Hotărârea nr. 97/2018

Hotãrârea nr. 97 privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 230

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 97 privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului situat în Ploiești, str. Rudului, nr.230

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 70/5.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 230;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 14.02.2018;

Luând în considerare faptul că imobilul - teren ce va face obiectul prezentei hotărâri este înscris în Cartea funciară nr.133539 a UAT Ploiești, cu număr cadastral 133539;

Luând în considerare Hotărârea nr. 21/29.01.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind acordul de principiu pentru semnarea protocolului de predare-primire a imobilului-teren situat in Ploiești, str. Rudului, nr. 230 și prevederile Hotărârii nr.500/20.12.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind modificarea art.2 al Hotărârii nr. 21/29.01.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești,

Având în vedere procesul-verbal de predare-primire înregistrat la S.C. Romarta S.A. sub nr.01/9.01.2018 și la municipiul Ploiești sub nr.609/10.01.2018;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

Potrivit prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare;

A

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului aferent imobilului situat în Ploiești, str. Rudului, nr.230, în suprafață de 17.311 mp, identificat în planul anexă nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018


DE ȘEDINȚĂ, iculae BOTEZ


Contrasemnează

SECRETAR,

Laurentiu D


Nr. cadastral

Suprafața mașinala

Adresa imobilului

17311 mp

STR. RUDULUI NR. 230, INTRAVILAN

133539


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (leii

Mențiuni

1

Cc

17311

Total

17311

3MÎ0C


3mx>CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului situat în Ploiești, str.Rudului, nr.230

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

A

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat cu modificările si completările ulterioare S.C.Mercur S.A a fost somata in anul 2007 sa procedeze la predarea terenurilor pentru care nu a obtinut certificat de atestare a dreptului de proprietate pe baza de protocol către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Având in vedere faptul ca societatea nu a procedat la predarea terenurilor menționate a fost promovata acțiunea in instanța privind 45revendicarea imobiliara” formulata de municipiul Ploiești, in contradictoriu S.C.Romarta S.A.(fosta S.C.Mercur S.A, pana in 2007), pentru imobilul-teren situat in Ploiești, str.Rudului, nr.230.

La termenul din 11.01.2016 acțiunea menționata a fost anulata ca netimbrata, municipiul Ploiești neachitand taxa de timbru, întrucât anterior acestui termen prin adresa nr.6360/2015 S.C. Romarta S.A. a solicitat predarea pe cale amiabila a terenului care facea obiectul litigiului.

Ca atare, în data de 21.01.2016 a fost aprobată Hotărârea nr.21 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind acordul de principiu pentru semnarea protocolului de predare-primire a imobilului-teren situat în Ploiești, str.Rudului,

nr.230 modificată prin Hotărârea nr.500/20.12.2017 a municipiului Ploiești.


_____

*W/      /■/■•'.■■■/■ ‘ J

O rff /.           ■-

După Îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate imobiliară impuse de , realitatea cadastrală a fost întocmit și încheiat procesul verbal de predare-primirc/ înregistrat la S.C.Romarta S.A. sub nr.01/9.01.2018 și la municipiuhpioieștijiub nr.609/10.01.2018.

Ca atare, supunem spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU NR. 'țO/


George Pană


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului situat în Ploiești, str.Rudului, nr.230

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

/X

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat cu modificările si completările ulterioare S.C.Mercur S.A a fost somata in anul 2007 sa procedeze la predarea terenurilor pentru care nu a obtinut certificat de atestare a dreptului de proprietate pe baza de protocol către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Ținând cont de faptul ca societatea nu a procedat la predarea terenurilor menționate a fost promovata acțiunea in instanța privind ”revendicare imobiliara” formulata de municipiul Ploiești, in contradictoriu S.C.Romarta S.A.(fosta S.C.Mercur S.A, pana in 2007), pentru imobilul-teren situat in Ploiești, str.Rudului, nr.230.

La termenul din 11.01.2016 acțiunea menționata a fost anulata ca netimbrata, fapt atestat de certificatul de grefa din data de 13.01.2016, municipiul Ploiești neachitand taxa de timbru întrucât anterior acestui termen prin adresa nr.6360/2015 S.C. Romarta S.A. a solicitat predarea pe cale amiabila a terenului care facea obiectul litigiului, sens in care a solicitat ’ ’ un act administrativ al Consiliului Local Ploiești in baza caruia sa se poata realiza predarea efectiva”.

Ca atare, in data de 14.01.2016 a avut loc o intalnire comuna cu reprezentanții acestei societăți, in cadrul careia, s-au analizat aspectele incidente in speța si s-a constatat ca prima etapa care trebuie îndeplinita este promovarea unui proiect de

hotarare al Consiliului Local al municipiului Ploiești „privind exprimar^^^iilui de principiu pentru semnarea protocolului de predare- primire a imoM^ut-^r^îsituat in Ploiești, str.Rudului, nr.230”, ulterior urmând să se procedezel^incM^Me.a\’^i protocolului de predare- primire si la includerea imobilului-teren in domeniul prjyar ) >j al municipiului Ploiești.                                                              A **

In data de 29.01.2016 Consiliului Local al municipiului Ploiesțl^ap.p$^| Hotărârea nr.21 privind acordul de principiu pentru semnarea protocdmfm de predare- primire a imobilului- teren situat in Ploiești, str.Rudului, nr.230.

Prin adresa nr. 16718/2.08.2017 S.C.Romarta S. A. a inaintat spre verificare un drafit al procesului -verbal de predare-primire a terenului situat în Ploiești, str.Rudului, nr.230.

Prin Hotărârea nr.500/20.12.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat modificarea art.2 al Hotărârii nr.21/29.01.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești în sensul că a fost Împuternicit Primarul municipiului Ploiești să semneze protocolul de predare - primire pentru imobilul-teren situat în Ploiești, str.Rudului, nr.230.

Imobilul teren în suprafață de 17.311 m.p. din măsurători, (suprafața in acte de 17.322 m.p.), situat în Ploiești, str. Rudului nr. 230, jud. Prahova este inscris in Cartea Funciara nr. 133 539 (nr. CF vechi 5078) aU.A.T. Ploiești, având nr. cadastral 133539 (număr cadastral vechi 6645.

Potrivit documentelor emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, respectiv, încheierea nr. 45175 emisă în data de 26.06.2017, planul de amplasament si delimitare a imobilului vizat de O.C.P.I.-Prahova in data de 23.06.2017, Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr.94645 emis in data de

  • 17.10.2017, Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr.94643 emis in data

  • 17.10.2017, Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr.94636 emis in data

  • 17.10.2017, Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr.94642 emis in data

  • 17.10.2017, Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr.94638 emis in data

  • 17.10.2017, Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr.94640 emis in data

  • 17.10.2017, pe imobilul -teren in suprafața de 17.311 mp identificat cu numărul cadastral 133539 sunt amplasate următoarele construcții:

- construcția CI- spațiu administrativ, Suprafața construita la sol de 197 mp, suprafața construita desfasurata de 197 mp, (fosta C3), înscrisa in Cartea funciară numărul 133539-CI cu număr cadastral 133539-CL

Construcția este in proprietatea S.C.Paulus S.R.L in baza contractului de vanzare cumpărare nr.3730 din 18.10.2007 emis de NP Minea Octavian asa cum este menționat in Extrasul de carte Funciara nr.94643 emis de OCPI Prahova in data de 17.10.2017 unde se precizează si dreptul de folosința al S.C. Paulus S.R.L. asupra terenului aferent;

- construcția C2-atelier, (fosta C4), cu suprafața construita la sol db^ljimtp,^ Suprafața construita desfasurata de 141 mp, inscrisa in Cartea funciar^^^rui\t* 133539-C2 cu număr cadastral 133539-C2.                         ©3/

Construcția este in proprietatea S.C.Paulus S.R.L in baza contactului de j vanzare cumpărare nr.3730 din 18.10.2007 emis de NP Minea Octavian â^ă^pm e^goV' menționat in Extrasul de carte Funciara nr.94636, emis de OCPI Prahova îrbdata db ' 17.10.2017 unde se precizează si dreptul de folosința al S.C. întreprinderea de Construcții si Servicii Termaserv S.R.L. asupra terenului aferent;

-construcția C5-garaj cu suprafața construita la sol de 212 mp, Suprafața construita desfasurata de 212 mp, inscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C5, cu număr cadastral 133539-C5.

Construcția este in proprietatea Paulus S.R.L conform contractului de vanzare autentificat de Biroul Individual Notarial Minea Octavian prin încheierea de autentificare nr.842/02.04.2015, asa cum este menționat in Extrasul de Carte Funciara nr.94642, emis de OCPI Prahova in data de 17.10.2017.

- construcția C8-magazie, cu suprafața construita la sol de 55 mp, Suprafața construita desfasurata de 55 mp, inscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C8, cu număr cadastral 133539-C8.

Construcția este in proprietatea Roma Emil Alexandru SRL conform actului notarial nr.2912/25.08.2015 autentificat de Notar Public Neculae Aurelian asa cum este menționat in Extrasul de carte Funciara nr.94638, emis de OCPI Prahova in data de 17.10.2017.

- construcția C9-birou, spațiu bar, cu suprafața construita la sol de 114 mp, inscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C9 cu număr cadastral 133539-C9, Construcția este in proprietatea soților Ionita Paul si Ionita Aneta, in cota parte de !4 si a lui Ghita George Alin, in cota parte de V2, conform contractului de vanzare autentificat de Biroul Notarial Individual Neculae Aurelian, prin incheierea de autentificare nr. 1002/08.04.2015, asa cum este menționat in Extrasul de Carte Funciara nr.94640, emis de OCPI Prahova in data de 17.10.2017.

/X

In afara mențiunilor din extrasele de carte funciară pentru informare actualizate, amintite mai sus, nu există alte sarcini/forme contractuale, etc., care să afecteze prezentul imobil.

După indeplinirea tuturor formalităților de publicitate imobiliară impuse de realitatea cadastrală a fost întocmit și încheiat procesul verbal de predare-primire înregistrat la S.C.Romarta S.A. sub nr.01/9.01.2018 și la municipiul Ploiești sub nr.609/10.01.2018.

o

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului*Servicii   \

către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni ^Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 14.02.2018, a avizaht favorabil propunerea inițierii unui proiect de hotarare referitor la includerea în ^Inventarul, 4 / bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a tereMlui șițuaf ■ ‘ în Ploiești, str.Rudului, nr.230.

Direcția Gestiune Patrimoniu,

Director Executiv, Carmen Daipjela BucurDirector Executiv Adjunct,

Amedeo FlorinJTabirca

Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


Direcția Economica, Director Executiv, iăha Ileana GavrilăAVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director executiv,

Andreea Mihaela Cristea

întocmit:

Seceleanu AndreaîLyiza

ROMARTA S.A.


încheiat astăzi


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

_________ -7 ,<?'/                  \r..

PROTOCOL DE PREDARE -PRIMIRE p

10 "Ol* tuijj


S.C. ROMARTA S.A. punct de lucru: Ploiești •MIRARE Nr O?

IEȘIRE r----


In confo -mitate cu prevederile Hotărârii nr.: Ziua ț/J.      IalAaw?^ ipiului Ploiești, privind acordul de


mitate cu prevederile Hotărârii nr.21/29.01.2016 a Consiliului __                                  ’ principiu pentru semnarea protocolului de predare-primire a imobilului-teren situat in Ploiești, str.Rudului,

nr.230și prevederile Hotărârii nr.500/20.12.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind modificarea art.2 al Hotărârii nr.21/29.01.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești,

In temeiul art.4 alin.2 din Hotararea Guvernului României nr. 834/1991

privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare,

se încheie prezentul

PROTOCOL DE PREDARE- PRIMIRE

între :

Romarta S.A., cu sediul in Bd. Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Building, et.l, Birou 1B2, Sector 2 București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/6671/2001, având Cod Unic de înregistrare RO 14064659, in calitate de succesoare a societății cu capital de stat Mercur SA , care a fuzionat prin absorbție cu Romarta SA in anul 2007, conform proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1474/10.05.2007, prin împuternicit domnul Tudor Buzoianu, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/27.07.2017, care predă,

Și

Municipiul Ploiești, prin reprezentantul său legal domnul Primar Adrian Florin Dobre, care preia

imobilul teren în suprafață de 17.311 m.p. din măsurători, (suprafața in acte de 17.322 m.p.), situat în Ploiești, str. Radului nr. 230, jud. Prahova având nr. cadastral 133539 (număr cadastral vechi 6645) înscris in Cartea Funciara nr.133539 (nr. CFvechi 5078) a U.A.T. Ploiești.

Potrivit documentelor emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, respectiv, încheierea nr. 45175 emisă în data de 26.06.2017, planul de amplasament si delimitare a imobilului vizat de O.C.P.I.-Prahova in data

de 23.06.2017, Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr.94645 emis in data

de 17.10.2017, Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr.94643 emis in data

de 17.10.2017, Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr.94636 emis in data

de 17.10.2017, Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr.94642 enij^in data de 17.10.2017, Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr.94638 de 17.10.2017, Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr.94640^m^prd^ta^_ț de 17.10.2017, pe imobilul -teren in suprafața de 17.311 mpyifentificatjcd.-, numărul cadastral 133539 sunt amplasate următoarele construcții:               JS*.

  • - construcția CI- spațiu administrativ, Suprafața construita la sol de .197 mp, suprafața construita desfasurata de 197 mp, (fosta C3), inscrisa in Cartea funciară numărul 133539-CI cu număr cadastral 133539-C1.

Construcția este in proprietatea S.C.Paulus S.R.L in baza contractului de vanzare cumpărare nr.3730 din 18.10.2007 emis de NP Minea Octavian asa cum este menționat in Extrasul de carte Funciara nr.94643 emis de OCPI Prahova in data de 17.10.2017 unde se precizează si dreptul de folosința al S.C. Paulus S.R.L. asupra terenului aferent;

  • - construcția C2-atelier, (fosta C4), cu suprafața construita la sol de 141 mp, Suprafața construita desfasurata de 141 mp, inscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C2 cu număr cadastral 133539-C2.

Construcția este in proprietatea S.C.Paulus S.R.L in baza contractului de vanzare cumpărare nr.3730 din 18.10.2007 emis de NP Minea Octavian asa cum este menționat in Extrasul de carte Funciara nr.94636, emis de OCPI Prahova in data de 17.10.2017 unde se precizează si dreptul de folosința al S.C. întreprinderea de Construcții si Servicii Termaserv S.R.L. asupra terenului aferent;

-construcția C5-garaj cu suprafața construita la sol de 212 mp, Suprafața construita desfasurata de 212 mp, inscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C5, cu număr cadastral 133539-C5.

Construcția este in proprietatea Paulus S.R.L conform contractului de vanzare autentificat de Biroul Individual Notarial Minea Octavian prin încheierea de autentificare nr.842/02.04.2015, asa cum este menționat in Extrasul de Carte Funciara nr.94642, emis de OCPI Prahova in data de 17.10.2017.

  • - construcția C8-magazie, cu suprafața construita la sol de 55 mp, Suprafața construita desfasurata de 55 mp, inscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C8, cu număr cadastral 133539-C8.

Construcția este in proprietatea Roma Emil Alexandru SRL conform actului notarial nr.2912/25.08.2015 autentificat de Notar Public Neculae Aurelian asa cum este menționat in Extrasul de carte Funciara nr.94638, emis de OCPI Prahova in data de 17.10.2017.

- construcția C9-birou, spațiu bar, cu suprafața construita la sol de 114 mp, inscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C9 cu număr cadastral 133539-C9, Construcția este in proprietatea soților Ionita Paul si Ionita Aneta, in cota parte de Vi si a lui Ghita George Alin, in cota parte de 14, conform contractului de vanzare autentificat de Biroul Notarial Individual Neculae Aurelian, prin incheierea de autentificare nr. 1002/08.04.2015, asa cum este menționat in ExtrasuUde^Carte Funciara nr.94640, emis de OCPI Prahova in data de 17.10.2017.

A                                                                                                                                                                                                         jZ <4* /      :*»            . •••-!      \        ••

In afara mențiunilor din extrasele de carte funciară pentru informare; ; actualizate, amintite mai sus, nu există alte sarcini/forme contractuale; etc., cate să;;' afecteze prezentul imobil.                                        V,

Pe terenul care face obiectul prezentului protocol de predare-primire, în afara construcțiilor sus menționate nu există nici o altă construcție/amenajare proprietatea Romarta S.A. sau a unor terți.

Prezentul protocol de predare - primire a fost încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

AM PREDAT,

ROMARTA S.A.
Director Executiv,

carmen Daniela bucur


DirectorExecutiv Adjunct, AMEDEOFLQRFN TABÎRCĂ

Șef Serviciu, GABRIELA MINDRUTIU

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

ANDREEA MIHAELA CRISTiA
Direcția Economică,  Director Executiv,  VIO&EL BOȘTINĂ

ROMÂNIA                                             --iî'

JUDEȚUL PRAHOVA                         J V! Z Ăf P  IT RU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI j

HOTĂRÂREA NR. 21          ( V

privind acordul de principiu pentru semnarea protocolului de predare-primire a imobilului-teren situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 230

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma , Marilena Stanciu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan și Gheorghe Popa și Raportul specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, privind acordul de principiu pentru semnarea protocolului de predare-primire a imobilului-teren situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 230;

Având în vedere faptul că imobilul - teren ce va face obiectul protocolului sus menționat este înscris în Cartea funciară 133539 cu număr cadastral 6645;

în baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.4 din Hotărârea Guvernului nr.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu Raportul din data de 19.01.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă semnarea protocolului de predare- primire a imobilului- teren situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 230 .

Art.2. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să semneze protocolul de predare - primire a imobilului identificat la art. 1.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 500 privind modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 21/29.01.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind acordarea avizului de principiu pentru semnarea protocolului de predare- primire a imobilului- teren situat în Ploiești, str. Rudului, nr.230

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul specialitate nr. 255/15.12.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 21/29.01.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind acordarea avizului de principiu pentru semnarea protocolului de predare- primire a imobilului- teren situat în Ploiești, str. Rudului, nr.230;

în conformitate cu Raportul din data de 06.12.2017 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 21/29.01.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind acordarea avizului de principiu pentru semnarea protocolului de predare- primire a imobilului- teren situat în Ploiești, str.Rudului, nr.230, în sensul că împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze protocolul de predare - primire pentru imobilul-teren situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 230.

Art. 2 Celelalte articole ale Hotărârii nr. 21/29.01.2017a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind acordarea avizului de principiu pentru semnarea protocolului de predare- primire a imobilului- teren situat în Ploiești, str.Rudului, nr.230 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2017
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții la proiectul de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului situat în Ploiești, str.Rudului, nr.230

si a emis:


Data: /A .