Hotărârea nr. 95/2018

Hotãrârea nr. 95 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafeţe de teren aferente tonetelor de bilete şi dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” şi transmiterea acestora în concesiunea SC Transport Călători Express SA Ploieşti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 95

privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Mateescu, Sorin Văduva, Bogdan Hodorog și Raportul de specialitate nr. 41/14.02.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Văzând Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Având în vedere Procesul verbal și Raportul din data de 14.02.2018 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă modificarea art. 5 și art. 6, precum și a Anexei nr, 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în sensul că denumirea „ACT ADIȚIONAL NR. 9” se înlocuiește cu „ACT ADIȚIONAL NR. 10”.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sor n Niculae BOTEZ
Contrasemnează

SECRETAR, Laurenț u BIȚICONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date, prin lege, în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 s-a aprobat,includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Totodată, s-a aprobat modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 425/2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 462/28.11.2017 a constituit-o Actul adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/01.11.2013

Prin scrisoarea nr. 907/ 12.01.2018 S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a comunicat faptul că în urma emiterii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 320/01.09.2017 a fost întocmit și semnat Actul adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 18579/01.11.2013. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor si dispeceratelor în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești ar fi trebuit înregistrat actul adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport nr. 18579/04.11.2013, astfel că această hotărâre necesită o modificare.

Având în vedere cele prezentate, se impune modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor si dispeceratelor în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești, în sensul că denumirea „ACT ADIȚIONAL NR.9” se înlocuiește cu „ACT ADIȚIONAL NR. 10”.

Drept urmare, este necesara și modificarea in mod corespunzatofa aht. 5 și',arțU-6 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/2ț®^L.2|0jț^șpiivSiJ includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor si dispeceratelor ^Ihțîept^riîl bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești.

Față de cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Consilieri:
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU NR. U /          _______


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date, prin lege, în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 s-a aprobat,includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Totodată, s-a aprobat modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 425/2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 462/28.11.2017 a constituit-o Actul adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/01.11.2013

Prin scrisoarea nr. 907/ 12.01.2018 S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a comunicat faptul că în urma emiterii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 320/01.09.2017 a fost întocmit și semnat Actul adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 18579/01.11.2013. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor si dispeceratelor în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești ar fi trebuit înregistrat actul adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport nr. 18579/04.11.2013, astfel că această hotărâre necesită o modificare.

■' < Ă >■

Având în vedere cele prezentate, se impune modificarea ^neX^Ț^f. o- |a ârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462'2^41.2017 pi^fnd

“ • • ■         *     ■ ■             i dispecerât^x.’.îniLi1yeij'1 *

1   ■    T-%1              *' ivL'IV fc ' *■ *


Hotărârea

includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor si dispecerâ^^Ț-^dri^^âTil bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploieștii’{jS'iSgnsm Câ denumirea „ACT ADIȚIONAL NR.9” se înlocuiește cu „ACT ADIȚIONAL NR. 10”.

Drept urmare, este necesara și modificarea in mod corespunzător a art. 5 și art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor si dispeceratelor în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR EXECUTIV, CarmetȚDaniela Bucur

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu


VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC - CONTENCIOS,


ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


Andreea Mihaela Crist^a


DIRECȚIA ECONOMICĂ I DIRECTOR EXECUTIV,

Mantia ^eana Gavrîlăîntocmit: Cristina Denisa Trofîn


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 14.02.2018

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

.■IV1

Cap. I - Compartimentul evidenta si administrare fond locativ

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării unei locuințe atribuita unui chiriaș cu alta locuința vacanta de aceeași categorie.____________

COMISIE


Văduvă Sorin


Cap. II - Compartimentul Publicitate. Valorificare Patrimoniu2. Proiect de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Sanda lancu Valentin a suprafeței de teren de 582,00 m.p., situat în Ploiești, str. Bustenari nr. 39, cu nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382,

COMISIE

Aviz 1 Aviz pozitiv i negativ

,         . -r

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

Lt-Si                i~ 4

i '•?; :       • :/ » 1

Stanciu Marilena

]

. ... .       W

Vîscan Robert

1

! Dragulea Sanda

i

: Mateescu Marius

1 Văduvă Sorin

j

1

Hodorog Bogdan

■ Rezultat

L. .

Cap. V - Serviciul Contracte

1. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în

concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești | COMISIE f Danescu Ștefan


Stanciu Marilena


Vîscan Robert! Dragulea Sanda j Mateescu Marius

Văduvă Sorin


1

j Hodorog Bogdan

i Rezultat               "j


i

ȘFXTJLNFA E-SOLICITĂRI DIVERSE

CAPITOLLLI-

I.       C«privire la solicitarea înaintata de către doamna Constantinovici Loredana,

referitoare la cumpărarea sau închirierea unui loc de parcare situat in parcarea amenajata din Ploiești, Aleea Gageni, intre bl.124 si bL125, va comunicam următoarele:

Prin adresa înregistrata la municipiul Ploiești sub nr.22922/2017, doamna Constantinovici Loredana, a solicitat cumpărarea sau închirierea unui loc de parcare situat in parcarea amenajata din Ploiești, Aleea Gageni, intre bl. 124 si bl. 125.

Menționam faptul ca suprafața de teren ce face obiectul solicitării susmenționate figurează pe planul Theotop cu indicațivul Cp (Construcții Parcuri) si afecteaza Spatii verzi intravilane zona blocuri - sector nord - anexa F2, pag.801, poz.l - Blocuri Nord.

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii de Guvern nr.548/08.07.1999,

5

-?tr-7

p-----r--„„

' yr,^u.cn^~ -~r^io3i-r^-                        ----

ZZZZZZZZi^fc^Z^.^Z^^LZ^lZZ^ZW^Tr^ Z ^i'

___riiz ■                    ZjSZ/2

ZZZ,.X~Zrz~ '• _J’OZ■ Z2’_ZZ~TZZ Z^ZZZZ^ZZZZZfȘ^Z^Z^g a, - c         L:/-ca'^ -L<F            -

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri:

k s

Danescu Ștefan

., i()Z

Stanciu Marilena |Lwvl^Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

■ ^UNlCIPiL/L PLOȚeștT’

Referitor la adresam. 800/21,12.2017:


înregistrare j

1................. 907 j

Va comunicam faptul ca in urma emiterii H.C.L. nr. 320 / 01.09.2017 a fost întocmit si semnat actul adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport nr, 18579/01.11.2013.

Prin H.C.L. nr. 462 / 28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor si dispeceratelor in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești ar fi trebuit înregistrat actul adițional nr. 10 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport nr. 18579 / 04.11.2013, astfel ca aceasta hotarare necesita o modificare .

Atașam copia Actului Adițional nr. 9 înregistrat la Municipiul Ploiești sub nr. 19097 din data de 04.09.2017.
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

nr. 19097      ' * ‘os_ 2017


S.C. TCE S.A. PLOIEȘTI

NR.7G W<£/

ACT ADIȚIONAL NR. 9 J

la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 320/01.09.2017,

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 2844855, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - Primarul municipiului Ploiești, în calitate de DELEGAT AR, denumit în continuare MUNICIPIU, pe de o parte

si

3

S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Alexandri Nicolae — director general, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR,

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 320/01.09.2017 privind punerea în concordanta a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579 / 04.11.2013 și 21644 / 04.11.2013 cu prevederile art. 1, alin. 4 din H.C.L. ni'. 80 / 12.03.2014, in vederea acoperirii ■ diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de S.C. T.C.E. S.A. pentru transportul de persoane la 31.12.2016, art.l, alin. (1) și (2),

a intervenit prezentul act adițional Ia contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, prin care se modifica prevederile art/7, litih prevăzut la Cap. VI din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. PMP 18579/04.11.2013 și cu nr.TCE SA Ploiești 21644/04.11.2013, după cum urmează:

Art. 1. (1) Art. 7, lit.h prevăzut la Cap. VI, va avea următorul conținut:

” sa supună aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești tarifele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, propuse de către Operator in baza legislației in vigoare, precum si sumele necesare pentru protecția sociala a anumitor

Z’ £■/' r ■■ • ■-. />fo

[   —' ■    ...■■•  ■■;    ; l

i c c • ’ •        • •           ■’ ■• î

categorii de calatori prevăzute de lege sau acte normative locale și carele asigură, după caz, de la bugetul de stat sau bugetul local. Totodată va supune aprdEăfii •.C’op'silRyfiî Local al Municipiului Ploiești aprobarea diferenței dintre costurile înregistrate''de Operator si veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane, precum si pentru asigurarea suportabilității costurilor. de către utilizatori, susținerea si încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale in vigoare.

Suma reprezentând acoperirea financiara a diferenței dintre cheltuieli si venituri va fi decontata de Municipiul Ploiești după efectuarea unei expertize contabile ce va fî efectuata pe cheltuiala S.C. T.C.E. S.A. Ploiești de către un expert extern autorizat. Procedura de acordare a diferenței dintre costurile înregistrate de Operator si veniturile efectiv încasate se va menține pana la încheierea unui contract de delegare in conformitate cu Regulamentul 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului”.

(2) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 462


privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor d^4Ștet^ și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public ât municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport/ Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda. Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 212/20.11.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 15,11.2017 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr.I8579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express SA. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, identificate conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă completarea Anexei E a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public ai municipiului Ploiești” cu o poziție nouă, identificată potrivit Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. Aprobă transmiterea în concesiune către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a suprafețelor de teren menționate la art.l.

Art. 4. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul

Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,lîncheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A,''Ploiești, jpotriy'iț art. 1 si art.3 din prezenta hotărâre.                                   /           .-») '>

Art.5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să ^semneze;;Acțul| adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările/Și completările ulterioare, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport. Călători Express S.A. Ploiești, care constituie Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Stabilește ca S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești să achite taxa pentru folosința temporară a domeniului public reprezentând suprafețele de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor identificate în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre, calculată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 429/21.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017 aferentă perioadei de la 01.07.2017 până la data încheierii Actului adițional nr. 9, în termen de 30 de zile dc la data încheierii acestuia.

Art.7. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești’1, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.8. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Nr. W. /VICEPR1MAR.

George Pană


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S,C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitarii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Sistemului de transport public local fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt transmise in concesiune către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare directă a serviciului de transport public local de persoane, precum și a bunurilor proprietate publică sau privată aferente sistemului de transport public local de persoane, după cum urmează:

 • c) dreptul exclusiv, precum și obligația de a presta serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, tramvaie și microbuze, în conformitate cu prevederile stipulate în Caietul de sarcini, anexa nr. I la prezentul contract.

 • d) dreptul și obligația de a administra, de a exploata și de a întreține bunurile proprietate publică și privată care compun infrastructura tehnico-edilitară concesionată, aferentă serviciului, în raza administrativ - teritorială a municipiului Ploiești.

Contractul de delegare a gestiunii prin, concesionare directă a transport public local de persoane, precum și a bunurilor proprietșne^publjcă sat£ \ privată aferente sistemului de transport public local de persoane esp^njaheiaEpe perioadă de 6 ani începând cu data de 04.11.2013.                             ;; 4 *

Redevența anuală se calculează prin aplicarea procentului                  '

totalului veniturilor realizate din prestarea serviciului de transport publicjLcscă^de persoane, respectiv din veniturile încasate din vânzarea biletelor și abonamentelor. In anul 2017 Municipiul Ploiești a încasat de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru contractul nr. 18579/04.11,2013, cuantumul sumei de 2385 lei pentru termenul de plată din data de 31.01.2017 (aferenta sem. II 2016) și cuantumul sumei de 2443 lei pentru termenul de plată din data de 31.07.2017 (aferenta sem. 12017).

Totodată, intre Municipiul Ploiești si S.C. Transport Calatori Express S.A. a fost încheiata convenția nr. 24744/13.04.2017, pentru perioada 01.01.2017-30.06.2017, pentru folosința temporara a terenurilor in suprafața totala de 73,36 mp, situat in Ploiești pe care sunt amplasate tonete de bilete si dispecerate, in vederea desfășurării activitatii de vanzare bilete TCE.

Taxa pentru folosința domeniului public de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești aferenta perioadei 01.01.2017-30.06.2017, cu termen scadent 31.03.2017, calculată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 429/21.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017, este de 24.526,84 lei conform convenției nr. 24744/13.04.2017.

Prin adresele nr. 14743/07.09.2017 si 14743/05.07.2017, S.C. Transport Călători Express S.A a solicitat inițierea procedurii de completare a anexei 3a) la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local, prin adaugarea suprafeței de teren pe care sunt amplasate tonete de bilete si dispecerate necesare desfășurării activitatii de vanzare bilete TCE, ce fac obiectul convenției încheiate cu municipiul Ploiești pentru anul 2017.

Aceste solicitări au fost prezentate si analizate de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal încheiat in data 11.10.2017 a acordat aviz favorabil cu condiția achitării debitelor.

Din verificările efectuate de serviciul de specialitate s-a constatat ca societatea a achitat aceste debite aferente convenției nr. 24744/13.04.2017 încheiata pentru folosința temporara a domeniului public al localității in perioada 01.01.2017-30.06.2017, teren in suprafața de 73,36 mp. pe care sunt amplasate tonete de bilete si dispecerate. Apreciem ca in cazul adoptării prezentei hotarari se impune ca S.C. Transport Călători Express S.A. sa achite taxa pentru folosința temporara a domeniului public al municipiului Ploiești si pentru perioada de Ia 01.07.2017 -pana la data încheierii Actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013. Având in vedere ca terenurile sus-menționate sunt strict necesare desfășurării in bune condiții a activitatii S.C. T.C.E. SA facand parte din sistemul de transport public care deja face obiectul contractului sus-mentionat,se impune completarea anexelor si analizarea prezentului proiect de hotarare in ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Ploiești din luna noiembrie 2017.


întrucât se include o poziție noua in “Inventarul bun domeniul public al municipiului Ploiești, este necesara co Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public a precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Praho^i


Director Executiv,

Carmen Qâhiela BucurDirector Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tahfrca

Șef Serviciu S.C., Viorica Pătrașcu

Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,


Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,

Andreea Mihaela Criitea


Direcția Economică, Director Executiv,


Viorel Boștinăîntocmit: Dumitru Corina r

Trofin Cristina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind includerea unor suprafețe tonetelor de bilete și dispeceratelor în „Inventarul bunurilor domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea

concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitarii administrativ-teritoriaie bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Sistemului de transport public local fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt transmise in concesiune către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, fiind încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013.

Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare directă a serviciului de transport public local de persoane, precum și a bunurilor proprietate publică sau privată aferente sistemului de transport public local de persoane, după cum urmează:

 • a) dreptul exclusiv, precum și obligația de a presta serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, tramvaie și microbuze, în conformitate cu prevederile stipulate în Caietul de sarcini, anexa nr. 1 Ia prezentul contract.

 • b) dreptul și obligația de a administra, de a exploata și de a întreține bunurile proprietate publică și privată care compun infrastructura tehnico-edilitară concesionată, aferentă serviciului, în raza administrativ - teritorială a municipiului Ploiești.

Contractul de delegare a gestiunii prin concesionare directă a serviciului de transport public local de persoane, precum și a bunurilor proprietate publică sau privată aferente sistemului de transport public local de persoane este încheiat pe o perioadă de 6 ani începând cu data de 04.11.2013.

Redevența anuală se calculează prin aplicarea procentului de 0,02% asupra totalului veniturilor realizate din prestarea serviciului de transport public local de persoane, respectiv din veniturile încasate din vânzarea biletelor și abonamentelor. In anul 2017 Municipiul Ploiești a încasat de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru contractul nr. 18579/04.11.2013, cuantumul sumei de 2385 lei pentru termenul de plată din data de 31.01.2017 (aferenta sem. II 2016) și cuantumul sumei de 2443 lei pentru termenul de plată din data de 31.07.2017 (aferenta sem. I 2017). De asemenea, Municipiul Ploiești a încasat de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru convenția nr. 24744/13.04.2017, aferenta perioadei 01.01.2017-30.06.2017, cuantumul sumei de 24.526,84 lei.

Prin adresele nr. 14743/07.09.2017 si 14743/05.07.2017. fkqi lWsport Călători Express S.A a solicitat inițierea procedurii de compleța'țe ^.anexei 3,âj'Ja contractul privind delegarea gestiunii serviciului de transpott^dlrlB^^i,,< pnn adaugarea suprafeței de teren pe care sunt amplasate tonete de bilete SfBsp^.eerate necesare desfășurării activitatii de vanzare bilete TCE, ce fac obieCtuTe^lventiei încheiate cu municipiul Ploiești pentru anul 2017.                          '

Aceste solicitări au fost prezentate si analizate de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului. Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal încheiat in data 11.10.2017 a acordat aviz favorabil cu condiția achitării debitelor.

Din verificările efectuate de serviciul de specialitate s-a constatat ca societatea a achitat aceste debite aferente convenției nr. 24744/13.04.2017 incheiata pentru folosința temporara a domeniului public al Iocalitatii in perioada 01.01.2017-30.06.2017, teren in suprafața de 73,36 mp. pe care sunt amplasate tonete de bilete si dispecerate.

Având in vedere faptul ca pe suprafața totala de teren de 73,36 mp, S.C. Transport Calatori Express S.A. a amplasat tonete de bilete si dispecerate necesare desfășurării activitatii de vanzare bilete TCE, se impune transmiterea acestei suprafețe totale de teren in concesiune către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, precum si modificarea corespunzătoare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești in baza Hotărârii nr. 425/2013 a Consiliului Local Ploiești.

întrucât se include o poziție noua in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, este necesara completarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Având in vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.Mateescu Marius Nicolae /
COMISIA PENTRU VALORIFICAREA

CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind includerea unor suprafețe de teren aferente tunetelor de bilete și dispecerate în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public ai municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C, Transport Călători Express S.A. Ploiești


SECRETAR,StanchvMaHlena

--W'


Anexa nr. 1 la HCL nr.        /.... .E' TS..         .,,

Situația suprafețelor de teren aferente tonetelor de bilete și dispecerate lotr incluse în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al niu^lc^^î^X Ploiești” si transmise în concesiune către S.C. Transport Călători Eît'prWs's?$;A?' '/ -'4 "’     .

Nr.

Crt.

Amplasament

Zona

Suprafața mp.

Observații

1.

B-dul București - Farmacie

B

1,44

TONETA

2.

B-dul Independentei - Mag. Ploiești

A

3

TONETA

3.

B-dul Independentei - Posta Centru

A

1,44

TONETA

4.

B-dul Independentei - Centru - Parc Palat Administrativ

A

1,44

TONETA

5.

B-dul Republicii - 8 Martie

A

1,80

TONETA

6.

B-dul Republicii - statie Mihai Viteazul

A

1,6

TONETA

7.

G-ral Gr. Magheru - cap traseu 5

B

0,72

TONETA

S.

Sos. Nordului - Complex Mic Nord

B

1,44

TONETA

9.

Sos. Nordului - Complex Nord

B

3

TONETA

10.

Sos. Vestului - bl.39

B

8

DISPECERAT

11.

Sos. Vestului - bl.39

B

0,72

TONETA

12.

Sos. Vestului - Malu Roșu

B

8

DISPECERAT

13.

Str. Ana Ipatescu - Rondul I

B

0,72

TONETA

14.

Str. Depoului - Gara de Sud

B

1,44

TONETA

15.

Str. Domnișori - bl. 74

B

1,44

TONETA

1" 16.

Str. Domnișori - Gara de Vest

B

3

TONETA

17.

Str. Dr. Bagdazar - Muzeul de Istorie

A

1,44

TONETA

18.

Str. George Cosbuc - Halele Centrale

A

3

TONETA

19.

Str. Gh. Gr. Cantacuzino Podul înalt

L

C

1,44

TONETA

20.

Str. Marasesli - Școala nr.20

B

0,72

TONETA ”1

21.

Str. Mihai Bravu - bl.Ulei - Lukoil

C

0,72

TONETA î

22.

Str.Gh.Gr. Cantacuzino - Moara

B

1,44

TONETA

23.

Str.Gh.Gr. Cantacuzino - Păltiniș

B

1,80

TONETA i

24.

Str.Malu Roșu - Muntenia

B

1,44

TONETA

. i

25.

Str.Mihai Bravu - UZTEL

D

20

DISPECERAT

26.

I.L. Caragiale - Tache lonescu - Direcția de Sanatate Publica

A

1,44

TONETA I

27.

Șoseaua Vestului cap traseu 44

B

0,72

TONETA

.......... ...........1

Total = 73.36 mp.

Anexa Nr.2 la H.C.L. nr.

Completări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa E)

Nr.

crt.

Codul de clarifica re

Denumirea bunului

Elemente de identificare

-----

Anul dobândirii sau,după caz,al dării

A in folosință

Valoare de inventar

Situație juridică denumire, act proprietate sau alte documente doveditoare i

0

1

2

3

4

5

6

Terenuri aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor T.C.E. -suprafață totală de 73,36 mp

1 .B-dul București - Farmacie, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 2. B-dul Independenței-Magazin Ploiești, suprafața 3 mp pentru tonetă

 • 3. B-dul Independenței-Poștă Centru, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 4. B-dul Independenței-Centru- Parc Palat Administrativ, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 5. B-dul Repubiicii-8 Martie, suprafața 1,80 mp pentru tonetă

 • 6. B-dul Republicii-statuie Mihai Viteazul, suprafața 1,6 mp pt.tonetă

 • 7. str.G-ral Gr.Magheru-cap traseu 5, suprafața 0,72 mp pentru tonetă

 • 8. Șoseaua Nordului-Complex Mic Nord, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 9. Șoseaua Nordului-Complex Mare Nord, suprafața 3 mp pentru

; % > ■ * f *

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică,cu modificările

Ș’ completările f ;tțhjdoare

A. ■■

tonetă

 • 10. Șoseaua Vestului -bloc 39, suprafața 8 mp pentru dispecerat

 • 11. Șoseaua Vestului -bloc 39, suprafața 0,72 mp pentru tonetă

 • 12. Șoseaua Vestului-Malu Roșu, suprafața 8 mp pentru dispecerat

 • 13. str.Ana Ipătescu-Rondul 1, suprafața 0,72 mp pentru tonetă

 • 14. str.DepouIui-Gara de Sud, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 15. str.Domnișori-bloc 74, suprafața 1,44 mp pentru tonetă lâ.str. Domnișori-Gara de Vest, suprafața 3 mp pentru tonetă

 • 17. str.Dr.Bagdazar-Muzeul de Istorie, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 18. str.George Coșbuc -Halele Centrale, suprafața 3 mp pentru tonetă

 • 19. str.Gh.Gr.Cautacuzino-Podul înalt, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 20. str.Mărășești-Școala nr.20, suprafața 0,72 mp pentru tonetă

 • 21. str.Mihai Bravu-Bloc Ulei-Lukoil, suprafața 0,72 mp pentru tonetă

 • 22. str.Gh.Gr.Cantacuzino-Moara, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 23. str.Gh.Gr.Cantacuzino-Păltiniș, suprafața 1,80 mp pentru tonetă

 • 24. str.Malu Roșu-Muntenia, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

 • 25. str.Mihai Bravu-Uztel, suprafața 20 mp pentru dispecerat

 • 26. str.I.L.Caragiale- str.Tache Ionescu-Direcția de Sanatate

1 Publică, suprafața 1,44 mp pentru tonetă

' 27.Șoseaua Vestului-cap traseu 44 - suprafața 0,72 mp pentru

[ tonetă________________ __


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 14743/

ACT ADIȚIONAL NR. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. _ __ /____,

între;

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 2844855, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - Primarul municipiului Ploiești, în calitate de DELEGATAR, pe de o parte, denumit în continuare MUNICIPIU,

Și

S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Gâgeni nr, 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Alexandri Nicolae - Director General, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica Anexa nr. 3a) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, în sensul completării acesteia cu bunurile identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integranta din Hotărârea nr.        /____________a Consiliului Local al

municipiului Ploiești.

Restul clauzelor contractuale prevăzute în Contractul de delegarrTp gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Munioi              nr.

18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, răin^npșe^^,băf6.^

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contrâe(u|\^£'d$leg^e' a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în MuriiHb^-Jț^iești nr. 18579/04.11.2013 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unuT^eĂfru'fiecare parte.

DELEGATAR,

Municipiul Ploiești

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


DELEGAT,

S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești DIRECTOR GENERAL, Nicolae Alexandri

DIRECȚIA GESTIUNE PA TRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

DIRECTOR TEHNIC, Ion Micii

DIRECTOR FINANCIAR, Monica Tănase


SERVICIUL CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Viorel Boștină


BIROU CONTENCIOS,

Monica Manea


Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios,Contracte

întocmit,

Cristina Denisa Trofîn

Anexa nr.Ia ACTUL ADIȚIONAL nr.

Nr.

Crt

Amplasament

Zona

1

1.

B-dui București — Farmacie

B

1>4AA v.

2.

B-dul Independentei - Mag. Ploiești

A

3

3.

B-dul Independentei - Posta Centru

A

1,44

4.

B-dul Independentei - Centru - Parc Palat Administrativ

A

1,44

5.

B-dul Republicii - 8 Martie

A

1,80

6.

B-dul Republicii - statie Mihai Viteazul

A

1,6

7.

G-ral Gr. Magheru - cap traseu 5

B

0,72

8.

Sos. Nordului - Complex Mic Nord

B

1,44

9.

Sos. Nordului - Complex Nord

B

3

10.

Sos. Vestului - bl.39

B

8

11.

Sos. Vestului - bl.39

B

0,72

12.

Sos. Vestului - Malu Roșu

B

8

13.

Str. .Ana Ipatescu - Rondul I

B

0,72

14.

Str. Depoului - Gara de Sud

B

1,44

15.

Str. Domnișori - bl. 74

B

1,44

16.

Str. Domnișori - Gara de Vest

B

3

17.

Str. Dr. Bagdazar - Muzeul de Istorie

A

1,44

18.

Str. George Cosbuc - Halele Centrale

A

3

19.

Str. Gh. Gr. Cantacuzino Podul Înalt

C

1,44

20.

Str. Marasesti - Școala nr.20

B

0,72

21.

Str. Mihai Bravu - bl.Ulei -Lukoil

C

0,7222.

Str.Gh.Gr. Cantacuzino - Moara

B

23.

Str.Gh.Gr. Cantacuzino - Păltiniș

B

24.

Str.Malu Roșu - Muntenia

B

25.

Str.Mihai Bravu - UZTEL

D

26.

I.L. Caragiale — Tache Ionescu - Direcția de Sanatate Publica

A

1,44

27.

Șoseaua Vestului cap traseu 44

B

0,72

Total = 73.36 mp.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIPLOIEțTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA ȘI PROMOVARE OPERA ȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 Ia Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr, 462/28.11.2017 privind includerea unor suprafețe de teren aferente tonetelor de bilete și dispeceratelor în „ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și a emis:


//

PREȘEDINTE,

Danescu Ștefan


SECRETAR.

Stane


Marilena

( UĂfy

Data: /4<^ W