Hotărârea nr. 93/2018

Hotãrârea nr. 93 privind aprobarea schimbării locuinţei atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor locali, Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate nr. 64/05.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie;

Luând în considerare raportul din data de 14.02.2018 al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale precum și procesul verbal al Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii din data de 19.10.2017;

Luând act de faptul că apartamentul 8 situat in Ploiești, blocul T4, str. Amăuți nr.2, aparține domeniului public al statului conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/2015 și apartamentul nr.3 situat în Ploiești, blocul 30F, str. Libertății nr. 1, aparține domeniul privat al statului potrivit Legii nr. 152/1998;

Având în vedere art. 8, alin. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și art. 15 alin. (15), (17) și (19) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

în temeiul art. 36, alin. 1, alin. 5, lit. a, alin 6, lit. a, pct.17, art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă schimbarea locuinței situată în Ploiești strada Libertății nr.l, bl.30F, ap. 3 deținut de dl. Nan Silviu în baza contractului de închiriere nr. 17316/05.10.2012 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Amăuți nr. 2, bl.T4, ap. 8.

/x                           4

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze documentele necesare potrivit prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018

PREȘEDIN George SoriCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE       x     „

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unuicliiriaș cu

altă locuință vacantă de aceeași categorie


în înfăptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

Locuințele pentru tineri destinate închirierii au fost realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și Hotărârii Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare.

în blocurile ANL deținute de Municipiul Ploiești exista locuințe vacante eliberate pe parcursul exploatării (prin predare de către foștii chiriași, în urma unor sentințe etc).

Ca atare, în vederea valorificării acestora, Comisia sociala pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 6028/24.07.2017 s-a întrunit în mai multe ședințe și a solicitat puncte de vedere autorităților de la nivel central.

Această procedură s-a impus întrucât în urma modificărilor Legii nr. 152/1998 art. 8 alin. 6 stabilește „..... Autoritățile administrației publice locale/ale sectoarelor

municipiului București și/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996. republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie. ”

în vederea efectuării unor astfel de schimburi, la Registratura Primăriei Ploiești au fost înregistrate mai multe cereri din partea unor titulari ai unor contracte de închiriere dintre care, o parte au fost respinse întrucât nu se încadrau în prevederile legale, iar o parte din cereri care au fost avizate favorabil de către Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.38 /27.02.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/31.10.2017, in baza cărora s-au încheiat documentele corespunzătoare.

Conform procesului verbal din 19.10.2017 Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii a aprobat efectuarea a 4 schimburi între locuințele deținute în prezent de către persoanele îndreptățite și alte locuințe vacante aflate in evidențele Municipiului Ploiești situate, de asemenea, în blocuri ANL. Au fost notificate cele 4 persoane îndreptățite, din care 3 persoane au refuzat schimbul de locuință, acordul scris fiind primit doar pentru un apartament.

Având în vedere aceste aspecte, supunem spre aprobare Consiliului ’'Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre având ca obiect?efectuarea schimb de locuințe ANL.                                     $ a            ®

unui


ț „ r-..   !;■<         ' /ir

[

Dănescu Ștefan VJ


Vîscan Robert Ionut

9


Mateescu Marius NicolaeMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


' (eh I oî' od


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie

A

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art. 36 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local asigură potrivit competenței sale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

în blocurile ANL deținute de Municipiul Ploiești există locuințe vacante eliberate pe parcursul exploatării (prin predare de către foștii chiriași, în urma unor sentințe etc).

Ca atare, în vederea valorificării acestora, Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 6028/24.07.2017 s-a întrunit în mai multe ședințe și a solicitat puncte de vedere autorităților de la nivel central.

Această procedură s-a impus întrucât în urma modificărilor Legii nr. 152/1998 art. 8 alin. 6 stabilește „ La prelungirea contractelor de închiriere, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București, precum și autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, reevaluează starea civilă a chiriașilor și numărul de persoane aflate în întreținerea lor și, la solicitarea acestora, pot să realizeze un schimb de locuințe cu asigurarea exigențelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996. republicată, cu modificările și completările ulterioare. Schimbul de locuințe se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuințele noi. Unitățile locative supuse schimbului trebuie să facă parte din aceeași categorie de locuințe construite de A.N.L., iar schimbul reprezintă o convenție/un acord între doi chiriași. Autoritățile administrației publice locale/ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie. ”

în vederea efectuării unor astfel de schimburi, la Registratura Primăriei Ploiești au fost înregistrate mai multe cereri din partea unor titulari ai unor contracte de închiriere dintre care o parte au fost respinse întrucât nu se încadrau în prevederile legale, aceste soluții fiind comunicate petenților conform prevederilor legale.

Cererile care au fost avizate favorabil de către Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii au fost aprobate prin H.C.L. nr. 38/27.02.2017 și prin H.C.L. 401/31.10.2017, in baza cărora s-au încheiat documentele corespunzătoare.

Conform procesului verbal din 19.10.2017, Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate încfiiîWiAa/aprobat

efectuarea a încă patru schimburi între locuințele deținute în prezent de pătre,persoanele îndreptățite și locuințele vacante din patrimoniul Municipiului Ploiești situate, *\de


asemenea, în blocuri ANL.                                          c   //./

Situația acestora se prezintă astfel:                              \   \ ‘ ’ aX/

 • A. S-a aprobat schimbul între locuința situată în Ploiești, strada Lib^^idjifît^î30F, ap.3, formată din una cameră în suprafață totală de 17,30 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 20,20 mp deținută de dl. Nan Silviu în baza contractului de închiriere nr. 17316/05.12.2012 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Amăuți nr.2, bl. T4, ap. 8 formată din 2 camere în suprafață totală de 30,12 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 25,12 mp;

Pentru efectuarea acestui schimb dl. Nan Silviu a depus cererea nr. 897/13.01.2017, motivul acestei solicitări fiind faptul că având în vedere componența actuală a familiei (3 membri) în prezent locuința pe care o deține nu îndeplinește exigențele minimale ale locuinței conform prevederilor legale.

Prin adresa nr. 500/02.11.2017 Primăria Municipiului Ploiești a comunicat acestei persoane hotărârea adoptată și i s-a solicitat punctul de vedere, sens în care dl. Nan Silviu fost de acord prin adresa nr. 500/10.11.2017 cu repartizarea apartamentului sus menționat.

J

 • B. S-a aprobat schimbul între locuința situată în Ploiești, strada Libertății nr.l, bl.30D, ap.34, deținută de dl. Stoica Marius Gabriel în baza contractului de închiriere nr. 17287/05.10.2012 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Amăuți nr.2, bl. T6, ap. 8;

Pentru efectuarea acestui schimb dl. Stoica Marius Gabriel a depus cererea nr. 13814/23.06.2017, motivul acestei solicitări fiind faptul că având în vedere componența actuală a familiei (3 membri) în prezent locuința pe care o deține nu îndeplinește exigențele minimale ale locuinței conform prevederilor legale.

Prin adresa nr. 13814/02.11.2017 Primăria Municipiului Ploiești a comunicat acestei persoane hotărârea adoptată și i s-a solicitat punctul de vedere, sens în care dl. Stoica Marius Gabriel a refuzat prin adresa nr. 24967/14.11.2017 repartizarea apartamentului sus menționat.

 • C. S-a aprobat schimbul între locuința situată în Ploiești, strada Libertății nr.l, bl.30D, ap.30, deținută de doamna Bucur Mihaela Cristina în baza contractului de închiriere nr. 17283/05.10.2012 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Amăuți nr.2, bl. TI, ap. 7;

Pentru efectuarea acestui schimb doamna Bucur Mihaela Cristina a depus cererea nr. 19927/14.09.2017, motivul acestei solicitări fiind faptul că având în vedere componența actuală a familiei (3 membri) în prezent locuința pe care o deține nu îndeplinește exigențele minimale ale locuinței conform prevederilor legale.

Prin adresa nr. 19927/02.11.2017 Primăria Municipiului Ploiești a comunicat acestei persoane hotărârea adoptată și i s-a solicitat punctul de vedere, sens în care doamna Bucur Mihaela Cristina a refuzat prin adresa nr. 19927/09.11.2017 repartizarea apartamentului sus menționat.

 • D. S-a aprobat schimbul între locuința situată în Ploiești, str. Amăuți nr.2, bl. TI, ap. 1, deținută de doamna Apostol Claudia Mihaela în baza contractului de închiriere

nr. 30618/21.09.2006 cu modificările si completările ulterioare, cu locuința vacantă situată în Ploiești, str. Amăuți nr.2, bl. T5, ap. 7;

Pentru efectuarea acestui schimb doamna Apostol Claudia Mihaela a depins cererea nr. 19942/14.09.2017, motivul acestei solicitări fiind faptul că având în vedere componența actuală a familiei (2 membri) în prezent locuința pe care o deține *9(1 îndeplinește exigențele minimale ale locuinței conform prevederilor legale,

Prin adresa nr. 19942/02.11.2017 Primăria Municipiului Ploiești ă-_cdMmiicat acestei persoane hotărârea adoptată și i s-a solicitat punctul de vedere, sens în care doamna Apostol Claudia Mihaela a refuzat prin adresa nr. 19942/15.11.2017 repartizarea apartamentului sus menționat.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii. în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen (tyaniela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo FlorinJabîrcă AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTQR EXECUTIV, Mariana Ileana Gavrila


PUBLICĂ, JURIDIC

CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE

SEF SERVICIU,

Andreea Mihaela Cristea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

.....

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populatie^Cdm*

srt, Turism

Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

v-"

T 1 /

PROCES VERBAL

.......■'

.......< A W

încheiat astazi 14.02.2018

'■C/ A

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARARE

Cap. I - Compartimentul evidenta si administrare fond locativ1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării unei locuințe atribuita unui

chiriaș cu alta locuința vacanta de aceeași cal

tegorie.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

(Z

i

\

Stanciu Marilena

z

T

\

\

Vîscan Robert

£

\

\

\

Dranulea Sanda

r

\

I

......................

Mateescu Marius

•<

\

1------

Văduvă Sorin

\

\

Hodoron Bondan

\

Rezultat

\

Cap. II - Compartimentul Publicitate. Valorificare Patrimoniu


1. Proiect de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Munteanu Ion a suprafeței de teren de 135 mp, situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A, cu nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

/

i

i

Z

Stanciu Marilena

’X

\

Vîscan Robert

\

Draeulea Sanda

•Vz

1

\

\

Mateescu Marius

Văduvă Sorin

7

\

Hodorog Bogdan

z,

\

____

Rezultat

\

T

2. Proiect de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Sanda lancu Valentin a suprafeței de teren de 582,00 m.p., situat în Ploiești, str. Bustenari nr. 39, cu nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382.


4

•i

---------■¥------

P ■

' XII

ș —

, 7

.!

.        ~\ >j/- - 'ilri -a

AcwZ

^^^7 U!    i     47 >-XX

-----------------------------------T~

Z *   7   J-

7

f;

'3                                       *                                     4

'             //      f, /        x %

V

ȘSiX- /■■’

7 ■• cJ~                    CrttC’i-U/

=V

* -

1

r

( j , . yV/v V ‘V

zAA

_

/ / .

/ , .

,-? //

-

TT    * .

J T ,-/     ZV

J.        / J /-•■ v. ■:. /.

,.c

X^U-Cf4Z> ZX Z

/ 'b//f Tj

'   ;X<     4 ' /   (~j£t7-7-U \j7i7 it-C7-^

t

f             & j" .

"■                             /■ 1''

t /. / -..■ / r. •■■

A-

<C / . ■~py' L/ C-'C.- A AZț"

/' 7 . r

r':

’ -7

Aiz W

7't^

f

..JFn,

A . -

4 .. ■ '

OfZWW; -Ai

ZA/  AV

A? zz Azăaz zA/Z7 z-'-x

■' i” ■■■"

?.                             .       c -

- - A

/,   .  77

zUTUCCU €  .-,r /

t #' AC/ A/%'   — ic & -

r .4      . '        7

/fZ'M 7M/Z

W/T /

,77 -            Az          ~

z

/        j     <

1

4. /Z -. .          -C . L

,> ’  . /' '*■'   7-0          ,

IV-

7,J         ; -L A ÎIÂ C t

U„ — -X

UC7^

.•■■' Z >1 • G&       -A-) /■ .A /7’4-z'Z

7ÂĂr I

z a <7. z

P . W ,j-r ti-'clC

(          .L(i! ^Ltrîfit47,ir \

. zz .. 7     ...    -*-■ 7j /-■■ ~. ~.~    ... rf- f..-:   TZ^~~ZF7-77Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri: x

\\

Danescu Ștefan


Stanciu Marilena i


Vîscan Robert

i


!

i

i

i

!

î

I

i

I


Văduvă Sorin
/HtW.

K>t<oLf£c<JE" a£( 7$ /î£ .&)&&vA^)a_ AâjLl Ua^uA^-AA ^x                  AA2

. ' ! ( / 4^ ^TLlaA /A (9. AL-uxt <_xC c6l/cw^ ^4^vu^^vW^.;

l                                                               f


QMx xu Z/U'Ma& Ac A CaTu&^Oe£ Al ’^VuA AL AcafdA

/    _           <       ^          z-’j /)             -               /             !\         '              a       O 2_.              p

eXt<6A_,

CAucL AAî_ ll AxsAtZL 0_- XCcxAA /L AAx< cL                cl


/

C^AW&4£ &c^p^c£$ț_ cA cA?/Q, Ap>j</v£y AyAc'A-LL <A

^phji^c                              ^'ÂcudLc^

B<£L A1XL. CUL AcvAIr. c&L ftu41Aâ<VA

AAu^AKaXjA. ^’x CeWAc 4A<AxAl

UsXrM AAA <A o&A ■ A AAz <tC A^U^VA n AcAMc A^aAa a_ Ac^a AAîx o Ax AAcc. A^Ax A. q A Ac "AA^xA ,

f


a cMic '-T/UxoA ,


«C;' • s         !

-< LA LL/i A_ ...ObU^UL A A -ĂL- HxALa XA AL xot t£ fafe'v pl^vd^ r^bcJL oAZ

c-LA^

^Ă^xL ._,Tre4c (yU/AuA 4l clcc^A ,/W ? cx. L£g4l .AAALc,. &t ZA                ^-LAcAlA CO-tcL. / sK /Vc ^^t kciC ^^Xddy .

*t /V$LuA ux, ChAlL_ C&. yp-X-'xjAx cAu£ yf'^-^-— ''luuuxCA 4 AxLV xrxjpi^ xxA^AlA/L. wAimMl ^/ImAAA C-e^&t A'cWAA" A-M/zL?^       A f akbudL r AoeuJt&L

jfe% Lx c-vfeA/ &AUA uL Ve^AA Ca cA, ^^t'AuA fa. /J^^țAc CACwJc/A Qm_ A Ql^jxx^XjL,. ? 0,'XlacL^ yYLyC'-yXL /Ay>oAA ce^_ crcAcX ^J-hxcp cL               Xd'kktddz (_.te/ /A

ântAfAc j 4^ c-p di\

^ț. ATtccAlAA l&bJ!AiL             ^-\fL &Â>ic-

cL           coui'^q    cfexf               ?

1'


,,


//>


axl ,

^6^ cJ^A M; rtGcxA- caAc A

)


■ o <,

X Qw_ ./


a.

1A,
A..A


fi.) Cax                             ______qBmjL- y~$iL              1 ,COLLeX_

Z^£v^Ax_c^ xcea^v. 0^. ./&yAAc.. —au _ <-^r<\.s^Act^c Cyl>^ul s—Av— ucA^ÂQ^cZXAKl vujuxC.                            ^AfctccâA

,CC.y-l _a_Z®   t>t _ °&

<_-ts-C sLyLAxwL Xwl A

<X_ QuiArxL?. /-C

A-/.........jJcL(A.AAc^_          _

LC 1 -^C. cAlLu-C '—A_ /C^uxAj t—L.Ace<ct   Lj/LjiJk^

cAjL. Ah ^ACAjAL C\j/i._ S~ ( I Lf f

Z Cc jA^'A/L. Ac ? < AxAc. u q cAjlL />€clce        HcgX<X

CC-vAcAc &â qXCAA CrC Ă€c-\^Zcc^C v'~u< <AAAtuQ, iCCt k..Au=t -^u£ A&cm At xAeZ^ztxALÂCv rAfctccoL'

LA-<Ucl CmCu^^AcucLu^7 cx. A <i£ux<ZAC. .'^uuccAC qJLT^WlAL ALcAl u^cvL /k .


.■ 1 ocAfctccâA

>c^ cxA\.-r^- r~^QÂ^^^Lt Xi_ CtUcCC ’rA_ ^jAjLÂL Ac'       Ă^CLLi ^JjL

țLL r^JCsjiX^cA. LL q.AIM^'LL , cML -T^Q^ ALa-vc z4C ^^aLALOlAl

ALuMfeC


îl


-a


j ~6W.L\ j Ac (Acaq

VJ)                                     “

’pÂcnXcx cAmCeAc Auk ÎtxA <Xr_ <l^-v>txufe Z\p< A-LMxCa^xAA^ Ax C'iC^-A a/ JA^cALxjC AÂc <H^3Cq_ ^A^Vju^C Q^.-kkZ- At ^CjLCA3cA^LcA /A i AL Aîk^CC Ac. S-cUmAA AcXt^Lc /L AcA U-Y    " AVAkfc A L Al I } GJb, A

_2_ ^AaIAcsl A‘\^C ftrlOjA_ AA&Ac ct^fcv^ A


i

i

i

I

<-£


_____________ _ .

■            ^uA-^uQot /aA/AC c4ClAc< 3El ^Lib ALccxA

A <rfb ALAjAl


~7>' Ac


L <rf[' A/LLjAjC VlX^ k£ 7^ )

A CV\X7c'Lx-L <aAA                    _

/uAucuL oq. ^t[- A/LAc& ,c4 . Lz ^L<Zl/ A ■.

jy. '^c OW\ QJC ^<Art/^L /h'4w;.JC€ 2vLlAcVcA-AcL LcuZuc CI14C ■^-c LtcXxd?^                /'t /^J-’-ck-J- /L\lA\Z^6/A'C_ c_A ’^C-"

AlZ /Ll^^a^cAL cMAlGc         aA/V^c, Ac <

^-AtCbL^îAc (ygAcuLAc Al Ac .A^cTx c>n4^'Aur<cL? f^'x czwc L\ A^cc Ac AlA<Ycck A


sL              rii'^jCLg/q; /A

/ĂL (,4C 3ZIAĂ<mc tA. Lt|u< î


x* AJC

t <=A. ^U^c’4^ cA7aAcȚ?AA c^atki bXAX „

3jX Î&Aua. AWXL CiMAul V a       aXX

^rr; X a '*A

X /Xaa/A JX aXuAl XUAt ^w<_.: a>Xl X/pt.oAC-- C)T\iu_(Hcl ,-a a<X c^_ t/X a-^aXq AA^/AxiA \^A        XC. &<

4 XAl OtQÂq" I^Cjci\j^6(_ AaA 7^-''LA-L(jj_   -=\               /4C c^j

.. ’ CAmAKa CwAfe" c <X ah^Auxa


/X 3)         /A XlL V/' XjFuA

j\h 1 A irA n ~ {) /\ n /) /) a -L n n

<?i^

■) YLAjC'JzV'YZ- o-A.

; AA\ A: Ar'

eU<_ •'^4'X A

A"


cd M Cfv aXtAA

AlC€bJjUAJu

Xt C6Wf

<_xX_ q|AjL^bAA_- AAvJ?M%L_- CXeA

v Xa ^SAit aXlUcXX


CiaaAl X jAxuAAx. XoA Av<- f-^uL XA Ac^jaXa ■^'O'C          '

AXXclX- O<- AulxtXtcMA-. y

| VA/^ A'Act \ ' -JaXu^£_. <a< AaAAU cl<Z/^C aa/ti. ^l,zjc't-^c _ajl>c ^X.,y4 cXvt AX iX cXXL___ ■    _____

ctMtXXAÎ a^aXXXa X^awXL X Aa

, AAv-A!cv X_evL AAApAA'At <_ax> ArC-Xt/Ai^ 6‘l/Al. C\ X'A-4q (\ <->AaXlXw'uXti X? X- ’^CÂ^rtGjtQ!_ _

A^<>LeA*AS aXX4uA <-Xa^A^X A XV /t ^cAX Xa aMvAL cAb^i-A C&L ->^ Jt.JAC)^,

ceAvuX AKcMc AA M ^^kdtijJc, ^~b^JL. . alv^A- AAOAul. QjXaA-C^A lG X^v^tâX ^Ta^cv./ AuXsxla. GaA^cu>~q_

/AAXUm^JCU <Ac          Ă-AxOulCQ-. y

.ALwt UuJAel C^aJAaxl A

A^-o-AAo(X --ctcjXucvAi XuAuAv oX /hMl^ a

C%               ,/tAA VjlAA^ A^ec^As-A Cx,

^XcAv (S-A X cXj :U CAaoXX Ajic A

a aa a^vJa M'MxJL ^-a

J CcTbA^X.V'XYlx /4rXc'^C'X .A^M^’XaWAGaaya

XX

â>A CuXW Z

XAXOAq_ CXaut/ic


A                                ncc:| - •v'Vy 'i

LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției N ațîonale pentru Locuințe - REPUBLICARE*)/

r(!a data 24-oct-2011 actul a fost in legătură cu Hotarirea 843/2010 H1CAPITOLUL I: Dispoziții generale                                ■'--..L.."---

6)La prelungirea contractelor de închiriere, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București, precum și autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, reevaluează starea civilă a chiriașilor și numărul de persoane aflate în întreținerea lor și, la solicitarea acestora, pot să realizeze un schimb de locuințe cu asigurarea exigențelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Schimbul de locuințe se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuințele noi. Unitățile locative supuse schimbului trebuie să facă parte din aceeași categorie de locuințe construite de A.N.L., iar schimbul reprezintă o convenție/un acord între doi chiriași. Autoritățile administrației publice locale/ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie.

HOTĂRÂRE nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

în temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 25 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare,

15) După încheierea contractelor de închiriere, chiriașii au obligația să transmită administratorilor locuințelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentele cu privire la orice modificări intervenite în:>(7a data i2-mai-20i7 Art. 15, alin. (15) din capitolul iii, secțiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 304/2017 )

 • a) starea civilă;

 • b) numărul persoanelor aflate în întreținere;

 • c) situația locativă, inclusiv cu privire la dobândirea unei locuințe în proprietate și/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care deține locuința actuală.

(17)La prelungirea contractelor de închiriere, administratorii locuințelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să verifice documentele prevăzute la alin. (15) și îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (16).

(la data 12-mai-2017 Art. 15, alin. (17) din capitolul III, secțiunea 1 modificat de Art. 1, punctul

2. din Hotarirea 304/2017 )

g--'

cuș/ /-XX"'"'

C t~i f^;/' 'v<'^>

Ț',    *"01^   •'  ’   ...;'■

(19) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), în situâ^ip.temeiriic ■ justificate, administratorii locuințelor prevăzute la art. 8 aiin. (2) din Legea n r; ; -v 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot dispune; c;u ' respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie. Sunt considerate situații temeinic justificate situațiile în care: * (7a data 12-mai-2017 Art. 15, alin. (19) din capitolul III, secțiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 304/2017 )

 • a) se constată că titularului contractului de închiriere i s-a modificat starea civilă și/sau numărul persoanelor aflate în întreținere;

 • b) la repartiție nu s-au putut asigura suprafețele minimale în raport cu numărul de persoane;

 • c) și-a schimbat locul unde își desfășoară activitatea într-o altă unitate administrativ-teritorială

CAPITOLUL III: Construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

-/SECȚIUNEA 1: Promovarea investițiilor LsâdArt. 14

 • (1) Consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București ori, după caz, autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului sau din domeniul sănătății ori serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidență și analiza solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii. în acest scop, vor stabili și vor da publicității locul de primire a solicitărilor și actele justificative necesare.

• (la data 27-aug-2008 Art. 14, alin. (1) din capitolul III, secțiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 889/2008 )

 • (2) Solicitările/cererile privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora și se analizează de comisii sociale.

(7)Stabilirea solicitanților care au acces la locuințe și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor înregistrate în condițiile alin. (1) și (2), precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 și care se adoptă, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, de autoritățile administrației publice locale și/sau centrale care preiau în administrare aceste locuințe.

Art. 15

(5)La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces. Data


la care se poate începe efectiv repartizarea locuințelor și la care se raportează îndeplinirea condițiilor referitoare la vârsta solicitanților de locuințe, prew^d'la^,^ art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificatițe\^%. completările ulterioare, este data preluării în administrare a locuințelor respectivi' de către cei îndreptățiți, potrivit prevederilor art. 191 alin. (3) din prezentele norme metodologice.

(la data 26-iul-2013 Art. 15, alin. (5) din capitolul III, secțiunea 1 modificat de Art. I, punctul 21.

din Hotarirea 502/2013 )

H(9)Locuințele rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere se repartizează solicitanților care au înregistrate cereri în condițiile prevederilor art. 14 alin. (1) și (2) și care îndeplinesc criteriile de acces adoptate în condițiile prevederilor art. 14 alin. (7). Repartizarea acestor locuințe se face în următoarea ordine de prioritate:

 • a) în ordinea stabilită prin lista anuală de priorități, întocmită sau refăcută în condițiile prevederilor alin. (1) și (2);

 • b) în ordinea crescătoare a datei de înregistrare a cererilor de locuință, în cazul în care în anul respectiv nu se pot aplica prevederile lit. a), neexistând o listă de priorități întocmită sau refăcută în condițiile prezentelor norme metodologice.

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMOnJuIAJC^^

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AG|ȘCULTUR^Ș.1 PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE^

RAPORT

Data:         •<&<'.