Hotărârea nr. 8/2018

Hotãrârea nr. 8 privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, a unui funcționar public

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 8


privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., a unui funcționar public

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Ganea Cristian Mihai, a consilierilor Vâscan Robert Ionuț, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Andrei Gheorghe, Minea Constantin Gabriel, Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena și Raportul de specialitate nr. 4/15.01.2018 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Publică Ploiești S.R.L., a unui funcționar public;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 1/17.01.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.01.2018;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010 privind înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Publică Ploiești S.R.L.;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 4/27.01.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare a 5 ( cinci) posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Hotărârea Consiliului Local nr. 27/27.02.2017 privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru ocuparea a 5 ( cinci) posturi de membri în Consiliului de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.; Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 42/31.05.2017; Hotărârea Consiliului Local nr. 332/29.09.2017 privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a asociațiilor din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017-2021; Hotărârea Consiliului Local nr. 489/20.12.2017 privind actualizarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, și ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), art. 45 alin.(l), art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de numirea în funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., a doamnei Măntoiu Anabell Olimpia - funcționar public, începând cu data de 31.05.2017.

Art.2. Adunarea Generală a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va lua act de prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 ianuarie 2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George^Sorin-Niculae-BOTEZContrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU

ROM AN IA
RAPORT DE AVIZARE

la Proiectul de hotarare privind calitatea de administrator in cadrul Consiliului de administrație S.C Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L a unui funcționar public

Urmare a exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. a) si art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, raportat la proiectul de hotarare privind calitatea de administrator in cadrul Consiliului de Administrație S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L, a unui funcționar public, am constatat următoarele :

 • -   Prin art. 1 din proiectul de hotarare, Consiliul local al Municipiului Ploiești, in

calitate de autoritate publica tutelara, “ia act de numirea in funcția de administrator al S.C Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L “ (intreptrindere publica, conform art. 2, pct. 2 lit. b) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare) a unui funcționar public, începând cu data de 31.05.2017.

Reglementarea conținuta in art. 1 nu se incadreaza in prevederile art. 3 pct. 2 din O.U.G nr. 109/2011, care stabilește competentele autoritatii publice tutelare - in speța Consiliul local al Municipiului Ploiești, in sensul ca acest articol nu prevede posibilitatea ca autoritatea publica tutelara sa ia act de numirea administratorilor in consiliul de aministratie al societăților intreprinderi publice, Doamna Mantoiu Anabell Olimpia a fost numita ca membru in Consiliul de Administrație al S.C Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești s.r.l prin Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 42 din 31.05. 2017 in conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G nr. 109/2011.

Mai mult, in condițiile in care este unanim acceptat ca actele administrative individuale se emit/adopta exclusiv in scopul executării in conctret a leqii/dispozitiilor legale, hotararea de consiliu local propusa, fiind un act administrativ individual, nu pune in executare in concret O.U.G nr. 109/2011, deoarece acest act normativ nu stabilește nici dreptul si nici obligația consiliului local de a reglementa in sensul art 1 din proiectul de hotarare.

Una dintre trasaturile actului administrativ, care rezulta din definiția legala a acestuia, este aceea confom careia acesta da naștere, modifica ori stinge drepturi si obligații. Ori, reglementarea conținuta la art. 1 din proiectul de hotarare analizat nu produce efecte juridice cu privire la societatea comerciala si la funcționarul public in cauza, Consiliul local al Municipiului Ploiești doar luând act de numire.

 • -   Deși dispozițiile art. 1 nu produc niciun fel de modificări in realitatea juridica, in sensul

ca nu dau naștere, modifica ori sting raporturi juridice cu S.C Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești s.r.l, prin dispozițiile art. 2 din proiectul de hotarare se stabilește in sarcina acestei societăți obligația de a aduce la îndeplinire prevederile hotărârii de consiliu local, obligație care nu are temei nici in legea speciala (O.U.G nr. 109/2011) si nici in prevederile art. 1, potrivit caruia consiliul local doar ia act de numirea ca administrator a funcționarului public.

De asemenea, actele administrative si legile precizate in preambulul proiectului-de hotarare, nu reprezintă temeiul legal al reglementarilor propuse.

Conform prevederilor art. 4 din ordonanța susprecizata, autoritatea publica.tutelara nu poate interveni in activitatea de administrare si conducere a întreprinderii publice. $ gj            1*1

- In contradicție cu cerințele de claritate, precizie si previzibilitate pe care trebuie sa ie* / îndeplinească un act administrativ, astfel incat beneficiarii acestuia sa-si adapteze corect boltita in funcție de ipoteza normei juridice conținute, reglementările propuse prin proiectul de hotărâre' pot fi interpretate ca o validare a hotărârii A.G.A de numire a funcționarului public in'cbnsiliul de administrație, in condițiile in care o astfel de validare nu este ceruta de legea speciala in materie-O.U.G 109/2011.

Totodată, in conformitate cu dispozițiile art. 81 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 24/2000, republicata, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare,

“ La elaborarea proiectelor de hotarari, ordine sau dispoziții se va avea in vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor si ordonanțelor Guvernului si altor acte de nivel superior" - alin.(1).

“ Reglementările cuprinse in hotărârile consiliiilor locale si ale consiliilor județene, precum si n cele cuprinse in ordinele prefecților sau in dispozițiile primarilor nu pot contraveni Constituției României si reglementarilor din actele normative de nivel superior. “ - alin. (2).

Pentru aceste considerente avizez nefavorabil proiectul de hotarare, iar in situația in care, in urma dezbaterilor din cadrul ședinței de consiliu local, hotararea va fi adoptata, nu o voi contrasemna.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

4                                         ■ '*■'

-

HOTĂRÂREA NR._____

privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație*S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., a unui funcționar public

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Ganea Cristian Mihai, a consilierilor Vâscan Robert Ionuț, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Botez George Florin Niculae, Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Andrei Gheorghe, Minea Constantin Gabriel, Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, și Raportul de specialitate nr.4/15.01.2018 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C. Servicii de Gospodărire Publică Ploiești S.R.L., a unui funcționar public;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de                    ;

zx

In baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010 privind înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Publică Ploiești S.R.L.;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 4/27.01.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare a 5 ( cinci) posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Hotărârea Consiliului Local nr. 27/27.02.2017 privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru ocuparea a 5 ( cinci) posturi de membri în Consiliului de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.; Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 42/31.05.2017; Hotărârea Consiliului Local nr. 332/29.09.2017 privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a asociațiilor din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioadă 2017-2021; Hotărârea Consiliului Local nr. 489/20.12.2017 privind actualizarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016; Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statuțd^funetiQnăfd^ț publici, republicată și actualizată, și ale Legii nr. 161/2003 privind unâljf-mășUri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiifot publice și/în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, modificată și cor^^fe^E^X^Z

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), art. 45 alin.(l), art.115 alim^^ifeb) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de numirea în funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., a doamnei Măntoiu Anabell Olimpia - funcționar public, începând cu data de 31.05.2017.

Art.2. Adunarea Generală a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va lua act și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi_______________2018

Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU

9                  9


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

9


EXPUNERE DE MOTIVE

privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C.

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., a unui funcționar public

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/27.01.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare a 5 ( cinci) posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante de membru în Consiliul de Administrație, constituirea comisiei de evaluare si selecție alcătuită din consilieri locali ( reprezentanți legali ai autorității publice tutelare) precum și ca aceasta comisie să fie asistată de un expert independent.

Urmare a procedurii de selecție și evaluare, au fost desemnați prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților nr.42/31.05.2017 ( act administrativ) membrii consiliului de administrație, printre aceștia fiind numită și doamna Măntoiu Anabell Olimpia.

Ulterior numirii membrilor consiliului de administrație, autoritatea publică tutelară ( Consiliul Local al Municipiului Ploiești) a emis o serie de hotărâri care au avut ca obiect desfășurarea activității la Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești în concordanță cu Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016; Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice; Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv : Hotărârea de Consiliul Local nr. 332/29.09.2017 privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare in adunarea generală a asociaților din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017-2021; Hotărârea de Consiliul Local nr. 489/20.12.2017 privind actualizarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în conformitate cu prevederile O.U.G 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere faptul că doamna Măntoiu Anabell Olimpia, funcționar public, a fost numită administrator la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L prin act administrativ, respectiv Hotărârea AGA nr. 42/31.05.2017 - constituită din reprezentanți ai Consiliului Local ( asociat unic) propunem adoptarea proiectului de hotărâre.

Viceprimar, dl. Ganea Cristian Mihai
dl. Dănescu Ștefan

9


dna. Marilena Stanei


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICEX X Nr.4/15.01.2018                                                         '


RAPORT DE SPECIALITATE

privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., a unui funcționar public

Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., societate de utilitate publică, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Ploiești a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2016 au fost desemnați membrii în 9

Adunarea Generală a Asociaților reprezentanți ai autorității publice tutelare (Consiliul Local al Municipiului Ploiești) și au fost aprobate contractele de mandat ale acestora.

Conform atribuțiilor și competențelor prevăzute în contractele de mandat ale membrilor Adunării Generale a Asociaților, reprezentanții Autorității Publice Tutelare -Consiliul Local al Municipiului Ploiești coroborate cu Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011, membrii Adunării Generale a Asociaților au competența de a numi membrii Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/27.01.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare a 5 (cinci) posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante de membru în Consiliul de Administrație, constituirea comisiei de evaluare și selecție alcătuită din consilieri locali (reprezentanți legali ai autorității publice tutelare) precum și ca această comisie să fie asistată de un expert independent.

Urmare a procedurii de selecție și evaluare, au fost desemnați prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților nr.42/31.05.2017 (act administrativ) membrii consiliului de administrație, printre aceștia fiind numită și doamna Măntoiu Anabell Olimpia- funcționar public.

Autoritatea publică tutelară (Consiliul Local al Municipiului Ploiești) a emis hotărâri care au avut ca obiect desfășurarea activității la Societatea Comercială Servicii

9                                          »

de Gospodărire Urbană Ploiești în concordanță cu Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016; Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor

publice; Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu<m©c[irid,ările și .                                                              ’                                                            v-________*

completările ulterioare: Hotărârea de Consiliul Local nr. 332/29.jp.2017 privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în adunarea generală > a asociaților din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L/ să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017-2021; Hotărârea de ConsîIiiiLOcal nr. 489/20.12.2017 privind actualizarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în conformitate cu prevederile O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cuprinzând și componența membrilor Consiliului de Administrație.

In conformitate cu prevederile art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, consiliul de administrație este format din:

„(l)în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

 • (2) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

 • b) au cel puțin 50 de angajați.

 • (3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

 • (4) In cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 • (5) In cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 • (6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ”

Aceste prevederi au fost respectate de către membri AGA în cazul numirii membrilor în cadrul consiliului de administrație la S.G.U S.R.L. Ploiești. In componența consiliului este și un funcționar public, ceea ce este în concordantă cu prevederile pct. (4) al art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prezentat mai sus.

Referitor la Legea nr. 171 din 14 mai 2004 pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precizează că:

„Nu se află în situație de incompatibilitate, , funcționarul public care:

 • a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte

interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorif^corlomici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile Rezultate dirt actele normative în vigoare;                                             ffff/

 • b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii; să participe fn calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în Vigoare;

 • c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. ”

Având în vedere cele sus menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

u        ir>'-

OC1     ■’       ' ...

yV"                . /

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,ĂCHIZIȚII

’P/,'......-

PUBLICE, CONȚRACTE tf)

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., a unui funcționar public

Prin Hotărârea nr. 42/31.05.2017 a Adunării Generale Ordinare a Asociaților S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., s-a hotărât numirea doamnei Măntoiu Anabell ca membru în cadrul Consiliului de Administrație, fiind astfel respectate prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. La acel moment s-a născut o stare de incompatibilitate, astfel cum rezultă din interpretarea prevederilor art. 94, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 161/2003.

în atare situație, doamna Măntoiu Anabell avea obligația ca în termen de 10 zile să opteze pentru una din cele două calități, aceea de funcționar public sau aceea de administrator, potrivit art. 101, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici. Deși această opțiune nu s-a realizat niciodată, se propune prin prezentul proiect de hotărâre de către inițiatori, ca prin Hotărârea Consiliului Local să se ia act de numirea în funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L. a doamnei Măntoiu Anabell - funcționar public, începând cu data de 31.05.2017.

Potrivit art. 2 din proiectul de hotărâre, Adunarea Generală Ordinară a Asociaților S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L. ar trebui să ia act și să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, respectiv să ia act că în fapt, Consiliul Local Ploiești a luat act de o numire pe care această adunare a făcut-o la data de 31.05.2017, precum și să ducă la îndeplinire această hotărâre, deși numirea s-a realizat prin Hotărârea nr. 42/31.05.2017 a Adunării Generale Ordinare a Asociaților S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L.

Aceste prevederi, din punctul meu de vedere, sunt ilogice și nelegale, ținând cont de faptul că potrivit art. 3, pct. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 care stabilește competențele autorității publice tutelare la societățile la care statul sau o unitate administrativ teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, nu prevede posibilitatea ca autoritatea publică tutelară (în speță Consiliul Local Ploiești) să ia act de o numire a unui administrator făcută prin actul Adunării Generale Ordinare a Asociaților.

Se înțelege faptul că urmare pasivității doamnei Măntoiu Anabell, care nu a optat pentru una dintre cele două calități niciodată, prin prezentul proiect de hotărâre se încearcă obținerea unui act administrativ, cu intenția de a deveni incidente prevederile art. 94, alin. 21 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în -exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri; prevenirea și'., sancționarea corupției, temei legal invocat în preambulul jproiectului de hotărâre. Cu toate acestea, apreciez că demersul inițiat este nelegal, ținând cont de faptul că actul normativ care reglementează sistemul de administrare și control al unei întreprinderi publice, nu prevede posibilitatea ca autoritatea publică tutelară să ia act de o numire făcută de către AGA prin hotărâre, ca urmare a finalizării procesului de selecție.

Este de observat faptul că art. 3, pct. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 face o enumerare limitativă și restrictivă a competențelor autorității publice tutelare, neexistând un alt act normativ care să prevadă posibilitatea ca autoritatea publică tutelară să ia act. de o numire făcută de către o adunare generală a asociaților.

Pentru aceste motive, avizez nefavorabil proiectul de hotărâre privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., a unui funcționar public.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DR^PT^RlfoR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., a unui funcționar public


PREȘEtolNtE,

George Sorin


he Andrei


Data:      0 1. 7.^1^

SECRETAR, Gheor|;

o