Hotărârea nr. 90/2018

Hotãrârea nr. 90 privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Sanda Iancu Valentin a suprafeţei de teren de 582 mp, situat în Ploieşti, str. Buștenari nr. 39, cu nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 90 privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Sanda Iancu Valentin a suprafeței de teren de 582 m.p., situat în Ploiești, str. Buștenari nr. 39, cu nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 67/05.03.2018 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare către domnul Sanda Iancu Valentin a suprafeței de teren de 582 m.p., situat în Ploiești, str. Buștenari nr. 39, cu nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 privind reluarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 261/28.07.2017.

Luând în considerare adresa înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 26696/2017 a domnului Sanda Iancu Valentin;

Având în vedere procesul verbal din data de 21.11.2017 al ședinței Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției nr. 6883/13.10.2017;

Luând în considerare procesul verbal și raportul din data de 14.02.2018 al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. c), alin. (5) litera b) și art. 45, alin.3 si art.123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 51/2017 întocmit de către S.C. Opinion

S.R.L. pentru terenul ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 582 m.p., situat în Ploiești, str. Buștenari nr. 39, având nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea terenului, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 151.267 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 3(l)Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Sanda Iancu Valentin a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 582 m.p., având nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382, situat în Ploiești, str. Buștenari nr. 39, identificat conform planului de situație - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta, în următoarele condiții:

 • a) achitarea integrala de către domnul Sanda Iancu Valentin a prețului de vânzare a terenului sus menționat, în suma de 151.267 lei, la care se adăuga cota legală de T.V.A., in termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

 • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

(2) în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3(1), contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 martie 201S r517 >

\                  '^©'Contrasemnează:

RAPORT DE EVALUARE - TEREN

Nr. Raport

51/31.07.2017

CURTE, PLOIEȘTI, STR.BUȘTENARI,

NR.39, JUD. PRAHOVA, NR.CAD.

138382, SUPRAFAȚĂ DE 582 MP

CĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 15964/24.07.2017, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare TEREN CURTE, PLOIEȘTI, STR BUȘTENARI, NR.39., JUD PRAHOVA, NR CAD. 138382, SUPRAFAȚĂ DE 582 MP. Conform solicitărilor dvs.. prezentul raport înlocuiește raportul inițal predat prin adresa de înaintare nr. 46/04.08.2017. Raportul inițal devine nul.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017.

Opinion SRL

Expert evaluator:

Capitolul I..........................................................................

 • 1.1. Certificarea evaluatorului.............................................

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante...............................

Capitolul II.........................................................................

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport. 2.2 Identificarea evaluatorului............................................

 • 2.3. Identificarea clientului.................................................

2.4.Identificarea utilizatorului............................................

 • 2.5. Scopul evaluării...........................................................

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat.............................

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății................

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia..................................

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii..........................

 • 2.10. Amploarea investigației..............................................

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate........................

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale.........................................

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare..........

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV.............................

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor.................................


..3

..4

..5

..5

..5

..5

„5

..5

..5

..7

..7

..8

..8

..9

..9

10

10

10


 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE


Capitolul I.1.1. Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017 compuse din ediția 2017 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2017.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial. atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL

Expert evaluator:


1.2. Rezumatul concluziilor importante


OBIECTUL EVALUĂRII

TEREN CURTE, NR.CAD. 138382, SUPRAFAȚĂ

DE 582 MP

LOCALIZARE

PLOIEȘTI, STR. BUȘTENARI, NR.39, JUD. PRAHOVA

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Municipiul Ploiești

ACTE DE PROPRIETATE

HCL 267/29.11.2006, HCL 25/28.01.2015

SCOPUL EVALUĂRII

Estimarea valorii de piață

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

24.07.2017

DATA EVALUĂRII

31.07.2017

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.5598 LEI/EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ TEREN

33.174 euro /151.267 lei (57 euro/mp)

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Doja, nr.17, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Florian Robescu - legitimație 18215. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 15964/24.07.2017

2.4.ldentificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren intravilan, este situată în Ploiești, str.Buștenari, nr. 39, jud. Prahova.

Terenul are suprafață totală de 582 mp, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 56483/27.06.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești. Conform planului de amplasament furnizat, pe suprafața terenului există o construcție, casă demolabilă Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.Fig.2 Imobil subiect, Str. Buștenari, nr.39, Ploiești - Vedere Google Maps


2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății


7, "

... r 4

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 267/29.11.2006, respectiv Act

Administrativ 25 din 28.01.2015 emis de CL Ploiești menționat în extrasul de carte funciară nr 56483/27.06.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.          ’X>. ‘

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2017 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat în cunoștință de cauză prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     ..suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) Ja data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemeneă acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă.

...1 S-


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551


Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale p fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic ~

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă ia o tranzacție care are loc între păi ți ^e tiu-Su o,ț^ deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sauîp^^r<S^|ta/și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat.

Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat' înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, d va vana în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile Ia data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 31.07.2017. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 31.07.2017este: 1€ — 4.5598 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 24.07.2017, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizaiefotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de ' ' 8

evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie șă fie bine justificat.” In cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisăde către proprietar și realizată integral.                                                                   7°^ --îC

'••••-ii \

2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate                  '

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:                                                     X%£o

T £*        i" J              ’ I -      1                             •      1 -t-           -                         W. ♦    1


realizată integral


S ‘.'-'A

?■ > ! ■

PLOVj#' ' -_,g

Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

Informații publice de pe internet.

Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

- Extras CF 56483/27.06.2017

 • - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

 • - Hotărârea 267/29.11.2006 CL Ploiești

 • - Hotărârea 25/28.01.2015 CL Ploiești

 • - Adresă către Direcția Gestiune Patrimoniu nr. 1010/27.06.2017

 • - Adresă Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății nr.355/24.05.2017

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefăcându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • -  Terenul a fost evaluat ca fiind liber, neținându-se cont de construcțiile prezente pe suprafața sa.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube jrezultaite/ în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;


Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2017

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 267/29.11.2006, respectiv Act Administrativ 25 din 28.01.2015 emis de CL Ploiești menționat în extrasul de carte funciară nr. 56483/27.06.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

Conform extrasului de CF nr. 56483/27.06.2017 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 267/29.11.2006 și HCL 25/28.01.2015.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vanzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, Ia diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriprintr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței


........$7*

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piață- irhobțiiâtă d&tijiul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.            \

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generate despre piața imobiliara din România

Conform studiilor de piață întocmite de compania Darian DRS, ”piața tranzacțiilor imobiliare din România a crescut îh primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% față de aceeași perioada a anului precedent. Totalul investițiilor din primul semestru al anului se găsește undeva în jurul valorii de 360 de milioane de euro. In ceea ce privește defalcarea pe regiuni, Capitala ocupă primul loc cu aproximativ jumătate din valoarea tranzacțiilor, urmată de Sibiu cu aproximativ 30%. în ceea ce privește defalcarea pe segmente imobiliare, aproximativ jumătate din tranzacții s-au derulat în sectorul de retail, 35% în cel de birouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de creditare coroborat cu apetitul crescut al băncilor și investitorilor mari pentru produse de calitate ridicată nu fac decât să încurajeze noile investiții în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, lichiditatea pe piață este totuși limitată de către furnizori, iar produsele de calitate aflate în diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare.

Referitor la anul 2017, conform antena3.ro, piața imobiliară din România se află pe un trend ascendent, nivelul dezvoltării acestui domeniu fiind în strânsă legătură cu creșterea economică înregistrată de România în ultimul an. Atât Guvernul, Parlamentul și instituțiile publice și locale, cât și investitorii și dezvoltatorii imobiliari au un scop comun și anume menținerea, în 2017, a acestei tendințe de creștere. Fiind un domeniu viu, în permanentă mișcare, evoluția și fluctuațiile din acest domeniu îi interesează în egală măsură pe cumpărătorii de locuințe. în sprijinul lor, dar și al constructorilor și al oamenilor de afaceri din sectorul imobiliar, statul, prin puterea sa de reglementare, propune o serie de măsuri care să ducă la stimularea pieței imobiliare.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 26 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare.

Valorile variază între 24 euro/mp și 392 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului.

Prețul mediu a ofertelor analizate este de 91 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

Restrângând analiza la zona subiect, au fost identificate 67 de proprietăți având prețuri între 21 și 98 euro/mp. Media se situează în jurul valorii de 69euro/mp.

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale dare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de

piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspundere datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului


\ ■ ' ■, ......- »v

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului oblojești, are o suprafață de 582 mp. Accesul la str. Buștenari se realizează direct conform planului de amplasament furnizat.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială, pe strada Buștenari

In incinta terenului au fost identificate bunuri suplimentare care nu fac obiectul prezentului raport de evaluare:

Conform planului de amplasament furnizat, pe suprafața terenului există o construcție, casă demolabilă. Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.

Amenajările terenului sunt următoarele :

 • - împrejmuirea este realizată cu gard de metal și plasă

 • - utilitățile existente sunt apă curentă, canalizare, gaze, energie electrică.

 • - pe teren există cultivate fructe și legume.

Descrierea proprietății este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 250 lei pentru intravilanul orașului Ploiești.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - demente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

In analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă de locuințe/servicii;                                       '

 • □      poziționarea terenului foarte bună;                                       1              < < i '„

 • □     utilizarea proprietarilor din imediata vecinătate si din zona este de locuințe/ servicii

 • □     utilizarea actuală de teren rezidențial                              V ;   \

In urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare aterenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -   anticiparea;

 • -  schimbarea;

 • -  cererea și oferta.

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

 • -  Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vanzare.


Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de propri imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluate utilizat oferte de vânzare și terenuri.


Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările șT^ferigrițele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:                                            /

 • -   Drepturile de proprietate evaluate;                                                       - z. o T? > v

 • -  Condiții de vanzare;

Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare ,

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

In vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietarii de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii. Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile.

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

COMPARABI L E

A

B

C

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren rrtravaan

teren rrtravfcn

teren tntravian

LOCALIZARE

Roesti

Ftaiesti

Roiesti

Rotești

AMPLASAMENT

Bustenari39

3d. București

Vintleanca

Complex Orient

PROPRIETAR

Mun. Ploiești

persoana taica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

582

400

590

367

data inspecției

24.07.2017

iulie 2017

May. 17

iulie 2017

pret/mp-aferta

62.5

66

158

valoare oferta

?

25000

39000

25000

id anunț

MSH3711FH

N2156374

REF370207063

contact

' 0733358130

’    I0733973475

' 0729219900

ag.imflb

persoana fizica

ag.imob.

alte caracteristici

teren cu denrfebite

teren cu denotabfe

teren cu demdaMe

o

Opinion S.R.L., Membru corporativ A.’N.E.V.A.R. nr. 0551


ABORDARE PRIN PUTĂ, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

'ELEMStTE DE COMPARATE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

Suprafața teren (nț?)

582.00

400

590

367

Preț lofertafoanzare) (EURO'mp)

6250

66

68

Date tâ^tmrbrîr

Oferta

Oferta

Oferta          |

Htaria negoctere fu,i

-15%

-15%

-15%

Moda nooocww (EURCWmp)

-836

-952

-10.22

'Preț corectat leur Oțrț»)

53

56

56

'Motivare corecție

1

Ca urmîfBa discuțiilor avute cu proprietarii/a^nti, am aplicat o ajustare negativa de 10% 15% , m fimcbe de vechimea ofertelor si dfepanfc»atea de negociere a ofertantilor reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând în urma prelucrării inform ariilor obținute de la ofertant si agenti mctoffiari.

Ajustări specffice tranzacției

Dtep4u*î de fwopn’etate

Deplin

Ocpfin

Deplin

gustare {%i

0%

0%

gustare i EUROftnp)

O

0

0

Preț njirttM țEUItd/mp)

M

w

w

Motivare gortare

Nu au fost necesare ajustări.

Ct»n»țîi de finanțare

Normate

Normate

Normale

Normale

1*““» '.*>

0%

0%

0%

’ .^usaireiEURQfrna :■

0

0

0

Preț .mr-i-vr {EUROAnp}

53

56

58

Motivare jurt*»

Nu au fost necesare ajunuri.

Candriii de var zare

kittppwidsțt

Independent

Incsprndenî

fcxfe penitent

0%

0%

0%

_

listare (ELfROfaip)

0

0

0

iPret «aIM <EUROn.pl

53

56

58

Motirare .ijurtErr

Mu au fost necesare fljii s-tan

Cheltuieli necesare imediat după cumpănire

Casa demcfabBa

cnolare constructa

•molare constructor

Demolare construcții 110

•listare (EURO)

4

5

9

■ Ajutare <%)

7%

8%

1S%1

Preț ajunai (EURO)

57

81

67 j

Motivare ajustare

Pentru demolare s-a aplicat un preț de30 euroftnp casa demotabila, calculat la suprafețele focficate de proprietarii Preturile sunt prefcate ofci oferta atașata

CcnrSti de piața

iulie 2017

folie ZH7

mai 2617

fofc2017

gustare <%i

0*

0%

0%

,^*4*1 e '< BJRCUmip

O.M

0.00

O'M

i Preț ajuatat {EUR Omsp|

57

61

67

Motivare gustare

Nu^felnee.^^.

Localizare

Bustenari 33

Bd. Bucureji)

VTntifeanca

Complex orient

Ajustare (%)

0%3

0%

0%

Ajustare i EUROftnp)

0

0

0

Motivare ajustere

Drum acces

asfalt

Asfaltat

Asfaltat

asfalt

j^rstarr (%j

0%

0%

6%

lAțușîjtre (EUROfatp,

0.00

0.0D

0.0-

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

uatstî

Ccmptete

Săritor

Săritor

Swrilar          1

ÂjuTj tffr' i %,

0%

0%

0%

Uu-.i- EURQh?

D

£

Motivație ajustare

Nu s-au aplicai ajustări

■Suprafața

582.00

400

590

357

gustare [%)

__

'/gustare țEUROSnoi

-6.00

0.00

-6.00

Motivație ajustare

Ajustarea s-a focut intre Comp C si Comp. 0 (61-67) pentru o suprafața de aprox 200 mp

Deschidere (nai)

1488

1035

22

26

AjuW»(%)

□»

0%

’ Ajunai» liEUROftipi

0.00

■4.00

-4.00

’Motivatie ajustare

Evaluatorul a calculat raportul labelor sl a considerai ca aeste comparabila cea mal apmpbta de subiect. CampefaWtete B si C au rapot superior, Snd determinata ajustare de-4 eurntop (57-61) intre A si B

ReSefuWbrma terenukri

Regufat Plan

RcguW, Plan

RrguW. Plan

Regidăt Plan

JApntare (%)

0%

0%

U%

Asistare'EURCVmp’

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.__

rezidențial

lUtifizare

rezidențial

rezidențial

Rezidențial

Ajustare (%)

0%

0%

0%

A^retiu© (EUROfai o)

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustise

Regim de înattnne zonal

P+2

Si mi ar

Si ma ar

Similar

stare %

0%

0%

0%|

i^itfsfiBTi’ fEURQrtnpl

a.oa

0.00

0.00

Motivație sjuistar®

Nu au fast necesare ajustări.                                                           I

[A^sfere neta pentru caracteriici

| specifice țroțxtewif'

j              -4 00

-430

-10.00'

Preț ajustat (EURaw)

51

57

'Ajustare totală netă EUROi

-225

058

-1.01]

„Ajustare totală netă <%«

-4%

1%

-1%

'^■siaretotaH fcn/fâ lEURO)

S.75

8.58

1EJM

Ajun tare totală brută (%)

15.60%

1297%

27.BW

;,ar --------------- ----------------------

Sacmrsta teren? mp l

ST2.»

mp

_

jVataana estimata (EURCWp)

57

EUROmp

VALOARE ESTIMATA (EURO)

3X174ÎEURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat ptwitru comparate:

B

BConform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de euro /151.267 lei. Terenul a fost evaluat ca fiind liber. Valoarea nu include TVA.


 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori :

1. Abordarea prin piață:

Valoare de piață teren = 33.174 euro / 151.267 lei (57 euro/mp)

Valoarea de piață teren = 33.174 euro /151.267 lei (57 euro/mp)

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor fo osite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 31.07.2017.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluatori autorizați, membri titulari ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL Expert evaluator:


ANEXEFOKOÂRA:

PWUWOWRE

Oficiul <de Cadastru și Publicitate Itabtiliară Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


TEREN Intravilan


A. Partea K descrierea imobilului
A^rfesai Loc Ptaiesti, Str Bastenari, Nn 39, ;ud. Pranova

£

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

[m

238382

- ■—— — ---

582

l—______________ -■■■■--■■ -■■■.■■_


8« Partea H, Proprietari șf acte


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate șî alte drepturi reale

ftefetințs

18737 / 02/03/2035 .

ivnr.

dmmistraiȘy rsr. 267. din 29/11/2006 emisele Consiliul Loca! al Mfinicipsaluf Hciese ,| rv*"cM>w.xHn»ue wwsnw>wu»aiwyytfHiwttrairewiir    •■, •         ~ ’ -- ■ -

Intabâlârb, drept de PROPRIETATE-, dSanditpriîL^iEGoE’aSialaj

Act.         ■m

25/2S?Cl-2015 eniiSde Consiliul Local al MunfcipfuiUi Pibi&sttiri


I 81 |1U - ■■                 , ,:,.;_-..3...........

] ' • 1) MONICIPH& PLOIEȘTI, C1F.2844055, (domeniu privat.


Al

.ii»                  ^eww*ai>r»s-■•- -

Înscrieri privind dezmembramintete dreptului di proprietate, drepturi reale da garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT• referitoare ta țaresn'

Cft

Categorie; . folosință

intra izilan

Suprafața trap)

Tarta ■.

. Parcelă

Nr. torso

OteervâțȘ </ Referințe

1 ? Curți

: ~ ti construcții

DA

- 582

■<..-■

Wtrainfan Municipiul Ploiești, Strada

Bustenaii r>(. 39

Lungi-ms Segmente ■

1} Vaionie lungimilorsegmentelor sunt obținute din protecție în plan.

Pisnct-

Punct

Lunginte segment

început

- sfârșit

{“ feij

. <

... 2

5,118

... . 2

. 3

14.883

... -3

.   4

■ 6.02

- • -

.4

. &

12.376

5

.6

22.638

! .... S

.,z

15.2TS;

’     ’      7

. 8

21.474)

Punct'1 început

< r-uvst.’si

■ sfârșit ■

tupsÂnte segment <-tm)

. - ®

S(

14 663.

9

..........ISL '.                                  1.566',

10

11]'

S943I

. n

1,2] 2004

12

. . .:. iar

3.79

.13

14ț                          2-0

14

15! . 7                  ' 6944

;.... îs

...... 16]

3.803

l_.'G

1|                         1-566tsngîmfle șegmenteibr ștwt            în ftfentrt de prSfeciie Stereo 7® șl ătâiț         iș S Hiîumetniv

*** Distanța dintre puncte este fcrmartă din segmente cumulate ce sunt Bsaî mici decât valoarea 1 mBimetm,


Certific Că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare cfîn carte® funciară originală, păstrată de acest birou. ......

Prezentul extras de carte funciară este vaiabil !a autentificarea de către notarul public 3 acteloi Juridice pnn care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt: susceptibile de orice modificate, ițicondițiile leoij,—S-a achitat tariful de 20 HON, >Chită:nta fntpHrSmr;44916;4i?27\06-2017 in șurtia de. 20, pentru Sdrsiciui de publicitate imobiliară cu codul tir. 27X>'

Data soluționării,                 . x Asistent Ragisțratoc

27-06-2017                  ^-GEORGE-ADRIAN ALEX/

Data eliberării,

: z .....(parafa^s^fiătcra) £. . Ddpumeiiț. care.codane dăfe:du<ărpcter.pgrscrtefJ prdre>re:dspreve:Md'l,elegff


Pa$ffiS-3- &m3

Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu:

Compartimentul Evidență și Administrare Fond Loțativ

Ca răspuns Ia adresa dvs. nr.50/10.02.2015,vă comunicămurmătoarele:

Jn baza -de date a instituției noastre nu s-a identificat ni ci onotificate foruinlată îa baza Legii nr. 10/2001, care să aibă ca obiect imobilul situat în Ploiești, str. B oștenări, . m.39. .                             :.•••.•         ■                            : <

Din verificările efectuate în evidențele ServiciuluiAp&ăreaLegilor Proprietății, mau fost identificate cereri formulate în baza Legii nr. 18/1991, ări.36, republicată.

pentru acest, imobil. ‘ r :

DinVerificările efectuate în Magistrul special aflat în. evidențele aceluiași serviciu, nu au fost identificate cereri formulate în baza Legii rr. 247/2.005 pentro imobilul sus amintit.                                                                              ■' J ,■
ROMÂNDv

RJPETUÎ PPv^OVA

CONSILIU 1: £ OCAE AL \ iCN1C1PX1U ’         -


... HOTÂM&EA a 26~ -■■

-     .' privind inchi'k-.’ra :nmr imohilf în

I/tveiifCrul ^uriitrilor care filt-âltii&c dijmeiîial jjrivat iil ’'',fu)iicipiiiiuL pL ,x Consiliul Lovi;: ai Munk'îțrsuui PU.-i .s'.i: . .

văzând Expunerii de raotive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Emil Calotă $i Raportul de specialitate ai Direcției Patrimoniu. prin care se propune includerea Unor imobile. în /«vtWl&W btuuifiîâ'i' »e «rțdfSsew rkiaieicui pritiii al Municipiiihti Ploiești;

în temeiul prevederilor Legii nr. ib'l9‘sk Legea touduhv. flnciap republicată. cu ntOdificâriic-îi compsletărtle ulterioare, si a' Legk nr. 54n9$S. privind circulația juridică a terenurilor:

având în vedere Tlegea ur. 21 j 1 privind proprietatea publica s; regimul juridic aEneesteiăL ,‘ ■><■<                                     -'-.p

în baza an. W m:n 2 Ht. r d>n Lcg<?. m. 3I5îȘG(Xi. privM- adnimistratia puWcâ locală, t u n~odificări Ic s: coripletări te uiuri vutc, .

n o T Ă R Ă S -j E:

Art. 1 ConșrâlȘ că iate-bîfelc ideuțiițeax- tii.Agcxănr- I - Anexu..ftt.. "L Anexa nr. 3. Ari-iV. nr 4 Arexv ut. 5, ce fac parte htegkKkă din prezentă hotărâre, spartsft dpnțeniulMprivatPknăsti. si sc vorînscrieca atareIa iâvefttanii buiîurtf&r Ciire            timțisĂiiil privatal ffiiuticiplului/ffaie&l,. CA înscrierea,

conform teșii in Cartea Emwâ&ra provizorie

Art. 2 Direcția Adrttîd Si rație Publică, juridic Contencios va acute Iu cunoștință celor interesați preveccrilc prezentei hotărâri.


. Con:r,;șcnmc:;zâ.

Secretar. .

)îarâ ă.htgdaltna .Vlazâiu•■■■■ ’

........-              î,.--... .

.£■ !

i

■■■ 1 ■ - ■

.      . t ■ •» - I ••

. ț .           ■ J ■ ■

! p ■ I

• V

■:!

■ -.

• . •          ■ i

•• r '!

....

. • -1 . .


■■VK?.'

«n,

.! f

i ■ /


j                  1 ■ ■■■■■}■ ■ !          ■ -■         ■ j-             ■

• i-

•'•Hț

'                   j r-J ■

C-t rsi; ț"-        ■ - f ■

f.M

■ î         f ■■■

1


.. ■*

V ii Si’-

• âă ? ' •

'.ș*- n-

4 W - -•i sfe •

ii'. • .Ct? j.       ‘

. ș«' Vi? ■=£'

i . as ■ • •

- •

•• :

Pî'

- ■ O ' , O-’
77$. Bun«-v^tirennii......__

■ — ■ ■'Buna Vestire nr. 161Buna Vestire nr« 163i.'.y Buna Vestire nr. 4 '


Buna. Vestire nn 5 ■'


.Buna Vestire nr. 50'. . - .


BffMtenftri- -țțr.3,9"


~ .................

,.' . 783...                                          ■ ■

- ...7W j            .w41. ■ ■ •


Radute/âteliaii,.; .. Dumitru. ■ ■ Pantelimon .Diina. (Safariela. \kH foganșru Daniel Peticite. Mțțrtenn.; <i;. Tudor Daniel y \.y. Știrb» .Criattea..' Stirtea.' yaaite-;


Locuința. .


;,..., Locuința

Locuința


; Locuința ■/■ Locuința

Teren curte


' Costache.'.

Georgiana’ . ’ '. '. ....

- Stamadade Hteolae -

Codreanu Marin

.Caste0el0M -    ' ■ .

••...• ■'

BtedlaruCorael ■ ■ ___________________

.^anUftoriea.-/;.- ■ ■ / Locutete/ .


■ Locnteta


. Locuința .


■. Locujnte ■


■ Loctetete-,' Lpfotfgte’-


; DiyoteruNuta '; - LocttiUte-,:/.....,•


-,' L ixțteiMte:

 • ■ Pattea Ion . _■

Msrte,           ............

. Lr&arti Elena - ■ J ’ LoCuinte.:.,'.'

 • ■ CornesteL..tete/...- ,’ yriteW curie

Lesovici Lențite. j. .Locuiute'

 • ■ LesoviciLucian ./ ■ ? i. Locuința


Locuința\■


/ ftngltei.- Antente ..

1 VusiîeLucrette;.. -, /• \ Ștefeu Catșlte&'Ltee;


: Teren ;yu^eî1$<^

27,35; . .

7Mp-;


150J4


40’ L


■'■..S2M07;

'. teren .curte _ ■ . IIftTM :


Wte' ■.■;


■'<

‘ •"". £.


. jțj^rîtJL PRAHOVA.. ■-                            . - ... ■

CONSÎtîOL.LQCAL ALMWIGIRDMJÎ. .FL©IE$T1 ■ .

/■>/--                ! 's'SCg


■■ HOTĂRÂREA NR. 25 .

privind modSiearea pozițîflOr- 7§2ț 92-7 șl 1114 (referitoare

situate iii- Ploses^,. sir. Bușîenari ». 39, rtr. .'Lupem,- nri câ ■ nr.28):dm- Anexai lăiH&i&râreă Cc                      ,

■ _           .         ....                                '.                                             '                              ' ' •      . ik ~            k         ___________ *K. /*'

wberrwbâîfeîiî                     cnre.

’ ~2.A.L- ’

■ Consffiwl Local ai muntcipiuim Ploiești: - .

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri :i G anea Crirtian. Sxanciu Marilena, Cosma Marcian, Pană George, Dumitru Cristian, precum și Raportul de specialitate ai Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea pozițiilor 782, 927 si 1114 (referitoare la imobilele teren situate in Ploiești, str. Busteuari, nr. 39 si str. Rahovei nn23) din Anexa nt.l io '-Hotdrâreă COhstliălui Laeai al municipiuhii Ploieșfiriti. 267/2006 prhit^ inchitlerea i^r', imobile. în Irv^entarid bibiutilor atic alcatiăesc domertiirl privatal muăidiplultiiiPloieșit’:

.' \ Luând în considerare faptul dă fâfenurite care tac obiectul prezentei hotărâri :se află în dometriui.privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei rir. 1 la Hotărârea Consiliului: Local'- ăl mumclpiuliii Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile m Inventarulbunurilor care tdcatideșc dojnediid prîvăi dl munîcipldlid Ploiești;               t

în conformitate cu Raportul ain data de 21.01.2915 ai Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț. Turism. Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale.;

în bază,prevederilor ari. 4 dm Legearir. 213/1998 privind.bunurile proprietate publică, cu modificările și completărileulterioare ; ;

. . în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 acadcsmilui și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare ;.

în temeiul art. 36. alin. 020, litera c din Legea ar. 215/2001 privind administrația publică locala, republicata, cu modificările Si completările ulterioare;

■/■              HOTĂRĂSTE*: ■ ■

Ârt.i.(l)AprobS modificarea pozițiilor 782, $27 .și i 114 din Anexa nr. 1 la Hotărârea ; Consiliului : Local jal rnunicipiuiul: Ploiești ort 267/2006 privind ; includerea tinâf imobile în înventarul bunurilor care Plcdăiiesc ă&metțttâ pr&at al mimdpiulnl Ploiești. conform Anexei. nr. I ce face paris, integrantă cfin prezenta hotărâre? ■/

. (2).imobihil situat în Ploiești, str. Buștenâri rrr.39. se. identifică potrivit panului deamplasament și delimitare a imobilului conform. Anexei iir:2. ce face pane integrantă din prezenta hotărâre .

(3).Imobilul situat în Ploiești, smLUpem^ mAL se identifică potrivit «amdni de amolăsament și. delimitare a: imobilului cbafbrm. Anexei nril ce face parte

-i-


.. (4)Imobilul situat în Ploiești, slr.Rahovei . nr.zS.se identifică potrivit _ panuiui de ^pifaășsamt și delimitare a impbHttiui wrfbmi Anexei rirAisHs^p^țfe mte^-ajîfâ Gin prezenta hotărâre.

■ Ar£.2. Celelalte.- prevederi aie Hotărârii Con.șiiiuhu .koc^h                   ■

rtoiești nr. 267/2006 rămân neschimbate                       -' f-'-i-.vAț-;^ A’|-

ÂJtt 3; Direcția de Gestiune Pau'iinomu și Direcția Bcoăo^șîca vor.dadă iâK f-.. âidepllrire prevederile prezentei hotărâri..

Art.4. Direcția. Adiffinisixatie Publică. Juridic -aduce la cunostin® celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

*va

y-,,-*L L- •          ' •


Data iu Plaiesii, âstăsOS ianuarie2015 "

Președinte :âe șediri

să,'

Contrasemnează Scere'h

fi-,

PaaăC^prge.

jțt-* a-j ~.  4 * X

. ;H.______ . . / ■ .

•/ _  >  y*-^       •-.

Oana Cristiua lacob

737

' !    7

4

i- D. > «■   ■ *o-. ■

•'       "T

L- ■ ■ ■ X
TABEL \

La. proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor 782,927 si 1114 (referitoare ia imobilele teren situate in Ploiești, str. Biișteaan nr. 39, str. Lupeni, or. 51 și str. Rahovei ar.28)di» Anexa1 ia Hotărârea ConsUiulid Local ăl municipiului Ploiești rin 2ă7^9ăI.2&Q6pirtăHdincluderea tutor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al■ n&

CRT.

ADRESA j MOBIL

NUME ȘI

PRENUME

CHIRIAȘ

. DESTINAȚIA' \ SPAȚIULUI : .

SUPRAK . (mp)

OBS , '

782,

Sk.Btiștenari,

nr. 39

Sanda lance Valența.

-teren curte

582.00

927.

Lupeni, nr.

51.

lăncii Liliana Mafia :   ' •

-teren curte

457B0

1114.

'• . ■ . ■ L— -.

Str.Rahovei,

nr.28

Dinu Gneorghe

-teren cutie

132.00

t             7.DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu


Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 360/24.05.2017 va comunicam ca pentru următoarele imobile:

- teren stelat în Ploiești, str. Praga nr. 14, precum și pi construcția situată în Ploiești, str. Fragă nr. 14 sc. A, et. t, ap. 3   '

• teren situat în Ploieștl. str. Vagonului nr. 1B;

teren situat în Ploiești, str. Gazetei nr. 4;

teren situat în Ploiești, str.Rubinelor hr. 45-47

teren situat în Ploiești, str. Poștei nr. 52 A,: teren situat în Pibieșij, str. Trandafirilor nr.lA;

 • -  teren situat te Ploiești, str- Săpunari tei 8:

 • -   teren situatîți Ploiești, str. Tino.su ar. 29;

 • -   teren situat te Ploiești, str. Amzei nr. 16;

—. ■ teren situat te Ploiești, str. Sld. Eroii Dumitru Soșcovim nr. 19:

 • - . teren situat în Ploiești, str. Șlrna nr. 74;

apartament situatte Ploiești, stK Republicii nr. 171 bl. 26p,et5>ap.53;

 • -  teren situat te Ploiești, Str. Aprodul Purice W.42A;

 • -  teren situat m Ploiești^tr.Buștenar:nr39: ’

 • -  teren situai în Ploiești, Șoseaua Vestuiainr. 31 A;

 • -   teren situat tePloiești, str- Sever Axente nr. 5;

 • -   teren situai te Ploiești ^tr.ltahoveinr. 28;

 • -   teren situat te Ploiești, str. Lumteișutei nr. 28;

terensituat tePloiești ,str. Lucernei nr.îl B

 • -   teren situat în Ploiești, str. Aprod» Purice nr. 49;

* teren situat te Ploiești, str. Petriceicu Vodă tei 4;

teren situat te Ploiești, sțr, Lupeni nr-51;

 • -  teren situat te Ploiești, stA Romanii nr. 73 B;

- Wreft situat te Ploteștiî. ștr.MărăȘești nr.W;

. * teren situat te Ploiești,str. B.P.Hașdțte nr. 26;


 • -  'imobil situat te Ploiești, str. Gen Ereteia Gngoiescu im 2» &L26, șt. B- et. J»ap. 34 -. imobil Situat te Pfoieștț Aleea Laurilor nr. 2. feL 35A, se. A. ct. l,np.7

 • -   teren situat te Ploiești str. ion ’&5aterescts nr.7;

; teren situat în Ploiești str. ■Gh.Grigore Gantecuzinonr. 17.

nu steit identificate, te prezent, te evidențele Serviciului JuridicCdteeiSeios^ Contracte, acțiuni pe roite instanȘ de judecata: .ir


Nome. Ptentfțqe

Funcție pabiici

Scmnsrura

.... --u

Dsm

ELABORAT

Gngora ticna Rovuhel

Ccreilfcî

-x

2«.062n:-

erimabia MtOCmuua flcOPT

:-Dil®CTIA                               . ■         ■

SERVICIUL APUCAREA LEGîLCM.TaGpRXÎĂRiî .

Telefen 0244/516699 îht 205 ; fax 0244/545941

S.A.L.P. nr.347,'29.05.2017

Rei; nr.355/2405.2017

Către*.’• .A ■'■

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE* VALORIFICARE PATRIMONIU

Ca răspuns la. adresa dvs. nr. 355/24.05.2017 prin care ați solicitat să vă comunicăm dacă imobilele rfiefițișaate fac obiectul Wbr revendicăriconform legilor ptaprieîății și ați precizai feptai ca acestea și-au păstrat configurația pe care o aveau când v-am transmis vechile râspnnsuri. văcaniuntaăm următoarele :...


 • 1. Referitor la imobilul teren situat în Plmeșta str. Praga nr. 14 și construcția (apartamentul 3} situată Ia aceeași adresă poștafe, ne păstram punctai de vedete transmis prin adresa primită de

.’ dys.îa datade 23.10.2015.:


 • 2. Referitor la imobilul teren situat în Ploiești, str. Vagonului nr.lR, identificai prin:. CT 137544, nr. cad. 6227. vă comunicăm fapta! eâ prin adresa dvs. nr. 361/1.4.07.2014 aii solicitat infbnnâțil: despre imobilul situat în Ploiești* str. Vagonului nr. 1 și ăți anexat o copie a untii plan de situație pe care este menționat număr cadastral: provizoriu 6227. în situația în care imobilul din str. Vagonuiui nr.lB este identic cu cel din str. Vagonului: fir. 1, ne păstrăm punctai de vedere transmis prin adresa iir. 361/0608.2014;

. 3. Referitor.la imobilul situat în Ploiești, str. Gnzelei nr.4j. ne păstrării punctaide vedere transmis prin adresa ta-/271/25.06.2014 ț .

 • 4.  Refer-tor la imobilul situat în Ploiești, str. Rubinelor hr.45-47, ne păstram: punctril de vedere tltaismis prin adresanr.. 131/22.05.2014(anexată în copie); .. . ’■

 • 5. Referitor la imobilul situat în Ploiești, str. Poștei nr.52A.. ne păstrăm punctul de vedere transmis prin adresa nr.370/06.08.2014 ;

6» Referitor la îaiobilul sitoat în Ploiești, str. Trandafirilor îir;2A* iie păstrăm punctai de vedete ttansmis prin adresa piinlitâ de dvs. în data de 23.10.2015 :

(7. Referitor la imobilul situat în Ploiești, str. Sâpunarî nr.S, fie păstrăm punctat de' vedere

. transmis prin adresa nr.496/03.10.2014 ;

 • 8. Referitor la imobilul situat în Ploiești, slr.Tmosu nr.29, nepășirăm punctai rin Vedeta transmis prin adresa nr.347/24,07.2014. în completarea acestei adrese vă comunieăin fapta! eS a fost idetitifîtata iiotifiearea: înregistrată &■ Municipiul Pfoieștî !â iif.. 3/lOhXOOlifyrtUiilniă în baza Legii iu. 10/2001, privind imobilul lereri în

str. Ghightaluî.: Dindocumentele anexate la dosar nu s-a putut si imobilului revendicât săli dacă acesta afectează imobilul situat în PioieștL Str. Tindsu nr,29ț Precizăm faptul că această notificare afost soulționată prin Dispoziția Primatului Municipiului Ploiești firi 6048/29.06.2004 privind respingerea cererii iiotificâic (anexată în copie), Precrzâm faptul că unul dintre petenți nu a ridicat exemlpariil dispoziției care i se cuvenea, acesta fiind rctumat^ instituției noastre, astfel că termenul de contestare în instanța dc judecată va curge dc la data ridicării dc către persoana îndreptățită;   .

 • 9.  Referitor la imobilul situat ta Ploiești, str. Arnzei iir.16, ta urma verificărilor efectuate ta baZa de date a; Serviciulai Aplicarea Legilor Proprietății a fost identificată notificarea înregistrată la Municipiul Ploiești la firi 38541/200.1, formulată în baza Legi. ar, 10/2001. prin care s-a solicitat retrocedarea imobilului situat ta Str. Anszei nr.16. Această notificare a fost solufiofiaiâ: prin Dispoziția Primarului Mlinicipifiliu Ploiești fir. 7175722.10.2002privind, respingerea cererii notificate formulată de dl . B ogata Constantin (anexată în copie). Ii uni comunicată acestuia în data de 04.10.2002. în urma verificărilor efectuate ia evidențele-Serviciului și în Registrele speciale fiu am identificat cereri formulate în baza. Legii nr. 18/199 ’ țari. 36) și/sau a Legii nr.247Ț2Q05 privind imobilul situat in Ploiești, str. Arnzei

 • ■ fit. 16 .; "■■■■

 • 10. Referitor la imobilul situat în Ploiești, sfc SltL Erou Dumitrii Boșcovici ne păstrăm, punctul de vedere transmis prin adresa nr.14204/01.1 i .2013. Totodată, vă comunicăm faptul că. ta urma verificărilor efectuate în evidențele Serviciului și în Registrele speciale, nu am Identificat cereri formulate ta bâza.Legii nr. 18/1991 țări. 36) și/sau. a Legii ht.247z'2005 privind imobilul situat iu Ploiești, str. SkL Erou Dumitru Bcșcovici firi 19 ;■ ;

/ÎL Referitor la imobilul situat în Pfoie-ști, str. Șirfiă fir.74, ne păstfăifi punctul de vedere

. transmis prin adresa nr.462/07.12.2016 : . '

12. Referitor la imobilul situat în Ploiești, strz-Ap£o.<Iuî Purice. nf-4?* fie păstram punctaide vedere transmis prin adresa nr.i7293/L8.i 1.2013 ;

J 3. Referitor la imobilul situat ta Ploiești. sffi Bușritaâri. fie păstrăm punctat de vedere tiansnrispfta âdiesafiiv50/18.O2.2Oll5(anexată ta copie); /

14. Referitor la imobilul situat ta Ploiești, Șos Vestului arAL ne păstrăm punctai de vedere

 • ■ transmis prin:adresa nr. 134/11.02.2016;

. 15. Referitor ia imobilul situat în Ploiești, str. Sever Axente nr.5, ta urma verificărilor efeenute ■ ui baza de date a: Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății. ta evidențele Servfciatai și în »»sfcHe sneciăle nu am identificat/notificări//formulate ta baza. Lugii ta.10/2001 și -taci cereri formulate în baza Legii nr. 18/1991 (ari. 36) și/sau a Legii nr.247/2005 pri^itid -imobilul situat in Ploiești, Sever Axente nr.5. Precizăm faptul Că verificările s-au efecteatSgtior după>‘,; adresa poștală.

16. Referitor Ia mtobiilil situat în P loiești, str. Rahoyei nr.28, nc.păstrăm punctul deVedere ..transmis prin adresa primită de dvs. in data de 23.10.2Q15 ; .

V ; 17. Referitor la imobilul teren situat în 'Ploiești, str* Luminișului nf.28. identificat, prin. CP 136367, nr. cad, 136367, vă comunicam fiptiîl că prin adresa tivs. nr. 684/26.11.2014 ați solicitat infbrmăfiî despre imobilul situat în Ploiești, str. Luminișului nr.28A.și ap anexat o copie ă unui plan de-situație pe ctee este menfionăt numănd Gădăstrăl 13:63.67.. & situația în care imobilul din str, Lumimșutui m\28 este identic Cu cei din stf. LuimnișulUi nf>28A, ne păstrăm punctul de vedere transmis prin adresa din data de 19.01.2015:

18. Referitor la imobilui situat îri Ploiești, strvLiiternei nr.ll B, ne păstrăm punctul de vedere

transmis prin adresa nr.35U/24.t)6.2vl 5:

19. Referitor la imobilul situat în Ploiești.,-sir. Aprodul Purice r?r. 49, se; păstrăm minctul de . ■ . vedere transmis prin. adresa nr; 104/25 03.2014< ' ■

2O..Refefîtor lă imobilul situat înPloiești, str. Petriceieu Vodă rir.4, ne păstrăm panerul de vedere transmis prin adresa hr.628/08.10.2012; y

.21. Referitor la imobilul situat în Ploiești, str. Impeni nr.51.ne pășirăm nucetul de: vedere transmis prin adresaprimită de dvs. îr, data de 23,10.2015 ; ;

' 22. Referitor la imobilul situat fii Ploiești, str. Ion Maior eseu ur.7, ne păstrăm ptmcftil de vedere transmis prto adresa primită de dvs. în data de 23. IC,2Cd 5 ;

2R Referitor Ia Imobilul situat fit Ploiești, str. Gfi,<5r. Cantăcttzmo nr.l7,:®      verificărilor

efectuate în baza: fie date a Sefvfeîului Apiitiarea Legilor Proprietății, fii evidențele Seraciuitii și-în Registrele speciale nit am? identificat notificări, formulate în baza Legii nr.10/2001 și nici:cereri formulate în bază Legii nr. 18/199 • (art. .36) și/sau a Legii m.247/2005 privind imobilul situat im Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzmb nr.17. Precizăm faptul că verificările s-au efectuat sticl după adresa poștală

Cu cmisiderisii&,

......... ' v . .... v.

J. Funia suSSeă

EUiSOSĂT

i Consfflsr

X fk\.-,. - _ ..

&SS3SYÎ

VEÎUEJCâT

: Caîisiar<an Oana taiîra

. ț.Șcf-ServicHi-

< i /                           '

? i                                ;

—:--—

j

. . . ■ ■ 1Teren intravilan de vanzare, zona B-dul

București, 400 mp


25.000 EUR

PREȚ negociabil

ID OFERTA; MSH3711FH


Caracteristici
Suprafața teren:

400 mp

Categorii?:

Intravilan

Front stradal:

T0.35 m

Construcție pe teren:

DA

Nr. Fronturi:

1

Suprafața construita:

50.02 mp

Tip teren:

Construct»


Utilități


Utilitate Apa, Gaz, Curent, Utilitari pe teren

Alte informații


Alte caracteristici: Oportunitate de investiție, Construcție demolabila, La sosea. Acces auto. Teren împrejmuit

Detalii zona: Străzi asfaltate. Iluminat stradal


Taxe notariale

Valoare preț înrobii in tei; 113^95 AO tel


Total taxe notariale:


1.902,36 Lei


Vezi detaliat


Acest site folosește cocktes. Navigând in confnuare; acceptat! modul in care utilizam cookîe-urlle Mai multe detal !


Anunțuri imobiliare particulari

Alege locuința

■ Vanzare i Hnchirere

Teren                     ▼

Prahova                   ▼

Preț Mîn:      Preț Max:

lzu rzzzje


Anunțuri Imobiliare

Alba


Arad

Argeș

Bacau

Bihor

Bistrița UasaudPreț Vanzare:

Suprafața Teren

Telefon:


39000 €

593 m2

0733973475


Botoșani

Braifa


De vanzare ! teren + casa batraneasca r suprafața casa B8m2 , suprafața teren 590m2 ,apa , gaze, curent, canal, toate funcționale , etabutere si cadastru facute ’ deschidere 22m2, lungime 27m2 I statie rtp la 50m , terenul se afla in bariera bucurești .

Brașov

București

Buzău

Calarasi

Caras Severin

Cbi

Constanta

Covasna

DambovHa

Dofi

Gafeti

Giurgiu

Goii

Harghita

Hunedoara

Ialomița

Iași


©titirezro

ANUNȚURI IMOBILIARE


«âz

EJămbu

1^13

T.isp                    '


Anunțuri imobiliare similare

243 €închiriere Apartament 3 camere Bariera București Ploiești f Prahova

Data 28 mite 2017

Proprietar - închiriez apartament cu 3 camere închiriez apartament in vila ,zona bariera bucurești .suprafața utila 75 metri patrati^n construcție -2308 , la parter,3 camere .decomandat,centrate...                            vezi detalii


închiriere Apartament 2 camere Bariera București Ploiești, Prahova                             253 €

Data 28 Iulie 2U17

Persoana fizica (proprietar) închiriez doar pe termen lung apartament ai 2camere comfortl decomandat in zona de sud bariera bucurești (vizavi de llc&J Iraaî) apartanieritul se afla h sftuat la...                                 vezt deîsî«


ReFinDen

tibafeste


REAL ESTATE FINDER


..... ...~ -----—$

Vanzare teren 366 mp zona bul. București.

Ploiești                                     'cjp

-1 dormitoare,

 • • Zona:

 • • Reper:


B-dul București Ploiești Complexul Orient

366mp:       suprafața teren

PREȚ: 25,000 EUR

 • • Utilitati: Apa, Canalizare, Curent, Gaz

 • • Distanta utilitati: Pe Teren

Alte informații

Refinder Ploiești va propune vanzare teren B-dul București - Complexul Orient, Ploiești, in suprafața de 366 mp, avand deschiderea stradala de 26 ml la 1 front/uri. Terenul se afla situat in UTR si are următorii indicatori urbanistici: POT 40%, CUT 1.5 , regim de inaltime P+l-2. Recomandam acest teren pentru construirea unui imobil rezidențial / Office / comercial, cu o amprenta maxima de 150 mp si suprafața totala de maxim 450mp. Ca si localizare, terenul se afla in situat in in zona B-dul București in apropiere de Complexul Orient.Pretul este de 25000 Euro negociabil . Id intern; REF370207063.


Contact:

Mihai Paraschiv

Telefon: Email:

0729219900

mihai.paraschiv@recity.ro

_ ,       . k ■     ....                                                             R ® 4?

Lase ia r osu, case la cheie, amenajau interioare, exterioare, demolări, termoizolatii, hidroizolatii, alpinism utilitar. Contacteaza-ne la:                    .


M CSConstruct


JiEC c


Preturi demolări case


Demolat si carat moloz casa paianta

Demolat si carat moloz casa bca/cararnida fara stâlpi beton, fara placa betonCC


60 lei / mp de amprenta casa

100 lei / mp de amprenta casa


Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, fara placa beton                                150 lei/ mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi si placa beton fara centuri                             200 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi, placa beton, centuri                                  250 lei / mp de amprenta casa

Preturile nu includ TVA si sunt valabile in Ploiești si in jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.

Preturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul, in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc considerabil.


Exemplu de calcul demolare:

Casa de 50 mp construiri amprenta la sol de cărămidă fara stâlpi beton si fara placa inmultit cu 100 lei / mp = 5000 lei

In prețul acesta intra:

Demolarea acoperișului, al tavanului, preretilor, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.

La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul,

Pentru alte detalii nu ezitat! sa ne contactări.


Info utile: Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare


« Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova

L Telefon: 0724.916.059

B Email: cc.':                 .o


CSConstruct este o firma ce activeaza in domeniul construcțiilor civile cat si in cel al construcțiilor industriale. Punem la dispoziția clientilor noștri o gama larga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, incepand cu amenajari interioare sau construcții de dimensiuni mici, pana la construcții specifice industriei grele.
PLAN DE AMPLASAMENT și Dpi

SCArtA ^^rTARE A IMOBILULUI

1:200


Adresa imobilului

Județul Prahova

Intravilan - Municipiul Ploiești, Strada Bustenari nr. 39

PLOIEȘTI


Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

teren

Valoare de impozitare

( lei)

Mențiuni

1

Cc

582

împrejmuiri :

Nord - gard plasa Est - gard plasa

Total

582

Vest - gard plasa

Cod

B. Date re

- uprâ'ața

eritoare ia construcții

•. H'ns-Q !<->

construită la soi

impozitare


Suprofota totala masurata a lmobflulul= 582 mp Suprafața din act = 582 mp

Executant ,

S.C^TOP SURVEY—-GRDUP S.R.L. :AUTORI,ZȘflKttAS.A I fSeria./Btl^ți, Nț. Ci 05 6

ConflrM^ecutare^

na s u r a t o^l             n,

c o r e c 111 ud In ea Into cm Ir 11 documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu realitatea din teren.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Valentin a suprafeței de teren de 582 m.p., situat în Ploiești, str. Bustenari

nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382


Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 s-a aprobat regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuință preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești.

Terenul curte în suprafață din acte de 582 m.p., situat în Ploiești, str. Bustenari nr. 39 cu număr cadastral 138382 și Carte Funciară nr. 138382, este proprietatea privată a municipiului Ploiești, în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 - Anexa 1 poziția 782 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 25/28.01.2015.

între Municipiul Ploiești și domnul Sanda Iancu Valentin este încheiat contractul de închiriere nr. 5071/06.04.2011 modificat prin actele adiționale nr. 2414/12.05.2015 si nr. 9391/26.05.2017, având ca obiect închirierea terenului cu destinația curți/grădini aferente imobilelor cu destinația de locuințe, situat în Ploiești, str. Bustenari nr. 39, pentru suprafața de 582 m.p. Termenul contractului de închiriere este până la data de 05.04.2020.

Prin cererea înregistrată sub nr. 2414/05.02.2014 domnul Sanda Iancu Valentin solicită cumpărarea terenului curte în suprafață de 582 m.p., suprafața ce face obiectul contractului de închiriere nr. 5071/06.04.2011.

Conform Raportului de evaluare nr. 51/31.07.2017 transmis de S.C. Opinion S.R.L. în baza Acordului - Cadru de prestări servicii nr. 11731/25.05.2017 și contractului subsecvent nr. 15964/24.07.2017 încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și S.C. Opinion S.R.L., pentru terenul sus menționat, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

Valoarea terenului este:

151.267 LEI ~ 33.174 EURO (57 EURO/m.p.);

Valoarea nu conține TVA

Curs LEI/EURO = 4,5598 LEI din 31.07.2017


(7 V


Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local il 'rnuhicîpiuiui Ploiești proiectul de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către doirihul SandâN Iancu Valentin a suprafeței de teren de 582 m.p., situat în Ploiești, str. Bușțeriari rîr. 39, cu nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382.

CONSILIERI:

Ștefan DĂNESCU

9

Marilena STÂNCI Robert Ionuț VÎSC Sanda DRAGULE Marius MATEESC


Sorin VĂDUVA

Bogdan HODOR*

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


NR. 67/05.03.2018

AVIZA

VICEPRI George I

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Sanda Iancu Valentin a suprafeței de teren de 582 m.p., situat în Ploiești, str. Buștenari nr. 39, cu nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382

Potrivit prevederilor art. 36 alin.l, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b), art.123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 s-a aprobat regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești.

Imobilul situat în Ploiești str. Buștenari nr. 39, este compus dintr-un corp de clădire si teren aferent acestuia în suprafață de 582 m.p. Construcția impreuna cu terenul situat sub aceasta este proprietatea domnului Sanda Iancu Valentin in baza contractului de vanzare cumpărare nr. 606/25.02.2011 autentificat la Biroul Notarului Public Neculae Aurelian.

Terenul curte în suprafață de 582 m.p., este proprietatea privată a municipiului Ploiești în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 -Anexa 1 poziția 782, privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 25/28.01.2015.

Prin adresa nr.347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în str. Buștenari nr. 39 nu au fost identificate notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 și nici cereri formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005 și Legii nr. 18/1991 (art.36), republicată.

Prin adresa nr. 1010/27.06.2017 Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru imobilul situat la adresa menționată mai sus nu au fost identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

între Municipiul Ploiești și domnul Sanda Iancu Valentin este încheiat contractul de închiriere nr. 5071/06.04.2011 modificat prin actele adiționale nr. 2414/12.05.2015 si nr. 9391/26.05.2017, având ca obiect închirierea terenului cu

destinația curți/grădini aferente imobilelor cu destinația de locuințe, situat în Ploiești, str. Buștenari nr. 39, pentru suprafața de 582 m.p. Termenul contractului de închiriere este până la data de 05.04.2020.                                          \

Domnul Sanda Iancu Valentin a efectuat pe cheltuiala proprie>înșcrîef^'în7V. cartea funciară a terenului curte situat în str. Buștenari nr. 39, în suprâfațăȚde;.582W m.p., având număr cadastral 138382 și Carte Funciară nr. 138382. UțJ          L*

Prin cererea înregistrată sub nr. 2414/2014, domnul Sanda Iancu Valentini solicită cumpărarea terenului curte în suprafață de 582 m.p., suprafață- ce face" obiectul contractului de închiriere nr. 5071/06.04.2011.

Această solicitare a fost analizată în ședința din data de 21.11.2017 de către Comisia de verificare a solicitărilor și îndeplinirea condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției nr.6883/13.10.2017 care a stabilit că sunt îndeplinite condițiile de cumpărare a terenului situat la adresa de mai sus.

Prin adresa nr. 26696/04.12.2017 domnul Sanda Iancu Valentin, menționează că va achita integral prețul de vânzare al terenului.

Conform Raportului de evaluare nr. 51/31.07.2017 transmis de S.C. Opinion S.R.L. în baza Acordului - Cadru de prestări servicii nr. 11731/25.05.2017 și contractului subsecvent nr. 15964/24.07.2017 încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și S.C. Opinion S.R.L., pentru terenul sus menționat, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

Valoarea terenului este:

151.267 LEI ~ 33.174 EURO (57 EURO/m.p.);

Valoarea nu conține TVA

Curs LEI/EURO = 4,5598 LEI din 31.07.2017

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOREXECUTIV, Carmen Jtaniela Bucur

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV.

Andreea Cristea /

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,


ariana IleanaGavrila


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVÎCIICATRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Sanda Iancu Valentin a suprafeței de teren de 582 m.p., situat în Ploiești, str. Bustenari nr. 39, cu nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382.


PREȘEDINTE,

Ștefan DĂNEȘQU


SECRETAR,
MUNICIPIUL PLOIEȘTI ~

ÎNREGISTRARE      L

26696 412'23!

^ojc^a ÎJmon

zok c\,     T>.X., Uv hoSToo , awj ,

O4V '\€'lo'io 82S2AOG , zCw xk>mjw)ku5 xv. W\uj^ei^uSl M, \feWa ^Vwy», Ut. S9, ,ceraw<xe 4> ,oo              MoW^a 83MM <W

*•* ”vw

UhUrij UlWa \Lj^WU , Ut Î>9.

} )


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 21.11.2017

Comisia constituită în baza Dispoziției nr. 6883/13.10.2017 emisă de către Primarul Municipiului Ploiești, s-a întrunit astăzi, 16.11.2017, și a luat în discuție solicitările privind cumpărarea bunurilor aflate în patrimoiul privat al Municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.339/11.09.2013, modificată prin HCL nr.261/28.07.2017, după cum urmează:

 • 1. Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.9515/02.05.2017, doamna Ghiță Gabriela solicită cumpărarea terenului curte situat în str. Ghe. Doja nr. 201, în suprafață de 286 mp. Terenul situat la adresa de mai sus, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, confonn IICL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 209/26.06.2017 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr. 14681/18.09.2014, modificat prin actele adiționale nr. 12260/03.07.2017 și nr. 12260/15.06.2017. Valabilitatea contractului este până pe 09.05. 2020.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a terenului curte, au fost efectuate de către chiriarș, pe cheltuiala proprie, fără pretenții de recuperare a sumelor de la bugetul local. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr. 141711 , având nr. cadastral 141711.

Confonn adresei nr. 536/10.08.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul ca pentru imobilul situat în Ploiești, str. Ghe. Doja nr. 201 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/ 2001, Legii nr. 247/2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1148/19.07.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 2, Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 18022/25.10.2013, domnul Munteanu Ion solicită cumpărarea terenului curte situat în str. Trandafirilor nr. 2A, în suprafață de 135 mp. Terenul situat la adresa de mai sus, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, confonn HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 405/28.10.2014 și este închinat în'baza contractului de închiriere nr. 7411/22.06.2016. Valabilitatea contractului este până pe 16.02. 2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a terenului curte, au fost efectuate de către chiriarș, pe cheltuiala proprie, fără pretenții de recuperare a sumelor de la bugetul local. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr. 136722, având nr. cadastral 136722.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/ 2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 3.    Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.2414/05.02.2014, domnul Sanda Iancu Valentin solicită cumpărarea terenului curte situat în str. Buștenari nr.39, în suprafață de 582 mp. Terenul situat la adresa de mai sus, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 25/28.01.2015 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.5071/06.04.2011, modificat prin actele adiționale nr.2414/25.05.2015, nr.3857/10.04.2014, nr.9391/26.05.2017. Valabilitatea contractului este până pe 05.04.2020.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a terenului curte, au fost efectuate de către chiriarș, pe cheltuiala proprie, fără pretenții de recuperare a sumelor de la bugetul local. Terenul este înscris în Cartea Funciara, nr. 138382, având nr. cadastral 138382.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Buștenari nr. 39 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/ 2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 4.    Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.8335/07.05.2014, doamna Iancu Liliana Maria solicită cumpărarea terenului curte situat în str. Lupeni nr. 51, în suprafață de 457 mp. Terenul situat la adresa de mai sus, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL, nr. 25/28.01.2015 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.3033/14.03.2016. Valabilitatea contractului este până pe 03.02.2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a terenului curte, au fost efectuate de către chiriarș, pe cheltuiala proprie, fără pretenții de recuperare a sumelor de la bugetul local. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr. 138360, având nr. cadastral 138360.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Buștenari nr. 39 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/ 2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/ 1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 5.    Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 19863/25.11.2013, domnul Dinu Gheorghe și doamna Dinu Georgeta solicită cumpărarea terenului curte situat în str. Rahovei nr. 28, în suprafață de 132 mp. Terenul situat la adresa de mai sus, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 25/28.01.2015 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.25724/15.03.2016. Valabilitatea contractului este până pe 19.01.2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a terenului curte, au fost efectuate de către chiriarș, pe cheltuiala proprie, fără pretenții de recuperare a sumelor de la bugetul local. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr. 138349, având nr. cadastral 138349.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Rahovei nr. 28 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/ 2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 6.    Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 19225/13.11.2013, domnul Ghinea Traian solicită cumpărarea terenului curte situat în str.Ghe. Grigore Cantacuzino nr. 17, în suprafață de 501,32 mp, cotă indiviză din suprafața totală de 1140 mp. Terenul situat la adresa de mai sus, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.2340/05.10.2016. Valabilitatea contractului este până pe 30.03.2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a terenului curte, au fost efectuate de către chiriarș, pe cheltuiala proprie, fără pretenții de recuperare a sumelor de la bugetul local. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr.l36672, având nr. cadastral 3172 .

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Ghe. Grigore Cantacuzino nr. 17 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 7.    Prin. Decizia nr. 463/2011 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, s-a dispus obligarea pârâtei Consiliul Local de a încheia contractul de vânzare-cumpărare asupra imobilului situat în Ploiești, str. Praga nr.14, apartament 3 către doamna Matei Maria Elena. Apartamentul 3 este compus din două camere în suprafață utilă de 70,11 mp, logie.în suprafață de 2,67 mp, logie în suprafață de 2,18 mp, boxă în suprafață de 9 mp, teren situat sub construcție în suprafață dc 33,35 mp cotă indiviză din suprafața totală de 257,46 mp, teren curte în suprafață de 24,06 mp din suprafața totală de 198 mp, precum și o cota indiviză de 12,52% din părțile și dependințele comune ale imobilului. Apartamentul 3 din str. Praga nr. 14, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 20/30.01.2014 și prin HCL nr.119/31.03.2014 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.6210/24.06.2009,modificat prin actele adiționale nr.8296/28.05.2014, nr.14037/31.07.2014. Valabilitatea contractului este până pe 18.05.2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a imobilului situat la adresa de mai sus, au fost efectuate de către Municipiul Ploiești. Apartamentul 3 este înscris în Cartea Funciara nr.l28790-Cl-U6, având nr. cadastral 128790-C1-U6, terenul curte este înscris în Cartea Funciara nr. 137477, având nr. cadastral 137477, iar terenul de sub construcție este înscris în Cartea Funciara nr. 128790, având nr. cadastral 5804. Facem precizarea că doamna Matei Maria Elena a obținut pe cheltuiala proprie certificatul energetic pentru această unitate locativă.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Praga nr. 14 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 8.    Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.17240/08.08.2017, doamna Busuioc Ancuța Mădălina solicită cumpărarea apartamentului 1 situat în str.Praga nr. 14. Apartamentul 1 este compus din două camere în suprafață utilă de 58,03 mp, boxă în suprafață de 5,06 mp,., teren situat sub construcție în suprafață de 25,81 mp cotă indiviză din suprafața totală de 257,46 mp, precum și o cotă indiviză de 9,70% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren curte în suprafață de 18,08 mp din suprafața totală de 198 mp. Apartamentul 1 din str. Praga nr. 14, este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 20/30.01.2014, HCL nr. 119/31/03/2014 și este închiriat în baza, contractului de închiriere nr.8864/09.04.2009, modificat prin actele adiționale nr.8302/16.07.2014, nr. 19572/30.10.2014. Valabilitatea contractului este până pe 18.05.2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a imobilului situat la adresa de mai sus, au fost efectuate de către Municipiul Ploiești. Apartamentul 1 este înscris în Cartea Funciara nr.l28790-Cl-U4, având nr. cadastral 128790-C1-U4, terenul curte este înscris în Cartea Funciara nr. 137477, având nr. cadastral 137477, iar terenul de sub construcție este înscris în Cartea Funciara nr.1.28790, având nr. cadastral 5804. Facem precizarea că pentru această unitate locativă nu există întocmit certificat energetic.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Praga nr.14 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 9. Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 1719/22.01,2015, doamna Duțu Margareta solicită cumpărarea terenului curte situat în str. Mărășești nr. 96 în suprafață de 38,19 mp cota indiviză din totalul de 55,59 mp indiviz din 358 mp. Terenul este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL nr. 25/29.01.2016 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr.7147/07.08.2013, modificat prin actele adiționale nr.5730/13.04.2016,   nr.12847/30.06.2016. Valabilitatea

contractului este până pe 23.03.2019.

Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017.

Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a imobilului situat la adresa de mai sus, au fost efectuate de către Municipiul Ploiești. Terenul este înscris în Cartea Funciara nr. 134094, având nr. cadastral 134094.

Conform adresei nr. 457/31.07.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Mărășești nr.96 nu au fost formulate notificări în baza Legilor Fondului Funciar, însă s-a identificat notificarea nr. 18645/2001, formulata în baza Legii nr. 10/2001, soluționată prin Dispozițiile Primarului nr. 1918/2011 și nr. 3228/2011 privind restituirea în natură a unei părți din imobilul situat la adresa de mai sus, compus din construcția C și teren în suprafață de 729,99 mp. Terenul solicitat de doamna Duțu Margareta nu face obiectul dispozițiilor invocate mai sus.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul că pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

 • 10. Prin cererea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.15852/24.09.2013, doamna Mănescu Carmen Elena solicită cumpărarea spațiului cu destinația de locuință situat în str.Rahovei nr. 12, etaj 1, ap. 2. Apartamentul este compus din două camere în suprafață utilă de 39,90 mp mp, balcon în suprafață de 2,10 mp, boxă în suprafață de 2,71 mp, teren situat sub construcție în suprafață de 33,63 mp cotă indiviză din suprafața totală de 170 mp, precum și o cota indiviză de 18,02% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren curte în suprafață de 37,58 mp din suprafața totală de 191 mp. Apartamentul este proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform HCL nr.267/2006, modificat prin HCL iu. 25/29.01.2016 și este închiriat în baza contractului de închiriere nr. 16057/20.08.2009, modificat prin actele adiționale nr.18190/16.11.2011, nr.14082/14.08.2014, nr.20785/26.09.2017. Valabilitatea contractului este până pe 23.08.2019.

  Chiria aferentă închirierii este achitată până la finele anului 2017. Operațiunile de înscriere în Cartea Funciară a imobilului situat la


adresa de mai sus, au fost efectuate de către petentă pe cheltuiala proprie, fără recuperare a sumelor investite de la bugetul local. Unitatea locativă este înscris în Cartea Funciara nr,141798-Cl-U2, având nr. cadastral 141798-C1-U2, terenul curte este înscris în Cartea Funciara nr.137477, având nr. cadastral 137477, iar terenul de sub coustrucție este înscris în Cartea Funciara nr. 141798, având nr. cadastral 141798, terenul curte este înscris în CF 142155, nr. cad. 142155. Facem precizarea că pentru această unitate locativă nu există întocmit certificat energetic.

Conform adresei nr. 347/29.05.2017 Serviciul Aplicarea Legilor


Proprietății a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Ploiești, str.Rahovei nr. 12 nu au fost formulate notificări în baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 247/ 2005 și Legii nr. 18/1991.

De asemenea, potrivit adresei nr. 1010/27.06.2017Serviciul Juridic


Contencios, Contracte a comunicat faptul ca pentru acest imobil nu sunt identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

în urma analizării cererilor menționate mai sus, comisia a stabilit faptul că sunt îndeplinite condițiile de cumpărare de către chiriași, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 339/2013, modificata prin HCL nr.261/28.07.2017. \

Prezentul proces verbal încheiat astăzi 21.11.2017, are un număr de 7 pagini.


Președinte-, Viceprimar Pană George

Membri:

- Laurențiu Dițu - Secretarul Municipiului Ploiești

c

- Laura Ionița - consilier - Serviciul Juridic Contencios, Contrac


- Viorel Boștină - Director Executiv - Direcția Economică


 • - Viorel Boștină - Director Executiv - Direcția Economică

 • - Carmen Daniela Bucur - Director Executiv - Direcția Gestiune Patrimonii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea. Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazî 14.02.2018

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

SECȚIUNEA __A - PROIE£TEJ1E„HQTOARE

Cap. I - Compartimentul evidenta si administrare fond locativ

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării unei locuințe atribuita unui chiriaș cu alta locuința vacanta de aceeași categorie. __________


COMISIE


Danescu Sțefan_

Stanciu Marilena i Vîscan Robert


, Aviz Aviz

1 pozitiv , negativ

’_jl
¥
IZ

Abținere •


Precizări


Drauulea Sanda

Mateescu Marius

i /    |

Văduvă Sorin

1 < : '

Hodorog Bogdan

■ L 1

• Rezultat

J.....li. J..................

s


Cap. II - Compartimentul Publicitate. Valorificare Patrimoniu

1. Proiect de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Munteanu Ion a suprafeței de teren dc 135 mp. situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2A, cu nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

\

/>               fj

; Stanciu Marilena

-ț-

V

“V--------- ■

î Vîscan Robert

; Dragulea Sanda

v.....

\ i    —............

' Mateescu Marius

\

\ 1

Văduvă Sorin

¥ .

\

Hodorog Bogdan

/

\ ; 1

---------

Rezultat

2. Proiect de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Sanda lancu Valentin a suprafeței de teren de 582,00 m.p., situat în Ploiești, str. Bustenari nr. 39, cu nr. cadastral 138382, Carte Funciară 138382.

COMISIE ’ > A™ T Av

___________1 pozitiv

Danescu Ștefan___1

Stanciu Marilena Ț

I Vîscan Robert___ !

ț Dragulea Sanda

[—,---w--------

I


: j Abținere


A___

V

‘T

3. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unor imobile din domeniul privat al Municipiului Ploiești.

COMISIE

1                                             i

1


r

i

[

Stanciu Marilena


Danescu Ștefan


Aviz negativ


Abținere


Precizări


Vîscan Robert

Dragulea Sanda Mateescu Marius

JVaduva Sorin____J

Hodorog Bogdan

Rezultat_______[_

4. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de 604,46 m.p. situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, număr cadastral 8941, Carte Funciară 133589, către S.C. NOVADEX & CA S.R.L.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere I

i

Danescu Ștefan

r/

i

Stanciu Marilena

~T, ’

zț,

Vîscan Robert

\

■ Dragulea Sanda

\

L

Mateescu Marius

,....

% •

4^' i

Văduvă Sorin

1 I

Hodorog Boudan

A-A-

Rezultat- ________

! *■*"

! 1


Precizări


5. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de 64,69 m.p. situat în Ploiești, Piața Victoriei nr. 7, bl. A Est, număr cadastral 132071, Carte Funciară 132071, către doamna Călinescu Constanze

COMISIE

Aviz ‘ pozitiv i

Aviz negativ

Abținere

..

Precizări

Danescu Ștefan

\ . .......

/

z

Stanciu Marilena

I

. ..

r

Vîscan Robert

-------

- A L_

Zl

Dragulea Sanda

I_

, _______

____

_________"__ ~______~ _____

_________2____. _

;<■        iSg^L___<2/

a/z?/