Hotărârea nr. 72/2018

Hotãrârea nr. 72 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2018 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia Municipiilor din România

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 72


privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2018 a Municipiului Ploiești pentru Asociația Municipiilor din România


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 64/02.03.2018 al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea contribuției anuale a municipiului Ploiești pentru Asociația Municipiilor din România;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 27.03.2018;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 12/26.02.1993 privind aderarea Municipiului Ploiești la Asociația Municipiilor din România;

în baza Hotărârii nr. 219 din 06.11.2017 a Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România;

Luând act de adresa de înaintare a Asociației Municipiilor din România nr. 11/15.01.2018;

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin 2, lit. e, coroborat cu art. 36, alin 7, lit. a si art. 115, alin 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contribuția anuală pentru anul 2018 în valoare de 115.746,00 lei, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România.

Art. 2 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Data in Ploiești, astăzi, 29 martie 2018
Contrasei jjM SECRl LaurențROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

/Vz-- z\ -

ca *e.A fa     ’       iS*

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2018 a Mttni^itiiurP^i^ti pentru Asociația Municipiilor din România < o 1

Asociația Municipiilor din România (AMR), a fost înființată în anul 1990 sub numele de Federația Municipiilor din România (FMR) de către 30 de membri asociați fondatori și a funcționat de la început ca o organizație pentru sprijinirea și reprezentarea intereselor autorităților locale.

în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, FMR a devenit Asociația Municipiilor din România (AMR), titulatură adoptată în cadrul Adunării Generale din 11 mai 2001. Tot din anul 2001, AMR a devenit membru fondator al Federației Autorităților Locale din România (FALR).

AMR include în prezent 103 municipii (toate municipiile), precum și cele 6 sectoare ale Municipiului București rezultând un total de 109 membri.

Aceasta este constituita ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvemamentală și apolitică, constituită în vederea promovării și protejării intereselor comune ale autorităților administrației publice locale (APL), pentru soluționarea și gestionarea nevoilor publice în numele și pentru interesul colectivităților locale.

AMR reprezintă interesele membrilor pe plan intern și internațional, stimulează și sprijină inițiativele și acțiunile municipiilor, oferă consultanță și susține eforturile acestora în demersul general de aliniere la standardele europene.

Asociația este reprezentată în Comitetul Regiunilor (CoR), Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor (CEMR) și Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRE).

Contribuții AMR la nivel național si european:

« îmbunătățirea cadrului normativ și organizatoric de desfășurare a activității APL.

• Dezvoltarea relațiilor economice, culturale și administrative dintre municipiile membre și organizațiile publice, private și non-guvemamentale, naționale și internaționale; dezvoltarea colaborării și parteneriatelor cu organizații interne și internaționale

A

In conformitate cu prevederile statutului AMR, Adunarea Generală a Asociației din data de 06.11.2017, a aprobat valoarea cotizației anuale la 0,50 lei/locuitor (adresa nr.l 1/15.01.2018). Având în vedere această decizie, valoarea cotizației anuale este de 115.746,00 lei, calculată la numărul populației comunicate de Direcția Județeană de Statistică pentru 01.01.2017, respectiv 231.491 locuitori.

Prin urmare se impune aprobarea contribuției anuale pentru anul 2018 la 0,50 lei/locuitor si respectiv virarea sumei de 115.746,00 lei.

Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supunem spre aprobare Consiliului Local.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. 64/02.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2018 a Municipiului Ploiești pentru Asociația Municipiilor din România

Municipiul Ploiești este unul din membrii fondatori ai Asociației Municipiilor din Romania cu o contribuție activa in promovarea si protejarea intereselor comune ale autorităților administrației publice locale.

Asociația Municipiilor din România (AMR), a fost înființată în anul 1990 sub numele de Federația Municipiilor din România (FMR) de către 30 de membri asociați fondatori și a funcționat de la început ca o organizație pentru sprijinirea și reprezentarea intereselor autorităților locale.

Ai

In conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, FMR a devenit Asociația Municipiilor din România (AMR), titulatură adoptată în cadrul Adunării Generale din 11 mai 2001. Tot din anul 2001, AMR a devenit membru fondator al Federației Autorităților Locale din România (FALR).

AMR include în prezent 103 municipii (toate municipiile), precum și cele 6 sectoare ale Municipiului București rezultând un total de 109 membri.

Aceasta este constituita ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvemamentală și apolitică, constituită în vederea promovării și protejării intereselor comune ale autorităților administrației publice locale (APL), pentru soluționarea și gestionarea nevoilor publice în numele și pentru interesul colectivităților locale.

AMR reprezintă interesele membrilor pe plan intern și internațional, stimulează și sprijină inițiativele și acțiunile municipiilor, oferă consultanță și susține eforturile acestora în demersul general de aliniere la standardele europene.

Asociația este reprezentată în Comitetul Regiunilor (CoR), Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor (CEMR) și Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRE), este membră a Cites Unies din Franța (CUF), Asociației Internaționale a Primarilor Francofoni (AIMF), Asociației Municipiilor și Comunităților din Ucraina (AUC), Asociației Orașelor și Regiunilor Europene pentru Cultură "Les rencontres" și a Asociației Agențiilor pentru Democrație Locală (ALDA).

Activitățile desfășurate de AMR sunt structurate pe domenii de interes pentru membri, în conformitate cu obiectivele statutare:

 • •    îmbunătățirea cadrului normativ și organizatoric de desfășurare a activității la nivelul APL

 • •    lobby și politici publice

 • •    comunicare și instruire

 • •    dezvoltarea relațiilor economice, culturale și administrative dintre municipiile membre și organizațiile publice, private și non-guvemamentale, naționale și internaționale

 • •    dezvoltarea cooperărilor și parteneriatelor cu organizații interne și internaționale care au scopuri compatibile cu cele ale asociației

 • •    implementarea unor programe și proiecte în interesul membrilor, pentru creșterea vizibilității asociației și consolidarea poziției acesteia la nivel național și internațional.

IA

AMR are începând din luna ianuarie 2007 un birou de reprezerj^fe-pe-Jâpgă instituțiile Uniunii Europene (UE), la Bruxelles. Rolul biroului de repr^gntâre/eșțe dt^ implica municipiile în dialogul cu instituțiile UE în vederea promovării ipforesului genef^E? al AMR în procesul de elaborare și implementare a politicilor UE.

Serviciile oferite membrilor de biroul AMR Bruxelles sunt:        Â x--<v/

 • •    Informarea cu privire la prioritățile politice ale UE, în special cele careMți/foiplicâții la nivel local;

 • •    Sprijin în vederea dezvoltării parteneriatelor durabile cu autorități locale din Statele Membre UE;

 • •    Organizarea de misiuni și evenimente de promovare la Bruxelles, în colaborare cu municipiile membre interesate;

 • •   Furnizarea de asistență membrilor AMR din delegația României la CoR al UE. Rezultate si contribuții AMR:

 • a.   îmbunătățirea cadrului normativ și organizatoric de desfășurare a activității APL

contribuții importante la urgentarea procesului de descentralizare prin transmiterea unor puncte de vedere, observații, propuneri de amendamente, participări directe și intervenții la dezbateri cu ocazia întâlnirilor organizate de reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor implicate în procesul de descentralizare administrativă;

participare la grupurile de lucru și la reuniunile Comitetelor de Monitorizare constituite la nivelul ministerelor.

 • b.   dezvoltarea relațiilor economice, culturale și administrative dintre municipiile membre și organizațiile publice, private și non-guvemamentale, naționale și internaționale/ dezvoltarea colaborărilor, cooperărilor și parteneriatelor cu organizații interne și internaționale

AMR și membrii săi participă la numeroase evenimente în țară și în străinătate de interes pentru comunitățile locale;

AMR susține derularea unor acțiuni organizate de instituții cu preocupări comune cu cele ale APL;

AMR sprijină derularea unor acțiuni organizate în parteneriat.

Contribuții la nivel european:

Activitățile Delegației României la Comitetul Regiunilor (CoR) pe comisii au fost sprijinite de Biroul AMR de la Bruxelles. Asociația are 6 reprezentanți în CoR.

AMR este membru al Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor (CEMR) din anul 2007:

 • •   Colaborarea cu CEMR presupune implicarea pentru formularea documentelor de poziție privind proiectele legislative sau non-legislative ale UE și realizarea amendamentelor comunicate Parlamentului European și Consiliului UE;

 • •    Membrii AMR sunt invitați și participă la seminarii și conferințe organizate de CEMR în vederea diseminării experiențelor și bunelor practici de interes pentru APL;

 • •    Asociația și membrii săi beneficiază de relațiile cu CEMR care este facilitator european al înfrățirilor între orașe și care a pus la dispoziție Portalul European al înfrățirilor - http://www.twinning.org;

 • •    Participă activ la cele 16 grupuri de lucru ale CEMR prin cei 23 de reprezentanți. Delegația României la Congresul Puterilor Locale și Regionale din Consiliul Europei

(CPLRE) are în componența sa 4 reprezentanți AMR.

AMR comunică lunar membrilor prin intermediul buletinului electronic.șiarsiteTului propriu, secțiunea UE, informații despre activitatea CoR, CEMR și CPI.RE și ' a reprezentanților AMR în cadrul acestor organizații europene.

în conformitate cu prevederile statutului AMR, Adunarea Generală a Asociației d iii | data de 06.11.2017, a aprobat valoarea cotizației anuale la 0,50 lei/locuitor (adresanr.l 1/15.01.2018). Având în vedere această decizie, valoarea cotizației anuale este de 115.746,00 lei, calculată la numărul populației comunicate de Direcția Județeană de Statistică pentru 01.01.2017, respectiv 231.491 locuitori.

Prin urmare se impune aprobarea contribuției anuale pentru anul 2018 la 0,50 lei/locuitor si respectiv virarea sumei de 115.746,00 lei.

Fata de cele menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

Vizat

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv

Andreea Cristea i


Atașări:


PLOIESTI.pdf; HOT.AD.GEN AMR 219 cuantum cotizatie.pdf


APRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Stimate domnule Primar,
In conformitate cu Hotararea Adunării Generale a AMR nr. 219/06.11.2017, anexata la prezenta, si ținând cont de datele INS pentru populația municipiului dvs la data de 01.01.2017, cotizația pentru anul 2018 este in suma de 115.746 lei, calculata astfel:

Număr locuitori la data de

01.01.2017 comunicat de Institutul

National de Statistica

Valoare per locuitor conform

HAG nr.219/2017

Valoare cotizație 2018

-Iei-

231.491

0',5 lei

115.746

In conformitate cu prevederile Statutului AMR, va rugam sa aveți amabilitatea sa efectuați plata pana la data dc

31 martie 2018, in contul:

RO63BTRLRQNCRT0V00030601

deschis la Banca Transilvania - Agenția Academiei.

Cod Fiscal AMR 11036662

Cu considerație,

Director Economic,

Valeria Mateescu

Tel: 0752080100

Email: valeria.mateescu a>amr,roAcest email a fost scanat contra virușilor de către programul antivirus Avast. www.avast.com

OCT 19 ’98 13:55 PRIMRRIfl MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL. MUNICIPIULUI

- PLOIEȘTI; -

i


CĂTRE,

JmOATIA municii

I


, Con3iliul Local al Municipiului PLoteș prin dl.Primar.VICTOR-STEPAN SAVUIESCU, în baza din data de 26.o2.1993 i a aderat! în calitate de

t reprezentat

Hotărârii nr.12 membru Ja statutul


Federației Municipiilor din România.

Data,

19.lo.1998-ațîfîTx

'   -v.           X


Li. SALTUL LOCAL

- VLoiĂsei

O o at? ruliu! Local Avi nu

Itoeiduiu prin care

LOC'<1 U XCll procuM ,;i acordul Statut la eiiulm


.•'•1 iiiuu ici piui ui ■ £«i vudere adresa Fc>1 arațf,.

so solicita con/Ar^ar •;

•ji un ici p'lt’l ni viol..-; ti

. du a pitit i cotizația ?j

1 leu/loc uitor ;

l.i oom'oymitate cu disposițixlo oi* * (j9/1991 *

?..n ivnitieiul ort.19 din          m?.

tXOțl.1           localei,

H O T A i:


RRooni'irtfi...-.


~ Rfiooniirtri..-. qf 11 iorea. muuic ■ilnuioiplllor din Horn .In ic.

ioc tivi iuț<;ual;i plata cotii;'

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA#^ ^^VIUCUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGI!SI PROGNOZE^y^N

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale

pentru anul 2018 a Municipiului Ploiești pentru Asociația Municipiilor din România și a