Hotărârea nr. 80/2018

Hotãrârea nr. 80 privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2018 – 2021 cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 80 privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2018 -2021 cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 29/02.03.2018 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice, prin care se propune aprobarea modificării nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2018 - 2021 cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 22.03.2018 și raportul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.03.2018;

A.

In baza Hotărârii Consiliului Local nr.30/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, care a hotărât la art.l aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.1-5, care fac parte din prezenta hotărâre;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.387/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ca urmare a negocierii acestora cu comisia de negociere și Hotărârea Consiliului Local nr.6/30.01.2018 privind numirea a doi administratori ca membrii ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

Ținând cont de prevederile art.l pct.2. pct.6 și pct.8 secțiunea 1 „Definiții” și cele ale art.2 secțiunea a 2-a „Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței” din ANEXA 2 CAP.I a Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art.6 și 15 din contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești privind obiectivele și criteriile de performanță și modificarea contractului de mandat;

In conformitate cu prevederile art.3 pct. 1 lit.c) și e) coroborate cu prevederile art. 12 pct.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.2 pct. 11 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art. 36 alin. (1) și alin. (2), art. 45 alin.(l), art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2018 - 2021, ai membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr.l la contractul de mandat, cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru următorii administratori: dna. Scarlat Maria Manuela, dl.Gheorghe Ioan, dl.Ristulescu Gheorghe, dl. Crețu Ionuț, membri ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat, cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru următorii administratori: dna. Iamandi Mihaela-Irina, dna. Gogu Maria, membri ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Mandatează Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat așa cum este aprobat la art.2 și art.3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 martie 2018

^^fTî^CONTRASEMNEAZĂ:JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2018 - 2021I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor                                  Anexa nr.l la ctr. de mandat


■ a?

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Țintă/Nivel indicatori pentru perioada:

Pondere

anul

2018

2019

2020

2021

i

2

3

4

S

9

10

11

12

13

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale nentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a acti vital ii desfășurate

obiectiv general

i

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii

lei/angajat

104,38

110,37

110,37

111

0,20

Nr. mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la începutul anului)

Cheltuieli totale     xlOOO

Venituri totale

%0

995,18

995,44

995,44

995

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365

zile

<60

<60

<60

<60

0,15

Cifra de afaceri

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<60

<60

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salarialc și respectarea prevederilor contarctului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

mii Ici

<100%

<100%

<100%

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

100%

100%

100%

100%

0,10

Număr total de sesizări


MANDANT                  MANDATAR/ ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


Primar

Adrian Florin DOBRE                            Dna.
Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Serviciul Economic,

Contabil Sef Carmen Zaharia


WZYfi HA <2, /A       &>/


ACT ADIȚIONAI, nr...../..

la CONTRACTUL DE MANDAT nr

PĂRȚILE CONTRACTANTE


Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-ul Republicii nr.2-4, Jud. Prahova, telefon: 0244 516 699, fax: 0244 513 829, cod fiscal: 2844855 cont: R064TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești,

Str. Piața Victoriei nr.17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl.

Râul Alexandru PETRESCU, si

9

Domnul/Doamna ............................., cetățean român, domiciliat în

.........., str........., nr...., bl......sc....,ap....Județul..............., având actul de identitate CI seria ......,  nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP ....................., membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr................................,  în calitate de

MANDA TAR/ADMINISTRA TOR,

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. ....../...........2018 și în conformitate cu prevederile art.6 „Obiective și criterii de performanță”, și cele ale art.15. „Modificarea contractului de mandat” din Contractul de mandat nr............................ s-a încheiat prezentul act

adițional, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:

Art. 1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, conținând nivelul I • '

actualizat al indicatorilor de performanță financiari și nefmanciari, aprobați prin

HCLnr...../..........2018.

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr...................., rămân

nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

5

MANDANT


MANDA TAR/ ADMINISTRA TOR

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE


Dl. /Dna......................


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

MANDANT


MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - actualizați pentru perioada 2018 - 2020

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor Anexa ml la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Nivel indicator la data încheieri

Nivel indicator revizuit pe anul 2017 cf. artl5.3 din ctr. de mandat

Țintă/Niv el indicatori

Țintă/Nivel indicatori actualizați pe perioada 2018-2020

Pondere

anul

2017

2018

2019

2020

ctr. de mandat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfasuratc

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii

lei/angajat

>100%

82,73

85

104,38

110,37

110,37

0,20

Nr. mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anului)

Cheltuieli totale     xlOOO

Venituri totale

%o

<100%

934,15

995

995,18

995,44

995,44

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<60

<60

<60

<60

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365

zile

<60

<60

<60

<60

<60

<60

0,15

Cifra de afaceri

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contarctului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

mii lei

<100%

67,22

<100%

<100%

<100%

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

97%

97%

100%

100%

100%

100%

0,10

Număr total de sesizări

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Dl/Dna....................................

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Administrator/ Director general delegat


Serviciul Economic,

II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor f

1. Calitatea serviciilor

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea gradului de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

S                       9

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

  - A

  ■a ț»i                      iti, Ș

  iriiton^area.' si /s *9


3. Transparență și comunicare

 • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, mc implementarea acestora.

4. Remunerația directorilor

 • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

  MANDANT


  MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Dl/Dna....................................

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


Serviciul Economic,


ACT ADIȚIONAL nr...../.

5la CONTRACTUL DE MANDAT nr........../

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-ul Republicii nr.2-4, Jud. Prahova, telefon: 0244    516  699, fax: 0244  513  829, cod fiscal: 2844855 cont:

RO64TREZ24A51010320300IX, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr.17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl. Râul Alexandru PETRESCU,

si

3

Domnul/Doamna ............................., cetățean român, domiciliat în

.........., str........., nr...., bl sc....,ap....Județul..............., având actul de identitate CI seria ......,  nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP ....................., membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr................................, în calitate de

MANDA TAR/ADMINISTRA TOR,

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. ....../...........2018 și în conformitate cu prevederile art.6 „Obiective și criterii de performanță”, și cele ale art.15. „Modificarea contractului de mandat” din Contractul de mandat nr............................ s-a încheiat prezentul act

adițional, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:

...... ■<.

Art. 1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, conținând nivelul •I                 f..         •; ... -i ;

actualizat al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin' HCLnr...../..........2018.                                   ‘        z

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr...................., rămân

nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

5

MANDANT


MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE


Dl. IDna......................


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

OBIECTIVE Șl INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICH PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2018 - 2021

I ■ Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor                                           Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Nivel indicator la data încheieri

Țintă/Nivel indicatori actualizat pentru perioada:

Pondere

anul

2018

2019

2020

2021

ctr. de mandat feb.2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activitălii desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii lei/angajat

86

104,38

110,37

110,37

111

0,20

Nr. mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la începutul anului)

Cheltuieli totale     xlOOO

%0

985

995,18

995,44

995,44

995

0,20

Venituri totale

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curen te x 3 6 5

zile

<60

<60

<60

<60

<60

0,15

Cifra de afaceri

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365

zile

<60

<60

<60

<60

<60

0,15

Cifra de afaceri

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contarctului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

mii lei

<100%

<100%

<100%

<100%

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

100%

100%

100%

100%

100%

0,10

Număr total de sesizări

MANDANT                  MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBRE                                   Dna.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Serviciul Economic,

Contabil Sef Carmen Zaharia


DL Râul Alexandru PETRESCU

 • II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor

1. Calitatea serviciilor                                            *

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea gradului de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

9                    5

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

 • III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

  3. Transparență și comunicare                                    ;

  3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitorizarea- șl implementarea acestora.


s , . .                     . •; 5

4. Remunerația directorilor

 • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

  MANDANT


  MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Dl/Dna

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Administrator/Director general delegat

Serviciul Economic,


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2018 -2021 cuprinși în anexa nr.l la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești este întreprindere publică subordonată Consiliului Local al municipiului Ploiești și administrată de către un Consiliu de administrație numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

A

In conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are ca și competență:

„ c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație; ”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.3 87/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, au fost aprobați indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari pe durata mandatului, urmare a negocierii acestora cu comisia de negociere, pentru cinci administratori: dl.Ristulescu Gheorghe, dna. Scarlat Maria Manuela, dl.Gheorghe Ioan, dl. Crețu Ionuț și dl.Ittu Ioan - al cărui mandat a încetat ca urmare a pensionării acestuia cu data de 3.01.2018.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.6/30.01.2018 a fost aprobat contractul de mandat pentru doi administratori, dna. Iamandi Mihaela-Irina și dna. Gogu Maria.

în luna februarie a acestui an, la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.30/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.1-5, care fac parte din acea hotărâre.

Conform prevederilor art.l pct.2. pct.6 și pct.8 Secțiunea 1 „Definiții” și cele ale art.2 Secțiunea a 2-a „Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței” din ANEXA 2 CAP.I a Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.l09/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Art. 1                                                                                             J

„In înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

“2.măsurarea performanței - metodologia în baza căreia o autoritate publică tutelară evaluează rezultatele întreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, țintele și misiunea pe care lea stabilit autoritatea publică tutelară pentru acestea; “

“6.indicatori de performanță - instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță; ”

“8.indicatorii de performanță financiari - instrumente de măsurare a performanței, utilizate pentru a determina eficiența utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor și obținerea profitului. De obicei, aceștia se exprimă sub forma unui raport dintre două mărimi, două categorii de mărimi din cadrul situațiilor financiare anuale, contului de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli ale întreprinderii publice; ”

Art. 2

„ (1)Măsurarea performanței întreprinderii publice este un proces al cărui scop este:

 • a) de a îmbunătăți activitățile și utilizarea resurselor întreprinderii publice pentru a atinge într-un mod cât mai eficace și eficient obiectivele acesteia;

 • b) de a obliga la responsabilitate în conformarea la cerințele prevăzute de ordonanța de urgență.

(2)Procesele de măsurare a performanței întreprinderii publice trebuie să fie formalizate, comunicate și gestionate în conformitate cu prevederile legale incidente, cu principiile de bună guvernanță și conform prezentelor norme metodologice. Procesele de măsurare se îmbunătățesc permanent, pentru îndeplinirea nevoilor în schimbare ale întreprinderilor publice și ale autorităților publice tutelare. ”

Având în vedere propunerea de modificare a nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și ținând cont de prevederile art.6 și cele ale art. 15 din contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești privind obiectivele și criteriile de performanță și modificarea contractului de mandat,

va fi înlocuită anexa nr. 1 a contractului de mandat conținând nivelul actualizat al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru următorii administratori: dl.Gheorghe Ioan, dl.Ristulescu Gheorghe, dna. Scarlat Maria Manuela, dl. Crețu Ionuț, dna. Iamandi Mihaela-lrina, dna. Gogu Maria, membrii ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

A

In conformitate cu prevederile art.2 pct.ll din O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

In temeiul prevederilor art. 3 pct. 1 lit. c) și e) coroborate cu prevederile art.j.12 pct.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind'guvehiănța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBL

Nr.29/02.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2018 -2021 cuprinși în anexa nr.l la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018

Conform prevederilor art. 3 pct. 1 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară a negociat și aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinaciari pentru membrii consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești. Aceasta este întreprindere publică subordonată Consiliului Local al municipiului Ploiești și administrată de către un Consiliu de administrație numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.387/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, au fost aprobați indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari pe durata mandatului, urmare a negocierii acestora cu comisia de negociere, pentru cinci administratori: dl.Ristulescu Gheorghe, dna. Scarlat Maria Manuela, dl.Gheorghe Ioan, dl. Crețu Ionuț și dl.Ittu Ioan - al cărui mandat a încetat ca urmare a pensionării acestuia cu data de 03.01.2018.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.6/30.01.2018 a fost aprobat contractul de mandat pentru doi administratori, dna. Iamandi Mihaela-Irina și dna. Gogu Maria.

In luna februarie a acestui an, la art.l din Hotărârea Consiliului Local nr.30/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.1-5, care fac parte din acea hotărâre.

Conform prevederilor art.l pct.2. pct.6 și pct.8 Secțiunea 1 „Definiții” și cele ale art.2 Secțiunea a 2-a „Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței” din ANEXA 2 CAP.I a Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.l09/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Art. 1

„In înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

“2.măsurarea performanței - metodologia în baza căreia o autoritate publică tutelară evaluează rezultatele întreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, țintele și misiunea pe care lea stabilit autoritatea publică tutelară pentru acestea; “

6.indicatori de performanță - instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță; ”

“8. indicatorii de performanță financiari - instrumente de măsurare a performanței, utilizate pentru a determina eficiența utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor și obținerea profitului. De obicei, aceștia se exprimă sub forma unui raport dintre două mărimi, două categorii de mărimi din cadrul situațiilor financiare anuale, contului de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli ale întreprinderii publice; ”

Art. 2

„ (l)Măsurarea performanței întreprinderii publice este un proces al cărui scop este:

 • a) de a îmbunătăți activitățile și utilizarea resurselor întreprinderii publice pentru a atinge într-un mod cât mai eficace și eficient obiectivele acesteia;

 • b) de a obliga la responsabilitate în conformarea la cerințele prevăzute de ordonanța de urgență.

(2)Procesele de măsurare a performanței întreprinderii publice trebuie să fie formalizate, comunicate și gestionate în conformitate cu prevederile legale incidente, cu principiile de bună guvernanță și conform prezentelor norme metodologice. Procesele de măsurare se îmbunătățesc permanent, pentru îndeplinirea nevoilor în schimbare ale întreprinderilor publice și ale autorităților publice tutelare. ”

Având în vedere propunerea de modificare a nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si ținând cont de prevederile art.6 si cele ale art. 15 din contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești privind obiectivele și criteriile de performanță și modificarea contractului de mandat,

va fi înlocuită anexa nr. 1 a contractului de mandat conținând nivelul actualizat al

5

indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru următorii administratori: dl.Gheorghe Ioan, dl.Ristulescu Gheorghe, dna. Scarlat Maria Manuela, dl. Crețu Ionuț, dna. Iamandi Mihaela-Irina, dna. Gogu Maria, membrii ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

In temeiul prevederilor art. 3 pct. 1 lit. c) și e) coroborate cu'prevederile art.2 pct. 11 și cele ale art. 12 pct.(2) din Ordonanța de urgență a GuvemuluiS4^|p’9/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și față de cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTECIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Director executiv Andreea CRISTE^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


*17;


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA^DQ^^^IULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2018 -2021 cuprinși în anexa nr.l la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


!g ,■


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2018 -2021 cuprinși în anexa nr.l la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018