Hotărârea nr. 94/2018

Hotãrârea nr. 94 privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 94


privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 și aprobarea programului de măsuri pentru efîcientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert-Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 194/07.02.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 și aprobarea programului de măsuri pentru efîcientizarea înscrierii datelor în registrul agricol;

în conformitate cu raportul din data de 14.02.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni comerciale;

în temeiul art. 8, alin. (4) din Ordinul nr. 437/2018, pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care prevede ca ,,semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru efîcientizarea acestei activități" ;

Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019 și ale Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare ;

A.

In baza art. 36 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 prevăzută în Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018

X,

PREȘEDI>/TE de ședință, George Sorin Niculae BOTEZ


Contrasemnează: wcr:


AR,

0>â^renț|uDI IU


Având în vedere Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care, la art. 8, alin. 4, prevede ca„semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități”, la nivelul municipiului Ploiești s-a procedat la întocmirea următoarei analize cu privire la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol.

Conform art. 5 alin. 4 din Ordonanța nr 28/2008 privind registrul agricol cu modificările și completările ulterioare ca ,,la orașe, municipii și sectoare ale municipiului Ploiești se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice, precum și acelea care dețin animale pe raza lor admnistrativ teritorială

Referitor la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017, vă aducem la cunoștință următoarele:

A

 • 1.  In prezent la nivelul Municipiului Ploiești sunt constituite un număr de 19 volume de Registru agricol în care:

 • - au fost înregistrate un număr de 14 de poziții noi (14 gospodării);

 • - au fost radiate la cererea persoanelor fizice/persoanelor juridice 2 poziții (2 gospodării);

 • - au fost modificate la cererea persoanelor fizice/persoanelor juridice 3 poziții (3 gospodării).

A

 • 2. In conformitate cu prevederile art. 45 din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, au fost înscrise în registrul agricol un număr de 426 contracte de arendă și acte adiționale la contractele de arendă de prelungire a contractului de arendă sau de încetare a contractului de arendă, care inițial au fost înregistrate în registrul special privind contractele de arendă.

 • 3. în conformitate cu prevederile art. 42 din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019 au fost:

înscrise în registrul agricol un număr de un atestat de producător și un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;

 • -  efectuate completări privind produsele agricole pentru un număr de 8 atestate de producător și 11 carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Anexabrir. 1

- - ' Pag. 2/2

 • 4. Pentru respectarea și punerea în aplicare a programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol aprobat prin HCL nr. 311/2017 s-au întocmit:

 • -  adrese către Serviciul Informatică cu privire la publicarea pe pagina de internet a Municipiului Ploiești a anunțului privind înscrierea datelor în registrul agricol, a tipizatului declarației privind înscrierea datelor în registrul agricol și a listei documentelor ce vor fi atașate acesteia;

 • -  adresă către Camera Notarilor Publici cu privire la deschiderea procedurilor succesorale pentru persoanele defuncte înscrise în Registrul agricol.

 • -  adresă către Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor cu privire la deschiderea procedurilor succesorale pentru persoanele defuncte înscrise în Registrul agricol;

 • -  adresă către Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, Circumscripția Sanitară Veterinară Zonală Ploiești cu privire la identificarea persoanelor care figurează înregistrate cu animale.

  Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


  Șef Serviciu, Oana Laura ConstantinProgram de măsuri

pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol

 • 1. Se vor publica pe pagina de internet prevederile legale specifice și termenele de înregistare în registrele agricole - în termen de 10 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 2. Se vor publica pe pagina de internet formularul tipizat al declarației privind inscrierea în registrul agricol și actele necesare - în termen de 10 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 3. Semestrial se va înainta adresă către Camera Notarilor Publici pentru verificarea dezbaterii succesiunii în registrul de evidența a procedurilor succesorale pentru persoanele decedate înscrise în Registrul agricol - în termen de 20 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 4. Semestrial se va înainta adresă către Serviciul Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor pentru verificarea în registrul de decese a persoanelor decedate înscrise în Registrul agricol - în termen de 20 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

 • 5. Se va înainta adresă către Serviciul Pubic Finanțe Locale în vederea identificării persoanelor care figurează impuse cu terenuri agricole.ROMÂNIA

JUD. PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 și aprobarea programului de măsuri pentru efîcientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Ordinul nr. 1003/2015. pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, la art. 8, alin. 4, prevede ca,.semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru efîcientizarea acestei activități".

J

Având în vedere prevederile legale cuprinse în Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății la proiectul de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 și aprobarea programului de măsuri pentru efîcientizarea înscrierii datelor în registrul agricol,

Față de cele prezentate supunem analizei și aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat


Stanciu Marii enaQl


Mateescu Marius Nicol


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Având în vedere Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care, la art. 8, alin. 4, prevede ca „semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități", la nivelul municipiului Ploiești s-a procedat la întocmirea următoarei analize cu privire la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol.

Conform art. 5 alin. 4 din Ordonanța nr 28/2008 privind registrul agricol cu modificările și completările ulterioare ca „la orașe, municipii și sectoare ale municipiului Ploiești se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice, precum și acelea care dețin animale pe raza lor admnistrativ teritorială".

Referitor la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017, vă aducem la cunoștință următoarele:

 • 1. In prezent la nivelul Municipiului Ploiești sunt constituite un număr de 19 volume de Registru agricol în care:

 • - au fost înregistrate un număr de 14 de poziții noi (14 gospodării);

 • - au fost radiate la cererea persoanelor fizice/persoanelor juridice 2 poziții (2 gospodării);

 • - au fost modificate la cererea persoanelor fizice/persoanelor juridice 3 poziții (3 gospodării).

 • 2. în conformitate cu prevederile art. 45 din Ordinul nr. 1003/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, au fost înscrise în registrul agricol un număr de 426 contracte de arendă și acte adiționale la contractele de arendă de prelungire a contractului de arendă sau de încetare a contractului de arendă, care inițial au fost înregistrate în registrul special privind contractele de arendă.

...

a contractului de arendă, care inițial au fost inregistrate în registrul ^necial'priyîifâA contractele de arendă.                                                   /Lrf           i

3. în conformitate cu prevederile art. 42 din Ordinul


nr. 1003/2015, . p^ntjdi^-aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol peiitrU perid^a7

2015-2019 au fost:


înscrise în registrul agricol un atestat de producător și un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;

- efectuate completări privind produsele agricole pentru un număr de 8 atestate de producător și 11 carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol.

4. Pentru respectarea și punerea în aplicare a programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol aprobat prin HCL nr. 311/2017 s-au întocmit:

 • -  adrese către Serviciul Informatică cu privire la publicarea pe pagina de internet a Municipiului Ploiești a anunțului privind înscrierea datelor în registrul agricol, a tipizatului declarației privind înscrierea datelor în registrul agricol și a listei documentelor ce vor fi atașate acesteia;

 • -  adresă către Camera Notarilor Publici cu privire la deschiderea procedurilor succesorale pentru persoanele defuncte înscrise în Registrul agricol.

 • -  adresă către Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor cu privire la deschiderea procedurilor succesorale pentru persoanele defuncte înscrise în Registrul agricol;

 • -  adresă către Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, Circumscripția Sanitară Veterinară Zonală Ploiești cu privire la identificarea persoanelor care figurează înregistrate cu animale.

 • 5. Program de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol va fi următorul:

Se vor publica pe pagina de internet prevederile legale specifice și termenele de înregistare în registrele agricole - în termen de 10 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

Se vor publica pe pagina de internet formularul tipizat al declarației privind inscrierea în registrul agricol și actele necesare - în termen de 10 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

Semestrial se va înainta adresă către Camera Notarilor Publici pentru verificarea dezbaterii succesiunii în registrul de evidența a procedurilor succesorale pentru persoanele decedate înscrise în Registrul agricol - în termen de 20 zile de la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.

Se va înainta adresă către Serviciul Pubic Finanțe Locale în .vederea identificării persoanelor care figurează impuse cu terenuri agricole.                         7 «v 1

Având în vedere cele expuse, Consiliul Local al Municipiului'PlpieștOebiiip să ducă la îndeplinire prevederile art. 8, alin. 4 din Ordinul nr. 1003/2015.fjferiîgș^al, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități".

Situația a fost prezentată Comisiei de specialitate nr. 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni comerciale, care conform Procesului verbal din data de 14.02.2018 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre în sensul celor menționate mai sus.AVIZAT

Direcția Administrație Publică Juridic Contencios Achiziții Publice Contracte Director Executiv

Andreea Mihaela Cristea


/' te     ........\

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

Hi

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATR

imonSOh^^

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotărâre privind insusirea analizei stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 si aprobarea programului de masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol
Data: