Hotărârea nr. 9/2018

Hotãrârea nr. 9 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr.9


privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 438/11.01.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 16.01.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 397/31 octombrie 2017 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale;

în conformitate cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84 / 2008, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 44 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

având în vedere prevederile art. 43 și art. 48 din Legea nr. 114/1996 - Legea Locuinței, republicată și actualizată și prevederile art. 21 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată privind Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 17, precum și art. 115, alin. 1, lit. b ) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă listele cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, valabilă pe anul 2018, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta.

Art. 2 - Aprobă lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2018, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 ianuarie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sbrin-N iculae-BOTEZ

SECRETAR, Laurent ii DITI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei *d de prioritate pentru locuințele sociale

'L-.—> J VtXU'i ...

In exercitarea atribuțiilor care îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republică® "și" actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Apariția și aplicarea Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași. în acest context art. 13 și art. 15 instituie cadrul legal privind protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite foștilor proprietari, obligându-i pe actualii proprietari să încheie contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în posesie a imobilului.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților publice locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

Autoritatea publică locală se confruntă deja cu numeroase solicitări formulate de aceste familii, atât din cauză că unii dintre noii proprietari nu au încheiat acest tip de contracte, dar și pentru că marea lor majoritate au ajuns la termenul de încetare.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

In acest moment în evidențele Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești figurează atât dosare ale familiilor ce provin din imobilele revendicate și retrocedate foștilor proprietari, cât și dosare aparținând familiilor care solicită o locuință socială și care și-au actualizat dosarele, în conformitate cu prevederile legii.

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local, în baza criteriilor anual stabilite de acesta.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 397 / 31.10.2017 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a locuințelor sociale, se impune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2018.

Față de cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.                                                       /A7

Consilieri:

Robert Ionuț Vîscan,

Marilena Stanciu,


te-


■ ’c<

Constantin Gabriel inea, Sanda Dragulea, ' H 1 A. Paulica Drăgușin, <5^/7 I cea nu.

Oana Claudia Săi

Valentin Marcu.


n

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale

43^/

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Apariția și aplicarea prevederilor Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură încă din anul 2002 a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași.

Art. 13 și art. 15 din legea cadru, coroborat cu art. 44 se referă la protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite, prioritate constituindu-o persoanele cu venituri mici, invalizii, pensionarii și persoanele cu handicap. Astfel, legea dă posibilitatea încheierii cu noul proprietar a unui contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani, de la data punerii în posesie a imobilului. Chiria pentru spațiul închiriat nu poate depăși 25% din venitul realizat de familia chiriașului.

Majoritatea chiriașilor însă și-au valorificat deja acest drept și în acest moment sunt evacuați din fostele locuințe, fie foarte aproape de a fi evacuați.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

In evidența Administației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești figurează un număr de 36 dosare întocmite de chiriașii proveniți din imobilele deja restituite și un număr de 124 dosare privind locuințele sociale.

Ținând cont de prevederile legale, se impune alcătuirea a două liste cu ordinea de priorități pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, care să cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din două sau mai multe persoane și, pe de altă parte, persoane singure, în sensul consfințit de lege, conform Anexei 1 și Anexei 2.

Pe de altă parte, potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței și a Hotărârii Guvernului nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local.

Prin termenul de locuință socială în sensul legii, se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea uneia în condițiile pieței.

Așadar, măsura de protecție prin repartizarea unei locuințe sociale cu ch/Ăe^mică ^x ' trebuie să se adreseze acelor familii sau persoane singure care se află în situatele risc .    : 'p

social, sunt în vârstă, nu au copii sau nu le pot acorda sprijin sau, deși sunt pers(0^n6-iriai;.^'' Z, * tinere, suferă de diverse boli care le împiedică să presteze activități aducătoare dfeĂ’enit.r^xâ^,/

Comisia Consiliului Local pentru protecție și asistență socială s-a întrunMșQ analizat cererile solicitanților proveniți din imobilele revendicate și restituite foștilor proprietari, precum și pe cele ale solicitanților de locuință socială și, în baza criteriilor aprobate, a întocmit listele cu ordinea de prioritate valabile pe anul 2018, anexe la prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL,

OM


n Dan Dinu


ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


SERVICIUL JURIDIC,, AUTORITATE TUTELARĂ,

Chiva


Daniela Sin nVIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea Mihaela Cristea

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2018 ANEXA Nr 1 la Hotararea pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse dintr-o persoana

Nr.

Poz

Nume si Prenume

Nr. membrii

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațio nală

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială

Pct.

Situația contractua lă

Pct.

Benefi ciar 341/20 04 118/19

90

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

ENACHE ERMINA

1

510

34

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie

520

6

Contract expirat

10

Nu

0

23.08.2007

10

2

NICOLESCU MARIANA

1

556

34

Șomer

8

Boli cardiovasculare

2

Ajutor șomaj 467

6

Evacuata

10

Nu

0

30.01.2008

8

3

APOSTOLESCU MARIANA LUIZA LIZETTE

1

580

34

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie

1265

8

Contract expirat

10

Nu

0

30.04.2008

8

4

IRIMIA MARIȚA

1

425

34

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie

1090

8

Contract expirat

10

Nu

0

11.01.2012

8

5

ENUȚĂ

SEVASTA( -20% chiriaș locuința sociala)

1

569

32,8

Pensionar

8

Certificat handicap accentuat

5

Pensie

792

10

Sentința civila evacuare

10

Nu

0

04.03.2008

8

6

MĂGULEANU

VALERIA

1

2244

32

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie

1512

2

Contract expirat

10

Nu

0

03.09.2002

10

7

ANDREI MIHAI

1

501

32

Pensie

8

Sănătos

0

Pensie

1455

4

Notificare

10

Nu

0

26.06.2007

10

8

RADU MIHAELA

1

782

32

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu

1345

4

Contract expirat

10

Nu

0

25.01.2011

■>

8

9

POPESCU MARIA

1

5690

32

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie

1173

8

Evacuata

10

Nu

0

07.062013

/■

6\

i "> 5

10

DONCILĂ ELENA

1

12448

32

Pensionar

8

Certificat handicap grav

5

Pensie

1258

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

15.12.2014

6

11

IUGA GRIGORE (-20% chiriaș locuința sociala)

1

564

28.8

Pensionar

8

Certificat handicap grav

5

Pensie

2092

2

Contract expirat

10

Decret -

Lege 118/

1990

3

22.02.2008

8

12

GHEORGHE VASILE

1

587

28

Ajutor social

4

Certificat handicap mediu

4

Ajutor social 181

2

Contract expirat

10

Nu

0

05.06.2008

8

13

ALEXE STELIAN

1

2103

24

Ajutor social

4

Boli cronice

2

Ajutor social 142

2

Contract expirat

10

Nu

0

27.02.2014

6

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2018 ANEXA Nr.2 la Hotararea nr.\^&// pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane                '

Nr. Crt.

Nume si Prenume

Nr. mem bri

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațion ală

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială venit pe persoana

Pct.

Situația contract uală

Pct.

Beneficiar

341/2004

118/1990

Pct.

Vechime

cerere

Pct.

1

FLOREA MIHAI

7

8999

39

Pensionar

8

Certificat handicap accentuat fiica

5

Pensie 1211

8

Contract expirat

10

Nu

0

03.11.2009

8

2

VIHTA IULIANA

2

8928

38

Pensionar

8

Astm Bronsic

2

Pensie 827

10

Contract expirat

10

Nu

0

30.10.2009

8

3

STAN IOANA

4

337

37

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 524

6

Sentința civila

10

Nu

0

13.10.2005

10

4

POLIACIC IULIAN

5

7000

37

Salariat + copil minor

11

Certificat handicap accentuat fiu

5

Salariu 826

10

Contract in vigoare

> 12 luni

5

Nu

0

09.07.2014

6

5

SELARU NICULINA

2

633

36

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 1081

8

Contracte expirate

10

Nu

0

20.11.2008

8

6

AL-SARAF ELENA

2

3125

36

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 1065

8

Contract expirat

10

Nu

0

04.04 2011

8

7

MATEI IUDITA FLORINA

3

505

35

Pensionar

8

Certficat handicap accentuat fiu

5

Pensie 1669

2

Contract expirat

10

Nu

0

03.08 2007

10

8

COSTACHE IOAN

2

2951

35

Pensionar

8

Certificat handicap grav

5

Pensie 1314

4

Contract expirat

10

Nu

0

’-f

08.04.2010

• 8' 4

-------'■ *:           H

k'/4’ 1

»    / A s’}■

9

ANGELESCU ALISA

( - 20% chiriaș locuința sociala )

2

7508

32,8

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 774

10

Evacuata

10

Nu

0

29.11.2001

10

10

ALEXANDRU PUIU

3

1676

32

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Salariu fiu 1244

8

Notificare executor judecător esc

10

Nu

0

05.02.2002

10

11

DUMITRU CONSTANȚA (-20% chiriaș locuința sociala )

.2

416

32

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 800

10

Contract expirat

10

Nu

0

18.09.2006

10

12

OPAIȚ MARIA JANA

2

382

30

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 2317

2

Notificare

10

Nu

0

09.03.2006

10

13

ȚILIMPEA CONSTANȚA (-20% chiriaș locuința sociala I

2

526

28,8

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 520

6

Contract expirat

10

Nu

0

18.10.2007

10

14

DOGARU DANIEL

2

640

28

Persoana fara venit

4

Certificat medical

2

Pensie mama 1494

4

Notificare

10

Nu

0

18.12.2008

8

15

FLOREA CORNELIA

3

5926

27

Persoana fara venit

4

Certificat handicap accentuat fiu

5

Indemnizație handicap fiu 272

2

Sentința civila

10

Nu

0

13.06.2013

6

16

STOICA ELENA

4

554

26

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Persoana fara venit

2

Notificări

10

Nu

0

09.01.2008

10

17

STOICA AURORA

3

618

26

Ajutor social

4

Certificat medical

2

Ajutor social

255

2

Contract expirat

10

Nu

0

03.12.2008

8

18

NECHITA ALEXANDRA

2

7070

25

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Persoana fara venit

2

Contract expirat

10

Nu

0

20.09.2010

8

19

STOICA ALFREDO SEBASTIAN

(- 20% chiriaș locuința sociala )

5

6518

24,8

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 271

2

Contract expirat

10

Nu

0

20.03.2009

8

20

COMAN VICTOR

3

11115

23

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 1315

4

Contract in vigoare > 12 luni

5

Nu

0

05.11.2014

6

21

GHERGHE DORU

3

14809

22

Salariat+ copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 1482

4

Contract in vigoare > 12 luni

5

Nu

0

19.10.2017

2

22

PETRE DANIELA

( - 20% chiriaș locuința sociala l

7

2608

21,6

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 287

2

Notificare

10

Nu

0

26.02.2015

4

23

IONIȚĂ RAMONA

(-20% chiriaș locuința sociala }

8

12214

21,6

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Indemnizație creștere copil 154

2

Notificări

10

Nu

0

28.04.2015

4

NO'

rA: NR.

TOTAL MEMBRI DE FAM

LIE

NSCRISI IN LISTA = 78 PERSOANE

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2018

pentru locuințele sociale

Nr. crt.

Nume si Prenume

Nr. membri de familie

Dosar Nr.

Total punctaj

Situația locativă mp/pers

Pct.

Nr. minori aflați în întreținere + elevi

Pct.

Modalitate în care se realizează veniturile

Pct.

Situația materială venit mediu pe persoană

Pct.

Situația medicală

Pct.

Beneficiaria i Legii 341/2004 si 118/1990

Pct.

Vechime

cerere

Pct.

1

DRĂGAN MĂDĂLINA ISABELA

2

10490

39.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Salariu

10

748

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

26.10.2011

8

2

NICOLESCU MARIANA

1

508

36.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

792

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

10.08.2007

10

3

PÂNDELE CRISTINA

4

11667

36.00

Tolerat in spațiu

3

3 copil /1 elev

4

Salariu

10

453

6

Certificate handicap grav

5

Nu

0

28.11.2011

8

4

MINCU ELENA

2

127

35.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

874

10

Gr. II

invaliditate

5

Nu

0

14.10.2004

10

5

DOBRE MIHAELA

4

11752

34.00

Tolerat in spațiu

3

2 copii

2

Salariu

10

628

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

24.10.2012

8

6

MARIN MARIA

6

2544

34.00

Lipsa dovada spațiu

2

4 copii / 4 elevi

7

Salariu

10

624

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

07.03.2016

4

7

CRISTESCU MARIA

1

31249

33.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1285

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

02.12.1997

10

8

MARIN CRISTIAN

4

3135

33.00

Tolerat in spațiu

3

2 copii

2

Salariu

10

505

6

Boli neuro psihice

2

Nu

0

30.09.2002

10

9

PĂDURARU LIVIU CĂTĂLIN

4

123

32.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

639

6

Nu

0

Nu

0

08.10.2004

10

10

CONSTANTIN LENUȚA

5

469

32.00

Tolerat in spațiu

3

4 copii / 4 elevi

7

Fara venit

4

336

2

Nu

0

Revocat din centru minori

6Z

"-.Xo

10

11

ABABEI FLORENȚA

2

6061

32.00

7,5

8

Nu

0

Pensie

8

1178

8

Nu

0

Nu //

- 0

28.06.2011

*8

12

TABAN IOAN CONSTANTIN

2

8299

32.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

656

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu *

’i-c.

A

31.07.2012

^...

•V'

13

DUMITRU GHEORGHE

4

9805

32.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil / 1 elev

3

Salariu

10

861

10

Nu

0

Nu

0

6

10

CONSTANTIN LENUȚA

5

469

32.00

Tolerat in spațiu

3

4 copii /

4 elevi

7

Fara venit

4

336

2

Nu

0

Revocat din centru minori

6

05.03.2007

10

11

ABABEI FLORENȚA

2

6061

32.00

7,5

8

Nu

0

Pensie

8

1178

8

Nu

0

Nu

0

28.06.2011

8

12

TABAN IOAN CONSTANTIN

2

8299

32.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

656

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

31.07.2012

8

13

DUMITRU GHEORGHE

4

9805

32.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil /

1 elev

3

Salariu

10

861

10

Nu

0

Nu

0

02.10.2013

6

14

OANCEA

IONUȚ RĂZVAN

2

1020

32.00

11

7

Nu

0

Pensie

8

1082

8

Certificat handicap grav

5

Nu

0

27.01.2016

4

15

STATE

MARIA

1

684

31.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1099

8

Nu

0

Nu

0

26.07.2001

10

16

BEȚIVU LI LIANA

2

14

31.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

656

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

18.03.2004

10

17

FRINCU MARIA

2

528

31.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1081

8

Nu

0

Nu

0

24.10.2007

10

18

PETRE GHEORGHE ANESTE

1

1351

31.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

826

10

Boli cardiovasculare

2

Nu

0

04.02.2013

6

19

TICU MINA SILVIA

1

10672

31.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

792

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

22.10.2013

6

20

BOGHIU GRIGORE

2

645

30.00

49

1

Nu

0

Pensie

8

1145

8

Certificat handicap grav

5

Nu

0

19.02.2009

8

21

CHIRU CAMELIA

2

2872

30.00

Tolerat in spațiu

3

1 student

1

Salariu

10

1284

8

Nu

0

Nu

0

06.04.2010

8

22

GHEORGHE MARIN MADALIN

2

6750

30.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil /

1 elev

3

Salariu

10

575

6

Nu

0

Nu

0

21.06 20T2

23

MIHAI MARIN

5

13172

30.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariu

10

702

10

Nu

0

Nu

0

20.12.2013

6

24

NEDELCU IOAN

1

11403

30.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

792

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

21.10.2015

4

25

TOMA

GABRIELA

LOREDANA

3

11506

30.00

Tolerat in

spațiu

3

2 copii /

2 elevi

4

Pensie

8

404

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

19.10.2016

4

26

DORIȘOR VASILE (- 20% )

5

8781

29.60

Tolerat in spațiu

3

4 copii /

2 elevi

5

Salariu

10

409

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

27.102009

8

27

MITRESCU GEORGETA

2

4635

29.00

> 18

1

Nu

0

Salariu

10

1017

8

Nu

0

Nu

0

30.11 2001

10

28

SANDU ELENA

3

381

29.00

> 18

1

Nu

0

Pensie

8

803

10

Nu

0

Nu

0

08.03 2006

10

29

PAPUC STEFANIA

4

2550

29.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /

1 elev

3

Salariu

10

506

6

Nu

0

Nu

0

23.03 2009

8

30

COSTACHE MARIA CLAUDIA

2

3565

29.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1065

8

Nu

0

Nu

0

15.04 2011

8

31

RĂDUCANU

VANDANA

4

10667

29.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /

1 elev

3

Salariu

10

473

6

Nu

0

Nu

0

31.102011

8

32

STOICESCU TRAIAN

2

2631

29.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1223

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

12.03 2013

6

33

MIHAI ANCA FLORINA

4

2390

29.00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil /

1 elevi

3

Salariu

10

1087

8

Nu

0

Nu

0

06.03.2014

6

34

MIHAI DAN

1

753

29.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

792

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

21.01 2016

4

35

HORVAT MARIA NADALINA

2

10795

29.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil /

1 elev

3

Salariu

10

695

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

08.08 2017

2

36

LUNCA CRISTINA

3

437

28.00

Chiriaș locuința necesitat e

0

1 copil

2

Salariu

10

643

6

Nu

0

Nu

0

31.10 2006

10

37

BIVOLARII ELEONORA

3

596

28.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariu

10

543

6

Nu

0

Nu

0

7/16/2008

8

38

ROSIORU GILDA SILVIA

3

8048

28.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /

1 elev

3

Pensie

8

373

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

18.10.2010

8

39

PRICA MARIA LOREDANA

4

13800

28.00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil

2

Salariu

10

691

6

Nu

0

Nu

0

13.12 2012

8

40

VASILE MIHAI SORINEL

1

11773

28.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

985

10

Nu

0

Nu

0

27.11.2014

6

41

PLEȘEA ALEXANDRU MARIAN

3

316

28.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil /

1 elev

3

Salariu

10

767

10

Nu

0

Nu

0

12.01.2017

2

42

SURUIANU VIRGILIU

1

5193

28.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

919

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

27.04.2017

2

43

POPESCU ADINA MIHAELA

2

5590

28.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil /

1 elev

3

Salariu

10

842

10

Nu

0

Nu

0

08.05.2017

2

44

RĂDUCANU CĂTĂLIN VASILE (-20%)

1

9051

27.20

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1237

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

17.11.2010

8

45

OPREA CĂTĂLINA

2

30961

27.00

> 18

1

Nu

0

Pensie

8

1282

8

Nu

0

Nu

0

24.07.1997

10

46

LUPU BOGDAN LUCIAN

1

9652

27.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1920

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

29.05.2003

10

47

DINU CLAUDIU BOGDAN

4

641

27.00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii /

2 elevi

5

Salariu

10

308

2

Nu

0

Nu

0

29.12.2008

8

48

PUȘCAȘU ANA

1

2960

27.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1158

8

Nu

0

Nu

0

06.04.2009

8

49

DOBRE COSMIN ALEXANDRU

3

5681

27.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /

1 elev

3

Salariu

10

439

6

Nu

0

Nu

0

ț '*/>

04.06.2014

■ ZȘ,

■ 6y

50

NICOLAE LAVINIA

3

6455

27.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /

1 elev

3

Salariu

10

544

6

Nu

0

Nu

0

26.06.2014

6 '51

BUCUR MARIN DANIEL OVIDIU

1

12826

27.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1133

8

Nu

0

Nu

0

29.12.2014

6

52

ALBINA

COSTIN CĂTĂLIN

1

15098

27.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

792

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

25.10.2017

2

53

MOȚOI MAGDALENA

3

30061

26.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1333

4

Nu

0

Nu

0

16.10.1998

10

54

NIȚA IONELA

4

431

26.00

Chiriaș locuința necesitat e

0

1 copil

2

Fara venit

4

723

10

Nu

0

Nu

0

19.10.2006

10

55

ANDREIAS MARIA

1

6329

26.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

898

10

Nu

0

Nu

0

23.6.2014

6

56

DOBRE IULIANA SORINA

1

30971

25.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

165

2

Nu

0

Nu

0

30.08.1997

10

57

NICOLAE ELISABETA VERONICA

3

30486

25.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /

1 elev

3

Fara venit

4

623

6

Nu

0

Nu

0

11/25/1998

10

58

POPA SILVIU NICOLAE

3

5586

25.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1940

2

Nu

0

Nu

0

27.11.2002

10

59

PLATON ION

3

2450

25.00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copii /

1 elev

3

Indemniz atie handicap

1

495

6

Certificat e handicap accentuat

5

Nu

0

19.03 2009

8

60

BARBU FLORIN

7

10728

25.00

Lipsa dovada spațiu

2

6 copii /

4 elevi

7

Salariu

10

312

2

Nu

0

Nu

0

03.10.2016

4

61

FIERARU COSTIN

4

2E+05

24.00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii /

3 elevi

6

Fara venit

4

21

2

Nu

0

Nu

0

03.09.2003

10

62

DORIȘOR NICOLAE (-20%)

4

440

24.00

Tolerat in spațiu

3

3 copii

3

Salariu

10

593

6

Nu

0

Nu

0

^.^2010'

“ 8>z.

63

MATEI MARILENA

LAURA

1

518

24.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

520

6

Nu

0

Nu

0

^(cîiâoio

8

2


64

NEAGU ELENA

2

6813

24.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1310

4

Nu

0

Nu

0

22.06.2012

8

65

POPESCU ELENA GABRIELA

4

5242

24.00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii /

3 elevi

6

Fara venit

4

604

6

Nu

0

Nu

0

28.05.2013

6

66

COSMOIU ROMEO

1

11984

24.00

16

4

Nu

0

Pensie

8

486

6

Nu

0

Nu

0

21.11.2013

6

67

IORDACHE IULIANA

1

3945

24.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1816

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

15.04.2014

6

68

RUSU PETRONELA

1

10152

24.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1065

8

Nu

0

Nu

0

21.09.2015

4

69

RADUC COSTEL

4

6474

24.00

Tolerat in spațiu

3

2 copil /

1 elev

3

Fara venit

4

947

10

Nu

0

Nu

0

17.06.2016

4

70

BAICOIANU IONUT DANIEL

4

13305

24.00

Tolerat in spațiu

3

2 copii

2

Pensie

8

248

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

07.12.2016

4

71

NICA LOREDANA (-20% )

5

536

23.20

Tolerat in spațiu

3

3 copii /

1 elev

4

Salariu

10

368

2

Nu

0

Nu

0

16.11.2007

10

72

GOGONEA MIRCEA

1

397

23.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1738

2

Nu

0

Nu

0

30.05.2006

10

73

NICOLAE

FILOFTEEA (•

20%)

2

599

23.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Salariu

10

676

6

Nu

0

Nu

0

25.07.2008

8

74

CROITORU MARIA

1

3112

23.00

24

1

Nu

0

Fara venit

4

800

10

Nu

0

Nu

0

10.04.2009

8

75

ENESCU MARIAN

1

3390

23.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

2020

2

Nu

0

Legea nr.

341 /2004

3

23.03.2012

8

76

OAE SPIRIDON

2

9113

23.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1643

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

17.09.2013

6

77

LUPII MONALISA GEORGIANA

4

4412

23.00

5

8

2 copii /

1 elev

3

Indemniz atie

handicap

1

353

2

Certifica handicap accentuat

5

Nu

0

21.04.2015

■4’"

78

CONSTANTIN NICOLAE

1

6871

23.00

22,1

1

Nu

0

Pensie

8

807

10

Nu

0

Nu

0

29.06.2016

4

79

RĂDOI

GEORGETA

IONELA

4

12725

23.00

Tolerat in spațiu

3

2 student

2

Salariu

10

1457

4

Nu

0

Nu

0

18.11 2016

4

80

GOGOLAN DUMITRU

1

2422

23.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

689

6

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

23.02.2017

2

81

ILIE SILVIAN BOGDAN

2

9911

23.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Salariu

10

656

6

Nu

0

Nu

0

24.07.2017

2

82

LARGEANU ADRIANA

3

420

22.00

Chiriaș locuința necesitat e

0

Nu

0

Salariu

10

1654

2

Nu

0

Nu

0

09.10.2006

10

83

VASILE VASILICA

5

436

22.00

Chiriaș locuința necesitat e

0

Nu

0

Fara venit

4

1142

8

Nu

0

Nu

0

31.10.2006

10

84

ZARNESCU CRISTIAN

4

4599

22.00

Tolerat in spațiu

3

2 copii /

1 elev

3

Indemniz atie

handicap

1

376

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

09.06.2009

8

85

BRĂTULESC U ALICE DELIA

1

9888

22.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1925

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

09.09.2016

4

86

BRĂTULESC U SIMONA ELENA

1

9889

22.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1925

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

09.09.2016

4

87

RELI MARIA

1

5403

22.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

829

10

Nu

0

Nu

0

03.05.2017

2

88

FERARU ELENA

1

13311

22.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

896

10

Nu

0

Nu

0

26.09.2017

2

89

GALATEANU ANTON

2

16510

22.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

903

10

Nu

0

Nu

0

20.11.2017

2

90

NAE

ORTENSIA (- 20% )

3

8755

21.60

Tolerat in spațiu

3

2 copii /

2 elevi

4

Indemniz atie handicap

1

468

6

Certificat handicap grav

5

Nu

£

•S-.

08 ?11.201U

‘ x Px.        ’■ *

8

91

APOSTOLES CU RODICA

1

7909

21.00

20.57

1

Nu

0

Pensie

8

598

6

Certificat diabet

2

Nu î

20.07.2015

■aJ țs

«4

"l!

92

CONSTANTIN NICU

1

18116

21.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1320

4

GR.I Invaliditat e

5

Nu

0

19.12.2017

2

93

IONESCU REMUS FLORIAN

5

13145

20.00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii /

3 elevi

6

Fara venit

4

385

2

Nu

0

Nu

0

19.12.2013

6

94

NICOLAE AURAȘ

2

6187

20.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1588

2

Nu

0

Nu

0

18.05.2014

6

95

BABȚAN MIHAI LAURENȚIU

1

12223

20.00

45,1

1

Nu

0

Pensie

8

1925

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

13.11.2015

4

96

GHEORGHE ION

1

9088

20.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

581

6

Nu

0

Nu

0

19.08 2016

4

97

RADU MIHAI

DRAGOȘ (-20%)

1

10452

20.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

559

6

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

23.09.2016

4

98

STOICAN RAMONA

VIOLETA

9

13011

20.00

Tolerat in spațiu

3

8 copii /

6 elevi

9

Ajutor social

4

240

2

Nu

0

Nu

0

20.09.2017

2

99

NICA SILVANA

5

17981

20.00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii /

2 elevi

5

Ajutor social

4

186

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

18.12.2017

2

100

UDEANU CONSTANTIN

1

1957

19.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1747

2

Nu

0

Nu

0

20.02.2013

6

101

ARDELEANU LUISA DANIELA

2

11383

19.00

19,5

1

Nu

0

Salariu

10

1.533

2

Nu

0

Nu

0

06.11.2013

6

102

BOBEICA RODICA

1

18321

19.00

30

1

Nu

0

Pensie

8

1359

4

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

22.12.2017

2

103

MAZILU ALIN

VASILE (-

20% )

1

9251

18.40

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1338

4

Nu

0

Nu

0

17.09.2014

6

104

TEODOR CORNELIA

1

30658

18.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Fara venit

4

0

2

Nu

0

Nu

0

20.05.1997.-


105

BĂRBUCEAN U MONICA

2

617

18.00

Chiriaș locuința necesitat e

0

1 copil

2

Indemniz atie handicap

1

136

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

30.10.2008

8

106

NICULESCU MARIAN

4

12279

18.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Fara venit

4

84

2

Nu

0

Nu

0

12.12.2011

8

107

STOICA ION

1

7686

18.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1401

4

Nu

0

Nu

0

13.07.2015

4

108

SANDU GABRIELA VALERIA

4

1828

18.00

Tolerat in spațiu

3

3 copii /

2 elev

5

Fara venit

4

205

2

Nu

0

Nu

0

18.02.2016

4

109

LAISOR MARIA

1

8676

18.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1909

2

Nu

0

Legea nr.

341 /

2004

3

04.07.2017

2

110

DOBRE CLAUDIA (- 20% )

1

232

16.80

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Indemniz atie handicap

1

272

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

25.02.2005

10

111

NICOLAE LAURENTIUf-20%)

4

12932

16.80

Tolerat in spațiu

3

3 copii /

1 elev

4

Salariu

10

341

2

Nu

0

Nu

0

19.09.2017

2

112

DUMITRU ELENA

4

5774

16.00

11,25

5

2 copii /

1 elev

3

Fara venit

4

83

2

Nu

0

Nu

0

09.05.2017

2

113

RADUCANU CONSTANTIN IOHATZ (-20%)

1

30840

15.20

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Ajutor social

4

142

2

Nu

0

Nu

0

24.06.1997

10

114

GHIOMPIRIC

A

ALEXANDRU

2

8652

15.20

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Salariu

10

382

2

Nu

0

Nu

0

03.07.2017

2

115

MIHAI ELENA

7

16559

15.00

Lipsa dovada spațiu

2

6 copil /

2 elevi

5

Fara venit

4

117

2

Nu

0

Nu

0

21.11.2017

2

116

SANDU DANIEL DUMITRU

3

17304

15.00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copii /

1 elev

3

Indemniz atie handicap

1

209

2

Certificat e handicap accentuat

5

Nu

0

06.12.2017

2 rS*

7. ■■

117

RADUCANU ALINA (- 20% )

5

18172

14.40

Tolerat in spațiu

3

4 copii /

4 elevi

7

Ajutor social

4

173

2

Nu

0

Nu

0

t. 0- 1 >--'

"

20.12.2017

i '■

: 2118

BUTOI U GEORGETA

1

1149

14.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Ajutor social

4

142

2

Nu

0

Nu

0

29.01.2013

6

119

GHEORGHE MARIA

3

9132

14.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Fara venit

4

0

2

Nu

0

Nu

0

21.08.2015

4

120

ENACHE GEORGIANA ROXANA

1

90

14.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Indemniz atie

handicap

1

1405

4

Certificat handicap grav

5

Nu

0

04.01.2018

2

121

BÎRSAN

ELENA   (-

20% )

5

6976

13.60

Tolerat in spațiu

3

3 copii /

1 elev

4

Ajutor social

4

228

2

Nu

0

Nu

0

25.06.2015

4

122

SANDU

MIHAI ALIN (-

20%)

4

13064

11.20

Tolerat in spațiu

3

2 copii /

1 elev

3

Fara venit

4

367

2

Nu

0

Nu

0

21.09.2017

2

123

CHMILEVSKI PORFIRA

1

15870

11.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Ajutor social

4

142

2

Nu

0

Nu

0

07.11.2017

2

124

DINU LUIS

FERNANDO (-

20%)

3

7681

10.40

Tolerat in spațiu

3

2 copii

2

Fara venit

4

142

2

Nu

0

Nu

0

19.06 2017

2

NOTA: NR. TOTAL DE MEMBRII DE FAMILIE INSCRISI IN LISTA = 316 PERSOANE

OBSERVAȚIE: AU FOST DEPUNCTATE CU CATE 20% DIN NUMĂRUL TOTAL DE PUNCTE ACUMULATE FAMILIILE ALE CĂROR RUDE DE GRADUL I BENEFICIAZĂ DE LOCUINȚE DIN FONDUL PUBLIC LOCATIV AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

C ■ i’.         i \ '

O***        ■

'z


Z//;S îfo*


w COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ^.

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

și a emis:

A-W TfrvoQ-Am
SECRETAR, îli Stanciu

11/


Data: 16.01.2018