Hotărârea nr. 88/2018

Hotãrârea nr. 88 privind includerea a trei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acestora conform prevederilor legale

HOTĂRÂREA NR. 88 privind includerea a trei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Drăgușin Paulica, Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin, Raportul de specialitate nr. 164/05.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu și procesul verbal din 27.02.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor situate în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr. 6, str. Lacul Bâlea nr. 2, bl. 30, sc. A, et. 1, ap. 7 și str. Cameliei, nr.3, bl.40, sc.E, et.2. ap.92;

In conformitate cu Raportul din data de 27.02.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

Având în vedere prevederile articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/30.01.2018 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în conformitate cu prevederile articolului nr.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

A

In baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

A

In baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate

5                                      9                                                                                                              9                                        9

foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1 Aprobă schimbarea destinației de locuință de serviciu în locuință destinată chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a imobilului situat în Ploiești, strada Lacul Bâlea, nr.2, bl.30, sc.A, etaj 1, ap.7

Art. 2 Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, a trei unități locative identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3(1) Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești a trei unități locative menționate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Aprobă modificarea corespunzătoare a poziției 181 conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Aprobă radierea pozițiilor 583 și 495 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

Art. 4(1) Aprobă repartizarea spațiilor cu destinația de locuință și a terenului aferent locuinței situat în Ploiești, strada Neagoe Basarab nr. 6 menționate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele îndreptățite au obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractelor de închiriere.

Art. 5 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere, în baza repartițiilor care urmează să fie emise.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,  George Sorin.Niculae BOTEZContrasamneas

SECRETAR, ? t ^aureiu .7


* Un

ANEXA

LA HCLNR.

O/c-Ar".. 4 y Tabel privind includerea a unor locuințe din fondul locativ al municipiX^PlQieȘhîh fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează sătn': evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Lacul Bâlea, nr.2, bl.30, sc.A, etaj 1, ap.7

(nr. inventar 1-1 S7 0013)

Locuința formată din 2 camere în suprafață de 22,0 m.p. și dependințe în suprafață de 6,0 m.p.

Domeniu privat-poziția nr. 583, potrivit Anexei nr.ldin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006.

2.

Str. Neagoe Basarab nr. 6 (nr. inventar 1-2 SI 0265)

Locuință formată din 3 camere în suprafață totală de 62,40 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 58,36 mp

Domeniu privat-poziția nr. 181, potrivit Anexei nr.l din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006..

3.

Str. Cameliei, nr. 3, bl. 40, sc.

E, et. II, ap. 92

(nr. inventar 1-2 S6 0045 )

Locuință formată din 2 camere în suprafață totală de 27.80 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 16.50 mp

Domeniu privat-poziția nr. 495, potrivit Anexei nr.l din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006..

ANEXA NR. 2 „

LA HCL NR.         v'%

y .

Tabel privind repartizarea unor locuințe din fondul de locuințe sociale destinate . chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedatefpștilor proprietari conform prevederilor legale și a terenului aferent locuinței situată in Ploiești, str. Neagoe Basarab nr. 6

NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Șelaru Niculina -poziția 5 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018

Str.Lacul Bâlea, nr.2, bl.30, sc.A, etaj 1, ap.7

Locuința formată din 2 camere în suprafață de 22,0 m.p. și dependințe în suprafață de 6,0 m.p.

Domeniu public al municipiului Ploiești

2.

Poliacic Iulian- poziția 4 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018

str. Neagoe

Basarab nr. 6

Locuință formată din 3 camere în suprafață totală de 62,40 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 49,61 mp, pivniță în suprafață exclusivă de 8,75 mp

Domeniu public al municipiului Ploiești

Teren-curte în suprafață de 239,08 mp cotă indiviză din 690 mp.

Domeniu privat al municipiului Ploiești

5

3.

Stan Ioana - poziția 3 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018

Str.Cameliei, nr.3, bl.40, sc.E, etaj II, ap. 92

Locuința formată din 2 camere în suprafață de 27.80 m.p. și dependințe în suprafață de 16.50 m.p.

Domeniu public al municipiului Ploiești

ANEXA NR. 3, LA HCLNR.

NR. CRT.

ADRESA IMOBILULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

181.

Neagoe Basarab

nr.6

Mitrea Vasile

locuință

9

teren-curte

72,25

87,83

Zamfir

Gheorghe

locuință

5

teren-curte

36,43

72,49

Ioniță Otilia

locuință

9

teren-curte

41,35

82,68

Mihai Aron

locuință

9

teren-curte

31,58

62,72

Poliacic Iulian

teren-curte

239,08

Parapancea Ana Maria

teren-curte

89,25

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI privind includerea a trei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploie^tHlFfondui de


EXPUNERE DE MOTIVE


locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor

legale

în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național și Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din

»                                                                                   9                                   9                                                                                                           9

locuințele retrocedate foștilor proprietari care stabilesc că fondul de locuințe destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari se constituie și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, inclusiv a unor locuințe disponibile din fondul construit prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și faptul că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată necesitatea completării fondului de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății, cu 3 unități locative, din fondul de locuințe destinat închirierii, devenite vacante, locuințe situate în Ploiești, strada Lacul Bâlea, nr.2, bl.30, sc.A, etaj 1, ap.7, Ploiești, str. Neagoe Basarab nr. 6 și str. Cameliei, nr.3, bl.40, sc.E, etajul 2, ap.92.

întrucât aceste unități locative figurează în domeniul privat al municipiului Ploiești, este necesară trecerea acestora în domeniul public al municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele

’                                                                                       9                                      9                                                                                                               9                                       9

retrocedate foștilor proprietari.

Totodată, deoarece pentru locuința situată în Ploiești, str. Lacul Bâlea; nr;2/bl:30, sc.A, etaj 1, ap.7, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 1457311.07.2002 s-a stabilit destinația de locuință de serviciu, este necesară și aprobarea7; schimbării acestei destinații.                                                                                 ?

Repartizarea unităților locative disponibile, identificate în Anexăla,prezentul proiect de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Ploiești, se vâj.realiză conform procesului verbal din 13.02.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială, întocmit conform listelor cu ordinea de prioritate pe anul 2018, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 9/2018 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Drăgușin Paulica

Marcu Valentin

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Nr.164/05.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE


privind includerea a trei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 9/30.01.2018 s-au aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale.

în baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006, fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților adminstrativ teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, inclusiv a unor locuințe disponibile din fondul construit prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari prevede că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 114/1996 republicată, la propunerea primarului, cu aprobarea Consiliului Local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor să se stabilească odată cu încheierea contractului de închiriere.

io

In evidența Compartimentului Evidență și Administrare Fond Locativ.se află trei unități locative care au fost eliberate pe parcursul exploatării și potrivit legislației în vigoare aceste unități locative vor fi incluse în fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. • y JS /

în cadrul ședinței din data de 13.02.2018 Comisia nr.5 pentru Protecție•yși'^^s'tență Socială a propus repartizarea către dna Șelaru Niculina, care se află la pozițianr:oîn lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018, a locuinței situată în Ploiești, strada Lacul Bâlea, nr.2, bl.30, sc.A, etaj 1, ap.7.

Potrivit procesului verbal de predare primire din data de 12.10.2017 spațiul cu destinația de locuință de serviciu a devenit liber prin predarea acestuia de către dna Roșu Mihaela care avea calitatea de însoțitor pentru tatăl dânsei- persoana cu handicap decedată la data de 15.09.2017.

Spațiul cu destinația de locuință de serviciu situat în Ploiești, strada Lacul Bâlea, nr.2, bl.30, sc.A, etaj 1, ap.7 este format din 2 camere în suprafață de 22,0 m.p. și dependințe în suprafață de 6.0 m.p.

Doamna Șelaru Niculina are dosar depus în vederea repartizării unei locuințe, înregistrat sub numărul 633/26.10.2009. Din documentele existente în dosar reise faptul că dna Șelaru Niculina este născută în Ploiești la data de 17.11.1945. Petenta a locuit împreună cu familia compusă din 4 persoane în imobilul situat în Ploiești, strada Fortunei, nr.35, imobil ce a fost restituit fostului proprietar în baza Dispoziției nr. 19819/12.11.2008 emisă de Primarul Municipiului Ploiești, prin Procesul Verbal de punere în posesie nr.18823/22.12.2010.

Prin adresa nr. 500/19.02.2018, doamnei Șelaru Niculina i s-a adus la cunoștință faptul că în ședința din data de 13.02.2018, Comisia nr. 5 i-a repartizat locuința de la adresa poștală Lacul Bâlea, nr.2, bl.30, sc.A, etaj 1, ap.7.

Prin adresa nr.3866/21.02.2018 înregistrată la Municipiul Ploiești, doamna Șelaru Niculina a transmis acordul cu privire la repartizarea spațiului situat în Ploiești, strada Lacul Bâlea, nr.2, bl.30, sc.A, etaj 1, ap.7.

în cadrul ședinței din data de 13.02.2018, Comisia nr. 5 pentru Protecție și Asistență Socială a avizat favorabil atribuirea către d-nul Poliacic Iulian, care se află la poziția 4 în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă Ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018, a locuinței situată la adresa: Ploiești, str. Neagoe Basarab nr. 6.

Acest spațiu situat în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr. 6 a fost deținut în baza a două contracte de închiriere astfel:

 • - doamna Nuțu Elena a deținut în exclusivitate o cameră, dependințe: bucătărie, boxă subsol și terasă deschisă și în indiviziune baie, culoar și teren curte;

 • - doamna Tudor Gabriela Cristina a deținut în exclusivitate două camere și dependințe: hol cu gaze, bucătărie și vestibul și în indiviziune baie cu cadă, culoar, pivniță și teren curte.

Spațiul a devenit liber ca urmare a decesului chiriașei Nuțu Elena, în anul 2010 și a evacuării chiriașei Tudor Gabriela în baza sentinței civile nr. 13825/2015 emisă de Judecătoria Ploiești, potrivit procesului-verbal întocmit de Executorul Judecătoresc-Mușat Ioan în data de 15.12.2017 .

, ■'"'if. R O

Având în vedere această situație, Comisia nr. 5 a luat decizia atribi^n^înffe^l^L-șpațiu de locuit domnului Poliacic în ședința din data de 13.02.2018.           //W  /

Spațiul de locuit situat în str. Neagoe Basarab nr. 6 este format din Tpamere în suprafață de 62,40 mp, dependințe în suprafață exclusivă de 49,61 m.p., pivniță îh<șijpjrâfâțâ e^lusivă de 8,75 mp și teren curte în suprafață de 239,08 mp, indiviz din 690 mp. X/l

Domnul Poliacic Iulian are dosar depus în vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub numărul 7000/09.07.2014. Din actele aflate la dosar rezultă că acesta s-a născut la data de 11.02.1972, în Ploiești. Petentul a locuit împreună cu familia compusă din șase persoane, în imobilul situat în Ploiești str. Rudului nr. 90, imobil ce a fost restituit fostului proprietar în baza sentinței civile nr. 15848/14.11.2012, emisă de Tribunalul Prahova.

Prin adresa nr. 500/16.02.2018, domnului Poliacic Iulian i s-a adus la cunoștință faptul că în ședința din data de 13.02.2018, Comisia nr. 5 i-a repartizat locuința de la adresa poștală Neagoe Basarab nr. 6.

Prin adresa nr. 3489/16.02.2018, domnul Poliacic a adus la cunoștință faptul că este de acord cu repartizarea acestui spațiu de locuit.

De asemenea, în cadrul ședinței din data de 13.02.2018 Comisia nr. 5 pentru Protecție și Asistență Socială a avizat favorabil atribuirea către d-na Stan Ioana, a locuinței situată la adresa: Ploiești, str. Cameliei, nr.3, bl.40, sc.E, etajul 2, ap.92.

Facem precizarea că doamna Stan Ioana figurează în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018 la poziția 3.

Spațiul a devenit liber ca urmare a evacuării familiei Țerean Daniela, în baza Sentinței civile nr.169/12.01.2016, pronunțată de Judecătoria Ploiești, potrivit procesului-verbal întocmit de Executorul Judecătoresc-Mușat Ioan în data de 17.07.2017.

Spațiul de locuit situat în str. Cameliei, nr.3, bl.40, sc.E, etajul 2, ap.92 este format din 2 camere în suprafață de 27.80 mp, dependințe în suprafață exclusivă de 16.50 m.p.

Doamna Stan Daniela are dosar depus în vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub numărul 337/13.10.2005. Din actele aflate la dosar rezultă că acesta s-a născut la data de 11.04.1974, Petenta a locuit împreună cu familia compusă din patru persoane, în imobilul situat în Ploiești str. Anton Pann, nr.4, imobil ce a fost restituit fostului proprietar în baza Dispoziției nr.2893/15.03.2004, a primarului municipiului Ploiești.

Prin adresa nr. 500/20.02.2018, doamnei Stan Ioana i s-a adus la cunoștință faptul că în ședința din data de 13.02.2018, Comisia nr. 5 i-a repartizat locuința de la adresa poștală str. Cameliei, nr.3, bl.40, sc.E, etajul 2, ap.92 .

Prin adresa nr. 3664/20.02.2018, doamna Stan Ioana a adus la cunoștință faptul că este de acord cu repartizarea acestui spațiu de locuit.

Ca atare, se constată necesitatea schimbării destinației de locuință de serviciu în locuință destinată chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a imobilului situat în Ploiești, strada Lacul Bâlea, nr.2, bl.30, sc.A, etaj 1, ap.7, includerii în Fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unităților locative sus menționate identificate în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, trecerii acestora din domeniul privat al municipiului Ploiești, în domeniul public al municipiului Ploiești, în conformitate cu

prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificărileși completările ulterioare și repartizării locuințelor sus menționate persoanelor îndreptățite^conform propunerii Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială, propunere identificata7:în-'Ap^fa/2 la prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești, potrivit-prbcesului-verbal din data de 27.02.2018 al Comisiei nr. 5.

Totodată, având în vedere că locuințele situate în str. Lacul Bâlea, nr.2, bl.30, sc.A, etaj 1, ap.7, str. Neagoe Basarab nr. 6 și str. Cameliei, nr. 3, bl.40, sc. E, etajul 2, ap. 92 trec din domeniul privat în domeniul public, este necesară modificarea corespunzătoare a poziției 181 și radierea pozițiilor 583 și 495 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, după cum urmează:

radierea pozițiilor nr.583 și 495 cu privire la imobilele de la adresa poștală: str. Lacul Bâlea, nr.2, bl.30, sc.A, etaj 1, ap.7 și str. Cameliei, nr. 3, bl.40, sc. E, etajul 2, ap. 92 ;

modificarea corespunzătoare a poziției 181 cu privire la imobilul de la adresa poștală Neagoe Basarab nr. 6, din care face parte și spațiul propus spre a fi atribuit domnului Poliacic, în sensul excluderii celor două unități locative, includerea alături de suprafațele locuințelor deja existente a cotelor indivize de teren aferente tuturor locuințelor de la această adresă poștală și actualizarea numelui unui titular care a înstrăinat locuința proprietate personală unei alte persoane fizice.

Precizăm că potrivit punctului de vedere al Serviciului Juridic, Contencios, Contracte nr. 938/2015 terenul-curte aferent locuințelor destinate chiriașilor evacuați din casele retrocedate foștilor proprietari rămâne în domeniul privat.

DIRECȚIA GESTIUNE

PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

AVIZAT
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚI PUBLICE CONTRACTE


DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela Cristea


DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV Marina Ileana Gavrilă

wîntocmit: Oana Stoia Baumann Elena Nicoleta David

PROCES - VERBAL la ședința Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistență socială din data de 27.02.2018

Comisia nr 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în următoarea componență:

Președinte: Robert lonuț Vîscan

Membrii:

Marilena Stanciu

Constantin Gabriel Minea Sanda Dragulea

Paulica Drăgușin

Oana Claudia Salceanu

Valentin Marcu

ORDINEA de zi

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

 • 1. Proiect de hotarare Consiliul Local privind repartizarea de locuințe sociale.

 • 2. Proiect de hotarare Consiliul Local privind mutarea unor chiriași.

 • 3. Proiect de hotarare Consiliul Local privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unitati locative cu destinația de locuințe de necesitate.

 • 4. Cerere înscriere in audienta, dl. Androne Gabriel, chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 36, prin care solicita mutarea familiei sale din acest imobil.

 • 5. Cerere Înscriere in audienta d-na Vihta Iuliana, ocupanta poziției 2 in Lista cu ordinea de prioritate privind chiriașii evacuați din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familii compuse din mai multe persoane.

HOTĂRĂȘTE:

3) Comisia decis...........


luat                act                si                a


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

1) Comisia decis.................

act

si

a

2) Comisia decis.............

/v/Ă "7^? Vo

act

si

a

4) Comisia               a               luat               act               si               a

decis.... ??/?.1&S._____ ,

......... ..................... ......

5) Comisia               a               luat,

act


si                  a


decis.... m ,/Ă..,/Z? V/AÂ......

 • 1. Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de priorități aprobate prin Horararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 15/29.01.2016, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

 • 2. Prin adresa nr. 15/05.02.2018 reprezentantul Compartimentului Expert Local rromi-domnul Micuță Ion solicita participarea la ședința Comisiei nr. 5 pentru rezolvarea situației locative a domnului Ilie Vasile din Iuliu Maniu nr. 10.

 • 3. Proiect de hotărâre privind includerea a 3 locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

 • 4. Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuințe de necesitate.

1) Comisia a luat. .act „si ........................... .x... ...... , . T,          ..

......  "                   fK1                        ^2t 7. A <v> . Xf e^țț/ ^v/..../A?^?Xf>...i?...,pd....4fkfk...,cM..r ''        1            / j. i t..


comisia a luat act „si a formulat următoarei^ 3 propuneri de repartizare”'.7z’O^ku^...<&.oy.cțf?...$?V...H,:. .i,....

. Pcgd k..pA..<Vs..©4....0^,.frăț... țd:.,,. kik.

... <?(<h A - .§....                    .,....................................,^.Z.................................

yU           . <?M.               .P^C..                                  .

Și


2) Comisia          . a                 luat        .    * act                 s(            , . a

decis .$. A-cfe) .rZp}Q?.d^. J.f?. ?.'.X     'b. A.

....4^.....P$A..                               4Fje,‘.C.........

3) Comisia .          a .        luat

decis......$ k?.^..,.                 !.....................

act


si


4) Comisia r>               a                 luat          , act         > si .             a

............. r

..f.M.:. 3.*.&(,.&&..dd..-,.df.../.,.yaciiuA*...&...                 .ofc..,C.duo d

CâJ.                «A.             > cz/ăi( &/ns>țfa fincduj & «

pui        /r) oo^/iG.oUJ okfncJyJ        fa     «aj/^©/W4tf

4x//2. Avtfla&V        px£>i?&Ld ch

Președinte: Robert Ionuț VîscanA H              c>U wci&ddL. '

Membrii: Marilena Stanciu,


Minea Constantin Gabriel,

j/2

Sanda Dragulea.___

Paulica Drăgușin,

Oana Claudia Salceanu. -2

Valentin Marcu. \\v5'î

Anexa Ia Procesul - Verbal din data de 27.02.2018

S-au prezentat la audienta următoarele persoane:

.1


4 Z)?/?-                                 Q dbf •

^non/or fîr.          /y^o^k,)77Q g>.^ tCtsi/k/-,

-- cerca^ra.                     4>k-ma ’ rc-^/zZy^

/S'S'c Ap/nM' ,

A        A/z/e?^ ^0/ Zv / zm 4vt4                   ./

d>tun'cb^' vccua 4’ cd/>' wa

cAz> Ma/'/by/ț

/ ©          âwr/« pn? zaZ/c? jz’cXpf//x^-s

P h)6n'krJ J'~^c6/y)a,/’)/ccc/            /‘î/^ Sty/Vret/zLu

C#<S>Z)CW 4> / /A P?<w4 /Z?©zzcz?4 y         ZZ? /r^Z/e /P^TZjPzC'A//^          ’

/3&A~                                  l/'ffh'S: / <h 'Z77>^At7 7 <s>Z^ Cb/<M>S&

/Wo/frOuc? fa Sa ^yz "fam/JS <Sa///?<^4 z 77//?' c<xzy^ ^e VQrM, O /<MM)lți S^ ^7-^r- .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Comisia nr. 5 pentru Protecție si Asistenta Sociala

ORDINEA DE ZI

a ședinței din data de 13.02.2018

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

1. Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de priorități aprobate prin Horararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 15/29.01.2016, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

V                tâ..               a?.                                         *

Lixb- G*-J- ©iÂL'fO-fQ c/e                              4ft

ol/n rha.|                          '                                     '                 1                         . .

Jo v*.          M /,            <£-<*** V7k Uo«=.

'ci y-x (ăxU. cca                                   o/y’X'o.^i Q\rctcnc^r

otOx sk.                   flA 2- t    2&l i ~

Xfcr-S'            A/fCw&'Ztț ~

Z^^kJjOc/                    BcJ(S.2e6f

t

5) pzJpJ            e^/ â


/<£)<>/?<X -                 3

>, foW /omJ

fOe tn W  fo&dk <\ /A iacâ'u

/f)/n/c< (I&iuAguAâ^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

» » ♦

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind includerea a trei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și

repartizarea acestora conform prevederilor legale și a emis:PR£SE;iMNTE,

Vîscan Robert Ionuț


SECRETAR


Stanei


rile