Hotărârea nr. 77/2018

Hotãrârea nr. 77 privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI .  .

HOTĂRÂREA NR. 77


privind aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 915/28.02.2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești ca urmare a procesului verbal al ședinței de Consiliu Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești cu nr. 1/27.02.2018;

având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 87/20.03.2018 și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 21/21.03.2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.03.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 22.03.2018;

în baza prevederilor art. 36, alin.(2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(l) și alin. (6) coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.04.2018.

Art. 2 începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 517/20.12.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

„A ȚNCĂ ■

Dată în Ploiești, astăzi 29 martie 2018/<55z'

/* f

i '


'k


PREȘEDINTE Dfc ȘEDINȚĂ,

George Sori


in £iiculae BOTEZ■****""^*"^    \                    "ți

’&■ țContraseânnează: fe) SECRETA" La u ren iirJHȚUTEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTISTAT DE FUNCȚII

Nr crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/,?

Treapta profesional^

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

1

Director general

S

2

2

Director adjunct

S

3

3

Contabil sef

s

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

s

5

1

Actor (teatru)

s

IA

6

2

Actor (teatru)

s

IA

7

3

Actor (teatru)

s

IA

8

4

Actor (teatru)

s

IA

9

5

Actor (teatru)

s

IA

10

6

Actor (teatru)

s

IA

11

7

Actor (teatru)

s

IA

12

8

Actor (teatru)

s

IA

13

9

Actor (teatru)

s

IA

14

10

Actor (teatru)

s

IA

15

11

Actor (teatru)

s

IA

16

12

Actor (teatru)

s

IA

17

13

Actor (teatru)

s

IA

18

14

Actor (teatru)

s

IA

19

15

Actor (teatru)

s

IA

20

16

Actor (teatru)

s

IA

21

17

Actor (teatru)

s

IA

22

18

Actor (teatru)

s

IA

23

19

Actor (teatru)

s

IA

24

20

Actor (teatru)

s

IA

25

21

Actor (teatru)

s

IA

26

22

Actor (teatru)

s

I

27

23

Actor (teatru)

s

I

28

24

Actor (teatru)

s

I

29

25

Actor (teatru)

s

debutant

30

26

Regizor artistic

s

IA

31

27

Regizor tehnic

I

32

28

Regizor tehnic

I

33

29

Sufleur

I

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

34

1

Sef formație muncitori

35

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

36

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

37

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

38

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

39

5

Muncitor calificat (cortinier instalații stângi)

I

40

6

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORMAȚIE RECUZITERI


Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

41

1

Recuziter

ir ©Z

42

2

Recuziter

i

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

Al r

43

1

Muncitor calificat (costumiera)

1 *

44

2

Muncitor calificat (costumiera)

1 '■>

45

3

Peruchier

M

1

SECȚIA REVISTA

46

1

Sef secție

S

47

1

Scenograf

S

IA

48

2

Dirijor

S

IA

49

3

Coregraf

S

IA

50

4

Actor (teatru)

S

IA

51

5

Actor (teatru)

s

IA

52

6

Actor (teatru)

s

IA

53

7

Actor (teatru)

s

IA

54

8

Actor (teatru)

s

IA

55

9

Actor (teatru)

s

1

56

10

Actor (teatru)

s

1

57

11

Artist instrumentist

s

IA

58

12

Artist instrumentist

s

1

59

13

Artist instrumentist

s

1

60

14

Solist balet

s

1

61

15

Solist balet

s

1

62

16

Solist vocal

s

1

63

17

Solist vocal

s

1

64

18

Solist vocal

s

1

65

19

Solist vocal

s

1

66

20

Instrumentist

1

67

21

Instrumentist

1

68

22

Instrumentist

1

69

23

Instrumentist

1

70

24

Balerin

s

1

71

25

Balerin

s

1

72

26

Balerin

s

1

73

27

Balerin

s

1

74

28

Balerin

s

1

75

29

Balerin

s

1

76

30

Balerin

1

77

31

Balerin

1

78

32

Regizor tehnic

1

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

79

1

Sef formație muncitori

80

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

81

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

82

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

83

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

84

5

Recuziter

M

1

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

85

1

Muncitor calificat (costumiera)

1

86

2

Muncitor calificat (costumiera)

1Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ < Treapta profesionala>~

de conducere

de execuție

87

3

Machior

I

SECȚIA PĂPUȘI

w Si P

88

1

Sef secție

S

h

89

1

Scenograf

S

i

90

2

Actor (teatru)

S

i                                     ’

91

3

Actor (teatru)

S

92

4

Actor (teatru)

S

93

5

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

IA

94

6

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

95

7

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

96

8

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

I

97

9

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

II

98

10

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

II

99

11

Actor (mânuitor păpuși)

I

100

12

Artist plastic

S

debutant

101

13

Regizor tehnic

I

102

14

Regizor tehnic

I

TEHNIC PĂPUȘI

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

103

1

Operator sunet

S

IA

104

2

Maestru lumini

I

105

3

Maestru lumini

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR - COSTUME PĂPUȘI

106

1

Sef formație muncitori

107

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

108

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

109

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

110

4

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORM

*TIE e

UTAFORIE - PICTURA

111

1

Sef formație muncitori

112

1

Artist plastic

I

SERV

CIULI

EHNIC LUMINI SUNET DR?

iMA REVISTA

113

1

Sef serviciu

S

114

1

Operator sunet

s

I

115

2

Maestru sunet

I

116

3

Maestru sunet

III

117

4

Maestru lumini

I

118

5

Maestru lumini

I

119

6

Maestru lumini

I

120

7

Maestru lumini

I

SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI RELAȚII PUBLICE

121

1

Sef serviciu

s

122

1

Consultant artistic

s

IA

123

2

Consultant artistic

s

IA

124

3

Consultant artistic

S

IA

125

4

Impresar artistic

S

I

126

5

Impresar artistic

s

I

127

6

Impresar artistic

s

III

128

7

Specialist

s

IA

129

8

Referent

M

IA

SERVICIUL PRODUCȚIE

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ ‘ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

130

1

Sef serviciu

S

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

cf Iv

131

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

132

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

133

3

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

134

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

135

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

136

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

137

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

ATELIER TAPIȚERIE

138

1

Muncitor calificat (tapiter)                                         i

ATELIER TAMPLARIE

139

1

Sef formație muncitori

140

1

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

I

141

2

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

I

142

3

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

I

ATELIER MECANO - ELECTRIC

143

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

144

2

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

145

3

Muncitor calificat (electrician)

I

COMP

ARTIM

ENT JURIDIC - CONTENCII

)S

146

1

Consilier juridic

s

IA

COMF

ARTIM

ENT CABINET DIRECTOR

ÎENERAL

147

1

Referent de specialitate

s

II

COMP

ARTIM

ENT FINANCIAR CONTABI

.ITATE, CASIERIE

148

1

Economist

s

IA

149

2

Economist

s

IA

150

3

Economist

s

IA

151

4

Economist

s

IA

152

5

Economist

s

IA

153

6

Economist

s

IA

154

7

Economist

s

II

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

155

1

Economist

s

IA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

156

1

Economist

s

IA

157

2

Economist

s

IA

158

3

Economist

s

IA

SERVICIUL ÎNTREȚINERE - ADMINISTRATIV

159

1

Sef serviciu

s

160

1

Referent de specialitate

S

III

161

2

Magaziner

M

162

3

Pompier

163

4

Controlor bilete

M;GNr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesionali^ Treapta profesionala'

de conducere

de execuție

164

5

Plasator sala

M;G

/

165

6

Plasator sala

M;G

166

7

Supraveghetor sala

M;G

167

8

Supraveghetor sala

M,G

168

9

Supraveghetor sala

M;G

169

10

Supraveghetor sala

M;G

170

11

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

I

171

12

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

I

172

13

Paznic

173

14

Paznic

174

15

Paznic

175

16

Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

176

1

Șofer (autocar)

I

177

2

Șofer (autoturism)

I

178

3

Șofer

M

I

RESURSE UMANE, STEFANOM EUGENIA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești a fost înființat în anul 1949 prin Decizia Comitetului Provizoriu al Comunei Urbane Ploiești nr. 116/05.08.1949, și este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.21/2007, actualizată - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte.

Pentru o derulare mai bună a activității Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești se solicită transformarea următoarelor posturi:

 • - un post vacant de maestru sunet treapta I studii medii/generale din cadrul Formației

maeștri sunet lumina - secția Păpuși, în operator sunet grad IA studii superioare;

 • - un post vacant de referent de specialitate grad I studii superioare din cadrul

compartimentului Financiar Contabilitate, în economist grad IA studii superioare.

Modificările propuse se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26/16.02.2018.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR

CRISTIAN MIHAI GANEA

TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI


Z

RAPORT DE SPECIALITATE 1J(

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea statulții^le.fu al Teatrului „Tema Caragiu” Ploiești

2 8. FEB. 2018

T&TȘVL TCW țJRAGIU • PLOIEȘTITeatrul „Toma Caragiu” Ploiești a fost înființat în anul 1949 prin Decizia Comitetului Provizoriu al Comunei Urbane Ploiești nr. 116/05.08.1949, și este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.21/2007, actualizată - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, și conform art. 5 alin.(2) din acest act normativ este o instituție de repertoriu.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești face parte din categoria excepții față de prevederile art. III alin. (6) lit. f) din O.U.G nr. 63/2010, actualizată, pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Pentru o derulare mai bună a activității Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești se solicită transformarea următoarelor posturi:

 • - un post vacant de maestru sunet treapta I studii medii/generale din cadrul Formației

maeștri sunet lumina - secția Păpuși, în operator sunet grad IA studii superioare;

 • - un post vacant de referent de specialitate grad I studii superioare din cadrul

compartimentului Financiar Contabilitate, în economist grad IA studii superioare.

Consiliul Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești s-a întrunit în data de 27.02.2018 și a aprobat modificarea statului de funcții al instituției, conform extrasului după procesul verbal nr. 1/27.02.2018, anexat.

Modificările propuse se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26/16.02.2018.

Toma Caragiu” Ploiești: MANAGER, Rus MihaelaCompartiment Resurse IJmahP-U* Ștefano


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

///?• 4//^ Z OS-

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

în baza prevederilor art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”.

Prin proiectul de hotărâre se supune spre aprobare transformarea a două posturi vacante, modificarea statului de funcții fiind votată potrivit extrasului din Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Consiliului Administrativ din data de 27.02.2018. Concomitent cu transformarea posturilor se întocmește fișa postului cu atribuții corespunzătoare nivelului funcțiilor aprobate.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI              0 z

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV Nr.87/20.03.2018


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești

în baza prevederilor art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”.

Prin Raportul de specialitate al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești nr.915/28.02.2018 se solicită transformarea următoarelor două posturi vacante:

 • - din post de maestru sunet treapta I studii medii/generale în post de operator sunet grad IA studii superioare din cadrul Formației maeștri sunet lumină - secția Păpuși;

 • - din post de referent de specialitate grad I studii superioare în post de economist grad IA studii superioare din cadrul compartimentului Financiar Contabilitate.

Concomitent cu transformarea posturilor se întocmește fișa postului cu atribuții corespunzătoare nivelului funcțiilor aprobate.

Urmare celor menționate mai sus, avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef serviciu

Angelfscu Ana - Daniela

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEST


Str. Toma Caragiu nr. 13, Ploiești

Tei.: 0 244 546 431 Fax: 0 244 594 807

EXTRAS

Din Procesul verbal nr. 1 al ședinței de Consiliu Administrativ din data de 27 februarie 2018, ora 10,00

Consiliul Administrativ al Teatrului Toma Caragiu Ploiești constituit în baza Deciziei nr. 403/2017,

în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești aprobat prin HCL nr. 134/23.04.2015;

s-a întrunit astăzi, 27 februarie 2018 - ora 10, având pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Administrativ, următoarele puncte:

1 .Transformări posturi;

 • 2. Reținerea garanției gestionare;

 • 3. Prelungiri contracte individuale de munca;

 • 4. Alte discuții si propuneri.

1. Transformări posturi

Directorul general al Teatrului, doamna Rus Mihaela propune următoarele transformări de posturi:

 • - postul vacant de maestru sunet treapta I cu studii medii/generale Formația maeștri sunet lumina

din cadrul secției Păpuși sa fie transformat in post de operator sunet grad IA studii superioare;

 • - postul vacant de referent de specialitate grad I comp. Financiar Contabilitate in post de economist

grad IA.

Transformările celor doua posturi se fac prin modificarea statului de funcții.

Membrii consiliului administrativ au fost de acord si au votat in unanimitate propunerea de transformare a celor doua posturi si de modificare a statului de funcții.


PREȘEDINTE CONSILIUL ADMINISTRATIV,

Rus Mihaela

MEMBRII CONSILIULUI ADMINISTRATIV,
SECRETAR CONSILIUL ADMINISTRATIV,

Eugenia Ștefanov

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului„Toma Caragiu”Ploiești

/* >-    ' *' 4X,

/ Sf

Q-^i               j *

CM -/ /.C J

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILORȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești