Hotărârea nr. 79/2018

Hotãrârea nr. 79 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi normativului de personal ale Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 79


privind aprobarea organigramei, statului de funcțiiși normativului de personal ale Spitalului Municipal Ploiești,


instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian - Florin și Raportul de Specialitate nr. 1509/02.03.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare, ca urmare a aplicării unor măsuri privind activitatea de resurse umane;

având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 89/20.03.2018 și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 19/21.03.2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.03.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 22.03.2018;

în baza prevederilor art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art.15, lit„a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, autoritatea administrației publice locale aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare: „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) și (4)”;

potrivit prevederilor art.31 alin.(4) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată: „în situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior”;

în conformitate cu prevederile art.6 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal - Numărul de posturi, pe categorii de personal, între limita minimă și maximă se stabilește de managerul fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică cu aprobarea autorităților administrației publice locale, pentru spitalele din rețeaua autorităților administrației publice locale, în condițiile legii, și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri și cheltuieli al fiecărei unități sanitare publice.

în baza prevederilor art.8 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal: „Un procent de 10% din numărul de posturi stabilit potrivit normativului, pe tipuri de unități sanitare, potrivit cap. I din anexa nr. 9, poate fi redistribuit de managerul unității, pe compartimente funcționale, în funcție de particularitățile existente în organizarea și funcționarea unității sanitare publice”;

în temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (6) coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organigrama, statul de funcții și normativul de personal ale Spitalului Municipal Ploiești, conform anexelor nr.l - nr.3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.04.2018.

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 247/28.07.2017 și nr. 491/20.12.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 martie

lr/ XTU


O RGANIG RAMA SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI O O >


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIECOMPARTIMENT

DIRECTOR

FINANCIAR - CONTABIL (6)

FINANCIAR CONTABILANEXA nr. 1

La Hotărârea nr. «fV /2018


DIRECTOR MEDICALCOMPARTIMENT CARDIOLOGI d |__SECȚIA MEDICINA INTERNA

10 PATURI         | 0# | I           SO PATURI
Total posturi, din care 420 posturi conducere       19

posturi execuție         401


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267

STAT DE FUNCȚII
Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 153/2017)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

2

3

4

5


COMITETUL DIRECTOR


1

Manager

Economist

S

1,00

2

Director medical

Fizio-recuperare

S

1,00

3

Director fin-contabil - economist IA

Economist

S

1,00


SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 60 , din care Comp. CARDIOLOGIE =10 paturi;

SPITALIZARE DE ZI, Nr.paturi = 6 Personal medical superior_______

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1,00

5

medic primar

Medicină internă

S

1,00

6

medic primar

Medicină internă

s

1,00

7

medic primar

Medicină internă

s

1,00

8

medic specialist

Medicină internă

s

1,00

Persona

mediu sanitar

9

asist.med.pr.-șefă

Medicală

M

1,00

10

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

11

asist med. pr.

Medicală

PL

1,00

12

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

13

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

14

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

15

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

19

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

20

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

21

asist.med.

Medicală

PL

1,00

22

asist, med.

Medicală

PL

1,00

23

asist.med.

Medicală

PL

1,00

24

asist.med.

Medicală

PL

1,00

25

asist.med.

Medicală

PL

1,00

26

asist.med.

Medicală

M

1,00

27

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

28

asistmed.deb.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

29

infirmieră

G

1,00

30

infirmieră

G

1,00

31

infirmieră

G

1,00

32

infirmieră

G

1,00

33

infirmieră

G

1,00

34

infirmieră

G

1,00

35

infirmieră

G

1,00

36

infirmieră

G

1,00


COMPARTIMENT HEMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 20

Personal medical superior________________________________________________

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI , Nr. paturi = 4

Personal medical superior_______________________________________________________


73

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1,00

74

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

75

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

Amb. integrat

76

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

Amb. integrat

Persona

mediu sanitar

77

asist.med.pr. - șefă

Medicală

S

1,00

78

asist.med.pr.

Medicală

S

1,00

79

asist.med.pr.

Medicală

S

1,00

80

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

81

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

82

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

83

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00


56

medic primar

Hematologie

S

1,00

57

medic specialist

Hematologie

S

1,00

Persona

1 mediu sanitar

58

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

59

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

60

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

61

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

62

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

63

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

64

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

65

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

66

infirmieră

G

1,00

67

infirmieră

G

1,00

68

infirmieră

G

1,00

69

infirmieră

G

1,00

70

îngrijitoare

G

1,00

71

îngrijitoare

G

1,00

72

îngrijitoare

G

1,00

84

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

85

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

I A >

86

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

87

asist, med.

Medicală

PL

1,00 '©

I

88

asist.med.

Medicală

PL

1,00

,'W.

89

asist, med.

Medicală

PL

1,00|*

90

asist.med.

Medicală

PL

1,00 V*

91

infirmieră

G

1,00

A' s I v

92

infirmieră

G

1,00

93

infirmieră

G

1,00

94

infirmieră

G

1,00

95

infirmieră

G

1,00

96

îngrijitoare

G

1,00

97

îngrijitoare

G

1,00

98

îngrijitoare

G

1,00

99

îngrijitoare

G

1,00

100

îngrijitoare

G

1,00

101

îngrijitoare

G

1,00

102

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU

Nr. paturi = 50 ; SPITALIZARE DE ZI , Nr. paturi = 4 Personal medical superior

103

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1,00

104

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

105

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

106

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

Personal mediu sanitar

107

asist.med.pr.-șefă

Medicală

S

1,00

108

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

109

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

110

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

111

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

112

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

113

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

114

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

115

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

116

asist.med.

Fizio-terapie

PL

1,00

117

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

118

asist.med.

Medicală

PL

1,00

119

asist.med.

Medicală

PL

1,00

120

asist.med.

Medicală

PL

1,00

121

asist.med.

Medicală

PL

1,00

122

asist.med.debutant

Medicală

... PL

1,00

Persona

auxiliar

123

nfirmieră

G

1,00

124

nfirmieră

G

1,00

125

nfirmieră

G

1,00

126

nfirmieră

G

1,00

127

nfirmieră

G

1,00

128

nfirmieră

G

1,00

129

nfirmieră

G

1,00

130

nfirmieră

G

1,00

131

nfirmieră

G

1,00

132

nfirmieră

G

1,00

133

ngrijitoare

G

1,00

134

ngrijitoare

G

1,00

135

îngrijitoare

G

1,00

136

îngrijitoare

G

1,00

137

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTEGRAT


Nr. paturi = 60 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 8

138

medic primar-șef secție

Oncologie

S

/w ■

e, 7A

139

medic primar

Oncologie

S

140

medic primar

Oncologie

s

4.00

141

medic primar

Oncologie

s

w

: personal superior

142 Psiholog spec.Psihologie

Personal mediu sanitar

143

asist, med. pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

144

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

145

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

146

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

147

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

148

asist.med.

Medicală

PL

1,00

149

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

150

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

151

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

152

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

153

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

154

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

155

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

156

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

157

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

158

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

159

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

160

asist.med.

Medicală

PL

1,00

161

asist.med.

Medicală

PL

1,00

162

asist.med.

Medicală

PL

1,00

163

asist.med. debutant

Medicală

PL

1,00

164

asist.med.

Medicală

PL

1,00

165

asist.med.

Medicală

PL

1,00

166

asist.med.

Medicală

PL

1,00

167

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

168

infirmieră

G

1,00

169

infirmieră

G

1,00

170

infirmieră

G

1,00

171

infirmieră

G

1,00

172

infirmieră

G

1,00

173

infirmieră

G

1,00

174

infirmieră

G

1,00

175

îngrijitoare

G

1,00

176

îngrijitoare

G

1,00

177

îngrijitoare

G

1,00

178

îngrijitoare

G

1,00

179

îngrijitoare

G

1,00

180

îngrijitoare

G

1,00

181

îngrijitoare

G

1,00

182

îngrijitoare

G

1,00

183

îngrijitoare

G

1,00

184

îngrijitoare

G

1,00

185

îngrijitoare

G

1,00

COMPARTIMENT RADIOTERAPIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 17

Personal medical superior

186 | medic rezident

Radioterapie

s I

1,00

Personal mediu sanitar

I 187 asist.med.pr.

Medicală

PL I

1,00

188

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

189

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

190

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

191

asist, med.

Medicală

PL

1,00

192

asist.med.

Medicală

PL

1,00

T    ir

193

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

V

Persona

auxiliar

"0 4

194

infirmieră

G

1,00 ,

«A i£

195

infirmieră

G

1,00 -

196

infirmieră

G

1,00

v"

197

îngrijitoare

G

1,00

o PRA»\ <>

198

îngrijitoare

G

1,00

199

îngrijitoare

G

1,00

 • * COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ , Nr. paturi = 20

 • * COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5

 • * închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

200

medic primar

Radioterapie

S

1,00

201

medic specialist

Radioterapie

S

1,00

Alt personal superior

202  | Fizician medical debutant            | Medicală | S |    1,00

Personal mediu sanitar

203

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

204

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

205

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

206

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

207

asist.med.

Medicală

PL

1,00

208

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

209 [îngrijitoare                              |                        | G |     1,00

FARMACIE

Personal medical superior

210

farmacist sef

Farmacie

S

1,00

211

farmacist

Farmacie

S

1,00

Personal mediu sanitar

212

asist.med.pr.-șefă

Farmacie

PL

1,00

213

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

214

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

215

asist, med.pr.

Farmacie

PL

1,00

216

asist.med.pr

Farmacie

PL

1,00

Persona

auxiliar

217

îngrijitoare

G

1,00

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Persona

medical superior

218

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1,00

219

medic specialist

Laborator

S

1,00

220

medic specialist

Laborator

S

1,00

221

medic primar

Laborator

S

1,00

Alt personal

222

chimist pr.

Laborator

S

1,00

223

biolog spec.

Laborator

S

1,00

224

biolog pr.

Laborator

S

1,00

225

biolog pr.

Laborator

S

1,00

Persona

mediu sanitar

1,00

Laborator

PL

227

asist, med. pr.

Laborator

PL

1,00

228

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

r^T- Î 7'

229

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

230

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

Zi <'

231

asist, med.

Laborator

PL

7 --/Zm 7

232

asist, med.

Laborator

PL

1,00

I ’îăsr

- .

233

asist, med.

Laborator

PL

1,00

- •

.

234

asist, med.

Laborator

PL

1,00

235

laborant pr

Laborator

M

1,00

Persona

I auxiliar

236

îngrijitoare

G

1,00

237

îngrijitoare

G

1,00

238

îngrijitoare

G

1,00

LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior

239

medic primar - șef

Radiologie

S

1,00

240

medic specialist

Radiologie

S

1,00

241

medic rezident

Radiologie

S

1,00

242

medic primar

Radiologie

S

1,00

Peraonalmediujanjțar

243

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

244

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

245

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

246

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

247

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

248

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

249

asist.med.

Radiologie

PL

1,00

250

asist.med.deb.

Radiologie

PL

1,00

Persona

auxiliar

251

îngrijitoare

G

1,00

252

îngrijitoare

G

1,00

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Personal medical superior

[   253

medic primar

Anatomie patologică

s

1,00

Alt personal medical superior

254

biolog principal

Laborator

Și

1,00

I

Personal mediu sanitar

255

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

256

asist.med.pr

Laborator

M

1,00

Personal auxiliar

|   257 |îngrijitoare

| G f 1,00      |'

LABORATOR E)

(PLORĂRI FU

NCTION

ALE

258

asist.med.pr.

Medicala

PL

1,00

259

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

260

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

261

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ SI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)

Persona

medical superior

262

fiziokinetoterapeut

CFM

S

1,00

263

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1,00

264

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1,00

Persona

mediu sanitar

265

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

266

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

267

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

268

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

269

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

270

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

271

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

272

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

/

273

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

z

274

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

275

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

276

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

277

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

278

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

279

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

280

asist.med.pr.

Masaj

PL

1.00

281

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

Persona

auxiliar

282

îngrijitoare

G

1.00

283

îngrijitoare

G

1.00

284

îngrijitoare

G

1.00

285

îngrijitoare

G

1.00

286

îngrijitoare

G

1.00

CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE Șl BOLI METABOLICE

Personal medical superior

287

medic specialist

Diabet

S

1.00

288

medic primar

Diabet

S

1.00

Personal mediu sanitar

289

asist.med.pr.

Medicală

L PL—.

1.00

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

Personal medical superior


CABINET MEDICINA MUNCII


| 296 | medic primar Personal mediu sanitar | 297 lasist.med.pr.


Medicina muncii | S |     1.00

| Medicală | PL |     1.00


Personal medical superior

290

medic primar

Oncologie

S

1.00

291

medic primar

Oncologie

S

1.00

Personal mediu sanitar

292

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

293

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

294

asist.med.pr

Medicală

PL

1.00

295

asist, med.

Medicală

PL

1.00

COMPARTIMENT PREVENIRE Șl CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior

298

medic primar

Epidemiologie

S

1.00

299

medic specialist

Boli Infectioase

S

1.00

Personal mediu sanitar

300

asist, med.pr

Igiena

PL

1.00

Personal auxiliar

301

agent DDD

G

1.00

STERILIZARE

302 lasist.med.pr.

Igiena

PL

1.00

I

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

303

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

304

asist, med. pr.

Medicală

PL

2.00

SERVICIUL EVALUARE SI STATISTICĂ MEDICALĂcTi Ă>

305

economist -sef serviciu

S

1,0f©

306

asist.med.

Medicală

PL

1,00â?/

iu p

307

statistician medical

M

1,00^

' MO /

308

statistician medical

M

1,00.

309

registrator med.pr.

M

1,00

310

registrator med.pr.

M

1,00

311

registrator med.pr.

M

1,00

ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Birou managementul calitatii serviciilor medicale

312

Sef Birou

S

1,00

313

medic spec.

S

1,00

314

economist IA

s

1,00

315

referent de specialitate I

s

1,00

Dietetica

316 lasist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

l

Culte

|   317   | preot definitiv                             |                         | S |      1,00

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

Cabinet Medicină Internă Personal mediu sanitar

318

lasist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Reumatologie

Personal mediu sanitar

319

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

320

medic specialist

O.R.L.

I s

1,00

r

Personal mediu sanitar

321

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

I

Cabinet Oftalmologie

Persona

medical superior

322

medic primar

Oftalmologie

I Ș

|1,00

Persona

mediu sanitar

323

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Chirurgie generală

Personal sanitar superior

324

medic primar

Chirurgie

S

1,00

325

medic specialist

Chirurgie

S

1,00

Personal mediu sanitar

326

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

327

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Recuperare , medicină fizică și balneologie

Personal mediu sanitar

328

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Obstetrică-ginecologie

Personal medical superior

329

medic primar

Obstetr.ginec.

S

1,00

330

medic specialist

Obstetr.ginec.

s

1,00

Personal mediu sanitar

331

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Hematologie

Personal mediu sanitar

332

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Dermato-venerologie

Personal medical superior

333

medic specialist

Dermatologie

s

1.0Q 4

Personal mediu sanitar

. - ...V         X

334

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00^'

Cabinet Endocrinologie Personal medical superior

f©/

ar

335

medic specialist

Endocrine

S

t,eo

A'

336

medic specialist

Endocrine

D

\ț» s>

Personal mediu sanitar

CPR^ \

337

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

s l

338

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet

Psihiatrie

Personal medical superior

339

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

340

medic specialist

Psihiatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

341

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

342

asist, med.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Neurologie

Personal medical superior

343

medic specialist

Neurologie

S

1,00

344

medic primar

Neurologie

s

1,00

Personal mediu sanitar

345

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Cardiologie

Personal medical superior

346

medic specialist

Cardiologie

D

1,00

Personal mediu sanitar

347

asist.med.pr.

Medicală

PL |

1,00

Cabinet Pediatrie

Personal medical superior

348

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

349

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

350

asist, med.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Radioterapie Personal mediu sanitar

|   351

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

352

îngrijitoare

M

1,00

353

îngrijitoare

M

1,00

354

îngrijitoare

M

1,00

355

îngrijitoare

M

1,00

356

îngrijitoare

G

1,00

357

îngrijitoare

G

1,00

358

îngrijitoare

G

1,00

APARAT FUNCȚIONAL PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

s

1,00

M

1,00

M

1,00


Comp. F

kUNOS

359

economist IA

S

1,00

360

economist IA

S

1,00

Compari

timentul Financiar -Contabilitate

361

economist IA

s

1,00

362

economist IA

s

1,00

363

economist IA

s

1,00

364

economist IA

s

1,00

365

economist IA

s

1,00

Biroul A

 • 366

 • 367

 • 368

jrovizionare , Ad-tiv , Transport

inginer IA - șef birou Aprovizionare secretar dactilograf I______________

arhivar

369

magaziner

M

1,00

~ ț ..

370

magaziner

M

1.0Q>

, S- * -A   <»

Comp.Achizitii publice, contractare

z .           >

371

subinginer I

SSD

i'*-> S*

Juridic372 consilier juridic IA

I

I ș I

1,W IWt3

Compartiment securitatea muncii,

PSI, protecție civilă și situații de urgentă

373 referent IA

M

1,00   )'PK\ \

Compartiment informatică

374 economist I

L

I s|

1,00


MUNCITORI

375

muncitor II

Tâmplar

Sc. prf.

1,00

376

muncitor III

Zugrav

Sc. prf.

1,00

377

muncitor I

Instalator

Sc. prf.

1,00

378

muncitor I

Electrician

Sc. prf.

1,00

379

muncitor IV

Electrician

M

1,00

380

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1,00

Posturi

Fixe ( centr. termice cu până la 10 cazane ) - 3 CT sediu spital x 3 ture ;

381

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

382

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

383

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

384

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

385

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1,00

Centrala telefonică

386

muncitor III

Telefonistă

M

1,00

I

Compar

timent transport

387

muncitor I

cond.auto

Sc.prof.

1,00

388

muncitor I

cond.auto

M

1,00

389

muncitor I

cond.auto

M

1,00

390

muncitor II

cond.auto

M

1,00

Pregătirea hranei în blocurile alimentare ( c

eservește până la 7

00 paturi)

391

muncitor II

Bucătar

Sc. prf.

1,00

392

muncitor III

Bucătar

Sc. prf.

1,00

393

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

394

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1,00

395

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

396

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1,00

397

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1,00

398

muncitnecalificat I - bucătărie

M

1,00

399

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

400

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

401

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

Compari

timent ad-tiv, pază

402

portar

G

1,00

403

portar

G

1,00

404

portar

G

1,00

405

portar

G

1,00

406

portar

G

1,00

407

portar

G

1,00

Alti muncitori necuprinsi in formații de lucri

1

408

muncitor III

lenjereasa

G

1,00

409

muncitor III

achizitor

M

1,00

410

îngrijit, curățenie

M

1,00

411

îngrijit, curățenie curte

G

1,00

Spălătorie

412

spălătoreasă

G

1,00

413

spălătoreasă

G

1,00

414

spălătoreasă

G

1,00

415

spălătoreasă

G

1,00

416

spălătoreasă

G

1,00

Medici r

ezidenti

i & *

417

medic rezident

s

w

418

medic rezident

s

1,00^

Zi

419

medic rezident

s

W/

420

medic rezident

s

1|00

TOTAL

420,«Q,

Jy / '"F fi

■ - - a


TOTAL POSTURI = 420 , din care funcții de conducere = 13

MANAGER,

Ec. lordanescu Maria- MihaelaSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

STR. ANA IPATESCU NR. 59


NORMATIVE DE PERSONAL PENTRU ASISTENTA SPITALICEASCA

A.MEDICI SI PERSONAL SANITAR MEDIU

Nr. Crt.

Tipul de activitate medicala

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitar mediu si asistenți medicali cu studii superioare

1

ASISTENTA LA PATURI

număr paturi/post

5-15

8-12 (pe tura)

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Secția Medicina Interna (50 paturi)

5

5

22

20

Compartimentul Hematologie (20 paturi)

2

2

9

8

Compartimentul Cardiologie (10 paturi)

1

1

5

4

Secția Reumatologie (35 paturi)

3

3

16

14

Secția Recuperare (50 paturi)

5

4

23

16

Secția Oncologie (60 paturi)

6

4

28

25

Compartimentul Radioterapie (17 paturi

2

2

8

7

Compartiment Chirurgie (20 paturi) - in curs de amenajare

2

0

8

0

Compartiment Anestezie și Terapie Intensiva (5 paturi) - in curs de amenajare CF. O.M.S. 1500/2009

3

0

2

0

TOTAL 1

29

21

121

94

2

POSTURI FIXE GENERALE - spitale pana la 400 paturi

număr

paturi/post

15-30

9 - 22 (pe tura)

Alt personal superior

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Laborator Radiologie

3

2

7

7

0

0

Laborator Analize Medicale

3

2

2

1

0

0

Laborator Explorări Funcționale

0

0

5

4

0

0

Laborator Radioterapie

3

2

8

6

0

0

Sterilizare

0

0

2

1

0

0

Unitatea de transfuzii

0

0

2

2

0

0

Dietetica

0

0

2

1

0

0

Statistica

0

0

8

6

1

1

Informații - Fișier

0

0

0

0

0

0

TOTAL 2

9

6

36

28

1

1

3

Laborator anatomie patologica

număr paturi/post

100-200

50-100

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

1

2

2

4

AparatursTdelaboralor ne mana performanta : tomograf, angiograf, PET, RMN

număr posturi/ aparat

1/aparat

1/aparat

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

0

1

1

TOTAL GENERAL A

40

28

160

125

Nr. Crt.

Tipul de activitate medicala

Criteriu de normare

Alt personal superior

Personal sanitar r.

jr * *   ----

mediu si'ftsistenti medicali.-^,stucțH superiopre/^g;

1

Chimist, biolog, biochimist,farmacist

număr paturi/post

40-50

NORMAT

APROBAT

NORMAT

■ APROBAT

6

5

11

'<10' E

2

Psiholog, sociolog, logoped (asistenta la paturi)

număr posturi/unitate

1

1

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

1

1

0

3

Profesori de cultura fizica medicala; fiziokinetoterapeuti;kinetoterapeut

număr posturi/sala kinetoterapie

1/tura

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

4

3

0

0

4

Fizician

număr posturi/unitate de lucru

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

1

0

0

5

Farmacist (farmacie cu circuit inchis)

număr paturi/post

110-170

40-60

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

2

2

5

5

TOTAL GENERAL B

14

12

17

15

C. PERSONAL AUXILIAR SANITAR

Nr. Crt.

Tipul de activitate medicala

Criteriu de normare

Personal auxiliar

I

INFIRMIERE

a) asistenta la paturi

număr paturi/post

20 - 25 (pe tura)

NORMAT

APROBAT

52

43

II

SPĂLĂTORESE

KG lenjerie lunar/post

600 - 800

NORMAT

APROBAT

5

5

III

ÎNGRIJITOARE

a) pentru curățenie

număr mp/post

250 - 300

NORMAT

APROBAT

73

51

b) farmacie

număr

posturi/farmacie

1

NORMAT

APROBAT

1

1

TOTAL III

74

52

IV

BRANCARDIERI

număr paturi/post

40 - 60 (pe tura)

NORMAT

APROBAT

15

0

TOTAL GENERAL C

146

100

Anexa 6 - Ordinul nr. 1224/2010


NORMATIVE DE PERSONAL

pentru asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu


I. AMBULATORII DE SPECIALITATE

Nr. Crt.

Asistenta medicala de specialitate un ambulatoriu

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitar mediu si asistenți medicali cu studii superioare

1

CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE

număr de posturi/ cabinet

1 post/cabinet/tura

1 post/cabinet/tura

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Cabinet medicina interna

2

0

2

1

Cabinet reumatologie

2

0

2

1

Cabinet ORL

2

1

2

1

Cabinet oftalmologie

2

1

2

1

Cabinet chirurgie generala

2

2

2

2

Cabinet recuperare, medicina fizica, si balneologie

2

0

2

1

Cabinet obstetrica - ginecologie

2

2

2

1

Cabinet hematologie

2

0

2

1

Cabinet dermatovenerologie

2

1

2

1

Cabinet endocrinologie

2

2

2

2

Cabinet psihiatrie

2

2

2

2

Cabinet neurologie

2

2

2

1

Cabinet pediatrie

2

2

2

1

Cabinet oncologie (se lucrează in ture duble)

2

2

4

4

Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

2

2

2

1

Cabinet medicina muncii

2

1

2

1

Cabinet cardiologie

2

1

2

1

Cabinet radioterapie

2

0

2

1

TOTAL 1

36

21

38

24

2

LABORATOARE

număr de posturi/ laborator/tura

Medici

Persona mediu si medicali super

sanitar asistenți cu studii ioare

1 post/laborator/tura

2 posturi/laborator/2 ture

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Laboratorul de Analize Medicale

2

0

4

0

Laboratorul radiologie si imagistica medicala

0

0

4

0

TOTAL 2

2

0

8

0

_

TOTAL GENERAL I

38

21

46

24

II. ALT PERSONAL

Nr. Crt.

Asistenta medicala de specialitate in ambulatoriu

Criteriu de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu si asistenți medicali cu studii superioare

1

Chimist, biolog, biochimist,farmacist

număr de posturi/ laborator

2 posturi

4 posturi

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

2

0

4

0

2

Pentru radiologie si imagistica medicala

număr de posturi/ aparat

-

2 posturi/tura

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

0

0

0

0

TOTAL GENERAL II

2

0

4

0

A.MEDICI SI PERSONAL SANITAR MEDIU

Tipul de activitate medicala sau unitatea sanitara

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitar mediu si asistent!

Proceduri fizio-electro-termo-balneo-terapie

număr proceduri/post

30-50

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

0

0

19

17

B. PERSONAL AUXILIAR SANITAR

Tipul de asistenta medicala

Criteriu de normare

Personal auxiliar

Proceduri fizio-electro-termo-balneo-terapie

număr posturi Z2 posturi personal sanitar mediu

1

NORMAT

APROBAT

13

5


ALTE ACTIVITATI MEDICALE


Anexa 9 - Ordinul nr. 1224/2010

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru personalul tehnic, economic, informatica, administrativ si de deservire

 • 1. PERSONALUL DIN APARATUL FUNCȚIONAL (tehnic,economic,informatica si administrativ)

 • 2. UNITATl INTRE 100 Si 300 PATURI

  Compartiment/Birou/Serviciu

  NORMAT

  APROBAT

  RUNOS

  2

  2

  Financiar - contabilitate

  5

  5

  Aprovizionare, transport,

  2

  2

  Administrativ

  3

  3

  Achiziții publice, contractare

  1

  1

  Compartiment Juridic

  1

  1

  Compartiment securitatea muncii, PSI,protecție civila si situații de urgenta

  1

  1

  Compartiment informatica

  1

  1

  TOTAL I

  16

  16

II. PERSONAL DE DESERVIRE

z o

Pentru toate tipurile de unitati

Criteriu de normare

1

Unitati care funcționează in sistem pavilionar

% din numărul de posturi aprobate

1,5% din nr. de posturi aprobate in statul de funcții (420 posturi)

NORMAT

APROBAT

6

6

NORMATIVE DE PERSONAL                V v

pentru activitatile de intretinere clădiri si instalații de apa, lumina si inca z deservire posturi fixe si preparare a hranei in blocurile alimentare

I. Activitatea de intretinere clădiri, instalații de apa, lumina si incalzire

Meseria

Criteriu de normare

Nr. Posturi

11b paturi conventionale/1 post

NORMAT

APROBAT

Instalator de incalzire centrala si gaze

2

2

Electrician de intretinere si reparații

2

2

Tamplar universal

1

1

Zugrav -vopsitor

1

1

TOTAL 1

6

6

 • II. Activitatea de deservire a posturilor fixe din normativ

  Meseria

  Criteriu de normare

  Nr. Posturi

  NORMAT

  APROBAT

  Fochist la căldări pentru incalzire centr;

  2 posturi de fochisti/tura/centrala

  12

  5

  Telefonist

  1 post/pupitru

  1

  1

  Agent contractări achiziții

  1 post/200 paturi

  1

  1

  Lenjer

  1 post/200 paturi

  1

  1

  intretinere spatii verzi

  (1 muncitor la 10.000 mp)

  1

  1

  Șofer

  1 post/mijloc de transport

  5

  4

  îngrijitoare curățenie

  -

  2

  1

  TOTAL II

  23

  14

 • III. Activitatea de preparare a hranei in blocurile alimentare:

  Meseria

  Criteriu de normare

  Nr. Posturi

  NORMAT

  APROBAT

  Bucatar

  1 post/40 paturi convenționale

  2

  2

  Muncitor necalificat

  9

  9

  TOTAL III

  11

  11

  NORMAREA PERSONALULUI DIN ACTIVITATEA DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE


  Nr. Cr

  Categorii de personal

  Nr. Posturi NORMATE

  Nr. Posturi APROBATE

  MEDIC

  1

  1

  2

  ALT PERSONAL SUPERIOR

  3

  3

  TOTAL

  4

  4Anexa nr. I - Ordinul M.S. nr. 1101/2016

NORMAREA PERSONALULUI DIN ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALENr. Cr

Categorii de personal

Nr. Posturi NORMATE

Nr. Posturi APROBATE

1

MEDICI

2

2

2

PERSONAL SANITAR MEDIU

1

1

3

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

1

1

TOTAL

4

4

^ SPITALUL

2 MUNICIPA. n,' i PLOIEȘTI

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


CENTRALIZATOR PE CATEGORII DE PERSONAL


CATEGORII DE PERSONAL

NUMĂR POSTURI 2018

NORMAT

EXISTENT STAT

FUNCȚII

COMITET DIRECTOR

0

3

Medici ( Exclusiv medici rezidenti/post)

78

48

Alt personal sanitar superior,din care:

16

12

- farmaciști

2

2

- chimisti, biologi, biochimisti, fizician

9

6

- prof.CFM, kinetoterapeuti

4

3

- psihologi

1

1

Personal sanitar mediu, din care:

246

181

Statisticieni, registratori medicali

8

5

Personal auxiliar sanitar, din care:

159

105

- infirmiere

52

43

- ingrijitoare

87

57

- spălătorese

5

5

- brancardieri

15

0

- șoferi autosanitare

0

0

- ambulantieri

0

0

Personal paza

6

6

Personal TESA

16

16

CULTE

0

1

Muncitori, din care:

40

31

- muncitori întreținere,reparații etc.

29

20

- muncitori bloc alimentar

11

11

PERSONAL ÎNCADRAT CONF.OMSP 375/2012( Manag. Calitatii), din care:

4

4

Personal superior medical

1

1

Personal superior (referent, economist)

3

3

PERSONAL ÎNCADRAT CONF.OMSP 1101/2016 ( CPIAAM), din care:

4

4

Personal superior medical

2

2

Personal sanitar mediu

1

1

Personal sanitar auxiliar

1

1

ALT PERSONAL SUPERIOR

1

1

MEDICI REZIDENTI

0

8

TOTAL POSTURI APROBATE

570

420


MANAGER,

Ec. lordanescu Maria - Mihaelaîntocmit,


Compartiment RUNOS


Ec. Mladin Alina- NicoletaROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și normativului de personal ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Având in vedere prevederile art.15, lit. ”b” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă modificarea statelor de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Prin adresa nr. 953/2018 managerul Spitalului Municipal Ploiești - doamna Iordănescu Maria - Mihaela solicită transformarea unor posturi din statul de funcții in scopul promovării titularilor, ca urmare a obținerii unor certificate și transformarea altor posturi in vederea scoaterii lor la concurs.

Astfel, propun modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi vacante după cum urmează:

 • - 1 post vacant de asistent medical generalist PL intr-un post de asistent medical generalist principal PL la Cabinetul Oncologie unde este necesara încadrarea unei persoane cu cunoștințe de specialitate si experiența;

 • - 1 post vacant de asistent medical principal radiologie cu studii medii (M) intr-un post de asistent medical debutant radiologie cu studii postliceale (PL), avand in vedere faptul ca nu mai există aceasta specializare cu studii medii;

 • - 1 post vacant de medic rezident radiologie din cadrul Laboratorului de radiologie intr-un post de medic specialist radiologie in același laborator;

 • - 1 post vacant de profesor CFM din cadrul Laboratorului de recuperare, medicina fizica si balneologie intr-un post de fiziokinetoterapeut in cadrul aceluiași laborator;

 • -  transformarea a doua posturi vacante de asistent medical generalist principal PL din cadrul Secției Medicina Interna in doua posturi de asistent medical generalist debutant PL in aceeași secție, in vederea scoaterii la concurs;

 • -  transformarea unui post vacant de muncitor III (fochist) intr-un post de ingrijitoare de curățenie și mutarea lui in cadrul Compartimentului Hematologie, pentru a optimiza activitatea in doua ture, cu respectarea normativului in vigoare;

 • - transformarea unui post vacant de asistent medical generalis^PL de la

Cabinetul de obstetrica ginecologie intr-un post de asistent medical geAewfet'p^cmal PL și mutarea acestuia in cadrul Compartimentului Hematologie, pchtțu a^qptiiliîza activitatea in doua ture, cu respectarea normativului in vigoare:      }    1   ~'  % |

M e;                îs"42

 • - transformarea postului vacant de farmacist specialisL^ihtiwpvposHde farmacist in vederea scoaterii postului la concurs.

Totodată, avand in vedere prevederile art.31, alin (4) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin care este reglementata promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului contractual, se propune modificarea gradului profesional pentru patru asistenți medicali generalisti, un asistent medical generalist debutant și pentru un medic rezident, conform documentelor anexate.

De asemenea, propun mutarea unui post vacant de ingrijitoare de curățenie din cadrul Laboratorului de Analize Medicale (poziția 237 in statul de funcții) la Spălătoria spitalului și transformarea lui intr-un post de spălătoreasă ca urmare a faptului că in urma analizei activității s-a constatat necesitatea suplimentării numărului de posturi la spălătorie si modificarea corespunzătoare a normativului de personal aprobat.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale, cu incadrarea in numărul total de posturi aprobate și in cheltuielile de personal prevăzute in bugetul aprobat pentru anul 2018.

Având în vedere cele menționate mai sus, propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR

DOBRE ADRIAN FLORIN

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Nr. 1509/ 02.03.2018


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statuh

și normativului de personal ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

In conformitate cu prevederile art. 15, lit. ”b” din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă organigrama si statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu incadrarea in normativele de personal si in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Ținând cont de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, care la art. 6 prevede că numărul de posturi, pe categorii de personal, între limita minimă și maximă, se stabilește de managerul fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri și cheltuieli;

In conformitate cu Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice referitoare la promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului contractual, care prevede la art. 31, alin. (4) că "promovarea personalului plătit din fonduri publice in funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții in care acesta este incadrat intr-unui de nivel imediat superior”, propunem efectuarea următoarelor transformări in statul de funcții:

 • - patru posturi de asistenți medicali generaliști PL in posturi de asistenți medicali principali PL pentru asistenții care au promovat examenul organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din Romania filiala Prahova si au obtinut gradul de principal conform certificatelor anexate;

 • - un post de medic rezident medicina de laborator in post de medic specialist medicina de laborator in cadrul Laboratorului de Analize Medicale, conform certificatului eliberat de Ministerul Sanatatii in urma susținerii examenului de specialitate, anexat;

 • - un post de asistent medical debutant PL intr-un post de asisteri^mefiic^ PL din cadrul Laboratorului Radioterapie al spitalului ca urmare a pron^țwani.^eNcaf^\ titular a examenului susținut după perioada de debut, conform procesuluiverbal anekat->5<

Totodată, solicităm transformarea unor posturi vacante in vederea ă at rT' concurs și modificarea statului de funcții după cum urmeaza :            co^       y


 • - transformarea unui post vacant de asistent medical generalist PL intr-un post de asistent medical generalist principal PL la Cabinetul Oncologie unde este necesara incadrarea unei persoane cu cunoștințe de specialitate si experiența;

- transformarea unui post vacant de asistent medical principal radiologie cu studii medii (M) intr-un post de asistent medical debutant radiologie cu studii postliceale (PL), avand in vedere scoaterea postului la concurs si faptul ca nu mai exista aceasta specializare cu studii medii;

- transformarea unui post vacant de medic rezident radiologie din cadrul Laboratorului de radiologie intr-un post de medic specialist radiologie in același laborator;

 • - transformarea unui post vacant de profesor CFM din cadrul Laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie intr-un post de fiziokinetoterapeut in cadrul aceluiași laborator, in urma pensionării titularului;

 • - transformarea a doua posturi vacante de asistent medical generalist principal PL din cadrul Secției Medicina Interna in doua posturi de asistent medical generalist debutant PL in aceeași secție, in vederea scoaterii la concurs;

 • - transformarea unui post vacant de muncitor III (fochist) intr-un post de ingrijitoare de curățenie și mutarea in cadrul Compartimentului Hematologie, pentru a optimiza activitatea in doua ture, cu respectarea normativului in vigoare;

 • - transformarea unui post vacant de asistent medical generalist PL de la Cabinetul de obstetrica - ginecologie intr-un post de asistent medical generalist principal PL și mutarea acestuia in cadrul Compartimentului Hematologie, pentru a optimiza activitatea in doua ture, cu respectarea normativului in vigoare;

 • - transformarea postului vacant de farmacist specialist intr-un post de farmacist in vederea demarării procedurii de ocupare prin concurs.

De asemenea, din analiza activității desfășurate in cadrul spălătoriei spitalului in ultimii trei ani s-a constatat creșterea cantității de lenjerie colectate pentru spalare și necesitatea suplimentarii cu un post de spălătoreasă, cu modificarea corespunzătoare a normativului de personal aprobat. Suplimentarea acestui post se face prin desființarea unui post vacant de ingrijitoare de curățenie din Laboratorul de analize medicale, cu respectarea normativului stabilit conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, iar numărul de posturi pe categorii de personal maxim normat pentru Spitalul Municipal Ploiești devine 570 de posturi.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu mcadrarea in numărul total de 420 posturi aprobate și in cheltuielile de personăb Șm -b'ugptul previzionat de Spitalul Municipal Ploiești pentru anul 2018.           'x "


Compartiment Juridic,

Cons. jur. Sandu Mihai - Andrei

Compartiment RUNOS,

Ec.Mladin Alina - Nicoleta


Spitalul Municipal

Ec.Iordănescu Maria - Mihaela

( z municipal m ! /] ploiești ‘


ploiești

1 x;


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRA Nr.89/20.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și normativului de personal ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

A

In baza prevederilor art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”.

Potrivit prevederilor art.31 alin.(4) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată: „în situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior”.

A

In conformitate cu prevederile art.6 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal - numărul de posturi, pe categorii de personal, între limita minimă și maximă se stabilește de managerul fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică cu aprobarea autorităților administrației publice locale, pentru spitalele din rețeaua autorităților administrației publice locale, în condițiile legii, și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri și cheltuieli al fiecărei unități sanitare publice.

A

In baza prevederilor art.8 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal: „Un procent de 10% din numărul de posturi stabilit potrivit normativului, pe tipuri de unități sanitare, potrivit cap. I din anexa nr. 9, poate fi redistribuit de managerul unității, pe compartimente funcționale, în funcție de particularitățile existente în organizarea și funcționarea unității sanitare publice”.

Posturile stabilite potrivit normativului, pe tipuri de unități sanitare,^Qanfprm cap. I din anexa nr. 9 sunt:


(1. Personalul din aparatul funcțional (tehnic, economic, informatică și administrativ)

'Total posturi, din care: runos '

Financiar-contabilitate

'Unități între 100 și 300 de paturi


Aprovizionare, transport, administrativ

|Achiziții publice, contractare

'Compartimentul juridic

Compartimentul tehnic

'Compartimentul securitatea muncii, PS1, protecție civilă și situații de ■urgență

ICompartimentul de informatică

Solicitarea managerului Spitalului Municipal Ploiești pentru redistribuirea procentului de 10% din numărul de posturi stabilit potrivit normativului, pe tipuri de unități sanitare, pe compartimente funcționale, în funcție de particularitățile existente în

organizarea și funcționarea unității sanitare publice

I. Personalul din aparatul funcțional (tehnic, economic, informatică și administrativ)

Număr de posturi

iTotal posturi, din care:

16

(RUNOS

2

Financiar-contabilitate

5

Unități între 100 și 300 de paturi              Aprovizionare, transport,

2

'administrativ             '

3

Achiziții publice, contractare

i

'Compartimentul juridic

1

Compartimentul securitatea muncii, PS1, protecție civilă și situații de (urgență

1

(Compartimentul de informatică

1

Conform solicitării Spitalului Municipal Ploiești înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 4589/05.03.2018 se solicită transformarea posturilor ce se regăsesc și în Raportul de Specialitate nr. 1509/02.03.2018 al Spitalului Municipal Ploiești.

De asemenea, din analiza activității desfășurate in cadrul spălătoriei spitalului în anii ultimii trei ani, respectiv 2015 - 2017, prin referatul Biroului Administrativ întreținere nr.730/31.01.2018 s-a constatat creșterea cantității de lenjerie colectate pentru spalare la peste 4000kg lunar în anul 2017, normativul fiind pentru spălătorii pentru lenjeria bolnavilor 600-800 kg lunar/1 post.

Astfel se impune necesitatea înființării unui post de spălătoreasă și desființarea unui post vacant de ingrijitoare de curățenie din Laboratorul de analize medicale, cu respectarea normativului stabilit conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească.

Urmare celor menționate mai sus avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef servțciu Angei<scu^wfa - Daniela

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și normativului de personal ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Prin proiectul de hotărâre se supune spre aprobare numărul de personal stabilit conform normativului în vigoare, respectiv cel aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1778/2006, precum și statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești.

Potrivit art. 6, alin. 1 din Ordinul nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, “Numărul de posturi, pe categorii de personal, între limita minimă și maximă, se stabilește de managerul fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri și cheltuieli”.

Din expunerea de motive rezultă faptul că managerul Spitalului Municipal Ploiești a solicitat prin adresa nr. 953/2018, transformarea unor posturi din statul de funcții în scopul promovării titluarilor ca urmare a obținerii unor certificate, precum și transformarea altor posturi în vederea scoaterii lor la concurs. Astfel, observăm faptul că nu este vorba despre o majorare a numărului de posturi, care se putea face numai cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice, ci despre transformarea posturilor existente.

Conform raportului de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești promovarea concursurilor s-a realizat cu respectarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, precum și cu respectarea dispozițiilor art. 31, alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a persoanlului plătit din fonduri publice referitoare la promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului contractual.

Totodată, din același raport de specialitate rezultă că numărul de posturi pe categorii de personal maxim normat pentru Spitalul Municipal Ploiești devine 570 posturi, modificare ce se efectuează cu încadrarea în numărul total de 420 de posturi aprobate și în cheltuielile de personal din bugetul previzionat pentru anul 2018.

In aceste condiții, rezultă că prevederile ari. 6, alin. 1 ministrului sănătății nr. 1224/2010 sunt respectate, numărul de j’ iîjnd stabilit de managerul unității sanitare cu încadrarea în cheltuielile personal

aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.        art^v

Qnlm O lf+       nlm Q li-f         T arran Ol C/OAb! vw’nnm-vi crî      1    14 v .U V


'             -     -                    - C • *5

36, alin. 2, lit. a) și alin. 3, lit. b) din Legea nr. 215/2001, precum și art. 15, fit‘%) din HG nr. 56/2009, Consiliul Local are competența de a aproba statul de funcții și numărul de personal normat al unei instituții subordonate.

Pentru aceste motive, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și normativului de personal ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești.


DIRECTOR EXECUTIV ANDREEA CRIST/îA


«ffflRțm»’'’1*

ROMÂNIA


CERTIFICAT

3 de grad principal


'V ■

^ȚjDomnul/Doamiîa. /născuta) înșirai,. .1.?Z.1.

îndetul PRAHOVA « juuvț>wi«««•••**«••••*•••••••*»««•*•*•»

a promovat


-examenul DEGRAD PRINCIPAL

7 f ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

IJ«I I ■<■■«>       t M t I f lll< I                  II II MOMI IMIHIHI I MIII

• • * »■ ■ 11 * • * t * • • • t • (• «•'* 1 ijiiiiimiii nj CU UOtS- «>»••■•>*«•••••* »»•«•»»•<»••

jl

11 ha Wtța .

;! ■.■;•• f.-.i.-isys

^'InioțâSlf : ■

I                                      .- -


dsigur^ titularului drepturile ce decurg. din


<*n

^’vvvAiiTi ,-yX' J/\ - Z-X^'ZX ZX ZX ZX ZA ’ZX /X ZX Z\ ZX ZX. .AX7\6k y\ /X Z\ ZX ZX ZX ZX Z\ ZX ZX /Xz /X

ZxXOx’x

1 'fC Av JH'       zAk XV JtK z/v- ztv-,i yJv- zJVs. Z\
)

)

)

)

)

)

)

)

)

) )

) ) )..

) )

)

)

) )

)

)

)

)...

)

)

)■;

)

)■ fi ) y\ )

).


1);|t? completează numărul curent din registrul de evidență a formularelor actelor de studii


,;ir

.                                                                                                                                                                            ■ i                                                                                               ! ■’ :

> •• ; • ‘ ■

’.r .                                                                         ..                                                                                            ‘                                                        ‘

7- ? ?-•- • •

i.       ■- -î <,    ■ .           £

tț          '

ife'W - ’ ■ ■                             /

**• 5 ’.. ■

■ S' /’•

■ ’• X- ‘

afiSrjjflr--

i
CERTIFICAT

de grad principal

născut(ă) în anul ..1?ZZ..., luna L...?.................... ziua .........1?...'

înlocalitatea......................PJrP.IEȘT!.........'............., județul................

de profesie................AȘIȘȚ.^.NȚ MEDICAL .9^.^ț?^.4.ȘT...................a promovat

EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL

în specialitatea ......L.:...;.......ASISTENȚĂ ME^CALĂ GENERALĂ.............

în sesiunea............,...^.9!.^Ș!?1^.?.9.1.Ț .........., cu nota.......................

Prezentul certificat asigură titularului drepturile ce decurg din prevederile legale în vigoare.
y y y y


y y-r.

)

) )

)

>

)..

>

)


româNU qrPiiwlasisten^^ MOAȘELOR și ASISTENȚILOR MEDICALIDINRQÂIÂNIA

Seria A Nr.


06007       .          J i

/j


■E’rERTIFICO ^degi^ptincipal

nă$cut(ă) în anul..1.9Z2..., luna ....ziua.....

în localitatea              MORENI i

denrnfesîe ■    > ASISTENT MEDICAL1/ TEHNICIAN

.apromovatEXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL

.. BAlNEO-FIZIOTERAPie


■                .. •■ ’C .•

înspecialitatea *■«••••••••••*.•»•«■> »jr*> • * • •!•*•*'• •••«« t^Vv'a «7r» « * *              »■».« ».'»• •’

•-în sesiunea........l....EMBRIE.20^17..-.„.^„^cunota...

.....__ Prezentul certificat asigură titularului drepturile ce decurg _ din. J . prevederile legale în vigoare

litasli.betărll: ^^7 # AROMÂNIA

_ 1%. kt ionr t.ți o. X ț^t X HT" X

’ ~  ~ '    <5 'x. Xi xv           x~s. i v r> i. r~x. j ii


DE MEDIC SPECIALIST

Se certifică prin prezentul ca: VENESCU E.L. SORIN

--------MEDIC                 • x - '     -I X X MEDICINĂ DE LABORATOR

- -estec)onfirmat(a)specialist m specialitatea .........j...............—.....-


prin Ordinul Ministrului Sănătății........................nr.

pe baza examenului susținut în sesiunea              ??1.7.

Eliberat la data da;..()301:2018cu numărul 33827 -


...........din...?.?:1.?/.??1.?................ ,

și promovat cu media generală


RrezentuT certîficats-aetiberatînconTormitateccrprevederîîeregale:"


DIRECTOR GEN^Rj

//

MARILENA'CHIVll’!CONSILIER,


.... J.
SPITALUL

--PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel, 0244/523904,

Cod IBAN: RO37TREZ5215041XXX000260


PLOIEȘTI


Nr. 921 /07.02.2018


PROCES -VERBAL
încheiat astazi, 07.02.2018, de comisia de examinare a candidați lor inscrisi la examenul organizat in vederea promovării din funcția de asistent medical debutant in funcția de asistent medical.


Comisia de examinare, constituita prin Decizia nr. 6/05.02.2018, a verificat dosarele de înscriere si a constatat ca sunt întrunite condițiile impuse pentru participarea la examenul de promovare.

Examenul s-a desfasurat in conformitate cu prevederile II.G. nr. 286/31.03.2011, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual: din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ale H.G. nr. 497/23.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a concursului si examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante,precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

De asemenea, au fost respectate prevederile OMS 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angaj area si promovarea in funcții, grade și trepte profesionale a pesonalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare.

Examenul a constat intr-o proba scrisa, iar in urma rezultatului obtinut comisia a aprobat promovarea in treapta profesionala superioara a candidatului, după cum urmeaza:


Nr. Crt.

Nume si prenume candidat

Funcția din care candidează

Funcția in care promovează

1

MUSAT IULIAN A

Asistent medical generalist debutant PL

Asistent medical generalist PL


PREȘEDINTE COMISIE EXAMINARE, Medic primar radioterapie, Dr. Crivat Maria - Manuela


.. Medic primar ra / .terapie

. Medic specialistpncc/i /e medicală Competența îngrZir^ghtiv®

Cod- 608507 /

Secretar comisie, Compartiment RUNOS ’ Ec. Mladin Alina -Nicoleta

SHTALUL

PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244523904 , Tel / Fax 0244®

Cod fiscal 2844227, Cont RO37TREZ5215041XXX000260 Trezoreria PloWiIn atentia Doamnei

Ec. Iown'efecuwlaria Mihaela

" ’ W CALUL ''Prin prezenta va aduc la cunoștința, in tabelul de mai jos, cantitatea de rufe spalate lunar in perioada ianuarie 2015 - decembrie 2017 la Spalatoria Spitalului Municipal Ploiești. In organigrama compartimentului Administrativ sunt alocate 4 persoane, Spălătoriei, dintre care o persoana se afla in concediu medical din 06.06.2017.

Nr. crt

LUNA

CANTITATE RUFE SPALATE KG 2015

r CANTITATE RUFE

SPALATE KG 2016

CANTITATE

RUFE SPALATE KG 2017

1

Ianuarie

3364

3880

4260

2

Februarie

3000

3770

4244

3

Martie

3330

3530

4000

4

Aprilie

3130

3970

5028

5

Mai

3133

3980

4818

6

Iunie

3145

4170

4217

7

Iulie

3110

4123

4544

8

August

3104

4110

4695

9

Septembrie

3077

4000

4436

10

Octombrie

3175

3900

4465

11

Noiembrie

3160

4108

4281

12

Decembrie

3265

4400

4480

MEDIE LUNARA RUFE SPALATE:   3166,08         3995,08          4455,66

MEDIE LUNARA RUFE SPALATE/PERSOANA: 791,52 kg (anul 2015), 998,77 kg (anul 2016), 1273,04 kg (anul 2017).

Având in vedere situația prezentata mai sus si faptul ca, in conformitate cu legislația in vigoare, normativul prevede o cantitate de 600-800 kg lenjerie lunar/post, va rog sa binevoiți a aproba suplimentarea cu un post de spalatoreasa, întrucât personalul existent nu este suficient.

Sef Birou Administrativ - Aprovizionare, Mateescu Veronica Angi A

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Str. Ana Ipatescu nr. 59, Ploiești


SPITALUL MUNICIPAL


CĂTRE,


K^lcmiTpTWTA MUNICIPIULUI ploiești

înregistrare

4589


Prin prezenta, revenim la adresa noastra nr. 953/2018 și va rugam sa aprobați următoarele transformări de posturi in statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești:

 • 1. transformarea a patru posturi de asistent medical general ist PL din statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești in posturi de asistent medical generalist principal PL in urma promovării examenului de grad principal conform certificatelor eliberate de Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistenților Medicali din Romania, anexate, (poziția 12 si poziția 22 - Secția Medicina Interna, poziția 280 - Laboratorul de Recuperare, poziția 326 - Cabinetul Chirurgie).

 • 2. transformarea postului de medic rezident Laborator Analize Medicale (poziția 218 in stat) in post de medic specialist medicina de laborator in cadrul aceluiași laborator, conform certificatului de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii, anexat;

 • 3. transformarea unui post de asistent medical debutant PL (poziția 206 in stat) intr-un post de asistent medical PL din cadrul Laboratorului Radioterapie al spitalului ca urmare a promovării de către titular a examenului susținut după perioada de debut, conform procesului verbal nr. 921/07.02.2018 anexat;

 • 4.  transformarea unui post vacant de asistent medical generalist PL (poziția 293) intr-un post de asistent medical generalist principal PL la Cabinetul Oncologie unde este necesara incadrarea unei persoane cu cunoștințe de specialitate si experiența;

 • 5. transformarea unui post vacant de asistent medical principal radiologie cu studii medii (M) (poziția 249 in stat) intr-un post de asistent medical debutant radiologie cu studii postliceale (PL), avand in vedere scoaterea postului la concurs si faptul ca nu mai exista aceasta specializare cu studii medii;

 • 6. transformarea unui post vacant de medic rezident din Laboratorul Radiologie si imagistica medicala (poziția 239 in stat) intr-un post de medic specialist radiologie in cadrul aceluiași laborator in vederea demarării procedurii de ocupare prin concurs;Secției Medicina. Interna ( poziția 20 si poziția 21) in posturi de asHte^iueâlBaMebutant PL in aceeași secție, in vederea demarării procedurii de ocupare prin concurs ;

 • 9. transformarea unui post vacant de asistent medical generalist PL din cadrul Cabinetului de obstetrica si ginecologie intr-un post de asistent medical generalist principal PL și mutarea lui in Compartimentul Hematologie al spitalului pentru a optimiza activitatea in 2 ture, cu respectarea normativului de personal aprobat;

 • 10. transformarea unui post vacant de muncitor III (fochist) din cadrul Biroului Administrativ -Muncitori, intr-un post de ingrijitoare de curățenie și mutarea lui in Compartimentul Hematologie al spitalului pentru a optimiza activitatea in 2 ture, cu respectarea normativului de personal aprobat;

 • 11. transformarea unui post vacant de ingrijitoare de curățenie din cadrul Laboratorului de Analize Medicale (poziția 237 in statul de funcții) intr-un post dc spalatoreasa si mutarea acestuia la Spalatoria spitalului ca urmare a faptului ca in urma analizei activitatii s-a constatat necesitatea suplimentarii numărului de posturi la spălătorie si modificarea corepunzatoare a normativului de personal aprobat;

 • 12. transformarea postului vacant de farmacist specialist intr-un post de farmacist pentru a fi publicat la concurs, deoarece la concursurile organizate anterior nu s-au prezentat candidați care sa Îndeplinească condițiile de participare.

Cu deosebita considerație,

MANAGER,

Ec, lordanescu Maria Mihaela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și normativului de personal ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local


Data:SECRETAR, GheorgheAndrei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA^DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE".^^'

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și normativului de personal ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești
SECRETAR, Gheoitehe Andrei
Data: