreb, ați spus că dacă noi consilierii nu votăm, suntem pasibili de contravenție și închisoare?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Nu dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Am spus că neadoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al unei societăți, are aceeași;; răspundere, într-un anumit termen legal, care avea și în cazul dumneavoastră, dacă nu-1 votați pe cel al municipiului Ploiești, pănă la data de...                           . ț

Dl George Sorin Botez                                          ~*

Și cui i s-ar aplica sancțiunea contravențională și închisoarea?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Răspunderea este a acelora care trebuie să întocmească acest buget și să-l aducă spre validare.

Nu știu ce vor stabili respectivii procurori, judecători, dacă răspunderea este numai a societății, având în vedere că eu vin cu acest buget și voi extinde această răspundere. Dar, până una alta o am eu și Consiliul de Administrație și cu A.G.A. care-1 întocmește și îl stabilește și îl propune. A noastră este răspunderea până una alta să avem în final un buget.

Dl George Sorin Botez

Domnul Alexandri, o întrebare foarte tehnică. La discuția pe care am avut-o data trecută, dumneavoastră ați spus că vă mai trebuie undeva în jur de 23 de milioane, care era subvenția pe care noi trebuia să o alocăm. Da?

La ora aceasta, posibilitățile teoretice ale unității administrativ-teritoriale sunt limitate la 7. De unde ați găsit reurse pentru diferența de 16? Asta anticipând un pic punctul 2.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

în derularea aprobării bugetelor în anii anteriori, s-a mai procedat ca o parte din banii care nu au putut fi alocați de la început pentru acoperirea gratuităților, până la sfârșitul anului de la început, să fie asumați ca realizânduse din venituri ale societății. Pentru că până la urmă, bugetul de venituri și cheltuieli este o estimare. Așa s-a procedat și în anii anteriori, există exemple, există practică la nivelul consiliului local, societatea s-a conformat și și-a majorat veniturile din previziune, chiar dacă s-ar putea ca suma să nu se realizeze în totalitate în momentul în care dispare gratuitatea și nu mai aveți resurse să o finanțați.

Dar oricum, asta nu înseamnă că nu va crește numărul de călători, că nu toți pensionarii, elevii și studenții care nu vor mai beneficia de gratuitate vor sta și nu vor mai folosi mijloacele de transport și am luat în calcul că ne-ar crește numărul de călători și în felul acesta am putea să suplinim veniturile pierdute, din veniturile noastre proprii, din vânzările noastre proprii.

O altă sursă pe care am luat-o în calcul, a fost și o propunere de majorare a tarifului, influențat acest tarif numai de, așa cum prevede Ordinul 272, numai de influențele care rezultă din majorarea indicelui prețurilor de consum, de inflație și de creșterea prețurilor la produsele, la materiile prime, se știe foarte bine, poate să fie influență din creșterea prețului la motorină, la energie electrică și la alte materii prime.

Dl George Sorin Botez

Bun. Mergând mai departe pe logica dumneavoastră, cele șapte milioane care le solicitați să vă fie alocate la acest moment, pe cât timp ar acoperi subvenția, câte luni?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprfe&s;S.A.~.

Suma respectivă, ar exista premise, datorită faptului că la elevi și studcnti pe ținipul verii mai scad numărul legitimațiilor solicitate de către aceștia, deci teo'M^'sQăJd^ așșis-ă întâmplat în fiecare an și subvenția lunară, plata prestațiilor lunare, undevă^|i®t^^^îm 15 septembrie, noi anticipăm că ar putea să apară această sumă. Maxim 15 septembrie.

Dl George Sorin Botez

Maxim 15 septembrie.

Și de ce nu se poate discuta această subvenție, dacă se dă, nu se dă, cu totul și nu parțial, pentru unii sau pentru alții, luna viitoare când vom ști exact care este și exercițiul bugetar?

Pentru că dumneavoastră veniți și-mi spuneți în felul următor: eu am nevoie de 23 de milioane minim pe care îl luați de la mine, dintre care 16 consider că le voi realiza pe spatele meu, iar 7 le vreau neapărat de la consiliul local. Și eu atunci vin cu următoarea întrebare: de ce nu puteți să faceți 23, în situația ipotetică în care noi nu am putea să mai susținem, repet este doar o chestie ipotetică, noi intenționăm să suținem, ce vă deranjează dacă dumneavoastră în proiectul dumneavoastră de buget, având în vedere că de la 1 iulie nu mai este acoperit, vorbesc la acest moment, să prevedeți 23 de milioane din venituri proprii.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Orizontul pe care noi l-am anticipat în dispariția gratuității, ar fi printr-o astfel de propunere un orizont foarte apropiat. Adică mai avem o lună și un pic și înseamnă că noi ar trebui să luăm în calcul că dispare gratuitatea.

Dl George Sorin Botez

Domnul Alexandri, dumneavoastră unteți și un foarte bun politician, da?

Eu vă întreb matematic. Lăsați orizontul, că dumneavoastră sunteți prestatorul și noi suntem cei care plătesc, Ploieștiul, da?

Eu vă întreb în felul următor: dacă clientul dumneavoastră, municipiul Ploiești, vă va spune la sfârșitul lunii viitoare, pe baza unei analize, că nu mai poate susține această gratuitate, care nu este obligatorie, este un favor, dumneavoastră cum rezolvați problema? De unde faceți rost de cei 23 de milioane de care aveți nevoie?

5                                                                                                                              9

Pentru că, dumneavoastră se plimbă pensionarul, se plimbă elevul, nu se plimbă, vă luați banii oricum. Credeți că sunteți capabil la ora asta, sunteți pregătiți ca societate, să dați piept cu economia de piață? Adică să vă aduceți cheltuielile la nivelul veniturilor?

Pentru că înțeleg că trebuie să crească veniturile dar nu ne-ați spus nimic despre scăderea cheltuielilor.

Aici este o mare problemă.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Dacă dumneavoastră credeți că singura societate din România care este de transport public local de călători și care este definit de lege ca un transport public subvenționat, pentru că legiuitorul l-a definit ca fiind subvenționat, pentru că nu funcționează sub nicio formă în totalitate în condiții de piață. în starea în care este ea la momentul actual, cu 300 de miliarde de lei vechi, 30 de milioane datorii, care nu se datorează aceste milioane exercițiului din mandatul meu, credeți că el ar putea să funcționeze în condiții de pi ață 1 a o lună la alta, cu niște previziuni bugetare, cu niște accidente în evoluția societății care nu au putut fi prevăzute, eu cred că nu gândiți corect. Și nici eu nu-mi asum...

Dl George Sorin Botez                                     x

Eu gândesc, dacă vreți pe banii publici.                                  -

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Pe banii publici, cum spune legea, transportul public local de călători este subvenționat, nu este activitatea comercială.

Dl George Sorin Botez

Da, dar dumneavoastră când ați venit în fața acestui consiliu să vă țineți speech-ul, apreciez în mod deosebit faptul că îl aveți, dumneavoastră veniți și spuneți în felul următor: acei bani vor asigura subvenția până la 15.09. V-ați făcut o estimare mai mult sau mai puțin exactă.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Este foarte exactă, pentru că se iau în calcul legitimațiile vândute...

Dl George Sorin Botez

Atunci este o eximare extrem de exactă, da? Nu credeți că pentru a susține această subvenție până la sfârșitul anului, este nevoie să găsim resursele necesare?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Din nefericire, eu din toate discuțiile care au avut loc până acum, am înțeles că nu se poate la acest moment, să găsiți toate resursele necesare și nu cred că le veți găsim nici în iunie. Despre aceste resurse necesare vă veți gândi undeva la jumătatea lunii iunie când aveți prima execuție a primului semestru.

Dacă credeți că într-o lună și jumătate se vor găsi în plus față de Cele 7 milioane care s-au găsit acum, până la 230, eu nu am nimic împotrivă. Dar, revin, mai este o lună și jumătate până la 30 iunie. Ar trebui să luăm niște măsuri. Programul de transport, eu ar trebui să propun să fie modificat. Programul de transport așa cum a fost aprobat în anul 2013, a luat în calcul și aceste gratuități ca număr de călători. Creșterea numărului de călători prin gratuitățile respective, afectează fluxurile. Mașinile va trebui să le redimensionez, să le schimb pozițiile, să fac frecvențe mai mici, să mă adaptez unui program de transport, așa cum ați spus dumneavoastră, în condiții comerciale. De eficiență comercială. Altfel, cheltuielile vor rămâne aceleași și nu am cum, cu aceleași cheltuieli să susțină societatea.

Dl George Sorin Botez

Perfect. Până la 30.06. aveți asigurată funcționarea, da?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Până la 30.06, da, doar că rămâne aceeași problemă, dacă eu mă duc înapoi acum în buget, iar convoc un A.G.A. și un C.A., mie mi se pare că noi am fost destul de serioși.

Am venit la primărie. Ni s-a spus prima dată să pregătim un buget în care teoretic, primăria ar putea să aloce în prima fază acum, 11 milioane. Ni s-a spus că nu s-au putut aloca acești 11 milioane ci că s-au găsit în urgență doar 70. Am făcut din nou o ședință de C.A. și de A.G.A., ne-am adaptat bugetul nostru, ne-am asumat diferența din surse proprii.

Să știți că starea de normalitate vizavi și de angajamentele luate prin contractul de^d.eleg^ și prin hotărârea 503/2015, trebuia să arate altfel. Și anume, când s-a aprobat bugetul fie venituri și cheltuieli al primăriei din luna februarie, trebuia ca această^^^ar^sigqi» contravaloarea prestațiilor din banii municipiului Ploiești, pentru autorizațnfe^ci^g^^țîe, eu nu le emit pe luni de zile, ci pe un an de zile valabile, trebuia ???tot âîhfi^^fg&^une contractul de delegare, că sumele pentru asigurarea gratuităților, se prevăd în bugetul municipiului Ploiești, o dată cu validarea lui. Așa scrie. Așa scrie și în Hotărârea 503 din 2015 privind regulamentul de acordare a facilităților.

Eu la momentul respectiv, când am fost la ședințele operative pentru prezentarea bugetelor societăților și bineînțeles și al T.C.E.-ului, ni s-a spus, nu avem cum să-ți alocăm acum pentru 2018, pentru gratuități, decât jumătate din sumă, restul, la următoarele rectificări vom discuta. Poți să te descurci?

9

Am spus, domnule, dacă este vorba că vor fi niște eventuale rectificări ulterioare, teoretic, da. Așa s-a lucrat și în anul 2016, nu i-a fost alocat bugetul pentru gratuități T.C.E.-ului, de la începutul anului, pentru că au fost problemele financiare. Și în anul 2015 s-a întâmplat. Singurul an în care s-au alocat de la început, nu știu de unde a fost atâta bogăție atunci în municipiul Ploiești, a fost în anul 2014, când Primăria municipiului Ploiești a plătit pentru gratuități, șase sute șaizeci și șapte de milioane. 67 de milioane de lei.

Anul acela era mai special, 2014.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles.

5

Dl Primar

Nu trebuie să uităm un lucru, că rectificări de buget pe capitole nu le putem face decât după 1 iulie, pentru economiile pe care le facem pe diverse capitole și articole, iar neaprobarea unui buget în momentul de față pentru lima iulie, pentru susținerea subvențiilor, ar însemna că pentru luna iulie nu se pot acorda aceste subvenții. O execuție bugetară, în funcție de care, noi să calcultăm care sunt economiile până la nivelul primului semestru, abia în luna iulie putem face. Dar asta înseamnă că nu putem acoperi luna iulie. Asta ar fi o primă problemă și a doua problemă pe care a ridicat-o domnul director, a fost aceea a faptului că, neaprobarea bugetului în momentul de față, duce la un buget de 90%, ceea ce, dacă am înțeles bine, ar bloca o serie de plăți către instituțiile financiare la nivel național și la nivel local, ceea ce ar însemna blocarea activității societății comerciale. Și dacă greșesc, domnul director, vă rog să mă corectați.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Nu, nu greșiți cu absolut nimic.

Dl Primar

Am vrut să precizez.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu greșește, vă spun eu următorul lucru: dumneavoastră aveți posibilitatea să rectificați bugetul în funcție de ce spune consiliul local. Nu mi se pare normal ca un consiliu local să-și formeze bugetul după bugetul dumneavoastră. Asta este părere mea.

Domnul Vîscan, vă rog!

Dl Primar

Pot rectifica bugetul până la 1 iulie din economii.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, dar dânșii pot configura bugetul în așa fel încât să le treacă.

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc, domnul Președinte!

5                7                               5

în primul rând, aș vorbi din punct de vedere al oportunității, când votezi un proiect de genul acesta. Nu știu care este caracterul de urgență până la urmă, că nu a reieșit de nicăieri.

Caracterul de urgență și faptul că noi suntem astăzi într-o ședință extraordinară să ascultăm bugetul T.C.E.-ului și rectificarea bugetului municipiului, nu reiese de nicăieri urgența. Puteam să o facem în ședința ordinară care este peste o săptămână, maxim. înțeleg că pe luna mai și iunie sunt acoperite costurile necesare subvenției.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

A

înseamnă că, noi ne întâlnim de vreo patru ședințe aici și nimeni nu a înțeles nimic. T.C.E. SA Ploiești la ora actuală nu are un buget de venituri și cheltuieli aprobat. Este singura societate din subordinea consiliului local al municipiului Ploiești, care nu are un buget de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul în curs. Cu sau fără sume de la Primărie,

A

cu gratuitate sau fără gratuitatea cuvenită până la sfârșitul anului. In această situație suntem noi acum.

Totodată, legea, Ordonanța 26, Legea bugetului de stat pe anul 2018, spune că bugetele societăților aflate în subordinea consiliilor locale, vor fi aprobate în 45 de zile de la data aprobării bugetelor municipiilor. Dumneavoastră v-ați aprobat bugetul municipiului în 16 februarie. Eu cred că toată lumea a înțeles că eu nu am buget aprobat în cele 45 de zile așa cum spune legea, cu toate că am venit cu el. Vă aduc aminte că prima formă de buget pe care eu am propus-o către dumneavoastră, a fost, cu punerea sumei diferență de alocat de 23 de milioane cu TVA, la sume ce urmează să se primească. Nu am pus-o la sume pe care ar trebuie să le aloce Primăria municipiului Ploiești la momentul validării bugetului meu. Și cu acea formă, m-ați trimis înapoi.

Dl Vîscan Robert

Nu știu la ce vă referiți.

Eu vă întreb următorul lucru: aveți sau nu aveți până la 30.06. Eu nu mai înțeleg. Deci aveți sau nu aveți buget alocat până la 30.06.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C» Transport Călători Exprees S.A.

Dumneavoastră în bugetul municipiului Ploiești, în luna februarie, ziua a 16-a ați alocat pentru acoperirea acelor gratuități care se acordă în urma Hotărârii 503, în bugetul municipiului Ploiești la capitolul transporturi, suma care acoperă aceste gratuități, doar de 200 de miliarde, adică 20 de milioane. Nu în bugetul meu.

rj o

Dl George Sorin Botez                                         'v^

Domnul director, am înțeles, dumneavoastră vorbiți formal, domnul consilier vorbește pe fond. Vorbiți împreună și vă înțelegeți separat. Ideea este că r bugetul dumneavoastră trebuie să concorde cu bugetul municipiului și nu bugetul munici^îUi’ să concorde cu bugetul dumneavoastră. Deci problema este, că în măsura în care, la ora aceasta nu se pot face alte alocări, dumneavoastră ca să vă configurați bugetul, aveți două posibilități: unu, aduceți cheltuielile mai jos, la nivelul veniturilor, sau doi, vă estimați venituri din venituri proprii. Da?

Dumneavoastră vreți neapărat să închideți bugetul, nu am văzut punctul doi, dar îmi închipui că așa este, cu această alocare. Dar dumneavoastră vă puteți încheia bugetul și să fie votat astăzi, dacă vă modificați veniturile și le transformați din venituri din subvenții în venituri din activități proprii. Deci aveți un instrument la îndemnână, pentru că întrebarea și a mea și a domnilor consilieri, a fost dacă până la 30.06 v-au fost alocați și dacă în buget aveți prins până la 30.06. Ori dacă la 30.06 nu avem nici un pericol pentru cetățenii municipiului Ploiești privind subvenția pe care am acordat-o, de ce să facem din bucăți? Vă întreb!

Dl Vîscan Robert

Mai mult decât atât, uitându-mă peste buget, am văzut că din suma de 7 milioane pe care urmează să o primească din banii municipiului, 6 milioane sunt dintr-o previziune a finanțelor, pe o structură care ar urma să crească în perioada următoare. La fel, fără să vedem o execuțuie bugetară a bugetului municipiului până la acest moment. Decât 1 milion sunt surse bine stabilite. Care știm că au fost făcute economii și au fost mutate sume din diferite capitole. Restul de 6 milioane sunt previziuni. Vreți să spuneți că 6 milioane din ăștia șapte...

Dl Primar

Orice buget este o previziune.

Dl Vîscan Robert

Orice buget este o previziune și tocmai de aceea puteați să faceți previziune pentru toată suma. Atunci încheiam discuția cu T.C.E.-ul.

Dl Primar

Aveți adresă făcută de către Serviciul Public Finanțe Locale pentru suma respectivă, în altă ordine de idei, vreau să vă spun că atunci, dumneavoastră dragi consilieri, trebuie să vedeți ce faceți cu hotărârea de consiliu local care este în vigoare, cu privire la acordarea subvenției pentru pensionari și alte categorii sociale. Pentru că încă o dată vin și vă spun, această sumă poate fi un calcul pur matematic. Avem un număr de pensionari, avem un număr de veterani, avem un număr de elevi, de studenți, etc. și fiecare categorie socială se încadrează la o anumită sumă și astfel dă suma pe care în mod normal ar trebui să o aloce Primăria municipiului Ploiești către această societate comercială. Acesta este un aspect.

Al doilea aspect: neaprobarea bugetului T.C.E.-ului, înseamnă scăderea sumelor pe care le pot cheltui și nu mai pot susține acele datorii istorice pe care T.C.E.-ul le are către

J 6*»/    •          '“ți \

S.P.F.L., A.N.A.F, etc. Nepalata la termen a acelor eșalonări, înseamnă blocârea activități^ acestei societăți.

s

Dl Vîscan Robert

Cu două milioane, nu cu șapte.

Dl Primar

Care două milioane?

Dl Vîscan Robert

De la Direcția Economică așa ni s-a spus..

Dl Primar

Direcția Juridică

9

Dl Vîscan Robert

De la Direcția Juridică.

9

Dl Primar

Sursa respectivă, dacă nu există în momentul de față, așa cum propuneți dumneavoastră, înseamnă că nu poate fi aprobat bugetul societății comerciale așa cum este el prezentat în momentul de față.

Excelent asta, dar este obligația consiliului local de a acorda sumele respective, conform acelei hotărâri de consiliu prin care se acordă subvenții. Iar nevotarea acestui buget în condițiile actuale, înseamnă din partea T.C.E.-ului să nu-și poată plăti eșalonările, înseamnă că vă asumați faptul că societatea va fi blocată. Orice neplată de eșalonare înseamnă executarea silită pe întreaga sumă datorată către A.N.A.F și către S.P.F.L.

Dl Vîscan Robert

Din luna iulie.

Dl Primar

Nu, de mâine.

Dl George Sorin Botez

Indiscutabil, vom vota bugetul T.C.E-ului, cu condiția ca el să fie rectificat în mod corect, conform legii și a ceea ce acest consiliu stabilește. Are această posibilitate. Dacă vrea să o facă bine, dacă nu, își asumă.

Eu v-am ascultat punctul de vedere.

Dl Primar

Acest proiect de hotărâre este perfect legal, are toate avizele, are toate referatele, are toate aprobările necesare...

Dl George Sorin Botez

Dar de oportunitate nu întrebați pe nimeni?

Dl Primar

Este votul dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Păi, tocmai de aia.

Vă rog domnul Sîrbu!

A- • •    "'..VA

fr ■' V \

de transport din PlQ>ști,-are clar ce trebuie să facep^Eu


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Raporturile comerciale dintre consiliul local și societatea la bază un contract de delegare. în contractul de delegare scrie nu înțeleg întrebările dumneavoastră, pentru că subvenția care o acordării,;hbi/^n^^fSbat acel contract de delegare, noi am aprobat subvenția și acum venim și puneino:fhfeșTiina de întrebări. Mai mult, stimați colegi care sunteți în fața mea, de ce nu ați pus aceste probele când a fost vorba de cei 18 milioane care i-am dat la S.C. Hale și Piețe și nu i-am dus în fondul de rezervă să-i dăm la S.C. Hale și Piețe când va fi cazul?

Nu am auzit pe nimeni scoțând o vorbă. Acum când este vorba ca societatea Ttransport Călători, societatea consiliului local, să-și desfășoare în continare activitatea, să acordăm în continuare pentru elevi și studenți și pentru pensionari subvenție, venim și găsim fel de fel de întrebări, fel de fel de chichițe, pentru mine este un mare semn de întrebare.

Problema este următoarea: ce doriți să facem? Pentru că acest proiect de hotărâre prin care urmează să aprobăm bugetul la S.C. Transport Călători a mai fost de vreo două ori pe ordinea de zi și nu s-a aprobat.

Tot vrem să amânăm. Nu vi se pare corect că ducând acești bani la transporturi și dându-i la T.C.E. stăm liniștiți cu subvenția pentru pensionari, pentru elevi, pentru studenți, pentru celelalte categorii sociale până în septembrie?

Vă mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

5

Domnul Pană!

Dl Pană George

îmi cer scuze și îmi pare rău domnul Președinte, nu este pe tema discuției, dar totuși o să-i amintesc domnului consilier Sîrbu că P.N.L.-ul nu a votat alocarea sumei de 18 milioane pentru S.C. Hale și Piețe. Pentru construirea pieței agroalimentare de la Hale și Piețe, domnule consilier, fapt care mie și nu numai mie mi-ați spus că nu vreți să construim acea nouă hală și piață pe platoul Halelor și pieței, iar banii, în ciuda faptului că dumneavoastră nu i-ați votat, nu au ajuns nici acum în bugetul Hale și Piețe, pentru faptul că domnul Primar nu a dat drumul la ei.

Vă mulțumesc!

5

Dl Ganea Cristian

Domnul Sîrbu, văd că ați dat într-o discuție administrativă sau politică? Cum vreți să votăm, politic sau administrativ?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Administrativ.

Dl Ganea Cristian

Bun. Eu sunt în mare dubiu de a vota aceste proiecte, pentru că, o dată au avut viză, a doua oară nu au avut viză, acum iar au viză. Cred că cel mai bine ar fî fost să fi avut o discuție la nivel de consilieri împreună cu domnul Primar, înaintea acestei ședințe, în care să ne explicați și matematic ceea ce se întâmplă. Pentru că acum aud că acești bani dacă vi

..

i-am da, am sta liniștiți până în septembrie. In doi ani de zile domnul director, ațifi/avut timp să faceți programul acela de transport de 10 ori. Intr-un an și jumătate puteați săj-

Fti

chiar dacă este un serviciu de utilitate publică, nu însemnă că ar fi o groapăjtnjpafds-^uncăm


*                                               ♦

și autobuze. Nu s-a întâmplat nimic.

Părerea mea personală este că la T.C.E., chiar dacă este o societate a consftjul^Focal, . .    ,                      . .   .    ..... . i                      ~ - x-                     ațW -bani tot timpul.

Eu am solicitat acum o ședință sau două, să ni se pună la dispoziție un studiu faimos, făcut de către o societate și am înțeles că este la R.A.S.P. Azi dimineață am discutat cu domnul Primar, nici acum nu mi l-a dat.

Nu vreau să merg mai în spate, mergem 2008, 2009, cu autobuze, cu troleibuze...

Era foarte util dacă aveam acel studiu. Știam exact ce avem de făcut. Indiferent dacă vom da acești bani, vom mai da încă o dată bani și vom da bani toată viața noastră, iar T.C.E.-ul nu va avea nici autobuze, nu va avea nimic niciodată.

Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Plus că mai este o chestie care ține de trei simplă, domnul director, dacă mă urmăriți, pentru că știu că sunteți specialist în finanțe, ca să zic așa.

Dumnevoastră spuneți așa: pentru semestrul doi îmi trebuie 23 de milioane, da? Dacă îmi dai 7,5 milioane, având în vedere că nu sunt copiii sub subvenție, te duc până în 15 septembrie, da? Fac o socoteală: copiii pe tot anul înseamnă 3 milioane. Dacă iau tot anul, mă duc în 20 de milioane subvenție, trei sunt pentru copii. Corect? Și atunci, dumneavoastră spuneți că două luni jumate mă costă pe mine, consiliul, șapte milioane, iar celelalte trei luni jumătate mă costă 13 milioane.

Cum le-ați făcut? Că dacă aflu și eu algoritmul dumneavoastră, vă dau cuvântul meu de onoare că încep să-l implementez în afacerea mea.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Deci, v-am spus că pe perioada de vară...

Dl George Sorin Botez

Am scăzut trei milioane, de la dumneavoastră știu, că trei milioane sau poate chiar mai puțin reprezintă pentru copii. Copiii i-am dat afară pe tot anul.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Nu este corect să-i dați afară.

Dl George Sorin Botez

Dacă dumneavoastră îmi spuneți că, luăm...

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Trei milioane reprezintă numai gratuitatea totală, domnul consilier. Mai sunt și elevi și studenți care au gratuitate 50%. Și acolo se adună niște sume în trei luni de zile.

Dl George Sorin Botez

Cu atât mai mult.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători ExpreesS.A..

Cr'        «         •X". ® X .

Și atunci, ceea ce am pus eu ca sumă, dacă vi se pare că este foarte mică, adăugăti la acea sumă de 7 milioane pentru luna iulie, august și jumătate din septembrie, acei bancare i-aș fi economisit pe perioada de vacanță și o să vedeți că vă iese o medie'■de-vreo->;fntfioane pe lună. Cam asta este media de asigurare a acestor gratuități. De asta am spuLcă.din acești bani vor mai ajunge două luni și jumătate. Diferența, înseamnă că trebuie să fie alocată pe trei luni și jumătate. Patru ori trei, doisprezece, plus încă ceva...

Dl George Sorin Botez

Unde trei și paișpe reprezintă cheltuielile și pierderile T.C.E. pe care le știu eu de vreo sase ani de zile si tot alea sunt.

5                                           9

Domnul Popa, vă rog!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

Am înțeles de la colegii noștri, că este o garanție că acest consiliu va respecta acel contract de delegare așa cum a fost încheiat cu societatea de transport public și se garantează găsirea surselor de finanțare în totalitate până la sfârșitul anului, până la 30 iunie. Așa am înțeles de la colegii mei.

Problema este în felul următor: tehnic, dacă amendamentul domnului consilier Palaș, cu mutarea acelei sume de la capitolul transporturi la fondul de rezervă și văzând rapoartele de specialitate de la proiectul următor cu rectificarea bugetului T.C.E. și în mod special al doamnei director juridic, în care condiționa avizul favorabil de existența acelei sume, prevederii sumei ca sursă de finanțare la capitolul transporturi, mai are aviz favorabil sau proiectul în sine va deveni cu o viză...

Dl George Sorin Botez

La care vă referiți?

5

Dl Popa Gheorghe

La celălalt proiect.

Dl George Sorin Botez

La celălalt, dacă își ia astea 7 milioane și le duce...

Dl Popa Gheorghe Nu, în forma asta.

Dl George Sorin Botez

Dacă își ia cele șapte milioane și le trece în venituri din surse proprii, trece.

Dl Popa Gheorghe

Domnul consilier, acolo sunt niște hotărâri de consiliu de administrație, hotărâri A.G.A., este un raport de specialitate, nu cred că domnul director poate să facă modificarea...

Dl George Sorin Botez Eu v-am spus cum o văd eu.

Dl Popa Gheorghe                                        ■'; L s—i   A

Eu vorbesc astăzi. In forma în care este prezentat proiectul, dacă în această formă, qp l l<*h î siguranță domnul director nu cred că poate să facă lucrul aceasta în ședifîța ;de?aWă consiliului local.

O întreb pe doamna director de la juridic, dacă în condițiile acestea, avfZufeL^^

Dna Cristea Andreea

A

In condițiile în care primul proiect de hotărâre nu va fi adoptat, al doilea, cel care privește bugetul T.C.E., nu v-a avea viză de legalitate.

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles. Asta era.

>

Dl Primar

Sunt puțin surprins, apopos de discuțiile legate de autobuze. Haideți să ne aducem aminte de ping-pongul pe care l-ați făcut în consiliului local cu hai să punem și credit furnizor, ceea ce ne-a dus la întârzierea realizării licitației. Și pe de altă parte sunt un pic surprins de faptul că așa cum știu eu, știți și dumneavoastră, procedura de licitație este în etapa finală pentru achiziția de autobuze. Vor fi sau nu vor fi contestații, este dincolo de știința și puterea noastră de a ne da seama în momentul de față.

Dar din discuțiile pe care cu toții le-am purtat și la achiziții și cu celelalte direcții, știți foarte clar că se apropie de final și de stabilirea unui câștigător. Ce se va întâmpla de acolo încolo, depinde mai mult de alte instituții cu care din nefericire, nu din nefericire pentru instituțiile acelea, ci din nefericire pentru situația generală, nu țin de municipul Ploiești. De alte instituții care sunt la nivel național.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, doriți să ne mai spuneți ceva?

Dl Ganea Cristian

Aș fi propus o pauză de consultări.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, dacă această sumă nu merge la T.C.E., noi Consiliul Local am aprobat o eșalonare a datoriilor către S.P.F.L. si către A.N.A.F.

9                                                                                                               9

Sunt convins și puteți să-l întrebați în plen aici pe domnul director, dacă nu-i dăm banii aceștia, nu va putea respecta termenele să dea bani către S.P.F.L. și către A.N.A.F.

Vă rog să vă gândiți foarte, foarte bine.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră nu știu dacă ați înțeles.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu am înțeles foarte bine.

9

Dl George Sorin Botez

Dacă ați înțeles lăsați-mă să vă mai spun eu o dată ca să înțelegeți și mai bine. Acestea sunt sumele pe care trebuie să le capete începând cu luna iulie, a șaptea. Până la a șasea...

Dl Primar

Nu se pot plăti subvențiile pentru luna iulie, dacă nu le... Dl George Sorin Botez

Până la a sasea, are...

Anticipat lunii iulie înseamnă iunie, domnule.

Dl Primar

Iar dacă nu aprobați bugetul, nu poate să-și plătească eșalonarea definitiv.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră nu înțelegeți că-și pot aproba bugetul și în altă formă? Vă rog, domnul consilier Dănescu!

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Botez, dacă se vor vota aceste amendamente înseamnă că T.C.E.-ul nu va avea buget?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Nu are nici acum.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Primar, vizavi de acel ping-pong pe care l-ați menționat mai devreme, țin să vă aduc aminte că dumneavoastră ați insistat pentru un leasing operațional care era cel mai scump. Nu era vorba de credit furnizor, ci de faptul că dumneavoastră ați invocat mereu că nu aveți bani sau unitatea nu are bani pentru autobuze mai multe. Deci nu a fost un ping-pong, pur și simplu v-am atras atenția asupra faptului că ne impuneți un leasing costisitor, foarte scump. Și să analizăm mai multe variante. Printre care, într-adevăr și aceasta a creditului furnizor. Nu a fost un ping-pong din partea noastră ci a fost o economie la bugetul local.

Vă mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Din câte știu eu, din informațiile de la nivelul primăriei, caietul de sarcini a fost imperfect făcut, un preț de patru ori și a fost întors spre completare. Probabil că tot noi suntem de vină pentru chestia asta, pentru că am înțeles că în prima variantă mai trebuia scrisă si marca autobuzului si în doua culoarea, ca să zic asa.

Dl Primar

Sunt informații nefondate domnul Președinte al acestei ședințe, unu la mână si doi la

5                                                                     5                                                5             5   7                                       9

mână, așa cum reprezentații dumneavoastră au declarat public într-o conferință de presă, ați blocat activitatea T.C.E.-ului.

Dl George Sorin Botez

Stiti de ce fac aceste afirmații?

9      9                                                                              5

Dl Primar

Nefondate.

Dl George Sorin Botez

Știți de ce le fac? Pentru că pot.

Pauză de consultări.

*

PAUZĂ

*

Dl George Sorin Botez

Reluăm ședința.

5             3

Mai sunt chestiuni de exprimat?

Vă rog domnul Andrei!


Dl Andrei Gheorghe

Au fost atâtea discuții pro și contra acordării acestei subvenții la momentul acesta. Domnul director a făcut afirmația că până la 30.06 există bani pentru ca societatea să-și desfășoarea activitatea în bune condiții. Eu consider că până la 30.06 mai avem o lună și jumătate. Putem analiza cu mai multă responsabilitate proiectul de buget al dumneavoastră, puteți să-l puneți la punct, veniți cu el și fără niciun fel de problemă rezolvăm situația T.C.E-ului.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Altcineva mai dorește să spună ceva?

Domnul Director!

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Eu aș vrea să întreb dacă din punct de vedere al proiectului prezentat acum, există aspecte de nelegalitate a acestui proiect de hotărâre și în ce constau ele în mod explicit?

Eu am deocamdată depus la primărie un proiect de buget care are raport de specialitate pozitiv de la Direcția Economică, raport de specialitate pozitiv de la Direcția Juridică. Am întrebat săptămâna trecută la Direcția pentru relația cu consiliul local dacă este nevoie, fiind totuși o ședință extraordinară, să se convoace o ședință de buget-fînanțe și mi s-a pus, nu este nevoie, răspunsul comisiei de buget-finanțe a spus că nu este cazul să suțină pentru că este o extraordinară. Și întreb, este o problemă cu legalitatea acestui proiect de buget? Care ar fi problema cu legalitatea?

Această afirmație a domnului Gheorghe eu o respect, să pun acest proiect la punct. în ce sens să-l pun la punct? Ce să-i mai fac?

Dacă din punct de vedere economic a primit raport de specialitate pozitiv, dacă din punct de vedere juridic la fel, eu ce să-i mai fac? Ce-i lipsește acestui proiect?

Dl Andrei Gheorghe

Dumneavoastră ați spus că până la 30.06 din banii pe care-i aveți la momentul acesta, societatea nu are probleme din punct de vedere al activității. Ca atare, nu înțeleg de ce este urgent acum să trecem acest buget.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Domnul Andrei, o să vă spun de ce: Până la data de 30 iunie, eu, într-adevăr, am asigurată de către dumneavoastră, plata prestațiilor transportului pensionarilor, elevilor și studenților.

Avem o situație: dumneavoastră, peste două săptămâni, o lună^d^ă^țreî^nd^r^i eleiminarea acestei subvenții. Eu trebuie să iau niște măsuri de îndată. Oi


5                                                               5

Astăzi ați spus că nu vreți s-o eliminați. Eu stau într-o incertitudmfe?.EuJn de zile am emis autorizațiile valabile pe tot anul 2018. Eu ca să le pot retjrage^ni care doriți eliminarea subvențiilor la pensionari, trebuie să le fac la toți, treizBcrȘ mii de pensionari, scrisori recomandate, să le transmit, să le spun că autorizația lor începând cu 1 iunie nu mai este valabilă.

Dl Andrei Gheorghe

Cine v-a transmis acest punct de vedere că se vor scoate subvențiile?

Ati făcut afirmația că doriți să le scoatem. Cine a făcut această afirmație?

S                                      >                           S                                                                                                                          5

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Păi atunci nu înțeleg de ce nu doriți să dați certitudinea că două luni și jumătate aceste autorizații încă sunt valabile.

J

Dl Andrei Gheorghe

Pe primele șase luni ați primit banii?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Eu nu primesc banii toți o dată.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul director, ați spus că ați primit banii. Primăria prin consiliul local a aprobat acești bani. Urmează pentru celelalte șase luni să primiți banii.

Nu este destul de clar și pe înțelesul tuturor?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Din ce să-i primesc pe următoarele luni banii? Cum?

Dl Andrei Gheorghe

Păi acum de unde-i primiți, că sunt numai previziuni? Deci tot pe previziuni.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Nu. Acum, îi avem alocați în bugetul municipiului Ploiești pentru primele șase luni. De la 1 iulie încolo, eu nu cred că așa cum am făcut previziunea, banii mai există.

Dl Andrei Gheorghe

Banii nu există la acest moment. Sunt previzionați că poate vor exista.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Banii sunt la acest moment în bugetul municipiului Ploiești. Sunt 20 de milioane de lei alocați pentru decontarea prestațiilor pe gratuități.

Dl Andrei Gheorghe

Asta este altceva. Dar banii fizic nu există.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Da. Am înțeles.

A

întrebare mea este: să înțeleg, că în luna iulie, eu vin acum cu un nou buget. Preiau tot în veniturile mele proprii, că începând cu 1 iunie, iau în calcul că așa pot să-mi fac o creștere a veniturilor mele. Cum pot să-mi previzionez eu, să mai îmi pun tot la veniturile mele pe anul acesta încă șapte milioane de lei, decât luând în calcul, că acei noi călători, ca

să strâng până la sfârșitul anului încă șapte milioane de lei, ca să închid pe O acesf-biiget. șă vin cu el echilibrat, înseamnă că trebuie să pun în plus niște călători.L^cei călători, eîi ar cr *■      i>-: **■ • ■ • * ■ > j

însemna că trebuie să mă gândesc, că îmi dispar dintr-o altă pozițife^din-bugeiyțȘ^e? Călătorii subvenționați.

Deci dumneavoastră vreți să vin cu un buget în care să umflu încă dAlMacalătorii vechi cu o valoare de șapte milioane de lei și atunci situația este rezolvată. Și îmi aprobați un buget, bănuiesc că într-o ordinară sau extraordinară.

Bun. Cu ce rezolvă acest lucru subvenția, plata prestațiilor de la data de 1 iulie? Să înțeleg că veți face ulterior o nouă ședință în luna iunie în care să asigure plata de la 1 iulie?

Dl Andrei Gheorghe

Este posibil.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Păi este sau nu este posibil? Că așa se traduce. Păi atunci, dacă nu este posibil și este posibil sau neposibil, spuneți dacă este probabil sau nu, pentru că eu teoretic, dacă dumneavoastră nu îmi dați o certitudine că acei călători pot să călătorească, ăia subvenționați, începând cu 1 iulie, pe asigurarea acestei plăți a prestației de către dumneavoastră, eu începând peste zece zile, trebuie să-i notific, că începând cu data...

Dl George Sorin Botez

Stați numai un pic. Cum adică, dumneavoastră nici nu se termină luna mai și vă apucați fără să știți despre ce este vorba să notificați călătorii?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Nu. La 1 iunie, de ziua copilului.

Dl Andrei Gheorghe

Păi dacă aveți până la 30.06 bani alocați, cum să-i notificați?

Dl George Sorin Botez

Este problema dumneavoastră.

Domnul Alexandri, îmi cer scuze, ați început prin a ne spune că o să ajungem la pușcărie. Toți colegii au înțeles chestia asta, după aia ați venit și ați precizat.

Acum veniți și ne spuneți de fapt, știți măi băieți, s-au găsit niște bani acolo și din toate firmele primăriei eu sunt singurul care vreau să pun mâna pe ei. Asta ca idee.

De ce? Ca să fiu sigur că două luni jumătate am banii. Așa o să veniți pe 1 august și o să spuneți, domnule eu am bani până la 15 septembrie. Dacă nu-mi dați banii acum o să mă apuc să trimit notificări pensionarilor și elevilor.

Dumneavoastră, chiar credeți că situația financiară a acestei primăriii dă posibilitatea să vă ofere dumneavoastră certitudini în avans? Sau credeți că această primărie funcționează numai sub aspectul transportului public?

Nu credeți că trebuie să facem o analiză, ce bani sunt, cât putem să suportăm, cum putem să suportăm toate obligațiile pe care primăria le are față de cetățean?

Dumneavoastră la ora aceasta, vreți să vă vedeți calul legat până la 15 septembrie, în condițiile în care, colegii dumneavoastră de la S.G.U., vă dau un singur exemplu, și-au primit salariile cu întârziere, că cineva nu a vrut să le facă plata.

S-au dat salariile la timp la S.G.U.? Da sau nu?


Dl Primar

întrebați conducerea societății dacă s-au dat la timp. Unul la dumneavoastră prin hotărâre de consiliu local ca și autoritate, v-ați către T.C.E. niște bani de-a lungul timpului.

Deci nu fuge nimeni cu banii respectivi. Nu primește nimeni banii respectivi într-un buget. Este obligația pe care dumneavoastră o aveți, fie să respectați hotărârea prin care ați stabilit că dați subvenție pentru pensionari, fie v-o asumați că nu mai dați.

Dl George Sorin Botez

O vom respecta, dar o vom respecta în termenii noștri și la datele ne care noi le vom considera de cuviință. Neaprobarea bugetului în acea formă.

Dl Primar

Neaprobarea bugetului poate duce la neplata eșalonărilor pe care această societate, care nu cred că a dus-o, cel puțin conducerea nici a municipiului Ploiești și nici a consiliului din acest mandat, a datoriilor făcute din decizii din anii trecuți.

Dacă vreți să închideți această societate, spuneți.

Dl George Sorin Botez

Nu. Nu noi vrem să o închidem, dumneavoastră vreți să o închideți pentru că vă învârtiți în jurul cozii de un an de zile...

Dl Primar

Dumneavostră vă învâtiți în jurul cozii, domnu Botez și nu aprobați ceea ce este legal în buget pentru o societate. Domnule aveți obligația să aprobați.

Dl George Sorin Botez

Vă învârtiți atât de mult în jurul cozii de nu mai aveți nici coadă.

Dl Primar

Știți ce se întâmplă? Aveți niște discuții atât de interesante pe niște subiecte atât de serioase. Cum adică învârtitul în jurul cozii în discuție în paralel cu situația T.C.E.-ului și posibilitatea închiderii acestei societăți?

Dl George Sorin Botez

Haideți domul Primar, că știți care e treaba, poate încerc și eu să găsesc un limbaj ca să mă fac înțeles, n-aș vrea să vorbesc foarte doxă așa...

Dl Primar

Bine, domnul demiurg.

Dl George Sorin Botez

Așa, mulțumesc, aveți dreptate.

Mai departe, cu ce vă deranjează pe dumneavoastră dacă această problemă se rezolvă peste o lună?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Nu am enunțat o probabilitate, o certitudine că se rezolvă. Și nu s-a enunțat aici așa ceva.

/ * Dl George Sorin Botez                                     / £

Păi dumneavostră cine vreți să vă dea certitudini?

’                                                               Wc e',

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees^A.


“W

• <■.3/ ■ * . V'3 fc T,. :li

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________•

Nu vă supărați, prin aprobarea bugetului, eu am spus de la început, exista'


această situație până la momentul maxim 15 septembrie. Să faceți o rectificare de^W^ermn aceea pe studierea tuturor componentelor bugetare ale Primăriei municipiului Ploiești, să vedeți dacă vă permiteți o sumă mai mare, nu o puteți face, decât din punctul meu de vedere, când terminați execuția la 30 iunie. Doamnă, o aveți mai devreme de 15 iulie, execuția la 30 iunie? Suntem economiști, da? O aveți mai devreme? Nu, pentru că trebuie să vă vină toate facturile, toate încasările, IBG-urile, tot. Bun 15 iulie. Eu între 1 și 15 iulie ce fac cu pensionarii, că nu o să-mi ajungă banii, îi dau jos din autobuze? Că pe cheltuiala mea, pe datorie, eu nu am cum să îi transport.

Dl George Sorin Botez

Domnul Alexandri Nicolae, dumneavostră trăiți în niște scenarii pe care le prezentați pe post de film horror, da? De ce? Pentru că țineți neapărat să vi se rezolve problema astăzi, da? Această problemă, vă spun că niciunul dintre consilierii aflați astăzi aici, nu a fost întrebat, nu a fost consultat și suntem puși în fața faptului împlinit. Nu știm care sunt...

De ce domnul primar, vi se pare aiurea să vorbiți cu consilierii? Dacă vi se pare aiurea, mergeți în continuare cum ați mers tot mandatul.

Dl Primar

La o problemă atât de importantă, cred ca puteți și dumneavostră să verificați, să studiați, nu cred că este nevoie de nicio consultare, să vă informați.

Dl George Sorin Botez

Păi dumneavostră de o lună și jumătate....

Dl Primar

.. .vă aleg cetățenii tocmai pentru a-i sprijini și pentru a le furniza servicii de calitate, nu bătaie de joc.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Domnule președinte, eu pun o întrebare, banii aceia din fondul de rezerva, rezolvă niște urgențe pe care dumneavostră....

Dl George Sorin Botez

Stați numai puțin, domnul primar, în ziua în care o să fiu angajatul dumneavostră, cu toate că nu o să vi se îndeplinească niciodată acest vis, vă permit să vorbiți așa cu mine.

Dumneavoastră nu doriți oameni în poziții, vă rog foarte mult.,.

Dl Primar

Iar dumneavoastră ați făcut atâtea afirmații în care v-ați bătut efectiv joc de colegii mei din primărie și niciodată nu v-ați cerut scuze. Să știți că este reciprocă această chestiune...

Dl George Sorin Botez

Eu de ce să-mi cer scuze, n-am înțeles?

Dl Primar

Pentru afirmațiile jignitoare pe care le-ați adus.

Dl George Sorin Botez

Dar ce vorbiți dumneavoastră, ați ajuns arbitrul eleganței pe aici sau ctt^^XM^rog foarte mult...

Dl Primar

Cred că este vorba de bunul simț, în primul rând.

Dl George Sorin Botez

Deci, eu sper să nu dați ochii cu mama și cu tata vreodată și să vă stabilească cine are bun simț și cine nu.

Vă rog, domnule Alexandri, îmi cer scuze!

Dl Primar

Bine, domnule.. .moralitate

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Dacă exista aici o urgență care să ducă acești bani în fondul de rezervă, eu înțelegeam, dar acum două săptămâni ni s-a spus așa: haideți să vedem și noi dacă avem de unde să punem bani...

Dl George Sorin Botez

De către cine?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Așa s-a discutat aici, să vedem dacă avem niște economii. Domnul președinte, s-a discutat aici, luăm stenogramele, să vedem dacă avem niște economii și dacă le avem, aparatul de specialitate să le concretizeze și în momentul acela să ia legătura cu T.C.E.-ul, să spună ce economii au identificat, funcție de aceste economii se face un nou proiect de buget.

Am avut această relație continuă cu aparatul de specialitate. La o primă discuție cu aparatul de specialitate mi s-a spus că au identificat economii de 11 milioane. Am zis bun, atunci o să pregătesc un proiect de buget cu 11 milioane. S-a revenit asupra acestei discuții și a spus, stați un pic că nu putem să punem 11 milioane pentru că sursele identificate de noi n-ar putea fi rectificate decât după 1 iulie 2018. In totalitate până la 11 milioane ce am identificat surse care acum pot fi puse în bugetul primăriei, acum de îndată, doar de 7 milioane. M-am conformat, m-am dus la regie, am convocat C.A.-ul, am convocat A.G.A și am spus, domnule, îmi pare foarte rău, nu au cum să ne asigure sursele integral până la 43 de milioane de lei până la sfârșitul anului. Fiți înțelegători, haideți să punem că vom realiza din venituri proprii diferența ca să pot să vin cu buget pe 0. Atenție, fac o nouă discuție clarificatoare, zic. Domnule, pun și eu o întrebare, anul 2016 a fost un an de excelență în care s-a funcționat altfel? De ce bugetul pentru anul 2016 s-a aprobat cu pierdere la T.C.E. și acum când am pus să vin cu buget pe pierdere mi s-a spus, nu se poate? Acela a fost un an de excelență?

Acum mi se spune că 43 de milioane de lei sunt mult pentru asigurarea gratuităților în municipiul Ploiești. Domnule, dar anul 2014 când s-au adoptat pentru gratuități, an electoral, prezidențial, s-au alocat 67 de milioane pentru bugetul T.C.E.-ului pentru gratuități, a fost cumva un an electoral și a fost cu scop bugetul ăla aprobaț^Nu ș-a mâi țintit, cont de principiul rentabilității, de ce plafonul trebuie să fie 38 de milioaiMlâ'pensionari și la toți cetățenii municipiului Ploiești și nu 21 de milioane. Dumneavoastră știți că eu din banii ăia 10% îi dau înapoi? 65 de milioane de lei eu îi plătesc acum primăriei, în fiecare lună câte 2 milioane 800, cu toate că, constatarea Curții de Conturi a spus așa: vinovați pentru prejudicierea bugetului municipiului Ploiești de faptul că au gestionat prost această problemă a gratuităților și nu trebuiau să facă un plafon de 31 de milioane ci mai jos plafonul, sunt Oana Iacob, Agapie și consilierii locali.

Eu am venit la această societate și am găsit-o cu 300 de miliarde pierderi, 30 de milioane de lei din urmă 2012, 2014, 2015. Nimeni nu a mișcat un deget până acum.

Suntem în proces într-adevăr pe TVA. Dar chiar sunt eu vinovat de ceea ce se întâmplă acum la această regie? Niciodată până acum nu s-a pus problema că până la sfârșitul anului nu dăm banii și că e o incertitudine. Tot timpul ni s-a spus mulțumiți-vă cu atât deocamdată, mai veniți la rectificări. Au fost ani în care s-au făcut și 4 rectificări pe an pentru bugetul T.C.E.-ului și nu a comentat nimeni că trebuie una singură. O să fac cum spuneți dumneavoastră, că asta este, nu am încotro, eu nu am ce să fac mai mult. Mă voi adresa A.G.A., Consiliului de Administrație, bănuiesc că îi voi convinge, pentru că atenție, ei votează acolo, iau niște decizii. Nici oamenii ăia nu pot să umple veniturile proprii ale societății cât ne imaginăm că ar putea cineva să-și imagineze că ar putea fi umflate. Nu se poate acest lucru. Legea bugetului de stat spune că previziunile bugetare se fac pe

A experiența anului anterior, pe execuția anului anterior, ținând cont de ea. In execuția anului anterior, am avut subvenții de 38,7 milioane.

Dl George Sorin Botez

Și venituri proprii?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Venituri proprii 276 de milioane. Anul ăsta au fost previzionate mai multe din cauza faptului că a crescut tariful. Altfel nu previzionam mai multe, pentru că numărul de călători nu a crescut. Nici de pensionari, din contră s-a diminuat și ceilalți călători s-au diminuat. Suntem singurul oraș din Țara Românească, unde trasportatorii privați se plimbă ca în codru. Culmea, se cere aprobare ca transportatorii privați să oprească în stațiile T.C.E. de către Consiliul Județean. Știți cine s-a opus? Poliția, singurul organ care a spus că este ilegal așa ceva. în rest, se propunea ca transporatorii privați să oprească în stațiile T.C.E., cu toate că legea interzice.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc, dacă nu mai sunt alte ...

Vă rog!

Dl Primar

întrebarea este următoarea: blocați sau nu blocați activitatea T.C.E.-ului? Că asta se întâmplă prin votul dumneavostră.

Mulțumesc!

” “ v i>'   '"N

.......<4 X

Nu, întrebarea este dacă nu este urgență trebuie rezolvat azi sau putern să o rezolv^tn


Dl George Sorin Botez


până la 15 iulie?

Vă rog, domnul Dănescu!

Dl Dănescu Ștefan


As

^y


Mai avem o problemă. Nu este prima oară când ni s-a supus la vot, nu? De ce nu mai este domnul Secretar în sală? De ce nu mai este? Pentru că a spus că este ilegal, în aceeași formă. Vorbim de subvenție acum.

5

Dl Primar

Are viză aceasta.

Dl Dănescu Ștefan

Vorbim de aceeași sumă.

s

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Avem viză de legalitate.

Dl Dănescu Ștefan

O.k. eu vă cred că aveți acum, dar de ce nu am avut? Nu ni s-a explicat de ce nu am avut. Domnul director, cu tot respectul și-a început discursul cum și l-a început, cu infracțiuni, cu pușcărie ... cu așa mai departe. Așa a început dânsul, nu noi. Și atunci, nu este normal să ne gândim, să ne punem întrebări ? Nu a spus nimeni că nu va vota acest buget și această subvenție. Problema s-a pus în mod repetat de către domnul Secretar, prima dată nu l-a dat și a doua oară la întrebarea domnului viceprimar a spus, da, nu a avut legalitate. Corect? Mint cu ceva? Haideți să vedem ce s-a întâmplat. De ce nu a avut viză de legalitate?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

A avut viză de legalitate. Domnul Secretar a spus următorul lucru și verificați stenogramele. Probabil dacă îl votați în forma aceasta, nu ar fi foarte legal.

Dl Dănescu Ștefan

Nu există foarte legal.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Și, și-a nuanțat această poziție că nu ar fi legal datorită faptului că 193 de milliarde, adică 19,3 milioane, erau puse la sume previzionate a se încasa. Asta este marea diferență a bugetului propus ulterior față de prima propunere de buget în care să știti că a avut și viza de legalitate a Secretarului, și a direcției economice și a direcției juridice. Doar că aici s-a pus problema că nu știți dacă vor fi resurse. Așa s-a discutat. Oare vor fi resurse în viitor? Și ați cerut amânarea votului, care s-a transformat amânarea votului la prima formă de buget, într-un nou proiect de hotărâre, că așa mi s-a spus de la primărie, că orice s-a amânat, intră din nou. M-am supus și am făcut un nou proiect de hotărâre.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Domnul director, știți că îmi sunteți simpatic. Dumneavostră dacă mergeți cu mașina-i personală la o benzinărie și aveți în buzunar 100 de lei și vreți să puneți'combustibil, vă puneți de 150 de lei și spuneți la pompă c-o să mai treceți să-i dați 50 de lei?;

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Păi tocmai aici este problema și vă dau un răspuns. Dumneavoastră când ați lăsat în vigoare Hotărârea 503 din anul 2015, care să știți, recunosc că ați luat-o bazându-vă pe studiile pe care le-ați făcut ca și consilier, că există persoane dezavantajate în municipiul Ploiești. Păi atunci când ați trimis această hotărâre, v-a spus c-o dați pe bucăți în viitor? I-ați dat termene de aplicare? Adică din 3 în 3 luni evaluăm, reevaluăm? Nu scria în hotărârea respectivă așa ceva. La fel, dumneavoastră spuneți că eu mă duc să cumpăr de... nu știu câți bani ceva și că-i spun ăluia vin mai târziu să-ți dau diferența de sumă. Păi eu nu v-am spus că suma aceasta îmi ajunge să cumpăr acel bun, să îl plătesc până la sfârșitul anului.

Dl Ganea Cristian

Și atunci, nu sunteți o gaură neagră, unde alimentăm cu bani, dar niciodată nu știm

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Domnul viceprimar, dar vă întreb un lucru, domnule când ați dat 67,6 milioane nu vi s-a părut că este gaură neagră? A devenit de când sunt eu director gaură neagră?

Dl Ganea Cristian

Domnul director, ședința este de consiliu și de obicei consilierii întreabă directorii și ei răspund. Nu mă întrebați dumneavostră pe mine, îmi cer scuze.

Al doilea lucru, când am discutat noi că va apărea acel studiu care s-a făcut de Prices Water House la T.C.E. audit sau ce s-a făcut, că s-au făcut atâtea cercetări să găsească una și alta și tot nu a ieșit la iveală. Vreau să știu și eu când este gata. R.A.S.P.-ul, Sile?

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

La momentul actual s-a prezentat o formă a draftului la o comisie stabilită de domnul Primar. Comisia a mai solicitat niște documente și o întrunire cât de urgentă împreună cu cel care a executat, să pună la punct toate documentele. Nu știu exact data pe care au stabilit-o.

Dl Ganea Cristian

Bun. Mie mi se pare dubios când plătim o societate ca până pe 5 ale lunii să ne dea un rezultat iar noi facem o comisie din cadrul primăriei în care să mai întrebăm să ne iasă nouă ce vrem. Este un mare dubiu.

Dl Primar

Este comisia de evaluare a ofertei și care a stabilit o evaluare a studiului și care a stabilit că nu s-a respectat caietul de sarcini. Este o problemă de formă, nu de fond. N-am cerut date suplimentare, au spus să pună acel studiu în forma solicitată în caietul de sarcini.

Dl Ganea Cristian

Și de ce n-au făcut până acum?

DI Primar

Cine?

Dl Ganea Cristian

Comisia.

Dl Primar

Asta a făcut. A transmis către Prices.

Dl Ganea Cristian

Bun. Eu mi-am expus intenția de a vota ceva cu T.C.E.-ul. Unu, că va apărea acel studiu, doi, dacă stau să mă interesez prin ziare, prefer să nu citesc dacă o fi adevărat doamne ferește și.. domnule președinte...

Dl Andrei Gheorghe

în Primăria Ploiești, în 2 ani de zile s-a făcut un caiet de sarcini fără să nu existe nicio problemă vreodată? întreb și eu. Că tot timpul avem probleme. La caietul de sarcini, la întocmirea documentației...

Dl George Sorin Botez

La SF-uri..

Dl Andrei Gheorghe

La SF-uri nu mai vorbim. Spuneți-mi și mie dacă există...

Dl Primar

La SF-uri, întrebați-1 pe domnul viceprimar Ganea, iar, țin să vă menționez, de exemplu licitația pentru curățire căi publice, a fost finalizată pe un caiet de sarcini făcut în această perioadă. Iar în țară, unde sunt inclusiv primari PSD, au aceeași problemă. Vezi Constanța cu DDD, vezi Tulcea cu DDD și așa mai departe. Să-i întrebați și pe colegii dumneavoastră să vedeți cam ce elaborare., când vorbim de licitații.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Primar, eu nu discut despre alții. Eu nu știu ce este la mine în casă, domnul Primar. Totdeauna discut de ce se întâmplă la mine în casă, nu ce se întâmplă la vecinul ...

Dl Primar

Ridicați-vă ochelarii ca să vedeți ce se întâmplă în toata țara.

Dl Andrei Gheorghe

în primul rând, vedeți cum vorbiți că sunteti Primarul orașului. Dacă vă permiteți să vorbiți așa, este problema dumneavoastră. Vorbiți civilizat și respectați-vă colegii în primul rând, domnul Primar.

Dl Primar

Eu mii respect.

Dl Andrei Gheorghe

La afirmațiile pe care le faceți ...eu nu v-am jignit niciodată pe dumneavostră..

Dl Primar

Dar v-am jignit cu ceva? V-am spus să întrebați colegii din țară ...

Dl George Sorin Botez                                         #*1..''|

Asta îmi aduce aminte de o discuție între Gigi Becali și încă unulJ..znu ne-am jignit» eu l-am făcut zdreanță si el m-a făcut handicapat. Deci faptul că vi s-a s&<4C-W vreau să vă zic vârsta că știu că sunteți sportiv, că mai bine vă puneți ochelașrjf^votarăți la astea, acesta este un semn de respect, este un anumit fel de respect pe care va’Sugerez ca dumneavostră nepoților să nu-1 împărtășiți.

Dl Andrei Gheorghe

Știți ce se întâmplă, domul Președinte, există o carte subțire ”Codul bunelor maniere”. Ar trebui să îl citească si domnul Primar.

3

Dl George Sorin Botez

Nu, îi spune "Codrul bunelor maniere”.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Domnilor, nu vă supărați, n-am vrut să intru, dar mă simt nevoit s-o fac. Vă rog să nu mai vorbiți așa de mult de bun simț în consiliul local, în condițiile în care grupul consilierilor PSD - ALDE ne-au făcut hoți, infractori, organizatori de mafii, pe mine si pe domnul Primar, într-o chestiune în care știți foarte bine că nu este adevărat ce se scrie de o anumită parte a presei, dar ați dat un comunicat în care ați spus despre astfel de lucruri. Eu să știți că am trecut prin administrație ca și dumneavoastră, dar n-am făcut niciodată o acuză la adresa cuiva din administrație, care în ce poziție a ocupat, fără a nu avea eu niște probe și niște certitudini că fac acele afirmații în cunoștință de cauză.

Dl Ganea Cristian

Noi nu v-am făcut și nu v-am jignit și niciodată nu am spus niciun nume. Am spus doar să se ia niște măsuri ca să se ridice îndoiala asupra acestor lucruri și sper că nu au fost adevărate.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Fiți sigur că așa cum am spus și în comunicatul care l-am dat în numele societății, fac aceste lucruri. Bineînțeles că, competențele legale de director îmi permit. Să știți că nu am voie să fac anchete penale, dar mă voi adresa organelor de anchetă penală. Adică, dacă chiar credeți că aș putea eu să fac o anchetă penală, vă rog să mă credeți ...

DI George Sorin Botez

Haideți domnul Alexandri, că nu v-a spus nimeni să faceți dumneavoastră anchete penale, da? Pe bune, n-a spus nimeni să faceți dumneavostră anchete penale. Vi s-a solicitat doar să destructurați rețeaua, atât. Asta înseamnă o sesizare la poliție, da? Sunteți cu multă experiență administrativă, știți exact despre ce este vorba. Nu o faceți nici pentru dumneavoastră, nici pentru mine, nici pentru domnul Primar. O faceți că e bine să o faceți.

Dl Bolocan Iulian

Dragilor, pauza aia pentru ce a fost până la urmă, că văd că duhul nedumeririi v-a cuprins pe toți.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot: Vă rog spuneți...

Dl Bolocan Iulian

Eu vă știu, m-ați înțeles despre ce e vorba, probab ceilalți, dar cum ziceți dumneavostră....

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

. f ’     --A \.- A

il că nu ati reușit să rămâneți

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?     - 9 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi ”pentru” și 9 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian, amendamentul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?     - 9 voturi

Dacă se abține cineva?

5

Cu 14 voturi ”pentru” și 9 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul numărul 2 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2019-2020 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

în primul rând, vreau să luați act de declarația că noi intenționăm să vă aprobăm un buget, chiar intenționăm să vă sprijinim activitatea, însă haideți pe viitor să ne ferim de munca sub presiune și lipsită de colaborare. Eu zic că o discuție anterioară ar fi fost bună și ar fi lămurit multe probleme, dar țineți cont de faptul că marea majoritate a noastră nici măcar n-au știu despre ce este vorba și n-au știut despre discuțiile dumneavoastră purtate cu executivul.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Mulțumesc pentru ceea ce ați afirmat acum și vă mulțumesc și pentru stăruința de care ați dat dovadă în aprobarea bugetului T.C.E. începând din 23 martie când am depus prima dată.

Dl George Sorin Botez

Cu mare drag.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu are viză de legalitate. Ce facem?

Dl George Sorin Botez

Stați numai un pic, să verificăm chestia cu viza de legalitate.

Păi haideți să o lăsăm să vorbească.

î

Dna Cristea Andreea

Nu, nu are viză de legalitate. In condițiile în care forma în care prqiegțul numărulainu a fost modificat și a fost adoptat, nu mai are viză de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Bun. Și ce se întâmplă în acestă situație? Spuneți-ne dumneavoastră?

Dna Cristea Andreea

Dacă sunt discuții, supuneți la vot...

Dl George Sorin Botez Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Se poate modifica bugetul pe valoarea cuantumului de 7 milioane?

Dna Cristea Andreea

Nu înțeleg întrebarea. Bugetul cui să se modifice?

Dl Ganea Cristian

Al T.C.E.-ului.

Dl George Sorin Botez

Avem un buget al T.C.E.-ului. El este prezentat într-o formă. Urmare a votului de la primul punct, întrebarea este, dacă noi putem să intervenim pe cifrele respective sau dacă

Dl Ganea Cristian

Sau numai A.G.A. și C.A.-ul pot?

Dna Cristea Andreea

Se pot face amendamente. Bineînțeles că se pot face amendamente.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu are viză de legalitate?

Dl George Sorin Botez

Nu, după ce se fac amendamentele... Domnul.. .Care este opinia dumneavostră? Noi putem să facem amendamente?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Conform legii, singurul organism care poate stabili bugetul este Adunarea Generală a Acționarilor. Dumneavoastră faceți validarea lui sau invalidarea lui.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Se poate să întruniți Consiliul de administrație astăzi de urgență și să revenim să votăm bugetul ca să nu rămâneți fără buget?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Nu putem astăzi. Nu avem timpul necesar.

Dl George Sorin Botez

Cum nu avem timp?

:J=*

/Z

.A-/ „

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprfees S.A.

Este vorba și de A.G.A. aici.

Dl George Sorin Botez

.... -

Nicio problemă. Bănuiesc că sunt în sală.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Eu o să pot să fac o consultare, dar ...

Dl George Sorin Botez

Domnul Alexandri, noi vă stăm la dispoziție până la ora 24.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Nu știu ce să vă spun. Trebuie să iau o decizie pe care eu ar trebui să o iau în virtutea faptului că ... cu toate că A.G.A. e aici, în ceea ce privește consilul de administrație, nu eu îl conduc pe el, ci el mă conduce pe mine. Dar în fine, pot să îi sun să văd dacă sunt în localitate toți ...

Dl George Sorin Botez

Facem altfel atunci. Dumneavoastră vă rog să faceți toate diligențele posibile să urgentați acest lucru și ne anunțați dumneavoastră când sunteți gata. Situație în care, noi într-o oră ne-am strâns și vom vota bugetul.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Astăzi?

DI George Sorin Botez

Astăzi, mâine, când vreți dumneavoastră.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Exprees S.A.

Ok. O să fac tot ce este posibil să rezolv acest lucru până mâine.

Dl George Sorin Botez

Ok. Față de lipsa vizei de legalitate, propun progorarea lui:

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă? - 9 voturi

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 14 voturi „pentru” și 9 voturi „împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian, proiectul a fost prorogat.

Trecem la punctul 1 suplimentar „Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea serviciului de salubritate a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Aurelian Tudor, Florin Sicoie, Marcian Cosma și Alina Sorescu.”

Despre ce este vorba, că eu nu l-am văzut până acum? Cine îl poate prezenta? înțeleg că nimeni nu-1 poate prezenta?

Dl Primar

R.A.S.P.-ul, vă rog!

/ZV'. M 'N,

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.                                  Z r. V. i 1

Prin acest proiect supus dumneavoastră spre aprobare, se va proceda la aceaștă^ procedură de negociere fără publicarea în prealabil a unui anunț de particip^, cua^ob^a documentației necesare, caiet de sarcini și modelul de contract. Perioada astâ.|l^âhdfcpĂ^dc faptul că la momentul actual nu avem un operator care să execute aceste acffvîtați de dezinsecție și de faptul că fiind sezonul cald știm foarte bine că au început să apară și sunt probleme referitor la vectorii existenți în municipiul Ploiești. Durata contractului va fi așa cum este prevăzută pe 2 luni cu posibilitatea de prelungire și încetarea de drept când se rezolvă procedura de licitație, fiind contestată în instanța de judecată, termen fiind pe 24.05.2018.

Dl George Sorin Botez

S-a finalizat o procedură de licitație?

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

S-a finalizat procedura de licitație, dar ea a fost contestată, a contestat Decizia C.N.S.C. atunci când s-a pronunțat, dându-ne nouă măsuri de remediere referitor la personal, lucru pe care l-am și făcut. S-a atribuit, dar trebuie să soluționeze acea contestație în instanță făcută de către asociere partenerul care a fost în această procedură.

Dl George Sorin Botez

Si când are termen?

s

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

24.05.2018 din câte știu de la juridic.

Dl George Sorin Botez

Adică peste cât timp?

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

Joia viitoare.

Dl George Sorin Botez

Peste 8 zile se finalizează în sensul că știm?

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

Nimeni n-o să știe exact ce decizie poate să ia instanța de judecată.

Dl George Sorin Botez

Și ce o să se întâmple în situația în care...

Dl Primar

Nu Curtea de Apel. Nici măcar nu există termen.

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

Termen din câte știu de la juridic a fost stabilit.

Dl Primar

Păi nu, nu, nu, dar contestația făcută de către respectivii este la Curtea de Apel și nu are nici măcar stabilit termen.

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P,

Are stabilit termen. Eu așa știu.

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică. Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

ti

dcpusocontc ofertantului*


iii* ,■

esțatie

care a


Bună ziua domnilor consilieri!

Procedura de licitație publică a fost atribuită în primă instanță. S-a la C.N.S.C., care momentan, prin decizia acesteia s-a dat reevaluare a rămas admisibil. Față de respingerea celuilalt ofertant, acesta s-a adresat Curții de Apel cu termen pentru această plângere 24 mai. în urma deciziei C.N.S.C., comisia de evaluare a purces la reevaluarea ofertei rămase admisibile în baza criteriilor care au fost stabilite de către C.N.S.C., adică s-a intervenit cu o reevaluare asupra costurilor din tarifele cu personalul, s-a procedat la întocmirea raportului procedurii în care această oferă a fost declarată încă o dată admisibilă. Acest raport de procedură se află momentan în pronunțare către A.N.A.P., care ne va înscrie punctul lor de vedere. Observatorii A.N.A.P pe care i-am avut în procedură s-au pronunțat că nu există nicio problemă cu această procedură, dar această nouă atribuire poate fi atacată la C.N.S.C. cu o nouă contestație. Sunt două probleme total diferite: contestația care s-a depus și care momentan se află în soluționare cu plângere la Curtea de Apel și noua atribuire care poate fi din nou contestată.

Dl George Sorin Botez

Bun, în situația în care Curtea de Apel menține rezultatul primei proceduri ce se întâmplă în continuare?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Operatorul care a fost respins poate solicita din nou față de C.N.S.C. anularea procedurii prin stabilirea...

Dl George Sorin Botez

Nu, dați-mi voie să vă spun ce am înțeles eu: a fost o primă procedură care a fost contestată, C.N.S.C. a admis plângerea...

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

A admis plângerea, în sensul reevaluări ofertei admise, dar respinge...

Dl George Sorin Botez

Dar împotriva reevaluări...

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios. Achiziții Publice, Contracte

Nu.

Dl Primar

C.N.S.C.-ul a avut o singură decizie. A stabilit două elemente. Primul element a fost acela în care nu i-a admis plângerea făcută pentru că a fost eliminat din licitație și acest lucru este contestat la Curtea de Apel și C.N.S.C.-ul i-a admis parțial plângerea pentru reevaluarea ofertei declarate inițial câștigătoare de către comisia de evaluare a ofertei.

Acest lucru s-a întâmplat. între timp, operatorul care a depus contestația la C.N.S.C. a contestat și la Curtea de Apel...


Dl George Sorin Botez

Doar sub aspectul juridic.

Dl Primar

Nu. A contestat toată soluția, inclusiv cea de reevaluare, el so înșel, excluderea și celuilalt operator. Nu includerea lui și nu mai știu ce ...

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

El momentan solicită una din cele două...

Dl Primar

Iar lucru acesta este contestat la Curtea de Apel. Pe noua decizie luată de către comisie, de comisia de evaluare a ofertei, se poate din nou depune contestație la C.N.S.C. Dacă C.N.S.C.-ul în condițiile respective decide într-o formă sau alta, asta rămâne de văzut și nu știm cât va dura și de asemenea poate fi iar contestată la Curtea de Apel și tot așa.

Dl George Sorin Botez

Și dumneavostră ce ne propuneți aici?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Noi propunem aici o negociere tară publicare, pentru a trece această situație de urgență în care ne aflăm, adică lipsa operatorului economic și faptul că în sezonul de vară crește incidența apariției vectorilor și a bolilor transmisibile prin intermediul lor către animale sau către oameni. Este o procedură de negociere fără publicare pe o durată de două luni cu posibilitatea de prelungire de două luni, dar care încetează la momentul în care noi încheiem...

Dl George Sorin Botez

Una dintre proceduri se finalizează și se stabilește irevocabil cel care...

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Exact. Da

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Doamna Sabadac și cu doamna Cristea. Ați fost la mine în birou și am discutat despre probabilitatea și intenția mea de a semna un contract să-mi asum această răspundere vizavi de aceste DDD-uri. Și mi-ați spus atunci că nu se poate. Ne trebuiesc 10 zile să aștept contractul care l-aș fi semnat eu. Este Corect?

Dna Cristea Andreea

în virtutea răspunsului primit de la A.N.A.P., care facea trimitere la o anumită speță 426, conform căreia nu se poate, da, asta am spus, așa este.

DI Ganea Cristian

Bun și acum a venit răspuns de la A.N.A.P.?

r/

Dna Cristea Andreea

■■■■■’/ -

/ \.Nu, nu a venit alt răspuns, dar motivele urgenței sunt prezentata întivo altă m^eră decât în speța 426.

Dl Ganea Cristian

------------------------------------ "< ' L 1      '

Nu, eu vă întreb așa, faptul că eu am vrut să îmi asum singur acest luciți, acum ar trebui să-și asume tot consiliul, ca să fie pe înțelesul tuturor.

Dna Cristea Andreea

Păi nu este același lucru.

Dl Ganea Cristian

Păi normal, că unul este unul și 26 este 26.

Dna Cristea Andreea

Noi atunci analizam acest răspuns care ne spunea indirect că ei nu ar accepta o negociere având în vedere motivarea speței 426, iar acum este o altă motivare.

Dl George Sorin Botez

Stați numai un pic. In momentul în care domnul viceprimar v-a rugat să colaborați pe chestia asta, eu nu cred că v-a făcut o expunere ca la instanță, temeiul de fapt și temeiul de drept. Cred că v-a întrebat în calitate de specialist care sunteți, care este modalitatea prin care domnia sa ar putea să-și asume această chestiune ca să o rezolve, care ar fi fost rezolvată de când hău. Nu cred că, din punctul meu de vedere ipoteza se cheamă purice, ploșniță, căpușă, gândac și într-o situație și în cealaltă. Ce a intervenit nou sau ce este nou în descrierea situației pe care o pretindeți dumneavoastră? Gândacii s-au colorat, ploșnițele s-au mărit ca volum sau puricii au sărit în x? Care este diferența între situația evocată de domnul viceprimar și situația actuală?

Dna Cristea Andreea

Prezentarea motivelor urgenței.

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Cele 10 zile la care face referire domnul viceprimar...

DI George Sorin Botez

Adică modificarea locului mâncărimii sau care este, că nu înțeleg?

Dna Cristea Andreea

Noi inițial am mers pe motivul că există multe contestații și durează foarte mult încheierea acordului cadru, iar la acest moment încercăm să prezentăm urgența într-o altă manieră.

Dl George Sorin Botez

Bun. Această manieră a fost verificată de A.N.A.P.?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Negocierea fără publicare după întocmirea documentației de atribuire va fi supusă verificării de A.N.A.P., care poate să stabilească 3 poziții: să o respingă dacă nu sunt întrunite condițiile necesare unei negocieri pentru urgență, să o aprobe sau să o aprobe cu

trimiterea de observatori. Imediat ce va fi supusă verificării A.N.A.P., A.N.A.P.-ulpoăfșÂ să-și prezinte punctul de vedere față de această negociere.


Dl George Sorin Botez

Deci această hotărâre este dată sub rezerva încuviințării ei de către

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică. Juridic

Achiziții Publice, Contracte

Tot timpul este.

Dl George Sorin Botez

Și de ce nu scrie asta acolo?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios. Achiziții Publice. Contracte

Momentan în această hotărâre se stabilește caietul de sarcini și modelul de contract. Documentația de atribuire este supusă verificării A.N.A.P. care momentan, această documentație de atribuire, eu o întocmesc în baza caietului de sarcini și a modelului de contract. Documentația de atribuie nu face obiectul acestei...

Dl George Sorin Botez

A.N.A.P.-ul ce verifică?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios. Achiziții Publice, Contracte

Documentația de atribuire și...

Dl George Sorin Botez

Formată din?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice. Contracte

Formată din fișa de date și strategia de contractare și modelul de contract...

Dl George Sorin Botez

Si acestea cine le stabilește?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Fișa de date și strategia de contractare se întocmește de către Serviciul achiziții în baza referatului de necesitate, a caietului de sarcini, și a modelului de contract.

Dl George Sorin Botez

Adică pleacă de la caietul de sarcini pe care astăzi eu ar trebui să-l votez.

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da.

Dl George Sorin Botez

Bun. Iar acest caiet de sarcini este verificat de A.N.A.P.?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Caietul de sarcini este verificat de A.N.A.P. din prisma stabilirii v^^iî.estimate^ra duratei de desfășurare a acestei proceduri. Activitățile intrinseci cart»surit"cuprinsei n| interiorul acelui caiet de sarcini nu fac obiectul verificării de către A.MAIP. ALesteâ stabilite de către specialist si cuantificate în valoarea estimată.                    ___

Dl George Sorin Botez

Vreau să vă felicit pentru modul de expunere! Cred că mai există și câte o floricică prin primăria asta și vreau să vă spun că ultimele 3 întrebări vi le-am pus mai mult ca să văd cum răspundeți.

Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Tot pe dumneavoastră pică. întrebarea mea este dacă pe 24 instanța, Curtea de Apel ne dă câștig de cauză nouă, mai avem nevoie de acest caiet, de încredințare directă?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Dacă pe 24 Curtea de Apel se pronunță în favoarea municipiului Ploiești, adică respinge cererea operatorului care a formulat-o, închide acea contestație și acea plângere. Dar, dacă acel operator revine cu o nouă contestație, intrăm în situația în care, acelea sunt cele 10 zile despre care am vorbit cu dumneavostră, în care semnarea în interiorul acelor 10 zile a acordului cadru îl face nul de drept. Deci noi vorbim de încheierea acordului cadru și de situația negocierii, cele două nu se...

Dl George Sorin Botez

Și indiferent de bătăliile de pe câmpul judiciar ca să spun așa, această chestiune ar trebui să funcționeze. Nu?

5

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ar trebui să funcționeze în ideea că A.N.A.P.-ul aprobă această documentație.

Dl Mateescu Marius

Și dacă nu aprobă?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Dacă nu aprobă, soluția pentru municipiul Ploiești nu este această negociere.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Viceprimar!

Dl Pană George

Mulțumesc, domnule președinte!

Articolul 1, consiliul local reiese din acest articol că trebuie să aprobe delegarea gestiunii serviciului prin procedura de negociere fără publicare. întrebare este de ce Consilul Local și cu ce diferă față de discuția pe care înțeleg că a avut-o domnul Ganea și cu dumneavoastră și cu doamna Secretar în urmă cu vreo două săptămâni, atunci când A.N.A.P.-ul nu ne dădea voie, dar s-ar fi putut face o delegare fără aprobarea Consiliului Local?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

A.N.A.P.-ul să știți că s-a pronunțat explicit în 3 situații față de'municipiul Ploiești: Negocierea tară publicare ca având situația de urgență generată de contesțațirle repetate și de nefinalizarea procedurilor. A.N.A.P.-ul s-a exprimat că nu există fin motiv în desfășurarea acestei proceduri și ne-a îndrumat spre alte două proceduri care pot fi folosite, dar care sunt total neaplicabile pentru municipiul Ploiești și vă voi explica de ce. Ne-a îndrumat către achiziția directă care are un plafon extrem de mic pentru nevoia municipiului Ploiești, adică 132 de mii 519 lei fără TVA. Nu se poate aplica pentru muninicipiul Ploiești, nu putem să facem absolut nimic cu acei bani sau ne-a indicat să mergem către procedura simplificată care este o procedură care trebuie din nou aprobată de către A.N.A.P. la care se pot depune contestații și care este din nou nepractică pentru situația noastră de fapt, pentru că timpul trece și vara curge și vectorii sunt prezenți în orașul Ploiești.

Dl Ganea Cristian

Se puteau face mai multe încredințări directe pe zone?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu. încredințarea directă se face în baza codului CPV. Codul CPV este unic. Nu are legătură cu lotizarea.

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc mult de tot și felicitări și din partea mea!

Dl Cosma Marcian

Și la mulți ani!

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Mulțumesc!

Dl Pană George

La mulți ani, dar n-am ce să vă fac. încă o dată, AN AP-ul ne-a spus...

Dl George Sorin Botez

Gata domnul Pană, că e ziua ei.

Dl Pană George

Nu, procedura de negociere fără publicare este sau nu permisivă în contextul în care ne aflăm noi acum?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

A.N.A.P.-ul s-a exprimat că nu este permisivă din punct de vedere al contestațiilor. Din alte motive A.N.A.P.-ul poate permite acestă negociere fără publicare pe situație de urgență. Momentan, situația de fapt cu care ne confruntăm în orașul Ploiești reprezintă totalitatea motivelor pentru care noi vrem această negociere fără publicare. Nu avem timpul necesar să facem orice altă procedură și dacă nu eradicăm la momentul acesta vectorii care există în oraș, există un pericol real pentru sănătatea populației.

V

\ A

Dl Pană George


k \tfr t _____ jiâ

Bun. Si as mai avea o întrebare. Nu știu dacă dumneavoastră său cine âlmtift proiectul, se spune aici că aprobăm delegarea... respectiv contractul de del^gărerfgesti^nii și caietul de sarcini ce constituie anexa 1 și 2. Eu nu el am și cred că nu le^C£nC^gnf. Ce aprobăm?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Aprobați momentan procedura, adică negocierea fără publicare, caietul de sarcini și modelul de contract.

Dl Pană George

Unde fiind cele două?

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Sunt anexe. Sunt anexa 1 și anexa 2.

Dl Pană George

Sunt anexe unde?

Dl George Sorin Botez

Noi nu am văzut așa ceva până acum.

Dl Pană George

Adică ce aprobăm? Ne spuneți aici anexa 1 și 2, dar proiectul ăsta este, venit acum o oră, două, când am început ședința. Nu mă refer la dumneavoastră și încă o dată la mulți ani!

Dna Cîrstea Adriana - Șef Serviciu Relația cu Consiliul Local, Reglementare

Proiectul de hotărâre a ajuns la Relația cu Consiliul Local, în formă semnată la 13:15. Nu am multiplicat decât raport, expunere pentru că erau foarte voluminoase. Ele existau în format electronic și au originalul în....

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar

După discuția pe care am avut-o la A.N.A.P. cu indentificarea unei soluții pentru situația deratizării, dezinsecției și dezinfecției din municipiul Ploiești din cursul zilei de luni, am discutat atât cu R.A.S.P.-ul cât și cu Direcția Juridică, Serviciul de Achiziții și s-a elaborat toată această documentație. în urma discuțiilor purtate, pe baza unui articol din Legea 51 și pe baza Legii 215, colegii au stabilit că această procedură trebuie să treacă prin hotărâre de Consiliu Local. A fost necesară o discuție cu comisia de utilități care a avut loc astăzi la ora 1300, pentru a vedea dacă dânșii doresc să fie inițiatori ai acestei proceduri sau dacă rămân singur inițiator al acestei proceduri. Nu este din punctul meu de vedere o problemă în a-mi asuma acest lucru. Cred că în momentul de față nu se pune problema cine, cum și în ce fel, ci se pune problema rezolvării unei situații.

în urma discuțiilor de la A.N.A.P. am avut această precizare că în condițiile în care acest contract pe baza licitației care a început la 1 iulie 2017 se va încheia cu semnarea

■\ aa contractului, această procedură va încheia chiar și în faza în care ea s-ar afla în d^ș&jffaje. Dar dacă noi vom aștepta câteva zile, o săptămână, 10 zile și așa mai departe și apol n^^m apuca și vom aproba această procedură și vor urma iar 3, 5,7 zile până c^n^.A^^^^l își va da verdictul sau nu, și așa mai departe, noi pierdem aceste zile. Este un mbftfeil^și știți foarte bine sunt foarte multe discuții, reacțiile cetățenilor, acele prezentări la spital. Eu cred că este perioada de timp în care putem aproba procedura, iar dacă cumva se va soluționa această procedură inițiată anul trecut, o vom închide la stadiul respectiv și vom încheia contractul. în felul acesta câștigăm cel puțin 10-15 zile. 10-15 zile mai devreme vom acționa cu aceste substanțe în municipiul Ploiești în vederea eradicării căpușelor în primul rând, a problemei țânțarilor și celorlalte elemente rozătoare și așa mai departe, plus activitățile care trebuie să se desfașuare pe această chestiune în școli, în spitale și în alte clădiri publice.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Vă rog...

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc, domnul președinte!

Aș vrea să-l întreb pe domnul Primar, în momentul în care noi vom aproba această hotărâre de Consiliu Local, în cât timp considerați că ar intra în teren cei care vor să realizeze dezinsecția?

Dl Primar

Dacă răspunsul care vine de la A.N.A.P., va fi în două trei zile, în maxim 10-14 zile firma respectivă poate fi în teren.

Dl George Sorin Botez

Domnul Pană!

Dl Pană George

Cu toții suntem consilieri și suntem puși în fața faptului de a vota niște documente pe care nu le avem. Să fim foarte bine înțeleși, nu ne opunem, nu avem o problemă aici, dar domnul Primar, ne cereți să votăm un caiet de sarcini pe care nu l-a văzut nimeni. Contractul de delegare de gestiune, să spunem că e un contract uzual, să spunem, dar avem în vedere un caiet de sarcini pentru o periodă de două luni, niște situații, altele decât cele să spunem uzuale și noi trebuie să îl aprobăm tară să îl vedem. Asta este problema de fapt.

Dl Primar

Condiția unei astfel de proceduri printre altele este aceea de a respecta condițiile din licitația pe care noi am avut-o, date care au fost aprobate de către dumneavoastră la momentul la care s-a aprobat caietul de sarcini pentru licitația care a început la 1.07.2017.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea...

Dl Ganea Cristian

Credeți că este oportun să mai stăm la o țigară, cine fumează, un sfert de oră, să citească acest caiet de sarcini ca să nu votăm așa?

Dl George Sorin Botez

Părerea mea este că da, pentru că este o chestiune foarte importantă șimi scăpare normal ca cei care vor să citească această chestiune să își lase temerile deopaftdjr^ ''Vă rog, domnul consilier!

Dl Tudor Aurelian

Domnul președinte, exact asta voiam sa vă propun. Documentele există^]


- BĂ A 13 4

|pilcă este o problemă de tehnică, să le încarce, să ie citim, luăm o pauză pentru că e o problemă importantă.

Dl George Sorin Botez

Haideți ca să nu fie ... există în formă scrisă aici, da? Vă puteți apropia fără niciun fel de problemă, le lecturați, eventual câte unul din partea fiecărui grup ca să comunice celorlalți ca să nu stăm fiecare să citim.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte, caietul de sarcini pe care o să îl deschideți si o să îl citiți, este extras din caietul de sarcini făcut de comisia pe care dumneavoastră ați împutemicit-o să facă materialele pentru licitația DDD. Fiecare partid a avut în comisia condusă de mine care ne-am întâlnit de cel puțin 40 de ori și am făcut documentația care a fost înaintată la A.N.A.P. și a fost și aprobată de A.N.A.P. Deci nu e problemă, dar această documentație a fost aprobată.

*

Pauză

*

Dl George Sorin Botez

Bun. Vreau textul hotărârii.

Vă rog, domnul Pană!

Dl Pană George

Mulțumesc, domnule președinte!

Am văzut documentele. Sigur, pe parcursul a 5 minute este imposibil să le citești. Apreciez efortul domnului director de la R.A.S.P., domnul Vasile. întrebarea pe care o aveam eu este dacă este stabilită o valoare pentru acestă procedură pentru că eu nu am regăsit-o pe nicăieri prin domentație. Dacă avem o estimare cu valoarea estimată pentru cele două luni pe care intenționăm să le votăm astăzi?

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

Pentru activitățile specifice decât domeniului public și privat ale municipiului Ploiești și instituțiile subordonate Consiliului Local, referatul de necestitate ajunge la o valoare de 2 milioane 450, aproape 2 milioane 500 lei fără TVA, pentru cele două luni cu cuprinderea și celor două luni de prelungire, în situația prelungirii acestuia.

Dl George Sorin Botez

Si nu trebuia trecut în text?

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.


»>. /'___\V$

Referatul de necesitate nu face parte din aprobarea acestei documentații, elvăface parte din întreaga strategie a documentației care va fi dată către A.N.A.Prt’\'--^^^w

Dl George Sorin Botez                                       ^3?.

Vasile, nu mă duce la Focșani, lasă-mă cu strategiile și cu astea. întrebarea^iffea este trebuie trecut în text sau nu?

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

Nu.

Dl George Sorin Botez

Păi atunci facem în felul următor: o să propun eu un amendament care spune în felul următor: articolul 1 ”aprobă delegarea gestiunii Serviciului de Salubritate pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Ploiești și împuternicește Primarul municipiului Ploiești să stabilească procedura de atribuire, termenul de delegare, valoarea estimată a procedurii”. Tăiem restul de la articolul 1.

Articolul 2 dispare și articolul 3 rămâne ”să semneze documentația necesară”.

Dați mai sus la art. 1 ”Valoarea estimată a procedurii, caietul de sarcini și modelul contractului de delegare a gestiunii”.

Articolul 4 devine 3, articolul 5 devine 4 "Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești are obligația să organizeze procedura conform articolului 1 din prezenta hotărâre.”

Restul se taie. 4 rămâne așa.

Vă rog, domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin Lucian

Lipsește ceva. Semnarea.

Dl George Sorin Botez

Păi este la articolul 2. îl vedeți domnul consilier?

Dl Sicoie Florin Lucian

Da, da.

Dl George Sorin Botez

E ok. Domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

în lumina acestor modificări pe care le-ați propus dumneavoastră, aș vrea să îl întreb atât pe domnul Primar, pentru că ține în exclusivitate de dumnealui acest lucru și de doamna director de la juridic, dacă ar fi probleme în momentul adoptării acestei hotărâri în forma pe care dumneavoastră ați modificat-o, cu privire la un răspuns de la A.N.A.P., ne-ar întârzia cu ceva...

Dl George Sorin Botez

Este un mandat pe care consiliul i-1 dă domnului primar, tocmai pentru operativitate, pentru că dacă cei cărora ne adresăm vin cu o virgulă să o punem, trebuie să ne strângem din nou într-o ședință și iar să facem o modificare și a treia modificare și a patra modificare. Așa dacă domnul Primar este împuternicit pentru chestia asta, o rezolvă mult mai repede.

Dl Popa Gheorghe

Am vrut să mă asigur de lucrul acesta.                                         .,

Dl George Sorin Botez

Vă rog, confirmați-i dumneavoastră!

Dna Cristea Andreea

Conform legii, aprobarea caietului de sarcini și a modelului de contract este o atribuție a Consiliului Local. în cazul în care Consiliul Local dorește să îl mandateze pe domnul Primar, nu este ilegal. Care va fi punctul de vedere al A.N.A.P.-ului, nu știu.

Dl George Sorin Botez

Tocmai de asta, pentru operativitate.

Supunem la vot amendamentele:

Dați la articolul 1 să mai citim o dată "împuternicește primarul municipiului Ploiești să stabilească procedura de atribuire, termenul de delegare, valoarea estimată a procedurii, caietul de sarcini și modelul contractului de delegare a gestiunii”. Este vreo problemă?

Supunem la vot acest amendament: îl luăm ca pe unul singur.

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 23 de voturi ”pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul în forma finală.

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

*

Dl Primar

Aș vrea să le mulțumesc colegilor din Primărie pentru sprijinul acordat pentru acest proiect de hotărâre.

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Poate nu am înțeles eu corect. La art. 1 spune "stabilește procedura de atribuire". Din punctul meu de vedere rămâne foarte vag. Prin procedura de atribuire nouă ni se mai poate aplica, chiar dacă nu este pentru totalitatea orașului și achiziția directă și procedura simplificată. Cred că rămânea totuși corect ca undeva să se menționeze că, calea pe care mergem momentan cu aprobarea Consiliului Local este cea de negociere fără publicare.

Dl George Sorin Botez

Se va face prin act administrativ, dispoziție a Primarului.

V- ..-    --------.

■ ‘T ... ,, ’ /"                 ' 'V-^ î

\•    • '            • > ,y

Dna Sabadac Ana-Maria - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios.


Achiziții Publice, Contracte

O.k. Mulțumim frumos!


Î2jț

***

Trecem la proiectul nr. 2 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea “Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești" aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017 - inițiat de viceprimarii George Pană și Cristian-Mihai Ganea."

înțeleg că există în sală un domn, care vrea să se adreseze în legătură cu un eveniment pe care urmează să-l organizăm.

Nume, prenume și pe cine reprezentați.

Dl Florin Itu

Bună ziua! Numele meu este Florin Itu. Reprezint firma S.C. Gourmet Entertainment S.R.L. organizator de evenimente culinare în București și în alte orașe. Noi ne-am manifestat intenția de a organiza un streetfestival și în orașul Ploiești, alături de cele pe care le organizăm în Constanța, Pitești, Craiova, Brașov și București. Am primit sprijinul și aprobarea de a organiza acest eveniment atât de la Direcția de Cultură cât și de la Comisia de Organizare de Adunări Publice, însă astăzi, în comisia de patriomoniu, dacă nu mă înșel, s-a ridicat problema că nu s-ar putea semna un contract cu noi pentru a putea plăti ocuparea domeniului public, din cauză că nu există un cadru legal care să permită amplasarea de terase. Fiind un festival culinar, oamenii trebuie să mănânce, trebuie să stea la niște mese. Este vorba de un amplasament temporar de mese și umbrare și am înțeles că ar fi o problemă de lipsa unui regulament care să permită să semnăm acest contract. Și am fost rugați să venim în fața dumneavoastră să expun această problemă în speranța că se poate rezolva, astfel încât să putem să desfășurăm acest festival ca și în celelalte orașe.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! în forma propusă înțeleg că se rezolvă.

Dna Staicu Zoia

Sunt uimită că pe masa noastră este această hotărâre, atâta timp cât în luna aprilie ea a mai fost dezbătută. Tinde doamna director Alina Istrătescu aproape o oră a explicat pașii care trebuie facuți în situația în care vrem să organizăm evenimente ocazionale, târguri și festivaluri. Și am spus foarte clar că ani de zile și nu are niciun rost să legăm aceste terase de târguri, de festivaluri, care înseamnă cu totul altceva. Mai mult decât atât, înțeleg că, colegii mei consilieri din comisia 2, nu au dat curs solicitărilor pentru amenajarea teraselor, tocmai pentru că acest proiect nu a fost modificat. Este greșit și să vă spun și de ce. Atâta timp cât există o hotărâre care este perfect funcțională, valabilă, 219/10.07.2017. Acolo, din considerente care la ora aceasta nu are rost să le mai spun, au fost niște dezbateri, fiecare a venit și a spus punctul de vedere, au rămas într-adevăr niște inadvertențe. Și anume, că în momentul în care se depune un dosar la patrimoniu, acest dosar trebuie să fie însoțit de niște avize de principiu. Se înețelege că aceste avize de principiu, nimeni nu îți permite așa ceva.

/©>-......

Și acum vin și pun și eu o întrebare: atâta tiomp cât există o I-.egc.359;’privind simplificarea formalităților de autorizare a funcționării teraselor, a funcționării activității înregistrate la Registrul Comerțului. Deci există această lege care e|^maț^țeW5® hotărârea noastră de consiliu local. Deci noi consiliul local am solicită^ca'pefsbâj^le juridice să aibă acest aviz de principiu. Atâta timp cât Direcția de Sănătate P

itia

9


Locală, Direcția Sanitar Veterinară, Agenția de Protecție a Mediului, toți ne trimit către această lege și spun că ei nu emit avize de principiu, de ce noi ne legăm de această hotărâre și nu dăm drumul la terase. Pentru că după câte știu, o lege este superioară hotărârii de consiliu local. Noi puteam să cerem în acest dosar orice. Dar dacă acel ceva nu poate fi pus la dosar, de ce nu putem trece peste el?

în mare, suntem de acord cu procedura, cu condiția ca în hotărâre, articolul 2 să devină articolul 1 și în procedură articolul 3 să devină articolul 2. Deci suntem de acord cu toate modificările puse, cu o zi să fie depuse la patru luni, o zi să aibă termene să stea la comisia 2, două zile la comisia 4. Vreau să spun și altceva: ani de zile, această procedură a fost aprobată prin dispoziție a primarului.

Noi, toți aici, 27 de consilieri, am considerat anul trecut, că este bine să existe o hotărâre a consiliului local.

Vin acum și vă întreb pe dumneavoastră, dacă noi am stabilit o procedură, votată, ștampilată, de ce este nevoie acum de comisia 2 care este formată din cinci membri, de comisia 4 formată din trei membri...

Dl George Sorin Botez

Șapte.

Dna Staicu Zoia

Eu întreb, rolul comisiei 2 de oportunitate, își are rostul atâta timp cât noi toți 27 de consilieri am stabilit un lucru? Mi se pare cumva că singuri ne îngrădim și în loc să dăm drumul la niște proiecte...

Am studiat toate hotărârile la București, la Constanța, la Pitești, la Brașov. Nu se face referire la nicio comisie, există hotărâre de consiliu local și executivul duce la îndeplinire aceste hotărâri.

Dl George Sorin Botez

Dacă am scrie că prin dispoziție a primarului se pot amplasa terase...

Dna Staicu Zoia

Așa au fost ani de zile.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră de fapt aveți o problemă, legată de faptul că decizia aparține comisiei 2. Dar dacă trecem în competența primarului chestia asta, sunteți de acord? Ca să putem face un pas înainte?

Dna Staicu Zoia

Este târziu domnul președinte, pentru că noi avem deja o hotărâre de consiliu local, care funcționează.

Dl George Sorin Botez

Nu este târziu. Niciodată nu este târziu.

Dna Staicu Zoia

Eu v-am spus că ani de zile, și doamna director ne-a explicat, se organizau cu avizul comisiilor de organizare a evenimentelor...

Dl George Sorin Botez


Și dacă luăm de la comisia de patrimoniu și dăm la comisia aceasta, sunteți de acord?

Dna Staicu Zoia

Nu este vorba de comisie, este vorba când avem o hotărâre de consiliu local care trebuie pusă în aplicare de către...

Dl George Sorin Botez

Bun, dar trebuie să o modificăm. Nu avem voie să o mai modificăm?

Dna Staicu Zoia

Asta vreau să spun, putem să renunțăm la articolul 2 din procedură și la articolul 1 din hotărârea de consiliu local. Deci nu are niciun rost să legăm festivalurile de terasele de vară. Sunt cu totul altceva.

Dl George Sorin Botez

După părerea mea, părere pe care o demonstrez cu adresa 56982/2018 vizând pe doamna director Dolniceanu, aceste festivaluri sunt total în afara legii din punctul de vedere al banului public. Și mi se comunică, că în anii 2015 - respectiv 2017, pentru zilele în care a fost organizat Festivalul ”Zilele Orașului”, nu a fost depusă nicio declarație fiscală, pentru stabilirea taxei de afișaj de reclamă și publicitate de către persoanele fizice și juridice, iar în 2016 nu a avut loc.

Eu vă întreb pe dumneavoastră: organizez o anumită acțiune, pe avizul comisiei acestea de artă și cultură. Vorbesc de cea de organizare de acțiuni publice. Cine scutește participanții la această acțiune, să plătească taxă de ocupare a domeniului public și taxă de afișaj? Pentru că, puțin mai devreme am avut o dispută legată de faptul că firma noastră de transport local nu are bani. Păi dacă pe prietenul ”x” care vine cu nu știu ce îl scutesc, pe prietenul ”y”, când spun "prieten” nu spun că este al dumneavoastră sau al meu, colaboratori ca să spun așa, păi dacă scutesc pe toată lumea în condițiile astea, gândiți-vă câți bani ar fi trebuit să ia municipalitatea pe două festivaluri din acestea, numai sub aspectul afișajului. Păi dacă pe teren nu iau, dacă pe afișaj nu iau, pe ce mai iau doamnă în condițiile astea, spuneți-mi și mie?

Dna Staicu Zoia

Pe teren luăm taxă. Există taxă pe zi, pe teren, stabilită de noi printr-o hotărâre înțeleg, din 2007...

DI George Sorin Botez

Da, dar prin licitație publică.

Dna Staicu Zoia

Din 2007 sau din 2005 este o hotărâre.

Dl George Sorin Botez

Nu, este din 2014.

Dna Staicu Zoia                                         <

-------------------------------- V .

Problema este că ei achită taxe. Că nu achită taxă de afișaj, avem organe de control. Dl George Sorin Botez

Nu aveți pe ce să-i luați banii, că nu avem un contract de ocupare a domeniului public. Cum îi luati banii?

»

Dl Primar

Am și eu întrebare. Doamna director de la Direcția de Patrimoniu, este? Este.

Cum ați luat banii de-a lungul timpului când s-au organizat diverse evenimente? S-au cum s-au luat, că nu erați dumneavoastră?

Dl George Sorin Botez

Care este procedura, doamnă?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Pe bază de convenție.

Solicitare, avizată până acum ceva timp, a fost pe această adunare publică. Comisia de avizare a adunărilor publice.

Dl George Sorin Botez

Dar ce vrea să facă onorabilul domn, vi se pare o adunare publică sau vi se pare o activitate comercială? Sincer, cum vi se pare dumneavoastră, când cineva aduce 30 de locuri unde se mănâncă? Ce este? Este adunare publică?

Sau "Zilele Ploieștiului”, înseamnă adunare publică sau înseamnă desfășurare de activități comerciale? Cum vi se pare?

Deci un festival de Street food este adunare publică? Deci oriunde se adună un public, adică și la un chioșchi dacă se adună un public, este adunare publică, nu?

Dl Vîscan Robert

în primul rând aș vrea să o întreb pe doamna director, cum ia banii în acest moment de la McDonald’s care are terasă?

Avem un regulament care este, cum a spus doamna consilier, perfect funcțional. Cum luați bani pe terasa la McDonald’s?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

A

McDonald’s a plătit taxă de ? folosință. Intr-adevăr, nu are convenție, are cerere...

Dl Vîscan Robert

Avem un regulament care este perfect funcțional și este legat de terase. Și avem o lege care bate regulamentul.

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Am solicitat punct de vedere la juridic, să vedem dacă acele acorduri le mai cerem...

Dl Vîscan Robert

Cum îi luati banii acum?

9

Vreau să înțeleg o chestie, pentru că eu încă o deslușesc greu. Doamna consilier spune, avem un regulament, este perfect funcțional, comisia 2 nu aprobă terasele. Vreau să

/'^7 ' A-Â

XC4<^ js^ vă spun câte terase am avut noi astăzi la comisie, la aprobat. Câte ccrerMpentrti’teraSc am-avut astăzi la comisie de aprobat? Câte cereri am avut la comisia trecută? V

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

La comisia trecută a fost McDonald’s.

Dl Vîscan Robert

Acum trei comisii, astăzi am avut vreuna?

Dna Staicu Zoia

Mă scuzați, la McDonald’s de ce ați dat aviz negativ?

Dl Vîscan Robert

Cine a dat aviz negativ?

Dna Staicu Zoia

/V

înțeleg că de asta nu și-a desfășurat...

Dl Vîscan Robert

Eu nu am primit cereri la comisie de terase. Nu au venit cereri. Nu că nu am dat noi aviz, sau am dat aviz...

Are McDonald’s-ul dat aviz negativ?

Dl George Sorin Botez

La ședința următoare voi iniția un proiect de hotărâre, urmează să-l trimit, dar vă anunț acum, prin care vom stabili locurile din Ploiești unde pot avea loc adunări cu caracter public. Ele vor fi probabil undeva la marginea orașului, ca să putem să rezolvăm problema elegant. Nu în parcuri, nu pe străzi, nu în fața primăriei. Va fi proiectul pe care îl voi susține și să stabilim o dată competențele.

Dacă dumneavoastră îmi spuneți mie că niște băieți se duc să mănânce varză cu câmați și aia este adunare publică, nu pot să comentez.

Vă rog domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                     5

In primul rând aș vrea să fac o precizare. Cred că s-a înțeles greșit. Noi suntem pentru a se încasa taxe și de publicitate și de folosință a domeniului public. Sunt prevăzute, sunt tarife la dispoziție așa cum s-au făcut de-a lungul timpului și către societățile din subordine, nu asta este problema. Nu suntem noi organele abilitate să verificăm terasele din municipiul Ploiești, dacă sunt funcționale, au contract, n-au contract. Sunt alte instituții care se ocupă cu treaba asta. Iar dumneavoastră, ca și comisie de valorificare a patrimoniului, nu știu ce licitație ați putea face dumneavoastră dacă vine un organizator astăzi cu o solicitare la dumneavoastră pentru trei zile, cinci zile în municipiul Ploiești, cam ce licitație ați putea face dumneavoastră?

DI Dănescu Ștefan

Aș putea să fac?

Dl Popa Gheorghe

Păi dumneavoastră ați spus ca totul să se facă prin licitație.

Dl Dânescu Ștefan

Prin excepție. Asta vrem să schimbăm. Asta vrem să scoatem.

Eu cred că dumneavoastră nu ați înțeles.

Dl George Sorin Botez

Inițiatorul spune, că prin excepție de la licitație se pot amplasa terase fără licitație la evenimente ocazionale: târguri, festivaluri de târg, organizate de către municipalitate sau instituții ale municipalității.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, colega mea tocmai v-a dat referire...

Dl George Sorin Botez

Nu are nicio legătură ce a spus colega dumneavoastră cu ce scrie în articol.

Dumneavoastră înțelegeți foarte bine, care este miza pe care colega dumneavoastră o pune pe masă.

Moment în care stabilesc: la Parcul de la vest se pot organiza întâlniri. Acolo funcționează comisia.

Dl Dânescu Ștefan

Domnul Președinte, au spus că sunt de acord. Haideți să vedem cu care sunt de acord.

Dna Staicu Zoia

Suntem de acord cu tot, mai puțin articolul 1 din hotărâre.

Și în continuare, dacă vă uitați peste el, spune, dosarul va fi prezentat comisiei de specialitate nr. 2. După aceea merge la comisia 4. Nu am absolut nimic nici cu comisia 2, nici cu comisia 4.

Dl Pană George

Să vedem de fapt care este principala modificare. Vă dau citire, poate nu ați citit corect ”prin excepție se pot amplasa terase fără licitație publică, la evenimente ocazionale, târguri, festivaluri, etc. organizate de municipalitate sau instituții și societăți comerciale subordonate consiliului local al municipiului Ploiești, atenție, deci le-am identificat foarte clar cine și cum poate, dar cu obținerea avizului comisiei de specialitate nr. 2”. Care este problema?

Dl Primar

Am și eu o întrebare, dacă îmi permiteți. De ce comisia 2 nu a dat aviz favorabil solicitării U.S.R.-ului? Care au fost motivele?

Dl Dânescu Ștefan

A fost o solicitare gratuită, domnul Primar.

Dl Primar

Și dumneavoastră nu puteați să dați aviz condiționat de plata suprafeței?

Dl Dânescu Ștefan

Eu nu pot să fac supoziții. Poate dânșii nu vroiau.

Dl Primar

Nu puteați să dați aviz condiționat de plata suprafeței respective, dacă era cazul?

DI Dănescu Ștefan

Nu, domnule Primar, nu puteam.

Dl Primar

Nu puteați. Am înțeles.DI Dănescu Ștefan

De ce, dumneavoastră puteți?

Dl George Sorin Botez

Văd că s-a lămurit lumea cu gratuitatea și de aia.

Dl Primar

Nu a spus nimeni de gratuitate. Am spus de ce nu ați dat un aviz condiționat dacă se dorește suprafața respectivă? Ați obstrucționat o activitate cetățenească.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul primar, vă rog frumos, dumneavoastră considerați că putem da domeniul public gratis? Spuneți-mi, vă rog mult de tot!

Dl Primar

Cine a spus de gratuitate.

Dl Dănescu Ștefan

Cererea este făcută în sensul acesta, domnul Primar.

Dl Primar

Dumneavoastră puteați să-i dați aviz condiționat.

Dl Dănescu Ștefan

De ce? Explicați-mi de ce?

Dl Primar

Pentru că așa cum decideți care este albă sau neagră, puteați să decideți și lucrul acesta.

Dl Dănescu Ștefan

Dacă dumneavoastră vreți acum să faceți campanie electorală, puteți să o faceți, dar știți bine că am procedat corect.

Dl Ganea Cristian

Doamna Bucur, știți cumva dumneavoastră că mai sunt terase în această situație decât cea enunțată mai devreme?

Fără autorizație funcțională, fără aviz, fără convenție?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Fără convenție sunt.

9

Dl Ganea Cristian

Câte?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Cele care sunt amplasate.

Dl Ganea Cristian

Deci toate. Una, zece, cinci?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Eu știu de trei convenții.

5                                                         5

Dl Ganea Cristian

Deci oricine din sala asta mai puțin domnul Primar, eu, pentru că avem funcții publice, ar putea să ia un scaun, două mese, ocupă un spațiu în centru și vinde loz în plic, face orice și nu are autorizație, dar va plăti...

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Știți bine că nu ne ocupăm noi de verificare. Avem Poliția Locală.

Dl George Sorin Botez

Spuneți-mi de Poliția Locală. în subordinea cui este?

Dl Ganea Cristian

Sunteti consilier, nu stiti?

Dl George Sorin Botez

De ce nu îi trimiteți pe control să vadă dacă au actele pentru terasele respective?

Dl Primar

Am și eu o întrebare: când am primit o sesizare că sunt adunări?

Dl George Sorin Botez

Uite, astăzi o să formulăm noi o sesizare.

Dl Primar

Mulțumesc, o să trimit Politia Locală să ia măsuri.

Dl George Sorin Botez

La toate terasele să le verifice, da?

Dl Dănescu Ștefan

La Festivalul Medieval o să vă rog să verifice, pentru că tot așa, nu a avut. Dacă se poate.

Dl George Sorin Botez

Și eu vreau să vă sesisez, asupra faptului că, potrivit acestei adrese, cu extindere la toate manifestările care au fost făcute în Ploiești și o să vă demonstrez cu articole din ziar, au fost afîșaje făcute iar Poliția Locală nu a verificat și nu a dispus măsuri. Și vreau răspuns scris, de ce nu s-a controlat taxa de afîșaj pentru toate manifestările făcute în Ploiești. Și mă refer aici, atât la colaboratorii noștri de bază, cât și la cei care, întâmplător au ajuns acolo.

Dacă nu mă credeți, aduc și niște bonuri fiscale, vă dau fotografii, vă pun tot materialul la mapă. Dar nu eu trebuie să fac chestia asta, dumneavoastră trebuie să faceți.

Vă rog foarte mult, v-am sesizat, să se consemneze în procesul-verbal, vreau anchetă pe treaba asta, făcută la sânge și mă interesează, nu am primit răspuns nici până acum, dacă în perioada 2015 - 2018 au fost încasați bani pentru domeniul public la Festivalurile organizate în Ploiești. Da? Mulțumesc!

Vă rog, domnul Ganea!

DI Ganea Cristian

Am avut discuții și cu reprezentanți ai Poliției Locale și cu cei ai Direcției de Urbanism, este o nebuloasă. Un proces-verbal scris de municipiul Ploiești, începe cu cap de

tabel scris de Poliția Locală și ar trebui terminat același proces-verbal^Criș de urbanism Ar.AA«ta pcfp nrnrpdnra în mnmpntnl Hp fată                          U: / \


Aceasta este procedura în momentul de față.

Dl George Sorin Botez

Asta este la control, la afișai au competentă.                       - o <          v

Nu avem pe nimeni de la Poliția Locala aici?

Rog secretariatul să le comunicați, vreau să mi se spună, câte acțiuni pe afișaj au făcut în perioada 2015-2018, ce constatări au avut și ce acte au încheiat în perioada 2016-2018, ce constatări au făcut la adunările organizate public, de tip festival, organizate de către municipiul Ploiești, sub toate aspectele? Dar aș vrea urgent. Mulțumesc!

Vă rog, domnul Vîscan!

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                      3

Știam că Poliția Locală întocmește și procesele-verbale și dă și sancțiunile. Așa știu că era în mandatul trecut. S-a schimbat? Acum ajung la Patrimoniu cererile acestea de control?

Dl Ganea Cristian

La urbanism.

Dl Vîscan Robert

La urbanism, pardon.

Dl George Sorin Botez

Numai cele din domeniul construcțiilor.

Dl Vîscan Robert

Cele din domeniul construcțiilor, erau în subordinea consiliului local. Dânșii mergeau și verificau terenurile și tot dânșii dădeau și amenzile, acolo unde era cazul.

Dl Primar

Existau două instituții, compartimente din cadrul Primăriei, Poliția Locală și în cadrul Direcției de Urbanism, serviciul de monitorizare si amândouă aveau aceleași atribuții. Si s-a stabilit foarte clar, constatarea se face de către Politia Locală, stabilirea contravenției 7                                                                                       9                        7                                                     9

respective pe baza celor constatate de către Poliția Locală se face de către Direcția de Urbansim.

Dl George Sorin Botez

Dar în 228 nu le dă competența lor să și sancționeze?

Dna Staicu Zoia

Legea 50, cei de la urbanism.

Dl Vîscan Robert

Le interzice legea?

Dna Staicu Zoia

Le interzice legea pentru domeniul public. Dar este această hotărâre 228 și legea poliției locale dacă o citiți cu atenție...

Dl George Sorin Botez

Și pentru domeniul public cum se aplică sancțiuni?

DnaȘtaicu Zoia


f \ ■ ’                    ’

Pentru domeniul public pot aplica sancțiuni cei de la urbanism, pot aplica

Dl George Sorin Botez

.....   -       -      .......          ...           APJr


ySjSi

_____________________________ ~ o _________1

Adică mai pe românește, dacă îi trimitem pe stradă, ceea ce spef bă^fiiâiîidJdimineată de la șapte să și plece, și verifică toate terasele, dacă au documentație ei pot aplica sancțiuni.

Dl Vîscan Robert

Și eu aș dori același lucru, să văd procesele-verbale trimise de poliția locală la urbanism, ce finalitate au avut, în toată perioada aceasta?

Dl Primar

Dar și câte amenzi și contravenții a avut Poliția Locală până când să apară această modificare.

Dl George Sorin Botez

Acum fiecare cere ce vrea.

Deci, domnul consilier Vîscan, solicită o situație de la Poliția Locală, cu referire la următoarele: ce constatări au fost făcute pe domeniul urbanism, respectarea legislației în domeniul urbanismului și cum au fost ele soluționate de către Direcția de Urbanism?

Dl Vîscan Robert

Și legat de acest proiect, dacă este o problemă că ajunge și la comisia 4 fiind președinte acolo, poate să ajungă decât la comisia 2. Mă refer aici la Regulamentul privind terasele. Dacă acum, înțeleg că aveți o problemă și cu comisia 2, din moment ce vreți să scoateți articolul 1.

Dna Staicu Zoia

Ați înțeles greșit. Am spus că toate localitățile care au activități de alimentație publică, care au terase, Cluj, Brașov, Oradea...

Dl Ganea Cristian

Acelea sunt municipii.

Dna Staicu Zoia

Municipii, au o hotărâre de consiliu local, dar de formalități se ocupă executivul. Pentru că altfel îi dăm afară de tot și venim noi comisia 1, 2, 3, 4. Și eu pot să spun acum să nu se facă nicio plată până nu văd eu din comisia 1. Așa și comisia 2 și comisia 4, haideți să dăm executivul afară.

A.

In toate orașele, executivul se ocupă de terase și instituția arhitectului șef. Ceea ce noi avem o Direcție de Urbanism care stabilește amplasamentele.

Dl Vîscan Robert

Bun. Deci eu am propus la comisia 4 să se scoată circulația rutieră din titulatura comisiei, pentru că nu avem nicio speță de circulație rutieră, cred că ar fi bine să scoatem și valorificare patrimoniu din comisia de patrimoniu. Pentru că asta înțeleg din ce spune doamna consilier. Mulțumesc!

J

Dl George Sorin Botez

Bine. Supunem la vot:

Cine este pentru?

Dl Popa Gheorghe

Pentru ce?

Dl George Sorin Botez

Pentru proiect.

Care este amendamentul?

Dna Staicu Zoia

Deci art. 2 devine art. 1...

Dl George Sorin Botez

Nu doamnă, aceea este o consecință. Care este amendamentul?

Dl Vîscan Robert

Eliminarea articolului 2.

Dna Staicu Zoia

Din procedură se elimină articolul 2. Din hotărâre articolul 1.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de a se scoate articolul 1 din această hotărâre:

Cine este pentru?        - 8 voturi

Cine este împotrivă?    -14 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 8 voturi "pentru” și 14 voturi "împotrivă” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian, Mateescu Marius-Nicolae, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Văduva Sorin și Vîscan Robert, amendamentul a fost respins.

*

Dna Staicu Zoia

Iar la procedură, articolul 2 propun să fie scos și atunci articolul 3 devine articol 2. Este aceeași chestie.

9

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de a se scoate articolul 2:

Cine este pentru?        - 8 voturi

Cine este împotrivă?     - 14 voturi

Dacă se abține cineva?  -

Cu 8 voturi ”pentru” și 14 voturi ”împotrivă” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian, Mateescu Marius-Nicolae, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Văduva Sorin și Vîscan Robert, amendamentul a fost respins.

Dna Staicu Zoia

La articolul 4 avem "perioada de funcționare este în funcție de solicitările depuse”.

Vreau să vă întreb și eu atunci, de ce la art. 14 din hotărârea veche spune "convenția se încheie în minim 6 luni”?

Dl Dănescu Ștefan

Vă răspund eu. Se refereau la aceste manifestări ocazionale.

Dna Staicu Zoia

La vremea respectivă nu erau. Hotărârea veche nu prevede.

Dl Dănescu Ștefan


Vă spun acum. Pentru acest eveniment nu am cum să-i dau pe șase luni. îl dați pe șase luni? Eu aș vrea, dar...

Vreți să-l dați pe șase luni?

Dna Staicu Zoia

Atunci subpunctul 1 de la articolul 4 nu își are rostul. ”Perioada de funcționare este în funcție de solicitări...”

Atunci modificăm și art. 14 și spunem "convenția se va încheia” nu pe o perioadă de minim șase luni, ci ”în funcție de solicitarea depusă”. Ca să fim în concordanță cu articolul 4.

DI Dănescu Ștefan

Doamna consilier, pentru cele ocazionale putem folosi sintagma dumneavoastră, iar pentru celelalte, eu propun să lăsăm șase luni sau ceva apropiat, de ce? Vine cineva și solicită o terasă vara, pentru o lună.

Dna Staicu Zoia

Asta v-am spus și eu în iulie 2017 și nu ați fost de acord cu mine.

Dl Dănescu Ștefan

Doamnă, noi vorbim acum pe acest proiect. Ne-am referit șase luni la modul general și punctual ori de cîte ori are nevoie, două, trei zile, cinci zile cât ține un festival. Vi se pare ceva greșit?

Dl George Sorin Botez

Deci doamnă, spuneți:

Dna Staicu Zoia

Articolul 14 eu am vrut să fie modificat, convenția să se încheie pe o perioadă de minim șase luni și să rămână aici ”pe perioada solicitată”.

Dl George Sorin Botez

Dar nu mai puțin de... Haideți să negociem.

Renunțați la amendament?

5   5

Dna Staicu Zoia

Da.

Dl George Sorin Botez

Bine. Mai avem vreun amendament?

Dna Staicu Zoia

La art. 6 spune : "Agentul economic va achita în conformitate cu prevederile Codului fiscal taxa stabilită pe teren la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.”

Atunci putem spune "taxa pe teren și de publicitate”.

Dl George Sorin Botez                                    ,

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru ?       - 22 voturi

Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva ? -

5

A

In unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat.

*

Menționăm că domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe a părăsit sala.

*

Dl Ganea Cristian

La articolul 4 "Amplasarea terasei trebuie făcută astfel încât să nu împiedice circulația pietonală (se va asigura o lățime minimă de 1 m de trotuar)”.

Aș vrea să mă încadrez la 0,5 m de trotuar.

Dna Staicu Zoia

Este mult prea puțin.

Dl Ganea Cristian

Sunt trotuare în Ploiești care au 1,5 metri.

Dna Staicu Zoia

Spune așa : "delimitarea teraselor se face prin jardiniere”.

Dl Dănescu Ștefan

Doamna consilier, dacă renunțăm la jardiniere sunteți de acord cu 0,5 m?

Dna Staicu Zoia

Eu vă spun că am studiat cu atenție. Niciun oraș nu are mai puțin de 1,2 m.

Dna Cristea Andreeea - Director Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Dacă îmi permiteți, conform Ordonanței privind circulația pe drumurile publice, trebuie să rămână întotdeauna 1 metru neocupat, liber.

Dl George Sorin Botez

Vă mai susțineți amendamentul ?

A

In condițiile acestea, dacă nu mai sunt alte amendamente, supun la vot proiectul așa cum a fost el modificat prin amendamentul doamnei consilier Staicu :

Cine este pentru ?       - 14 voturi

Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva ? - 8 voturi

Cu 14 voturi ”pentru” și 8 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Staicu Zoia și Tudor Aurelian, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Stimate domn, nu puteți organiza la Ploiești festivalul dumneavoastră. Ne cerem scuze dar asta este. Sperăm ca în perioada 2020 - 2024 să discutăm după alte condiții.

Mulțumesc !

Dna Staicu Zoia

Domnul este organizator de evenimente nu de terase.

Dl George Sorin Botez


Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea

/\ _ _

întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă