Hotărârea nr. 71/2018

Hotãrârea nr. 71 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2016 privind stabilirea tarifului pentru închirierea spațiilor construite în cadrul obiectivului de investiții Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice – Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 71 referitoare ia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2016 privind stabilirea tarifului pentru închirierea spațiilor construite în cadrul obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 43/11.01.2018 al Serviciului Administrare Parc Ploiești Vest, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 418/2016 pentru închirierea spațiilor construite în cadrul obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.03.2018;

Având în vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietatea publică;

Văzând prevederile art. 486 alin. 1, alin. 2 , din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, titlul IX - Impozite și taxe locale;

în baza prevederilor art. 5 alin.l lit. art. 9 art. 12, art. 26 alin 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

A

In temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 418/2016, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul Centru de Excelență pentru Tineri întreprinzători - Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 29 martie 2018

// T /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

George Sorin Niculae BOTEZ

I'    0 \


ANEXAI

■<Z)' lăM

In continuare prezentam tipurile de venituri estimate pe perioada operaționala utilizate in Analiza

Cost - Beneficiu :


DETALIERE TIPURI VENITURI DIN EXPLOATARE/ „CENTRU DE EXCELENTA PENTRU TINERI ÎNTREPRINZĂTORI’’-ȘPY

Nr. crt.

Denumire tip venituri din exploatare

U.M.

Valoare tarifara

Valoare totala (euro/an)

1.

Venituri din inchiriere spatii birouri, din care:

1.1

Tarif unitar

Euro/luna/mp

2,5

1.2

Suprafața spațiului de inchiriat

mp

361,79

17.366,00

2.

Venituri din inchiriere sala multifunctionala-IMM-uri

2.1

Tarif unitar

Euro/eveniment

100

2.2

Număr zile estimate

Zile/an

100

10.000,00

3

Venituri din inchiriere sala multifuncționala - Terți-

3.1

Tarif unitar

Euro/eveniment

250

3.2

Număr zile inchiriere estimate

Zile/an

117

29.250,00

4

Venituri din inchiriere sala de intruniri - IMM-uri

4.1

Tarif unitar

Euro/eveniment

60

4.2

Număr zile inchiriere estimate

Zile/an

200

12.000,00

5

Venituri din inchiriere sala de intruniri -Terți

5.1

Tarif unitar

Euro/eveniment

130

5.2

Număr zile estimate

Zile/an

162

21.060,00Total general (venit annual)


89.676,00


Nota : Prin micșorarea preturilor de inchiriere atat la spatii cat si la sălile multifuncționale, a crescut in mod corect numărul de zile anuale de inchiriere. Veniturile prezentate se incadreaza in veniturile estimate in analiza cost- beneficiu, de către INTERGROUP ENGINEERING SRL ,conform adresa nr. 2802/19.12.2016 ,anexata la documentația proiectului de hotarare intocmit de Parc Municipal Ploiești Vest.


SEF SERVICIU APMPV,

Donald Nicolae Constantin


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

9


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind stabilirea tarifului pentru inchirierea spațiilor construite in cadrul obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENȚA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

Obiectivul de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelența in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” a fost realizat in baza contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2016, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”.

A fost creata o structura de afaceri destinata sprijinirii tinerilor întreprinzători din Polul de Creștere Ploiești Prahova - in suprafața utila de 1397,24 mp - in conformitate cu obiectivul specific prevăzut in cererea de finanțare - anexa a contractului de finanțare.

9

Pentru cei care isi vor desfasura activitatea in cadrul Centrului de Excelența au fost prevăzute următoarele facilitați:

1) Spații de birouri in suprafața utila totala de 361,79 mp, compartimentate in funcție de necesitați, pentru cu un tarif de închiriere, pentru o perioada de 3 ani cu posibilitatea de prelungire pana la 5 ani.

Se vor mai asigura următoarele servicii: accesul gratuit la sala de mese, asigurarea utilităților, curățenia si întreținerea spațiilor comune, paza impotriva intrării prin efracție, servicii pe linie de PSI, accesul la centrul de copiere (dotat cu copiator, PC, imprimanta) si promovarea pe site-ul Centrului de Excelența.

2) Facilitați in vederea desfășurări activității - sala multifuncționala si sala de întruniri.

Atât in Analiza Cost-Beneficiu din Studiul de fezabilitate, cat si in cererea de finanțare elaborata in baza acestora, s-a preconizat ca se vor realiza venituri din

i ■ -

închiriere spații, prestări servicii, sala multifuncționala si sala de/ințruriiri, care ;sunt suficiente pentru a menține sustenabilitatea financiara a infrastructurii.       j

întrucât spatiile din Centrul de Excelența pentru Tinerii întreprinzători nu au fost inchiriate, prin adresa nr. 16722/02.08.2017 - transmisa către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene -Municipiul Ploiești a solicitat acordul pentru a se putea lua in considerare si tineri Intreprinzători/IMM-uri care nu sunt obligatoriu nou înființate, pentru lărgirea domeniului in care aceștia isi desfașoara activitatea si de asemenea pentru modificarea tarifelor de închiriere.

Referitor la modificarea tarifelor de închiriere Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice si Fonduri Europene, in adresa nr. 16722/31.08.2017 menționează: „UAT Municipiul Ploiești este singura in măsură de a lua o astfel de decizie, cu condiția respectării obligațiilor asumate referitoare la sustenabilitatea proiectului”.

In conformitate cu cererea de finanțare - anexa a contractului de finanțare -sustenabilitatea unui proiect reprezintă capacitatea veniturilor din operare de a susține cheltuielile survenite.

9 Veniturile din exploatare sunt reprezentate de venituri din închiriere spații birouri, închiriere sala multifuncționala si închiriere sala de intruniri.

Modificarea tarifului de inchiriere, respectiv reducerea acestuia, pentru spațiile de birouri, sala multifuncționala si sala de intruniri este susținuta si de următoarele argumente:

 • 1. Lipsa solicitărilor de inchiriere spații in cadrul structurii de afaceri datorate si nivelului ridicat al tarifului de inchiriere stabilit, comparativ cu nivelul actual al pieței - are ca rezultat faptul ca pana la acest moment, nu au rezultat venituri din inchirierea spațiilor din structura de afaceri. Cheltuielile survenite au fost suportate din sume alocate de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 2. Tarifele solicitate pentru inchirierea spațiilor de birouri in diverse zone ale orașului Ploiești (Centru, Nord, Vest, Malu Roșu, Sud) variaza in prezent intre 3 -4,5 euro pe mp. In acest sens s-a efectuat un studiu de piața, o analiza ampla, conform ofertelor anexate - Oferte spații închiriat - care au dus la concluzia ca este necesara diminuarea tarifelor de inchiriere stabilite pentru Centrul de Excelența pentru Tinerii întreprinzători.

 • 3. Pentru spatiile care se pot închiria pentru intruniri, in diferite zone al orașului, se percep tarife mult mai mici decât cele stabilite pentru Centrul de Excelența pentru Tinerii întreprinzători. De asemenea, pentru tarifele percepute, aceste spații oferă dotări ultramoderne - conform fotografiilor anexate. Spatiile din Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători, nu sunt dotate cu suficient mobilier si echipamente pentru desfășurarea unor activitati. Veniturile din exploatare

Z* ©

sunt reprezentate de venituri din inchiriere spații birouri/- închiriere ,saîa multifuncționala si inchiriere sala de intruniri.                       Î'A ,        £./ /f J,

\ jA-~" za- *• ’ ............

Venituri din inchiriere spații birouri

Din Analiza Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, rezulta ca un tarif lunar de inchiriere corespunzător nivelului actual al pieței este de 4 euro/mp fata de 7 euro/mp preț vechi. In afara de chiria plătită pentru spațiu, tinerii intreprinzatori/IMM-urile vor plăti cheltuielile cu utilitățile aferente consumului lor.

Venituri din inchiriere saia multifuncționala

Din Analiza Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, rezulta ca un tarif de inchiriere corespunzător nivelului actual al pieței, se prezintă după cum urmeaza:

Pentru tinerii intreprinzatori/IMM-urile care isi desfașoara activitatea in Centrul de Excelenta:

- un tarif unitar de 100 euro/eveniment, fata de 200 euro/zi preț vechi.

Pentru terti:

 • - un tarif unitar de 250 euro/eveniment, fata de 375 euro/zi preț vechi.

Venituri din inchiriere sala de intruniri

Din Analiza Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, rezulta ca un tarif de inchiriere corespunzător nivelului actual al pieței, se prezintă după cum urmeaza:

Pentru tinerii intreprinzatori/IMM-urile care isi desfașoara activitatea in Centrul de Excelenta:

5

 • - un tarif unitar de 60 euro/eveniment

Pentru terti:

J

 • - un tarif unitar de 130 euro/eveniment, fata de 250 euro/zi preț vechi.

Perioada de desfășurare a evenimentului va fi intre 1 - 24 ore .

Tarifele prezentate mai sus, se vor echivala in lei la cursul BNR, valabil in ziua emiterii facturii.

In afara acestor tarife se vor percepe:

 • - costurile aferente consumurilor de utilități pentru spațiile închiriate;

- costurile aferente consumurilor de utilități pentru folosirea spatiilor comune.

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala; republicata si actualizata, Legii nr.273/2003 privind finanțele publice locale, supurn aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2016 privind stabilirea tarifului pentru inchirierea spațiilor construite in cadrul obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENȚA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

PRIMAR,

Adrian Florin DOBRE


JUDEȚUL PRAHOVA                        $

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                         I

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOI^șfUVfcS^ Nr. 43 / 11/01/2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea tarifului pentru inchirierea spațiilor construite in cadrul obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENȚA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

Obiectivul de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelența in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” a fost realizat in baza contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2016, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”.

A fost creata o structura de afaceri destinata sprijinirii tinerilor întreprinzători din Polul de Creștere Ploiești Prahova - in suprafața utila de 1397,24 mp - in conformitate cu obiectivul specific prevăzut in cererea de finanțare - anexa a contractului de finanțare.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt firmele nou înființate si tinerii întreprinzători care prestează următoarele tipuri de servicii sau care vor sa pornească afaceri intr-unui din domeniile:

 • a) Servicii de ecologizare soluri poluate istoric cu hidrocarburi;

 • b) Servicii de consultanta:

b.l) in domeniul protecției mediului;

b.2) pentru folosirea energiei regenerabile;

b.3) pe linie de management de mediu;

b.4) agricultura ;flori,gazon,viticultura, legumicultura,pomicultura;

b.5) in gestionarea ecologica a deșeurilor.

 • c) Evaluări de mediu;

 • d) Servicii de Ecoturism;

 • e) Servicii (montaj, intretinere, reparații) privind producerea energiei cu ajutorul sistemelor neconventionale;

 • f) Servicii de proiectare.

, .- '•’. o < •■ x ' C-? ■'-. y*'

 • g) Alimentație -vinificatie,mezelarie si conservate din carne,produse lactate si’ brânzeturi,etc                                                           Li -'s

’ ’                     '■'A --1                  -

Pentru cei care isi vor desfasura activitatea in cadrul Centrului de?Exceleiita au fost prevăzute următoarele facilitați:                                XXXhX

1) Spatii de birouri in suprafața utila totala de 361,79 mp, compartimentate in funcție de necesitați, cu un tarif de inchiriere, pentru o perioada de 3 ani cu posibilitatea de prelungire pana la 5 ani.

Se vor mai asigura următoarele servicii: accesul gratuit la sala de mese, asigurarea utilităților, curățenia si intreținerea spatiilor comune, paza impotriva intrării prin efracție, servicii pe linie de PSI, accesul la centrul de copiere (dotat cu copiator, PC, imprimanta) si promovarea pe site-ul Centrului de Excelența.

2) Facilitați in vederea desfășurări activității - sala multifuncționala si sala de întruniri.

întrucât spațiile din Centrul de Excelența pentru Tinerii întreprinzători nu au fost închiriate, prin adresa nr. 16722/02.08.2017 - transmisa către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene - Municipiul Ploiețti a solicitat acordul pentru a se putea lua in considerare si tineri intreprinzători/IMM-uri care nu sunt obligatoriu nou înființate, pentru lărgirea domeniului in care aceștia isi desfasoara activitatea si de asemenea pentru modificarea tarifelor de inchiriere.

Ca urmare a acordului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene - exprimat prin adresa nr. 97978/29.08.2017, înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 16722/31.08.2017  - au fost modificate criteriile de

selecție, in sensul că se pot lua in considerare IMMuri/ tineri întreprinzători care nu sunt nou înființate, dar care pot prelua/deține o firma cu o durata de funcționare mai mare, astfel incat sunt îndeplinite condițiile legale privind calitatea de „tanar întreprinzător”, fapt ce nu ar duce la incalcarea clauzelor contractuale.

Totodată, se pot lua in considerare IMM-uri/tineri întreprinzători care activeaza in alte domenii decât cele prevăzute ca posibile in cererea de finanțare.

In consecința, lărgirea in acest mod a grupului ținta poate determina creșterea probabilității închirierii spațiilor.

Referitor la modificarea tarifelor de inchiriere Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice si Fonduri Europene, in adresa nr. 16722/31.08.2017 menționează: „UAT Municipiul Ploiești este singura in măsură de a lua o astfel de decizie, cu condiția respectării obligațiilor asumate referitoare la sustenabilitatea proiectului”.

In conformitate cu cererea de finanțare - anexa a contractului de finanțare -sustenabilitatea unui proiect reprezintă capacitatea veniturilor din operare de a susține cheltuielile survenite.

s

, I             Vă >

Modificarea tarifului de inchiriere, respectiv reducerea acestuia, pțntțu?șpațiife.de birouri, sala multifuncționala si sala de întruniri este susținuta sKMd-ufrițătoarOle argumente:

 • 1. Lipsa solicitărilor de inchiriere spații in cadrul structurii de mh^&^torate si nivelului ridicat al tarifului de inchiriere stabilit, comparativ cu nivelul actual al pieței - are ca rezultat faptul ca pana la acest moment, nu au rezultat venituri din inchirierea spațiilor din structura de afaceri. Cheltuielile survenite au fost suportate din sume alocate de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

 • 2. Tarifele solicitate pentru inchirierea spațiilor de birouri in diverse zone ale orașului Ploiești (Centru, Nord, Vest, Malu Roșu, Sud) variaza in prezent intre 3 -4,5 euro pe mp. In acest sens s-a efectuat un studiu de piața, o analiza ampla, conform ofertelor anexate - Oferte spații inchiriat - care au dus la concluzia ca este necesara diminuarea tarifelor de inchiriere stabilite pentru Centrul de Excelența pentru Tinerii întreprinzători.

 • 3. Pentru spatiile care se pot inchiria pentru intruniri, in diferite zone al orașului, se percep tarife mult mai mici decât cele stabilite pentru Centrul de Excelența pentru Tinerii întreprinzători. De asemenea, pentru tarifele percepute, aceste spații oferă dotări ultramoderne - conform fotografiilor anexate. Spatiile din Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători, nu sunt dotate cu suficient mobilier si echipamente pentru desfășurarea unor activitati. Veniturile din exploatare sunt reprezentate de venituri din inchiriere spații birouri, inchiriere sala multifuncționala si inchiriere sala de intruniri.

Venituri din inchiriere spații birouri

Din Analiza Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, rezulta ca un tarif lunar de inchiriere corespunzător nivelului actual al pieței este de 4 euro/mp fata de 7 euro/mp preț vechi. In afara de chiria plătită pentru spațiu, tinerii intreprinzatori/IMM-urile vor plăti cheltuielile cu utilitățile aferente consumului lor.

Venituri din inchiriere sala multifuncționala

Din Analiza Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, rezulta ca un tarif de inchiriere corespunzător nivelului actual al pieței, se prezintă după cum urmeaza:

Pentru tinerii intreprinzatori/IMM-urile care isi desfașoara activitatea in Centrul de Excelenta:

 • - un tarif unitar de 100 euro/eveniment, fata de 200 euro/zi preț vechi.

Pentru terti:

 • - un tarif unitar de 250 euro/eveniment, fata de 375 euro/zi preț vechi.

Venituri din inchiriere sala de intruniri

Din Analiza Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești-Vest, rezulta ca un tarif de inchiriere corespunzător nivelului actual al pieței, se prezintă după cum urmeaza:                                                          L .

Pentru tinerii intreprinzatori/IMM-urile care isi desfașoarâ activ itatea/iri Centrul de Excelenta:                                                 -■ ?

 • - un tarif unitar de 60 euro/eveniment                                  c c > '

Pentru terti:

»

- un tarif unitar de 130 euro/eveniment, fata de 250 euro/zi preț vechi. Perioada de desfășurare a evenimentului va fi intre 1-24 ore .

Tarifele prezentate mai sus, se vor echivala in lei la cursul BNR, valabil in ziua emiterii facturii.

In afara acestor tarife se vor percepe:

 • - costurile aferente consumurilor de utilități pentru spațiile inchiriate;

 • - costurile aferente consumurilor de utilități pentru folosirea spatiilor comune.

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata si actualizata, Legii nr.273/2003 privind finanțele publice locale, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2016 privind stabilirea tarifului pentru inchirierea spațiilor construite in cadrul obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENȚA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest — Șef Serviciu

ZDonald Nicolae CONSTANTIN

Avizat

Direcția Administrație Publica

Juridic - Contencios,

Direcția Economica

Director executiv


Achiziții publice,Contracte Director Executiv, Andreea Cristea

DOCUMENTE ANEXE LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL PRIVIND MODIFICAREA DE PREȚ LA CENTRU DE EXCELENTA DIN PARC VEST PLOIEȘTI

 • 1. Adresa Intergroup srl nr. 2802/19.12.2016

 • 2. Adresa Ministerul Dezvoltării Regionale nr. 97978/29.08.2017

 • 3. Oferte preț închiriere spatii de birouri din orașul Ploiești.

 • 4. Oferte preț închiriere săli de întruniri din orașul Ploiești

*  *    ■ ~~r~                  r'

I tKUKUuICătre: UAT Municipiul PLoiesti

Adresa: Bdul Republicii nr. 2-4, Ploiești, Prahova, Remania TeL/Fax: 0244-522203 / 0244-513829


Referitor la : Venituri de exploatare pentru proiectul de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători”

DETALIERE TIPURI VENITURI DIN EXPLOATARE

PENTRU PROIECTUL DE INVESTIȚII

„REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI"

în continuare prezentam tipurile de venituri estimate pe perioada operaționala utilizate in Anaiiza Cost-Beneficiu:

Nr.crt.

Denumire tip venituri de exploatare

UM

Valoare tarifara

1

Venituri din închiriere spatii birouri, din care:

1.1

Tarif unitar

Euro/luna/mp

7

1.2

Suprafața spațiu de închiriat

mp

361,79

2

Venituri din închiriere sala multifuncționala - IMM-uri

2.1

Tarif unitar

Euro/zi

200

2.2

Număr zile închiriere estimate

zile/an

24

3

Venituri din închiriere sala multifuncționala - Terți

3.1

Tarif unitar

Euro/zi

375

3.2

Număr zile închiriere estimate

zile/an

72

4

Venituri din închiriere saia de întruniri - IMM-uri

4.1

Tarif unitar

Euro/zi

60

4.2

Număr zile închiriere estimate

zile/an

108

5

Venituri din închiriere sala de întruniri - Terți

5.1

Tarif unitar

Euro/zi

175

5.2

Număr zile închiriere estimate

zile/an

120

NOTA: Tarifele prezentate se vor actualiza in funcție de cursul valutar aplicat pentru realizarea conversiei in moneda naționala.

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Remania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.U

E-mail: cil cet&te'.frrinoup.u»

Te!./ Fax: 021.319.48,53/54/55/58/61 • •  Venituri din închirieri sub forma plătii tarifelor pentru inchirierea spatiilor si a sălilor. Acestea sunt menționate in tabelul de mai sus.

Acest tarif presupune asigurarea accesului la: sala de mese, utilitati, servicii de curățenie si întreținere spatii comune, servicii de paza împotriva intrării prin efracție, servicii pe linie de PSi, accesul la centrul de copiere si promovarea pe site-ul Centrului de Excelenta.

Prin asigurarea accesului la cele menționate mai sus se va înțelege punerea la dispoziția noilor utilizatori ai Centrului a tuturor elementelor necesare pentru a-si desfasura activitatea economica in condiții optime.

 • •  Venituri din plata consumurilor de utilitati de către utilizatori pentru spatiile închiriate. Asa cum s-a menționat si in cadrul Studiului de Fezabilitate, exceptând tariful perceput pentru inchirierea spatiilor si a sălilor, IMM-urile si tertii care le vor închiria, vor plăti si costurile aferente consumurilor de utilitati realizate.

Costurile obținute prin utilizarea spatiilor închiriate vor lua in considerare cantitatea consumata exprimata in unitati de măsură specifice si tariful de furnizare unitar.

e Venituri din plata consumurilor de utilitati de către utilizatori care folosesc spatiile comune. Astfel, IMM-urile si tertii care vor fi găzduite in Centrul de afaceri vor plăti si costurile aferente consumurilor de utilitati aferente folosirii spatiilor comune.

Costurile obținute prin utilizarea spatiilor comune vor lua in considerare cantitatea consumata exprimata in unitati de măsură specifice si tariful de furnizare unitar.

Cu deosebita considerație,

INTERGROUP ENGINEERING S.R±

Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației publice și Fondurilor europene

Domnului Adrian Florin DOBRE, Primar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești

Fax: 0244.513.829

Spre știință:

Doamnei Mariana ViȘAK, Director Adjunct

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Fax: 0242.313.167                                         .....

Referitor: Contractul de finanțare cod SMIS 39325 încheiat în cadrul ’Prograi

Regional 2007-2013 pentru proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Țest, Inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice-Centru de Excelența în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Ploiești

Urmare adresei dumneavoastră nr. 16722/2017, înregistrată la MDRAPFt sub nr. 96105/2017, prin care ne solicitați punctul de vedere cu privire La posibilitatea diminuării tarifelor de închiriere pentru spațiile de birouri, sala multifuncționala și sala de întruniri , precum și faptul că poate lua în considerare oferte de închiriere depuse de IMM-uri care nu sunt nou înființate dar care sunt deținute de tineri întreprinzători', precum si posibilitatea de a lua in considerare oferte ale unor IMM-uri care activează în alte domenii, pentru a putea asigura funcționalitatea proiectului și pentru a asigura creșterea gradului de confort și recreere și îmbunătățirea calității vieții, vă comunicăm următoarele:

 • 1. în ceea ce privește posibilitatea diminuării tarifelor de închiriere, vă facem cunoscut faptul că potrivit prevederilor punctului 2,12 Sustenabilitâtea proiectului din Cererea de finanțare-anexa a Contractului de firiâpțare, “ sustenabilitatea unui proiect reprezintă capacitatea veniturilor din operare de a susține cheltuielile, iar din analiza fluxului de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului”. Astfel, considerăm că în calitate de beneficiar, UAT Municipiul Ploiești este singurul în măsură de a lua o astfel de decizie, cu condiția respectării obligațiilor asumate referitoare la sustenabilitatea proiectului.

 • 2.  Cu privire la posibilitatea primirii ofertelor de închiriere depuse de IMM-uri/ tineri întreprinzători, care nu sunt nou înființate; puteți ayea în vedere faptul că o persoana cu vârsta cuprinsă intre 18 si 35 de ani poate prelua/ deține o firma cu o durata mai mere de funcponare, astfel încât îndeplinește condițiile legale privind calitatea de ‘Tânăr întreprinzător”, fapt ce nu ar duce la încălcarea clauzelor contractuale,

 • 3. Posibilitatea de a lua în considerare oferte de închiriere depuse de IMM-uri / tineri întreprinzători care activează în alte domenii decât cele prevăzute în cererea de finanțare , vă facem cunoscut

&

Ministerul Dezvoltării regionale,

Administrației Publice și                            W}

Fondurilor Europene                         ; W

faptul că potrivit cererii de finanțare punctul 2.3.4 Potențiali beneficiari ai proiectului /se" precizează faptul că Centrul de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători/ acesta selva adresa IMM-urilor/ tinerilor întreprinzători care prestează servicii într-unul din posibilele domenii : Servicii de ecologizare soluri poluate istoric cu hidrocarburi, Servicii de consultantă în domeniul mediului, servicii pentru folosirea energiei regenerabile, management de mediu, agricultura- flori, gazon, legumicultura, viticultură, pomicultură, combaterea paraziților, ALIMENTARE- vinificație, mezelărie și conservate din carne, produse lactate și brânzeturi, servicii de ECOTURISM, Servicii de proiectare , etc.,.., astfel încât considerăm că domeniile menționate în Cererea de finanțare nu sunt limitative. Drept urmare este la latitudinea dumneavoastră să stabiliți specificul activităților găzduite în Centru de Excelența în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători.


Director GeneralDGPOR2.000

EUR

1

Suprafață închiriabilă:

/ lună

Chirie / mp / lună:

Suprafață totală disponibilă:

2HIRIA UNEI LUNI        Disponibil:

500,2 mp

Tip imobil:

Clădire de birouri

Regim înălțime:

D+P+3E+M

exista

Stadiu construcție:

An construcție:

Alte detalii despre proprietate

Clădirea este compusa din D+P+3E+M, din care se închiriază

următoarele:

2010

* Etajul 2: Su = 244.60 mp

Modificat la:

 • * Etajul 3: Su = 244.60 mp

 • * Mansarda: Su = 46.40 mp

07/04/2017

Structura rezistenta: cărămidă

Nr grupuri sanitare: 4

Nr incaperi: 10

Alte detalii zona - Amenajare străzi (Asfaltate); Mijloace de transport; Iluminat stradal; Vad comercial

Utilitati - Sistem incalzire (Centrala proprie,Calorifere); Climatizare (Aer condiționat); Acces internet (Fibra optica);

Utilitati generale (Curent, Apa,Canalizare,Gaz, CATV,Telefon)

Finisaje - Podele (Gresie,Marmura,Parchet); Stare interior (Buna); Iluminat (Lămpi,Spoturi); Ferestre cu geam termopan (PVC)

Dotări - Contorizare (Apometre,Contor gaz); Dotări imobil (Acoperiș)

Alte caracteristici - Alte spatii utile (Parcare proprie); Acces (Auto)

Spații disponibile

t

• Suprafață închiriabilă:

. 269,82 mp

.sj.3,71 EUR/mp (total: 1.0(8) EUR/lună)


Chirie / mp / lună:

Disponibil:


imediatAlte detalii despre proprietate

Vila S+P+E+M, amenajata modern, pentru birouri, cabinete medicale, policlinica, etc, compartimentata astfel: Subsol = 2 camere, camera centralei, grup sanitar;

Parter = 2 camere, bucătărie, baie, grup sanitar;

Etaj 1 = 3 camere, bucătărie, baie, grup sanitar;

Mansarda = 2 camere, bucătărie, baie.

COD OFERTA: X2L8140H1

Nr grupuri sanitare: 4

Suprafața construita: 440 mp

Suprafața curte: 0 mp

Nr garaje: 0

Utilitati - Sistem încălzire (Centrala proprie,Calorifere); Acces internet (Cablu); Utilitati generale

(Curent, Apa, Canalizare, Gaz, CATV)

Finisaje - Podele (Parchet); Stare interior (Renovat); Iluminat (Lămpi,Aplice,Lumina naturala); Ferestre cu geam termopan (PVC)

Dotări - Contorizare (Apometre,Contor gaz); Dotări imobil (Acoperiș,Curte,Gradina)

An construcție: înainte de 1990 pretvanzare: 0 monedavanzare: EUR pretvanzaremp: 0 monedavanzaremp: EUR pretinchiriere: 1000 monedainchiriere: EUR


Sal vează anunț


Spații disponibile i

Suprafață închiriabilă:


• ' Suprafață totală disponibilă:

.   630 mp                   Tip imobil:

.   Clădire de birouri         Regim înălțime:


Chirie / mp / lună:

Disponibil:D+P+3E+M

• Modificat la:

16/08/2017


Alte detalii despre proprietate

Clădire de birouri D+P+3+M din care se închiriază etajele 2, 3 si mansarda.

Exista posibilitatea de închiriere parțiala.

COD OFERTA: X2L8140U8

Nr grupuri sanitare: 2

Suprafața construita: 0 mp

Suprafața curte: 0 mp

Nr garaje: 0

Utilitati - Sistem incalzire (Centrala proprie,Calorifere); Climatizare (Aer condiționai); Acces internet (Cablu); Utilitati generale (Curent,Apa,Canalizare,Gaz,CATV,Telefon)

Finisaje - Podele (Gresie,Parchet); Stare interior (Renovat); Iluminat (Lămpi); Ferestre cu geam termopan (PVC) Dotări - Contorizare (Apometre); Dotări imobil (Acoperiș) pretvanzare: 0 monedavanzare: EUR pretvanzaremp: 0 monedavanzaremp: EUR pretinchiriere: 2300 monedainchiriere: EUR


Salvează anunț

Spații disponibile i

Suprafață închiriabilă:

• • Suprafață totală disponibilă:

’/o din chiria unei luni


Chirie / mp / lună:

Disponibil:


. . 407,29 mp                Tip imobil:

. Clădire de birouri          Stadiu construcție:

exista

• Modificat la:

10/04/2015

Nrincaperi: 10


Alte detalii despre proprietate

Structura rezistenta: beton

Nr terase: 2

Nr grupuri sanitare: 4

Suprafața terase: 44.58 mp

Alte detalii zona - Amenajare străzi (Asfaltate); Mijloace de transport; Iluminat stradal

Utilitati - Sistem incalzire (Termoficare,Calorifere); Climatizare (Aer condiționat,Ventiloconvectoare); Utilitati generale (Curent,Apa,Canalizare,Gaz)

Finisaje - Podele (Gresie,Linoleum); Stare interior (Buna); Iluminat (Lămpi,Spoturi,Aplice,Lumina naturala); Ferestre cu geam termopan (PVC)

Dotări - Contorizare (Apometre)

Alte caracteristici - Acces (Auto,Persoane)

An construcție: inainte de 1990

pretinchiriereunitar: 4

monedainchiriereunitar: EUR/ lună


* Anunț salvat

Spații disponibile i

Suprafață închiriabilă:

Suprafață totală disponibilă:


140 mp

Clădire de birouri

1

exista

Tip imobil:

Nr. locuri parcare:

Stadiu construcție:

An construcție:

Chirie / mp / lună:

Disponibil:


1950

Modificat la:

Birouri de îachityi Birouri ds închiria? ci Phriesii zona. Sud

Vila complet renovata, amenajata pentru birouri, zona foarte buna.

Ploiești, 2oua Sud harta


De închiriat Spațiu pentru birouri

3,57 EUR/mp/lună

Suprafață totală disponibilă:

Tip imobil:

Clasa birouri:

Regim înălțime: Stadiu construcție: An construcȘe: Modificat la:

140 mp

Clădire de birouri C

P+2E

exista

1930

29/05/2017


nchiriere spațiu birouri 160 mp, in Ploiești, zona Ultracentrala


Ploiești, zona Ultracentral vezi hartaSuprafață totală disponibilă:

Tip imobil:

Nr. locuri parcareT Stadiu construcție: An construcție: Suprafață teren: Modificat la:


200 mp

Clădire de birouri

2

exista

1990

100 mp

15/01/2018


Spațiu birouri de închiriat, zona Ultracentral, 196.11 mp #8066

Ploiești, zona Ultracentral vezi harta

De închiriat Spațiu pentru birouri

Suprafață totală disponibilă: Tip imobil: Regim înălțime: Modificat la:

196,11 mp

Casa/Vila

P+1E+M

03/01/2018


Z)QeP


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro

Ploiești, 06.03.2018

Către,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Vă facem cunoscut că, Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.418/2016, privind stabilirea tarifului pentru închirierea spațiilor construite în cadrul obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENȚA ÎN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” a fost transmis Direcției Comunicare, Relații Publice, acesta publicându-se pe pagina de internet a Municipiului Ploiești, www.ploiesti.ro, în data de 31.01.2018, evidențiat cu link-ul:

http://www.ploiesti.ro/Proiecte%20hotarari/2018/31.01.2018.pdf. respectându-se astfel prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizionali în administrația publică.

A

Alina Mihaela istrpriscu

Director e.Ypcfutiv

Direcția Comunicare, Relații Publice

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data/ Nr. exemplare

ELABORAT

Adam Roxana Monica

Consilier

/

06.03.2018/ 2Ex.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

f O

N &O'-1.

1 **\.     /O/

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE^^'

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.418/2016 privind stabilirea tarifului pentru închirierea spațiilor construite în cadrul obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători”SECRETAR, Gheorghe Andrei