Proces verbal din 14.09.2018

Proces verbal din 14 septembrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 3114/13.09.2018.

La ședință au participat un număr de 25 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Mateescu Marius Nicolae și Cosma Marcian.

A A A

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnișoara Zaharia Mihaela


- Primar

- Șef Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

A A A

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

A

Dl George Botez

Declar deschisă ședința. Suntem prezenți un număr de 25 de consilieri. Lipsesc colegii noștri, dl Cosma Marcian și dl Mateescu Marius-Nicolae. Constat existența cvorumului. începem cu Imnul de stat al României.

Ordinea de zi are 15 puncte. înțeleg că se fac niște modificări.

Dl Cristian Ganea

Punctul 6 se retrage.

Dl Gheorghe Andrei

Și punctul 7 se retrage.

DI George Botez

Supun la vot ordinea de zi având în vedere că punctele 6 și 7 se retrag:

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru. Mulțumesc.


Punctul 1 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuieli al Serviciului Publice Finanțe Locale Ploiești pe anul 2018”.

Discuții?

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.


♦**

Punctul 2 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial« Constantin Stere » Ploiești pe anul 207S”.

Discuții?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi pentru.

25 de voturi

Punctul 3 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L ".

Discuții?

9

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

***

Punctul 4 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești".

Discuții?

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

***

Punctul 5 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Discuții?

J

Cine este pentru?

25 de voturi


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

25 dc voturi pen î ru.***

Punctul 8 ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești”.

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

25 de voturi


***

Punctul 9 ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018”.

Discuții? Da dl Palaș, vă rog.

Dl Paul Palas

Mulțumesc, dl președinte.

Propun suplimentarea cu 30 de mii de lei a capitolului „susținerea unităților de cult”, banii fiind asigurați de la fondul de rezervă. Diminuăm fondul de rezervă cu 30 de mii și suplimentăm susținerea unităților de cult cu 30 de mii, banii fiind alocați bisericii Maica Pecista.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           2 abțineri

23 de voturi pentru și 2 abțineri ale domnilor consilieri Ștefan Dănescu și Robert Vîscan. Amendament aprobat

*

Mai sunt alte amendamente? înțeleg că nu.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru. Mulțumesc!

Punctul 10 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I - și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Mușat, Sudorului, Vânători, Soveja, Lupeni, Prut, Spătari, Plevnei, Alexandru cel Bun”.

Discuții?

5

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se-abtinexineva?

9

25 de voturi pentru.

25 de voturi


***Punctul 11 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I - și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Refacere sistem rutier străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor”.

Discuții?

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

***

Punctul 12 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I - și indicatorii tehnico-economicipentru obiectivul de investiții “Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Râfov, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții”.

Discuții?

5

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

***

Punctul 13 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare intersecție strada Ștrandului cu Centura Nord Est - DN1B”.

Discuții?

9

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

***

Punctul 14 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Fiilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului,

Acvilei, Brândușelor, Energiei, Violetelor”.

Fluturilor, Paltinului, Plutelorf ff^estioarei,Discuții?

C ine-este^peatn)?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

***

Punctul 15 „Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 2 la contractul nr.16768/07.10.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.229/27.06.2013”.

Discuții? Vă rog, dl Pană.

Dl George Pană

Mulțumesc, dl președinte!

Atât din expunerea de motive cât și din raportul de specialitate reiese intenția prelungirii acestui contract până la un anumit moment, respectiv până la data finalizării viitoarei proceduri de achiziție publică de lucrări, construiri, modernizare și reparare și întreținere a rețelei stradale.

5                              S

în hotărârea propriu zisă, articolul prin care se aprobă încheierea actului adițional de prelungire nu se vorbește de faptul că există sau ar putea exista un termen ci este un articol sec în sensul că aprobă prelungirea.

în acest context, având în vedere că dl primar este inițiator, îi cer părerea dacă intenția este să aprobăm prelungirea până la momentul în care se atribuie un nou contract, și atunci să adăugăm în articolul hotărârii această chestiune sau este nevoie de un amendament?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

O completare: să nu depășească termenul care era maxim...

DI George Pană

Jumătate plus unu...

Și atunci voi formula un amendament în sensul în care aprobă încheierea, și nu o să mai dau citire tot, „cu maxim jumătate din durata inițială dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de achiziție publică de lucrări de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești”.

Acesta este amendamentul.

Dl George Botez

E ceva ce nu sună bine. După Anexa 1 adăugați .Actul adițional va prevede prelungirea termenului contractului cu maxim...".


Acesta este tot amendamentul. Și acesta va fi alineatul 2, nu avem un alineat 2, care este redactat.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?              25xle voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

*

Vă rog, dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc, dl președinte.

Nu este un amendament, dar este exact pe subiect. Faptul că am ajuns iar la sfârșitul lunii septembrie și nu am demarat încă licitația către o nouă societate care să se ocupe de asfaltare și de mobilier urban este o problemă. Am înțeles chiar că la Serviciul Achiziții există un referat prin careva trebui să angajăm o societate comercială care să creeze un caiet de sarcini în vederea atribuirii acestor contracte mai departe.

Propunerea noastră ar fi ca orașul să fie împărțit în 4 sectoare și să încheiem o licitație cu 4 societăți comerciale pentru a nu mai avea problemele pe care le avem în clipa de față.

Și să umblăm un pic și la hotărârea consiliului local cu privire la obligativitatea de a da..., Veolia era obligată să facă cu societatea care se ocupă acum... ar trebui un pic să refacem acest lucru.

Orașul, fiind în 4 va avea un câștig pentru că vor fi 4 societăți fiecare cu străzile fiecăreia. Nu vor mai exista străzi stânga, dreapta, înainte și înapoi. La punctul acesta sunt de neclintit, să stiti.

7           9     9

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Mă bucur să aud acest lucru. Intenția este într-adevăr de a împărți orașul în mai multe sectoare. Să sperăm că, la licitație, vor participa mai mult firme și, pe diversele sectoare, vor câștiga mai multe firme și nu aceeași firmă. Ar fi un lucru foarte bun.

în ceea ce privește documentația aferentă procedurii de licitație va intra în dezbatere în CTA și așa mai departe astfel încât toți factorii să fie implicați fie de acord cu toate elementele din caietul de sarcini, cu fișa de date și toate celelalte documente ce tin de licitație.

9                                 9

Dl George Botez

Mulțumesc!

După adoptarea amendamentului, avem un proiect în forma aceasta. îl supun la vot:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru. Proiect adoptat.

Declar ședința închisă.

Dl Cristian Ganea

Dl președinte, aș vrea să mai adaug câteva cuvinte.

Dl George Botez

Vă rog.

Dl Cristian Ganea                                        O M

Ieri, împreună cu dl primar, am avut o discuție cu reprezentanții imqr școli și coI^jn naționale. Dânșii au ridicat diferite probleme reale vizavi de acoperiș olcgul Națion I.L. Caragiale vizavi de teffiiiuI^rraisle_retHJce.d^tJ-sunt^ iștedțKmFir adevărate de urgență maximă.Uj ’ ?

Dacă am putea discuta și cu comisia de buget și cu dl primar sa5          ăw&n

ceva bani pentru acoperișul de la Colegiul I.L. Caragiale, de la școala 15 de        d, să

încercăm să facem ceva. Poate la anul să găsim o modalitate. La iarnă poate se vor strica clasele. Când am auzit că plouă în prize mi s-a făcut părul măciucă, vă zic sincer. Nu este normal. Sunt copii acolo.Dl George Botez

Mulțumesc!


Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.PREȘEDINTE DI ȘEDINȚĂ, George-Sdtrin-Niculae BOTEZ