Hotărârea nr. 92/2018

Hotãrârea nr. 92 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti şi Asociaţia PRAHOVA ÎN ACȚIUNE pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada Democrației nr. 56, bloc H5, parter

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 92


privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și ASOCIAȚIA “PRAHOVA ÎN ACȚIUNE” pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Democrației nr. 56, bloc H5, parter

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Gheorghe Popa, Valentin Marcu precum și Raportul de specialitate nr. 79/07.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația “Prahova în Acțiune” pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Democrației nr. 56, bloc H5, parter;

Având în vedere solicitarea Asociației “Prahova în Acțiune” înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 3628/20.02.2018;

Văzând procesul verbal din 27.02.2018 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere Procesul verbal și Raportul din data de 07.03.2018 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.c), alin. (5) lit.b), art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l Aprobă repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Ploiești, strada Democrației nr. 56, bloc H5, parter, în suprafață de 84,49 mp., din care suprafață locativă principală 66,96 mp. și suprafață dependințe aferente 17,53 mp., către Asociația “Prahova în Acțiune”.

Art. 2 Aprobă încheierea contractului de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația “Prahova în Acțiune” pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Democrației nr. 56, bloc H5, parter identificat conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

J

 • a) Bunul închiriat este dat în folosința locatorului pentru destinația de sediu;

 • b) Chiria pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Ploiești, strada Democrației nr. 56, bloc H5, parter, se calculează în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.7/2007, anexa nr. 2.

 • c) Durata contractului de inchiriere este de 1 (un) an, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți, în condițiile legii.

Art. 3 Se aprobă contractul-cadru de închiriere prevăzut în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația “Prahova în Acțiune” în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018


4.

^Contrasemnează: ’rf SECRETAR,

Xaurențiii DIȚlf


PREȘEDINTE George Sc rin N


■/WfxA A# / Z4 ț/ct'••fe&u          ^oHîâțn^.toiesn. ..
C;C:3Z±JJEOOrnț>

■Strr€z^>9 mp .CONTRACT DE ÎNCHIRIERE


pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință
situat in Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter încheiat astazi___________________

A

In baza Hotărârii nr._______/__a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - Primar, in calitate de locator, pe de o parte,

si

ASOCIAȚIA “PRAHOVA ÎN ACȚIUNE” cu sediul în Ploiești, strada Alba Iulia nr. 46, cod de înregistrare fiscală 38908593 reprezentată prin domnul Mihai Cristian Apostolache - Președinte, in calitate de locatar sau chiriaș, pe de alta parte,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. - Obiectul contractului de inchiriere il constituie spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat in Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter, in suprafață utila de 84,49 mp. din care suprafață principală 66,96 mp. și suprafață dependințe în suprafață de 17,53 mp.

Art. 2. - Bunul inchiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația: ____________________________SEDIU_________________________.

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata inchirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti la data predării.

III. DURATA CONTRACTULUI

-n vA O? WK V* i

_________, cu începere, de lă d|Ka

, cu drept de prelurigȘș cu' âcp^uf


Art. 3. - Termenul de inchiriere este de ...................pana la data de ................. ambelor părți, în condițiile legii.                                             t o c

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sa prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locator cu 30 de zile înainte de expirarea termenului contractual, exprimandu-si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4. - Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de 480,82 lei/luna.

Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contractului.

Chiria este calculata conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in lei a tarifelor prevăzute in contractele de inchiriere, asociere si concesiune, anexa nr. 2.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007, tariful lunar de baza pe mp. pentru închirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia un act adițional.

V. MODALITATI DE PLATA

Art. 5. - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii de 1% pe luna sau fracțiune de luna, aplicat asupra cuantumului obligațiilor principale neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului inainte de aplicarea noilor reglementari.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI


// ** .?• K* ■■■<

Art. 6. - Locatorul se obliga :                                    V /;

- sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința Si^0n4îl0ești strada Democrației nr.56, bloc H5, parter, in baza unui proces verb^^OI^âre-primire;

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața inchiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

VII. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7. - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract, in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) beneficiarul contractului Asociația “Prahova în Acțiune” are obligația incheierii de contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • e) locatorul se obliga sa nu faca nici o modificare constructiva aupra bunului inchiriat, fara acordul proprietarului;

 • f) sa asigure paza bunului inchiriat;

 • g) sa folosească bunul inchiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze si sa intretina pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • h) Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune condiții bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • i) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • j) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

 • k) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • l) locatarul este obligat sa elibereze spațiul inchiriat la încetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de incetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari

  admin i șffaBwff conform


judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesdi?FÎp§a^&.?ft^ara&Jrea efectiva a spațiului sau pana la punerea efectiva in executare a hfâjararii d^evagqare;

 • m) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele^Uyazute la art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după hâzf avizul Consiliului Local al Municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.

Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de inchiriere.

 • n) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut inainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 30 de zile inainte si sa solicite incheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data intocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii calculate conform prevederilor legale in vigoare.

 • o) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul inchiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul inchiriat si starea acestuia;

 • p) la incetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași starea in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • q) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • r) sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

 • s)  locatarul are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii impotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;                                                              '

de urgenta;


sa intocmcasca, sa actualizeze permanent si sa transm^Inspecțoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele pericUld^^^Bsificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizează sau le desfasoara;

sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea impotriva incendiilor;

sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al

proprietarului;

sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

t) sa execute la timp si in bune condiții

cum urmeaza:

La partea de construcții:
 • - spoieli, zugrăveli si vopsitorii interi refacerea tencuielilor, curățirea fațadelor, invelitorilor cu respectarea legislației in vigo


lucrările de intretinere si repa^Qi

în

oare si exterioare inclusi^^^^f^s^W repararea sau, după caz^;m|©bi^^X ire, precum si vopsirea lor parțiala sau


totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, inlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si Înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, balustrade si mina curenta;

 • - inlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si inlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; intretinerea si repararea imprejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente, cu respectarea legislației;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • - repararea si inlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de încălzire centrala:
 • - inlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; inlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea demenților de radiator sau a conductelor aparente, intarirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • - curățirea rezervoarelor de combustibil prin indepartarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:
 • - repararea si inlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si inlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la

obiectele sanitare; inlocuirea garniturilor de la capacele pieselor ^de^^utațire;K desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana lâ(.;camihuLdd^ ieșire din clădire (exclusiv acesta);                                   Ir*’        v

 • - repararea sau inlocuirea parțiala a conductelor de alimentare sha-tuburilor de£ scurgere inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv Vopsirea lor;V repararea sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si inlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si inlocuirea cazanului de baie, de rufe,de bucătărie si a burlanelor respective inlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat.

La instalațiile electrice:

- repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații in sarcina chiriașului:
 • -  repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

La expirarea termenului si in caz de neprelungire precum si in cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va întoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.

VIII. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. - Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX. încetarea locatiunii


Art. 9. - Contractul încetează prin:

 • -  expirarea termenului prevăzut in contract;

 • -  acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractant^

 • - desființarea titlului locatorului; locatorul nu este raspunzator de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • -  prin reziliere, in caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei clauze din contract;

 • -  inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

 • -  in cazul întârzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei

desfiintarea/dizolvarea/radierea persoanei juridice, respectiv a Asociației “Prahova în Acțiune”

9

Art. 9.1. Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spațiului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 10. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 11. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat la notificarea scrisa făcută de către reprezentanții Municipiului Ploiești, in cazul in care Asociația “Prahova în Acțiune” nu-si executa obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin (e),(g),(h). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, după notificarea scrisa de către reprezentanții Municipiului Ploiești.

Art. 12. - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.


Art. 14 - Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 15 - La incetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art. 16 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 17 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 18 - Prezentul contract de inchiriere s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești                             Chiriaș

PRIMAR, Adrian Florin Dobre


Asociația “Prahova în Acțiune”

9                                                  9

Președinte,

Mihai Cristian Apostolache

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur

Serviciul Contracte,

Sef Serviciu,

Viorica Patrascu

Direcția Economica

Director Executiv,

Mariana Ileana Gavrila

Vizat,

întocmit,

Rozalia Toader


Serviciul Juridic Contencios, Contracte


Municipiul Ploiești și Asociația “Prahova în Acțiune” pentriîxfolpsința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada^' Democrației nr.56, bloc H5, parter

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 3628/20.02.2018 Asociația “Prahova în Acțiune”, a solicitat acordarea in regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter, pentru organizarea si funcționarea sediului Asociației.

Solicitarea nr. 3628/20.02.2018 a fost analizată de către Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință in ședința din data de 27.02.2018.

In urma analizării, Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a emis aviz favorabil, după eliberarea spațiului de către Partidul Social Românesc.

Pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter, a fost incheiat contractul de închiriere nr.5071/09.03.2016 intre Municipiul Ploiești si Partidul Social Romanesc Filiala Prahova pentru folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter, cu termen pana la data de 08.03.2018.

Prin cererea nr. 4034/23.02.2018 Partidul Social Romanesc Filiala Prahova, a comunicat faptul ca nu dorește prelungirea contractului de inchiriere nr. 5071/09.03.2016 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter, deoarece Partidul Social Romanesc se afla in procedura de autodizolvare, Tribunalul București urmând sa dispună radierea partidului din registrul special al partidelor politice.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

Robert Ionuț VIS CA Marilena STANCIU Bogdan HODOROG Gheorghe POPA

Valentin MARCU

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL CONTRACTE

AVIZ VICEP

!

ce- /y;'..-

A '•

■••• •’/    //V

'IAR \

ANA ’Nr. 79/07.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația “Prahova în Acțiune” pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Democrației nr. 56, bloc H5, parter

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

Pentru folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter, a fost încheiat contractul de închiriere nr.5071/09.03.2016 intre Municipiul Ploiești si Partidul Social Romanesc Organizația Județeană Prahova, cu termen pana la data de 08.03.2018.

Prin cererea nr. 4034/23.02.2018 Partidul Social Romanesc Filiala Prahova, a comunicat faptul ca nu dorește prelungirea contractului de inchiriere nr. 5071/09.03.2016 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter, deoarece Partidul Social Romanesc se afla in procedura de autodizolvare, Tribunalul București urmând sa dispună radierea partidului din registrul special al partidelor politice.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 3628/20.02.2018 Asociația “Prahova în Acțiune”, a solicitat acordarea in regim de inchiriere a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter, pentru organizarea si funcționarea sediului Asociației.

Conform art. 49, alin. 1, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanțe prin punerea la dispoziția acestora, în funcție de posibilități, a unor spații pentru sedii, în condițiile legii.

Solicitarea nr. 3628/20.02.2018 a fost analizată de către Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință in ședința din data de 27.02.2018.

/X

In urma analizării, Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a emis aviz favorabil, după eliberarea spațiului de către Partidul Social Românesc.

La data de 07.03.2018 Partidul Social Românesc a predat spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Democrației nr. 5.6, bloc? H5, parter către proprietar - Municipiul Ploiești, fiind încheiat procesul^erbQ^re predare-primire nr. 4034/07.03.2018.

Potrivit Actului constitutiv, Asociația “Prahova în Acțiune” este persoana juridică de drept privat cu scop neoatrimonial, independentă, organizată potrivit propriului său statut și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Conform statutului, Asociația “Prahova în Acțiune” este o organizație non-guvemamentală, având ca scop inițierea, promovarea și susținerea de proiecte și inițiative, precum și promovarea și susținerea unor oameni de calitate în vederea dezvoltării comunității prahovene.

Chiria se va calcula in mod corespunzător, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in lei a tarifelor prevăzute in contractele de închiriere, asociere si concesiune, anexa nr.2.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU □FȚEXECUTIV,              SEF SE

DIRECTOR EXECUTT Carmen Daniela Bucur


SEF SERVICIU, Viorica Pătrascu

-    / /    /    9


Avizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela Cristea

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, întocmit, Rozalia Toader

u

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI          ' .. ■ ■ f ?■

Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populat^” Cornert, | * Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale           y ‘               /

PROCES VERBAL încheiat astazi 07.03.2018

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARARE

Cap. I - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unor imobile din domeniul privat al Municipiului Ploiești.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări                 [

Danescu Ștefan

Stanciu Marilena

Vîscan Robert

Dragulea Sanda

1

Mateescu Marius

..............

Văduvă Sorin

Hodorog Bogdan

Rezultat

2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între

Municipiul Ploiești și Ș.C. OPOGETEIMPEX S.R.L. ____

|    COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

......

Stanciu Marilena

.........

Vîscan Robert

Dragulea Sanda

Mateescu Marius

i

, Văduvă Sorin

Hodorog Bogdan

- ...... “

■........ “

Rezultat
Matcescu Marius

Văduvă Sorin

Hodorog BogdanCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința

PROCES VERBAL

încheiat in ședința din data de 27.02.2018

Comisia este compusa din domnii consilieri: Robert Ionut Viscan, Marilena Stanciu, Gheorghe Popa, Bogdan Hodorog, Valentin Marcu

La ședința au participat reprezentanții Direcției'Gestiune Patrimoniu.

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

I. PRELUNGIRI CONTRACTE

1. Cerere nr. 2017/29.01.2018- S.C. Dumco Electric SRL solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 428/07.03.2006 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada George Cosbuc nr.14 in suprafața utila de 116,00 mp.

Termenul de inchiriere a fost pana la data de 14.02.2018.

Bunul inchiriat a fost dat in folosința locatarului pentru destinația depozit.

Chiria datorata pentru folosința spațiului este de 1.509,03 lei/luna.

S.C. Dumco Electric SRL nu figurează cu debite restante la plata chiriei pentru folosința spațiului.

întocmit: Rozalia Toader

 • 2. Cerere nr. 2379/01.02.2018- S.C. Cofetăria Narcisa SRL solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 3162/06.03.2013 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat - spațiu commercial - situat in Ploiești, Statia pentru mijloacele de transport urban in comun, dotata cu spatii comerciale si dotări de interes public zona Complex Mic -Nord, Șoseaua Nordului intre blocurile 11-12-14-15 in suprafața utila de 61,68 mp si suprafața teren (zona de protecție împrejmuita) 28,00 mp.

Termenul de inchiriere este pana la data de 05.03.2018, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

Bunul inchiriat a fost dat in folosința locatarului pentru destinația - comerț mixt.

Chiria datorata pentru folosința spațiului este de 2.793,70 lei/luna.

S.C. Cofetăria Narcisa SRL nu figurează cu debite restante la plata chiriei pentru folosința spațiului.

întocmit: Rozalia Toader


legale, este incheiat cu Consiliul de Administrație al Colegiului m^naRî^^-^ite^ul Ploiești.                                                                                     ;■ ’,!

Este o realitate constatata si de conducerile celor doua instituții'de â continua aici activitatea, astfel fiind situația prelungirii contractului de inchiriere s-a convenit ca după 6 luni, Alianța Franceza Alianța Franceza sa elibereze localul.

In aceste condiții de extrema dificultate, Alianța Franceza solicita un alt spațiu de funcționare, corespunzător activitatilor sale, disponibil pana in iunie 2018.

Prin adresa nr. 988/12.02.2018 Direcția Tehnic - Investiții, Serviciul Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant și Sanatate a comunicat faptul ca la aceasta data Alianța Franceza funcționează in spațiul din str. Jurnalist |pbi Dobre nr. 2 al Colegiului National Mihai Viteazul in baza unui contract de inchiriere (incheiat in urma unei licitații cu strigare).

Având in vedere ca unitatea de invatamant nu mai dorește inchirierea spațiului menționat mai sus, Alianța Franceza este nevoita sa predea spațiul inchiriat, motiv pentru care solicita alocarea unui alt spatiu/sediu pentru desfasurarea activitatii.

întocmit: Toma Daniela                                          . > .a -r

4. Cerere nr. 3618/19.02.2018 - Ionescu Larisa Andreea administrator al

S.C. Advanced Fit Gym S.R.L. - solicită concesionarea unui spațiu de peste 800 mp în vederea deschiderii unei săli de fitness.

întocmit: Toma Daniela              />      /> x z

5. Cerere nr. 3628/20.02.2018 - Asociația “Prahova in Acțiune” - solicita acordarea in regim de inchiriere a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter.

Menționam faptul ca, prin cererea nr. 4034/23.02.2018 Partidul Social Romanesc Filiala Prahova, a comunicat faptul ca nu se dorește prelungirea contractului de inchiriere nr. 5071/09.03.2016 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter, deoarece Partidul Social Romanesc se afla in procedura de autodizolvare, Tribunalul București urmând sa dispună radierea partidului din registrul special al partidelor politice.

Precizam faptul ca, pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter, este incheiat contractul de inchiriere nr.5071/09.03.2016 incheiat intre Municipiul Ploiești si Partidul Social Romanesc Filiala Prahova pentru folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter. Termenul de inchiriere este pana la data de 08.03.2018.

întocmit: Rozalia Toader! * ? z V'

6. Situația solicitărilor de spatii cu alta destinație decât aceea de locuința asociații, fundații, partide politice, alte instituții - stadiul completării dosarelor si situația spatiilor libere - anexate.

întocmit: Daniela Toma

Rozalia Toader


COMISIA:

Consilieri:
io


Asociația “Prahova în Acțiune”, Str. Alba Iulia, nr. 46, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

Către: Primăria Municipiului Ploiești

A

In atentia: Domnului Primar Adrian Dobre .

municipiul PLOIEȘTI înregistrare

.....................3.6.2B....

Stimate Domnule Primar,

2 fî FEB.


......./ 1^01


Asociația “Prahova în Acțiune”, organizație non-guvemamentală, având ca scop inițierea, promovarea și susținerea de proiecte și inițiative, precum și promovarea și susținerea unor oameni de calitate în vederea dezvoltării comunității prahovene, vă adresează rugămintea, în temeiul dispozițiilor art. 49 alin. 1 lit.a din O.G. nr. 26/2000, de a-i acorda în regim de închiriere, spațiul situat în Municipiul Ploieștț Str, Democrației, nr.56, Bloc H5, parter, Județul Prahova, pentru organizarea și funcționarea sediului Asociației.

J                                                                             >

Cu apreciere,

Președinte al Asociației Prahova în Acțiune

Mihai Cristian Apostolache

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE


RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere incheiat între Municipiul Ploiești și Asociația “Prahova în Acțiune” pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Democrației nr.56, bloc H5, parter.

si a emis:
PREȘEDINȚI^ Ștefan Dăne>Cu w 2S


Data:       2