Hotărârea nr. 70/2018

Hotãrârea nr. 70 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 6/16 ianuarie 2013 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial Constantin Stere

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA                  țvTZAT i

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOII? TI EG AI

HOTĂRÂREA NR. 70 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr. 6/16 ianuarie 2013 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 1900/07.03.2018 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune modificarea tarifelor ce se vor percepe în desfășurarea activității Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, începând cu data de 01.04.2018;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 47/15.03.2018 al Direcției Economice vizat de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.03.2018;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002 privind înființarea Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”;

având în vedere prevederile art. 28 lit “j” din Ordonața Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003;

în baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a legii nr.213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36 alin. 4 lit.c, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/16 ianuarie 2013, în sensul modificării punctelor 1,2, 4, 5, 6, 7 și 8, din Anexa A, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.04.2018.

Art. 2 Veniturile realizate corespunzător art. 1 reprezintă venituri proprii ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 6/16 ianuarie 2013, nr. 94/31 martie 2014, nr. 213/23 iunie 2015, nr. 360/25 septembrie 2015 și 119/11 aprilie 2016 rămân neschimbate.

Art. 4 Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.Tarifele din prezenta anexă conțin T.V.A.

A. Tarifele pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor de agrement către terți:

Nr. Crt.

Denumire tarif

1.

vizitare grădină zoologică adulți

10 lei/persoană

2.

vizitare grădina zoologică copii (5-14 ani)

5 lei/persoană

3.

Bilet tip familie 1 adult si 2 copii

17 lei

4.

Bilet tip familie 2 adulți si 2 copii

20 lei

5.

Grup organizat, minim 10 persoane

Reducere 10% la tariful standard

6.

pescuit

50 lei/persoană/zi

7.

plimbare cu barca 14 oră

10 lei/barca

8.

plimbare cu barca 1 oră

20 lei/barca

9.

plimbare cu hidrobicicleta 14 oră

10 lei/hidrobicicleta

10.

plimbare cu hidrobicicleta 1 oră

20 lei/hidrobicicleta

Notă: Copiii cu vârsta până la 5 ani vor avea acces gratuit în grădina zoologică.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Administrația Parcului Memorial Constantin Stere, așa cum este organizată și funcționează, are un obiect de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân.

în anii anteriori au fost făcute investiții majore, atât în grădina zoologică, cât și în parc (edificarea unor adăposturi noi și modernizarea celor existente din grădina zoologică, asfaltat alei în grădina zoologică și în parc, modernizarea locurilor de joacă, efectuarea lucrărilor de destufizare, igienizare și eliminare material vegetal - brădiș, în vederea curățării Lacului de agrement nr. 1 și popularea cu pește puiet a Lacului de agrement nr. 1), a apărut necesitatea majorării unor tarife pentru unele activități.

Tarifele încasate vor duce la majorarea veniturilor proprii, la sporirea interesului vizitatorilor, precum și la îmbunătățirea esteticii și funcționalității parcului.

în temeiul art. 36 alin 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată, Legii nr. 273/2003 privind Finanțele Publice Locale și având în vedere prevederile art. 28 lit. j, Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privin organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATEprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 109 / 28.06.2002 prin care se înființează Serviciului Public « Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești », precum și faptul că întreținerea grădinii zoologice, a spațiului verde și a zonelor de agrement (lac, locuri de joacă) presupune cheltuieli ridicate, se impune asigurarea unor venituri proprii care să acopere o parte din cheltuielile ocazionate de aceste activități.

Astfel, datorită faptului că în anii anteriori au fost făcute investiții majore, atât în grădina zoologică, cât și în parc (edificarea unor adăposturi noi și modernizarea celor existente din grădina zoologică, asfaltat alei în grădina zoologică și în parc, modernizarea locurilor de joacă, efectuarea lucrărilor de destufizare, igienizare și eliminare material vegetal - brădiș, în vederea curățării Lacului de agrement nr. 1 și popularea cu pește puiet a Lacului de agrement nr. 1), a apărut necesitatea majorării unor tarife pentru unele activități.

Tarifele încasate vor duce la majorarea veniturilor proprii, la sporirea interesului vizitatorilor, precum și la îmbunătățirea esteticii și funcționalității parcului.

în temeiul art. 36 alin 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată, Legii nr. 273/2003 privind Finanțele Publice Locale și având în vedere prevederile art. 28 lit. j, Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privin organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

Consilier juridic

Serviciul Financiar - Contabilitate

Serviciul Agrement


Dobrescu Valentina

Tătaru Liliana

Iacob Nicoleta       __DIRECTOR, Sandu Ștefan - Constantin/

'';

-iPARCil' l.'-V ' ■ □ CONSTAT.£

W DIRECTOR 1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

Nr.47/15.03.2018


RAPORT DE SPECIALITATE


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.;6/l6 iailuarie 2013 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere”

Administrația Parcului Memorial “C-tin Stere” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

  • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Având in vedere raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”si expunerea de motive a d-lui Viceprimar Mihai Cristian Ganea .

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

DCRP 431 /07.03.2018


Către: Direcția Juridic, Contencios, Contracte

Re: proiecte publicate pe pagina de internet www.ploiesti.ro

Prin prezenta va facem cunoscut următoarele:

-Proiectul de hotărâre HOTĂRÂREA Nr. privind modificarea Hotărârii Consiliului' Local al Municipiului

Ploiești nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memoria! „Constantin Stere" (ultima varianta}...detalii

a fost publicat pe pagina de internet www.ploiesti.ro in data de 12.01.2018.

Atașat aveți un prinț al pagii de internet.


Alina Miha

Director Ex Direcția Coln


*ț*k>ețta --ca șpnoJ^se faoaîe orașele noa-stre                        sat.

dginea acestui aat se pierde in trecutul )ndepârtat.j_-s^ânda vor&ește "     1 \ua&iei3 aubt^jn

- poae .jntemeiaton» satului j’loe^ti s-au așezat la marginea \maiei, iu 11 în niște vremuri aspre, căci altfel ei ar £ ales locuri nu atât de Lan.


de un grup de șapte case, piîtt intr-o poiana a codrilor Vlă&iai, subj tnoji - Ploae.Jntemcififconi satului J’laeșt» s-au așezat la marginea \ demult în niște vremun aspre, căci altfel ei ar fi al&s locuri nu atât da ian. Qei$apte gospodari au fugit de undeva -lowți de ostaș» străin* su^t pngpana unui stăpân, executați cu cruzime de dăbilan la butuc și-n fușM dșardeîu rogu.    deranh sau mai devreme, țăranii conduși de

au venit de cine știe unde w stupw șs cu vitele. începuturile satwlu^loest se confundă cu munca apnga a defn^ănj pădur».

(JnnaȘii au redat perfect această trudă în stema ^lo&Șfcilar: doi care desrădăcmeastă un stelar “

, ..^.^jipiia^țif>a orașutuț        44ih.ai| -|>e W|s


MONITOR ILARE

INSTITUT! I

CONFORM

OUG 109/2011PLANDEMOBIIMTE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI (PM.U.D. PLOIEȘTII


STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI 2014-2020


INfORMATll ACCLSIBIU rERSO/ NLLOR CU


,                                                                                   arhiva proiecte hotarari               ▼ ‘

Data publicării

Proiectul de hotărâre

09 februarie 2018

Proiectul de buget al municipiului Ploiești si cele ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Ploiești, însorite de raportul ordonatorului principal de credite...AICI

* 31 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA Nr. . privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea șl exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.263/2013... detalii

31 ianuarie 20,18

HOTARARE NR. modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.418/2016 , privind stabilirea tarifului pentru închirierea spatiilor construite in cadrul obiectivului de investirii „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTREPRINZATORI"... detalii

16 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA Nr. privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii Imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale...detalii

12 iariuane 20.18

HOTĂRÂREA Nr. privind modificarea Hotărârii Consiliului Loca! al Municipiului Ploiești nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere" (ultima varianta)...detalii

11 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA Nr. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadru! Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere"...detalii

11 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA NR privind transformarea gradului profesional a două func?li publice de execu?ie din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești... detalii

.0 decembrie 2017

HOTARARE privind reglementarea unor activitati desfășurate de   către SERVICII DE

GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI 5.R.L. ... detalii

29 noiembrie 2017

HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor focale pentru anul 2018...detalii

72 noiembrie 2017

HOTARARE NR. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2016 privind stabilirea tarifului pentru închirierea spatiilor construite in cadrul obiectivului de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI" ...detalii; anexa 2

09 noiembrie 2017

HOTĂRÂREA NR_____

privind transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești... detalii

27 octombrie 2017

HOTĂRÂRE privind stabilirea imoozitelor si taxelor locale pentru anul 2018...detalii

:J6 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR.

privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale...detalii

i '3 octwnbne 2017

HOTĂRÂREA NR............

privind aprobarea ajustării pre?ului local al energiei termice facturate populației în municipiul Ploie?ti...detalii

03 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR.............

irivind aprobarea ajustării pre?utui local al energiei termice facturate populației în municipiul Ploie?ti ...detalii

11 septembrie 2017

HOTĂRÂREA NR............

privind adoptarea unor masuri de combatere si distrugere a ambroziei pe teritoriul municipiului Ploiești...detalii

24 iulie 2017

HOTĂRÂREA NR............. privind constituirea comisiei de revizuire a Contractului de delegare prin

concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești nr. 2776/5246 din 29.04.2004...detalii

19 iulie 2017

HOTĂRÂRE nr.______privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind stabilirea

mpozitelor și taxelor locale pentru anul 2017...detalii

06 iulie 2017

HOTĂRÂREA privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești...detalii

26 iunie 2017

HOTĂRÂREA NR. privind actualizarea nomenclatorului stradal ai municipiului Ploiești...detaliiCOMUNICARE ACTE ADMINISTRATIV FISCALECONSULTARE

PUBLICA


Actualizare

Si revizuire


' ACTUALIZARE;;

si • ?•; j REVIZUIRE"^Actualizarea.

Regulamentului privind ■ amplasarea si:


funcționarea spatiilor comerciale cți carat-tor prxj\rfjf»rtu pe terenurile, ceapartin domeniului public șr privat al municipiului Ploiești v/ •


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1a i s

£■         X \ *

..o?

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREUDOMENILLI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE^ i iyf

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/16 ianuarie 2013, privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”Data:    01?^