Hotărârea nr. 76/2018

Hotãrârea nr. 76 privind transformarea a doua funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 76 privind transformarea a doua funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 27223/6.03.2018 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, precum si Rapoartele de Specialitate nr. 91/22.03.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 22/23.03.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.03.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții, si reclamații din data de 22.03.2018;

în baza prevederilor art.107, alin. 2, lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care stipulează : „ (2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a înștiința, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în oricare dintre următoarele situații:

b) transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate.”;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant, începând cu data de 01.04.2018.

Art. 2 Aprobă transformarea postului de funcție publică de referent, clasa III, grad profesional superior în funcția publica de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Stabilire Impozite și Taxe Persoane Fizice - Vest, începând cu data de 01.04.2018.

A

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 246/28.07.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 446/28.11.2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 5/30.01.2018, se modifică potrivit prezentei.

Art. 4 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 martie         ' *


țptrasemneaz; PREȘED NTE DE ȘEDINȚĂ I           SECRETAR,

George Sorii^Nicuiae BOTEZ                 ăurențiuftDIȚ

George S< »rin Nichlae BOTEZROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

EXPUNERE DE MOTIVEMUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR

la proiectul de hotărâre privind transformarea a doua funcții publice dC execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin.( 3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Având în vedere vacantarea unui post de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice - Vest si a unui post de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, precum și necesitatea asigurării continuității activității instituției, se impune transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant si transformarea postului de funcție publica de referent, clasa III, grad profesional superior în funcția publica de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice - Vest.

Prevederile art. 107 alin. 2 lit.b) din Legea nr.l88/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care stipulează : „ (2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a înștiința, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în oricare dintre următoarele situații:

b) transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate.”

în încercarea de a stimula accesul tinerilor la locuri de muncă și întrucât condițiile de vechime in specialitatea studiilor stabilite de lege la ocuparea funcției publice generează dificultăți in concursul de recrutare, propun transformarea unor posturi, existente vacante, după cum urmează:

  • - transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Biroului Evidență Auto, în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant, începând cu data de 01.04.2018;

  • - transformarea gradului profesional din asistent în debutant al unui post vacant de funcție publică de consilier, clasa I, din cadrul din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, începând cu data de 01.04.2018.

Având în vedere aceste considerente, propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,

DOBRE ADRIAN FLO

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Nr. 27223/06.03.2018


f &

R APORT DE SPECIALITATE _ Z


o 7

A '"<(       fj

________ _______________________ /-

la proiectul de hotărâre privind transformarea a doua funcții publice d^exccuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Plcție^ti^/

Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin.( 3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Având în vedere vacantarea unui post de de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice - Vest si a unui post de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, pentru buna desfășurare a activității Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, solicităm următoarele:

  • -  transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant. Motivăm această solicitare avand in vedere numărul mare de litigii existente pe rolul instanțelor de judecată, dar și diversitatea problemelor de natură juridică existente in instituția noastră.

  • -  transformarea postului de funcție publică de referent, clasa III, grad profesional superior în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant , din cadrul Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice - Vest.

Transformările solicitate asigură o mai mare șansă ca funcțiile publice vacante să fie ocupate intr-un timp mai scurt și să stimuleze accesul tinerilor la locuri de muncă.

Având în vedere cele expuse, propunem:

  • - transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant începând cu data de 01.04.2018;

  • - transformarea postului de funcție publică de referent, clasa III, grad profesional superior în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant , din cadrul Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice - Vest, începând cu data de 01.04.2018.


Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Director Et^utiv, ArVișeâ'n^imona Elena

\                 Șef Birou,

Bir()ulTflfidWC()ntenci()s, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor Zamfir Cristiana/

A

In baza prevederilor art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”.

Prin Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești nr.27223/06.03.2018 se solicită transformarea următoarelor două posturi vacante:

  • - din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului încasări și Plăți;

  • - din funcția publică de referent, clasa III, grad profesional superior în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice - Vest.

Concomitent cu transformarea posturilor se întocmește fișa postului cu atribuții corespunzătoare nivelului funcțiilor aprobate.

Urmare celor menționate mai sus, avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef serviciu

Angel^scujXna - Daniela

JUDEȚUL PRAHOVA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Jj/js 03

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind transformarea a doua funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

în baza prevederilor art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”.

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare se propune transformarea a două posturi de execuție vacante din gradul profesional asistent, respectiv superior, în gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.04.2018.

Concomitent cu transformarea posturilor se întocmește fișa postului cu atribuții corespunzătoare nivelului funcțiilor aprobate.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind transformarea a doua funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV ANDREEA CRI STEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


!

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, S TRA TEGII ȘI PROGN

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind transformarea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești


PREȘEDINTE, Paul Palas

»SECRETAR, Gheolțghe Andrei

Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

£ el>

H \ v


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DRERTU^IEpR Șl

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMĂȚN^ J X


RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind transformarea a doua funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale PloieștiPREȘEDINTA, George Sorin Nic


Data:       M