Hotărârea nr. 96/2018

Hotãrârea nr. 96 privind modificarea Hotărârii nr. 464/28.11.2017 privind completarea Anexei nr.6 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti cu modificările şi completările ulterioare, cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Piaţa Victoriei, nr. 5, bloc B Est, parter

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 96 privind modificarea Hotărârii nr.464/28.11.2017privind completarea Anexei nr.6 a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str.Piața Victoriei, nr.5, bloc B Est, parter

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 73/05.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu, la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 464/28.11.2017 privind completarea Anexei nr.6 a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str.Piața Victoriei, nr.5, bloc B Est, parter;

A

In conformitate cu Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 21.02.2018;

Având în vedere adresa nr.693/20.12.2017 transmisă de către Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Economice a Primăriei municipiului Ploiești;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

A

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă înlocuirea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 464 din data de 28.11.2017 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu Anexa nr. 1, respectiv cu Anexa nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.464/28.11.2017 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018


PREȘI           DIXȚĂ,

Georgc           BOTEZ

Anexa nr.l la H.C.L. nAnexa nr.6 Ia H.C.L. nr.267/29.11.2006

Alte imobile proprietate privată a Municipiului Ploiești^

Nr.crt.

Adresa imobil

Descriere imobil

Suprafață (m.p.)

Piața Victoriei, nr.5, bloc B Est, Parter

Spațiu cu altă destinație

23,02 m.p (suprafață construită)

23,02 m.p. (suprafață construită desfășurată) 23,02 m.p. (suprafață construită totală)

20 m.p.(suprafață utilă) 0,333% cotă indiviză părți comune calculată

Teren aferent spațiului cu altă destinație, decât aceea de locuință

3,64 m.p.( cotă indiviză teren în folosință calculată)


RELEVEU APARTAMENT sc.l :100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului     V! r'x ! Z

• •r» •?: • ' •               s

132027

1359 mp.

Piața Victoriei.nr.5,bl B Est.Spațiu comerciaiipafter. . —

mun.Ploiești.jud.Prahova                       5*


Cartea funciara colectiva nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individual al Ui

C.F.individualaCota indiviza part! comune calculata: 0.333%

Cota indiviza teren in folosința calculata: 3.64 mp.


Nr.incapere

Denumire încăpere

Suprafața utila fmp.l

1

camera

20.00 mo.

Suprafața utila = 20.00 mp.

Supr.constr. = 23.02 mp.

Supr.constr.desf. = 23.02 mp.

Supr.constr.totala = 23.02 mp.

Executant

Executant: CAPITAN V. VIOREL

Confirm executarea măsurătorilor ia teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren.

Semnătura și ștampila

/     j Data................

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura șt parafa

Data.................

Ștampila BCPI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind privind înlocuirea Anexei nr.l și a Anexei nr.2 ale Hotărârii nr.464/28.11.2017privind completarea Anexei nr.6 a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str.Piața Victoriei, nr.5, bloc B Est, parter

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității menționat în domeniul privat al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea nr.464/28.11.2017 s-a aprobat completarea Anexei nr.6-Alte imobile proprietate privată a Municipiului Ploiești cu o noua poziție cuprinzând imobilul situat în Piața Victoriei, nr.5, bloc B Est, Parter, descris în Anexa nr.l și identificat conform releveului- Anexă nr.2 la hotărârea mai sus menționată.

9

Prin adresa nr. 693/20.12.2017 Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Economice a comunicat faptul că pentru actualizarea evidențelor contabile este necesară și comunicarea suprafeței construite desfășurate a imobilului, suprafață nemenționată inițial în elementele de identificare ale imobilului.

Astfel, prin adresa nr.800/23.01.2018 S.C. SURFER VIOTOP S.R.L. reprezentată de ing. Topo Capitan V. Viorel a transmis releveul spațiului comercial cu mențiunile suplimentare: suprafață construită și suprafață construită desfășurată.

Conform releveului, suprafață construită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str.Piața Victoriei, nr.5, bloc B Est, parter este de 23,02 m.p., suprafața construită desfășurată este de 23,02 m.p., suprafața utilă este de 20,00 m.p., suprafață construită totală este de 23,02 m.p., cota indiviză părți comune calculată: 0,333%,. și cota indiviză teren în folosință calculată: 3,64 m.p.

Având în vedere cele menționate mai sus se impune înlocuirea Anexei nr.l și a Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 464 din data de 28.11.2017 a Consiliului Local ai Municipiului Ploiești cu Anexa nr.l respectiv cu Anexa nr.2 la prezentul proiect de hotărâre, anexe întocmite potrivit elementelor de identificare care rezultă din planurile realizate în urma măsurătorilor de specialitate efectuate de S.C. SURFER VIOTOP S.R.L. reprezentată de ing. Topo Capitan V. Viorel în care sunt cuprinse și suprafața construită, respectiv suprafață construită desfășurată a imobilului.


Ca atare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Lo^al^'^m^piului Ploiești prezentul proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei nr.l și a Anexei nr.2 ale Hotărârii nr.464/28.11.2017 privind completarea Anexei nr.6 a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str.Piața Victoriei, nr.5, bloc B Est, parter.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.73/05.03.2018


RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotărâre privind privind înlocuirea Anexei nr.l și a Anexei nr.2 ale Hotărârii nr.464/28.11.2017privind completarea Anexei nr.6 a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str.Piața Victoriei, nr.5, bloc B Est, parter

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității menționat în domeniul privat al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea nr.464/28.11.2017 s-a aprobat completarea Anexei nr.6-Alte imobile proprietate privată a Municipiului Ploiești cu o noua poziție cuprinzând imobilul situat în Piața Victoriei, nr.5, bloc B Est, Parter, descris în Anexa nr.l și identificat conform releveului- Anexă nr.2 la hotărârea mai sus menționată.

Prin adresa nr. 693/20.12.2017 Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Economice a comunicat faptul că pentru înregistrarea în evidența contabilă este necesară și comunicarea suprafeței construite desfășurate a imobilului, suprafață nemenționată inițial în elementele de identificare ale imobilului.

Astfel, prin adresa nr.800/23.01.2018 S.C. SURFER VIOTOP S.R.L. reprezentată de ing. Topo Capitan V. Viorel a transmis releveul spațiului comercial cu mențiunile suplimentare: suprafață construită și suprafață construită desfășurată.

Conform releveului, suprafață construită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str.Piața Victoriei, nr.5, bloc B Est, parter este de 23,02 m.p., suprafața construită desfășurată este de 23,02 m.p., suprafața utilă este de 20,00 m.p., suprafață construită totală este de 23,02 m.p., cota indiviză părți comune calculate: 0,333%, și cota indiviză teren în folosință calculată: 3,64 m.p.

între municipiul Ploiești și S.C. DONER HOUSE AMS EXIM S.R.L. este încheiat contractul de închiriere nr.l6956/03.08.2017 care prevede la articolul 7 litera f) faptul că, locatarul se obligă să efectueze operațiunile de publicitate imobiliară pe cheltuială proprie, fără posibilitatea recuperării sumelor cheltuite de la bugetul local.

Având în vedere cele menționate mai sus se impune înlocuirea Anexei nr.l și a Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 464 din data de 28.11.2017 a             Local al

■o


Municipiului Ploiești cu Anexa nr.l respectiv cu Anexa nr.2 la^}^ezentul/:proiect de hotărâre, anexe întocmite potrivit elementelor de identificare c^^rezîiîtăTdin'p^nurile realizate în urma măsurătorilor de specialitate efectuate de SVGr SWO®R wIOTOP S.R.L. reprezentată de ing. Topo Capitan V. Viorel în care suM'ddpr^ișe/ și^suprafața construită, respectiv suprafață construită desfășurată a imobilului.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimonîiîluif'Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care, în data de 21.02.2018 a avizat favorabil promovarea unui proiect de hotărâre corespunzător.

Director Executiv,


Carmen D^iela Bucur

Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabrie'a Mîndruțiu tK/

Șef Serviciu S.I.B.,


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,


Director Executiv,

Andreea Mihaela Cristea

Direcția Economică,


Director Executiv,

Mariana Ileana GavrilăCătre,

Direcția Gestiune Patrimoniu

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri


Prin prezenta va comunicam ca nu putem actualiza evit enta contabila conform adresei

267 / 29.11.2016 este inscrisa ci in % respectiv 0,333% .


dumneavoastră nr. SIEB 953 / 08.12.2017 deoarece in H.C.L. nr. Su= 20 mp , iar cota indiviza parti comune nu este exprimata in mp


Prina adresa DE 70 / 02.03.2017 v-am comunicat ca in conformitate cu Legea nr. 207

1 din 6 ianuarie 2016 pentru


72015 privind   Codul de procedura fiscala, precum si H.G. nt.

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/\ 015 privind Codul fiscal care prevăd la Capitolul II Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri


secțiunea 2 si secțiunea 3 ca


“ valoarea imozabila a clădirii se va determina prin înmulțirea sd irafetei construite desfășurate a acesteia, exprimata in metri patrati actualizarea suprafețelor rezultate din măsurătorii si intabulari , transmise spre inregistrare Direcției Economice sei va face cu suprafața construita desfasurata.                                                               1


Totdata va rugam sa demarați procedura de măsurare si ir tabulare a tuturor constructiior ii conformitate cu noile prevederi < plicarea al acestuia im adresa dumneavoastră nr.


apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiești in ale Codului de procedura fiscala si ale normelor metodologice de i

Având in vedere cele menționate mai sus va return


953/08.12.2017 si va rugam sa ne comunicați pentru înregistrare^

construita desfasurata conform atribuțiilor ce va revin .

Va mulțumim pentru colaborare si intel<igere.

Director


in evidenta contabila suprafața


__Bostinți


Executiv

Vi orei


Nume, prenume


Funcția publica


Semo-văra


Data


ELABORAT Botezatu Alina Mioara Consilier


VERIFICAT Taracila Manuela


Sef Serviciul Financiar Contabilitate


20.12,2017


20.12.2017


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI /        <

jy                  '* * - '’i5> • 'l l

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2                  S i/ -

\r>- ? ■ ■ ■ •...•7"           >

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI/ SE&VICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICUl/fURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind înlocuirea Anexei nr. 1 și a Anexei nr.2 ale Hotărârii nr. 464/28.11.2017 privind completarea Anexei nr.6 a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str.Piața Victoriei, nr.5, bloc B Est, parter.


PREȘEDINTE,

cu S te Iun


Dan


SECRETAR,

Stanciu Nlarilena