Hotărârea nr. 82/2018

Hotãrârea nr. 82 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ preşcolar a Grădiniţei cu program prelungit nr. 35

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate nr. 2333/07.03.2018 al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 16853/13.09.2011 prin încheierea actului adițional nr. 4 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35;

Ținând cont de raportul din data de 06.03.2018 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

In baza solicitării înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 2052/30.01.2018 transmisă de domnul Tomescu Radu, proprietarul imobilului;

In baza solicitării înregistrate la Municipiul Ploiești a Grădiniței cu program prelungit nr.35;

în baza contractului de închiriere nr. 16853/2011 încheiat între Tomescu Radu și Municipiul Ploiești;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.42/26.02.2018 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35

Având în vedere procesul-verbal nr.4706/06.03.2018 încheiat cu ocazia întâlnirii comisiei de negociere numită prin Hotărârea Consiliului Local nr.42/2018 completată cu personal din cadrul UAT Municipiul Ploiești, pentru negocierea cuantumului chiriei imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27.

In conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată și art.22, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.(2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 dintre Municipiul Ploiești în calitate de chiriaș și proprietarul imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27, imobil în care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr.35, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Chiria pentru spațiul închiriat va fi suma de 9.700 lei/lună, pe o perioadă de un an de zile.

Art. 3 Direcția Economică și Direcția Tehnic-Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 29 martie 2018

Contrasemnează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George Sorin Niculae BOTEZ


ulae BOTEZ
SECRETAR, Laurenii u DIȚ


-v Laurenii


Act adițional nr.4

la contractul de inchiriere nr.16853/13.09.2011 incheiat in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. • A. Tomescu Radu, domiciliat in Bușteni, str. Clabucetului nr.12, județul Prahova, legitimat cu CI seria PH nr.489966, CNP 1410928400368, tel.0744892873, tel/fax 021/3155271, avand cont numărul R074RZBR0000060003277855, deschis la Raiffeisen Bank, filiala Piața Romana nr. 9 - București, in calitate de locator,

si

 • B. Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr.2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dobre, in calitate de locatar

Convin, in temeiul art.1270 cod civil asupra următoarelor modificări contractuale: Art.l. Articolul 2.1 din contract se va modifica si va avea următorul conținut: (1) - durata contractului de inchiriere se prelungește cu 1 (un) an respectiv de la data de 06.04.2018 pana la data 05.04.2019;

Art.2. Chiria pentru spațiul închiriat, prevăzută la art. 31 in contract, va fi suma de 9700 lei/luna.

Restul clauzelor prevăzute in contractul de inchiriere nr.16853/13.09.2011 raman neschimbate.

Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a intocmit in 2 (doua) exemplare originale.

LOCATOR,

Radu TOMESCU

LOCATAR,

Primar,


Secretar,

Direcția Economica Director Executiv,

Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios,Achiziții Publice Contracte Director Executiv,

Direcția Tehnic-Investitii,

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


A Â

EXPUNERE DE MOTIVE          V.. ' \       /

la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere .>■(' nr.16853/2011 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr.27$ XC-pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35

Imobilul situat in Ploiești, str. Maramureș, nr.27 în care funcționează încă din anul 1981 Grădiniță cu program prelungit nr.35, a fost retrocedat în baza Deciziei nr.75/2009, definitivă si irevocabilă, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, prin respingerea recursului de către înalta Curte de Casație si Justiție domnului Tomescu Radu.

a

In baza dispoziției nr. 182/02.02.2011 cu privire la restituirea în natură a imobilului (construcție și teren) situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27 și a protocolului de predare-preluare nr.4570/08.04.2011, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a predat proprietarului imobilul (clădire și teren aferent). In baza prevederilor art.16 (1) din Legea nr. 10/2001 modificata si completata prin Legea nr.247/2005, proprietarul a fost obligat sa mențină afectatiunea imobilului, pana la data de 03.04.2014.

Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1886/2006 și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.246/27.07.2011, la data de 13.09.2011 a fost incheiat contractul de inchiriere nr.16853/13.11.2011, prelungit prin acte adiționale aprobate prin hotarari de consiliu local, pana la data de 05.04.2018 (chiria fiind echivalentul în lei a sumei de 2.198 euro/lună).

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.2052/30.01.2018, proprietarul imobilului, domnul Tomescu Radu isi manifesta disponibilitatea de a păstră in continuare specificul acestei locații si propune municipalității prelungirea contractului de inchiriere.

Ținând cont de solicitările părinților pentru înscrierea copiilor, cât și de numărul redus al grădinițelor din zona centrală a municipiului, se impune păstrarea imobilului mai sus menționat, pentru continuarea activității de învățământ preșcolar.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.42/2018 a fost numită comisia de negociere, formata din consilieri locali, completata cu personal din cadrul UAT Municipiul Ploiești, pentru negocierea cuantumului chiriei imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27.

A

In urma întâlnirii și discuțiilor purtate în data de 06.03.2018 între comisia de negociere și proprietar, s-a stabilit continuarea activitatii Grădiniței cu program prelungit nr.35 in imobilul din str. Maramureș nr.27, pentru o perioadă de un an de zile cu o chirie lunara de 9.700 lei.

Față de cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. I


Dna Stanciu Marilena

Dna Bazavan Larisa

Dna Sorescu Florina Alina

Dnul Văduvă Sorin Dnul Dinu MariusAndrei


>■


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

NR. ^33 / O*. 03. MU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.16853/2011 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr.27, pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar

a Grădiniței cu program prelungit nr.35

Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, se precizează că „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele si în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii”.

Imobilul situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27 în care funcționează inca din anul 1981 Grădiniță cu program prelungit nr.35, a fost retrocedat în baza Deciziei nr.75/2009, definitiva si irevocabila, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, prin respingerea recursului de înalta Curte de Casație si Justiție.

In baza dispoziției nr. 182/02.02.2011 cu privire la restituirea in natura a imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27 si a protocolului de predare-preluare nr.4570/08.04.2011, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a predat proprietarului imobilul (clădire si teren aferent).

In baza dispozițiilor art.16 (1) din Legea nr. 10/2001 modificata si completata prin Legea nr.247/2005, proprietarul a fost obligat sa mențină afectatiunea imobilului, pana la data de 03.04.2014.

Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 18 86/2006 și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.246/27.07.2011, la data de 13.09.2011 a fost încheiat contractul de închiriere nr.16853/13.11.2011, prelungit prin acte adiționale aprobate prin hotarari de consiliu local, pana la data de 05.04.2018 (chiria fiind echivalentul în lei a sumei de 2.198 euro/lună).

Prin adresa nr.2052/30.01.2018, proprietarul imobilului, domnul Tomescu Radu isi manifesta disponibilitatea de a păstră in continuare specificul acestei locații si propune municipalității prelungirea contractului de închiriere.

De asemenea, conducerea Grădiniței cu program prelungit nr.35 solicita municipalității continuarea activitatii de invatamant preșcolar in imobilul din str. Maramureș nr.27.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.42/2018 a fost numită comisia ăe negociere, formata din consilieri locali, completata cu personal din cadrul UAT Muhî^gliLi'if' Ploiești, pentru negocierea cuantumului chiriei imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27.

A

In urma întâlnirii și discuțiilor purtate în data de 06.03.2018 între comisia de negociere și proprietar, s-a stabilit continuarea activitatii Grădiniței cu program prelungit nr.35 in imobilul din str. Maramureș nr.27, pentru o perioadă de un an de zile cu o chirie lunara de 9.700 lei.

Invatamantul si pregătirea preșcolara este unul dintre domeniile de baza ale activitatii omenești, una dintre instituțiile sociale cele mai importante ale societății umane care trebuie sa răspundă unor cerințe aflate intr-o continua schimbare si transformare. Grădiniță reprezintă o necesitate pentru părinții încadrați în muncă, deoarece doar în acest mod își pot rezolva o problemă de îngrijire specializată și condiții de dezvoltare psihică armonioasă a copiilor pe durata timpului cât sunt ocupați-*

Grădiniță reprezintă o necesitate pentru părinții încadrați în muncă, deoarece în acest mod pot rezolva o problemă de îngrijire specializată și condiții de dezvoltare psihică armonioasă a copiilor.

Ținând cont de numărul redus al grădinițelor din zona centrală, dar mai ales de solicitările părinților pentru înscrierea preșcolarilor respectiv solicitarea unității de învățământ, consideram ca este necesara continuarea procesului instructiv - educativ în imobilul din str. Maramureș nr.27.

Fata de cele expuse, propunem proiectul de hotarare alaturat.

Director Executiv,

Mihaela.IAMANDI V

Direcția Economică


Avizat,


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUNDirector Executiv,

Mariana GAVRILA

19-OM10


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Andreea CRISTEAîntocmit,

Sef serviciu. Carmen NituCĂTRE PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Compartiment Monitorizare si Avizare Contracte Unitati de Invatamant


Referitor la contract inchiriere 16853/2011 - Grădiniță nr 35 Ploiești

CERERE


municipiul ploiești

JNREGISTRARE

2018


Subsemnatul Tomescu Radu, domiciliat in localitatea Bușteni, str. Clabucetului nr. 12, jud. Prahova, avand CI seria PH, număr 489966, CNP 1410928400368, iri calitate de proprietar al imobilului in care isi desfasoara activitatea Grădiniță cu program prelungit nr. 35, str. Maramureș nr. 27, prin prezenta imi manifest disponibilitatea de prelungire a contractului de inchiriere 16853/2011 in sensul păstrării specificului acestei locații.

Data:


Grădinița cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești

Str. Maramureș nr. 27

Tel. 0244510324

e-maiî gradipp35(5>yahoo.com

nr. înreg. 209/09.02.2018


Către,


Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Tehnic Investiții

Compartimentul Monitorizare și Avizare Contracte Unități de învățământ

Prin prezentul vă aducem la cunoștință că Grădinița cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești funcționează în localul situat în Ploiești, strada Maramureș nr. 27, pentru care Primăria Municipiului Ploiești a încheiat contractul de închiriere nr. 16853 / 13.09.2011 cu proprietarul, în persoana d-lui Tomescu Radu.

întrucât valabilitatea acestui contract expiră în aprilie 2018, vă solicităm găsirea unei soluții prin care Grădinița cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești să poată funcționa în continuare în acest local, având în vedere că unitatea este frecventată an de an de un număr mare de copii.

Pentru a putea satisface cererile părinților, personalul acestei unități lucrează cu un număr de preșcolari peste norma didactică de 20 de copii la grupă. Aceștia sunt atrași atât de amplasarea centrală a grădiniței cât și de bunul renume obținut de către personal de-a lungul celor 46 de ani de activitate.

în această perioadă ne pregătim de înscrierea copiilor pentru anul școlar 2018-2019 și ne aflăm în imposibilitatea luării unei decizii cu privire la a face sau nu acest lucru.

Din anul 2008 Grădinița cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești funcționează ca unitate cu personalitate juridică, având arondate 3 structuri, unități de învățământ cu program normal.

Imposibilitatea prelungirii contractului de închiriere cu d-l Tomescu Radu ar dezavantaja familiile copiilor înscriși la grădinița noastră , precum și personalul contractual ( având vârste cuprinse între 45-60 ani).

Cu mulțumiri,

Director,

Prof. Pârlea Rodica MioaraPROCES -VERBAL

nr.        4/706__" £maoib

Cu ocazia întâlnirii dintre membrii comisiei de negociere numita prin Hotararea Consiliului Local nr.42/2018 formata din consilieri locali, completata cu reprezentanți din cadrul aparatului de specialitate al primarului numiți prin Dispoziția nr. 1886/05.03.2018 si proprietarul imobilului, dnul Tomescu Radu, pentru negocierea chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27.

Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 03.03.2018, fiind formata din:

Membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

 • -  Stanciu Marilena;

 • -  Sorescu Florina;

 • -  Dragulea Sanda;

 • -  Neagu Puiu Daniel;

 • -  Văduvă Sorin;

Membrii din partea U.A.T. Municipiul Ploiești

 • - Zaharia Mihaela - reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • - Mindrutiu Gabriela - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - Taracila Manuela - reprezentant al Direcției Economice.

Secretariat: Dna Madalina Crăciun reprezentant al Direcției Tehnic-Investitii.

hC■ /'             'cQ- \Șl                      ^Op                   ■

'     __Voclw&Q_ p>0f)UlUl_

( } O h) ■-*             

heJĂ.Qodc®

o/^ ■ 'ToUeg^Czz S/OU2ejgi.               c-zcX'UeCL

Zț/d OZCGZZ.Ăzl<j24ag.( cZgz.


/           _                fi        - '

_____Ă-^2,v4^e<«                     '^CQ^-C^g. 3-1^0 J2d^

Ot^j££'L6C       (2-CC, f£‘ jj 2zc Sru O ICsi u^<?     ■' <2Xep * £p^

■ Aug, ‘Afo'laA^ '              O& (M-i.tie<p

&tf țPF~&° £A A*-A( po UV Al ,j Q-Up* SLcQ^

M - TerigedOLC j2j /x <ofe <O<O&? T QjLZ A-l'hL^^ O.£<^

^o<o                   Z Q& cfe       ,


|Ș ^X/o£ ipoA^^cc         ~Q c&         O<^';f pW&Zj -<^ Ap

QJL e^Clh'USO £ pOtp A O-     A A Aaf o'£ ^.QȘ^o^f

i <jJbi ~^cc                   u&A A____________________

tS£/y<34Zlg4 S/^Mșz),/^/i'^      /O^eS^fi^C

V AXyzU/b

^QA^'27

£A7

( Ao>

STTWezp

I^AT^PîXZz/f-

^P/â-^S-

^Jp^'/V/X

^O^Or-q, (Aid lArrtczC

A^/h^'/}~ f        ____AA


H/V P-'X Wti u? ^/V2^ O<-A-f 7t?AA A ^r(u 5C4.

SXcz2_. ^^SA-Lc rr/x A^eArt


.                  .7

A.Tomescu Radu, domiciliat in Bușteni, str. Clabucetului nr.12, județul Prahova, legitimat cu CI seria PH nr.489966, CNP 1410928400368, tel.0744892873, tel/fax 021/3155271, avand cont numărul R074RZBR0000060003277855, deschis la Raiffeisen Bank, filiala Piața Romana nr. 9 - București, in calitate de locator, si

B. Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr.2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea, in calitate de locatar

Convin, in temeiul art.1270 cod civil asupra următoarelor modificări contractuale: Art.l. Articolul 2.1 din contract se va modifica si va avea următorul conținut:

 • (1) - durata contractului de inchiriere se prelungește cu 2 (doi) ani, respectiv de la data de 05.04.2016 pana la data 05.04.2018;

 • (2) - in situația in care imobilul va fi achiziționat in perioada prevăzută la alin.(l) din prețul acestuia va fi scăzută valoarea cumulata a chiriei incepand cu data de 05.04.2016 si pana la finalizarea actelor privind dreptul de proprietate asupra imobilului;

 • (3) - locatorul va efectua investitii/reparatii asupra imobilului (gard, canalizare si orice alte lucrări necesare funcționarii unitatii de invatamant ce-i revin conform legislației in vigoare).

Art.2. Chiria pentru spațiul închiriat, prevăzută la art. 3.1 in contract, va fi echivalentul în lei a sumei de 2.198 euro/lună la cursul B. N. R. la data efectuării plătii

Restul clauzelor prevăzute in contractul de inchiriere nr. 16853/13.09.2011 raman neschimbate.

Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a întocmit in 2 (doua) exemplare originale.

LOCATOR, Radu T
Georgiana POP.


Direcția Tehnic-Investitii.

Director Executiv Adjunct,

Mariana STOCHITA


Director Executiv, Director E Madalina CRĂCIUN Mariana


Act adițional nr.2

la contractul de închiriere nr.16853/13.09.2011 încheiat in temeiul Hotărârii Co(usi^


'I

'i


i^Local nr. 108/27.03.2(fefa\

•     *7 APR 2015 VB ;'

 • A.   Tomescu Radu, domiciliat in Bușteni, str. Clabucetului nr.12, județul Prahova*

seria PH nr.489966, CNP 1410928400368, tcl.0744892873, tel/fax 021/3155271, avaneUi-R074RZBR0000060003277855, deschis la Raiffeisen Bank, filiala Piața Romana nr. 9 - nuhiarul calitate de locator,                                                                                      Ucuresti, jn

si

 • B.    Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, județul Prnb0

0244/516699, avand codul fiscal nr.2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ521212202nLa’ ^1/fax deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Viceprimar cu atribuții de Primar j Teodorescu, in calitate de locatar                                                              lan Liv;u

Convin, in temeiul art.1270 cod civil asupra următoarelor modificări contractuale:

Art.l. Articolul 2.1 din contract se va modifica si va avea următorul conținut:

(1) - durata contractului de închiriere se prelungește cu 1 (un) an, respectiv ț|e 04.04.2015 pana la data 04.04.2016;                                                    a^ajt

<              (2) - in situația in care imobilul va fi achiziționat in perioada prevăzută la alin.Qx

acestuia va fi scăzută valoarea cumulata a chiriei începând cu data de 04.04.2015 si pana ]a Jc n Prețul actelor privind dreptul de proprietate asupra imobilului;                                         lna^2atea

 • (3) - in cazul in care tranzacția nu se va încheia in termenul stabilit la alin. 1, v^i stabilite prin actul adițional se va recalcula la valoarea ce va rezulta in urma unei noi negocjei..rea chiiiej

 • (4) - in cazul in care nu se va finaliza nici tranzacția si nici nu se va ajunge la un a

continuarea duratei de închiriere, chiria plătită anterior ramane neschimbata.                   rd Privind

Art, 2. Chiria pentru spațiul închiriat, prevăzută la art. 3.1 in contract, va fi echiv^țg sumei de 2.198 euro/lună la cursul B. N. R. la data facturării;                                    *9 leja

Restul clauzelor prevăzute in contractul de închiriere nr. 16853/13.09.2011 raman ngs Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a întocmit in 2 (doua) exemplare 0 - lrnb&te nginale

LOCATOR, Radu TOMESCULOCATAR,

Viceprimar cu atribuții Iulian Livi

c


Simon


_b

Direcția Economica _ Director Ex cchtiv ElenaVA^ILf^O A xA W \ i Z/-J                _

Direcția Administrații

T • 1 ■                 j____’   ""v

Osy

J uridic-Con tenciok/Uon trânte C Director Executiv,


Direcția Tehnic-Investitii,

Director Executiv,

Mihaela 1A1MANDI


Director Executiv Adj.

Madalina CRACI^ ct>

Act adițional nr.l/<3 2

la contractul de inchiriere nr.16853/13.09.2011

încheiat in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.103/31.03.2014   <>*

 • A.  Tomescu Radu, domiciliat in Bușteni, str. Clabucetului nr.12, județul Prahova, legitimat cu CI seria PH nr.489966, CNP 1410928400368, tel.0744892873, tel/fax 021/3155271, avand cont numărul RO74RZBR 0000060003277855, deschis la Raiffeisen Bank, filiala Piața Romana nr. 9 - București, in calitate de locator,

si

 • B.  Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr.2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de locatar

Convin, in temeiul art.1270 cod civil asupra următoarelor modificări contractuale:

Art. 1. Capitolul I, art. 1.1. Obiectul contractului il constituie inchirierea imobilului: clădire in sprafata construita desfasurata de 370 mp si teren aferent in suprafața de 1540 mp, situat in Ploiești, str. Maramureș nr.27, va avea următorul cuprins:

„Obiectul contractului il constituie inchirierea imobilului: clădire in suprafața construită la sol de 329 mp si teren in suprafața de 1.140 mp”

Art.2. Durata contractului de inchiriereprevăzută la Cap.II, art.2.1 din contract se prelungește cu 1 an, respectiv de la data de 04.04.2014 pana la data 03.04.2015.

Art.3. Chiria pentru folosirea imobillui inchiriat este de 2.157 Euro/luna.

Restul clauzelor prevăzute in contractul de inchiriere nr.168535/13.09.2011 raman neschimbate.

Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a întocmit in 2 (doua) exemplare originale.
Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Contracte Directori1 Executiv, Simoi iji ALBU

DirecfiaT ehnic-Investitii,


Director Executiv,

Mihaela IAIMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

CONTRACT DE ÎNC HIRIERE

N016853.......î3SEP2011

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 246 din 27.07.2011 si avand in vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 1886/2006

PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • A.  TOMESCU RADU, domiciliat in Bușteni, str. Clabucetului nr. 12, jud Prahova, legitimat cu CI seria PH nr. 489966, CNP 1410928400368, tel. 0744892873, tel/fax 021/315.52.71, avand cont numărul RO74RZBR 0000060003277855, deschis la Raiffeisen Bank, filiala Piața Romana nr. 9- București, in calitate de locator, si

 • B.  MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr. 2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Andrei Liviu Volosevici, in calitate de locatar

 • I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.1, Obiectul contractului il constituie inchirierea imobilului: clădire in suprafața construita desfasurata de 370 mp si teren in suprafața de 1540 mp, situat in municipiul Ploiești, strada Maramureș nr. 27, județul Prahova, proprietatea d-lui Tomescu Radu.

Art. 1.2. Spațiul inchiriat este destinat activitatii de invatamant preșcolar - Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 35.

 • II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2.1. Prezentul contract este valabil de la data semnării si pana la 03.04.2014. Contractul poate fi prelungit cu acordul scris al pârtilor, prin act adițional.

 • III. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 3.1. Chiria pentru folosirea spațiului inchiriat, stabilita prin Hotararea Consiliului Local nr. 246/27.07.2011 si in conformitate cu prevederile HG nr. 1886/2006, este de 7.210 lei/luna.

 • IV. PLATA CHIRIEI

Art. 4.1. Plata chiriei se face intre zilele de 24 - 31 ale fiecărei luni, conform art. 36 din OG nr. 34/2009, prin virament in contul locatorului nr. RO74RZBR 0000060003277855 deschis la deschis la Raiffeisen Bank, filiala Piața Romana nr. 9-Bucuresti. Locatarul ramane răspunzător de plata chiriei, daca abandoneaza spațiul fara instiintarea locatorului inainte de expirarea termenului prevăzut la art. 2.

 • V. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI                    U<-

Art. 5.1. Locatorul se obliga:

 • a) sa predea spațiul in starea prevăzută in procesul verbal, anexa la contract.

 • b) sa controleze modul in care sunt folosite si intretinute de către locatar spatiile inchiriate si sa ia masurile ce se impun in vederea unei mai bune intretineri si folosiri judicioase, potrivit destinației.

 • VI. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 6.1. Locatarul se obliga:

 • a) sa folosească spațiul ca un bun proprietar si numai in scopul in care i-a fost inchiriat.

 • b) sa realizeze reparațiile necesare in vederea asigurării unor condiții de funcționare la parametrii pretinși pentru destinația clădirii.

 • c) pentru orice fel de reparație locatarul trebuie sa obțină acordul scris al ) locatorului.

 • d) va avea grija de spațiu si nu va permite sau nu va face nimic pentru a-1 deteriora, cu excepția uzurii normale.

 • e) sa plateasca chiria la termenul scadent.

 • f) la expirarea termenului de inchiriere sa restituie spațiul in stare optima de folosința.

 • g) sa ia toate masurile impuse de normele PSI, ramanand răspunzător pentru eventualele pagube produse prin neluarea acestor masuri.

 • h) sa suporte toate cheltuielile necesare desfășurării activitatii sale (apa, gaz metan, energie electrica, energie termica, etc.).

 • VII. VERIFICAREA IMOBILULUI DE CĂTRE LOCATOR

Art. 7.1. Locatorul, prin reprezentanții sai, va putea inspecta oricând imobilul, cu condiția instiintarii cu 24 (douăzeci si patru) de ore înainte, in scris, a locatarului asupra zilei in care dorește sa inspecteze imobilul, oricând intre orele 9-17, de luni pana vineri si numai in prezenta locatarului, pentru a verifica starea generala, buna funcționare a utilităților aferente.

Locatarul nu va putea refuza fara un motiv intemeiat o cerere a locatorului in acest sens.

Vin. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8.1. Prezentul contract inceteaza in următoarele condiții:

 • a) de drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 2, daca părțile nu convin prelungirea prin act adițional;

 • b) de plin drept, fara punere in intarziere, in cazul nerespectarii de către locatar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, daca locatarul nu se conformează prevederilor contractului in termen de 15 zile de la primirea unei notificări scrise in acest sens din partea locatorului;

 • c) de plin drept, fara punere in intarziere, in cazul întârzierii cu mai mult de 30 (treizeci) de zile a plătii chiriei de către locator;

0

/,* . ■   ■ ma

// r’ "' r‘ ’ ’ : . *’.

/’jA

 • d) la solicitarea locatarului, daca derularea contractului nu mai csț£posibila sau oportuna, cu condiția notificării locatorului cu minim 30 (treizeci) de zile înainte de data la care se dorește încetarea contractului.                             ' • 'i '

 • IX. CONDIȚII GENERALE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 9.1 încetarea in orice mod a contractului nu exonerează pe nici una dintre parti de obligațiile contractuale restante.

La încetarea in orice mod a efectelor contractului, locatarul este obligat sa elibereze imobilul închiriat in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării din partea locatorului in acest sens.

In situația încetării de orice motiv a locatiunii, locatarul va restitui locatorului imobilul închiriat in stare de folosința.

In situația încetării contractului la expirarea termenului, evacuarea se va face numai in perioada vacantelor școlare, moment pana la care locatarul va plăti aceeași chirie stabilita prin contract.

Art. 9.2 In situația încetării locatiunii din culpa sau din voința locatarului, sau la termenul contractual, locatarul va restitui locatorului imobilul închiriat in stare de folosința, iar toate lucrările de investiții si reparații efectuate vor ramane in proprietatea locatorului fara ca locatarul sa aiba vreo pretenție asupra acestora.

 • X. INTERZICEREA MODIFICĂRILOR CONSTRUCTIVE

Art. 10.1. Nicio modificare in structura interioara sau exterioara a suprafeței inchiriate sau a terenului nu se poate efectua fara acordul locatorului.

 • XI. PENALITATI

Art. 11.1. In caz de întârziere la plata chiriei, locatarul va datora penalitățile de intarziere in conformitate cu prevederile legale.

 • XII. FORȚA MAJORA

Art. 12.1. Forța majora sau cazul fortuit exonerează de răspundere partea care le invoca, in condițiile legii. Partea care invoca aceste situații va trebui sa o faca in scris si motivat, prin acte transmise celeilalte parti la sediul menționat in prezentul contract in termen de maximum 5(cinci) zile de la momentul apariției acestora. In cazul in care situațiile invocate subzista o perioada de 60 (șaizeci) de zile, părțile isi pot notifica in scris rezilierea contractului.

 • XIII. ALTE CLAUZE

Art. 13.1. Daca locatorul vinde imobilul care face obiectului prezentului contract in perioada de derulare a contractului, locatiunea va continua in aceleași condiții pana la indeplinirea termenului prevăzut la art. 2.

Art. 13.2. Orice modificare sau completare a prezentului contract se va face prin acte adiționale semnate de ambele parti contractante.

Art. 13.3. Orice neintelegeri in legătură cu încheierea sau derularea prezentului contract ce pot aparea intre părțile contractante se vor soluționa pe cale amiabila.

In situația in care in termen de 30 (treizeci) de zile de la demararea procedurii amiabile părțile nu ajung la o intelegere, litigiile se vor soluționa de către instanța judecătoreasca competenta din Romania.

Art. 13.4. Limba care guvernează contractul este limba romana.

Prezentul contract se completează cu prevederile legale aplicabile in materie.

Prezentul contract s-a intocmit in 2 (doua) exemplare si conține 4 (patru) pagini iar ca anexe protocol de predare - preluare si proces verbal de predare - primire.Direcția Management-Firpnci^'^

Contabil, Contracte

Cristina VLAIC

ty-"’ Vg.


Direcția Administrație _ W<A_ Publica, Juridic-Contencios, Contracte Director Executiv, Simpna lAjLBU .

Direcția Tehnic- Investiții Director Executiv, ^^^dor/MARIN

Sef Serviciu Dezvoltare, intretinere unitati cultura, invatamant, sanatate Madalina CRĂCIUN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.16853/2011 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr.27, pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35


PREȘEDINTE, ff’Q"