Hotărârea nr. 78/2018

Hotãrârea nr. 78 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 78 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

’ *

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a ViceprimaruJui municipiului Ploiești dl Ganca Cristian Mihai și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 3226/05.03.2018, prin care se propune transformarea gradului profesional din debutant în asistent a funcției publice de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu;

având în vedere rapoartele de specialitate nr. 84/19.03.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 20/21.03.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.03.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 22.03.2018;

în conformitate cu prevederile art. 61, alin.(l), lit.”a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, care reglementează numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent;

în temeiul art.36, alin.(2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, începând cu data de 10.03.2018.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare începând cu data de 10.03.2018.

Art. 3 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.251/28.07.2017 se modifică corespunzător.

Art. 4 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018

Contrasemnează:

SECRETAR, r Laurențih DITt1


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Nicukie BOTEZ

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEIa proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

A

In conformitate cu prevederile art.61, alin.(l), lit.”a” din Legea nr.188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, la terminarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent.

Astfel, propun transformarea gradului profesional al postului de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, din debutant în asistent pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu, cu completarea fișei de post cu noi atribuții, corespunzătoare nivelului funcției publice.

Având în vedere aceste considerente, propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR,

GANEA CRISTIAN MIHAI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


. 3 226/05.03.2018                                                                  A


NR. 3226/05.03.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

9

A.

In conformitate cu prevederile art.61, alin.(l), lit.”a” din Legea nr. 188/1999, privind '■.atutul Funcționarilor Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, la terminarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent.

Deoarece perioada de stagiu este de 12 luni pentru funcționarii publici din clasa I, iar raportul de stagiu a fost întocmit la data de 28.02.2018, propunem transformarea gradului profesional al postului de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, din debutant în asistent pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu, începând cu data de 10.03.2018.

Odată cu transformarea gradului profesional din debutant în asistent se completează fișa de post cu noi atribuții, corespunzătoare nivelului funcției publice.

Față de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Directo

DINU


General,

ON DAN

RAPORTUL DE STAGIU al funcționarului public debutant

Numele si prenumele funcționarului public debutant CATRINESCU GEORGIANA

Funcția publica (debutant) Consilier                                                        -

Perioada de stagiu: de la 01.03.2017.1a 28.02.2018.

Atribuțiile de serviciu(conform fisei postului):

 • 1. Urmărește derularea operațiunilor privind incasarile si plățile prin contul current;

 • 2. Urmărește zilnic extrasele de cont verificând decontarea corecta a ordinelor de plata privind plata furnizorilor si a drepturilor salariale pentru clasificatia economica “căminul de batrani”;

 • 3. Urmărește incasarile in cont astfel incat la orice moment sa se poata explicita soldul;

 • 4. întocmește notele contabile zilnice, pentru toate operațiunile de incasari si plăti;

 • 5. întocmește si verifica lunar fisele de execuție bugetara pentru clasificatia funcționala “cămin de batrani”;

 • 6. Verifica propunerile si angajamentele bugetare intocmite de persoanele desemnate din cadrul celorlalte servicii cu care colaborează, procedând la intocmirea ordonatorilor de plata aferente documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv propriu;

 • 7. Are obligația sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Organizare si Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

 • 8. Are obligația sa respecte normele de protecție a muncii si normele privind prevenirea si stingerea incendiilor;

 • 9. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea celor de mai sus;

 • 10. Participa alaturi de șeful de serviciu si de ceilalți colegi la intocmirea situațiilor financiare centralizate trimestriale si anuale, respectiv darea de seama financiar contabila;

 • 11. întocmește corespondenta pentru solicitările primite legate de atribuțiile proprii;

 • 12. Verifica soldurile conturilor de care răspunde, in balanța intocmita lunar urmărind corelarea conturilor propirii cu celelalte;

 • 13. Operează zilnic in fisele de cont;

 • 14. Actualizează lunar component de sold a fiecărui cont a cărui evidenta o tine;

 • 15. Verifica lunar operațiunile si soldurile următoarelor conturi:

-770.00.00.02.A.68 - Finanțare de la buget __ ____ ___ ____ ____

Activitățile desfășurate efectiv:

 • 1. Am urmărit derularea operațiunilor privind incasarile si plățile prin contul current;

 • 2. Am urmărit zilnic extrasele de cont verificând decontarea corecta a ordinelor de plata privind plata furnizorilor si a drepturilor salariale pentru clasificatia economica “căminul de batrani”;

 • 3. Am urmărit incasarile in cont astfel incat la orice moment sa se poata explicita soldul;

 • 4. Am intocmit notele contabile zilnice, pentru toate operațiunile de incasari si plăti;

 • 5. Am intocmit si verificat lunar fisele de execuție bugetara pentru clasificatia funcționala “cămin de batrani”;

 • 6. Am verificat propunerile si angajamentele bugetare intocmite de persoanele desemnate din cadrul celorlalte servicii cu care colaboram, procedând la intocmirea ordonatorilor de plata aferente documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv propriu;

 • 7. Am participat alaturi de șeful de serviciu si de ceilalți colegi la intocmirea situațiilor financiare centralizate trimestriale si anuale, respectiv darea de seama financiar contabila;

 • 8. Am intocmit corespondenta pentru solicitările primite legate de atribuțiile proprii;

 • 9. Am verificat soldurile conturilor de care răspund, in balanța intocmita lunar urmărind corelarea conturilor propirii cu celelalte;

 • 10. Am operat zilnic in fisele de cont;

 • 11. Am verificat lunar componenta de sold a fiecărui cont a cărui evidenta o tin;

 • 12. Am verificat lunar operațiunile si soldurile următoarelor conturi: -770.00.00.02.A.68 - Finanțare de la buget

Dificultăți întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu:

Nu este cazul.Activitati din afara istitutiei in care s-a implicat: 1 .M-am deplasat la Trezoreria Ploiești in vederea depunerii ordinelor de plata si a numerarului

Data întocmirii 28.02.2018 Semnătură...          ?>....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE

ȘINr.84/19.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

9                                                                                                                         9

Prin Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 3226/05.03.2018 se propune transformarea gradului profesional al postului de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, din debutant în asistent pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu.

în conformitate cu prevederile art.61, alin.(l), lit.”a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, la terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent.

Urmare celor menționate mai sus, avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Sef serviciu

’            Z

Angeleșcu.Ana - Daniela

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

contencios; / #■" A 7 i;


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

20/22 o$. 20


RAPORT DE SPECIALITATE


o a la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

, *

Prin proiectul de hotărâre se supune spre aprobare transformarea gradului profesional al postului de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, din debutant în asistent pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu.

în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, la terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent.

Potrivit Raportului de stagiu al funcționarului public debutant Catrinescu Georgiana Mariana, perioada de stagiu s-a împlinit la data de 28.02.2018, motiv pentru care devin incidente prevederile legale mai sus menționate.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV ANDREEA CRISTEĂ

fi

îl ” i             1 «2 4

A O i / (W?* I* » i & \

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA 'DO^eS^^"'

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


PREȘEDINTE, Paul Palas

9


Data: 2^ 0 ?> <

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești