Hotărârea nr. 74/2018

Hotãrârea nr. 74 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2017 – 2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 74


referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Loca) nr. 297/2017 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu și Florina Alina Sorescu, precum și Raportul de specialitate nr. 444/7.03.2018 al Direcției Comunicare, Relații Publice prin care se propune modificarea și completarea repartizării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 07.03.2018;

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018,

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.303/2017 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018,

In baza avizului conform acordat de către Consiliul de Administrație al

9 Inspectoratului Școlar Județean Prahova în data de 22.11.2017,

In baza art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

Conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006,

In conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5),

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr.297/2017 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr.297/2017 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2018, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2018, se completează corespunzător.

Art. 4 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018TABEL CU REPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Nr. ctr.

Unitate de învățământ

Adresă si numărul de telefon

Nume consilier local

79.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FORTIUM

Str. Traian Vuia nr. 3, tel. 0732737986

Băzăvan Larisa

80.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT

PLOIEȘTIUL ÎN CULORI

B-dul București nr. 42C, tel. 0726726252

Văduva Sorin

81.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL SPIRIDON

Str. Dreptății nr. 33, tel. 0724044271

Stanciu Marilena

TABEL CU REPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Nr. ctr.

Unitate de învățământ

Adresă și numărul de telefon

Nume consilier local

78.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FORTIUM

Str. Traian Vuia nr. 3, tel. 0732737986

Stanciu Marilena

79.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT

PLOIEȘTIUL ÎN CULORI

B-dul București nr. 42C, tel. 0726726252

Dragulea Sanda

80.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL SPIRIDON

Str. Dreptății nr. 33, tel. 0724044271

Băzăvan Larisa


referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, modificată și completată

Raportul de specialitate evidențiază rolul important al consiliului de administrație, dar si al comisiei de evaluare și asigurare a calității în organizarea procesului instructiv-educativ și în funcționarea unităților de învățământ preuniversitar. Prezența consilierului local în aceste comisii se justifică prin statutul de interfață între autoritatea locală și școală ca entitate educațională.

Repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, a fost aprobată prin Horărârea Consiliului Local nr. 297/30.08.2017.

Ca urmare a avizului conform emis de Inspectoratului Școlar Județean Prahova prentru reorganizarea rețelei școlare, se includ trei noi unități de învățământ, respectiv Școala Gimnazială „Fortium”, Grădinița cu program prelungit „Ploieștiul în Culori” și Grădinița cu program prelungit „Sfântul Spiridon”.

Respectând aplicarea actelor normative în vigoare, propunem proiectul de hotărâre alăturat.


Marilena Stanciu '

Florina Alina Sorescu


Dinu Marius Andrei xDirecția Comunicare, Relații Publice Compartiment Organizare Evenimente


Nr. w /07.03.2Q18


RAPORT DE SPECIALITATEreferitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2018

Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011.

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității își desfășoară activitatea în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006.

La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.

Repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, a fost aprobată prin Horărârea Consiliului Local nr. 297/30.08.2017.

Prin adresa nr. 4098/3888/23.11.2017, se aduce la cunoștință faptul că, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, întrunit în ședința din data de 22.11.2017, a acordat avizul conform pentru reorganizarea rețelei școlare la nivelul unității administrativ teritoriale și includerea a trei noi unități de învățământ, respectiv Școala Gimnazială „Fortium”, Grădinița cu program prelungit „Ploieștiul în Culori” și Grădinița cu program prelungit „Sfântul Spiridon”.

Astfel, este necesară completarea anexelor nr. 1 și 2 la Horărârea Consiliului Local nr. 297/30.08.2017,modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2018, in sensul că se se introduc trei noi poziții, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Direcția Cornii Director Alina Mdrai


rejJRclații Publice <!utiv

ștrătescu       Ji


Avizat,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice-Contracte

Director Executiv

Andreea Cristea/

întocmit,

Consiliai

Dănilă Sikli

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H OTĂRÂREA NR. 297 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în ( onsiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu Andrei și Sorescu Florina Alina, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 23.08.2017;

în baza art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006,

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5),

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 începând cu data prezentei, Hotărârea de Consiliu Local numărul 21/2017 completată, își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017


Contrasemnează Secretar,

Anabe       iș/Măntoiu


/ [

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 303 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018.

Ținând cont de raportul din data de 23.08.2017 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

în baza avizului conform emis de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova în data de 23.08.2017;

A

In conformitate cu art.19, alin.(l), (2), (4), art.61, alin.(l), alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art. 19-25 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2016-2017, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5777/22,11.2016, publicată în Monitorul Oficial nr.982/07.12.2016.

în conformitate cu art.21 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art.36, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018, conform Anexei nr. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018, conform Anexei nr.2 din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorii unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

Art.3. Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017

Președinte de Ședință, George-Sorin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar,

Anabell -Qlirhp'ij MăntoiuINSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

PRAHOVA

COMPARTIMENTUL PLAN ȘCOLARIZARE,

REȚEA ȘCOLARĂ,SALARIZARE. NORMARE

V ...    ___________

Nr. 4098/3888/23.11,2017yLiUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

. /

PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

<// ^X.

2 l -11- 201?

z           -------- y.--------- nr. 8120/06.11.2017, Consiliul de Administrație al

y/ Inspectoratului Ș/olar Județean PrahovaTîntrunit In ședința din data de 22.11.2017,' în conformitate cu prevederile art, 19, alin.(1), (2), (4), și art. 61, aîin.(1), (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19 - 27 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular , precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017 - 2018, aprobată prin Ordinul MENCȘ nr.5777/2016 , acordă AVIZUL CONFORM pentru reorganizare? rețetei școlare la nivelul unitatii administrativ teritoriale prin retragerea calitatii de unitate- de invatamant cu personalitate juridica a Liceului Tehnologic „Ludovic Mrazek", municipiul Ploiești si arondarea acestuia ca structura ia Liceul Tehnologic „Anghel Saiigny”, municipiul Ploiești, conform anexei 1

De asemenea se acordă AVIZUL CONFORM pentru introducerea in rețeaua școlara a trei unitati de invatamant particular si desființarea unei unitati de invatamant particular conform anexei 2.

Urmare primirii avizului conform, veți emite hotărâre de consiliu local pentru modificarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017 - 2018, ia nivelul unității administrativ teritoriale.

Un exemplar ai hotărârii de consiliu local privind modificarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017 - 2018 îl veți transmite inspectoratului Școlar Județean Prahova.

Anexa 1

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY". MUNICIPIUL i PLOIESTI/UC-PROF/POS/RO/

1 I STR. MIHAI BRAVU. NR.249, TEL / FAX 0244 523541,

. e_maii: liceu.saiigny.ptoiesti@gmaii.com


LICEUL TEHNOLOGIC “LUDOVIC

| MRAZEK", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, LIC, POS/RO/

STR MIHAI BRAVU NR.241 , TEL    s

0244525710/FAX 0372876870 e-mail J petrol@opticnet.ro             i


Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

Tel: +40(0)244 577 699

Fax: +40(0)244 577400 wivw.isi.ph.edu.ro

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

PRAHOVA

COMPARTIMENTUL PLAN ȘCOLARIZARE. REȚEA ȘCOi ARA,SALARIZARE, NORMAREI  SCOAL A GIMNAZIALA 'FORTIUNF.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRI/GIM/

1 !       STR.TRAIAN VUIA. NR.3,

TEL.0344197866;0732737986.

1          FAX 0344197855

e-mail scoalafortium@gmail.com

GRÂDINlȚA CU PROGRAM-PREl UNGIT, PLOIESTIUL IN CULORI", 4 ,     MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE

;      BLD. BUCUREȘTI. NR.42.C,

TEL./FAX 0726726252

'     GRĂDINIȚA CU PROGRAM’

PRELUNGIT „SFANȚUL SPIRIDON”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE

  • 3         STROREPTATII NR.33,

TEL. 0724044271 e-mail gradinitasfantuls_pjriclo_n@gmail.com ” i ’ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ HAPPY KIDS", MUNICIPIUL PLOIȘTi, PRE/RO/

  • 4  ! STR.IVAN MICIURIN .NR.6A ,

i        TEL.0734333254, e-mail:

monicatomal 1 ©yehoo.com


ORDIN M.E.N. nr. 4646/17.08.2017 j privind autorizarea de funcționare provizorie

j

1 I

ORDIN M.E.N. nr. 4621/17.08.2017 j privind autorizarea de funcționare provizorie


ORDIN M.E.N. nr. 4548/07.08.2017 | privind autorizarea de funcționare I i                provizorie


DESFIIN TATA începând cu |

01.09.2017

J


INSPECTOR ȘCOLĂ^GEh^ALx

prof. nicolaeW^e-ueș6u%'

/-rmf        ;i£

g/g,

V -L ( .X              Z,s. 1

COMPARTIMENT PLAN ȘCOLARIZARE, REȚEA ȘCOLARĂ, SALARIZARE, NORMARE

CONSILIER AURELIA NEDELCU , //        £*--G "

Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

Tel; +40(0)244 577699

Fax: +40(0)244 577 400 www.isj. ph.edu.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018, modificată și completatăPREȘEDINTE, Marilena Stanciu

SECRETAR,

Larișa Băzăvan


Data: —-------------------