Hotărârea nr. 81/2018

Hotãrârea nr. 81 privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘW1ZÂT PSR'i

LEGAI

S. E G ■


ii

HOTĂRÂREA NR. 81


privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Ploiești dl. Cristian Mihai Ganea și Raportul comun de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr. 1636/06.03.2018 cu Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice, prin care se propune actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Adminstrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 22.03.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Pubice Ploiești nr. 5 din data de 02.03.2018;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca /regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Față de art.10 alin.4 din Hotărârea nr.1151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.a), art.44 alin.(l) art.45 alin.(l) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1 Se aprobă actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 începând cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/27 februarie 2013.

Art. 3 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice,

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

• ■ A

i >     -

''

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018 <

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Nfculae BOTEZ


(

\ Contrasemnează


ȚLaurenniu DIȚU


Anexaflc*-

REGULAMENT      f 3 /

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

CONSILIUL UI DE ADMINISTRA ȚIE

AL R.A.S.P. PLOIEȘTI

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 194/2017 și coroborat cu Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești este administrată de către un Consiliu de Administrație.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a Regiei și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administrație și directorilor, cărora le-au fost delegate atribuțiile de conducere.

Art. 2. Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, este format din 7 membrii, în calitate de administratori și este constituit cu respectarea prevederilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice. Membrii consiliului de administrație se numesc prin Hotarare de Consiliul Local, respectiv de către Ministerul Finanțelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituții.

Lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată pe pagina de internet a Regiei, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Dispozițiile privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, sunt aplicabile, în mod corespunzător.

Art.3. Prezentul regulament stabilește atribuțiile, răspunderile, competențele și procedura de desfășurare a activității Consiliului de Administrație al Regiei, ca organ de conducere al acesteia.

Consiliul de Administrație al regiei este organizat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 4. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei. Membrii consiliului de administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

CAPITOLUL II - ATRIBUȚII, COMPETENȚE ȘI RESBONSABILITĂȚI ALE MEMBRILOR CONSILIUL UI DE ADMINISTRA ȚIE

Art. 5.  Atribuțiile și competențele principale ale Consiliului de Administrație sunt

următoarele:

 • 1. Aprobă tactica si strategia activității de marketing.

 • 2. Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice. Dispozițiile art. 144A1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

 • 3. Să nu divulge informațiile confidențiale și secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitatea sa de administrator. Această obligație îi revine și; după încetarea mandatului de administrator.

 • 4. In termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membrii ai consiliului de administrație să elaboreze și să prezinte ConsiJiufui'Local Ploiești, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia'^ ^djpiipisttare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de peffdrpianță stabilite în contractul de mandat.

 • 5. Completează sau revizuiește Planul de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract la solicitarea Consiliului Local;

 • 6. Să ia toate măsurile aferente conducerii mandantului, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Regulamentul de Organizare și Funcționare a consiliului de administrație.

 • 7. Să ducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță prevăzute în Anexa contractului de mandat.

 • 8. Să transmită, la termenele solicitate, direcțiilor/compartimentelor de specialitate din Primăria municipiului Ploiești, raportări și informări cu privire la situația economico-fmanciară a mandatarului, situația realizării lunare a criteriilor de performanță, însoțită după caz, de o analiză a cauzelor nerealizării acestora.

 • 9. Să aducă la cunoștința mandantului toate faptele și actele ce ar putea sa-1 determine pe acesta a revoca sau modifica mandatul.

 • 10. Să îndeplinească toate sarcinile care revin consiliului de administrație în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G.109/ cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 11. Să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvemanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari.

 • 12. Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului de administrație.

13.Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv.

A

14.1n termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalați membrii ai Consiliului de Administrație, va adopta Codul de etică (politica privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia). Codul de etică va fi revizuit anual, dacă este cazul de auditul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a regiei autonome în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

15.Să transmită autorității publice tutelare, semestrial rapoartele privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, informațiile referitoare la contractele de mandat ale directorilor.

16.Asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, reorganizare a Regiei, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;

21. Să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale in vigoare.

22.Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Regiei, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere, în vederea executării operațiunilor Regiei.

23. Să elaboreze un raport anual privind activitatea Regiei cu respectarea prevederilor art. 56 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare.

24.Să implementeze Hotărârile Consiliului Local Ploiești în care se menționează că regia va duce la îndeplinire hotărârile adoptate, să informeze autoritatea publică tutelară cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației Regiei.

25.Să prezinte anual, Consiliului Local, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Regiei, bilanțul și contul de profit și pierderi, sa facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei.

 • 26. Să aprobe, în termen de maximum 80 de zile calendaristice, de la numirea directorilor/membrilor directoratului, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori/membrii directoratului.

 • 27, Numește reprezentanții în vederea negocierii si semnării contractului colectiv de muncă din partea conducerii regiei, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare și să aprobe forma finală a acestuia.

28.Să introducă, dacă este cazul, cerereapentru deschiderea procedurii insolvenței Regiei, potrivit legii.

29. Să propună autorității publice tutelere, majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, inființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate.

30.Să nu fie legați de Regie printr-un contract de muncă.

31 .Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Regiei.

32.Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Regiei.

33.Sa declare si să evite conflictele de interese în raport cu Regia.

34. Să nu încheie acte juridice cu Regia, decât în condițiile stabilite de lege.

35.Să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat Ia nivelul consiliului.

36.Să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

 • 37.Președintele Consiliului de Administrație se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare .

 • 38. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa autoritatea publică tutelară pentru a aproba orice tranzacție dacă această are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de' 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii?<oft directorii sau, după caz, cu membrii ai directoratului, cu angaj ații, cir- acți Onarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia,.precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai pTrsoanelor menționate.

 • 39. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa de îndată autoritatea publică tuteleră, asupra oricărei tranzacții încheiate de Regie cu:

  • 39.1. persoanele prevăzute la art. 10 din contractul de mandat, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Regiei, sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Regiei potrivit ultimelor situații financiare auditate;

  • 39.2. o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

 • 40. Directorul/directorii supun aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la punctul 39. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

 • 41. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta autorității publice tutelere / Consiliului Local, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Regiei.

 • 42. Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga nici unei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Regiei. în acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în contractul de mandat.

43 .Administratorul nu va folosi informațiile confidențiale, direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces.

44. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în contractul de mandat.

45.Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

46.Să îndeplinească alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul Regiei.

 • 47.în cazul renunțării la mandat, mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința mandantului intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte.

 • 48. Evaluează activitatea directorului, verifică execuția contractul ui-fle mandat al

acestuia cât și a Planului de management;                  /

 • 49. Aprobă Planul de management întocmit de director și po^^^cșțmpi^J^a sau

revizuirea Planului de management dacă acesta nu pr^fed&^'măsuril^^entru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat ș / u cdpfinid r^gftatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de jh^onnanță ș^bniți în contract.                                                                            ...

 • 50. Analizează trimestrial, raportul întocmit de director cu privireTâ activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, raport care va fi comunicat de acesta;

 • 51. Publică pe pagina de internet a Regiei, prin grija președintelui Consiliului de Administrație următoarele documente și informații:

 • a) hotărârile adoptate, în termen de 48 de ore de la data adunării;

 • b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

 • c) raportările contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

 • d) raportul auditorului independent;

 • e) componența organelor de conducere ale regiei, CV-urile membrilor consiliului de administrație si ale directorilor sa, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului.

 • 52. Avizează rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și hotărăște cu privire la diferențele constatate propuse de Comisia centrală de inventariere.

 • 53. Propune și aprobă tarife pentru lucrările și serviciile prestate de către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești altele decât cele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în conformitate cu obiectul de activitate al Regiei și legislația în vigoare.

 • 54. Aprobă plata premierilor pentru personalul Regiei, in baza analizei situației economico-financiare a Regiei și a Contractului Colectiv de Muncă al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești în vigoare .

 • 55. Analizează modul cum au fost împlinite hotărârile anterioare și propune măsurile pe care le consideră necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora.

 • 56. Aprobă programul anual de investiții în limita surselor de finanțare aprobate de Consiliul Local prin bugetul de venituri și cheltuieli.

 • 57. Avizează structura organizatorică a Regiei și o supune spre aprobare Consiliului Local.

 • 58. Propune spre aprobarea Consiliului Local modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului Regiei, înființarea, desființarea unor puncte de lucru, după caz, precum și modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei.

 • 59. Numește reprezentanții în vederea negocierii și semnării Contractului Colectiv de Muncă din partea conducerii regiei, conform legislației în vigoare.

 • 60. Aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul Regiei, cu aprobarea Consiliului Local atunci când legea impune acest lucru.

 • 61. Aprobă încheierea contractelor pentru care nu a delegat competențe directorului regiei.

 • 62. Aprobă programul anual de reparații capitale, reparații curente, reparații tehnico -

edilitare cu încadrarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli si urmărește modul de realizare al acestora.                              X \

 • 63. Aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor -fixe din patrimoniul acesteia conform legislației în vigoare și face propuneri de scoatere din funcțiune și valorificare către Consiliul Local pentru mijloacele fixe aflate în administrare, proprietate publică și privată a municipiului Ploiești.

 • 64. Avizează proiectul bugetului de venituri pe care-1 supune spre aprobare Consiliului Local.

 • 65.Analizează lunar activitatea economico-financiară a Regiei, ia măsuri de eliminare a deficiențelor, face propuneri, iar în situația în care măsurile depășesc competențele informează Consiliul Local.

 • 66. Aprobă trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recupera, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege.

 • 67. Avizează situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pe care le supune aprobării Consiliului Local.

 • 68. Răspunde de administrarea eficientă cu respectarea legii a patrimoniului Regiei, precum și a celui format din bunurile aflate în administrare și folosință.

 • 69. Elaborează în baza Regulamentului-cadru propriul Regulament de Organizare și Funcționare pe care îl avizează și îl supune spre aprobare Consiliului Local.

7O.Indeplinește orice alte atribuții care derivă din actele normative în vigoare sau dispuse de Consiliul Local.

CAPITOLUL III- ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 6. Membrii Consiliului de Administrație se numesc pe o perioadă ce nu poate depăși 4 ani, în conformitate cu prevederile Legii nr.l 11/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin semnarea contractului de mandat între aceștia și autoritatea publică tutelară.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

A

In cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membrii se va face in conformitate cu legislația in vigoare.

Art. 7. Consiliul de Administrație al R.A.S.P. Ploiești are în componență 7 membri dintre care:

 • - Un reprezentat al Ministerului Finanțelor Publice, propus de acesta;

 • - Un reprezentant al autoritatii publice tutelare;

 • - 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat.

Președintele este ales dintre administratorii numiți.

9                                                                                                                                            J

Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară prin Hotărâre de Consiliu Local cu respectarea prevederilor legale în vigoare, urmare a unui proces de selecție desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr.l 11/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.


poate fi reînnoit pentru o durată de maxim 4 ani, ca urmare a unui proces de evaluare.

La solicitarea administratorului al cărui mandat a expirat, sau la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare, se poate reînnoi mandatul administratorului.

Prin decizie a autorității publice tutelare se poate stabili că în procesul de evaluare comisia de evaluare stabilită prin Hotărârea Consiliului Local, să fie asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Art. 8.

 • (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

 • (2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

 • (3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Art. 9.

Membrii Consiliului de Administrație pierd această calitate în următoarele situații:

 • • expirarea perioadei de contract;

 • • revocare;

 • • hotarare judecătorească;

 • • lichidarea, desființarea, comasarea unității;

 • • demisie înaintată în scris Președintelui Consiliului de Administrație.

Revocare

Administratorii pot fi revocați de către autoritatea publică tutelară conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune - interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător prevederile Legii nr.l 11/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In cazul în care, din motive imputabile, administratori nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, autoritatea publică tutelară îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art.64A4 alin.(l) din OUG 109/2011 actualizată, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori.

CAPITOLUL IV-FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 4.1. PROGRAMAREA ACTIVITĂȚII

Art. 10. Activitatea Consiliului de Administrație se desfășoară în ședințe ordinare, extraordinare sau de îndată, în cadrul cărora se adoptă hotărâri.

Ședințele se convoacă lunar, la cererea președintelui, sau a cel puținvo treinfc;.din și de fiidată se celffljM.o treime dgr

numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar ședințele extraordinar» convoacă ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui, sau a membrii Consiliului de Administrație.


La ședințele Consiliului de Administrație pot participa ca invitați^^^silieriu1^6a|i, directorii executivi ai direcțiilor din cadrul Primăriei, directorii executiW;Sijre~’’~reprezentanți din conducerea sindicatului.

Șl


Art. 11.

*----------

In activitatea sa, Consiliul de Administrație colaborează și solicită punct de vedere angajaților responsabili din cadrul Regiei.

Art. 12.


Activitatea Consiliului de Administrație se desfășoară în baza planului de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de preformanță stabilite în contractele de mandat ale administratorilor.

Obiectivele și criteriile de preformanță vor fi aprobate de către Consiliul Local al municipiului Ploiești în urma negocierii, și vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor.

4.2. PREGĂTIREA ȘEDINȚELOR DE LUCRU

Art. 13.

Convocarea ședințelor se face de către Președintele Consiliului de Administrație.

Art. 14.

Materialele birourilor de specialitate, serviciilor, compartimentelor, persoanelor care răspund de elaborarea și pregătirea acestora se transmit secretarului consiliului de administrație, în vederea pregătirii convocatorului pentru ședință.

Art. 15.

Materialele ce fac obiectul ordinii de zi ale ședințelor de lucru, vor fi pregătite succint și clar; vor fi cuprinse în anexe la Ordinea de zi, pe baza cărora Consiliul de Administrțtie va fundamenta decizia.

Art. 16.

A

In cazul ședințelor ordinare, prin grija secretarului consiliului de administrație, vor fi transmise membrilor, ordinea de zi stabilită de președintele Consiliului de Administrație și materialele, cu cel puțin cinci zile înainte de data Ia care a fost programată ședința, iar în cazul ședințelor extraordinare sau de îndată, cu trei zile înainte.

Art. 17.

A

In cadrul ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație se pot dezbate probleme la “Diverse”, dezbaterile desfășurându-se pe baza materialelor prezentate în ziua ședinței de cei care au cerut convocarea sau au propus includerea pe ordinea de zi a problemelor respective.

4.3. DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR DE LUCRU

Art. 18.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul regiei sau în alt loc stabilit și comunicat acestuia de către președinte.

Art. 19.

Consiliul de Administrație hotărăște, avizează, aprobă, după caz:         ă'-L-

 • • cu 2/3 din numărul total al membrilor, pentru investițiile ce urmează ; a,

fi realizate potrivit obiectului său de activitate și care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la bugetul statului, ori, după caz, de/la bugetul local; închiriere de spații și terenuri sau în locație de gestiune pe bază de licitație,: precum . și pentru asociere în vederea realizării de activități comune care prp^-întă;-.^țereF pentru asociați;                                                              7 2^'

 • • cu 1/2 + 1 din numărul total al membrilor, pentru celelalte probleme ale Regiei.

Art.20.

Deliberările membrilor Consiliului de Administrație, precum și rezultatul acestora se consemnează în Registrul de evidență al proceselor verbale care se află în grija secretarului special desemnat. Procesele verbale redactate în ședință, în Registrul de evidență al proceselor verbale vor fi semnate de toți membrii prezenți.

4.4. TRANSMITEREA HOTĂRÂRILOR

Art, 21.

Hotărârile adoptate de către Consiliul de Administrație, se vor transmite tuturor factorilor implicați în îndeplinirea măsurilor aprobate, precum și membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 22.

Secretarul întocmește și difuzează hotărârile luate în cadrul ședințelor, după ce au fost semnate de către Președintele Consiliului de Administrație, acestea vor fi publicate pe pagina de internet a regiei în 48 de ore de la data adoptării.

CAPITOLUL V- ORGANIZAREA LUCĂRILOR DE SECRETARIAT

Art. 23.

Lucrările de secretariat ale Consiliului de Administrație se țin de către secretarul numit prin decizia Consiliului de Administrație. Secretarul este salariat al regiei.

Art.24.

Pentru fiecare ședință, secretarul va întocmi un dosar care va conține materialele de pe ordinea de zi.

Art.25.

La ședințele Consiliului de Administrație va participa secretarul acestuia care va întocmi procesele verbale de ședință cu sinteza discuțiilor/concluziilor și voturilor din cadrul acestor ședințe.

Procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație și documentațiile care se includ pe ordinea de zi pot fi puse la dispoziția organelor și instituțiilor abilitate de lege.

Art.26.

Secretarul Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea în baza sarcinilor stabilite de către Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VI - RĂSPUNDEREA ȘI REMUNERAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRA ȚIE           ,, XX

Art.27. Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători de obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare al Regiei. /


aăe^mirbămJhiror

Membrii Consiliului de Administrație simt solidar răspunzătofwi predecesoriidror imediați dacă, avănd cunoștință de neregulile săvârșite de aceșl^n^W^brp^jțcă auditorilor interni, auditorul financiar și nici Consiliului Local al municipiului Ploid^tf

Membrii Consiliului de Administrație răspund pentru prejudiciile cauzâtejtegi'ei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul de ședința al Consiliului de Administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.

 • (1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor Regiei de un membru al Consiliului de Administrație, sau de un director cu:

 • a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

 • b) administratorii ori directorii sau, cu angajații, sau cu o societate controlată;

 • c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

Art.28.

Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație, membrii acestuia primesc o indemnizație lunară fixă aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local, în conformitate cu prevederile art.8 din OUG 109/2011 actualizată.

Membrii consiliului de administrație pot beneficia și de o indemnizație variabilă stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratori și care vor constitui anexă la contactul de mandat.

Art.29.

 • (1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

 • (2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

 • (3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

 • (4) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.

 • (5) Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia.


Art. 30.                                                                       y

Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație secretarul Consiliului de Administrație, va primi o indemnizație lunară al cărui cuantum va fi stabilit de către Consiliul de Administrație.                                         1

CAPITOL UL VII - DISPOZIȚII FINALE


Art. 31.

Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să cunoască și să-și însușească prevederile propriului Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 32.

Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație se modifică și se completează conform legislației în vigoare, privind organizarea și funcționarea regiilor autonome.

Art. 33.

Prezentul Regulement de Organizare si Funcționare a fost aprobat în ședința Consiliului Local din data de ______și intră în vigoare la această dată.


Membri,


Gogu MariaIamandi Mihaela Irina    Ță}'

Ristulescu Gheorghe       “   — ,,

Crețu Ionuț CiprianROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei autonome a fost avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/02.03.2018, iar în baza acestei hotărâri se propune revizuirea acestui Regulament în conformitate cu noile reglementări legislative în vigoare.

Principalul act normativ care a condus la formularea prezentelor propuneri de actualizare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei autonome, este Legea nr.l 11/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice. Acest act normativ are o importanță deosebită în modul de realizare a managementului regiilor autonome, conducând la transformări de esență în actul decizional la nivelul Consiliului de Administrație al R.A.S.P. Ploiești.

Adoptarea respectivei legi este justificată de legiuitor prin necesitatea asigurării unor norme cuprinzătoare și eficiente care să guverneze funcționarea întreprinderilor publice (inclusiv regiile autonome), în scopul îmbunătățirii performanțelor și competitivității acestora. Printre principiile de bază promovate de noua reglementare se regăsesc transparența și obiectivitatea în alegerea membrilor organelor de administrare ale regiilor autonome, precum și transparența activității acestora .

Raportat la acest act normativ, prin Hotărârile Consiliului Local nr. 180/2015, nr. 120/2016, și nr. 194/2017 au fost numiți patru dintre administratorii din cadrul Consiliului de Adminsitrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești. Prin Ordinul nr. 851/20.07.2015 a fost numit reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de Administrație al R.A.S.P. Ploiești, al cărui mandat a încetat, începând cu data de 03.01.2018. Ca urmare a majorării numărului administratorilor prin Hotărârea Consiliului Local nr.329/2017, au fost numiți încă doi administatori prin Hotărârea Consiliului Local nr.6/2018.

Astfel, administrarea și conducerea regiei este realizată în prezent de un Consiliul de administrație constituit din 6 membri numiți prin hotărâre de consiliu local, iar reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice urmează să fie numit după desemnarea acestuia la propunerea ministerului.

Membrii Consiliului de Administrație, în baza O.U.G. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare au fost desemnați urmare a unei selecții prealabile, efectuate de o comisie de specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară a încheiat contracte de mandat care cuprind indicatorii de performanță financiari și nefmanciari ce trebuie îndepliniți și care au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 387/ 31 octombrie 2017, conform Procesului verbal de negociere nr.6984/19.10.2017 întocmit de comisia de negociere.

Având în vedere aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin Hotărârea ConsiliuluFLocal nr.36/2018, prezentul proiect privind actualizarea Regulamentului de Organizare; și Funcționare al Consiliului de Administrație stabilește și repartizează activitățile, atribuțiile ' și responsabilitățile ce revin membrilor consiliului de administrație, inclusiv cele privind obligativitatea elaborării strategiei de dezvoltare, retehnologizare, modernizare.a regiei, direcțiile principale de activitate și modul de organizare și desfășurare a ședințelor, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VICEPRIMA

A

Cristian

j-Kai GANEA


REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Nr.1636/06.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

5

Având în vedere necesitatea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești în conformitate cu prevederile Legii nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, s-a procedat la revizuirea și elaborarea proiectului, în baza căruia își va desfășura activitatea Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

Ținând cont de aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local nr.36/2018, prezentul proiect privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație reglementează structura organizatorică a consiliului stabilind și repartizând activitățile, atribuțiile și responsabilitățile ce revin membrilor din acest Consiliu de Administrație. Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 180/2015, nr. 120/2016 și nr. 194/2017 au fost numiți patru dintre administratori, iar ca urmare aprobării Hotărârii Consiliului Local nr. 329/2017, încă doi administatori au fost numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2018. Prin Ordinul nr. 851/20.07.2015 a fost numit reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de Administrație al R.A.S.P. Ploiești, al cărui mandat a încetat, începând cu data de 03.01.2018.

Astfel, Consiliul de Adminsitrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești este constituit în prezent din 6 administratori numiți prin hotărâre de consiliu local, iar reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice urmează să fie numit după desemnarea acestuia la propunerea ministerului, față de cinci administratori cât era specificat în regulamentul de organizare și funcționare ai consiliului de administrație aprobat la art.2 prin HCL nr.49/2013.

Proiectul actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare a fost avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5/02.03.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

9

Documentul supus aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești este structurat în mai multe capitole ce cuprind:

 • 1. Dispoziții generale - se referă la actele normative în baza cărora funcționează Consiliul de Administrație;

 • 2. Atribuții ale Consiliului de Administrație - cuprind competențele, atribuțiile și răspunderile membrilor Consiliului;

 • 3. Organizarea Consiliului de Administrație - cuprinde componența și compatibilitățile în cadrul Consiliului;

 • 4. Funcționarea Consiliului de Administrație - cuprinde programarea activității, pregătirea și desfășurarea ședințelor de lucru, precum și transmiterea hotărârilor;

 • 5. Organizarea lucrărilor de secretariat - cuprinde atribuțiile secretarului în cadrul

Consiliului;                                          A

 • 6. Răspunderea și remunerarea Consiliului de Administrație sdreferălarăspunderea

si indemnizația membrilor Consiliului;                    fZ /W " '

 • 7. Dispozițiile finale privesc aplicarea regulamentului.       W '

Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, prezintă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizat.

Față de cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și îl supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești.

R.A.S.P. Ploiești

3

DIRECTOR,


ȘefBJCAPC,

Râul Petrescu

cons.jr. Sorin Peticilă


W

Compartiment Monitorizare întreprinderi Publice Consilieri,


AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS

ACHIZIȚII PIBLICE, CONTRACTE

Director executiv,

Andreea Cristea

HOTARAREA NR. 5

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de

02.03.2018 ora 11.00 00

ORDINEA DE ZI:

APROBĂRI / AVIZARI:

 • 1. Avizarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație al R.A.S.P Ploiești.

 • 2. Aprobare cuantum provizion pentru riscuri si cheltuieli referitor la plata amenzii către Consiliul Concurentei si pentru clienti si debitori restanți.

INFORMĂRI:

 • 1. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (ianuarie 2018).

 • 2. Informare BJCAPUC nr.86/27.02.18 referitoare la contestarea amenzii din partea Consiliului Concurentei.

 • 3. Informare UIP nr.76/26.02.18 cu date referitoare la obiectivul de investiții Statie de Epurare .

 • 4. Informare SAC referitoare la canalul bypass, respectiv masurile de remediere si reparațiile efectuate.

 • 5. Adrese primite din partea Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice: nr. 23/07.02.18, 19/02.02.18, 14/22.01.18 si solicitarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția pentru Administrarea Participatiilor Statului nr.825104 / 09.02.18 .

DIVERSE

Ordinea de zi a fost completata la APROBĂRI, astfel:

 • -  pct.3. Actualizarea Comitetului de audit, respectiv Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administrație

 • -  pct. 4. Stabilirea indemnizației secretarului Consiliului de Administrație

După ce a fost completata Ordinea de zi, Consiliul de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Pct. 3 La propunerile membrilor s-a actualizat componenta Comitetului de audit si Comitetului de nominalizare si remunerare, stabilite in HCA nr. 3/30.03.2017, respectiv HCA nr. 9/19.07.2017, astfel: a)Comitetul de audit:

 • -  dl Gheorghe loan

 • -  dna Scarlat Maria Manuela

 • -  dna Gogu Maria

b) Comitetul de nominalizare si remunerare

 • -  dl Gheorghe loan

 • -  dl Ristulescu Gheorghe

 • -  dna Scarlat Maria Manuela

 • -   dl Cretu lonut Ciprian

 • -  dna lamandi Mihaela

Pct,4. Stabilește indemnizația secretarului Consiliului de Administrație, începând cu data de 01.03.2018.

Pct1. Consiliul de Administrație avizeaza forma finala a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație, care va fi supus aprobării Consilij^i Local.

Pct 2. A fost analizata Informarea BFC nr. 489/01.03.2018 si Referatul nr<493/01.03.2018 si s-a aprobat cuantumul provizionului pentru riscuri si cheltuieli.                                •' J

a ' ■- ■ZZr’Z

S-a luat act de Informări pct. 1 si 2 .                                         X

Pentru Informări pct 3 si 4 s-a luat act urmând a fi analizate in ședința următoare.

Referitor la adresa nr. 23/07.02.2018 din partea Compartimentului de Monitorizare întreprinderi Publice, Consiliul de Administrație dispune constituirea unei comisii pentru stabilirea persoanelor responsabile de neindeplinirea HCL nr. 335/2014, cu următoarea componenta :

 • -  cons.jr.Sorin Peticila - BJCAPC

 • -  ec. Carmen Zaharia - BFC

 • -  ec. Dragos Neagu - SRUSA-CDA

Consiliul de Administrație a luat act de adresele din partea Compartimentului de Monitorizare întreprinderi Publice nr. 14/22.01.18 si 19/02.02.18, respectiv solicitarea Ministerului Finanțelor Publice nr.825104/09.02.2018 .

Prezenta hotarare a fost intocmita m conformitate cu procesul verbal nr. 5 / 02.03.2018, semnat de membrii Ccnsiliulu: de Administrație întocmit -ec. - Mirea Ecaterina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPT LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești