Hotărârea nr. 86/2018

Hotãrârea nr. 86 privind repartizarea de locuințe sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 86


privind repartizarea de locuințe sociale


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 2826/26.02.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 27.02.2018;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 397/31 octombrie 2017, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 9/30 ianuarie 2018, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. (6), lit. a ), pct. 17 și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuințe sociale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018


George Sprip Nibulae BOTEZContrasemnează:

5 SECREȚAR,


LaurențHi DIJU

5 U           f *

Nr. crt.

Nume       și

Prenume

Spațiul locativ repartizat

Observații

1.

Nicolescu Mariana

Mihai Bravu, nr. 231, cam. 15

Poziția numărul 2 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru locuințele sociale.

2.

Pândele Cristina

Al. Cătinei, nr. 5, bl.

27A, cam. 52

Poziția numărul 3 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru locuințele sociale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale

Nr. 2826 / 26.02.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996. Legea privind locuințele, republicată și actualizată, coroborat cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 / 30.01.2018 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2018.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 27.02.2018 a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2018, a formulat următoarele propuneri de repartizare:

- locuința socială numărul 15 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 26,66 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Nicolescu Mariana. Unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării spațiului de către fosta chiriașă, Barbu Ionela Corina. Susnumita s-a născut în Ploiești, în data de 21.07.1959, este încadrată în grad de handicap accentuat revizuibil, conform certificatului nr. 7963 / 15.09.2017 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți și realizează un venit cumulat din pensie și indemnizație de handicap în valoare de 1117 lei. D-na. Nicolescu Mariana ocupă poziția numărul 2 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru locuințele sociale.

locuința socială numărul 52 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl/27A;</cbihpusă?’ /

jj.'J /V / /Oț din două camere în suprafață de 20,6 mp. și dependințe în folosință cbmdnă^^ner Pândele Cristina. Unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Dan Gabriel Ștefan. Susnumita s-a născut în Ploiești, în data de 27.01.1978, trăiește în uniune consensuală cu numitul Constantinescu Ioan Aurelian și au împreună trei copii: Constantinescu Ana - Maria, în vârstă de 16 ani, Constantinescu Darius Daniel, în vârstă de 7 ani și Constantinescu Loredana, în vârstă de 5 ani. Veniturile familiei se compun din salariu de însoțitor persoană încadrată în grad de handicap, în valoare de 1065 lei, indemnizație de handicap grav, în valoare de 106 lei și alocații, în cuantum de 368 lei. Precizăm faptul că susnumita este încadrată în grad de handicap accentuat permanent, conform certificatului nr. 425 / 17.01.2008 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți, iar fiul acesteia, Constantinescu Darius Daniel este încadrat în grad de handicap grav, revizuibil, conform certificat nr. 1020 / 30.05.2017 eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului. D-na. Pândele Cristina ocupă poziția numărul 3 în Lista cu ordinea de

prioritate pe anul 2018 pentru locuințele sociale.

ȘEF SERVICIU, Ovidiu Bădulescu


administram Z SERVICIILOR/ f P, SOCIALE IUJ V COMUNITARE y SEÎRVTCIUL


IR GENERAL, Ion Dinu H


ORITATE TUTELARĂ, ii Chiva

VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea Mihaela Cn^tea

EXPUNERE DE MOTIVE____—--

la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuintjrsfyrfr

f §r

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2(^4^ r^^M^ actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în < cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele

în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului

Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 / 30.01.2018 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2018.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 27.02.2018, a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2018. am formulat următoarele propuneri de repartizare:

  • -  locuința socială numărul 15 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, cam. 15, compusă din o cameră în suprafață de 26,66 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Nicolescu Mariana. Unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării spațiului de către fosta chiriașă, Barbu Ionela Corina. D-na. Nicolescu ocupă poziția numărul 2 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru locuințele sociale.

  • -  locuința socială numărul 52 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, compusă din două camere în suprafață de 20,6 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Pândele Cristina. Unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de

contract de către fostul chiriaș, Dan Gabriel Ștefan. D-na. Pândele Cristina ocupă poziția numărul 3 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru locuințele sociale.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert Ionuț Vîscan, Jy

Constantin Gabriel Minea


Oana Claudia Săkeanu

Valentin Marcu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚA SOCIALA

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

și a emis:

Data: 27.02.2018