Hotărârea nr. 91/2018

Hotãrârea nr. 91 privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Munteanu Ion a suprafeţei de teren de 135 mp, situat în Ploieşti, str. Trandafirilor nr. 2A, cu nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA                     _

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘljjVÎZ A îi f"

HOTĂRÂREA NR. 91


privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Munteanu Ion a suprafeței de teren de 135 mp, situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A, cu nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 66/05.03.2018 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare către domnul Munteanu Ion a suprafeței de teren de 135 mp, situat în Ploiești, str.Trandafirilor nr. 2A, identificată cu nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722;

A

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 privind reluarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 261/28.07.2017;

Luând în considerare adresa înregistrata la municipiul Ploiești sub nr. 27457/2017 a domnului Munteanu Ion;

Având în vedere procesul verbal din data de 21.11.2017 al Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției nr. 6883/13.10.2017;

Luând în considerare procesul verbal și raportul din data de 14.02.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b, art. 45 alin.(3) și art.123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 52/31.07.2017 întocmit de către S.C. Opinion S.R.L. pentru terenul ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 135 m.p., situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A, având nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722, care constituie Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea terenului menționat mai sus, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 30.779 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 3.(l)Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Munteanu Ion a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 135 m.p., având nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722, situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A, identificat conform planului de situație - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta, în următoarele condiții:

 • a) achitarea integrală de către domnul Munteanu Ion a prețului de vânzare a terenului sus menționat, în sumă de 30.779 lei, la care se adauga cota legală de T.V.A., în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești,

 • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

 • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

(2) în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3(1), contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 martie 2018'< jx


X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George Sprin Nfculae BOTEZ

WA la ^gl %L^1LOPINIONMunicipiul Ploiești

Nr. Raport

52/31.07.2017

CĂTRE,

Municipiul Ploiești


Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 15964/24.07.2017, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare TEREN CURTE, PLOIEȘTI, STR. TRANDAFIRILOR, NR.2A., JUD PRAHOVA, NR.CAD. 136722, SUPRAFAȚĂ DIN ACTE DE 138 MP ȘI SUPRAFAȚĂ MĂSURATĂ 135 MP. Conform solicitărilor dvs.. prezentul raport înlocuiește raportul inital predat prin adresa de înaintare nr, 46/04.08.2017. Raportul inițai devine nul.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaiilor nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR

2017

Opinion SRL

Expert evaluator:

Andrei Valentin Nistorescu


MAIA ȚOft?

. t^tOr      ■'ZXNX

NI5T0RESCU ' , ANDREI VALENTIN t] Legitimația Nr. 18397 gj

Valabil 2017 Â/J


Capitolul I.........................................................................

 • 1.1. Certificarea evaluatorului............................................

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante..............................

Capitolul II.........................................................................

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport. 2.2 Identificarea evaluatorului............................................

 • 2.3. Identificarea clientului.................................................

2.4.Identificarea utilizatorului............................................

 • 2.5. Scopul evaluării...........................................................

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat.............................

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății................

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia..................................

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii..........................

 • 2.10. Amploarea investigației..............................................

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate........................

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale.........................................

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare..........

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV.............................

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor.................................

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente............................................................................... 10

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare10

 • 3.5. Descrierea terenului..........

 • 3.6. Date privind impozitele


Capitolul IV . Analiza datelor și concluziile.................................................................................................

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber..................................................................................

 • 4.2. Evaluarea terenului............................................................................................................................

 • 4.2.1. Comparația directă...........................................................................................................................

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii........................................................................................

 • 4.4. Data raportului de evaluare.................................................................................................................

 • 4.5. Calificările evaluatorilor.....................................................................................................................

ANEXE......................................................................................................................................................

Capitolul I

 • 1.1. Certificarea evaluatorii iui


Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017 compuse din ediția 2017 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2017.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL

Expert evaluator:

Andrei Valentin Nistorescu

[f dSSS.» I

U Valabil 2017 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

  OBIECTUL EVALUĂRII

  TEREN CURTE, NR.CAD 136722, SUPRAFAȚĂ

  DIN ACTE DE 138 MP ȘI MĂSURATĂ 135 MP

  LOCALIZARE

  PLOIEȘTI, STR TRANDAFIRILOR, NR.2A, JUD. PRAHOVA

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Municipiul Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL 267/29.11.2006

  SCOPUL EVALUĂRII

  Estimarea valorii de piață

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  24.07.2017

  DATA EVALUĂRII

  31.07.2017

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.5598 LEI/EURO

  VALOAREA DE PIAȚĂ TEREN

  6.750 curo / 30.779 lei (50 euro/mp)

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.VA

Capitolul II

2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport


Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.


2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Doja, nr.17, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Valentin Nistorescu - legitimație 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr.

2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 15964/24.07.2017.

2.4.ldentifîcarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren intravilan, este situată în Ploiești, str. Trandafirilor, nr. 2A, jud. Prahova

Terenul are suprafață totală din acte de 138 mp și suprafața măsurată de 135 mp, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 56444/27.06.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești.

Fig.2 Imobil subiect, Str. Trandafirilor, nr.2A, Ploiești — Vedere Google Maps

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 267/29.11.2006, menționat în extrasul de carte funciară nr. 56444/27.06.2017 fiimizat de către client Terenul aparține domeniului privat.


2.8. Tipul valorii și definiția acesteia


/* V.........-4>\

/ §i           \ *1

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani penare o proprietate'iir aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform ceriiiȘdl^'^ă^^eșț^&rf definiției valorii de piață Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care ati.v^i^““ — anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

VA IfV o '

4.de avantaje


Conform Standardelor de Evaluare 2017 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a) „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plăiibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimai, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică Ia o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și

/i

chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sșfti;să fie?majpraț^A Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând 7 î în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat" înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvatpentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate , cu definiția valorii de piață Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 31.07.2017. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 31.07.2017 este: 1€ = 4.5598 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 24.07.2017, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Cazacu Mihaela. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizatefotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești.

Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționata în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat ” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse:

Informații generale:

 • -  Informații de pe piața imobiliară, verificări personale;

 • -  informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 56444/27.06.2017

  agenții imobiliare, ziare, prospectări • - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

 • - Hotărârea 267/29.11.2006 CL Ploiești

 • - Hotărârea 405/28.11.2014 CL Ploiești și anexa 1

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valon mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefăcându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • -  Terenul a fost evaluat ca fiind liber, neținându-se cont de construcțiile/mobilele prezente pe suprafața sa

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poale fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de ei).Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 267/29.11.2006, respectiv HCL 405 din 28.11.2014 emis de CL Ploiești menționat în extrasul de carte funciară nr. 56444/27.06.2017 furnizai de către client. Terenul aparține domeniului privat.

Conform extrasului de CF nr. 56444/27.06.2017 nu există sarcini intabulate:

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 267/29.11.2006 și HCL 405/28.11.2014.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor, toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrai pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform studiilor de piață întocmite de compania Darian DRS, ”piața tranzacțiilor imobiliare din România a crescut în primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% față de aceeași perioada a anului precedent. Totalul investițiilor din primul semestru al anului se găsește undeva în jurul valorii de 360 de

milioane de euro. în ceea ce privește defalcarea pe regiuni, Capitala ocupă primul lpdte^a^roxiniau^^ jumătate din valoarea tranzacțiilor, urmată de Sibiu cu aproximativ 30%. în ceea ce privește defalcairea'pe segmente imobiliare, aproximativ jumătate din tranzacții s-au derulat în sectorul de reW>^35%..îin dțg | birouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de creditare coroborat 'cu ^eHtul cr0<^^/ al băncilor și investitorilor mari pentru produse de calitate ridicată nu fac decât să încurajez^’ noile jnvestițyF în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, lichiditatea pe piață este totuși limitată de cafre produsele de calitate aflate în diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare.

Referitor la anul 2017, conform antena3.ro, piața imobiliară din România se află pe un trend ascendent, nivelul dezvoltării acestui domeniu fiind în strânsă legătură cu creșterea economică înregistrată de România în ultimul an. Atât Guvernul, Parlamentul și instituțiile publice și locale, cât și investitorii și dezvoltatorii imobiliari au un scop comun și anume menținerea, în 2017, a acestei tendințe de creștere. Fiind un domeniu viu, în permanentă mișcare, evoluția și fluctuațiile din acest domeniu îi interesează în egală măsură pe cumpărătorii de locuințe. în sprijinul lor, dar și al constructorilor și al oamenilor de afaceri din sectorul imobiliar, statul, prin puterea sa de reglementare, propune o serie de măsuri care să ducă la stimularea pieței imobiliare.

Informații specific referitoare Ia piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 33 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare.

Valorile variază între 24 euro/mp și 275 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 146 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

«îi

Restrângând analiza la zona subiect, au fost identificate 20 de proprietăți similareavând preturi între 19 și 77 euro/mp. Media se situează în jurul valorii de 59 euro/mp.                     f jgV ’      '

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasai în intravilanul orașului Ploiești, are o suprafață din acte de 138 mp și o suprafață măsurată de 135 mp. Accesul la str. Trandafirilor se realizează direct conform planului de amplasament furnizat.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială, pe strada Trandafirilor.

în incinta terenului au fost identificate bunuri suplimentare care nu fac obiectul prezentului raport de evaluare.

Amenajările terenului sunt următoarele:

- împrejmuirea este realizată cu gard de sârmă și lemn.

Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

- utilitățile existente sunt apă curentă, canalizare, gaze, energie electrică.

Curtea este amenajată de locatarii curenți

Descrierea proprietății este realizată folosind informațiile furnizate de Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele


Impozitul pe teren este de aproximativ 60 lei pentru intravilanul orașului Ploiești.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului caftind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare- elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă de locuințe/servicii;

 • □     poziționarea terenului foarte bună;

 • □     utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de locuințe/ servicii

 • □     utilizarea actuală de teren rezidențial

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.


zv                               -         .   .                                                                                                                           -r"       ’ ’      .**"'•        * . V

In evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât șr‘ ,

*                    J.- t3F< / ‘                      T ••‘•I

amplasamentul.                                                                                          î

Amplasamentul este un teren îmbunătăți t/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).                                                                 * 7£r,<ȚZ-,

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date realfe inbluMbtf o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -   anticiparea;

 • -  schimbarea;

 • -   cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

 • -  Drepturile de proprietate evaluate;

Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

Cea mai bună utilizare;

fica^^unor^'

I * U.

,';'Ok

-

O*S7 ?vv/ PX


In vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind ireiț^f

rff JȚ'.’ j’

tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.                                          fir,»/ f A g

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere maimiiilte bfaie/de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra pretiîlțiioferte;' informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile.

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

COMPARABIL E

A

B

c

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren rrtravfen

teren rnti”3vlan

teren intravilan

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Rotești

Ploiești

AMPLASAMENT

Str Trandafirilor, nr 2A /

reasca

Str Sării/ Bereasca

Str. Cattunasi / Bereasca

Str Stanjeneibr / Bereasca

PROPRIETAR

Mun.Ploiesti

persoana 8z<a

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

135

300

500

400

data inspecției

24.07.2017

iulie 2017

iulie 2017

iulie 2017

pret/mpoferta

?

53.33

50.00

46

valoare oferta

?

15999

25000

18500

id anunț

”13139857

'13199052

>433909

contact

0747130987

766534932

731721278

pers fizica

pers fizica

pers fizica

alte caracteristici

teren liber

teren fcer

teren liber

specnfcr tranzacției

rDrepfurfde proprietate

Deplin

DepBn

Deplin

Deplin

A<u5tere(%)

0%

0%

0%,

iAfusteiț! (SJRCWnp)

0

0

Ol

Preț ajusta (EUROmp)

48

43

46

Motivare ajustare

iNu au fost necesare ajustari.

Condei de finanțare

Normate

Nonnaie

Normale

Normale

Altare (%J

0%

6%

0%

Ajustare [EUROftnp)

0

0

ol

Preț a juisa (EUROfmpI

46Î

[Motivare ajustare

Nu au fost necesare aju stan.

iCondiyl de vanzare

frvtecendent

independent

independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%l

gustare (EURCMnp)

0

0

0

Preț jjtrâat [EUROtimpI

4H

431

46t

Motivare aursîar®

Nu au fost necesare austeri.

Cheltuieli necesare imediat după

l cumpărare

Nu este cazul

Nu este cazul

Mu este cazul

Nu aste căzui I

.Ajustare i;0JROi

0

0

0

•Ajustare (%)

0%

0%

o%.

Preț ajustat (EURO)

48

43

46

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ujjstan

Condiții de piaa

fete 2017

lidfe2017

fufe 2017

luieXJ17

Austere i %î

0%

0%

0%<

Ațustere (EJJROAnp)

0.00

O.OQ

OJQQ

Preț      (EUROfevI

48

43

46

■Motivare ajjișțm

Nu au fost necesare n usteri.

X

jusfan sfEcsfioe proprietate

Localizare

Str Trandafirilor, nr2Af Bereasca

Str Sării? Boraasca

Str. Cafcunas*/ Bereasca

StrStanJensilar/'

Bereasca

'Ajvvtare |%>

0%

0%

0%

(Ajustare (EUROfinp)

iîl

0

.Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

1 Drum acces

asfalt

Asfaltat

Asfaltat

Asfaltat

'Ajustare (%)

0%

•Ajustare (EUROAnp)                   ”•

! 0.00

0.00

0.00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

hmmm

Electricitate, Gaz, Apa, Canalizare, Bectricîate

Toate Utflrtatil» la limita

Toate Utilitățile ta limita

Toate Utilitățile la finita

Ajustee (%)

0%

0%

0%

Ajiaitare i EURO/mp

0

0

0:

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustari.

j Suprafața

135.00

300

500

400

lAjustere (%)

4%

14%

9%

Austere rELKOmpr

ZOO

5.SB

4.00

Motivație ajustare

S-au apfcat ajustari pozitive compairabiefor, anefea de piața indicând o diteerta de 2 etro pentru fiecare-supra^a de 100 mp («Efintre zcxnparabfete A si C)

Deschkters inii

7.92

20

20

24

Ajustare (%)

0%

7%

□%

gustare lEURO/mp)

o.oo

3.00

0.00

Motivație ajustare

S-a cafculat raportul laturilor proprietai» subiect si a comparairfeftr, efe unde a rezulta inferioritatea comparabile B fete de subiect ( ajustarea a constat ca diferente intre ccmp C si cornȚcirabSa B)

Relfeluiffbnna terenului

Neregulat «sar in pante

Regulat, Plan

Regulet, Plan

Regulat, Plan j

Ajustare (%j

0%

0%

0%

Ajustare (SJROftnp)

0.00

0.00

0.001

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustari.

•Utilizare

rezidențial

rezidențial

rezktanîiaf

rezidențial

■Ajustare (%)

«

0%

0%

, Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustari.

jRatfmde inaitimo zonal

P+1+M

Sini far

Similar

Similar

Ajustare (%)

0%

0%

0%J

Ajustare (ELWOZrnp J

0.00

0.00

0.00)

Motivație ajustare

|Nu au fost necesare ajustari.

Ajustare neta pentru caracteriHcf speci fee propriei tir

zoo

8.93

4.00

•Prat Plusat (EUROffnp)

50

51

50!

■Ajustare totală netă (EURO;

ZOO

393

4.00:

Ajustare totală neta (%)

4%

18%

9%

; Ajustare totală brută (EURO)

ZOO

8 03

4.00

iAji»t»e totăă brută (%)

3.75%

17.86’*

8.70%:

jSuprafeta teren (mp)

135.00

np

1 Valoarea esSmata (EURO/mp)

50

EURO.'mp

'VOLOARE ESTIMATA IEURO)

fi.758

EURO

l* cea mai mica «gustare totala bruta s-a efectuat pentru cernparabila:

A

______________ABORDARE PRIM RATA METOBACOMPARATBLOR OE RATA f TEREN)______ ELEMENTE DE COMPARAȚIE            Sufcteci           PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

'SuptafsAă teren irtț>f

135.00

3C0

îăf

400

Ret (oferta/vanzare) (EURO?mp)

53.33

50.00

46|

(Date dteponibi!**

Oferta

Oferta

Oferta

Msujfl rw-pociore (%)

-10%

-15%

0%i

fMwp negociere (EUROAnp)

-533

-7.50

0.00 ■

Preț corecte* l EURO «ol

48

43

46‘

Ca turnare a dscuffior awte cu proprietarsfegerts, am apfcat o ajustare•                                       ne^dha de 0%-15%, s* tunete de wchrnea ofertelor si dtsporubcStefea de

Motivare corecție                         negeoere a ofcrtantikx , reprez«HTtand majja de negociere Aceasta a fost

co&mta prin apfcarea anaftzei datelor secundare rezultând în urma Ipamsyjiî tnformaiâky obținute de la ofertatii si ag&Tj imobiliari.


Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 50 eurq/mp, adică 675(1 euro / 30.779 lei. Terenul a fost evaluat ca fiind liber. Valoarea nu include TVA.          §f           \

4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii


7,


m...............,

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelbr și »-conclu^J8r aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

In urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori :

1. Abordarea prin piață:

Valoare de piață teren = 6.750 euro / 30.779 lei (50 euro/mp)

Valoarea de piață teren = 6.750 euro / 30.779 lei (50 euro/mp)

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente . Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 31.07.2017.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluatori autorizați, membri titulari ANEVAR, cu specialitatea

EPI.

Opinion SRL

Expert evaluator:

Andrei Valentin Nistorescu


ANEXE
I' :           ■ Z.

■EXTRAS DE CARTE FtiHCtARA.^"

PEMTRU INFORMARE


.<<z ;

- ,^;--

,Z-/<. ’ \- ■ /’Zv?-

Carte Fungarg AFr. 135722 C- r^t/naZO aZ'.'-fun;fc,/?;tr; pF&Jesti


..r

b<=V-


O^ciul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


Nr. ■  56444

? .Ziua 17 1 ’ ■ sî'toftS-1 Vo*. l Ar.vâJ ■• 20Î.7 >

. - 1 ’ ’* ■ * ■

■ •\-5


A. Partea I, W-scrteraa. imobilului

‘TEREN intravilan ..


Adresat Loc. Ploiești, Str Trandafinior, Nr. 2A, Jud. Prahova

-r

Nr cadastral

Suprafața* împi

Observași,' Referințe

.136722

Din acte: 138 .:. Masu-ata: 135.

Oatereferitoare la teren

Crt

Categorie; folosință

Intra iriian

Suprafața îrrip)

. / Tarla

1. Parcelă

Nr. topo

Observații? Referințe

1

curți construcții

DA

135


Lungime Segmente

lî Valorile lungimilor segmentelorsunt obținute din proiecție în pian.

■ ■ Pwct început

Punct

■ sfârșit

Lungime segment

.......... <~W)

... 1

.... 2

: 7.924

2

3

.    17.937

3

4

8.577

4

■ 5

5.675

5

6

1.519

6

7

0.999

L ,1

8

1.501

Punct început;

Punct sfârșit

Lungime segment

<-{m)

8

; 9

.0,75

9

10

' 3.055

10

11

4.48

ii

12

..        15.23

12

: ,13

4.475

!          13

1

7;714


** Lungimile segmentelor șurrt determinate tn pianul<te protecție Stereo 70 și sunt rotunjite la i Milimetru, *** Distanța dintre puncte este fondată din segmente cumulate ce simt mal miei dșțât valoarea i mfflteetru


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păs* rată de acest birou.

Prezentai extras de carte funciară este valabilla autentificarea de către notarulpublic a actelor juridice prin care se sting di epturiie reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiileprezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.44913:fij27-i36-2017 in suma de 20, pentru Serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. 272,

Data soluționării,

27-06-2017

Data eliberării,

. f l

Asistent Registrator,

AN AM ARIA HODjCA MĂRGĂRITV ROMÂNÎA

T JUDEȚUL PRAHOVA ■• •<

CONSILIU l l OCAL ALMUNlCffîLLLîLMIESXi .M>TÂBĂREANil267--

pnLiHttiaelutîcrea tmm-imobile îa

J/iveii!,;.>:</ bun arilor earetdcStUîeșc dameftiiil privai ui M

Consiiiuî Locui al Lfunicipiului Ploiești:

văzând Expunerea : de motive a Prîțnartild. Municipiiiîui MoiwstL dbntriul. Emil Calotă si Raportul ac sdfisialiiitte d Ehrcctk: l\.i:‘imo:ijir. prin ciire se propune includerea unor imobile L'i                               '«fei&itfesî* aoai; ipiScof

Plaiesti;

în tenului prevederilor Lcgu nr. 1L199L Legea foudLd fv-ncisr, republicată, cu modtTicgriîc &i completa rdc LvrLe.rc. >•& Legii nr.. 54'1993. privind tircnlatia juridică a‘ terenurilor:     i

având: în vedere t .tava: pr. 213/tȘ98.. privind propricteițea ptifcJlcâ si regimar juridic ăl acesteia;

/în baza art. 38 âjd 2 Ht. e din Lsgsa/fir.21S'2v5Lpv/ind administram publica locală, cuntcdifitd iiu s: ^npkiâriiculierioarc. : • ■■

sf din I egea hr.   >2-5L' pi;,' ăânrjnistratîa publică


HOTĂRĂȘTE;

Art. J Constată eâ Jgippilblc dcutificatc m Amsâ nr. i. An< gr. 2. Anexa nr. 3. Anexa nr. 4 d Anexa nr. 5. ce tec. perx integrantă din prezenta hotărâre, aparțin doniețrijulni privat rd Vv.ncipjuh’.i Ploiești si se vor îr-șcric ea atare în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, cu înscrierea, conrbm legii. T Canea runc:;j-apnr.;zene.

Art. 2j Direcția Aribifeisfertfe PubUca,■ ArdU'.UcAendm \ a. aduce Li curiasthtă celor j interesai! pr-evcccndprczefâîCibotărâri

Dată M PioiesLț;. aslȘ'L 2# țțyietnbrsy 20O6


Președinte de ședință, Paul Palas ,- i ...M

Ă.T’        s '

■ €oHtr;î.sei&fâe®-ăt

. Secretar, P?.-.

Murii M-a^dalena Mazâlu.?)■■■ '{■

i

r .                            ? - ’     - •

•'iX                   >

■-.> *■

f - - . - t.

• •. ;i. ‘ ’. ' •

■ i ’

c ■: <[<! • .IM -

•y: "

. i£5

■ 13 .:

■■■-'-" ■ . ■ V                          - - ■?: •. •« • • i . • V . ’f: - ■ ■         - 1 . . | ’     • . • |

: î i ' r ■?


st

Sa a >

|jș

f *6<i-

■«•■ ■■ S -

£ *« . ;■

F'-     'O

V. ■<c! r'î

• • ■ i

■ ■ .■-.?■

■! :

i- . f

- .       'f- ■ ■ ■

*’1“ț . .

I:            ,£5:- • • ’ ••■.

T~*f ’     •

Os ■ ts> ș*

o>       o-

r

■ -'3

’        ■’Srf' ■    *

-’ftFV         • • t

. r4

r<- sd

as

s-'i

vi       ț

CC tfî

C» rr v?

xf-

t

■2-

.: .3

.•»

'\t —ș.

c-*'

—< 041 S>

i ■©

’iȘgi


/...iSeiiiptPrf 1/7

■ Sighet «rJ


iSlg&t nr.2 ■


■ 240«     ‘ ■Șpitahiltti nr.JS.

■ . 24L '■ '


St,
St ©.losif «nM •'


“Stdilostfnr,12~'-•.

.StQdQgjf >, ■ :■ St. Greccanu bl.J ap.8 Steg^riUufc ay.I3 ■ Tacite îonescu nr.9 .

/ s 71>^hdg^țj.lor. iip.51’ ;.

; 7 .kTraasllvâftid nfilS- . 7

Midalbsjf ■' '■

: Teren, garaj . ■ „

moo .

Docta Dana Livia ■ .

Teren curta''

52.00

Rodina Marilena

.Teren curte.-

54.00

Costache Măriți și'

Teren curta ■

137.00

Calțșan, Elena . . .

Sendroiw .îeni \

Locuința

57.30

... .                        ■■ V-

QIteanu2Wca - .

Lbcafata .

51.24 '; '■'

"Șd'reșew fabrici’: ■ ■

Locuința

50.87-.

Marcel .

Dragnea Ciwiia.' :

Locuința.'

66,10

Dița.Sțefa»/. -,T.: jMteSMte.-

Teren garaj

Teren curte.' /

: 20.70-

50.00'     .

Itafia Maria ■..

Teren curte . .

3M3.....

Miha 1 Sorina

Locuinta •■■■■•

46.40

Ghtwghe Elena ;

Locuința

2.9.30

i'?-.-' J

Bivolmu Aurel ■

Locuința

50.24

---"■'

Doneilft Magdalena

Locuința

29.71

T>oi*cite.J<ic0tae;.,.:

Locuința

31.23

Tanasemt Mar ia

Teren curte

23.61

.politia Comunitara-.

Locuința

57,18

Grozea Ileana

Locuința

9.62

..'Coîistaiiția;purtiitrii

Lufisttata /.

45,00' ’ '- ',<

Bucur Constantin

Teren curte

113.72 .< .

Crifltea Elie

Locuința

106.45- ■ : ■ ■

'■■■■■ ■'WF

Munteanu Ion

Teren curte

13W ■ • ■■11

ȚtGly,.,

Fyeda Xoan Steliatt

Sitescn Mcolae

Locuința

Locuința

:36.84

;5Mr '• ■

iS< '

. ■  "’-'W;

'' ■■ W;;:

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL : AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR, 405

privind modificarea poziției 249 (referitor la imofoilitl          Pfoîesti,-

str. Trandafirilor, nr. 2A) din Anexa 1 la Hotărârea Con.siHului Local ăl C municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privmd includerea uiforimobile / y în InventarulibtmtB-îlaf-car^alc&tui&c domeniidprivut cd municipîuluiPlm^^

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea, de motive a domnilor consilieri; Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popă, Gheorghe Popa s Iulian Bdlocan precum și Raportul de specialitate ăi Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea poziției 249 din Anexă ur.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești tir. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al municipiului Ploiești;

Având în vedere faptul că terenul în suprafața de 135 mp., situat în Ploiești, str. Trandafirilor, nr. 2A este înscris în Cartea Funciara nr. 136722 a unității administrariv-teritoriale Ploiești eu număr cadastral 136722 conform încheierii de intablilare nr. 9230/17.02.2014 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate: Imobiliara Prahova;

în conformitate cu Raportul din data de 07.10.2014 al Comisiei nr. 2 — Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

m baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ; :

în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicități; imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

g HOTĂRĂȘTE::/-

Art. J. Aprobă modificarea poziției 249 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.            privind includerea unor imobile în

Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei nr.1ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

? Art2. Celelalte prevederi.ale Hotărârii Consiliului Local ăl municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate. ' . ■ /

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Direcția Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art4. Direcția Administrație Publică, Juridic — Contencios va aduce la cunoștința celor interesați i prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 28 octombrie2Q14                    f

..                                                    / ț

Președinte de ședință, ,-G ' Pani Pălaș : j         r


Contrasemnează Secr^tiir, .?"£? j «<)ana Crîstina .fajfob

NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAF.

(«ap)

OBS.

249

Str.Trandafinlor

UT. 2A

Munteanu Ion

-teren curte

135
:PL.ÂK DE-AMPLASAMENT Sf .OEliMITA^R:AîM0MUU4

■ ‘SCARA ț:,200< /.

■ Ml CÂDĂSiW,: . : St’PRÂfsAT.A MASURATA

: ■ "ÂMSSA tMMOLW '

,:                  |     . lW. . '

Mllfî PLaîfSSTt, STR. TRAMaFIRILOR» Nfc 2A

' ■ ' JC2. PRAHOVA: ■ '

CÂRTEA. FVNftWNfc ! :■   ■               ■ ;. il’Ăiij' '■    ■ MUN. PLQflĂSTI

><7\..\'.

\s •■■■"

X <p .■
O WȚjȘ

Pst.

w

•'

JL—

2”

552610.88

■ 5S2fiîO

363463.85

383,468.67

i

582621.97 383452,62

4

532618.39

383459.93

. 582f>27,7.7

■‘ ȘȘ^R 'A35 |

i r7

532031.36

■ 582633.24

383450.61

’sswrso:

ts

582(132.68

. 36354770

•■ 9.

■ 582631,71

. 383448,04 ..

10.

582630.95

383448.19:

Ml-r

.  631” W

^383447.,04

hr

383411.27 ud2><2..U  383449.78

Si'Wrtjfota'mșșțirȘte.^i^Srnp • 'Stiprafate d(n «ts >. 07<5O W*'-


Sa.adafibjuiwptulliiii jjtș.nwBUfjiiwjflr / . îuir<^Ywu:iK:a'iinphnuiyuji^ha«!a-dtti^iu\ -


SemhQtaifă si


Anunțuri imobiliare particulari


Adăugă anunț


Contact


Alege locuința


-Vanzare Inchirere


Anuntun jniebiiare »Insobîiiare Prahova »Imobiliare Ploiești »Imobiliare Bereasca s-Vanzari Terenuri Bereasca Ploiești Pr


Ești


Preț Min:     Preț Max:pjurncuu


Anunțuri Imobiliare

Alba

Arad

Argeș

Bacau

Bihor

Bistrița Nasaud

Botoșani

Braila

Brașov

București

Buzău

Calarasi

Caras Severin

Cluj

Constanta

Ctwasna

Dambo/ita

Dolj

Galați

Giurgiu

Goii

Harghita

Hunedoara

Ialomița

Iași


Vanzare Teren Bereasca Ploiești z 25000 €
Telefon:


25000 €

500 m2

0766534932


De vanzare teren intravilan, cartier bereasca, strada caftunasi. racordare la utilitati de la coltul străzii. 500 mp


■ ®Htirez.ro
Apartament

.AviațieiApartament

. 1 Decembrie

54980<


Veoa

©

w

ggț

- • E2

0AȘ Ptorețti

Go

BtRPetrol


Lukoil O


Anunțuri imobiliare similareVanzare Casa 4 camere Bereasca Ploiești, Prahova                                         33000 €

Data 26 Iulie 2017

Caracteristici nr. camere:3 suprafața utila:150 mp suprafața construita (amprenta la soi): 150 mp nr. bucătării: 2 nr. bai: 1 suprafața teren:500 mp front stradal:23 m an construcție: 1950 nr. locuri...                          vezi detalii


Anunțuri imobiliare particulari


Adăugă anunț


Contact


Alege locuința... Vanzare Inchirere

Teren

Prahova

Preț Min:      Preț Max:

r ' € .


Ammteri imobiliare »Imobiliare Prahova »Imobiliare Pbiesti »Imobiliare Bereasca s-Vanzan Terenuri Bereasca Ploiești Pr
Anunțuri Imobiliare

Afba

Arad

Argeș

Ba cau


Vanzare Teren Bereasca Ploiești , 16000 €Bihor

Bistrita IMasaud


Botoșani


Braiia

Brașov

București

Buzău

Călărași

Caras SeverinTelefon:


16000 €


300 m2


0747130987


. bereasca, 300 mp intravilan, deschidere 20 m.l., zona buna


: ??titirez.ro

> ANUNȚURI IMOBILIAREJ: Apartament

Mihai Bravu

528115880 €
Constanta

Covasna

Dambovita

?    Voga O

Dolj

*

Ga lat’

Giurgiu

O

Gorj

©WPfoiești

Harghita

Go ■      s-.

Hunedoara

"    f


PetroteHutal

» .... P


pe'hprtâ


Ialomița

Iași

Anunțuri imobiliare similare


închiriere Spațiu industrial Bereasca Ploiești, Prahova


închiriere spatii industriale pentru producție sau depozitare societatea comerciala anteco s.a. oferă spre închiriere spatii de producție sau depozitare cu suprafețe cuprinse intre 50-250 mp....


Status:               la vanzare d in 11 august 2016

Zile in piața:           350zile

Primul preț solicitat: 16.500 EUR

Ultimul preț solicitat: 18.500 EUR

46 EUR/mp

Caracteristici proprietate:

o ..."

Telefoane: 07317^278- -........

Actualizat: La.luBiate.r6 - 24-07.2017 romjjfnQ?ro-18.07:2017 : 03.07,2017             ;

LaJdteâtero-18.02.2017 . 1 oix.roy;îl08.'2016țprima apariție)

' v c ' '

Tip teren:

Construcții

Clasificare teren:

Intravilan

Suprafața teren:

400 mp

Front stradal:

Utilitati:

Acces / amenajare străzi:

Utilizare:

Teren intravilan 400 mp cu gard din prefabricate beton pe 4 laturi, porti metalice, pretabil firma sau construcție noua. Langa complex Bereasca, strada Stanjenei nr. LTel: 0731721278


Evoluția prețului cerut

Conform articolului 43 din Ghidul de Evaluare - GEV 520 (Standardele de Evaluare ANEVAR 2016) evaluatorul trebuie sa se asigure ca proprietățile comparabile sunt reale (adica pot fi identificate) si ca au caracteristicile fizice conforme cu informatiilescriptice. In raportul de evaluare trebuie sa se indice sursele de informații (indusiv date de contact pentru e verificare independenta), datele utilizate si raționamentul pe baza carora evaluatorul a selectat proprietățile comparabile.


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1: 200


NR. CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI:

135 mp

MUN, PLOIEȘTI, STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2A

JUD. PRAHOVA

CARTEA FUNCIARA NR:


v\»—r\


\\


A. Date referitoare la teren


Nr.

parcela

Categoria de folosința

Supra-afa

(mp)

Valoare de impozitare

(•ei)

1

Cc

135 mp

Total

135 mp


B: Date referitoare la construcții


Mențiuni


împrejmuit parțial cu gard metalic, de lemn,beton si calcan


Cod constr.


Total
INVENTARUL DE COORDONATE

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 1970

Pct

E(m)

N(m)

1

582610.88

383463.85

2

582617.18

383468.67

3

582621.97

383462.62

4

582618.39

383459.93

5

582627.77

383447.93

6

582631.36

383450.61

7

582633.24

383448.20

8

582632.68

383447.70

9

582631.71

383448.84

10

582630.95

383448.19

11

582631.94

383447.04

12

582627.69

383443.27

13

582622.11

383449.78

Parafa

Suprafața masurata =135 mp Suprafața din acte = 137.50 mp


Mențiuni
Executant,               ——

SOARE, GRIGORE S.R.L.       ' ■*

■PLOIEȘTI - s£r. GH,GR.CANTACUZIN0,/țrr>’136,bl, îofâ

Aud?. A.N.C.P.I.-CLASA II/V < -'«T[]ȘJZ|ȚII " - ■— — “

6. NURO-B-F-1023, RtSPHrF-005Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Stampila B.C.P.I.


Oficiul 6 C&dasfru si Publicitate Imobiliara Prnhova CrliRICO STEPAM COSS/IO GRSemnătură- si data


fii»


•           4

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1: 200


NR. CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI:

135 mp

MUN.

PLOIEȘTI, STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2A JUD. PRAHOVA

CARTEA FUNCIARA NR:

UAT

MUN. PLOIEȘTI
A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

^uprarata

(mp)

valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

135 mp

împrejmuit parțial cu gard metalic, de lemn,beton si calcan

Total

135 mp


B: Date referitoare Ia construcții


Cod constr.


'Sjprafata construita la sol


Im


Valoare de impozitare


Clei)


Mențiuni


Total

INVENTARUL DE COORDONATE

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 1970

Pct

E(m)

N(m)

1

582610.88

383463.85

2

582617.18

383468.67

3

582621.97

383462.62

4

582618.39

383459.93

5

582627.77

383447.93

6

582631.36

383450.61

7

582633.24

383448.20

8

582632.68

383447.70

9

582631.71

383448.84

10

582630.95

383448.19

11

582631.94

383447.04

12

582627.69

383443.27

13

582622.11

383449.78

Suprafața masurata =135 mp Suprafața din acte = 137.50 mpExecutant,

Ș.£î TOPIT SOARE, GRIGORE S.R.L.

STI - <âV. GH.GR.CANTACUZIN0,/W'136,bl. lOD^'ap. 3 ., Aâgfe A.N.C.P.L-CLASA II/ <M

AUTORIZAȚII RD-B-F-1023, "Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Parafa

Semtfdiură si ..

• dota

-                                                   \ •_ ’ -T,

Stampila B.C.P

_____-T                     -/v

.-■> '• ■' ’ ;< ’■

'■                               ,v

| Oficiul da Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova

i          CHiRICb1 ȘTEFAN

\

|    CONSILIER GR. IA Jz

32.7,0 \    V


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Munteanu Ion a supn 135 mp, situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr, 2A, cu nr. cadastral Funciară 136722

Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 s-a aprobat regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuință preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești.

Terenul curte în suprafață de 135 m.p. , situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A cu nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722 este proprietatea privată a municipiului Ploiești, în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 - Anexa 1 poziția 249 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 405/2014.

între Municipiul Ploiești și domnul Munteanu Ion este încheiat contractul de închiriere nr. 7411/22.06.2016, având ca obiect închirierea terenului cu destinația curți/grădini aferente imobilelor cu destinația de locuințe, situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A, pentru suprafața de 135 m.p. Termenul contractului de închiriere este valabil până la data de 16.02.2019.

Conform Raportului de evaluare nr. 52/31.07.2017 transmis de S.C. Opinion

S.R.L. în baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 11731/25.05.2017 și contractului subsecvent nr. 15964/24.07.2017 încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și S.C. Opinion S.R.L., pentru terenul sus menționat, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

Valoarea terenului este:

30.779 LEI ~ 6.750 EURO (50 euro/m.p.);

Valoarea nu conține TVA

Curs LEI/EURO = 4,5598 LEI din 31.07.2017

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al mmiicipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către dom^î^N|uht|anu Ion a suprafeței de teren de 135 m.p. situat în Ploiești, str. Trandafiri^p^nrC^„rM^ cadastral 136722, Carte Funciară 136722.                        / kâMMi V i

CONSILIERI:

Ștefan DĂNESCU 4^^


Marilena STANCIU


Sanda DRAGULEA


Marius MATEESCU


Bogdan HODOROGDIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 66/05.03.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Munteanu Ion a suprafeței de teren de 135 m.p., situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A, cu nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722

Potrivit prevederilor art. 36 alin.l, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițile legii.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 s-a aprobat regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești.

Imobilul situat în Ploiești str. Trandafirilor nr. 2A, este compus dintr-un corp de clădire si teren aferent acestuia în suprafață de 135 mp. Construcția împreuna cu terenul situat sub aceasta este proprietatea domnului Munteanu Ion in baza contractului de vânzare-cumpărare nr.861 -N/31.01.1997.

Terenul curte în suprafață de 135 m.p., este proprietatea privată a municipiului Ploiești în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 -Anexa 1 poziția 249, privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 405/28.10.2014.

Prin adresa nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în str. Trandafirilor nr. 2A nu au fost identificate notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 și nici cereri formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005 și Legii nr. 18/1991 (art.36), republicată.

Prin adresa nr. 1010/27.06.2017 Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru imobilul situat la adresa menționată mai sus nu au fost identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

între Municipiul Ploiești și domnul Munteanu Ion este încheiat contractul de

Trandafirilor nr. 2A, pentru suprafața de 135 m.p. Termenul contracmMi[;teîrrdhîrief? este până la data de 16.02.2019.                                     f 'țL '    " >

M                 * j Al'’f"          -         I 5^ ’

Domnul Munteanu Ion a efectuat pe cheltuiala proprie înscrierea în' cartea funciară a terenului curte situat în str. Trandafirilor nr. 2A, în supwață/de Î35.;tn;j>., având număr cadastral 136722 și Carte Funciară nr. 136722.             A ■' i,

Prin cererea înregistrată sub nr. 18022/2013, domnul Munteanu Ion solicită cumpărarea terenului curte în suprafață de 135 m.p., suprafața ce face obiectul contractului de închiriere nr. 7411/22.06.2016.

Această solicitare a fost analizată în data de 21.11.2017, în cadrul ședinței Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinirea condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției nr. 6883/13.10.2017, care a stabilit că sunt îndeplinite condițiile de cumpărare a terenului situat la adresa de mai sus.

Prin adresa nr. 27457/11.12.2017 domnul Munteanu Ion menționează că va achita integral prețul de vânzare al terenului.

Conform Raportului de evaluare nr. 52/31.07.2017 transmis de S.C. Opinion S.R.L. în baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 11731/25.05.2017 și contractului subsecvent nr. 15964/24.07.2017 încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și S.C. Opinion S.R.L., pentru terenul sus menționat, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

Valoarea terenului este:

30.779 LEI ~ 6.750 EURO (50 euro/m.p.);

Valoarea nu conține TVA

Curs LEI/EURO = 4,5598 LEI din 31.07.2017

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU director .Executiv, Carmen Daniela Bucur

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS ACHIZIȚII PUBLICE,CONTRACTE


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Mariana Ileana Gavrila


DIRECTOR EXECUTIV,


Andreea Cristea


întocmit:


:B*ena Branza

Domnule Primar,


|” MUNICIPIUL PLOIEȘTI In atentia : Compartimentului Publicitate, Valorificare Patrimpniu înregistra^ , Referitor adresa nr. 800/27.11.2017                          j                 Z / 4 □ /

i..............................

Subsemnatul Munteanu Ion, CNP 1461121293111, cu domiciliul in Ploiești, str. Trandafirilor, nr. 2A, ca urmare a adresei nr. 800/27.11.2017 a Compartimentului Publicitate, Valorificare Patrimoniu, va comunic ca imi mențin intenția de cumpărare a imobilului - teren situat in str. Trandafirilor, nr. 2A.

Menționez ca voi achita integral prețul de vanzare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 14.02.2018


<■ ^OJEȘTl


Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Staneiu Marilena. Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

ȘE(/TH      - PROIECTE DE IIOȚARARE

Cap. I - Compartimentul evidenta si administrare fond locativ

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării unei locuințe atribuita unui

  chiriaș cu alta locuința vacanta de aceeași categorie.


  COMISIE

  Aviz 1 pozitiv

  Danescu Ștefan

  Stanciu Marilena

  Vîscan Robert

  Dragulea Sanda

  <

  Mateescu Marius

  Văduvă Sorin

  T

  Hodorog Bogdan

  RezultatCap. II - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu

 • 1. Proiect de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Munteanu Ion a suprafeței de teren de 135 mp, situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A, cu nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722.

  COMISIE

  Aviz pozitiv

  Aviz negativ

  Abținere

  Precizări

  1 Danescu Ștefan

  1 \ ’

  Stanciu Marilena

  r

  \

  l

  Vîscan Robert

  \

  f

  ' Dragulea Sanda

  , y

  ... \

  \____

  Mateescu Marius

  <

  \

  Văduvă Sorin

  \

  \

  '. ........

  Hodorog Bogdan

  y

  \

  \

  Rezultat

  ....... T

  ■----- ---X

  .......

 • 2. Proiect de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Sanda lancu Valentin a suprafeței de teren de 582,00 m.p., situat în Ploiești, str. Bustenari nr. 39, cu nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382,

Mateescu Marius

\

........1

/

fz

Văduvă Sorin

\

\

Hodorog Bogdan

\

\

\

<

Rezultat

s,

.-•y

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului. Servicii către Populație. Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri:

Danescu Ștefan


Stanciu Marilena \

Vîscan Robert fkJ / ■%.

Dragulea Sanda


Hodorog Bogdan '


'X

X''

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL PUBLICATA TE, VALORIFICARE PATRIMONIU

* PROCES VERBAL încheiat astăzi 21.11.2017

Comisia constituită în baza Dispoziției nr. 6883/13.10.2017 emisă de către Primarul Municipiului Ploiești, s-a întrunit astăzi, 16.11.2017, și a luat în discuție solicitările privind cumpărarea bunurilor aflate în patrimoiul privat al Municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.339.H L09.2013, jnodificată_prin _HCL_nr.261/2R.4)7-2{117r -după -cum urmează:

 • 1.    Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.9515/02.05.2017, doamna Ghiță Gabricla solicită cumpărarea terenului curte situat în str. Ghe. Doja nr. 201, în suprafață de 286 mp. Terenul situat la adresa de mai sus, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 209/26.06.2017 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr. 14681/18.09.2014, modificat prin actele adiționale nr. 12260/03.07.2017 și nr. 12260/15.06.2017. Valabilitatea contractului este până pe 09.05.2020.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a terenului curte, au fost efectuate de către chiriarș, pe cheltuiala proprie, fără pretenții de recuperare a sumelor de la bugetul local. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr. 141711 , având nr. cadastral 141711.

Conform adresei nr. 536/10.08.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul eă pentru imobilul situat în Ploiești, str. Ghe. Doja nr. 201 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/ 2001, Legii nr. 247/2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1148/19.07.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 2.    Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 18022/25.10.2013, domnul Munteanu Ion solicită cumpărarea terenului curte situat în str. Trandafirilor nr. 2A, în suprafață de 135 mp. Terenul situat la adresa de mai sus, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 405/28.10.2014 și este închiriat în'baza contractului de închiriere nr. 7411/22.06.2016. Valabilitatea contractului este până pe 16.02. 2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului. 2017.


Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a terenului curte, au fost efectuate de către chiriarș, pe cheltuiala proprie, fără pretenții de recuperare a sumelor de la bugetul local. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr. 136722, având nr. cadastral 136722.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/ 2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 3.    Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub ---------m-.2414/05.02.2014, domnul ‘Sanda TanciT ValerihrCsoiicită cumpărarea terenului

curte situat în str. Buștenari nr.39, în suprafață de 582 mp. Terenul situat la adresa de mai sus. este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 25/28.01.2015 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.5071/06.04.2011, modificat prin actele adiționale nr.2414/25.05.2015,   nr.3857/10.04.2014,   nr.9391/26.05.2017. Valabilitatea

contractului este până pe 05.04.2020.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017. Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a terenului curte, au fost efectuate de către chiriarș, pe cheltuiala proprie, fără pretenții de recuperare a sumelor de la bugetul local. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr. 138382, având nr. cadastral 138382.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Buștenari nr. 39 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/ 2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017,, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că. pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 4.    Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.8335/07.05.2014, doamna lancu Liliana Maria solicită cumpărarea terenului curte situat în str. Lupeni nr. 51, în suprafață de 457 mp. Terenul situat la adresa de mai sus, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 25/28.01.2015 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.3033/14.03.2016. Valabilitatea contractului este până pe 03.02.2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a terenului curte, au fost efectuate de către chiriarș, pe cheltuiala proprie, fără pretenții de recuperare a


sumelor de la bugetul local. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr. 138360. având nr. cadastral 138300.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Buștenari nr. 39 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/ 2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/ 1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27,06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 5.    Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 19863/25.11.2013, domnul Dinu Gheorghe și doamna Dinu Georgeta solicită cumpărarea terenului curte situat în str. Rahovei nr. ZS^îmsuprafațmde 132 mp,-TerenuL situat Fa adresa de mai sus. este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 25/28.01.2015 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.25724/15.03.2016. Valabilitatea contractului este până pe 19.01.2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a terenului curte, au fost efectuate de către chiriarș, pe cheltuiala proprie, fără pretenții de recuperare a sumelor de la bugetul local. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr. 138349, având nr. cadastral 138349.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Rahovei nr. 28 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/ 2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 6.    Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.19225/13.11.2013, domnul Ghinea Traian solicită cumpărarea terenului curte situat în str.Ghe. Grigore Cantacuzino nr. 17, în suprafață de 501,32 mp, cotă indiviză din suprafața totală de 1140 mp. Terenul situat la adresa de mai sus, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.2340/05.10.2016. Valabilitatea contractului este până pe 30.03.2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a terenului curte, au fost efectuate de către chiriarș, pe cheltuiala proprie, 'fără pretenții de recuperare a sumelor de la bugetul local. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr.136672, având nr. cadastral 3172 .

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Ghe.

Grigore Cantacuzino nr. 17 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul ca pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 7.    Prin Decizia nr. 463/2011 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, s-a dispus obligarea pârâtei Consiliul Local de a încheia contractul de vânzare-cumpărare asupra imobilului situat în Ploiești, str. Praga nr.14, apartament 3 către doamna Matei Maria Elena. Apartamentul 3 este compus din două camere în suprafață utilă de 70,11 mp, logie în suprafață de 2,67 mp, logie în suprafață de 2,18 mp, boxă în suprafață de 9 mp, teren situat sub construcție în suprafață de 33,35 mp cotă indiviză din suprafața totală de 257,46 mp,.teien.curteînsuprafață 'de 24,06 mp din suprafața totală de 198 mp, precum și o cotă indiviză de 12,52% din părțile și dependințele comune ale imobilului. Apartamentul 3 din str. Praga nr. 14, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 20/30.01.2014 și prin HCL nr.119/31.03.2014 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.6210/24.06.2009,modificat prin actele adiționale nr.8296/28.05.2014, nr. 14037/31.07.2014. Valabilitatea contractului este până pe 18.05.2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a imobilului situat la adresa de mai sus, au fost efectuate de către Municipiul Ploiești. Apartamentul 3 este înscris în Cartea Funciara nr.l28790-Cl-U6, având nr. cadastral 128790-C1-U6, terenul curte este înscris în Cartea Funciara nr. 137477, având nr. cadastral 137477, iar terenul de sub construcție este înscris în Cartea Funciara nr. 128790, având nr. cadastral 5804. Facem precizarea că doamna Matei Maria Elena a obținut pe cheltuiala proprie certificatul energetic pentru această unitate locativă.

Conform adresei nr. - 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Praga nr.14 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 8.    Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.17240/08.08.2017, doamna Busuioc Ancuța Mădălina solicită cumpărarea apartamentului 1 situat în str.Praga nr. 14. Apartamentul 1 este compus din două camere în suprafață utilă de 58,03 mp, boxă în suprafață de 5,06 mp, teren situat sub construcție în suprafață de 25,81 mp cotă indiviză din suprafața totală de 257,46 mp, precum și o cotă indiviză de 9,70% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren curte în suprafață de 18,08 mp din suprafața totală de 198 mp. Apartamentul 1 din str. Praga nr. 14, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 20/30.01.2014, HCL nr. 119/31/03/2014 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.8864/09.04.2.009, modificat prin actele adiționale nr.8302/16.07.2014, nr. 19572/30.10.2014. Valabilitatea contractului este până pe 18.05.2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a imobilului situat la adresa de mai sus, au fost efectuate de către Municipiul Ploiești. Apartamentul 1 este înscris în Cartea Funciara nr.l28790-Cl-U4, având nr. cadastral 128790-C1-U4, terenul curte este înscris în Cartea Funciara nr. 137477, având nr. cadastral 137477, iar terenul de sub construcție este înscris în Cartea Funciara nr. 128790, având nr. cadastral 5804. Facem precizarea că pentru această unitate locativă nu există întocmit certificat energetic.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Praga_nr.14_ nu aif fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.


De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 9. Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 1719/22.01.2015, doamna Duțu Margareta solicită cumpărarea terenului curte situat în str. Mărășești nr. 96 în suprafață de 38,19 mp cotă indiviză din totalul de 55,59 mp indiviz din 358 mp. Terenul este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform. HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 25/29.01.2016 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.7147/07.08.2013, modificat prin actele adiționale nr.573 0/13.04.2016. nr.12847/30.06.2016. Valabilitatea contractului este până pe 23.03.2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în. Cartea Funciară a imobilului situat la adresa de mai sus, au fost efectuate de către Municipiul Ploiești. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr. 134094, având nr. cadastral 134094.

Conform adresei nr. 457/31.07.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Mărășești nr.96 nu au fost formulate notificări în baza Legilor Fondului Funciar, însă s-a identificat notificarea nr. 18645/2001. formulata în baza Legii nr. 10/2001, soluționată prin Dispozițiile Primarului nr. 1918/2011 și nr. 3228/2011 privind restituirea în natură a miei părți din imobilul situat la adresa de mai sus, compus din construcția C și teren în suprafață de 729,99 mp. Terenul solicitat de doamna Duțu Margareta nu face obiectul dispozițiilor invocate mai sus.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 10. Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 15 852/24.09.2013, doamna Mănescu Carmen Elena solicita cumpărarea spațiului cu destinația de locuința situat în str.Rahovei nr. 12, etaj 1, ap. 2. Apartamentul este compus din două camere în suprafață utilă de 39.90 mp mp, balcon în suprafață de 2.10 mp, boxă în suprafață de 2,71 mp, teren situat sub construcție în suprafață de 33,63 mp cotă indiviză din suprafața totală de 170 mp, precum și o cotă indiviză de 18,02% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren curte în suprafață de 37,58 mp din suprafața totală de 191 mp. Apartamentul este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 25/29.01.2016 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr. 16057/20.08.2009, modificat prin actele adiționale nr.18190/16.11.2011, nr.14082/14.08.2014, nr.20785/26.09.2017. Valabilitatea

contractului estepână pe 23.08.2019._________

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017. Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a imobilului situat la


adresa de mai sus, au fost efectuate de către petentă pe cheltuiala proprie, fără recuperare a sumelor investite de la bugetul local. Unitatea locativă este înscris în Cartea Funciara nr,141798-Cl-U2, având nr. cadastral 141798-C1-U2, terenul curte este înscris în Cartea Funciara nr.137477, având nr. cadastral 137477, iar terenul de sub construcție este înscris în Cartea Funciara nr. 141798, având nr. cadastral 141798, terenul curte este înscris în CF 142155, nr. cad. 142155. Facem precizarea că pentru această unitate locativă nu există întocmit certificat energetic.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor


Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Rahovei nr. 12 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic

Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

în urma analizării cererilor menționate mai sus, comisia a stabilit faptul că sunt îndeplinite condițiile de cumpărare de către chiriași, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 339/2013, modificata prin HCL nr.261/28.07.2017. I \

Prezentul proces verbal încheiat astăzi 21.11.2017, are un număr de 7 pagini.

Președinte-, Viceprimar - Pană George /         ['

Membri;

- Laurențiu Dițu - Secretarul Municipiului Ploiești


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

!!

i j. •:


■i îi» ’ A-ii /-! ,

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII^Ațtâp


POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE
RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Munteanu Ion a suprafeței de teren de 135 mp, situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A, cu nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722.PREȘEDINTE,

Ștefan DĂNESCU


Data: