Hotărârea nr. 87/2018

Hotãrârea nr. 87 privind repartizarea unei locuințe de necesitate

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 87


privind repartizarea unei locuințe de necesitate


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Minea Constantin Gabriel, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Sălceanu Oana Claudia și Marcu Valentin, Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu nr. 166/05.03.2018 și procesul verbal din data de 27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune repartizarea unei locuințe de necesitate;

în conformitate cu Raportul din data de 27.02.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

în baza prevederilor art. 2, litera f și art. 55 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și articolelor 20 alin (3), 24 și 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996;

Luând în considerare faptul că locuința de necesitate situată în Intrarea Porumbiței, nr.3, bl. 351, et. IV, ap. 20 care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul public al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 28/26.02.2009 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru un număr de 6 unități locative din patrimoniul municipiului Ploiești;

în temeiul art.36, alin.5, litera a și art. 123 alin.l din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea locuinței de necesitate situată în Ploiești, Intrarea Porumbiței, nr.3, bl. 351, et. IV, ap. 20 persoanei îndreptățite conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere pentru locuința menționată la art.l, pentru o perioada de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018,v


nează:

4R,

DITU'

9


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LQCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI

LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Gheorghe Andrei - titular

Intrarea Porumbiței, nr. 3, bl.35I,, et. IV, ap. 20,

2 (doua) camere în suprafață de 40.28 m.p.

dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 19.00 m.p

Domeniul public al municipiului Ploiești -Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 28/26.02.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate

în înfăptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale. Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

Conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

Locuința de necesitate se închiriază temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Potrivit Procesului Verbal de Intervenție nr.36/23.01.2018, întocmit de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „SERBAN CANTACUZINO“ al județului Prahova, în urma incendiului violent care a avut loc în ziua de 23.01.2018 la locuința situată în Ploiești, strada Plăieșilor, nr.6, proprietatea municipiului Ploiești, deținută in baza contractului de închiriere nr.6901/31.07.2009, prelungit prin acte adiționale succesive, cu termen pana la data de 18.05.2018 de Gheorghe Andrei a ars „acoperișul (600 m.p.) și cele două camere ( mobilier, bunuri de uz casnic, aparatură electronică) de la mansardă.

Clădirea nu mai poate fi utilizată pentru locuit până nu se repară acoperișul “

Având în vedere ca imobilul este afectat de incendiu, pentru a nu fi puse in pericol viața, sănătatea sau integritatea persoanelor care îl utilizează, s-a constatat ca este necesară repartizarea unei locuințe de necesitate familiei Gheorghe Andrei.


Repartizarea unității locative disponibile, identificată în Anexa©^ 1 la prezentul proiect de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Ploiești, se vă realiza conform procesului verbal al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială /dindata de 27.02.2018.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.Marcu Vatei tin

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU
AVIZAT, VICEPRIMAR GEORGE PANĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate

în conformitate cu art. 2, litera f din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele de necesitate sunt destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Potrivit art.55 din același act normativ, locuințele de necesitate se închiriază temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua in clădiri ocupate de locatari.

Potrivit Procesului Verbal de Intervenție nr.36/23.01.2018, întocmit de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „SERBAN CANTACUZINO" al județului Prahova, în urma incendiului violent care a avut loc în ziua de 23.01.2018 la locuința situată în Ploiești, strada Plăieșilor, nr.6, proprietatea municipiului Ploiești, deținută in baza contractului de închiriere nr.6901/31.07.2009, prelungit prin acte adiționale succesive, cu termen pana la data de 18.05.2018 de domnul Gheorghe Andrei și de către familia acestuia, a ars „acoperișul (600 m.p.) și cele două camere ( mobilier, bunuri de uz casnic, aparatură electronică) de la mansardă.

Clădirea nu mai poate fi utilizată pentru locuit până nu se repară acoperișul “

Potrivit art.7, alin.5 din cap.VI al contractului de inchiriere nr.6901/31.07.2009, ”dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite, locațiunea încetează de drept; ’ ’

In contractul de inchiriere, titularul Gheorghe Andrei figurează împreuna cu opt persoane.

Prin cererea nr. 1639/23.01.2018, înregistrată la municipiul Ploiești, domnul Gheorghe Florin, in calitate de fiu al titularului contractului de închiriere a solicitat “vă rog să ne repartizați o casă la curte deoarece suntem o familie numeroasă” iar prin cererea nr. 1760/23.01.2018 a solicitat sa participe la programul de audienta al Comisiei nr.5.

• |jz

f ș/lfd>>  "#\

Având în vedere ca imobilul este afectat de incendiu, pentru'a/nu fi puse'in pericol viața, sănătatea sau integritatea persoanelor care îl utilizează, s-a cohsfatat ca este necesară repartizarea unei locuințe de necesitate familiei Gheorghe Andrei.

Prin adresa nr. 3241/14.02.2018 domnul Gheorghe Andrei "ă^spjibttai^ sa i se repartizeze locuința situată în Ploiești, Intrarea Porumbiței, nr.3, bl.35I, et.[V,ăp.2O.

Conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

Potrivit Procesului Verbal al Comisiei nr. 5 protecție și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.02.2018, s-a aprobat repartizarea locuinței de necesitate situată în Intrarea Porumbiței, nr. 3, bl. 351, et. IV, ap. 20, compusă din 2 (doua) camere în suprafață de 28.90 m.p. și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 23.66 m.p. care face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, domnului Gheorghe Andrei și membrilor care au figurat in contractul de închiriere pentru spațiul situat în strada Plăieșilor, nr.6.

Deasemenea, potrivit Procesului Verbal al Comisiei nr. 5 protecție si asistența socială, din data de 27.02.2018, proiectul de Hotărâre a primit aviz favorabil, cu mențiunea că locuința de necesitate se repartizează pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire.

în temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

3

AVIZAT


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tăbîrcă


DIRECTOR EXECUTIV  Carmen Daniela Bucur


f

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV Mariana Ileana Gavrilă


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV

Andreea Mihaela Cristea,

întocmit: Nicoleta David

PROCES — VERBAL la ședința Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistentă socială jdin data de i&wM >' '                                     27.02.2018

’’ A-

•s-.

\ ''


Zke >........; "

fi

Comisia nr. 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în următoarea componență.:

Președinte: Robert Ionuț Vîscan

Membrii: Marilena Stanciu

Constantin Gabriel Minea

Sanda Dragulea

Paulica Drăgușin

Oana Claudia Salceanu

Valentin Marcu

ORDINEA DE ZI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

 • 1. Proiect de hotarare Consiliul Local privind repartizarea de locuințe sociale.

 • 2. Proiect de hotarare Consiliul Local privind mutarea unor chiriași.

 • 3. Proiect de hotarare Consiliul Local privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unitati locative cu destinația de locuințe de necesitate.

 • 4. Cerere înscriere in audienta, dl. Androne Gabriel, chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 36, prin care solicita mutarea familiei sale din acest imobil.

 • 5. Cerere înscriere in audienta d-na Vihta Iuliana, ocupanta poziției 2 in Lista cu ordinea de prioritate privind chiriașii evacuați din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familii compuse din mai multe persoane.  1) Comisia a luat act _si a formulat urmatoarefo repartizareA^o^foU,.. /N

  . AX.          . fes. .fR .4^.5;...     . .Zfet            ... H:..

  -1 ■' :t- - —

  <

  Comisia

  decis^.f

  <57/~acu-6i

  .............?’


  2)


  3)


  Comisia decis......  act


  'Jp-tt'

  .Â.3..,. S.. £/Z.    .-.. Â. ,z.4) Corni Ifo'sT Â • •/■     -■ «2?. yt.. .0^-^bA.--. ...O...                      ..ii.. "iu Q i

C-iJ- n3djQi’kf<>-kx. d<_ p-U.Lu^b- ) cdCut ■          AnCrUU & C*

ex<2A                    <?c                                                                         £.

4-V/j. J&Vt9              pd>/ecA.J du

Președinte: Robert Ionuț VîscanA y                                        7


Membrii:   Marilena Stanciu, i

Minea Constantin Gabriel,

//

Sanda Dragulea.

Paulica Drăgușin,

Oana Claudia Salceanu,

ț\

Valentin Marcu. 'ĂW^

7         1

1 *

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 28

privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru un număr de 6 unități locative din patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a doamnei Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu și Raportul de Specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu, prin care se propune stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru unitățile locative care urmează să fie alocate locatarilor din blocul A7, situat în str.Cibinului nr.2 pe perioada desfășurării lucrărilor de consolidare a tronsonului II al blocului, prin Programul National de reducere a riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuința, derulat pe baza prevederilor Ordonanței de Urgenta nr.20/1994, republicata;

în baza prevederilor art. 2, litera f si art. 55 din Legea nr.l 14/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.20 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996;

în baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.5, litera b și art.123 alin.l din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Stabilește destinația de locuință pentru ap. 1 - spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str.Eroilor bloc 14F.

Art. 2. Stabilește destinația de locuință de necesitate pentru unitățile locative care urmează să fie alocate locatarilor din blocul A7, situat în str. Cibinului nr.2 pe perioada desfășurării lucrărilor de consolidare a tronsonului II al blocului, prin Programul Național de reducere a riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuința, derulat pe baza prevederilor Ordonanței de Urgenta nr.20/1994, republicata.

Unitățile locative sus menționate sunt identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Aproba trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești a locuințelor de necesitate prevăzute la art.2.

Art.4. Repartizarea locuințelor de necesitate către beneficiari ~ familii care urmeaza sa fie evacuate din blocul A7 situat în str. Cibinului nr.2 - se va face la propunerea motivata a Serviciului Programe Investiții Locuințe din cadrul Direcției Tehnic Investiții. Contractele de închiriere vor fi încheiate pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, până la finalizarea lucrărilor de consolidare a tronsonului II al blocului menționat.

Art.5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze contractele de închiriere.

Art.6. Direcția Tehnic Investiții și Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2009.


Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena Mazalu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

9           9                                9

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate și a emis:_________________________________________________________________________

11

PREȘEDINTE, Vîscan Rvbert Ionuț


Data: