Hotărârea nr. 99/2018

Hotãrârea nr. 99 privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 220/01.09.2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind concesionarea unei suprafeţe de teren din Şoseaua Vestului, nr. 9, pentru sistematizarea accesului la Supermarketul SC TERRA INVEST SRL (actual SC Kaufland Romania Societate în Comandită)

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 99 privind modificarea art.l al Hotărârii nr. 220/01.09.2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind concesionarea unei suprafețe de teren din Șoseaua Vestului, nr. 9, pentru sistematizarea accesului la Supermarketul S.C. TERRA INVEST S.R.L. (actual S.C. Kaufland Romania Societate în Comandită)

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 68/5.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea art.l al Hotărârii nr. 220/01.09.2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești przvzW concesionarea unei suprafețe de teren din Șoseaua Vestului, nr. 9, pentru sistematizarea accesului la Supermarketul S.C. TERRA INVEST S.R.L. (actual S.C. Kaufland Romania SCS);

In conformitate cu Raportul din data de 07.03.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea nr. 220/01.09.2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind concesionarea unei suprafețe de teren din Șoseaua Vestului, nr. 9, pentru sistematizarea accesului la Supermarketul S.C.TERRA INVEST S.R.L.;

Având în vedere documentațiile cadastrale realizate de către S.C. THEOTOP S.R.L., in baza Acordului-cadru nr. 3110/10.02.2017 de prestări servicii de cadastru și topografie, incheiat între Municipiul Ploiești, în calitate de achizitor și S.C. THEOTOP S.R.L., în calitate de prestator, în scopul stabilirii elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de prestări servicii de cadastru încheiate pe baza comenzilor de operațiuni cadastrale asupra imobilelor proprietatea municipiului Ploiești,

Având în vedere prevederile ari. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 220/01.09.2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind concesionarea unei suprafețe de teren din Șoseaua Vestului, nr. 9, pentru sistematizarea accesului la Supermarketul S. C. TERRA INVEST S.R.L. (actual S.C. Kaufland Romania SCS), în sensul precizării suprafeței reale de 235 mp. conform măsurătorilor cadastrale realizate de S.C.Theotop S.R.L., identificată potrivit planurilor ce constituie Anexele nr.1-4 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea, corespunzător art. 1, a contractului de concesiune nr. 305111/18.12.2003, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Kaufland România SCS, în sensul precizării suprafeței reale de 235 mp. a imobilului teren atribuit prin concesionare directă în vederea sistematizării accesului în supermarketul situat în Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 9, rezultată în urma măsurătorilor cadastrale realizate de S.C.Theotop S.R.L., identificată potrivit planurilor ce constituie Anexa nr. 1-4 la prezenta hotărâre, conform Actului adițional nr. 4 care constituie Anexa nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 4 la contractul de concesiune nr. 305111/18.12.2003, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Kaufland Romania SCS.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018

Contrasemnează:

SECRETAR, Lauren


uD


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ
Plan de amplasament și delimitare a imot

Sfara 1:206


ee^c£sMUFtAA/DTeren neimprejmuitMențiuni


Suprafața totală măsurată a imobilului = 136 mp


SC THI OTOP SRL

Șojocea fceorgî&'fiâ^

A -'" *

, .Cpnfii pi exeeutargaimăsufătDEilor la ter§ș,.

1 .dțireotifiidi; ța îtftqcip^i-doc^ffâii^tcadastrale și cotesțfo îdei^aceâetejg^^litatsa cteterâi.

7

Semnat

Data:


InspectorConfirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa Data..................


r>

C"S.C. rHS'XC'.

si ștampila 12017Ștampila BCPI


I—
Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1: 200


Nr. cad

«strai

suț;rafaia măsurată a imobilului

Adresa imobilului

L

43 mp

Acces pietonul 2 Kaufland din Stjrl Gheorghe Gr. Cantacuzino

Unitatea Administrativ Teritorială i'UAT i


ÎHgrcantacuziN0


Nr.

Parcelă

Cat fc

gorie de osință

Suprafața

(mp)

1

Cc

43

Total

43

Teren neimprejmuit.


Cod Constr.


SUPtRMARKET KAUFLAND


trotuar


tini documentației cadsȘtl ale și

^sia’CHtreâtitate^âin t&jn.

T'/ c țhsotof s.rx irtirâ si ștampila ta: mai 2017 J


Plan de amplasament și delimitare a imobilului - Xlv

Scara 1:200                             . Z4


Nr. cadasi

'al

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa

ritnobilului,''s>

43 mp

Acces pietonal 3 Kai

Gr. Ci

fijțnfi <Iiii/S.tiP2 C»tfporgțije. .nrrfcuzihb:   ■ iT !o

Cartea Funciară nr.

V, V‘* '          ' i            •'*          • .

-----2   -----;—r------ "7—~~~7


Unitatea Administrați v\T<rkoria!ă.(UATi-y, >


Ploiești />.<■

----Nr.

Parcelă

Categir folos.

ie de nță

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Ci

43

Teren neimprejmuit.

Total

1---------------------------------------------

43

B. Date referitoare la construcții


Cod

Constr.


Total


Suprafața construită la sol

(W)


Mențiuni


Suprafața totală măsurată a imobilului = 43jnp

icutant:


cErTIf'ț


Exi

SC TH1.OFOPSRL ... Ing. Cojoceăl.eorgiariaIonela

■ arE Conții n i executare:-n^ăȘUrătoritor la tțjjtfn, corecțiiiuMne.,! mpcmîHî documentației cadâjțale și •t<r «^twfițieți$i acestdp cu realitatea din tețăn.

' Semnaturi

I)ata:î


i si. ștampila ' nai 2017'


Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa

Data..................


Ștampila BCPI


/X-     //£ < $^32$


ANEXA NR. 1.35 la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului            -

Scara 1: 200Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului     ‘    'U

13 mp

Acces pietonal 4 Kaufland dihSos. Vestului .

Cartea F

□nciară nr.

Unitatea Administrativ TeritoriâM.{UĂT) v    v

Ploiești


Acces P' 1


O <o

^2620

5782


| Categorii! de

Parcelă i folosind

---------1 [

Cc

13

Teren neimprejmuit

Total

13

B. Date referitoare la construcții

Cod

Constr.

Destiieția

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 13 mp

Inspector

jExecutant:_____

SC THEClȚ'GP SRL CojoceajReorgiana Ipneiăf\

'A\                       >,\

Vlf icMConfir-flKexecdt^refiinăsuratorilor la terem csrectitudine^Jntoc^iirii: dcfcum$iit4§ej cadasfc|le și .„.•kars .       • ^sțegjrcti'fe’aiitâtea din teren.

națtna si ștâri^tifa lataSMțp 2017......X'


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa Data...................


Ștampila BCPI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR._______

Anexa nr. 5 la HCL nr

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la contractul de concesiune nr. 305111/18.12 încheiat astazi.................


în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../..........................,

între :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, pe de o parte, și

S.C. Kaufland Romania SCS, cu sediul în București, sector 2, str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, CUI 15991149, reprezentată legal prin ..............................................

........................................................................................, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de concesiune nr. 305111/18.12.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Kaufland Romania SCS după cum urmează :

1) Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI, Art:l, pct. 1. din contractul de concesiune nr. 305111/18.12.2003 se modifică și va avea următorul conținut:

„ 1. Obiectul contractului il constituie exploatarea terenului în suprafață de 235 mp. aparținând domeniului privat al Municipiului Ploiești atribuit prin concesionare directă firmei S.C. Kaufland Romania SCS, în vederea sistematizării accesului în supermarketul situat în Șoseaua Vestului, nr. 9, teren identificat potrivit planurilor ce constituie Anexele nr.1-4 la Hotărârea nr.........../..........................a Consiliului

Local al Municipiului Ploiești. Concesionarul extinde construcția existentă pe terenul concesionat pentru a asigura accesul auto și pietonal din str. Gh. Gr. Cantacuzino și din Șoseaua Vestului la supermarketul proprietatea S.C. Kaufland Romania SCS.”

 • 2) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr. 305111/18.12.2003, cu modificările și completările ulterioare rămân neșeffimWte^

PRIMAR

Adrian Florin Dobre

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE, SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Mariana Ileana Gavrilă

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios-Contracte

A întocmit,

Cristina Denisa Trofin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE     fa

la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr/22E

Consiliului Local al municipiului Ploiești privind concesionarea wu.

teren din Șoseaua Vestului, nr. 9, pentru sistematizarea accesului la Supermarketul

S.C.TERRA INVESTS.R.L. (actual S.C. Kaufland Romania Societate în Comandită)

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori judetean.Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.220/1.09.2003 privind concesionarea unei suprafețe de teren din Șoseaua Vestului, nr.9, pentru sistematizarea accesului la Supermarketul S.C.TERRA INVEST S.R.L., la art.l s-a aprobat trecerea suprafeței de 252 mp teren, necesara pentru accesul in supermarketul S.C.TERRA INVEST S.R.L. din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești, teren situat in Șoseaua Vestului, nr.9.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 220/01.09.2003, intre Municipiul Ploiești si S.C. Terra Invest S.R.L. a fost încheiat contractul de concesiune nr. 305111/18.12.2003, al cărui obiect il constituie exploatarea terenului, în suprafață de 252,00 mp. aparținând domeniului privat al localității, atribuit prin concesiune directă în vederea sistematizării accesului în supermarketul situat în Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 9, concesionarul extinzând construcția existentă pe terenul solicitat pentru a asigura accesul auto și pietonal din str. Gh. Gr. Cantacuzino și din Șoseaua Vestului la supermarketul proprietatea acestuia.

Ulterior, dreptul de concesiune asupra terenului ce constituie obiectul contractului de concesiune nr. 305111/18.12.2003 a fost transmis către S.C. Kaufland România Societate in Comandita, ca urmare a incheierii contractului de vanzare -cumpărare autentificat nr. 1295/2004 intre S.C. Terra Invest S.R.L. si S.C. Kaufland Romania Societate in Comandita, fiind perfectat in acest sens Actul adițional nr. 2/297656/02.07.2004.

Având in vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene in vederea derulării proiectului,, Modernizare Str. Gh. Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str. Ghe. Cantacuzino, tronson. Justului -limita oraș, inclusiv terminal multimodal”s-^i lansat comenzi in. vederea'^efectuării măsurătorilor de specialitate, in vederea intabularii dreptului de proprietate asupra imobilelor ce urmeaza a fi afectate de proiectul sus menționat, printre care semumără și suprafețele de teren ce fac obiectul contractelor sus menționate.'^1,r

Ca atare, avand in vedere toate cele mai sus precizate, in^eljered-fi^lîzarii operațiunilor cadastrale si actualizării informațiilor din inventar, reiesșJcafW^mpune insusirea suprafețelor amenajate existente pe teren, determinate cu aparatura de specialitate si actualizarea corespunzătoare a Inventarului Bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești si a contractului de concesiune nr.305111/18.12.2003.

Avand in vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.


Consilieri:     '

DANESCU Ștefan

MATEESCU Marius Nicolae
HODOROG Bogdan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.68/05.03.2018


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea art.l al Hotărârii nr.220/1.09.2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind concesionarea unei suprafețe de teren din Șoseaua Vestului, nr.9, pentru sistematizarea accesului la Supermarketul S.C. TERRA INVESTS.R.L. (actual S.C. Kaufland Romania Societate în Comandită)

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori judetean.Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Urmare adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.220/01.09.2003, intre Municipiul Ploiești si S.C. Kaufland Romania Societate în Comandită exista incheiat contractul de concesiune nr. 305111/18.12.2003, cu modificările si completările ulterioare, ce are drept obiect exploatarea terenului in suprafața de 252 m.p. apartinand domeniului privat al localității, atribuit prin concesionare directa, in vederea sistematizării accesului in supermarketul situat in Șoseaua Vestului nr. 9, concesionarul extinzând construcția existenta pe terenul solicitat pentru a asigura accesul auto si pietonal din str. Ghe. Gr. Cantacuzino si din Șoseaua Vestului la supermarketul proprietatea S.C. Kaufland Romania Societate în Comandită (fost supermarketul proprietatea S.C. Terra Invest S.R.L.).

Facem precizarea ca aceasta suprafața de teren este identifi

cata p.otrivitpl anului

anexa 1 la hotararea sus menționata conform caruia se propuneau de acces:

spr^amenajare; 3.cai

 • - acces principal auto =171 m.p. ;

 • - acces pietonal = 65 m.p.;

 • - acces pietonal = 16 m.p., rezultând un total de 252 m.p.

A'-'/

< \ s—X >     . /

xG.             ,.<? • o/

Ulterior, in baza acestei hotarari, s-a încheiat contractul nr. 305111/18.12.2003 care la art.l pct.l „Obiectul contractului” prevede suprafața de 252 m.p. fara a fi defalcata pe loturi componente, însă cu precizarea ca se identifica prin planul de situație anexa 1, ce face parte integranta din prezentul contract.

Conform planului intitulat „Anexa 1” identificat in arhiva, terenul de 252 m.p.este compus din 4 loturi:

 • - acces principal incinta = 205 m.p.;

 • - acces pietonal - 22 m.p.;

 • - acces pietonal =13 m.p.;

 • - acces pietonal =12 m.p.

în baza Acordului-cadru nr.3110/10.02.2017 încheiat între Municipiul Ploiești și firma prestatoare S.C. Theotop S.R.L., având ca obiect "Servicii de Cadastru și Topografie", a fost încheiat contractul subsecvent nr. 8934/24.04.2017.

Ca urmare a măsurătorilor efectuate de către fima prestatoare de servicii de cadastru si topografie au reieșit următoarele suprafețe:

 • -  Acces principal incinta Kaufland =136 m.p.;

 • -  Acces pietonal 2 Kaufland din Str. Gheorghe Gr. Cantacuzino = 43 m.p.;

 • -  Acces pietonal 3 Kaufland din Str. Gheorghe Gr. Cantacuzino = 43 m.p.;

 • -  Acces pietonal 4 Kaufland din Sos. Vestului = 13 m.p. rezultând un total de 235

m.p.

Pentru a clarifica aceasta situație s-a dorit studierea planului anexa la autorizația de construire nr. 813/15.09.2003 avand ca obiect „construire supermarket si amenajare parcari si accese din str.Gh.Gr.Cantacuzino si din Sos.Vestului”sens în care prin adresa nr. 268/28.04.2017, cu revenire prin adresa 343/18.05.2017, s-a solicitat acest document Direcției Generale de Dezvoltare Urbana.

In data de 14.06.2017 Direcția Generala de Dezvoltare Urbana a comunicat faptul ca „autorizația de construire nr.813/2003 a fost emisa dar lipsește din arhiva”.

Avand in vedere acest aspect s-a constatat ca singura modalitate de identificare a acestui plan ar fi apelarea la arhiva S.C. Kaufland Societate în Comandită..Abia in data de 09.01.2018 o reprezentanta a S.C. Kaufland Societate în Comandită a prezentat o serie de planuri (care nu poarta mențiunea „vizat spre neschimbare”) dar si o serie de alte autorizații de construire pentru executarea unor lucrări aferente aceluiași obiectiv.


Prin e-mail, in data de 10.01.2018, reprezentanta S.C. transmis planurile vizate spre neschimbare anexe la Autori^tia'"''^e' cdrfstruire nr.813/2003.                                             zwSț? A

' •;

Pentru a identifica într-un final planul anexa la Autorizării^ cphsți^ire nr 813/15.09.2003 (avand in vedere ca cele doua planuri transmise prihtotihâ-^^estau situații diferite - 3 alei, respectiv 4 alei deși au mențiunea ca sunt anexala aceeași autorizație de construire ), bănuind ca este posibil ca dosarul inițial sa fie atașat la dosarul aferent altor autorizații de construire de la acest obiectiv, s-a revenit in data de 12.01.2018 la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana cu solicitarea de a ne transmite in mod expres planul si memoriul tehnic, anexe la autorizația sus menționata, in regim de urgenta pentru actualizarea actului de proprietate respectiv Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/01.09.2003, totodată precizandu-le si noile informații.

Prin adresa nr.300252/26.01.2018 Direcția Generala de Dezvoltare Urbana a transmis copia memoriului tehnic si aceleași planuri transmise deja de S.C. Kaufland S.C.S. Precizam faptul ca in acest memoriu nu se menționează suprafețele aleilor care urmeaza a fi amenajate si nici numărul acestora, iar in planul din memoriul transmis sunt pozate 3 alei de acces si in planul anexa la acesta sunt pozate 4 alei de acces fara a se specifica suprafețele acestora. Totodată in acest memoriu se specifica ca „lucrările de amenajare au scopul de imbunatatire a fluentei circulației si de a proteja spațiul verde cu precizarea ca aceste lucrări nu fac obiectul prezentului proiect”.

In baza planurilor transmise prin adresa sus menționata conform dimensiunilor pe laturi inscrise sau determinate de salariatii Direcției de Gestiune Patrimoniu au reieșit următoarele suprafețe:

 • -  Acces principal incinta Kaufland =180 m.p.;

 • -  Acces pietonal 2 Kaufland din Str. Gheorghe Gr. Cantacuzino = 41,20 m.p.;

 • -  Acces pietonal 3 Kaufland din Str. Gheorghe Gr. Cantacuzino = 41,20 m.p.;

 • -  Acces pietonal 4 Kaufland din Sos. Vestului = 19 m.p. rezultând un total aproximativ de 280 m.p.

Ca atare, avand in vedere toate cele mai sus precizate, in vederea finalizării operațiunilor cadastrale si actualizării informațiilor din inventar, reiese ca se impune insusirea suprafețelor amenajate existente pe teren, determinate cu aparatura de specialitate si actualizarea corespunzătoare prin aceeași hotarare de Consiliu Local a Inventarului Bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești si a contractului de concesiune nr.305111/18.12.2003.

Situația a fost prezentata Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, in ședința din 07.03.2018 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea art.l al Hotărârii nr.220/01.09.2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind

concesionarea unei suprafețe de teren din sistematizarea accesului la Supermarketul S.C. Kaufland Romania SCS)


/ A , ..........\

, O' X

Șoseaua Vestului1,^ țnr., 9pfpțertțrd TERRA INVEST &£V(actual: SC.;

7^7

A /     *'■                 a?


Director Executiv, Carmen Daniela BUCURDirector Executiv Adjunct,

Amedeo Florin TĂBÎRCĂ


Șef Serviciu SIEB, Gabriela MÎNDRUȚIU

Șef Serviciu SC, Viorica PATRASCU ■

ȘePServiciu SIB, Mădălin NFGOIȚĂ


AVIZATDirecția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,

Andreea Mihaela Cri stea


Direcția Economică, irecto;- Executiv, a GavrilăDirecția Generala de Dezvoltare Urbana Arhitect Sef arh. Cristina Hertiaz

întocmit:

Seceleanu Andrea Luiza, \ Fleschner Bogdan Traiaiî’tV’Șrf Trofin Cristina Dcnisa

CONSÎLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


...........

/x. V4 \ Vi COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTREPOPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE, k OPERAȚIUNI COMERCIALE        \

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotarare privind modificarea art.l ai Hotărârii nr.220/1.09.2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind concesionarea unei suprafețe de teren din Șoseaua Vestului, nr.9, pentru sistematizarea accesului la Supermarketul S.C. TERRA INVESTS.R.L. (actual S.C. Kaufland Romania Societate în Comandită)