Hotărârea nr. 84/2018

Hotãrârea nr. 84 privind mutarea unor chiriași

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI V? 2 A T II l, E G / il

HOTĂRÂREA NR. 84


privind mutarea unor chiriași

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu, Marcu Valentin și Raportul de Specialitate nr. 2825/26.02.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune mutarea unor chiriași;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 27.02.2018;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) coroborat cu dispozițiile alin. (5), lit. a), precum și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă mutarea familiei Costache Valentin din locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 67, în unitatea locativă nr. 7 din același imobil.

Art. 2 Aprobă mutarea familiei Dobre Nicolae din locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 73 în unitatea locativă nr. 10 din același imobil.

Art. 3 Aprobă mutarea familiei Stan Mariana Ramona din locuința socială situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 17 în unitatea locativă nr. 24 din același imobil.

5

Art. 4 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, e BOTEZ


George Soriri Nicul


mnează:


SECRETAR.

Laurenț ik DLEXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind mutarea unor chiriaȘk/''

•< & V

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001cfeptiWîc^M ș^x / actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în cdn$>h^t^7^-legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Prin Dispoziția nr. 7795 / 23.10.2003 administrarea locuințelor sociale și toată activitatea conexă a fost preluată de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești. Astfel, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, în calitate de administrator al acestor imobile, are datoria de a contribui la respectarea normelor de conviețuire între locatari și de a preveni eventualele situații de natură conflictuală.

Prin mai multe memorii înainte autorității publice locale, chiriașii imobilului de locuințe sociale situat în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13 aduc la cunoștință comportamentul a două familii de chiriași din imobilul de locuințe sociale situat in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camerele 67, respectiv 73, familia Costache Valentin și familia Dobre Nicolae. Aceste familii manifestă în mod repetat un comportament antisocial de natură să tulbure liniștea locatarilor de pe palierul etajului IV, făcând astfel imposibilă conviețuirea în imobil.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 251 / 2015 privind repartizarea de locuințe sociale, Consiliul Local al municipiului Ploiești a repartizat familiei Costache Valentin locuința socială situată in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 67, compusă din o cameră în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a perfectat cu această familie contract de închiriere nr. 8830 / 12.08.2015, valabil pentru perioada 01.09.2015 - 31.08.2020. Dl. Costache Valentin locuiește singur și este încadrat în grad de handicap accentuat permanent.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75 / 2005 privind repartizarea de locuințe sociale, Consiliul Local al municipiului Ploiești a repartizat familiei Dobre Nicolae locuința socială situată in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 73, compusă din o cameră în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a perfectat cu această familie contract de

închiriere nr. 2962 / 11.04.2006, prelungit prin acte adiționale succes^ve.zI>U.Dw^

7 £7

Nicolae locuiește împreună cu soția sa, numita Dobre Georgeta și copiii acdstora: Dobre ,

C                                 li

Ioana Steluta, Dobre Alexandru Nicolae, Dobre Maria Claudia, Dobre Constantin',

v / ,. o, ......

Claudiu, Dobre Anca Florina, Dobre Violeta Gabriela, Dobre Ionuț Rbber^Tbpfte

Marian Ștefan, Dobre Elena Ramona, Dobre Georgeta Mădălina.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75 / 2005 privind repartizarea de locuințe

sociale, Consiliul Local al municipiului Ploiești a repartizat familiei Stan Mariana

Ramona locuința socială situată in Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 17, compusă din o cameră în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a perfectat cu această familie contract de închiriere nr. 2813 / 06.04.2006, prelungit prin acte adiționale succesive. Numita Stan Mariana Ramona locuiește împreună cu cele două fiice: Stan Daria Georgiana Gabriela, în vârstă de 7 ani și Stan Denisa Alexandra Ioana, în vârstă de 12 ani.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, pentru protecție și asistență socială s-a întrunit și a analizat situația expusă anterior. Am luat la cunoștință faptul că, în acest moment, în imobilul de locuințe sociale situat în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13 sunt libere de contract două unități locative, după cum urmează: camera 7, rămasă liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către dl. Ghită Marian si camera 10, rămasă liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către d-na Mitrescu Georgeta, iar în blocul din str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, camera 24, rămasă liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Mocanu Valeriu Adrian.

Având în vedere cele expuse anterior, am propus și avizat mutarea acestor familii, după cum urmează:

  • -  familia Costache Valentin din locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 67, în unitatea locativănr. 7 din același imobil.

  • -  familia Dobre Nicolae din locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr.

13, cam. 73 în unitatea locativă nr. 10 din același imobil.

  • -  familia Stan Mariana Ramona din locuința socială situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 17 în unitatea locativă nr. 24 din același imobil.


Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului de hotărâre alăturat.

A

Consilieri:                           !|

Robert Tonuț Vîscan, Jo


Marilena Stanciu,


Constantin Gabriel Mjnea,

Sanda Dragulea,

Paulica Drăgușin,

Oana Claudia Să


Valentin Marcu.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNIT Serviciul Locuințe Sociale

Nr. 2825 / 26.02.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mutarea unor chiriași

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Prin Dispoziția nr. 7795 / 23.10.2003 administrarea locuințelor sociale și toată activitatea conexă a fost preluată de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești. Astfel, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, în calitate de administrator al acestor imobile, are datoria de a contribui la respectarea normelor de conviețuire între locatari și de a preveni eventualele situații de natură conflictuală.

Prin mai multe memorii înaintate autorității publice locale, chiriașii imobilului de locuințe sociale situat în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13 aduc la cunoștință comportamentul a două familii de chiriași din imobilul de locuințe sociale situat in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camerele 67, respectiv 73, familia Costache Valentin și familia Dobre Nicolae. De asemenea, chiriașii imobilului de locuințe sociale situat în str. Al. Cătinei, nr. 4, bl. 27A reclamă comportamentul indecent al chiriașei camerei 17, Stan Mariana Ramona. Aceste familii manifestă în mod repetat un comportament antisocial de natură să tulbure liniștea locatarilor, făcând astfel imposibilă conviețuirea.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 251 / 2015 privind repartizarea de locuințe sociale, Consiliul Local al municipiului Ploiești a repartizat familiei Costache Valentin locuința socială situată in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 67, compusă din o cameră în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună. Administrația

s./


Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a perfectat cu această famiîife ^contract r/d&\ închiriere nr. 8830 / 12.08.2015, valabil pentru perioada 01.09.2015 - 3(1/08.2020:âi ș

AC 4           ■( './// /cȘ ;

Dl. Costache Valentin locuiește singur și este încadrat în grad dc handicap accentuat-;

L-. f A AAy permanent.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75 / 2005 privind repartizarea de locuințe sociale, Consiliul Local al municipiului Ploiești a repartizat familiei Dobre Nicolae locuința socială situată in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 73, compusă din o cameră în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a perfectat cu această familie contract de închiriere nr. 2962 / 11.04.2006, prelungit prin acte adiționale succesive. Dl. Dobre

Nicolae locuiește împreună cu soția sa, numita Dobre Georgeta și copiii acestora: Dobre Ioana Steluța, Dobre Alexandru Nicolae, Dobre Maria Claudia, Dobre Constantin

Claudiu, Dobre Anca Florina, Dobre Violeta Gabriela, Dobre Ionuț Robert, Dobre

Marian Ștefan, Dobre Elena Ramona, Dobre Georgeta Mădălina,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75 / 2005 privind repartizarea de locuințe sociale, Consiliul Local al municipiului Ploiești a repartizat familiei Stan Mariana Ramona locuința socială situată in Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 17, compusă din o cameră în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a perfectat cu această familie contract de închiriere nr. 2813 / 06.04.2006, prelungit prin acte adiționale succesive. Numita Stan Mariana Ramona locuiește împreună cu cele două fiice: Stan Daria Georgiana Gabriela, în vârstă de 7 ani și Stan Denisa Alexandra Ioana, în vârstă de 12 ani.

în acest moment, în imobilul de locuințe sociale situat în str. Rafinorilor, nr. 13 sunt libere de contract două unități locative, după cum urmează: camera 7, rămasă liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către dl. Ghită Marian si camera 10.

3                                                                                                                                                     9                                  j                                        ■

rămasă liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către d-na Mitrescu Georgeta, iar în blocul din str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, camera 24, rămasă liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Mocanu Valeriu Adrian.

/ • -Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, pentru protecție și ^asistență socială ssa

L' " "          7

întrunit și a analizat situația expusă anterior; punctul de vedere al\ acestei. comisii se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre:


SERVICIILOR


ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


SERVICIUL JURIDIC; AUTORITATE TUTELARA, Daniela Sil nona Chiva


VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚA SOCIALARAPORT


Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind mutarea unor chiriași


Data: 27.02.2018