Hotărârea nr. 89/2018

Hotãrârea nr. 89 privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafaţă de 604,46 m.p. situat în Ploieşti, Bulevardul Independenței nr. 30, număr cadastral 8941, Carte Funciară 133589, către SC NOVADEX & CA SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 89


privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de 604,46 m.p. situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, număr cadastral 8941, Carte Funciară 133589, către S.C. NOVADEX & CA S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 65/05.03.2018 prin care se propune întrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de 604,46 m.p. situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, număr cadastral 8941, Carte Funciară 133589, către S.C. NOVADEX & CA S.R.L.;

Luând în considerare adresa S.C. NOVADEX & CA S.R.L înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 14261/21.07.2016;

Având în vedere procesul verbal și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 14.02.2018;

Luând în considerare art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b), art.45 alin. (3) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 118/14.11.2017 întocmit de către S.C. Opinion S.R.L. pentru terenul ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești în suprafață de 604,46 m.p. situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, număr cadastral 8941, Carte Funciară 133589, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea terenului situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 553.658 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 3 Aprobă înstrăinarea prin vânzare, către S.C. NOVADEX & CA S.R.L., a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, număr cadastral 8941, Carte Funciară 133589, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) achitarea integrală de către S.C. NOVADEX & CA S.R.L a contravalorii terenului sus menționat, în sumă de 553.658 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., până la perfectarea contractului de vânzare - cumpărare.

 • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat să fie încheiat în termen de maxim 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

 • c) S.C. NOVADEX & CA S.R.L are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

Art. 4 în cazul în care S.C. NOVADEX & CA S.R.L nu va achita, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, prețul stabilit la art. 2 sau nu își va îndeplini obligațiile prevăzute la art. 3 lit. c), nu se va încheia contractul de vânzare cumpărare.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 martie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George Sorin Niculae BOTEZ


jX N / a »

----'A

• ^Contrasemnează:


’ < \Mecriîtar,

r       -f


/Laurenți


DI


IWxA KUM LA V\CL

V

SC OPINION SRL


TEREN PLOIEȘTI, BD

INDEPENDENTEI NR.30, JUD. PRAHOVA, NR.CAD. 8941, SUPRAFAȚĂ DE 604.46 MP z

Municipiul Ploiești

Nr. Raport

118/14.11.2017


CĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24849/13.11.2017, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan situat în PLOIEȘTI, STR. INDEPENDENTEI NR.30, JUD. PRAHOVA, NR.CAD. 8941, CF vechi 7981, PLOIEȘTI,IN SUPRAFAȚĂ DE 604.46 MP.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017.


SCQPffilirn SRIL


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551Cuprins

Capitolul 1

 • 1.1. Certificarea evaluatorului

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

2.2 Identificarea evaluatorului

 • 2.3. Identificarea clientului

2.4.Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării..........................................................................................................................................5

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

ir

SCOHNIOtiSRt


Capitolul I


1.1.Certificarea evaluatorului


-      ------- '.\S

?•- /,—K

-...

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017 compuse din ediția 2017 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2017.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.


, vom'*-WWKNADP/A 4 'ț'mapa Nr,         gH

Va;abii20]7     A,,Ă’

£i,

OBIECTUL EVALUĂRII

TEREN INTRAVILAN, NRCAD. 8941, SUPRAFAȚĂ DE 604.46 MP

LOCALIZARE

PLOIEȘTI, BD.INDEPENDENTEI NR.30, JUD PRAHOVA

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Municipiul Ploiești

ACTE DE PROPRIETATE

HCL 371/31.10.2017

SCOPUL EVALUĂRII

Estimarea valorii de piață

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

13.11.2017

DATA EVALUĂRII

14.11.2017

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.6495 LEI/EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ TEREN

119.079 euro / 553,658 lei (197 euro/mp)

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

c&nct/zfilorCapitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Doja, nr.17, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 05511, prin expert evaluator Marilena Delia Udroiu nr. Leg. 16093. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24849/13.11.2017.

2.4. Identificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren intravilan, este situată în Ploiești, Bd.Independentei, nr. 30, jud. Prahova.

Terenul are suprafață totală de 604.46 mp destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 68331/25.07.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești. Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.

Localizare:' SndopenGențfw 30


Fig.2 Imobil subiect, Bd.Independentei 30, Ploiești - Vedere Google Maps


 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 267/2006, HCL 371/2017 respectiv Act Administrativ 5642 din 10.09.2014 emis de CL Ploiești (act administrativ nr. 4/10.09.2014) menționat în extrasul de carte funciară nr. 68331/25.07.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care>$ /proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor cafe corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu im anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2017 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a) „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum ;unt ele la data evaluării, si nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și

chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, ^ăii^S-fîefmtapȚat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ețe?/6gcâfe"4^ționâhd în mod independent.                                                                 fi §(                ,

"                                                                                                                                                  II

(g) „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul a fost expus pe piață în r ~


nîg'aul cel mai' adei^it pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în confo^iițaifejcurt^fttîția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cMTpahbwpreț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotâtât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 14.11.2017. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 14.11.2017 este : 1€ = 4.6495 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 13.11.2017, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse:

* •>

i ■


%

Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări.) alb pieței imobiliare, verificări personale;                                                             V'c i-          - r;

Informații publice de pe internet.                                                            . t A

Baza de date a evaluatorului.                                                             ...


Informații generale:


4 ■' C / r


Informații specifice proprietății:

- încheiere și Extras CF 68331/25.07.2017

 • - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

 • - Hotărârea 371/31.10.2017 CL Ploiești

 • - Hotărârea 267/2006 CL Ploiești.

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefacându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

- Terenul a fost evaluat ca fiind liber, neținându-se cont de alte bunuri mobile/imobile prezente la adresă.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

ir

SGQPWUOISllSM-

2.14. Confirmarea conformității cu SEV


................."... «..,-f ‘V

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluate ÂTjI.EyARi2Q17r

' ’.i V- ■'

;.;ș

r ■ ■


CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice                            : v v '

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 267/2006, HCL 371/31.10.2017 respectiv Act Administrativ 5642 din 10.09.2014 emis de CL Ploiești (act administrativ nr. 4 /10.09.2014) menționat în extrasul de carte funciară nr. 68331/25.07.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat. Conform extrasului de CF nr. 68331/25.07.2017 este notata schimbarea concesionarului conform actului adițional nr.4/'10.09.2014 la contractul de concesiune nr.5642/10.05.2004 emis de Consiliul Local Ploiești.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 267/2006 si HCL 371/31.10.2017.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind infltiențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform studiilor de piață întocmite de compania Darian DRS, ”piața tranzacțiilor imobiliare din România a crescut în primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% față de aceeași perioada a anului precedent. Totalul investițiilor din primul semestru al anului se găsește undeva în jurul valorii de 360 de milioane de euro. în ceea ce privește defalcarea pe regiuni, Capitala ocupă primul loc cu aproximativ jumătate din valoarea tranzacțiilor, urmată de Sibiu cu aproximativ 30%. în ceea ce privește defalcarea pe segmente imobiliare, aproximativ jumătate din tranzacții s-au derulat în sectorul de retail, 35% în cel de birouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de creditare coroborat cu apetitul crescut 10

,;Z' ■ Z '■ al băncilor și investitorilor mari pentru produse de calitate ridicată nu fac decât să încurajeze noile investiții., în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, lichiditatea pe piață este totuși limitată defcatie furnizori, iâr produsele de calitate aflate în diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare.                       i

Referitor la anul 2017, conform antena3.ro, piața imobiliară din România s^tf a ■•■pe ascendent, nivelul dezvoltării acestui domeniu fiind în strânsă legătură cu creșterea economică înregi^tfată de România în ultimul an. Atât Guvernul, Parlamentul și instituțiile publice și locale, cât și investitorii și dezvoltatorii imobiliari au un scop comun și anume menținerea, în 2017, a acestei tendințe de creștere. Fiind un domeniu viu, în permanentă mișcare, evoluția și fluctuațiile din acest domeniu îi interesează în egală măsură pe cumpărătorii de locuințe. în sprijinul lor, dar și al constructorilor și al oamenilor de afaceri din sectorul imobiliar, statul, prin puterea sa de reglementare, propune o serie de măsuri care să ducă la stimularea pieței imobiliare.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 26 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, din diferite zone ale municipiului, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare. Valorile variază între 29 euro/mp și 275 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate, la nivelul Municipiului Ploiești este de 113 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

9 Harta                             LM Distribuția pretului/m2

„ .              Aria de piața analizata (26 proprietăți)

Informate                      . J

evaluata

medie

minim

maxim

Preț oferta/vanzare (€}

-

45.5CO

10,000

148.200

Pret(€/mp)

-

113

29

275

Sie pista

--

220

1

497

Suprafața teren (mp)

604

424

200

600

Front stradal

0

18

12

41

Utiiita ti generale

Curent,, apa,gaz, canalizare

Curent, apa, canalizare

Curent, apa, gaz, canalizare

Restrângând analiza la zona subiect, au fost identificate 11 proprietăți având prețuri între 150 și 268 euro/mp. Media se situează în jurul valorii de 192 euro/mp.

9 Harta


l.iil


informat ti


Proprietatea evaluata


Preț cfertaArarezare (€JPret(€/mp)

Zile piața

Suprafața teren (mp)          604

Front stradal:                   O


medie

minim

60.000         42.000   105.000

192

150

268

38

6

419

312

280

420'

24

12

1.388

Curent, apa, gaz, catalizare

Curent,   Curent,

apa     apa, gaz.

canalizare


Uulitati generale


Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, are o suprafață de 604.46 mp. Accesul la imobil se face atat din Bd.Independentei, cat si din străzile Mihai Eminescu si str.Traian Vuia direct conform planului de amplasament furnizat. Terenul este situat într-o zonă mixta comercial- administrativa, pe Bd.Independentei, vis-a-vis de sediul Petrom SA.

La adresa menționată au fost identificate bunuri imobile care nu fac obiectul prezentului raport de evaluare.

Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.

Amenajările terenului sunt următoarele :

 • - terenul este neimprejmuit;

 • - utilitățile existente pe proprietate , sunt apă curentă, canalizare, gaze, energie electrică;

%

SCOPIMOMSRL

..... - / \

- străzile sunt asfaltate iar trotuarele amenajate.                                  fa /,    .....-  . '

Pe suprafața terenului a fost identificată o construcție de agrement cu terasa aferenta. ;p-Descrierea proprietății este realizată folosind informațiile furnizate deAcătre reprezentanții V,o \ ■*         - ■

Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.               \xț U

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 400 lei pentru intravilanul orașului Ploiești.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori: terenul este situat intr-o zonă de administrativ/servicii;

poziționarea terenului foarte bună;

utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de administrativ/ servicii existenta deschiderii la multiple străzi vadul comercial bun

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație comercială.

SCOPtNÎONSHL

4.2. Evaluarea terenului


z/o ^„.2 'VX //   ....... "•'ZA

r* /

c7 !'A" V ;i ,                           i ;ST *

Terenul arc valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ta^și cohstrucție^ca amplasament pentru o structură, facilitate de recrecrc, exploatare agricolă sau drept de trecere pentruxăi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare; terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

- anticiparea;

schimbarea;

cererea și oferta;

substituția;

echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

- Comparația directă;

 • 4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

Drepturile de proprietate evaluate;

- Condiții de vanzare;

Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

In cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

COMPAR ABIL E

A

B

C

D

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

AMPLASAMENT

Bd

Independen tei 30

bd Independentei/M Eminescu

Ana Ipatescu

str. Democrației

str. Democrației

PROPRIETAR

Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

604 46

540

250

358

631

Data evaluării

14.11.2017

noiembrie 2017

noiembrie

2017

noiembrie

2017

noiembrie 2017

pret/mp-oferta

?

203

232

265

200

front stradal

49.7

4

10.09

16.11

14.09j

valoare oferta

?

110000

58000

95000  /

$7126200 ' !

t

id anunț

744750

X5S713001

X5S71302T'

X2L8i30BU

contact

O732332200

0731003406

0731003406

.....................

\ xP .......................

07^709177

Dragulin Laurentiu

AG.IMOB

Royal

Imobiliare

AG.IMOB Royal Imobiliare

AG.IMOB Marshall

alte caracteristici

fundație pe teren

CONSTR DEMOLABILA 95 MP

constr demolabila

70.85 mp

constr demolabila 107.67 mp

teren liber

3 deschideri

2 deschideri

1 deschidere

1 deschidere

1 deschidere


ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

C

B

C

Suprafața teren (mp)

604.46

540.00

250.00

358.00

631.00

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

203

232

265

200

Date disponibile

13.11.2017

noiembrie 2017

noiembrie

2017

noiembrie 2017

noiembrie 2017

Marja negociere (%)

-12%

-12%

-15%

-10%

Marja negociere (EURO/mp)

-24.36

-27.84

-39.75

-20.00

Preț corectat (EURO/mp)

179

204

225

180

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o ajustare negativa cuprinsa intre 10% si 15% , reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertanti si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

179

204

225

180

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

179

204

225

180

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

Independent

Independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

179

204

225

180

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

ch demolare

ch demolare

ch demolare

ch demolare

Nu este cazul


Ajustare (EURO)

0

0

0

-7

Ajustare (%)

0%

0%

0%

-4%’

Preț ajustat (EURO)

179

204

225

'173

Motivare ajustare

s-au aplicat ajustări comparabilei D,care este teren liber, restul terenuriloravand construcții demolabile,ca si subiectul.Ajustarea de 4 euro s-a determinat prin diferența intre preturile comparabilelor D si A preț D-pretA=180-173=7 euro/mp

Condiții de piața

13.11.2017

noiembrie 2017

octombrie

2017

noiembrie 2017

noiembrie 2017

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Preț ajustat (EURO/mp)

179

204

225

173

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății

Localizare

bd Independentei 30/M Eminescu/Traian Vuia

bd Independentei/M Eminescu

str.Ana I pățesc u

str.Democrației

str. Democrației

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

Motivare ajustare

Nu au fost realizate ajustări, zonele fiind similare

Acces

stradal

stradal

stradal

stradal

stradal

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilitati

Curent,apa, gaze, canalizare pe teren

Curent,apa, gaze, canalizare pe teren

Curent,apa, gaze, canalizare pe teren

Curent,apa, gaze, canalizare la limita

Curent,apa, gaze, canalizare la limita

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

31

Motivație ajustare

s-au aplicat ajustări

comparabilei D cu utilitățile la limita, comparativ cu restul care au

utilitati pe teren.Ajustarea s-a determinat prin diferența intre B si D

Deschidere (ml)

49.70

14.00

10.09

16.11

14.09

Ajustare (%)

10%

5%

5%

10%

Ajustare (EURO/mp)

17.86

10.21

11.26

17.30

Motivație ajustare

s-au efectuat ajustări tuturor comparabilelor întrucât raportul front stradal/suprafata este mai mic decât al subiectului. Diferența procentuala a fost determinata individual pentru fiecare comparabila avand in vedere acest raport

Suprafața teren (mp)

604.46

540.00

250.00

358.00

£1531.00 ■

Ajustare (%)

-12%

-11%

Ajustare (EURO/mp)

0

-25

-25

Motivație ajustare

s-au aplicat ajustări ae 25 euro/mp comparabilelor B si C cu suprafețe mai mici decât ato ^>r,opȚiet^tii subiect si celorlalte comparabile.Ajusterea s-a determinat prin diferența intre prețul compâfi&UelBț.v'. si cel al comparabilei A

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

Utilizare

mixta

mixta

mixta

mixta

mixta

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

nu au fost necesare ajustări

Regim de inaltime zonal

P+4

P+2

Pr-1

pt1

p+1

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

Nu s-au aplicat ajustări

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

17.86

-14.79

-13.74

48.30

Preț ajustat (EURO/mp)

197

189

212

221

Ajustare totală netă (EURO)

17.86

-14.79

-13.74

41.30

Ajustare totală netă (%)

9%

-6%

-5%

21%

Ajustare totală brută (EURO)

17.86

35.21

36.26

55.30

Ajustare totală brută (%)

8.80%

15.18%

13.68%

27.65%

Suprafața teren (mp)

604.46

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

197

EURO/mp

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA

119,079

EURO

553,658

LEI

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

AConform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 197 euro/mp, adică 119,079 euro / 553,658 lei. Terenul a fost evaluat ca fiind liber. Valoarea nu include TVA.


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V. A.R. nr. 0551

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii


Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.                                           . JU

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori;

1.


Abordarea prin piață:


Valoare de piață teren - 119.079 euro / 553.658 lei (197 euro/mp)

Valoarea de piață teren = 119.079 euro / 553.658 lei (197 euro/mp)

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 14.11.2017.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluatori autorizați, membri titulari ANEVAR, cu specialitatea

EPI.
SC OfWpMSSRL


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551ANEXE
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 371


privind modificarea poziției nr.195 din Anexa nr. 3 Ia Hotărârea' nk-,,.' "    •.

267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea ' unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 163/17.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea poziției nr. 195 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

L uând în considerare că bunul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care' alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”. Anexa nr.3, poziția 195 si este înscris in Cârtea Funciara 133589 avand nr. cadastral 8941;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004. cu modificările ulterioare aduse prin actele adiționale I/8377/04.05.20I7. 2/20403/06.01.2012, 3/22902/13.01.2012 și 4/15069/10.09.2014;

Având în vedere prevederile art4 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate oii Raportul din data de 11.10.2017 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii Către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări ie și completările ulterioare,


Art 1. (1) Aprobă modificarea poziției nr. 195 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în .Jnventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” în sensul ca suprafața terenului este de 604.46 mp., adresa poștală a acestuia este Bulevardul Independenței nr. 30, iar datele de identificare ale actualului concesionar sunt următoarele: S.C. NOVADEX & CA S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Malu Roșu nr. 105A, CUI 15667143, contract de concesiune nr. 5642/10.05.2004, cu

modificările ulterioare aduse prin actele adiționale 1/8377/04.05.2017, 2/20403/06.01.2012, 3/22902/13.01.2012 și 4/15069/10.09.2014.        /•

(2) imobilul teren situat în Municipiul Ploiești. Bulevardul Independenței nr. 30, în suprafață de 604,46 mp. prevăzut la alineatul (1L $ș identifică în Planul de amplasament - Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Aprobă modificarea suprafeței terenului din Bulevardul Independenței

nr. 30 (în contract Bulevardul Independenței FN, Rondul II), prevăzută în contractul ■ c de concesiune nr. 5642/10.05.2004, cu modificările ulterioare, concesionata către S.C. NOVADEX & CA S.R.L., de la 604,07 mp. la 604,46 mp., Ca urmare a suplimentării acesteia cu suprafața de 0,39 rup. constatată în plus ia măsurători, conform planului -Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă modificarea redevenței anuale datorate pentru terenul situat în Ploiești, B-du! Independenței nr. 30, de la 8163.44 lei la 8168,71 Iei (aferentă anului 2017).

Conform Hotărârii Consiliului Local ai municipiului Ploiești nr. 7/2007, redevența pentru concesionarea terenului se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al redevenței va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fără a se mai încheia act adițional.

Ari. 4. Stabilește ca S.C. NOVADEX & CA S.R.L. să achite suma de 21,22 lei datorată pentru ocuparea în ultimii 3 ani anteriori anului 2017 și în anul 2017 a suprafeței de 0,39 mp.

Art. 5. Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 5642/10.05.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. NOVADEX & CA S.R.L. și împuternicește Primarei municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 5 la contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C, NOVADEX & CA S.R.L., care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art 6. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE SCARA1:500

iWwliil:    MJ,t. Plo'îSti

Laca taOa Mun.pȘotarf!

Proprielan

-teren            Consitlui localsl Mun. Piblt-sli

-Concesionar SCVALDORSRU

c*. CONTRACT DE t»NCSS;UNEKFWO564ZN0X« 2004

ÎNCHEIERE DE INTA8ULARE Nlt9708f1î.O4:jjC5 ■oonatrusîte:    SCVAU50RSRL

cf. AUTORIZAȚIE p= CONSTRUIRE N’R. aSWMJttOM

SțâȘa:     Wsllndependontei-Ra'illl

Nr. pestei: ,■

Stefpr.teren-   «M.46

N«:.C«ȘAsTifiAl,AftGViZORIUAL

CO^ULU!0EPRCPR|CTATE.,.,;(.;uA,.£ i •

■ TO,"

■ AS ■.'£*'\

4. 'A '

' IA

-

/ -i % •X- £ ’ ■ C»: V

„ȚS’TOpA? _.

;^WW AX . / &£•/«?

Pion ao inconr'a's ’r. :zor«3

.......SoarokîGCOO.cwfofrui șs> ♦ /a5t»5.‘®njl ariiVrt SCPj, i

Tw^î.<—.......toOhlMJ rt-\.UvU

f. 8-          i • r .

.-~ y • ^;ț& iM,. r> $$£•££


VIZA O.C.F.l. PRAHOVA


PROIECTANT AUTOR’ZAT PHTCUCLAU’aiA /.UTOREATIE 2778/20C4

—url.ț. i c‘ț

X'Oi ii;

1

'Sf;»4Ciț

■!

-a.' ■'      .

. j^j^fpPQ’îjS’.

INSTRAIS’ARE CONSTRUCȚIE        '

?cui

.PfcRSW-țMÂ Ț’IStU.fti «U 1WHUA1

■ '

......ING.PETCU OtAUDlA

*MTrt«l7ĂTIS Wft >>47tonno

'A

î:ic     st

■ • ;4

Ș.3Î AUGUST: W.S8vS)WH»C;4M»vPWWtt

OOBANUtTOR:

. ;z*rÂs •; -. _ -?£U~-u

SC VAL OCR CONSTRUCT G«UP SRL


ag jg       Oficiu! de Cadastru Și Publicitate Imobiliară PRAHOVA

9          B-rcul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ploiești

r

AX C EI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 133589Ploiești

A. Partea 1. Descrierea imobilului

TEREN intravilan


Adresa; Loc. Ploiești, Bdul Independentei, Nr. FN, |ud. Prahova

SNr.i Nr. cadastral Crt i Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

' *1    CAD: 8941

604

Construcția CI înscrisa in CF 133589-C1; teren de 604 46 mo

B. Partea II. Proprietari și aci

i®’

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate șiatte drepturi reale

Referințe

S7GS / 12/04/2005

Z*rt*act pe Concesiune nr. 005642, din 10/05/2004 emis de Consiliul Local

Ploiești;

-- J-tebulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota ~~ set Ac 1/1

Al

f 11 CONSILIUL LOCAL AL MUN.PLOIEȘTI

O3S3RVATH: (provenită din conversia CP 7381)

A

C. Partea HI- SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintefe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

10146®:/ 01/11/2016

- s A~ :t> strativ nr. 5642, din 10/09/2014

emis de CONSILIUL LOCAL PLOII

:S î l; Act Adrr

linistrativ nr.r4.din

1: A Al-' emis de CONSILIUL LOCAL PLOI!

=STI;......

te * tteaza schimbarea concesionarul

/. li" - A 23.2014 la contractul de concesiu Cc-h ALocal Ploiești

ui ccmfdrm actului adiționa! nr ne nr. 5642/10.05.2004 emis de

f

Al

'3 dcjg A. rszatierpeisonal. protejate de prevederilel egn Nr. 477/2001.

Peffioei 3 din 2


Carte Funei ar a Np 1335^9 Comuna/Qraș/Municiprt. - z ,■

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Țeren

Nr cadastral

Suprafața (mp?

Observații/ Referințe                       :T

CAD: 8941

604

teren de 604,46mp

* Suprafața este determinată In planul de proiecție Stereo 70.

DETAU LINIARE IMOBIL

. b ' c

e trâî pentru neext ibiobrl nu a .

AA

Date referitoare la teren

N> Crt

Categorie folosință

Intra vifan

Suprafața

(mp)

Tartă

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

.'!>

curți construcții

DA

604

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este vaiabii la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.451638/25-07-2017 in suma de 20, pentru serviciul publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Asistent Registrator.

MADALINA CLAUDIA STANCUTU

_Ab_____

fparafa și semnătură)


Referent,Data soluționării,

25-07-2017

Data eliberării,

- I !

Căutăm Sales Representative


Vânzări închirieri Ansambluri Rezidențiale Agenții / dezvoltatori


Anunțuri Lajumate.ro


Case - Vile


i Vânzare


!

i.


Ploiești


Preț


Anunțuri Județul Prahova


/ Anunțuri Ploiești / Anunțuri Case - Vite In Ploiești0732223300


I din 4


VÂNZARE

Casa veche cu teren 540 mp, zona Bulevardul Independentei

Case-Vile | 95 m2 | 4 camere


110.000 EUR

10 744750


TRIMFTE MESAJ

SALVEAZĂ ANUNȚULZona

Sud

Număr camere

4

Suprafața utilă

95 «f

Suprafață teren

540 m2

An finalizare construcție

1950

Stare proprietate

De renovatProprietar, vând casa veche cu teren 540 mp,

zona Sud langa Bulevardul Independentei,

deschidere directa la str. Mihai Eminescu.

front stradal 4 ml, lățime maxima 14 ml.

Poziția este ideala pentru construirea unei locuințe unifamiliaie.

Cookie-urile ne aută să oferim serviciile noastre. Utilizând aceste servicii, acceptați modul în care utilizăm cookie-urile. Mai multe detalii

OK


II.II.20I7, 10:.
Stații de tren

Gara de Nord

Dimbu


Gara Crâng


Distanță

2.9 kilometri

 • 3.5 kilometri

 • 3.6 kilometri


DISTRIBUIE PE EACEBOOK

RAPORTEAZĂ ANUNȚUL

Calculator Rate Standard (dobânda fixă)

Aplicația HomeZZ.ro

1^* Gccnfe Play W App atare-Valoarea locuinței Durata creditului Rata dobânzii Avans

110.001 i EUR


LUNI


% Calculează


Rata lunară OEUR

Contactează utilizatorul

Cookie-urile ne ajută să oferim serviciile noastre. Utilizând aceste servicii, acceptați modul în care utilizăm cookie-urile. Mai multe detalii

OK

2 din 4


i 1.11.2017 16:.'


ID Anunț: #X5S713001


Royal Imobiliare - Teren 250 mp, zona Ana Ipatescu

Ploiești, zona Ana Ipatescu

Actualizat in 14.10.2016


58.000 EUR

Comision: negociabil


Salvează

0

Adaugă notițe

Caracteristici

Suprafață teren:

250 mp

Front stradal:

10.09 m

Nr, fronturi:

1

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Da

Suprafață construită:

70,85 mp

Specificații

Utilități

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate Mijloace de transport iluminat stradal

Detalii de contact


Sună la

0731.003.406

Alte telefoane:

0371.330.301

0731.003.407

Găsește mai multe anunțuri; Imobiliare Ploiești, Terenuri construcții in zona Ana Ipatescu, Ploiești

înapoi în listă

Sus

uș&ft C/Jostad ie!¥?s«=le wMs.PisctJsamjTi-'VutiafcJtsrice-'+it en-jadU »• ’

Mips 7/www.imotoifiare. roA/aruare -terenu ri-consVuct B/ptoiwtyMia-ipatssciîflefWHainstnKiiMtManzart-XSS? 1300 1 ?bâta=2«J3125ID Anunț: #X5S71302T


Royal Imobiliare - vanzari terenuri

Ploiești, zona Democrației


Actualizat în Ol .02.2017


95.000 EUR

Comision: negociabil


Adaugă notițe Salvează


■!7                       - ...

’ <x CERE DETALII
Salvează


0

Adaugi noi ițe


Caracteristici

Suprafață teren:

358 mp

Tip teren;

construcții

Front stradal:

16.11 m

Clasificare teren:

intravilan

Nr. fronturi:

1

Construcție pe teren:

Da

Suprafață construită;

107,67 mp

Specificații

utilități

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii zonă

Amenajare străzi; asfaltate

Mijloace delransport

Iluminat stradal

Alte detalii

Terenul dispune de următoarele utilitari: apa, canalizare, gaze, curent.

Detalii de contact


Sună la

0731.003.406

Alte telefoane:

0371.330.301

0731.003.407

Găsește mai multe anunțuri: Imobiliare Ploiești. Terenuri construcții in zona Democratici, Ploiești

Sus

z.r,Un; tip.M S;lcsird wwtiS* «w        p.ro - ■Portri-J .tf.werHsf ■fr3ț.*s-*<rTeren intravilan de vanza Democrației, 631 mp
Localizare126.200 EUR +TVA

PREȚnegociabil

® OFERTA: X2L8130BU


Caracteristici


0733358 130

CERE DETALII


Suprafața teren:

631 mp

Categorie:

Ini tăvii an

Front stradat

1AD9m

Construcție pe teren:

-

Nr. Fronturi:

1

Suprafața construita:

Tip teren:

Construcții


Utilitati


Utilitati: Utilitati in zona


Alte informații


Alte caractenslkx Oportunitate de investiție. Acces auto. Teren împrejmuit

Detalii zona: Străzi asfaltate. Mijloace de transport. Iluminat stradal

Destinație: rezidențialAcest site fotosestecoofcies. Navigând în continuare; acceptatr wwctaî în rare utilizam cnoRte-urife- Mai muiie


i din 1


ii.n.2017,17.:PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE SCARA1:500


Plan de încadrare in zona Scara 1:10000Nr liireșis’jare...——•dca.u—lunaa/ja.anuLXZ' Copia conforma cu wcmpUrul Cin arhiva BOT, aliteratala data da...—.ijL-S— Tariful..'.'.—......... jiu chitanța nr.FMcZ/.........

Ratare


381700

i

00 m

l

_

\ \


'/

ij

VIZAO.C.P.I. P^AHpVA<>

?'1


Agenția Ns(ic>r>etâ Cadastru Publicitate imobiliară


CONjjitteR,

Ing. NlCUl^ȚA QpNȘTAblJJN

/z^    (


sp.verde


PROIECTANT AUTORIZAT |l PETCU CLAUDIA

AUTORIZAȚIE 2776/2004 Xg »>t

pn

51'^

OBIECT:

ÎNSTRĂINARE CONSTRUCȚIE

SCARA

BENEFICIARI:

PERSQÂNA FIZICA AUTORIZATA

1: 500

SC VALDOR SRL

"• DEONCGC

STR. 23 AUGUST NRJ28, SLANIC, JUD. PRAHOVA

IflG.PETCU CLAUDIA AWORIZAT1E NR.2247/2002

DATA:

01.2005

DOBANDITOR:

SC VALDOR CONSTRUCT GRUP SRL


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de 604,46 m.p. situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, număr cadastral 8941, Carte Funciară 133589, către S.C. NOVADEX & CA S.R.L.

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local „are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale” și administrează domeniul public și privat al Municipiului Ploiești hotărând cu privire la modul de valorificare al bunurilor.

între Municipiul Ploiești și S.C. NOVADEX & CA S.R.L., CUI 15667143 este încheiat contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004. Obiectul acestui contract îl constituie exploatarea terenului situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, în suprafață de 604,46 mp.

Prin adresa nr. 14261/21.07.2016, S.C. NOVADEX & CA S.R.L., în calitate de proprietară a construcției edificată pe terenul menționat mai sus conform Autorizației de construire nr. 238/07.04.2005, solicită cumpărarea terenului.

în cadrul ședinței Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, din data de 14.06.2017, solicitarea S.C. NOVADEX & CA S.R.L. nr. 14261/2016 a fost analizată și avizată favorabil.

Conform Raportului de evaluare nr. 118/14.11.2017 transmis de S.C. Opinion S.R.L. în baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 11731/25.05.2017 încheiat cu Municipiul Ploiești, pentru terenul sus menționat, evaluatorul autorizat a propus următoarea valoare:

- 553.658 LEI ~ 119.079 EURO (197 euro/m.p.); Valoarea nu conține TVA Curs LEI/EURO = 4,6495 LEI din 14.11.2017

Având în vedere cele prezentate, precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, supunem spre aprobare Consiliului Local al Mțyaie^^l&i^ Ploiești proiectul de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a ^^eftului-^^X suprafață de 604,46 m.p. situat în i cadastral 8941, Carte Funciară 133589, către S.C. NOVADEX & CA‘1Ș|R.L. .

V ......w

nvuiu uidLiaiJLJLajLva yini vanzxuv a^wv^uiui\ Ploiești, Bulevardul Independenței^^O/nântăr \V Î589, către S.C. NOVADEX & CAISKU -17 I *Ștefan DĂNESCU

Marilena STANCIU

Robert Ionut VÎSCAN

Sanda DRAGULEA

Marius Nicolae MAT


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. G6 /o5,o?>.&^

O /

AVIZA 1.0 3? J VICEPRlU^q George Pan£/W !

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de 604,46 m.p. situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, număr cadastral 8941, Carte Funciară 133589, către S.C. NOVADEX & CA S.R.L.

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

în conformitate cu contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.628/07.08.2014, S.C. Novadex & CA S.R.L. este proprietară a construcției situată în Ploiești, Bulevardul Independenței FN, edificată conform Autorizației de construire nr. 238/07.04.2005.

Prin adresa nr. 14261/21.07.2016, S.C. Novadex & CA S.R.L., în calitate de proprietară a construcției edificate pe terenul menționat mai sus a solicitat cumpărarea terenului.

Conform adresei nr. 340/09.08.2016, reprezentanții Serviciului Contracte, au comunicat faptul că în evidența acestora, pentru terenul situat în Ploiești, str. B-dul Independenței FN, există încheiat contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004.

Prin adresa nr. 486/12.07.2017 reprezentanții Serviciului Inventariere și Evidență Bunuri au comunicat faptul că terenul situat în Ploiești, str. B-dul Independenței FN aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/2006, Anexa 3, poziția 195.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/2016 terenul ce va face obiectul înstrăinării avea o suprafață de 604,07 mp și adresa poștală B-dul Independenței FN, Rondul II.

Conform adresei nr. 307321/02.10.2017 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană a comunicat faptul că adresa poștală actuală a imobilului este Bulevardul Independenței nr. 30. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.371/31.10.2017 s-a modificat suprafață de la 604,07 mp la 604,46 mp urmare măsurătorilor efectuate în vederea înscrierii în Cartea Funciară și adresa poștală din Bulevardul Independenței FN în Bulevardul Independenței nr. 30.

Prin adresa nr. 45/10.01.2018 Serviciul Juridic Contecios, Contracte a comunicat faptul că pentru imobilul situat în Bulevardul Independenței nr. 30 nu au fost identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

Prin adresa nr. 42/17.01.2018 Serviciul Aplicarea Legilor P^p^i^^ijka comunicat faptul că pentru terenul situat în B-dul Independenței nr^Q^fatu-au TosU\ identificate notificări formulate în baza Legii nr. 10/2001, nici cer<if^nnuiățejh/^ baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 sau în baza Legii nr. 247/2005.           ;j

în cadrul ședinței Comisiei de specialitate nr. 2 a ConsîfmlUi..jȚpcâl'' aȚ> ; Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii căfec^bpuîați^L/ Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, 14.06.2017, solicitarea S.C. Novadex & CA S.R.L. nr. 14261/2016 a fost analizată și avizată favorabil.

Conform Raportului de evaluare nr. 118/14.11.2017 transmis de S.C. Opinion S.R.L. în baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 11731/25.05.2017 încheiat cu Municipiul Ploiești, pentru terenul sus menționat, evaluatorul autorizat a propus următoarea valoare:

- 553.658 LEI ~ 119.079 EURO (197 euro/m.p.); Valoarea nu conține TVA Curs LEI/EURO = 4,6495 LEI din 14.11.2017

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Cârme aniela Bucur


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea Cristea

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR^kECUTIV, Mariana Ileana Gavrilă

k

întocmit

Monica NeaguNOVADEX & CA S.R.L. J29/1344/2003 CUI RO15667143

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE 14261


21 *07-23'5


CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Direcția de gestiune patrimoniu Compartiment valorificare patrimoniu

Subscrisa NOVADEX & CA S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Malu Roșu nr. 1O5A, județul Prahova, prin reprezentanții săi legali, în calitate de proprietari ai imobilului construcție situat în Ploiești, Bulevardul Independenței - Rond II, jud. Prahova, format din construcția CI - Restaurantul London House, în suprafață construită de 526,61 mp, vă comunicăm faptul că suntem interesați de achiziționarea terenului aferent construcție, în suprafață de 604,46 mp, înscris în cartea funciară nr. 7981 a localității Ploiești. Declarăm că suntem de acord cu întocmirea unui raport de evaluare care să stabilească prețul terenului în suprafață de 604,46 mp în vedere cumpărării acestuia de către subscrisa.

Vă mulțumim!CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 14.02.2018

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda. Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

SECȚIUNEA, A - PROJEȚ TEUIEJIQTARARE

Cap. I - Compartimentul evidenta si administrare fond locativ

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării unei locuințe atribuita unui _chiriaș cu alta locuința vacanta, de aceeași categoric.__________

COMISIE


1 Danescu Ștefan     ’

_d/ b.

i Stanciu Marilena '

¥

‘ Vîscan Robert

¥

. Dragulea Sanda

’ Mateescu Marius <

z

Â

Văduvă Sorin

■ .<

Hodorog Bogdan ! t    i

Rezultat

i                                                            !


Aviz j negativ


Abținere


Precizări


-V-


‘TP-—-

A'v,


Cap. II - Compartimentul Publicitate. Valorificare Patrimoniu

1. Proiect de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Munteanu Ion a suprafeței de teren de 135 mp, situat în Ploiești, str. Trandafirilor nr. 2 A, cu nr. cadastral 136722, Carte Funciară 136722.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu. Ștefan

......z,.....

\

i

z?            6

Stanciu Marilena

\

î

Vîscan Robert

-L

i

\

Dragulea Sanda

r

\

; Mateescu Marius

7

\

Văduvă Sorin

£ ,

V,..

Hodorog Bogdan

z

\ v--------------■

Rezultat

>

\

2. Proiect de hotarare privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Sanda Iancu Valentin a suprafeței de teren de 582,00 m.p., situat în Ploiești, str. Bustenari nr. 39,. cu nr, cadastral 138382, Carte Funciară 138382.

3. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unor imobile din domeniul privat al Municipiului Ploiești.

Aviz •

Aviz

Abținere

comisie

pozitiv

negativ

Precizări

Danescu Ștefan

__y    ... xz

Stanciu Marilena

"" .

____

i-

Vîscan Robert

' Dragulea Sanda

__________

Mateescu Marius

L          .

! Văduvă Sorin

Hodorog Bogdan

Rezultat             |         ;

4. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de

604,46 m.p. situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, număr cadastral _8941, Carte Funciara 133589. către S.C. NOVADEX &_CA_SlR.L.______

COMISIE    ?

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

J

Precizări

Danescu Ștefan

rzZ

Stanciu Marilena

r.

Vîscan Robert

<

Dragulea Sanda

\

î Mateescu Marius

Văduvă Sorin

X    j \ .....

_____■

Hodorog Bogdan

\

LA...

Rezultat

î

COMISIE

Aviz

... pozitiv

Aviz j negativ j

Danescu Ștefan

y J

4 ___ l

Stanciu Marilena

1 1

î Vîscan Robert

\

ț Dragulea Sanda

\

i Mateescu Marius

■■"~î

Văduvă Sorin

L _

- V ■

1

Hodorog Bogdan_____l <

i Rezultat             !5. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de 64,69 m.p. situat în Ploiești, Piața Victoriei nr. 7. bl. A Est, număr cadastral 132071, Carte Funciară 132071, către doamna Călinescu Constanze

Eugenia___’ COMISIE |

, Danescu Ștefan i [ Stanciu Marilena j

Vîscan Robert_____!

Aragulea Șan da____■

B O

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Oerf

h f [                  < /-■'

/*. ■

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de 604,46 m.p. situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, număr cadastral 8941, Carte Funciară 133589, către S.C. NOVADEX & CA S.R.L.

si a emis:

9

Data: