Hotărârea nr. 75/2018

Hotãrârea nr. 75 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 75


privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de specialitate nr. 67/08.03.2018 comun al Direcției Relații Internaționale și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea Ghidului Solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului municipiului Ploiești alocate pentru activitățile nonprofit de interes local pe anul 2018;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 27.03.2018 și al Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia de învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport, din data de 26.03.2018;

In baza prevederilor art. 6 lit (a), art 10, art 15 (1) si art.22 alin. 1 din Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; în temeiul prevederilor art. 36 alin.7, lit. a din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

$

Art. 1 Aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit de interes local pe anul 2018 conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2 Aprobă Metodologia Generală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale municipiului Ploiești, alocate pentru activități nonprofit de interes local potrivit Legii nr. 350/2005 pentru anul 2018 conform Anexei 2 la prezenta Hotărâre.

A

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de finanțare nerambursabilă.

Art. 4 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


Contrasemnează:


SECRETAR,


La u ren ti iii DI


Anexa 1 >

pentru


GHIDUL SOLICITANTULUI     A

privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul localaloc^tev activități nonprofit de interes local

CAPITOLUL I - Dispoziții generale                  

SCOP SI DEFINIȚII

 • 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finanțatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Ploiești.

 • 2. In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare -Municipiul Ploiești;

 • c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila in urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d)  cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finanțarea nerambursabila, conform anexei 6 la regulament;

 • e) contract de finanțare nerambursabila - contract incheiat in condițiile legii, intre municipiul Ploiești, in calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar;

 • f) finanțare nerambursabila - alocație financiara directa din fonduri publice, in vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Ploiești;

 • g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • h) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

 • 3. Solicitantii trebuie sa fie persoane fiizice sau juridice fara scop patrimonial - asociații ori fundații sau culte religioase recunoscute conform legii, din raza municipiului Ploiești.

 • 4. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public inițiate si organizate de către solicitanti, in completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donații si sponsorizări.

DOMENIU DE APLICARE

 • 5. Prevederile prezentului regulament se aplica pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Ploiești.

?•*

 • 6. Prezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de intervenție ișicaz               si de

sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabffiște prin legi speciale.

V1 -A     y , ' 5 o/


 • 7. Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare                   pentru

activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția inWfpuitiiIo>clasificate, cu modificările ulterioare.

 • 8. Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu se acorda finanțări nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului cu excepția cazului in care aceasta reprezintă o componenta indispensabila proiectului si nici pentru cheltuieli care se constituie intr-o forma sau alta in remunerație pentru membrii organizației. Caracterul indispensabil va fi temeinic justificat de către solicitant printr-o anexa separata la proiect, urmând a fi analizat de către comisia de evaluare .

 • 9. Domeniile pentru care se aplica prezentul ghid conform Anexelor, sunt:

 • a) Social;

 • b) Educațional;

 • c) Drepturile Omului;

 • d) Sport;

 • e) Cultura - Culte ;

 • f) Sanatate;

 • g) Protecția Mediului;

PRINCIPII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILA

 • 10. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt:

 • a) libera concurenta, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in condițiile legii, beneficiar;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificațiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • c) transparenta, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare in decursul unui an;

 • f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finanțare;

 • g) cofinantarea, in sensul ca finanțările nerambursabile trebuie insotite de o contribuție de minimum 10% din valoarea totala a finanțării din partea beneficiarului;

 • h) anualitatea, in sensul derulării intregii proceduri de finanțare in cadrul anului calendaristic in care s-a acordat finanțarea nerambursabila din bugetul local.

 • 11. Finanțarea se acorda pentru acoperirea parțiala a unui program ori proiect in baza unui contract încheiat intre parti, si a anexelor A - cerere de finanțare si B - buget.

  ■ a.

  A

  A

  ,, ; A\'-XX ’« YjÂ

  ^ipgura ;J finanțare ■!


 • 12. Pentru același domeniu, un beneficiar nu poate contracta decât 6<

nerambursabila in decursul unui an;                                  VA '

A ?>£        V

 • 13. In cazul in care un beneficiar contractează, in cursul aceluiași an calendafistic<mai mult de o finanțare nerambursabila pentru domenii diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finanțatoare respective.

PREVEDERI BUGETARE

 • 14. Proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare in cadrul limitelor fondului anual aprobat de Consiliul local al municipiului Ploiești, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

 • 15. Bugetul total al proiectului va fi exprimat in lei si va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de finanțare nerambursabila. Orice modificare intre liniile bugetare se face numai cu aprobarea Finanțatorului, cu condiția ca aceste modificări sa nu influențeze bugetul total al proiectului.

 • 16. Solicitantul are obligația de a exprima costurile din propunerea financiara detaliat pe fiecare articol in parte, conform Anexei B, Bugetul Proiectului in lei (RON). Costurile proiectului trebuie sa fie in concordanta cu preturile reale ale costurilor si serviciilor.

INFORMAREA PUBLICA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA

 • 17.  Procedurile de planificare si executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanțările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila, contractele de finanțare nerambursabila semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum si rapoartele de execuție bugetara privind finanțările nerambursabile, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 • 18. Promovarea lansării cererii de proiecte se va realiza in Monitorul Oficial, partea a Vl-a, pe site-ul municipiului Ploiești, prin comunicate de presa si la Serviciul de Relații Publice (Centrul de Informare pentru Cetateni).

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării

 • 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face pe baza selecției publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute in primul capitol.

 • 2. Anual va exista o singura sesiune de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Ploiești. In cazul in care raman sume nealocate

  acestea vor fi trecute in fondul de rezerva bugetara, constituit in bugetul local’ de venituri s.Eohcltuieli al municipiului Ploiești. Excepție pot face proiectele de amploare aparate ip@urs’pl,anului?

  W . -

  e. urinat oarele etape:

  C n


  3. Procedura de selecție de proiecte, organizata de municipiul Ploiești va cu • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) inscrierea candidatilor;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i) incheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila;

 • j) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila.

 • 4. Prezentarea ofertelor se va face într-un plic exterior închis pe care se va scrie următoul text: Municipiul Ploiești - Pentru comisia de evaluare și selecționare a proiectelor cărora le vor fi atribuite contracte de finanțare nerambursabilă din fonduri publice - A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ȘEDINȚA DE EVALUARE (conform anunțului de participare).

In plicul exterior se vor introduce:

 • 1. Scrisoarea de înaintare/interes,

 • 2. Un plic interior ce va cuprinde un exemplar original si o copie a proiectului si a documentelor de calificare. Ambele exemplare ale proiectului (originalul si copia) trebuie sa fie semnate in original pe fiecare pagina și stampilate. De asemenea, ambele exemplare trebuie sa fie numerotate si opisate.

Acest plic interior trebuie sa fie inchis si marcat cu denumirea si adresa solicitantului -candidat, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fara a fi deschise, în cazul în care scrisoarea de interes este declarata întârziata.

 • 5. Documentația va fi întocmită in limba romana.

 • 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.

7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabila.

 • 8. In vederea organizării competiției de selecționare, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la pct. 9 si 10 din prezentul capitol se vor depune in termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare.

 • 9. Documentația solicitantilor persoane juridice va conține actele prevăzute mai jos:

 • a) Cererea de finanțare - conform anexei A;

 • b) Bugetul de venituri si cheltuieli al proiectului si sursele de finanțare - conform anexei B ;

c)


 • d)

 • e)

 • f)

 • g)


h)


i)


j)


k)


1)


Dovada existentei surselor de finanțare proprii sau de cofinantare (minim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului):

 • - Contracte de sponsorizare                                               -■ ‘   ' I

 • - Alte forme de sprijin financiar din partea unor terti                XX

 • - Bugetul de venituri si cheltuieli al solicitantului

 • - Document financiar emis de către o instituție bancara, din care sa rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a solicitantului;

CV-uri ale echipei de proiect - anexa C;

Declarațiile conducătorului organizației solicitante conform anexelor D 01, D 02 si D 03; Bugetul narativ, in care vor fi detaliate si explicate toate categoriile de cheltuieli;

Actul constitutiv, statutul si certificatul dc inregistrare fiscala, actele doveditoare ale sediului organizației solicitante si actele adiționale, după caz;

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la administrația finanțelor publice a municipiului Ploiești; in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior, cu excepția asociațiilor si fundațiilor nou infiintate, care vor menționa aceasta situație in cererea de finanțare;

Documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizații guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul;

Certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la bugetul consolidat al statului sau la bugetul local;

Pentru furnizorii de servicii sociale, dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, licența de funcționare si alte documente care dovedesc dreptul asociației sau fundației de a acorda servicii sociale;

Certificatul de identitate sportiva in cazul programelor sportive;


m) Deviz estimativ de lucrări si autorizație de construcție, pentru proiectele care presupun lucrări de reparații curente, unde legislația in vigoare prevede necesitatea acestuia;

Deviz estimativ de lucrări, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție si autorizație de construcție pentru proiectele care presupun lucrări de investiții;

Avizul Direcției Tehnic-Investitii din cadrul municipiului Ploiești pentru proiectele care presupun lucrări de reparații curente, reparații capitale si investiții;

Alte documente considerate relevante de către aplicant si/sau solicitant.


n)


o)


P)


10. Documentația solicitantilor persoane fizice:

 • a) Cererea de finanțare anexa A;

 • b) Bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului, prezentat conform anexei B;

 • c) CV-ul solicitantului - anexa C;

 • d) Declarațiile solicitantului conform anexelor D 01, D 02 si D 03;

 • e) Bugetul narativ, in care vor fi detaliate si explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • f)  Certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul si partenerii nu au datorii la bugetul consolidat al statului sau la bugetul local;

 • g) Extrasul de cont bancar din care sa rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • h) Copie legalizata după actul de identitate;

 • i)  Deviz estimativ de lucrări si autorizație de construcție, pentru proiectele care presupun lucrări de reparații curente, unde legislația in vigoare prevede necesitatea acestuia;

 • j)  Deviz estimativ de lucrări, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție si


autorizație de construcție pentru proiectele care presupun lucrări de investiții;

 • k) Avizul Direcției Tehnic-Investitii din cadrul municipiului Ploiești pentru' proiectele care presupun lucrări de reparații curente, reparații capitale si investiții;

 • l)  Alte documente considerate relevante de către solicitant;

 • m) Pentru proiectele sportive, persoana fizica va face dovada apartenenței la un club sportiv definit in sensul legii si prezintă carnetul de antrenor/instructor eliberat de federația de specialitate precum si un acord scris al clubului de a desfasura activitatile din proiect.

11. Aceste documente vor fi semnate pe fiecare pagina de către solicitant sau de imputernicit.

CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile

 • 1. Evaluarea proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face in sistem competitiv, potrivit criteriilor de acordare a finanțărilor nerambursabile si a punctajului stabilit, cu respectarea Art. 28 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit si de interes general si in mod corespunzător a cap. IV din Legea 98/19.05.2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

 • 2. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care intrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a) programele si proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedita capacitatea organizatorica si funcționala a beneficiarului finanțării prin:

 • - experiența in domeniul administrării altor programe si proiecte similare;

 • - relevanta metodelor de identificare a beneficiarilor proiectului;

 • - capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la nivelul propus;

 • - experiența de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizații guvernamentale si neguvernamentale din tara si din străinătate, după caz.

 • 3. Evaluarea proiectelor se face in doua etape.

Verificarea documentației si a condițiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:

LISTA DE VERIFICARE

(se va completa de către comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE

Numele solicitantului

Statut leeal

Data infiintari i organizației

Partener

Nume:

Titlul propunerii

ÎNAINTE DE A TRIMITE PROPUNEREA DVS., VA RUGAM VERIFICATț DACA TOATE COMPONENTELE SUNT COMPLETE SI RESEMNA URMĂTOARELE CRITERII:                             4 V 4

7

Vo'*'

DA*

1. Termenul limita de depunere a fost respectat

2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabila, cel pnblibat pentru aceasta licitație                                                           ^0

f

3. Propunerea este redactata si este in limba romana

4. Este inclusa 1 copie alaturi de original

5. Cererea de finanțare si copia acesteia sunt semnate in original de către solicitant sau de împuternicitul acestuia

6. Bugetul este prezentat in formatul solicitat, este exprimat in lei, conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) si este inclus in propunere

7. Durata proiectului nu depășește anul bugetar in curs

8. Valoarea finanțării solicitate se incadreaza in limitele stabilite

9. Declaratile solicitantului au fost completate si semnate conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele DOI, D02, D03)

10. Contribuția solicitantului este de minim 10%

11. Documentele suport cerute sunt atașate (cele enumerate la capitolul II din Ghidul Solicitantului)

12. Solicitantul este eligibil

13. Partenerul (i) este/sunt eligibil(i)

13. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program

14. In Cererea de finanțare solicitantul a descris clar tipurile de activitati si costurile acestor activitati pentru fiecare obiectiv in parte.

 • 4. Toate cererile selecționate in urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare următoarele :

 • ■  Există o nevoie bine definită, în zona țintă, pentru activitatea propusă - maxim 10 puncte.

 • ■  Obiectivele proiectului sunt clare și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului - maxim 10 puncte.

 • ■  Activitățile proiectului sunt clar identificate și detaliate și strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și cu planificarea achizițiilor publice - maxim 15 puncte.

 • ■  Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului - maxim 10 puncte

• Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt suficiente - maxim 10 puncte.

 • ■  Rezultatele proiectului și indicatorii de realizare sunt parțial corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt fezabile - maxim 15 puncte.

 • ■  Sunt identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt eficiente - maxim 10 puncte.

 • ■  Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate și cu devizul general și pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate) și necesare pentru implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau

  neeligibile- maxim 20 puncte.


f r> Ar ț fi

ATENTIE!

Numai proiectele cu un punctaj minim de 65 de puncte vor fi propuse pentru finanțare.

 • 5. Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate in una dintre următoarele situații:

 • a) documentația prezentata este incompleta si nu respecta prevederile pct. 4,5,6,7,8,9 și 10 din capitolul II;

 • b) solicitanții au conturile bancare blocate;

 • c) solicitantii nu au respectat un contract de finanțare anterior (in acest caz le va fi suspendat

dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada dc un an de zile);

 • d) solicitantii au prezentat declarații inexacte la o participare anterioara;

 • e) solicitantii nu si-au indeplinit obligațiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor si contribuțiilor către bugetul stat, bugetul local, precum si bugetul asigurărilor sociale de stat.

CAPITOLUL IV - Organizarea si funcționarea comisiilor de evaluare si selecționare

 • 1.  Evaluarea si selecționarea solicitărilor se va face de către comisia de evaluare si selecționare stabilita în urma verificării eligibilității administrative.

 • 2. Comisia de evaluare si selecționare va fi formata din 5 membrii, reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Ploiești și este numita prin Hotarare a Consiliului Local.

 • 3. Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.

 • 4.  Președintele comisiei va asigura convocarea si prezenta membrilor comisiei, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competenta comisiei.

 • 5.  Comunicările secretarului comisiei vor fi inaintate in scris si pe mail la adresele stabilite de comun acord cu președintele comisiei.

 • 6. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Direcției Relații Internationale, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G.; Secretarul nu are drept de vot.

 • 7. Fiecare membru al comisiei va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut in anexa nr.IV.

 • 8. Comisia hotărăște prin votul majorității membrilor.

 • 9.  Pentru anul 2017 domeniile alese a fi eligibile sunt, conform Anexei 2 la Ghidul solicitantului -social, educațional, drepturile omului, sport, cultura-culte, sanatate si protecția mediului.

CAPITOLUL V - încheierea contractului de finanțare

 • 1. Contractul de finanțare nerambursabila se încheie intre Municipiul Ploiești in calitate de AUTORITATE FINANȚATOARE prin reprezentantul legal al autoritatii executive - PRIMAR si Solicitantul al cărui proiect a fost selecționat, in calitate de BENEFICIAR, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor de către Muncipiul Ploiești acestuia pe site-ul municipiului Ploiești.

  2.


_ Tl T z < © ț^yj y» < 7\, Conform art. 17 din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor njerâ^î^^^fdin fonduri publice alocate pentru activitati nonprofît de interes general autoritata^an^,tdăre)d^tteres general, autoritatea finanțatoare de interes general sau regional are olfiigatia.dc a .transmite spre publicare in Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunț d| ^^refi^opt^a^tului de finanțare nerambursabila, nu mai târziu de 30 de zile de la data incheier^p®tractului*&i comunicării acestuia pe site-ul municipiului Ploiești.                         W 9*^

KodHtractuJui^i


Secretarul Comisiei de evaluare si selecționare a proiectelor se insarcineaza sa transmită spre publicare in Monitorul Oficial al României anunțul de atribuire al contractului de finanțare nerambursabila.

 • 3.  La contract se vor anexa, cererea de finanțare prevăzută in anexa A, bugetul de venituri si cheltuieli al proiectului intocmit conform anexei B si Declarația privind incadrarea in prevederile articolului 12 din legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofît de interes general, prevăzută in anexa D02.

 • 4.  Dispozițiile Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, precum si a modelului cadru de contract de finanțare nerambursabila prevăzut in Ghidul Solicitantului se aplica in mod corespunzător si contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice.

CAPITOLUL VI - Procedura privind derularea contractului de finanțare

 • 1.  Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate in baza unui contract de finanțare nerambursabila numai in măsură in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executării contractului.

 • 2.   Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse in anexa nr. 3 la prezentul regulament.

 • 3. Plățile efectuate de AUTORITATEA FINANȚATOARE către BENEFICIAR se vor efectua in 3 (trei) transe, astfel cum va fi prevăzut in contractul de finanțare nerambursabila.

 • 4. După virarea primei transe, eliberarea unei noi transe se va face numai după ce Beneficiarul a depus un Raport Intermediar (tehnic si financiar) si numai după ce acesta a fost evaluat si aprobat de reprezentanții Autorității Finanțatoare (Direcția Economica; Direcția Tehnic-Investitii; Direcția Gestiune Patrimoniu si Direcția Relații Internaționale - in funcție de obiectivul proiectului) si aprobat de conducătorul autoritatii locale pentru a se putea minimiza posibilele riscuri financiare cu privire la proiectul respectiv.

 • 5. Prima transa nu poate depăși 30% din finanțarea acordata. Ultima transa, de cel mult 25% din valoarea finanțării nerambursabile va fi virata beneficiarului in termen de 30 de zile de la validarea raportului final. Raportul final va fi depus la sediul autoritatii finanțatoare in termen de cel mult 15 de zile de la terminarea activitatii, iar validarea raportului se va face in termen de 30 de zile de la depunere.

 • 6.  Autoritatea finanțatoare isi rezerva dreptul de a face verificări atat in perioada
contractuale, si sa procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat si utilizarea finanțării.

 • 8. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea nr. 98/2016.

 • 9. Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G. este desemnat să întocmească referatul de specialitate prin care se aprobă plata tranșelor si sa aplice stampila cu „Bun de plata” pe facturile înaintate pentru decontare de către beneficiarul finanțării nerambursabile.

CAPITOLUL VIII - Procedura de raportare si control

 • 1. Pe parcursul derulării contractului, solicitantii care au primit finanțare au obligația sa prezinte Consiliului local al municipiului Ploiești următoarele raportări:

 • ■  Raportări intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricărei transe intermediare, in vederea justificării transei anterioare;

 • ■  Raportare finala: depusa in termen de 15 zile de la incheierea activitatii si va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprizand atat finanțarea proprie cat si contribuția Consiliului Local.

Raportările vor fi întocmite in conformitate cu anexa III la regulament si vor fi depuse în doua exemplare atat pe suport de hârtie cat si in format electronic la adresa de e-mail indicată în contract, si vor fi insotite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la registratura Primăriei Ploiești cu adresa de înaintare întocmită conform anexei la regulament.

 • 2. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract nu vor obține decontarea transei finale si vor urma procedurile specifice.

 • 3. Comisia de Evaluare si Selecție va stabili duratele contractelor de finanțare astfel incat sa asigure derularea procedeului de finanțare a contractului si de decontare a ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat finanțarea.

 • 4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate în vederea decontării/rambursarii se vor prezenta copii după următoarele documente:

• Pentru decontarea cheltuielilor administrative si a cheltuielilor ocazionate de achiziționarea de bunuri si servicii: factura fiscala insotita de chitanta/ordin de plata/bon fiscal, cu evidențierea tipurilor de produse;

 • ■  Pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factura fiscala, chitanta/ordin de plata/dispozitie de plata;

 • ■  Pentru decontarea cheltuielilor privind onorariile, consultanta de specialitate, fond de premiere: document justificativ privind existenta obligației de plata, factura fiscala (unde e cazul), chitanta/ordin de plata/stat de plata semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului;


 • ■  Pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte c ieji^prifi^d ument

fiscal care corespunde legislației aflate in vigoare;

 • ■  împuternicitul legal va aplica pe toate documentele, facturile fisțaje loriginale mQwiunea

“Pentru proiectul..............” si va semna.

iS?

■ Copiile după documentele pentru justificarea cheltuielilor efectuate W>^trta inentrunea de “Conform cu originalul” si “Pentru proiectul................” si vor fi semnate de im^SgfetSihîl legal.

Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfășurării acțiunii. Nu se accepta la decont produse considerate din categoria de lux, alcool, cafea.

 • 5. Contractul de finanțare nerambursabila va prevedea, sub sancțiunea nulității, obligația Beneficiarului de a permite pe toata durata contractului, precum si pe o perioada de 5 ani de la incetarea acestuia, accesul neingradit al reprezentanților Autorității Finanțatoare si ale altor organe abilitate de lege (Curtea de Conturi, etc.) de a controla documentele pe baza carora se tine evidenta activitatilor derulate in cadrul contractului.

 • 6. Regimul de gestionare a sumelor finanțate si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenti/comisii de evaluare. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

CAPITOLUL IX - Sancțiuni

 • 1. Dispozițiile art. 224, 226, 227, 228 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, se aplica in mod corespunzător contractelor de finanțare nerambursabila din fondurile publice.

 • 2. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fara a fi necesara intervenția instanței de judecata, in termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care pârtii in culpa i s-a adus la cunoștința ca nu si-a indeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicata in termen de 10 zile de la data constatării neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • 3. In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale din culpa, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile sa returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finanțării altor programe si proiecte de interes public.

 • 4. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarului finanțării, acesta datoreaza dobânzi si penalitati de intarziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

 • 5. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale precum si la interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

CAPITOLUL X - Dispoziții finale


© r "'"Vț'

. .. • \\&

 • 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legătură cu procedura de selecție^sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitantii finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul primirii la registratura Primăriei Ploiești, B-dul Republicii, Nr 2-4. Pentru orice document scris primit trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirma primirea.

 • 2. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale in vigoare.

 • 3. Prevederile regulamentului se vor aplica tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local.

 • 4. Anexele următoare fac parte integranta din prezentul ghid:

Anexe in vederea aplicării'.

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului si sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului/ echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate.

Anexa 3 - Eligibilitatea costurilor

Anexa 4 - Tipurile de activitati eligibile

Anexe privind încheierea si derularea contractului:

Anexa I - Contract de finanțare nerambursabila

Anexa II - Adresa de înaintare raportare

Anexa III - Formular Raport descriptiv intermediar/ final

Anexa IV- Declarația de Imparțialitate a Membrilor Comisiei de Evaluare si Selecție

Anexa V - Cerere Plata

Erata : nr. zile = nr.zile calendaristice

CERERE DE FINANȚARE1A) Aplicantul

1. Solicitant:

Numele complet:

Prescurtarea:

Adresa:

Cod fiscal/(CNP-persoana fizica):

Telefon:

E-mail:

Fax :B). Proiectul

 • 6. Titlul proiectului:

 • 7. Locul desfășurării proiectului (localitate):

 • 8. Durata proiectului:      de la ........... pana la ............

 • 9. Rezumatul proiectului structurat astfel:

 • - scopul proiectului

 • - obiectivele proiectului

 • - grupuri tinta, beneficiari

 • - activitățile principale

 • - rezultatele estimate

 • 10. Justificarea proiectului (max 10 rânduri):

 • 11. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor:

 • 12. Echipa Proiectului

 • 13. Partenerul (-ii) proiectului (daca este cazul):

 • - coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site)

 • - scopurile si obiectivele prevăzute in statut

 • - scurta descriere a activitatilor derulate (max 10 rânduri)

 • 14. Ordinea de prioritate (in cazul in care ati aplicat mai multe proiecte la aceasta runda va rugam sa precizați ordinea importantei lor pentru dumneavoastră, luând in considerare procedura de aplicare, conform Regulamentului).

 • 15. Planul de activitati

Durata proiectului va fi de......luni.


Semestrul

Semestru1

2

Activitatea

Luna

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12’

Me&W 1

Activitatea 1

W « / . Ș?"

Activitatea 2

Etc .


Data:


Semnătură reprezentantului legal

Stampila instituției / organizației


Semnătură coordonatorului de proiect


Anexa B

BUGETUL PROIECTULUI SI SURSELE DE FINANȚARE

1.7DE rALIERE,\ CHELTUIELILOR

Anexa 2 - Bugetul proiectului1   .

Cheltuieli

Unitatea

Nr. de unități

Val unitară (in RON)

Costuri (in RON)

Contribuție PMP

Contribuție proprie

1.Resurse umane

Salarii2

Diurne

Subtotal Resurse umane

2.Transport

Subtotal Deplasări

3. Echipamente si achiziții

Subtotal Echipament si achiziții

4. Consumabile

Subtotal birou local / costuri de operare

5. închirieri

Subtotal costuri inchirieri

6. Alte costuri, servicii3

Subtotal alte costuri, servicii

7. Altele

Subtotal’Altele

B, Subtotal costuri directe eligibile ale Proiectului (1-7)

S). Cheltuieli administrative (maxim 7%'dfh^tptal costuri sțlirecte eliglblâ ale Proiectului)

10,^Total hostiri eligibile

 • 1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului, nu doar contribuția Autorității Finanțatoare. Bugetul este insotit de fundamentarea cheltuielilor.

 • 2. Detaliati cheltuielile de natura salariala pentru fiecare persoana remunerata prin proiect

3.Se va specifica. Sumele globale nu vor fi acceptate.

2. SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Suma

Procent

RON

din total

%

Contribuția financiară a

Solicitantului1

contribuție proprie

donații

sponsorizări

alte surse

Finanțarea nerambursabila solicitata

TOTAL CONTRIBUȚII

TOTAL GENERAL

1 .cofinantarea trebuie sa fie cel puțin 10%

Cifrele se introduc cu 2 zecimale

NOTA BENE : beneficiarul este responsabil pentru corectitudinea informațiilor financiare furnizate in acest tabel.

Anexa C

A / - **

f ‘ Y           r3^1

CURR1CULUM VITAE

Rolul propus in proiect: coordonator proiect

 • 1. Nume:

 • 2. Prenume:

 • 3. Data nașterii:

 • 4. Cetățenie:

 • 5.  Stare civila:

 • 6. Domiciliu:

 • 7.  C.I./B.L: seria.....nr.........

 • 8. CNP.:

 • 9.  Telefon:

 • 10. Studii:

  Instituția

  1 [ De la - pana la ]

  Diploma obtinuta:

11. Limbi străine: Indicați competenta lingvistica pe o scala de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de baza)

Limba

Citit

Vorbit

Scris

 • 11. Membru in asociații profesionale:

 • 12. Alte abilitați:

 • 13. Funcția in prezent:

 • 14. Vechime in instituție:

 • 15. Calificări cheie:

 • 16. Experiența specifica:

 • 17. Experiența profesionala

  Date de la-pana la

  Locația

  Instituția

  Poziția

  Descriere

18. Alte informații relevante:

Reprezintă conflict de interese orice situație care il impiedica pe beneficiar in orice moment sa acționeze in conformitate cu obiectivele autoritatii finanțatoare, precum si situația in care executarea obiectiva si imparțiala a funcțiilor oricărei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana.

Subsemnatul....................., identificat cu CNP................ca

persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizației solicitante in ceea ce privește implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele si prenumele:................

Funcția:.......................

Semnătură si stampila:


privind încadrarea in prevederile art. 12 din legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

CNP


Subsemnatul


identificat cu

,persoana fizica sau persoana cu drept de

reprezentare a organizației solicitante declar pe proprie răspundere ca:

□ nu avem contractata nici o alta finanțare nerambursabila cu municipiul Ploiești, pentru aceeași activitate non-profit, in decursul acestui exercițiu bugetar;

O avem contractata o alta finanțare nerambursabila cu municipiul Ploiești, pentru aceeași activitate non-profit, in decursul acestui exercițiu bugetar, iar nivelul finanțării depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autorității finanțatoare;

O avem contractata o alta finanțare nerambursabila cu municipiul Ploiești, pentru aceeași activitate non-profit, in decursul acestui exercițiu bugetar, dar nivelul finanțării nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finanțatoare respective.

Numele si prenumele:..................................

Funcția: .................

Semnătură si stampila:

Anexa D 03

DECLARAȚIE

Subsemnatul __________________domiciliat in localitatea ______ _____ ____,

str. _______, nr.______, bl_____, ap_____, sectorul/judetul ________ ___,

codul postai____    _____, posesor al actului de identitate seria_____nr._______, codul

numeric personal ___________________ ________ __, in calitate de reprezentant al

asociatiei/fundatiei/organizatiei __        ___ ____ ___ ___ ____

declar pe propria răspundere ca nu ma aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla in nici una dintre următoarele situații:

 • a) in incapacitate de plata;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotarari judecătorești definitive;

 • c) nu am incalcat cu buna stiinta prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economica;

 • e) nu am/are restante către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, mărturie mincinoasa, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals in declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completa si corecta.

Semnătură,

Data

Anexa I

CONTRACTUL - CADRU      $ ^xX^

DE FINANȚARE NERAMBURSABILA PENTRU ACTIVITAJ^iOftă^ftl DE INTERES LOCAL        : 1 \W

m conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr.

Intre:

municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bdul. Republicii nr. 2-4, jud. Prahova cod fiscal.........,

reprezentat prin domnul........- Primar, in calitate de finanțator (denumit in continuare autoritate

contractanta)

si

____      ________ , persoana juridica/fizica cu sediul/domiciliul in___, str.________________________ nr. ______, ap. ____, județul Prahova, infiintata in baza sentinței

civile/identificata conform act identitate..... nr. ________ _______ __________ , Cod

flscal/CNP___________________, cont bancar nr._____________________, deschis

la_____________________reprezentat prin_________________________, in calitate de reprezentant legal,

denumita in continuare Beneficiar,

s-a incheiat prezentul Contract de finanțare a Proiectului______   _________________(denumit in

cele ce urmeaza „Proiectul”)

TERMENI SI DEFINIȚII

 • 1. Durată contract - Durată activități și termene necesare raportării și decontării.

 • 2. Durată proiect - Durată activitate.

CAPITOLUL I - Obiectul contractului

Art.l. Obiectul contractului îl constituie alocarea sumei de ............... lei de către autoritatea

finanțatoare din fondurile alocate pentru domeniul..........., în vederea realizării de către beneficiar

a proiectului........................................................................................................

 • (2) Autoritatea contractanta va pune la dispoziția beneficiarului fondurile necesare derulării activitatilor proiectului, la termenele si in condițiile stabilite in prezentul contract.

 • (3) Beneficiarul isi asuma responsabilitatea implementării proiectului conform Anexa A

(cererea de finanțare) care face parte integranta din Contractul de finanțare. In acest scop, va conduce, va supraveghea si va desfasura toate activitatile cuprinse in cadrul proiectului, a căror executare ii revin nemijlocit.

CAPITOLUL II - Durata contractului

Art.2. - Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui de către părți producând efecte juridice până la data de.............................

Art.3. - (1) - Proiectul va incepe si va fi finalizat de către beneficiar conform termenelor stabilite in cererea de finanțare, si anume de la data semnării contractului____________ pana la

__________________. Acest interval de timp cuprinde si perioadele de desfășurare a activitatilor descrise si prevăzute a se realiza in cadrul Proiectului.

 • (2) - Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, daca intarzierea este cauzata de neindeplinirea intocmai si la timp a obligațiilor contractuale de către autoritatea contractanta, in situații temeinic si obiectiv justificate de către beneficiar sau in caz de evenimente de forța majora.

 • (3) - Beneficiarul finanțării are obligația sa finalizeze proiectul in anul bugetar in care s-a acordat finanțarea.


CAPITOLUL III - Obligațiile pârtilor

Art.4. - Obligațiile beneficiarului sunt\

 • a) sa execute lucrările proiectului asa cum sunt stipulate ele in cererea de finanțare, sa asigure comunicarea eficienta si operativa a problemelor tehnice si financiare atat in interiorul grupului de parteneri, daca exista, cat si intre finanțator si beneficiar/organizatiile din grup;

 • b) se obligă să utilizeze subvenția numai în scopul realizării proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1);

 • c) sa asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

 • d) sa asigure componenta si funcționalitatea echipei de lucru a proiectului;

 • e) sa suporte toate obligațiile legate de plata personalului sau;

 • f) sa intocmeasca cererea de plata către autoritatea contractanta;

 • g) sa comunice in scris autoritatii contractante, in termen de 30 de zile calendaristice, in cazul in care se afla in stare de faliment, lichidare sau daca cedeaza partea cea mai importanta a activelor sale;

 • h) sa permită pe toata durata contractului, precum si pe o perioada de 5 ani de la incetarea acestuia, in decurs de 3 zile lucratoare de la primirea unei notificări in acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanților autoritatii contractante sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza carora se tine evidenta activitatilor derulate in cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către beneficiar;

 • i) sa intocmeasca si sa predea autoritatii contractante rapoartele de activitate, narative si financiare, conform Ghidului solicitantului;

 • j) sa asigure contribuția proprie in cota procentuala de____, din valoarea proiectului; sa

aplice procedura de achiziție prevăzută de Legea 98/19.05.2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

 • k) sa prezinte documentele justificative autoritatii contractante, atat in copie, cat si in original, pentru validarea plăților;

 • l) sa prezinte, la solicitarea autoritatii contractante, orice informație sau document ce privesc derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifica plățile, in termen de 5 zile calendaristice de la solicitarea acestora;

 • m) sa nu comunice, in nicio situație, fara consimțământul prealabil scris al autoritatii contractante, informații confidențiale apartinand autoritatii contractante sau obținute de el in baza relațiilor contractuale;

 • n) sa nu faca publice informații si rezultate ale serviciilor executate fara consimțământul prealabil scris al autoritatii contractante si sa nu folosească in defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor si cercetărilor efectuate in cursul si in scopul realizării contractului.

 • o) să specifice, pe durata proiectului, pe afișe, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cărților și altor bunuri similare, faptul că acestea au fost realizate prin subvenție de la bugetul local;

Art. 5. - Obligațiile autoritatii contractante sunt:


 • a) sa pună la dispoziția beneficiarului fondurile necesare derulării activ^^tProi^t^^j in condițiile prevăzute la art. 12;


 • b) sa nu comunice, in nici o situație, fara consimțământul prealabil al. beneficiul

  1,

  iza


informații confidențiale apartinand beneficiarului sau obținute de autoritateă\gpntbâ^t®â jn 4-relațiilor contractuale;                                                                    ----

 • c) sa evalueze rapoartele de activitate ale beneficiarului;

 • d) sa asigure si sa realizeze monitorizarea si evaluarea intermediara si finala a proiectului;

 • e) sa urmareasca cofinantarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinantarii si a contractante la finalizarea contractului.

  documentelor justificative si, după caz, prin verificare la locul desfășurării proiectului;

  f) sa pună la dispoziția beneficiarului orice informații si/sau documentații pe care le deține si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate autoritatii


 • g) să modifice cuantumul subvenției alocate sau să rezilieze prezentul contract dacă beneficiarul comunică date, informații sau înscrisuri false ori eronate, precum și în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de către beneficiar.

CAPITOLUL IV - Participarea terților

Art.6. - In sensul prezentului articol, prin terta persoana se intelege beneficiar asociat si/ sau sub-beneficiar.

Art.7. - Participarea terțelor parti este permisa dar nu va scuti beneficiarul de nici una din obligațiile si responsabilitățile sale stabilite prin prezentul contract.

Art.8. - Beneficiarul va impune terților aceleași obligații care ii sunt impuse lui insusi, asigurând respectarea tuturor drepturilor pe care le are autoritatea contractanta, in baza prezentului contract.

Art.9. - Beneficiarul nu este autorizat sa reprezinte sau sa angajeze răspunderea autoritatii contractante in raport cu tertele parti. Beneficiarul trebuie sa aduca la cunoștința terțelor parti aceasta interdicție.

CAPITOLUL V - Valoarea contractului

Art. 10.

 • (1) - Valoarea contractului este de ________________ lei, reprezentând

suma alocata proiectului de către municipiul Ploiești, adică___% din valoarea proiectului.

 • (2) - La data semnării prezentului contract, beneficiarul declara ca proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiază de următoarele finanțări pentru realizarea sa (se vor preciza numele instituției si suma):

 • 1. ______________

 • 2. _____________________

 • 3._______________________________

 • (3) - Detaliile referitoare la alte surse de finanțare ce au fost utilizate pentru cofinantarea activitatilor proiectului vor fi incluse si in raportul financiar final, întocmit conform prevederilor prezentului contract.

Art. 11.

 • (1) Beneficiarul este obligat sa respecte bugetul detaliat al proiectul^^^eSaWii anexa. Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului proiectului si prevederilor prezentului cdâh^eL

 • (2) Pe parcursul derulării proiectului, daca situația o impune, b^efici^țl^o^(| face realocari de buget intre categoriile de buget, cu acordul municipiului Pldii^ti. turnai/dacl->suma realocata nu depășește 10% din bugetul categoriei din care se face realbgai^a sî|®^46-% din bugetul categoriei către care se face realocarea. Pentru sumele realocate ci&tg^î^p^ acestei prevederi, devin aplicabile dispozițiile alineatelor 4 si 5.

 • (3) Toate fondurile care fac obiectul finanțării, dobânzile aferente, precum si bunurile pentru achiziționarea carora au fost utilizate acestea si alte bunuri primite in acest scop, vor fi utilizate de către beneficiar numai pentru realizarea activitatilor si atingerea scopurilor specificate ale proiectului, conform bugetului stabilit; atunci când, pentru indeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea 98/19.05.2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

 • (4) Atunci când autoritatea contractanta constata, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, ca beneficiarul a folosit sau folosește fondurile si/sau bunurile achiziționate pentru derularea proiectului, intr-o maniera neconforma cu clauzele contractuale sau ca nu justifica utilizarea sumelor, aceasta poate solicita in scris restituirea lor.

 • (5) Beneficiarul are obligația de a restitui municipiului Ploiești, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitării scrise a acestuia, sumele intrebuintate in alte scopuri decât desfasurarea activitatilor proiectului si cele a căror intrebuintare nu este dovedita conform prevederilor art.21.

 • (6) Obligațiile prevăzute de alin. 4 raman in vigoare timp de 5 ani, după incetarea prezentului contract.

CAPITOLUL VI - Plăti

Art.12.

 • (1) Autoritatea contractantă va efectua plățile prezentului contract în trei tranșe. Tranșele 2 și 3 vor fi eliberate în termen de 30 de zile calendaristice de la validarea rapoartelor intermediare și finale pe bază de documente justificative. Prima tranșă este considerată avans.

Nivelul avansului, precum și al celorlalte tranșe este stabilit după cum urmează:

 • - tranșa I (avans) - până la 30%;

 • - tranșa II - până la 45%;

 • - tranșa III - diferența din total cheltuieli

Copiile după documentele pentru justificarea cheltuielilor efectuate vor purta mențiunea de “Conform cu originalul” si “Pentru proiectul............” si vor fi semnate de împuternicitul legal,

împuternicitul legal va aplica pe toate facturile fiscale originale mențiunea “pentru proiectul..............” si va semna.

 • (2) Fiecare transa va fi plătită numai după prezentarea raportului intermediar si a documentelor justificative aferente cheltuielilor efectuate de beneficiar in raport cu faza proiectului, atat pentru finanțarea de la bugetul local cat si pentru contribuția proprie.

 • (3) Autoritatea contractanta nu va elibera beneficiarului ultima transa a finanțării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate si a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat sa le depună la sediul autoritatii finanțatoare in termen de cel mult 15 de zile calendaristice de la terminarea activitatii.

 • (4) Validarea se va face in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la depunerea de

către beneficiar a raportului final de activitate si a raportului financiar.               „...

 • (5) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a face verificări atacai jjMidââ^erularii

contractului de finanțare nerambursabila, cat si ulterior validării celor dpi^/fapparte^in^copul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de ,3- litnl^p^îă^Mmrarea termenului prevăzut la alin. (3).                                                             .

 • (6) Autoritatea contractanta poate suspenda, cu notificare scrisa, ihnntregime sau^partial, plata, fara rezilierea contractului, in cazul nerespectarii de către beneficiar a. oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, si sa procedeze la verificarea intregii documentații privind derularea proiectului finanțat si utilizarea finanțării.

CAPITOLUL VII - Modalitati de plata

Art.13. Toate plățile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace bancare. Autoritatea contractanta efectuează plățile in cadrai prezentului contract direct in contul beneficiarului.

Art.14.Nu sunt admise plăti intre autoritatea contractanta si beneficiar in numerar.

CAPITOLUL VIII - Fiscalitate

Art.15. Autoritatea contractanta decontează, pe baza documentelor justificative prezentate de către beneficiar, toate cheltuielile beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale in vigoare, cheltuieli aferente serviciilor si lucrărilor executate in cadrai prezentului contract.

CAPITOLUL IX - Cheltuieli

Art. 16.

 • (1) Orice suma primita ca finanțare de la autoritatea contractanta in temeiul prezentului contract va fi cheltuita de către beneficiar numai pentru realizarea proiectului;

 • (2) Beneficiarul va efectua numai cheltuieli care se incadreaza in categoriile si limitele de cheltuieli aprobate ale proiectului. In cazul in care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu depășirea limitelor prevăzute, autoritatea contractanta va putea solicita retumarea respectivelor sume.

 • (3) Cheltuielile efectuate inainte de si după perioada de derulare a proiectului, asa cum este prevăzut la art. 3, nu sunt eligibile si nu pot fi decontate de către beneficiar.

 • (4) Suma ramasa necheltuita la sfârșitul proiectului (atunci când derularea proiectului a fost posibila cu costuri mai mici fata de cele propuse si aprobate inițial) va fi evidențiata in raportul financiar final si va fi restituita de către beneficiar, municipiului Ploiești in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea acesteia, comunicata beneficiarului in scris.

Art. 17. Beneficiarul intocmeste un raport explicativ al costurilor cuprinse in deviz, pentru fiecare perioada de raportare, care va fi prezentat autoritatii contractante.

Art.18. Devizul postcalcul si raportul explicativ al costurilor vor fi semnate de către reprezentantul autorizat al beneficiarului si de către responsabilul financiar al acestuia. Prin aceasta viza se confirma pe proprie răspundere realitatea datelor inscrise si incadrarea cheltuielilor in limita sumelor prevăzute in contract.

Art.19. La intocmirea raportului financiar final, beneficiarul va prezenta decontul aferent atat sumei primite de la autoritatea contractanta, prevăzută in prezentul^ " art. 11, reprezentând ____% din valoarea proiectului, cat si pentru contribuției


____% din valoarea proiectului.

CAPITOLUL X - Monitorizare si control

Art. 20.

Beneficiarul furnizează autoritatii contractante toate informațiile referitoare la derularea proiectului pe care acesta i le solicita. Autoritatea contractanta poate solicita oricând beneficiarului informații cu privire la stadiul activitatilor, beneficiarul avand obligația sa răspundă in scris oricărei solicitări a acesteia in termen de 5 zile lucratoare.

Art. 21.

 • (1) Beneficiarul va transmite municipiului Ploiești informații privind derularea proiectului si utilizarea sumelor primite. In acest scop, beneficiarul va prezenta:

 • a. raportări intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricărei transe intennediare;

 • b. un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile proiectului, cuprinzând raportul tehnic si raportul financiar.

 • (2) Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor de buget aprobate de către Comisia de evaluare, in scopul verificării de către autoritatea contractanta a incadrarii in capitolele bugetare.

 • (3) Raportul financiar va fi insotit obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de beneficiar, in copie; la solicitarea municipiului Ploiești beneficiarul va prezenta documentele justificative si in original.

 • (4) Raportul de activitate va fi elaborat de către beneficiar pe baza comparării cu calendarul inițial al proiectului. Acesta va cuprinde activitatile demarate, activitățile finalizate, sumele utilizate, necorelarile existente fata de planificare.

 • (5) Raportul final va fi depus in doua exemplare original si copie precum si in format electronic la registratura municipiului Ploiești, situat in Bdul. Republicii, nr. 2, in termen de 15 zile calendaristice de la data finalizării proiectului prevăzută la art.3;

 • (6) Obligațiile prevăzute la alin.3 si 5 ale prezentului articol sunt considerate de parii ca fiind esențiale pentru realizarea scopului prezentului contract.

 • (7) In scopul informării municipiului Ploiești cu privire la dificultățile aparate pe parcursul derulării proiectului, beneficiarul va elabora si transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. 22.

 • (1) Rapoartele de activitate intermediare si final vor fi supuse evaluării reprezentanților Autoritatii Finanțatoare (Direcția Economica; Direcția Tehnic-Investitii; Direcția Gestiune Patrimoniu si Direcția Relații Internaționale - in funcție de obiectivul proiectului) si aprobării conducătorului autoritatii locale. Reprezentanții municipiului Ploiești va urmări ca evaluarea rapoartelor sa se faca in termen de 30 zile calendaristice de la primire.

 • (2) După analiza acestora, autoritatea contractanta va aproba rapoartele sau va decide luarea masurilor necesare in cazul in care se constata incalcarea obligațiilor contractuale si neatingerea obiectivelor.

Art. 23. - Monitorizarea

 • (1) Pe toata durata contractului, precum si pe o perioada de 5 ani de la incetarea acestuia,

beneficiarul este obligat sa permită, in orice moment, accesul neingradit al reprezepfantilor autoritatii contractante sau a altor organe de control abilitate prin lege, in .Ncbpâ’1 reidwrii controlului financiar si auditului, pentru a controla registrele, documentele si diregi de către beneficiar, pe baza carora se tine evidenta activitatilor derulate ini pentru verificarea conformării fata de prevederile prezentului contract. ControL locul unde aceste documente sunt păstrate de către beneficiar, iar acesta are oblig^tj^s^r^nțe orice documentație solicitata. In cazul refuzului de a permite accesul acestor per^făevfițde' a coopera cu aceștia, beneficiarul are obligația de a restitui municipiului Ploiești in ternferrcie 5 zile lucratoare de la primirea solicitării scrise, suma pe care a primit-o ca finanțare pentru realizarea proiectului.

r^gwii 'ștrafilc dettftiyb (Știrulprdiecti^M ke-. e fectueazar 1 a


 • (2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra derulării activitatii nonprofit finanțate din fondurile publice.

CAPITOLUL XI - Rezultate. Publicitate

Art. 24.

 • (1) Beneficiarul are obligația de a face referire explicita pe toate materialele si produsele obținute in urma finanțării primite (acolo unde este posibil), precum si cu ocazia tuturor evenimentelor si acțiunilor desfășurate pe durata proiectului, la următoarea expresie: „Proiect realizat cu sprijinul municipiului Ploiești”.

 • (2) Municipiul Ploiești va putea, pe parcursul derulării proiectului sau la finalul acestuia, sa faca publice in modul in care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • a) obiectivele si durata proiectului;

 • b) finanțarea acestuia de către municipiul Ploiești;

 • c) activitatile efectuate in cadrul proiectului;

 • d) rezultatele obținute.

Art.25. în privința drepturilor de proprietate intelectuală se respectă prevederile legale în vigoare.

Art.26. Autoritatea contractanta nu isi asuma răspunderi si nu intervine in litigiile care pot aparea intre parteneri in privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atat pe parcursul derulării proiectului, cat si după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL XII - Răspunderea contractuala

Art.27. Beneficiarul iti asuma întreaga răspundere tehnica si supravegherea generala a executării serviciilor contractate.

Art.28. Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale si suporta pagubele cauzate autoritatii contractante, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului si care ii sunt imputabile.

Art.29. Beneficiarul răspunde pentru indeplinirea la timp a demersurilor necesare in vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului in concordanta cu reglementările in vigoare.

Art.30. Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate in documentele justificative de plata.

Art.31. Beneficiarul răspunde de pastrarea documentelor care au statuai baza încheierii contractului pe o perioada de minimum 5 ani de la data incetarii raporturilor?mnjtrâctuale. ."'.aX e/M. ' a

Art.32. Autoritatea contractanta nu este răspunzătoare pentru pr beneficiar, de către personalul acestuia ori de către subcontractori in timpul e

ej udueiile s u ferite de xecutaf ii cbritracthlui.

Art.33. Autoritatea contractanta nu poate fi supusa vreunei revendicări pentru compensarea sau reparații fata de aceste prejudicii.

Art.34. Autoritatea contractanta are obligația de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor si licențelor si va acționa ca acestea sa nu fie abuziv intarziate sau refuzate.

Art.35. In cazul in care beneficiarul nu respecta prevederile contractuale cu privire la termenele de decontare, nu va beneficia de alocarea de sume pentru programele de lucru următoare.

Art.36. Limite ale răspunderii municipiului Ploiești:

 • (1) Beneficiarul este singura persoana responsabila pentru modul in care finanțarea este folosita; răspunderea municipiului Ploiești nu va fi in nici un fel angajata in cazul in care beneficiarul va fi tinut responsabil fata de terii pentru orice prejudicii cauzate in derularea proiectului si in nici o alta situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicita a beneficiarului legata de finanțarea acordata prin prezentul contract.

 • (2) Municipiul Ploiești nu răspunde in cazul nerespectarii legislației in vigoare de către beneficiar sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

 • (3) Beneficiarul este răspunzător de respectarea legislației fiscale si răspunde pentru plata taxelor, impozitelor si altor obligații către bugetul statului presupuse de derularea proiectului al cărui titular este, cat si a penalizărilor ce decurg din intarzierea acestor plăti.

CAPITOLUL XIII - Cesiunea si subcontractarea

Art.37. Este interzisa cesiunea si subcontractarea contractului sau a unor parii din acesta.

CAPITOLUL XIV - Modificarea si rezilierea contractului

Art. 38. Prevederile prezentului contract pot fi modificate si/sau completate numai prin acte adiționale, semnate de comun acord de către parii sau de către împuterniciți ai acestora.

Art.39. Rezilierea intervine in caz de neexecutare a obligațiilor contractuale.

Art. 40. Autoritatea contractanta reziliaza contractul unilateral daca:

 • (1) Beneficiarul este in lichidare voluntara, se afla in faliment sau daca vinde ori cedeaza partea cea mai importanta a activelor sale.

 • (2) Beneficiarul nu demareaza realizarea contractului in termenul stabilit in contract.

Art.41.(l) In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept, la solicitarea municipiului Ploiești, fara punere in intarziere si fara nicio formalitate prealabila, in cazul in care beneficiarul nu-si executa obligațiile contractuale (total sau parțial). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, fara a fi necesara notificarea.

 • (3) In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale,

beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile calendaristice sa retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare -ale acestuia, in vederea finanțării altor programe si proiecte de interes public.                          •’

 • (4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea .transei finale conform precum si interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe 'viitor:

CAPITOLUL XV - încetarea contractului

Art.42. (1) Contractul încetează în următoarele condiții:

-La expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

-Prin acordul comun de voință a părților, în acest sens urmând a fi încheiat una act adițional;

-Reziliere de către oricare dintre părți, în cazul în care cealaltă parte nu își respectă culpabil obligațiile asumate.

(2) In cazul încetării contractului confonn alin.l, beneficiarul este obligat la restituirea disponibilităților ramase nefolosite.

CAPITOLUL XVI - Forța majora

Art. 43. (1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră. Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

 • (2) Beneficiarul nu este indreptatit la plata daca este impiedicat, din cauze de forța majora, sa-si indeplineasca obligațiile contractuale. Forța majora trebuie anunțata in scris in 10 zile calendaristice de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot in termen de 10 zile calendaristice trebuie făcută o notificare scrisa. Realizarea parțiala a proiectului are drept rezultat plata parțiala, beneficiarul avand obligația sa restituie sumele care nu au fost cheltuite in perioada derulării proiectului fără a se aplica penalități.

 • (3) Pe durata imposibilității executării obligațiilor, părțile se vor consulta reciproc cu privire la masurile corespunzătoare care urmeaza a fi luate. Daca evenimentul se produce si continua pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice, părțile vor putea conveni rezilierea prezentului contract.

CAPITOLUL XVII - Penalitati

Art.44. - In cazul in care beneficiarul întârzie in realizarea obligațiilor contractuale, beneficiarii finanțării datoreaza dobânzi si penalitati de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XVIII - Litigii

Art.45. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabila in termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, vor fi soluționate de instanța de judecata competenta.

CAPITOLUL XIX - Dispoziții generale si finale

Art.47. Comunicări

(1) Orice comunicare intre parti se va face in scris, la adresa, m'tl<W>prinsul prezentului contract sau care va fi comunicata celeilalte parti in scij^ imiîizanBfmijîoace care pennit evidenta transmiterii si primirii acestora. Daca expeditorul solicita1,cpi^rțHdfea^^jrimire, el va indica aceasta in comunicarea lui.                                              /

(2) Rapoartele si toate celelalte comunicări intre cele doua paifi‘1^P^retransmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru municipiul Ploiești - Palatul Administrativ, Bdul. Republicii nr. 2-4, tel: 0244/516699.

 • b) Pentru Beneficiar:

___, in calitate de reprezentant legal al _______________________________, str. ___________________________ nr. ____, bl. ______, ap. ______, localitatea ______________, județul Prahova.

Art.48. - Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobării, acorduri se fac in forma scrisa, pe suport care sa permită inregistrarea acestora.

Art.49. - Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare originale, ambele avand aceeași forța de drept, asigurandu-se cate un exemplar pentru fiecare parte.

Art.50. Prezentul regulament ramane in vigoare pana la apariția normelor metodologice aferente Legii nr.3 50/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

Autoritate contractanta

Beneficiar

Reprezentant legal

Coordonator proiect

Responsabil financiar


Primar

Director Economic

Control financiar preventiv

Avizat juridic

DOI

’ -««•'A

. ’’/• '. '■ '■ ■ '? *. ■ ••

,i Ht >. {■■'"■.    .’i

■/

Reprezintă conflict de interese orice situație care il impiedica pe beneficiar in orice moment sa acționeze in conformitate cu obiectivele autoritatii finanțatoare, precum si situația in care executarea obiectiva si imparțiala a funcțiilor oricărei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana.

Subsemnatul....................., identificat cu CNP................ca

persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizației solicitante in ceea ce privește implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele si prenumele:................

Funcția:.......................

Semnătură si stampila:


DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE^^Jw^' privind incadrarea in prevederile art. 12 din legea nr. 350/2005^Hvffla regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Subsemnatul..............................................., identificat cu

CNP ............................,persoana fizica sau persoana cu drept de

reprezentare a organizației solicitante declar pe proprie răspundere ca:

 • □ nu avem contractata nici o alta finanțare nerambursabila cu municipiul Ploiești, pentru aceeași activitate non-profit, in decursul acestui exercițiu bugetar;

O avem contractata o alta finanțare nerambursabila cu municipiul Ploiești, pentru aceeași activitate non-profit, in decursul acestui exercițiu bugetar, iar nivelul finanțării depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autorității finanțatoare;

 • □ avem contractata o alta finanțare nerambursabila cu municipiul Ploiești, pentru aceeași activitate non-profit, in decursul acestui exercițiu bugetar, dar nivelul finanțării nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finanțatoare respective.

Numele si prenumele:..................................

Funcția: .................

Semnătură si stampila:

DECLARAȚIESubsemnatul__, domiciliat in localitatea

str.__________________, nr._____, bl_____, ap______, sectorul/judetul

codul postai               , posesor al actului de identitate seria_____nr.__               _, codul

numeric personal_____, in calitate de reprezentant al

asociatiei/fundatiei/organizatiei _____________________________________

declar pe propria răspundere ca nu ma aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla in nici una dintre următoarele situații:

 • a) in incapacitate de plata;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotarari judecătorești definitive;

 • c) nu am incalcat cu buna stiinta prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economica;

 • e) nu am/are restante către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, mărturie mincinoasa, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals in declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completa si corecta.

Semnătură,

Data

ELIGIBILITATEA COSTURILOR


Numai costurile eligibile pot fi luate in considerare pentru finanțare


detaliate mai jos. Ca urmare, bugetul constituie atat o estimare a costului, cat si un plafon al costurilor eligibile. Trebuie avut in vedere ca aceste costuri eligibile trebuie sa se bazeze pe costuri reale, si nu pot lua forma unor sume forfetare (exceptând costurile cu deplasările, costurile cu diurnele si costuri indirecte)

Costuri directe eligibile

Pentru a fi eligibile, costurile trebuie sa fie:

 • ■  Necesare pentru realizarea proiectului;

 • ■  Sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, in special utilizarea eficienta a banilor si un raport optim cost/eficacitate;

 • ■  Sa fie efectuate in perioada de implementare a proiectului de către beneficiar sau de către partenerii acestuia, indiferent de momentul plătii efective;

 • ■  Sa fie inregistrate in contabilitatea beneficiarului sau a partenerilor saun in documentele lor fiscale;

 • ■  Sa fie identificabile si verificabile si sa fie dovedite prin documente originale;

 • ■  Sa nu depaseasca ca valoare totala 1/3 din bugetul total alocat de către Municipiul Ploiești spre finanțarea nerambursabila.

Principalele costuri eligibile sunt următoarele:

 • ■  Administrative: incalzire, electricitate, apa-canal, comunicații, chirie sediu, (maxim 7% din bugetul proiectului proporțional, pentru beneficiar și finanțator)

 • ■  Închirieri: echipamente, mijloace de transport, săli de activitati;

 • ■  Cost de personal alocat în proiect: se considera cheltuieli eligibile toate costurile salariale inclusiv impozitele și taxele aferente salariilor;

 • ■  Transport: bilete si abonamente transport, transport echipamente si materiale, bonuri de benzina. Transportul se va realiza pe cat posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a doua;

 • ■  Cazare si masa: cazarea si masa aferenta persoanelor implicate in derularea proiectului (hotel max 3 stele)

 • ■  Consumabile: papetarie, toner, cartuș imprimanta, markere etc;

 • ■  Achiziții servicii: orice activitate prestata de o persoana juridica sau fizica, care nu se incadreaza la categoriile onorarii. Exemple: servicii poștale, traduceri, tehnoredactare, developări filme foto, montaje filme etc. Exclus servicii de consultanta.

• Achiziții echipamente (noi sau folosite) dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare implementării activităților propuse, fără a depăși 40% din valoarea

proiectului.


 • ■  Tipărituri: publicații, broșuri, pliante, fluturași, manuale, cârti,

 • ■  Publicitate/ acțiuni promotionale ale proiectului/programului (maxim 7% din ’bigetul

proiectului).                                                          .v" "           y

 • ■  Alte costuri: tot ceea ce nu poate intra in categoriile mai sus menționate, dar ;care se justifica pentru activitatile proiectului (referitoare la autorizări, inchirieri săli, catering, etc) (maxim 5% din bugetul proiectului).

Costuri ne-eligibile

 • ■  Salariile angajatilor administrației publice locale;

 • ■  Orice cost anterior semnării contractului de finanțare;

 • ■  Datorii sau alte provizioane bancare;

 • ■  Dobânzi datorate;

 • ■  Articole deja finanțate printr-o alta finanțare;

 • ■  Achiziționări de autovehicule, terenuri si clădiri;

 • ■  Pierderi din diferențe de curs valutar;

 • ■  Fonduri de premii;

 • ■  Onorarii;

 • ■  Transport taxi pentru persoane;

 • ■  Băuturi alcoolice, țigări si produse alimentare de lux - inclusiv cafea;

 • ■  Alte cheltuieli care contravin legislației in vigoare privind finanțările din fonduri publice;

Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activități generatoare de profit, nici pentru activitățile din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa 4

Tipuri de activitati eligibile

Domeniul social

 • -  Campanii sociale, seminarii, informări in domeniu, cursuri, publicații, consiliere, proiecte de voluntariat destinate persoanelor defavorizate, proiecte pentru persoanele cu dizabilitati.

 • -  Studii de fezabilitate, dotarea, plata specilisti care lucreza direct la implementarea proiectului social.

 • -  Campanii de promovare a sănătății (antidrog, antitutun, antialcool, planificare familiala).

 • -  Formare profesionala, integrare și reintegrare, pregătire si reinserție pe piața forței de munca.

 • -  Activitati de consiliere, instruire, protecție și alte forme de asistenta pentru persoane în vârstă aflate în situații de dependență, persoane fără adăpost, tineri care au renunțat la școală sau au plecat din centrele de ocrotire, femei singure cu copii, persoane cu dizabilități, persoane dependente de alcool, persoane dependente de droguri și alte persoane aflate în situații dificile și/sau cele care trăiesc în sărăcie extremă.

 • -  Elaborarea de materiale informative și de conștientizare.

Domeniul educațional

 • -  Campanii, organizarea unor evenimente naționale si internaționale de seama care au ca scop educarea sub orice forma, concursuri, gale, publicații, sesiuni de formare, conferințe.

Domeniul drepturile omului

 • -  Campanii, publicații, sesiuni de informare, consiliere, dezbateri publice, proiecte care vizeaza implicarea cetățenilor la viata activa a societății locale, proiecte care promovează creativitatea si implicarea tinerilor la viata comunității locale, expoziții, conferințe.

Domeniul sport

 • -  Campanii de promovare a sportului, conferințe, dezbateri.

 • -  Concursuri, activitati cu caracter sportiv unde sa fie implicați tinerii, cetateni.

Domeniul cultura-culte

 • -  Activitati care implica tinerii talentati la diverse concursuri județene, naționale, tineri ai municipiului Ploiești, promovarea talentelor din diverse domenii culturale precum: arta, dans, fonnatii, ansambluri, expoziții, conferințe.

Domeniul sanatate

 • - Campanii, informare, voluntariat in domeniu, concursuri de eseuri in domeniu, sesiuni de formare, expoziții, conferințe.

Domeniul protecția mediului

 • -  Campanii, proiecte de ecologizare, voluntariat in domeniu, sesiuni de conștientizare, expoziții, conferințe.

Anexa I

CONTRACTUL - CADRU

DE FINANȚARE NERAMBURSABILA PENTRU ACTIVITATINON PROFIT

DE INTERES LOCAL

in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. _ ___ _______ __

Intre:

municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bdul. Republicii nr. 2-4, jud. Prahova cod fiscal.........,

reprezentat prin domnul........- Primar, in calitate de finanțator (denumit in continuare autoritate

contractanta)

si

____, persoana juridica/fizica cu sediul/domiciliul in__, str.________________________ nr. ______, ap.__, județul Prahova, infiintata in baza sentinței

civile/identificata conform act identitate..... nr._______Cod

fiscal/CNP____, cont bancar nr.______, deschis


la_____________________reprezentat prin__, in calitate de reprezentant legal,

denumita in continuare Beneficiar,

s-a incheiat prezentul Contract de finanțare a Proiectului___________ (denumit in

cele ce urmeaza „Proiectul”)

TERMENI SI DEFINIȚII

 • 1. Durată contract - Durată activități și termene necesare raportării și decontării.

 • 2. Durată proiect - Durată activitate.

CAPITOLUL I - Obiectul contractului

Art.l. Obiectul contractului îl constituie alocarea sumei de ............... lei de către autoritatea

finanțatoare din fondurile alocate pentru domeniul..........., în vederea realizării de către beneficiar

a proiectului.........................................................................................................

 • (2) Autoritatea contractanta va pune la dispoziția beneficiarului fondurile necesare derulării activitatilor proiectului, la termenele si in condițiile stabilite in prezentul contract.

 • (3) Beneficiarul isi asuma responsabilitatea implementării proiectului conform Anexa A

(cererea de finanțare) care face parte integranta din Contractul de finanțare. In acest scop, va conduce, va supraveghea si va desfasura toate activitatile cuprinse in cadrul proiectului, a căror executare ii revin nemijlocit.

CAPITOLUL II - Durata contractului

Art.2. - Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui de către părți producând efecte juridice până la data de.............................

Art.3. -(1) - Proiectul va incepe si va fi finalizat de către beneficiar conform termenelor stabilite in cererea de finanțare, si anume de la data semnării contractului_______ pana la

__________________. Acest interval de timp cuprinde si perioadele de desfășurare a activitatilor descrise si prevăzute a se realiza in cadrul Proiectului.

 • (2) - Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, daca intarzierea este cauzata de neindeplinirea intocmai si la timp a obligațiilor contractuale de către autoritatea contractanta, in situații temeinic si obiectiv justificate de către beneficiar sau in caz de evenimente de forța majora.

 • (3) - Beneficiarul finanțării are obligația sa finalizeze proiectul in anul bugețar in;care s-a acordat finanțarea.                                                                           ■' V ’ /1

■'S:

•F,


CAPITOLUL III - Obligațiile pârtilor

Art.4. - Obligațiile beneficiarului sunt:

 • a) sa execute lucrările proiectului asa cum sunt stipulate ele in cererea de finanțare, sa asigure comunicarea eficienta si operativa a problemelor tehnice si financiare atat in interiorul grupului de parteneri, daca exista, cat si intre finanțator si beneficiar/organizatiile din grup;

 • b) se obligă să utilizeze subvenția numai în scopul realizării proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1);

 • c) sa asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

 • d) sa asigure componenta si funcționalitatea echipei de lucru a proiectului;

 • e) sa suporte toate obligațiile legate de plata personalului sau;

 • f) sa întocmească cererea de plata către autoritatea contractanta;

 • g) sa comunice in scris autoritatii contractante, in termen de 30 de zile calendaristice, in cazul in care se afla in stare de faliment, lichidare sau daca cedeaza partea cea mai importanta a activelor sale;

 • h) sa permită pe toata durata contractului, precum si pe o perioada de 5 ani de la încetarea acestuia, in decurs de 3 zile lucratoare de la primirea unei notificări in acest sens, accesul neingradit al reprezentanților autoritatii contractante sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza carora se tine evidenta activitatilor derulate in cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către beneficiar;

 • i) sa intocmeasca si sa predea autoritatii contractante rapoartele de activitate, narative si financiare, conform Ghidului solicitantului;

 • j) sa asigure contribuția proprie in cota procentuala de_____, din valoarea proiectului; sa

aplice procedura de achiziție prevăzută de Legea 98/19.05.2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii 395/02.06.2016 pentru aprobarea Noianelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

 • k) sa prezinte documentele justificative autoritatii contractante, atat in copie, cat si in original, pentru validarea plăților;

 • l) sa prezinte, la solicitarea autoritatii contractante, orice informație sau document ce privesc derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifica plățile, in termen de 5 zile calendaristice de la solicitarea acestora;

 • m) sa nu comunice, in nicio situație, fara consimțământul prealabil scris al autoritatii contractante, informații confidențiale apartinand autoritatii contractante sau obținute de el in baza relațiilor contractuale;

 • n) sa nu faca publice informații si rezultate ale serviciilor executate fara consimțământul prealabil scris al autoritatii contractante si sa nu folosească in defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor si cercetărilor efectuate in cursul si in scopul realizării contractului.

 • o) să specifice, pe durata proiectului, pe afișe, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cărților și altor bunuri similare, faptul că acestea au fost realizate prin subvenție de la bugetul local;

Art. 5. - Obligațiile autoritatii contractante sunt.

 • a) sa pună la dispoziția beneficiarului fondurile necesare derulării activita^op^^c|^ui in condițiile prevăzute la art. 12;

 • b) sa nu comunice, in nici o situație, fara consimțământul prealabil scri^ăpbbiit<ciâ^^i,

informații confidențiale apartinand beneficiarului sau obținute de autoritatea fcpntractantâ'in baza relațiilor contractuale;                                                             V

 • c) sa evalueze rapoartele de activitate ale beneficiarului;                  -

 • d) sa asigure si sa realizeze monitorizarea si evaluarea intermediara si finala^^Oâ^Hui;

 • e) sa urmareasca cofmantarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinantarii si a contractante la finalizarea contractului.

  documentelor justificative si, după caz, prin verificare la locul desfășurării proiectului;

  f) sa pună la dispoziția beneficiarului orice informații si/sau documentații pe care le deține si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate autoritatii


g) să modifice cuantumul subvenției alocate sau să rezilieze prezentul contract dacă beneficiarul comunică date, informații sau înscrisuri false ori eronate, precum și în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de către beneficiar.

CAPITOLUL IV - Participarea terților

Art.6. - In sensul prezentului articol, prin terta persoana se înțelege beneficiar asociat si/ sau sub-beneficiar.

Art.7. - Participarea terțelor parti este permisa dar nu va scuti beneficiarul de nici una din obligațiile si responsabilitățile sale stabilite prin prezentul contract.

Art.8. - Beneficiarul va impune terților aceleași obligații care ii sunt impuse lui insusi, asigurând respectarea tuturor drepturilor pe care le are autoritatea contractanta, in baza prezentului contract.

Art.9. - Beneficiarul nu este autorizat sa reprezinte sau sa angajeze răspunderea autoritatii contractante in raport cu tertele parti. Beneficiarul trebuie sa aduca la cunoștința terțelor parti aceasta interdicție .

CAPITOLUL V - Valoarea contractului

Art. 10.

 • (1) - Valoarea contractului este de __________________________________ lei, reprezentând

suma alocata proiectului de către municipiul Ploiești, adică_____% din valoarea proiectului.

 • (2) - La data semnării prezentului contract, beneficiarul declara ca proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiază de următoarele finanțări pentru realizarea sa (se vor preciza numele instituției si suma):

 • 1.____________________

 • 2. _____________ _______________________________________________________

 • 3._____________________________________________________

 • (3) - Detaliile referitoare la alte surse de finanțare ce au fost utilizate pentru cofmantarea activităților proiectului vor fi incluse si in raportul financiar final, întocmit conform prevederilor prezentului contract.

  Art. 11.                                                                                       , „k

  • (1) Beneficiarul este obligat sa respecte bugetul detaliat al proiectului prezentat’in anexa. Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului proiectului si prevederilor prezentului contract.

  • (2) Pe parcursul derulării proiectului, daca situația o impune, beneficiarul poate face realocari de buget intre categoriile de buget, cu acordul municipiului Ploiești; mmn'ai^dacâ suma realocata nu depășește 10% din bugetul categoriei din care se face realocarea?'si|mci .10% din bugetul categoriei către care se face realocarea. Pentru sumele realocate cu iriSa^areâ ■ acestei prevederi, devin aplicabile dispozițiile alineatelor 4 si 5.


 • (3) Toate fondurile care fac obiectul finanțării, dobânzile aferente, precum si bunurile pentru achiziționarea carora au fost utilizate acestea si alte bunuri primite in acest scop, vor fi utilizate de către beneficiar numai pentru realizarea activitatilor si atingerea scopurilor specificate ale proiectului, conform bugetului stabilit; atunci când, pentru indeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea 98/19.05.2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

 • (4) Atunci când autoritatea contractanta constata, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, ca beneficiarul a folosit sau folosește fondurile si/sau bunurile achiziționate pentru derularea proiectului, intr-o maniera neconforma cu clauzele contractuale sau ca nu justifica utilizarea sumelor, aceasta poate solicita in scris restituirea lor.

 • (5) Beneficiarul are obligația de a restitui municipiului Ploiești, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitării scrise a acestuia, sumele intrebuintate in alte scopuri decât desfasurarea activitatilor proiectului si cele a căror intrebuintare nu este dovedita conform prevederilor art.21.

 • (6) Obligațiile prevăzute de alin. 4 raman in vigoare timp de 5 ani, după incetarea prezentului contract.

CAPITOLUL VI - Plăti

Art.12.

 • (1) Autoritatea contractantă va efectua plățile prezentului contract în trei tranșe. Tranșele 2 și 3 vor fi eliberate în termen de 30 de zile calendaristice de la validarea rapoartelor intermediare și finale pe bază de documente justificative. Prima tranșă este considerată avans.

Nivelul avansului, precum și al celorlalte tranșe este stabilit după cum urmează:

 • - tranșa I (avans) - până la 30%;

 • - tranșa II - până la 45%;

 • - tranșa III - diferența din total cheltuieli

Copiile după documentele pentru justificarea cheltuielilor efectuate vor purta mențiunea de “Conform cu originalul” si “Pentru proiectul............” si vor fi semnate de împuternicitul legal,

împuternicitul legal va aplica pe toate facturile fiscale originale mențiunea “pentru proiectul..............” si va semna.

 • (2) Fiecare transa va fi plătită numai după prezentarea raportului intennediar si a documentelor justificative aferente cheltuielilor efectuate de beneficiar in raport cu faza proiectului, atat pentru finanțarea de la bugetul local cat si pentru contribuția proprie.

 • (3) Autoritatea contractanta nu va elibera beneficiarului ultima transa a finanțării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate si a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat sa le depună la sediul autoritatii finanțatoare in termen de cel mult 15 de zile calendaristice de la terminarea activitatii.

 • (4) Validarea se va face in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate si a raportului financiar.

 • (5) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a face verificări atat in

contractului de finanțare nerambursabila, cat si ulterior validării celor doua rap^rt^j-n scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luph,«-de-^fi'---Mxpir^e^ termenului prevăzut la alin. (3).                                               h l           $31

 • (6) Autoritatea contractanta poate suspenda, cu notificare scrisa, in intte^neXșăi^pârtțfP plata, fara rezilierea contractului, in cazul nerespectarii de către beneficiar ai^fc^i^^in^e obligațiile sale contractuale, si sa procedeze la verificarea intregii documentații priWSlde'raîarea proiectului finanțat si utilizarea finanțării.

CAPITOLUL VII - Modalitati de plata

Art.13. Toate plățile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace bancare. Autoritatea contractanta efectuează plățile in cadrul prezentului contract direct in contul beneficiarului.

Art.14.Nu sunt admise plăti intre autoritatea contractanta si beneficiar in numerar

CAPITOLUL VIII - Fiscalitate

Art.15. Autoritatea contractanta decontează, pe baza documentelor justificative prezentate de către beneficiar, toate cheltuielile beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale in vigoare, cheltuieli aferente serviciilor si lucrărilor executate in cadrul prezentului contract.

CAPITOLUL IX - Cheltuieli

Art.16.

 • (1) Orice suma primita ca finanțare de la autoritatea contractanta in temeiul prezentului contract va fi cheltuita de către beneficiar numai pentru realizarea proiectului;

 • (2) Beneficiarul va efectua numai cheltuieli care se incadreaza in categoriile si limitele de cheltuieli aprobate ale proiectului. In cazul in care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu depășirea limitelor prevăzute, autoritatea contractanta va putea solicita retumarea respectivelor sume.

 • (3) Cheltuielile efectuate inainte de si după perioada de derulare a proiectului, asa cum este prevăzut la art. 3, nu sunt eligibile si nu pot fi decontate de către beneficiar.

 • (4) Suma ramasa necheltuita la sfârșitul proiectului (atunci când derularea proiectului a fost posibila cu costuri mai mici fata de cele propuse si aprobate inițial) va fi evidențiata in raportul financiar final si va fi restituita de către beneficiar, municipiului Ploiești in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea acesteia, comunicata beneficiarului in scris.

Art.17. Beneficiarul intocmeste un raport explicativ al costurilor cuprinse in deviz, pentru fiecare perioada de raportare, care va fi prezentat autoritatii contractante.

ArtJ8. Devizul postcalcul si raportul explicativ al costurilor vor fi semnate de către reprezentantul autorizat al beneficiarului si de către responsabilul financiar al acestuia. Prin aceasta viza se confirma pe proprie răspundere realitatea datelor inscrise si incadrarea cheltuielilor in limita sumelor prevăzute in contract.

Art.19. La intocmirea raportului financiar final, beneficiarul va prezenta decontul aferent

atat sumei primite de la autoritatea contractanta, prevăzută in prezentul contract ’la art. 11,

""7-----_____o/o j-n vaioarea proiectului, cat si pentru contribuția proprie, reprezentând

i.

/ < •


reprezentând _____’

_____% din valoarea proiectului.

CAPITOLUL X - Monitorizare si control        1

Art. 20.

Beneficiarul furnizează autoritatii contractante toate informațiile referitoare la derularea proiectului pe care acesta i le solicita. Autoritatea contractanta poate solicita oricând beneficiarului informații cu privire la stadiul activitatilor, beneficiarul avand obligația sa răspundă in scris oricărei solicitări a acesteia in termen de 5 zile lucratoare.

Art. 21.

 • (1) Beneficiarul va transmite municipiului Ploiești informații privind derularea proiectului si utilizarea sumelor primite. In acest scop, beneficiarul va prezenta:

 • a. raportări intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricărei transe intermediare;

 • b. un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitatile proiectului, cuprinzând raportul tehnic si raportul financiar.

 • (2) Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor de buget aprobate de către Comisia de evaluare, in scopul verificării de către autoritatea contractanta a incadrarii in capitolele bugetare.

 • (3) Raportul financiar va fi insotit obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de beneficiar, in copie; la solicitarea municipiului Ploiești beneficiarul va prezenta documentele justificative si in original.

 • (4) Raportul de activitate va fi elaborat de către beneficiar pe baza comparării cu calendarul inițial al proiectului. Acesta va cuprinde activitatile demarate, activitatile finalizate, sumele utilizate, necorelarile existente fata de planificare.

 • (5) Raportul final va fi depus in doua exemplare original si copie precum si in format electronic la registratura municipiului Ploiești, situat in Bdul. Republicii, nr. 2, in termen de 15 zile calendaristice de la data finalizării proiectului prevăzută la art. 3;

 • (6) Obligațiile prevăzute la alin.3 si 5 ale prezentului articol sunt considerate de parti ca fiind esențiale pentru realizarea scopului prezentului contract.

 • (7) In scopul informării municipiului Ploiești cu privire la dificultățile aparate pe parcursul derulării proiectului, beneficiarul va elabora si transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. 22.

 • (1) Rapoartele de activitate intermediare si final vor fi supuse evaluării reprezentanților Autoritatii Finanțatoare (Direcția Economica; Direcția Tehnic-Investitii; Direcția Gestiune Patrimoniu si Direcția Relații Internaționale - in funcție de obiectivul proiectului) si aprobării conducătorului autoritatii locale. Reprezentanții municipiului Ploiești va urmări ca evaluarea rapoartelor sa se faca in termen de 30 zile calendaristice de la primire.

 • (2) După analiza acestora, autoritatea contractanta va aproba rapoartele sau va decide luarea masurilor necesare in cazul in care se constata incalcarea obligațiilor contractuale si neatingerea obiectivelor.

Art. 23. - Monitorizarea

 • (1) Pe toata durata contractului, precum si pe o perioada de 5 ani de la incetarea acestuia, beneficiarul este obligat sa permită, in orice moment, accesul neingradit al r^gzeWf^rifilor autoritatii contractante sau a altor organe de control abilitate prin lege, in ^^)^iâzreăli^^i controlului financiar si auditului, pentru a controla registrele, documentele si iiire^tra^leipbtî^f® de către beneficiar, pe baza carora se tine evidenta activitatilor derulate in (cadrul. proiectului pentru verificarea conformării fata de prevederile prezentului contract. ControluFW^fe&eazf’f^ locul unde aceste documente sunt păstrate de către beneficiar, iar acesta are obl'igatța-.sa2brbșinfe orice documentație solicitata. In cazul refuzului de a permite accesul acestor pefsc^Ș^Ji de a coopera cu aceștia, beneficiarul are obligația de a restitui municipiului Ploiești in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitării scrise, suma pe care a primit-o ca finanțare pentru realizarea proiectului.

 • (2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra derulării activitatii nonprofit finanțate din fondurile publice.

CAPITOLUL XI - Rezultate. Publicitate

Art. 24.

 • (1) Beneficiarul are obligația de a face referire explicita pe toate materialele si produsele obținute in urma finanțării primite (acolo unde este posibil), precum si cu ocazia tuturor evenimentelor si acțiunilor desfășurate pe durata proiectului, la următoarea expresie: „Proiect realizat cu sprijinul municipiului Ploiești”.

 • (2) Municipiul Ploiești va putea, pe parcursul derulării proiectului sau la finalul acestuia, sa faca publice in modul in care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • a) obiectivele si durata proiectului;

 • b) finanțarea acestuia de către municipiul Ploiești;

 • c) activitatile efectuate in cadrul proiectului;

 • d) rezultatele obținute.

A

Art.25. In privința drepturilor de proprietate intelectuală se respectă prevederile legale în vigoare.

Art.26. Autoritatea contractanta nu isi asuma răspunderi si nu intervine in litigiile care pot aparea intre parteneri in privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atat pe parcursul derulării proiectului, cat si după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL XII - Răspunderea contractuala

Art.27. Beneficiarul iti asuma intreaga răspundere tehnica si supravegherea generala a executării serviciilor contractate.

Art.28. Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale si suporta pagubele cauzate autoritatii contractante, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului si care ii sunt imputabile.

Art.29. Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare in vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului in concordanta cu reglementările in vigoare.

Art.30. Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate in documentele justificative de plata.

Art.31. Beneficiarul răspunde de pastrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioada de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art.32. Autoritatea contractanta nu este răspunzătoare pentru prejuduciile suferite de beneficiar, de către personalul acestuia ori de către subcontractori in timpul executării contractului.

V

Art.33. Autoritatea contractanta nu poate fi supusa vreunei revendicări pentru compensarea sau reparații fata de aceste prejudicii.

Art.34. Autoritatea contractanta are obligația de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor si licențelor si va acționa ca acestea sa nu fie abuziv întârziate sau refuzate.

Art.35. In cazul in care beneficiarul nu respecta prevederile contractuale cu privire la termenele de decontare, nu va beneficia de alocarea de sume pentru programele de lucru următoare.

Art.36. Limite ale răspunderii municipiului Ploiești:

 • (1) Beneficiarul este singura persoana responsabila pentru modul in care finanțarea este folosita; răspunderea municipiului Ploiești nu va fi in nici un fel angajata in cazul in care beneficiarul va fi tinut responsabil fata de terti pentru orice prejudicii cauzate in derularea proiectului si in nici o alta situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicita a beneficiarului legata de finanțarea acordata prin prezentul contract.

 • (2) Municipiul Ploiești nu răspunde in cazul nerespectarii legislației in vigoare de către beneficiar sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

 • (3) Beneficiarul este răspunzător de respectarea legislației fiscale si răspunde pentru plata taxelor, impozitelor si altor obligații către bugetul statului presupuse de derularea proiectului al cărui titular este, cat si a penalizărilor ce decurg din intarzierea acestor plăti.

CAPITOLUL XIII - Cesiunea si subcontractarea

Art.37. Este interzisa cesiunea si subcontractarea contractului sau a unor parti din acesta.

CAPITOLUL XIV - Modificarea si rezilierea contractului

Art. 38. Prevederile prezentului contract pot fi modificate si/sau completate numai prin acte adiționale, semnate de comun acord de către parti sau de către imputemiciti ai acestora.

Art.39. Rezilierea intervine in caz de neexecutare a obligațiilor contractuale.

Art. 40. Autoritatea contractanta reziliaza contractul unilateral daca:

 • (1) Beneficiarul este in lichidare voluntara, se afla in faliment sau daca vinde ori cedeaza partea cea mai importanta a activelor sale.

 • (2) Beneficiarul nu demareaza realizarea contractului in termenul stabilit in contract.

Art.41.(l) In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept, la solicitarea municipiului Ploiești, fara punere in intarziere si fara nicio formalitate prealabila, in cazul in care beneficiarul nu-si executa obligațiile contractuale (total sau parțial). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, fara a fi necesara notificarea.

 • (3) In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale,

9 beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile calendaristice sa retun^^^ordoriâțomlui principal de credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare.’ ale acestuî^m vederea finanțării altor programe si proiecte de interes public.                       / 1 ; .   ' 1

 • (4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la»pieirderea transei' finale conform precum si interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

CAPITOLUL XV - încetarea contractului

Art.42. (1) Contractul încetează în următoarele condiții:

- La expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

-Prin acordul comun de voință a părților, în acest sens urmând a fi încheiat una act adițional;

-Reziliere de către oricare dintre părți, în cazul în care cealaltă parte nu își respectă culpabil obligațiile asumate.

(2) In cazul incetarii contractului conform alin.l, beneficiarul este obligat la restituirea disponibilităților ramase nefolosite.

CAPITOLUL XVI - Forța majora

Art. 43.  (1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare

necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră. Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

 • (2) Beneficiarul nu este indreptatit la plata daca este împiedicat, din cauze de forța majora, sa-si indeplineasca obligațiile contractuale. Forța majora trebuie anunțata in scris in 10 zile calendaristice de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot in termen de 10 zile calendaristice trebuie făcută o notificare scrisa. Realizarea parțiala a proiectului are drept rezultat plata parțiala, beneficiarul avand obligația sa restituie sumele care nu au fost cheltuite in perioada derulării proiectului fără a se aplica penalități.

 • (3) Pe durata imposibilității executării obligațiilor, părțile se vor consulta reciproc cu privire la masurile corespunzătoare care urraeaza a fi luate. Daca evenimentul se produce si continua pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice, părțile vor putea conveni rezilierea prezentului contract.

CAPITOLUL XVII - Penalitati

Art.44. - In cazul in care beneficiarul întârzie in realizarea obligațiilor contractuale, beneficiarii finanțării datoreaza dobânzi si penalitati de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XVIII - Litigii

Art.45. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se. soluționează pe cale amiabila in termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, vor fi soluționate de instanța de judecata competenta.


CAPITOLUL XIX - Dispoziții generale si

Art.47. Comunicări

 • (1) Orice comunicare intre parti se va face in scris, la adresa prezentului contract sau care va fi comunicata celeilalte parti in scris, permit evidenta transmiterii si primirii acestora. Daca expeditorul solicita el va indica aceasta in comunicarea lui.

 • (2) Rapoartele si toate celelalte comunicări intre cele doua parti se vor transmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru municipiul Ploiești - Palatul Administrativ, Bdul. Republicii nr. 2-4, tel: 0244/516699.

 • b) Pentru Beneficiar:

____   ______________, in calitate de reprezentant legal al _______________________________, str. ___________________________ nr. ____, bl. , ap. ______, localitatea ______  __, județul Prahova.

Art.48. - Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobării, acorduri se fac in forma scrisa, pe suport care sa permită înregistrarea acestora.

Art.49. - Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare originale, ambele avand aceeași forța de drept, asigurandu-se cate un exemplar pentru fiecare parte.

Art.50. Prezentul regulament ramane in vigoare pana la apariția normelor metodologice aferente Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

Autoritate contractanta

Primar

Director Economic

Control financiar preventiv

Avizat juridic

Beneficiar

Reprezentant legal

Coordonator proiect

Responsabil financiar


l

Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

Antet aplicant

Către,

Municipiul Ploiești

Alăturat va inaintam raportul narativ si financiar privind modul de utilizare a fondurilor alocate, conform contractului de finanțare nerambursabila nr............reprezentând transa nr......, respectiv.....%,

in valoare de.......lei si a aportului propriu, pentru proiectul

„.......................”, care a avut loc/are loc..........,    in

perioada...............

Data.................................

Reprezentant legal

Numele si prenumele

Semnătură


Coordonator proiect

Numele si prenumele

Semnătură


Stampila organizației

FORMULAR pentru raportări intermediare si finale

Contract nr.____incheiat in data de___________ ____

Organizația___________________________

 • - adresa:

 • - telefon/fax:

Titlul proiectului:

Data inaintarii raportului:

I. Raport de activitate nr....................

3. Rezultate obținute si rezultate așteptate:

(Rezultatele obținute si rezultatele așteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate desfasurata, in concepte măsurabile, indicatori de eficienta. Anexați documente relevante, după caz.)

II. Raport financiar

 • 1. Date despre finanțare:

 • - valoarea totala a proiectului, conform contractului de finanțare nr.____________din___________

 • - valoarea finanțării cumulate la data intocmirii raportului:_____________________, din care:

- contribuție proprie a Beneficiarului:

 • - sume reprezentând finanțare nerambursabila de la bugetul local in baza contractului de finanțare nr.

____________ din___________:

Anexa 2 - Bugetul proiectului 1

Cheltuieli

Unitatea

Nr. de unități

Val unitară (in RON)

Costuri (in RON)

Contribuție PMP

Contribuție proprie

1 .Resurse umane

Salarii2

Diurne

Subtotal Resurse umane

2.Transport

Subtotal Deplasări

3. Echipamente si achiziții

Subtotal Echipament si achiziții

4. Consumabile

Subtotal birou local / costuri de operare

5. închirieri

Subtotal costuri inchirieri

6. Alte costuri, servicii3

Subtotal alte costuri, servicii

7. Altele

Subtotal Altele

8. Subtotal costuri directe eligibile ale Proiectului (1-7)

9. Cheltuieli administrative (maxim 7% din 7, total costuri directe eligible ale Proiectului)

10. Total costuri eligibile (8+9)

0

 • 1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului, nu doar contribuția Autorității Finanțatoare. Bugetul este insotit de fundamentarea cheltuielilor.

 • 2. Detaliati cheltuielile de natura salariala pentru fiecare persoana remunerata prin proiect

3.Se va specifica. Sumele globale nu vor fi acceptate.

SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Suma

Procent

RON

din total

%

Contribuția financiară a

Solicitantului*

contribuție proprie

donații

sponsorizări

alte surse

Finanțarea nerambursabila solicitata

TOTAL CONTRIBUȚII

TOTAL GENERAL

1 .cofinantarea trebuie sa fie cel puțin 10%

Cifrele se introduc cu 2 zecimale

 • 2. Se anexeaza in copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanțe fiscaj^ bonuri, extrase de cont, ordine si dispoziții de plata.

S V'      'x -J? '\

 • 3. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentâFihâifjoș);--

__

Nr. crt.

Categoria cheltuieli

Nr.si data document

Unitatea emitenta

Suma totala

Contribuție^ \ finanțator ©

ppntribpîie/j-’ x^pîicaift^^

V

* Jufâv -

Total (lei):

Președintele asociatiei/fundatiei/organizatiei/cultului...................................

(numele, prenumele si semnătură)

Coordonatorulprogramului/proiectului.................................

(numele, prenumele si semnătură)

Responsabilul financiar al asociatiei/fundatiei/organizatiei/cultului

(numele, prenumele si semnătură)

Data...................

Stampila

ANEXA IV la Ghidul solicitâhUțjafi

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE

Subsemnatul ..................................... dețin, ca membru al Comisiei de

evaluare si selecționare a organizațiilor neguvemamentale fara scop lucrativ, care pot primi finanțare de la bugetul local al municipiului Ploiești, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor inaintate comisiei.

Declar prin prezenta ca nici eu si nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pana la gradul al Il-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial in legătură cu cererile de acordare a finanțării integrale sau parțiala a proiectelor/programelor de interes public, inaintate Comisiei de evaluare si selecționare a organizațiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot primi finanțare de la bugetul local al municipiului Ploiești.

Confirm ca, in situația in care as descoperi, in cursul acțiunii de selecționare si evaluare, ca un astfel de interes exista, voi declara imediat acest lucru si ma voi retrage din comisie.

Data.............................

Semnătură.....................

V\C'~'=t>x

'< c Q ‘

Cerere de plată pentru contractul de finanțare nerambursabilă

Nr._______________________________

[Data cererii de plată ]

în atenția

[Adresa Autorității Finanțatoare]

[Comisia de Evaluare]

Numărul de referință al Contractului de finanțare:

Titlul Proiectului:

Numele și adresa Beneficiarului:

Cererea de plată numărul:

Perioada acoperită de cererea de plată:

Subsemnatul/a [reprezentant legal] prin prezenta solicit plata transei nr. .. .respectiv % in valoare de.................lei in cadrul contractului menționat mai sus

Plata trebuie făcută în următorul cont bancar.....................:

Subsemnatul [reprezentant legal] prin prezenta certific că informațiile furnizate în această cerere de plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanță cu Contractul iar această cerere de plată este susținută de documente suport adecvate și verificabile.

Cu stimă, [reprezentant legal]

[ semnătura, ștampila ]

,•'/? -i

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI^ 3

METODOLOGIA GENERALĂ

pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Municipului Ploiești, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Prezenta „METODOLOGIE" se aplica tuturor solicitantilor persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile si obiectivele prevăzute în „PROGRAMUL ANUAL" al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Ploiești care va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila.

 • 2. Participarea la PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Ploiești pentru acordarea de finanțări nerambursabile este nediscriminatorie, solicitantii care depun propuneri de proiecte putând fi persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial, asociații ori fundații constituite potrivit legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care activeaza în folosul comunității municipiului Ploiești, funcționează pe raza municipiului Ploiești si propun desfasurarea unor acțiuni sau programe care sa contribuie la interesul public local al municipiului Ploiești în domeniile specificate în PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile. Numărul de participanti la procedura de selecție de proiecte nu este limitat. Prezenta METODOLOGIE este menita a face precizări la „GHIDUL SOLICITANTULUI".

CAPITOLUL II - PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILA. INSTRUCȚIUNI

 • 3.  Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face în concordanta cu „PROGRAMUL ANUAL" (domenii si obiective) si în limita fondurilor publice alocate de municipiul Ploiești.

 • 4. Proiectele pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila elaborate de solicitanti vor cuprinde detaliat informații verificabile despre:

 • a) scop;

 • b) obiectivele specifice;

 • c) activitatile ce se doresc a fi întreprinse;

 • d) costurile asociate si rezultatele urmărite;

 • e) alte informații verificabile, utile pentru susținerea si evaluarea proiectelor;

 • 5. Evaluarea proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face în


sistem competitiv, potrivit criteriilor de acordare a finanțărilor neramburri stabilit, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati non profit si d<

 • 6. In cazul în care beneficiarul contractează, în cursul aceluiași an calendarîsti^rÂWmip.lț de o finanțare nerambursabila de la autoritatea finanțatoare - municipiul Ploiești, nivelul total al finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate PROGRAMULUI ANUAL aprobat.

 • 7. în cazul în care exista un singur participant la procedura de selecție, proiect în domeniul cuprins în PROGRAMUL ANUAL, procedura de selecție se va repeta. Daca în urma procedurii de repetare a selecției, numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare narambursabila acestuia, în condițiile legii.

 • 8. Pentru aceeași activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singura finanțare nerambursabila de la bugetul local în decursul unui an fiscal.

CAPITOLUL III - DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE

 • 9. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte se stabilește prin anunțul de participare, care nu trebuie sa fie mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunțului de participare.

 • 10. în cazul în care, din motive de urgenta respectarea termenului prevăzut la alineatul precedent ar cauza prejudicii autoritatii finanțatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu mai puțin de 15 zile. In acest caz se vor include în anunțul de participare motivele reducerii termenului de 30 de zile.

 • 11. Termenul de depunere a propunerilor de proiecte poate fi prelungit cu condiția comunicării în scris a noii date limita de depunere a propunerilor de proiecte, cu cel puțin 6 zile înainte de expirarea termenului inițial, către toti solicitantii care au primit un exemplar al documentației pentru elaborarea si prezentarea proiectului.

CAPITOLUL IV - ELIGIBILITATE, ÎNREGISTRARE, CAPACITATE TEHNICA SI CAPACITATE FINANCIARA

 • 12. Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila, respectiv nu este eligibil solicitantul care se atla în oricare dintre următoarele situații:

 • a)  Nu si-a îndeplinit obligațiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor către stat, a contribuției pentru asigurările sociale de stat, precum si a impozitelor si taxelor locale;

 • b) Furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c)  A comis o grava greșeala în materie profesionala sau nu si-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un contract de finanțare nerambursabila, în măsură în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens;

 • d) Face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; :

 • e) Nu prezintă declarația pe propria răspundere din care sa rezulte pentru sglîtttan| faptul ca nu mai are contractata nici o alta finanțare nerambursabifaî cu muriidrpifiîploiești, pentru aceeași activitate nonprofît în decursul unui an fiscal'ori, mai are:șoWactata o finanțare nerambursabila cu aceasta autoritate în cursul aceluiași an câlen^ristic, dar nivelul finanțării depășește o treime din totalul fondurilor publice ăîbcâfe programului aprobat anual în bugetul municipiului Ploiești.

Municipiul Ploiești, în calitate de autoritate finanțatoare, are dreptul de a cere solicitantilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea, precum si documente edificatoare care sa dovedească forma de înregistrare ca persoana juridica/culte religioase recunoscute conform legii.

 • 13. în cazul solicitantilor persoane fizice având cetatenia străină sau persoane juridice străine fara scop patrimonial, pot fi luate în considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilității în tara în care solicitantul este rezident.

 • 14. Solicitantul are obligația de a prezenta documentele prin care dovedește capacitatea tehnica si cea economico-financiara, precum si de a permite verificarea de către autoritatea finanțatoare a bilanțului contabil sau un document similar cu bilanțul contabil, considerat legal si edificator în tara în care solicitantul este rezident.

 • 15. Dispozițiile Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, se aplica corespunzător.

CAPITOLUL V - DOCUMENTAȚIA PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA PROPUNERII DE PROIECT. INSTRUCȚIUNI

 • 16. In cererea de finanțare, solicitantul va furniza informații specifice proiectului referitoare la:

 • - scop;

 • - obiectivele specifice;

 • - activitatile care urmeaza a fi desfășurate;

 • - specificații de performanta;

 • - grafic de timp;

 • - grup tinta;

 • - echipa proiectului, responsabilități, etc.

 • 17. Propunerea tehnica cuprinsa în propunerea de proiect se elaborează în concordanta cu cerințele cuprinse în Ghidul Solicitantului, de maniera a asigura furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru evaluarea tehnica.

 • 18. Propunerea financiara (Bugetul proiectului) se elaborează de solicitant în asa fel încât sa asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării financiare.

 • 19. Propunerea de proiect (Cererea de finatare si Anexele) are caracter ferm si obligatoriu din

  punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria 5iș^un4^e,'-'fljOeatre solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.          f         -       -

  Bugetul rămâne ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finăiț


v '' O ’**ț wC Mi _  ______________________________________________________________________________^WeO&bursaftila.

Orice modificare între liniile bugetare se face numai cu aprobarea Finanțât^ulm^dd condiția ca aceste modifcari să nu influențeze bugetul total al proiectului.

Solicitantul are obligația de a exprima costurile din propunerea financiară în^fei^ia^ăcestea să fie în concordanță cu prețurile reale ale costurilor și serviciilor.

 • 20. Orice persoana fizica sau persoana juridica fara scop patrimonial care a obtinut un exemplar al documentației pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a solicita si de a primi clarificări din partea autoritatii finanțatoare. Aceasta are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele clarificări solicitate cu cel puțin 6 zile înainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect. Autoritatea finanțatoare are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.

Autoritatea finanțatoare are dreptul de a completa din proprie inițiativa, în vederea clarificării, documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei si este obligata sa comunice în scris tuturor solicitantilor orice astfel de completare. Transmiterea comunicării se face cu cel puțin 4 zile înainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.

 • 21. Solicitantul are obligația de a depune propunerea de proiect la adresa si până la data limita pentru depunere, stabilita în anunțul sau în invitația de participare si îsi asuma riscurile transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forța majora.

 • 22. Orice solicitant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage propunerea de proiect numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea propunerii de proiect. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu excluderea solicitantului de la procedura atribuirii contractului de finanțare nerambursabila.

 • 23. Prezentarea ofertelor se va face într-un plic exterior închis pe care se va scrie următorul text: municipiul Ploiești - Pentru comisia de evaluare și selecționare a proiectelor cărora le vor fi atribuite contracte de finanțare nerambursabilă din fonduri publice - A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ȘEDINȚA DE EVALUARE (conform anunțului de participare).

In plicul exterior se vor introduce:

 • 1. Scrisoarea de înaintare/interes,

 • 2. Un plic interior ce va cuprinde doua exemplare identice, respectiv un exemplar original si o copie a proiectului si a documentelor de calificare. Ambele exemplare ale proiectului (originalul si copia) trebuie sa fie semnate și stampilate in original pe fiecare pagina. De asemenea, ambele exemplare trebuie sa fie numerotate si opisate.

 • 3. Acest plic interior trebuie sa fie închis si marcat cu denumirea si adresa solicitantului - candidat, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fara a fi deschise, în cazul în care scrisoarea de interes este declarata întârziata.

In cazul în care plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de-mâi'i'sus. autoritatea finanțatoare poate respinge oferta si nu îsi asumă nici o responsabilitate<<pfențru ratacirea documentelor de calificare.                                               r , ț            s i

- J

CAPITOLUL VI DESCHIDEREA SI EVALUAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE


■/

 • 24. Evaluarea proiectelor se face în sistem competitiv, în conformitate cu criteriile de evaluare si punctaj.

 • 25. Atribuirea fiecărui contract de finanțare nerambursabila de face de către comisia de evaluare, constituita de autoritatea finanțatoare în acest scop.

 • 26. Comisia de evaluare a propunerilor de proiect, au obligația de a deschide ofertele de propuneri de proiecte la data si în locul indicate în anunțul sau în invitația de participare.

Orice solicitant/ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.

Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o propunere de proiect având ca singura motivație absenta de la deschidere a solicitantului - candidat.

 • 27. Comisia de evaluare are dreptul sa respingă propunerea de proiect în oricare dintre următoarele cazuri:

 • a) Propunerea de proiect pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila nu respecta cerințele prevăzute în documentația pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect;

 • b) Propunerea de proiect conține propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea finanțatoare;

 • c) Explicațiile solicitate referitor la fundamentarea economica nu sunt concludente;

 • d) Solicitantul beneficiază de condiții deosebit de favorabile pentru îndeplinirea contractului de finanțare nerambursabila (se dorește evitarea finanțării unui solicitant care deține poziții similare monopolului fata de ceilalți concurenti).

CAPITOLUL VII

FORME DE COMUNICARE

 • 28. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si alte asemenea, se transmite sub forma de document scris. Orice document scris se înregistrează în momentul transmiterii si al primirii. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirma primirea.

Documentele scrise pot fi transmise prin una din următoarele forme:

 • a) scrisoare prin posta;

 • b) telegrama;

 • c) telex;

 • d) telefax;

 • e) electronica.

 • 29. Autoritatea finanțatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una

dintre formele prevăzute la punctul 28, alin, 3 lit. „b documentele respective în cel mult 24 de ore si sub fora care documentele scrise se transmit în forma electronica, legale referitoare la semnătură electronica, astfel încât sa validitate ale unui act juridic.


CAPITOLUL VIII


ANULAREA APLICĂRII PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NERAMBURSABILA

 • 30. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila, în următoarele cazuri:

 • a) nici unul dintre solicitantii - candidați nu a îndeplinit condițiile de calificare;

 • b) au fost prezentate numai propuneri de proiecte necorespunzatoare, respectiv care:

 • • sunt depuse după data limita de depunere a propunerilor de proiecte;

 • • nu au fost elaborate si prezentate în concordanta cu cerințele cuprinse în documentația pentru elaborare si prezentarea proiectelor de propuneri;

 • • conțin în propunerea tehnica si cea financiara date care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente si care nu pot fi temeinic justificate;

 • • conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea finanțatoare;

 • • prin valoarea inclusa în propunerea financiara a fost depășită suma propusa în PROGRAMUL ANUAL al finanțării nerambursabile pentru respectiv sau nu corespund punctului nr. 8 din prezenta Metodologie;

 • c) circumstanțe excepționale afecteaza procedura, pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila sau este imposibila încheierea contractului.

 • 31. Decizia de anulare nu creeaza vreo obligație a autoritatii finanțatoare fata de participantii la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila.

 • 32. Autoritatea finanțatoare va comunica în scris tuturor participantilor la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila în cel mult doua zile de la data anularii, motivul acestei decizii.

CAPITOLUL IX

ÎNCHEIEREA, ÎNDEPLINIREA SI FINALIZAREA CONTRACTULUI DE

FINANȚARE NERAMBURSABILA

 • 33. Contractul de finanțare nerambursabila se încheie între municipiul Ploiești prin reprezentatul legal al autoritatii executive PRIMAR, în calitate de FINANȚATOR si solicitantul al cărui proiect a fost selecționat, în calitate de BENEFICIAR, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor în presa locala si pe site-ul municipiului Ploiești.

La încheierea contractului de finanțare nerambursabila, beneficiarul este obligat sa semneze Declarația de imparțialitate prevăzută în Anexa la Legea nr. 350/2005.

 • 34. Plățile efectuate de FINANȚATOR către BENEFICIAR se fac uf.2 sau mai multe transe, prevăzute în contractul de finanțare nerambursabila, în fundie; de domeniul^ abordat, complexitatea proiectului, graficul de timp si marimea finanțării nerâmbursabile;O

După virarea primei transe, eliberarea unei noi transe se va face numai după^^Beneficiarul a depus un Raport Intermediar (tehnic si financiar) si numai după ce acesta a fost vizat pozitiv de reprezentanții Autorității Finanțatoare (Direcția Economica; Direcția Tehnic-Investitii; Direcția Gestiune Patrimoniu si Direcția Relații Internaționale - in funcție de obiettivliî’^proiectului) si aprobat de conducătorul autoritatii locale pentru a se putea minimiza posibilele riscuri financiare cu privire la proiectul respectiv.

 • 35. Finanțatorul nu va elibera beneficiarului ultima transa a finanțării nerambursabile (transa de decontare) mai înainte de validarea raportului final de activitate si a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat sa le depună la sediul finanțatorului în termen de cel mult 15 de zile de la terminarea activitatii.

Validarea se face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate si a raportului financiar.

 • 36. Municipiul Ploiești- în calitate de autoritate finanțatoare - îsi rezerva dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabila, cât si ulterior validării celor doua rapoarte, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile.

 • 37. Contractul de finanțare nerambursabila va prevedea, sub sancțiunea nulității, obligația beneficiarului de a permite pe toata durata contractului, precum si pe o perioada de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucratoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanților autoritatii contractante sau a altor organe de control abilitate de lege (Curtea de Conturi, etc.) pentru a controla documentele pe baza carora se tine evidenta activitatilor derulate în cadrul contractului.

Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către beneficiar.

CAPITOLUL X - CAI DE ATAC

 • 38. Actele sau deciziile care determină ori sunt rezultatul procedurii de evaluare și selecție a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, considerate nelegale, pot fi atacate pe cale administrativă și/sau justiție. Acțiunea în justiție se introduce la TRIBUNALUL PLOIEȘTI, Secția Comercială și Contencios Administrativ.

 • 39. Autoritatea Finanțatoare este competentă să soluționeze contestațiile înaintate pe cale administrativă.

 • 40. Orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de finanțare nerambursabilă și care suferă sau a suferit un prejudiciu, ca o consecință directă a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac. Acțiunea în justiție se introduce numai după epuizarea căii de atac a contestației pe cale administrativă și numai de către acele persoane care au înaintat contestații, precum și pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă.

 • 41. Acțiunea în justiție se introduce numai atunci când Autoritatea Finanțatd^^hu’/șff^spuns unei contestații în termenul prevăzut de lege ori atunci când contestatorul/pu$dste satisfaci de răspunsul primit în termen legal.

1-1 <B

•eci^^" are asigura a data


 • 42. Persoana fizică sau juridică care introduce acțiune în justiție în condiț obligația de a notifica de îndată Autorității Finanțatoare despre aceasta, precl primirea notificării de către Autoritatea Finanțatoare în cel mult 3 zile lucrătotu introducerii acțiunii.


CAPITOLUL XI - CONTRAVENȚII SI SANCȚIUNI

 • 43. Dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si ale Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, se aplica în mod corespunzător contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice.

CAPITOLUL XII - DISPOZIȚII TRANZITORII SI FINALE

 • 44. Prezenta „METODOLOGIE" este elaborata potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, a Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Erata: nr zile = nr.zile calendaristice

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit de interes local in anul 2018

Având in vedere articolul 2, lit. b din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, Primăria Municipiului Ploiești poate fi autoritate finanțatoare pentru realizarea unor obiective de interes local.

Potrivit atribuțiilor stabilite de acest act normativ, autoritatea finanțatoare trebuie sa stabilească anual programul propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile care va cuprinde, asa cum de altfel prevede si legea, scopul si obiectivele acordării finanțărilor nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, procedura aplicata.

In conformitate cu prevederile Legii 350/2005, atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, in limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul municipiului Ploiești, cu respectarea principiilor de libera concurenta, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenta, tratament egal, excludere a cumulului, neretroactivitate si cofinantare.

In vederea selecției proiectelor, s-a elaborat Ghidul solicitantului si Metodologia Generală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Consiliului Local al Municipului Ploiești, alocate pentru activități nonprofit de interes local potrivit Legii nr. 350/2005 pe anul 2018.

Obiectivul general al programului este sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non-profit pentru creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității.

Domeniile propuse pentru a fi finanțate in anul 2018 conform Anexei 2 la Ghidul solicitantului, sunt următoarele : social, educațional, drepturile omului, sport, cultura-culte, sanatate si protecția mediului. Documentația pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect, va cuprinde: cerințele minime de calificare, termenii de referința, instrucțiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare, instrucțiuni privind datele limita si formalitățile ce trebuie îndeplinite, criteriile aplicabile pentru evaluarea si selecția proiectelor.

Documentația va fi postata pe site-ul Primăriei municipiului Ploiești si va fi pusa la dispoziția tuturor celor interesați, iar anunțul de participare va fi făcut public prin intermediul a doua cotidiane locale. Având in vedere cele prezentate mai sus, supun Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare, in forma prezentata.

VICEPRJMAR,

Cr&ianVfifiai GANEA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. 67/08.03.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit de interes local în anul 2018

Având în vedere prevederile Legii 350/2005 cu privire la regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Primăria municipiului Ploiești lansează în anul 2018 procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă.

Conform prevederilor Legii 350/2005, s-a elaborat Ghidul Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Local al municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2018.

Acestea au ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si procedurilor specifice pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice și pentru implementarea acestora.

în cadrul acestui ghid au fost stabilite obiectivele, domeniile, activitățile eligibile și alocările financiare după cum urmează:

 • 1. Obiectivul general al programului: Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non-profit la creșterea și încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității.

S  >9

2. Domenii:

 • a)   Social;

 • b)   Educațional;

 • c)   Drepturile Omului;

 • d)   Sport;

 • e)   Cultura - Culte ;

 • f)    Sănătate;

 • g)   Protecția Mediului;

 • 3. Activități pentru care se acordă finanțare nerambursabilă:

Componenta: SOCIALĂ

 • ■      Campanii sociale, seminarii, informări in domeniu, cursuri, publicații, consiliere, proiecte de voluntariat destinate persoanelor defavorizate, proiecte pentru persoanele cu dizabilitati.

 • ■      Studii de fezabilitate, dotarea, plata specilisti care lucreza direct la implementarea proiectului social.

Campanii de promovare a sanatatii (antidrog, antitutun, antialcool, planificare familiala). Formare profesionala, integrare si reintegrare, pregătire si reinsertie pe piața forței de munca.


 • ■      Activitati de consiliere, instruire, protecție si alte forme de asistenta pentru persoane in varsta aflate in situații de dependenta, persoane fara adapost, tineri care au renunțat la școala'sap^au plecat din centrele de ocrotire, femei singure cu copii, persoane cu dizabilitati, persoane dependente de alcool, persoane dependente de droguri si alte persoane aflate in situații dificile si/sau cele care trăiesc in sărăcie extrema.

 • ■      Elaborarea de materiale informative si de conștientizare.

Componenta: EDUCAȚIONALA

 • ■     Campanii, organizarea unor evenimente naționale si internaționale de seama care au ca scop educarea sub orice forma, concursuri, gale, publicații, sesiuni de formare, conferințe.

Componenta: DREPTURILE OMULUI

 • ■      Campanii, publicații, sesiuni de informare, consiliere, dezbateri publice, proiecte care vizeaza implicarea cetățenilor la viata activa a societății locale, proiecte care promovează creativitatea si implicarea tinerilor la viata comunității locale, expoziții, conferințe.

Componenta: SPORTIVA

 • ■     Campanii de promovare a sprtului, conferințe, dezbateri.

 • ■      activitati cu caracter sportiv unde sa fie implicați tinerii, cetateni.

 • ■      participarea la concursuri, activitati cu caracter sportiv.

Componenta: CULTURA-CULTE

 • ■      Activitati care implica tinerii talentati la diverse concursuri județene, naționale, tineri ai municipiului Ploiești, promovarea talentelor din diverse domenii culturale precum: arta, dans, formații, ansambluri, expoziții, conferințe.

Componenta: SANATATE

 • ■     Campanii, informare, voluntariat in domeniu, concursuri de eseuri in domeniu, sesiuni de formare, expoziții, conferințe.

Componenta: PROTECȚIA MEDIULUI

 • ■      Campanii, proiecte de ecologizare, voluntariat in domeniu, sesiuni de conștientizare, expoziții, conferințe.

Activitati care nu sunt eligibile:

 • a) sponsorizări individuale, cum ar fi participarea la workshop-uri, seminarii, conferințe, congrese, etc.;

 • a)     burse individuale pentru studii si pentru cursuri de instruire;

 • b)    activitati de educație formala pentru elevii si studenții incluși in sistemul de invatamant;

 • c)     activitati comerciale sau orice alta activitate care sa genereze profit;

 • d)    activitati de acordare de finanțări nerambursabile (folosirea fondurilor proiectului pentru acordarea de finanțări nerambursabile sau imprumuturi pentru alte organizații);


.                                                         c O r; '

 • g)     activitati care s-au derulat inaintea datei inaintarii propunerii de proiect sau roatei încheierii contractului de finanțare nerambursabila;

 • h)     activitati care au beneficiat de finanțare nerambursabila de la municipalitatea Ploiești, in decursul aceluiași an calendaristic.

4. Alocarea financiara :

Art. 21  (1) Finanțarea proiectelor sau programelor aprobate se face in trei transe.

(2) Prima transa nu poate depăși 30% din finanțarea acordata, iar ultima transa, de cel mult 25% din valoarea finanțării nerambursabile, va fi virata beneficiarului in termen de 30 de zile de la validarea raportului final. Raportul final va fi depus la sediul autoritatii finanțatoare in termen de cel mult 15 de zile de la terminarea activitatii, iar validarea raportului se va face in termen de 30 de zile de la depunere.

(3) înainte de a doua transa din finanțare, beneficiarul trebuie sa prezinte finanțatorului un


raport privind stadiul implementării proiectului/programului, din punct de vedere tehnic, financiar si al contribuției solicitantului, si documentele adecvate.

5. Marimea finanțărilor nerambursabile: Valorile următoare, minima si maxima, se aplica finanțărilor nerambursabile pentru proiecte individuale care pot fi finanțate in cadrul programului:

valoare minima: valoare maxima:

5.000 RON

25.000 RON.


Ghidul Solicitantului are următoarele anexe:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului si sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului/ echipei de proiect

Anexa D (D 01, D 02, D 03) - Declarații de imparțialitate, pe proprie răspundere, privind restantele

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile si domeniile de activitate:

Anexa 1 - Eligibilitatea costurilor

Anexa 2 - Tipurile de activitati eligibile

Anexe privind incheierea si derularea contractului:

Anexa 1 - Contract de finanțare nerambursabila

Anexa II - Adresa de inaintare raportare

Anexa III - Formular Raport descriptiv intermediar/ final

Anexa IV - Declarația de Imparțialitate a Membrilor Comisiei de Evaluare si Selecție

Anexa V - Cerere de plata


6. Evaluarea proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila: se face in

. .    ..... .       _                           . .   ..'Wî*1.',-/.


'- z

sistem competitiv, potrivit criteriilor de acordare a finanțărilor nerambursabile si:Cpup,ttajului stabilit, cu respectarea Ari. 28 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit si de interes general si a prevederilor cap. IV din Legea 98/19.05.2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

In vederea evaluării si selectării proiectelor se va reuni Comisia de evaluare și selecționare, formata din cinci membrii numiți prin dispoziția Primarului Municipiului Ploiești. Secretariatul Comisiei de evaluare și selecționare va fi asigurat de un reprezentant al Direcției Relații Internaționale.

Direcția Relații Internaționale Director executiv Nicoleta CrăcîunoiuAvizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții publice, Contracte Director Executiv

Andreea Cristea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATENR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2018
Data:           P <■ 2q | $

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2018

și a emis: