Hotărârea nr. 69/2018

Hotãrârea nr. 69 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 69


privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021
Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 46/12.03.2018 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.03.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 conform Deciziei directorului general al D.G.R.F.P. Ploiești nr.3213/07.03.2018;

 • -  fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și Limitele pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 conform Deciziei directorului general al D.G.R.F.P. Ploiești nr.3044/16.02.2018;

 • -  adresa nr. 3350/14.02.2018 a Consiliului Județean Prahova;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

*

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pc anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2018, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții și reparații curente străzi, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește viceprimarul care are în responsabilitate activitatea de lucrări de întreținere și reparații curente străzi să identifice și să aprobe executarea de lucrări și pentru alte străzi decât cele aprobate de Consiliul Local, cu respectarea bugetului alocat pentru această activitate.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018


INTE DE ȘEDINȚĂ,  George Sorin Niculae BOTEZJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-20 VENITURI


'■’ă.

IS vniiîlei~ ^Ă7

i sitM^Rl

&

T

COD

BUGET CF.HCL 31/16.02.2018

INFLUENTE (+/-)

BUGET RECTIFICAT

2019

■AsSfcss*'1- “

2020

2.021


352,748,00     5.426,00     358.174,00  350.705,00 358.439,00    366.256,00

VENITURI - TOTAL

0001

352.748,00

5.426,00

358.174,00

350.705,00

358.439,00

366.256,00

VENITURI PROPRII

0101

276.747,00

1.000,00

277.747,00

284.464,00

292.114,00

299.938,00

I. VENITURI CURENTE

0002

350.626,00

5.426,00

356.052,00

350.519,00

358.253,00

366.070,00

A. VENITURI FISCALE

0003

315.377,00

5.426,00

320.803,00

313.582,00

320.199,00

326.821,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

151.396,00

1.000,00

152.396,00

151.123,00

150.907,00

150.317,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423.00

0,00

3.423,00

0,00

0,00

0,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

0,00

3.423,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

3.423,001

0,00

0,00

0,00

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

146.868,00

1.000,00

147.868,00

149.940,00

149.642,00

148.963,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

0,00

900,00

2.070,00

2.215,00

2.370,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

900,00

2.070,00

2.215,00

2.370,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

145.968,00

1.000,00

146.968,00

147.870,00

147.427,00

146.593,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

145.968,00

142.433,00

143.068,00

143.861,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

1.000,00

1.000,00

5.437,00

4.359,00

2.732,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

0,00

1.105,00

1.183,00

1.265,00

1.354,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

0,00

1.105,00

1.183,00

1.265,00

1.354,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

1.105,00

1.183,00

1.265,00

1.354,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

72.673,00

0,00

72.673,00

77.760,00

83.204,00

89.027,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

72.673,00

0,00

72.673,00

77.760,00

83.204,00

89.027,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

57.579,00

0,00

57.579,00

61.610,00

65.922,00

70.537,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

16.670,00

17.836,00

19.085,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

42.000,00

42.000,00

44.940,00

48.086,00

51.452,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

0,00

12.094,00

12.940,00

13.847,00

14.815,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

4.000,00

4.280,00

4.580,00

4.900,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

8.074,00

8.639,00

9.244,00

9.891,00

COD

BUGET CF.HCL 31/16.02.2018

INFLUENTE (+/-)

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI

.raf

!'î

2-021

a R

11

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

24,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

3.000,00

3.210$P

'

V /7

3.675,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

■-’T

l

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

91.308,00

4.426,00

95.734,00

84.699,00

86.088,00

87.477,00

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

73.884,00

4.426,00

78.310,00

66.060,00

66.144,00

66.137,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

53.161,00

4.426,00

57.587,00

61.615,00

61.996,00

62.331,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

17.111,00

833,00

536,00

194,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

3.612,00

3.612,00

3.612,00

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

0,00

102,00

109,00

117,00

124,00

Impozit pe sirectacole

150201

102,00

102,00

109,00

117,00

124,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

17.318,00

0,00

17.318,00

18.530,00

19.827,00

21.216,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

0,00

14.733,00

15.764,00

16.868,00

18.049,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

8.792,00

9.407,00

10.066,00

10.771,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

5.941,00

6.357,00

6.802,00

7.278,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.500,00

2.675,00

2.862,00

3.063,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

85,00

91,00

97,00

104,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35.249,00

0,00

35.249,00

36.937,00

38.054,00

39.249,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

0,00

11.874,00

12.005,00

12.145,00

12.296,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.874,00

0,00

11.874,00

12.005,00

12.145,00

12.296,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societarilor si companiilor naționale

300201

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.874,00

2.005,00

2.145,00

2.296,00

Alte venituri din proprietate

300250

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

23.375,00

0,00

23.375,00

24.932,00

25.909,00

26.953,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.485,00

0,00

10.485,00

11.302,00

11.323,00

11.346,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

10.283,00

11.085,00

11.091,00

11.098,00

COD

BUGET

CF.HCL

31/16.02.2018

INFLUENTE (+/-)

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI

w o

--

/îqC202i0

X

2.021

• A

3 ■

£ «—S j

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

87,00

■W 107,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,00

o,M

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

115,00

123,00

132,00

141,00

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

0,00

20,00

21,00

23,00

25,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

21,00

23,00

25,00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

11.500,00

0,00

11.500,00

12.305,00

13.166,00

14.088,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

11.500,00

11.500,00

12.305,00

13.166,00

14.088,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

0,00

0,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.370,00

0,00

1.370,00

1.304,00

1.397,00

1.494,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

750,00

802,00

859,00

919,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

64,00

68,00

73,00

78,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

406,00

434,00

465,00

497,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

360247

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

0,00

0,00

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

-1.000,00

-1.000,00

-4.695,00

-3.754,00

-2.301,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

1.000,00

1.000,00

4.695,00

3.754,00

2.301,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

COD

BUGET

CF.HCL

31/16.02.2018

INFLUENTE

(+/-)

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI

20 A ișrj

n 1 1

' wS

> \

pi

IV. SUBVENȚII

0017

181,00

0,00

181,00

181 jbo

\ WjOU

/ ¥81,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

181,00

0,00

181,00

181,0&

* >>>81,00

y -

© 181,00

Incasari din rambursări

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

■%T0f0(l

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

0,00

0,00

0,00

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,00

0,00

181,00

181,00

181,00

181,00

A. De capital

0019

181,00

0,00

181,00

181,00

181,00

181,00

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul National de

420215

0.00

0.00

0.001

0.00

Subvenții pentru finanțare...

4201213

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pir. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

181,00

181,00

181,00

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Reuionala

45.02.01

0.00

0.00

0,00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul

45.02.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

0,00

1.936,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

1.936,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

350.251,00

4.426,00

354.677,00

345.571,00

354.215,00

363.453,00

I. VENITURI CURENTE

0002

350.070,00

4.426,00

354.496,00

345.390,00

354.034,00

363.272,00

A. VENITURI FISCALE

0003

315.377,00

5.426,00

320.803,00

313.582,00

320.199,00

326.821,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

151.396,00

1.000,00

152.396,00

151.123,00

150.907,00

150.317,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

0,00

3.423,00

0,00

0,00

0,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

0,00

3.423,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

3.423,00

0,00

0,00

0,00

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

146.868,00

1.000,00

147.868,00

149.940,00

149.642,00

148.963,00

COD

BUGET CF.HCL 31/16.02.2018

INFLUENTE (+/-)

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI

! 1

A «i XX

« -si I

rW

2.021

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

0,00

900,00

..2.215,0G

2.370,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

900,00

2<Q7Q$O

O

/ V'2,215,00

2.370,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

145.968,00

1.000,00

146.968,00

147.870,00

147.427,00

146.593,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

145.968,00

142.433,00

143.068,00

143.861,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugeteloi locale

040204

0,00

1.000,00

1.000,00

5.437,00

4.359.00

2.732.00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

0,00

1.105,00

1.183,00

1.265,00

1.354,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

0502

1.105,00

0,00

1.105,00

1.183,00

1.265,00

1.354,00

PERSOANE FIZICE

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

1.105,00

1.183,00

1.265,00

1.354,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

72.673,00

0,00

72.673,00

77.760,00

83.204,00

89.027,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

72.673,00

0,00

72.673,00

77.760,00

83.204,00

89.027,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

57.579,00

0,00

57.579,00

61.610,00

65.922,00

70.537,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

16.670,00

17.836,00

19.085,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

42.000,00

42.000,00

44.940,00

48.086,00

51.452,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

0,00

12.094,00

12.940,00

13.847,00

14.815,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

4.000,00

4.280,00

4.580,00

4.900,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

8.074,00

8.639,00

9.244,00

9.891,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

21,00

23,00

24,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

3.000,00

3.210,00

3.435,00

3.675,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

91.308,00

4.426,00

95.734,00

84.699,00

86.088,00

87.477,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

73.884,00

4.426,00

78.310,00

66.060,00

66.144,00

66.137,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

53.161,00

4.426,00

57.587,00

61.615,00

61.996,00

62.331,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

17.111,00

833,00

536,00

194,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

3.612,00

3.612,00

3.612,00

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

0,00

102,00

109,00

117,00

124,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

102,00

109,00

117,00

124,00

COD

BUGET

CF.HCL

31/16.02.2018

INFLUENTE (+/-)

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI

MS

rgf

i w

A 7 ■'< r -

2.021

> A

o

Alte taxe pe servicii specifice

150250

ii

/sa

f        C L’ / / f 4^ fi n DUUl\ 1 Hy/\)

AUTORIZAREA UTILIZĂRII

dumudiiad vm nr nrcririiD « ne a

1602

17.318,00

0,00

17.318,00

18.5^0^

l.;

, 19:827,00

■S/l.216,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

0,00

14.733,00

15.764,00

V 16.868,00

18.049,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

8.792,00

9.407,00

10X166,00

10.771,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

5.941,00

6.357,00

6.802,00

7.278,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.500,00

2.675,00

2.862,00

3.063,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

85,00

91,00

97,00

104,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

34.693,00

-1.000,00

33.693,00

31.808,00

33.835,00

36.451,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

0,00

11.874,00

12.005,00

12.145,00

12.296,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.874,00

0,00

11.874,00

12.005,00

12.145,00

12.296,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.874,00

2.005,00

2.145,00

2.296,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

22.819,00

-1.000,00

21.819,00

19.803,00

21.690,00

24.155,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

10.485,00

0,00

10.485,00

11.302,00

11.323,00

11.346,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

10.283,00

11.085,00

11.091,00

11.098,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87,00

87,00

94,00

100.00

107,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

115,00

123,00

132,00

141,00

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

0,00

20,00

21,00

23,00

25,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

21,00

23,00

25,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

11.500,00

0,00

11.500,00

12.305,00

13.166,00

14.088,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

11.500,00

11.500,00

12.305,00

13.166,00

14.088,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

0,00

0,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

814,00

0,00

814,00

870,00

932,00

997,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

0,00

0,00

0,00

COD

BUGET

CF.HCL 31/16.02.2018

INFLUENTE (+/-)

BUGET RECTIFICAT

^^ESTIMAsRI;>

y

'. -4/

i3®!-

/»«■ 2.021

Taxe speciale

360206

750,00

750,00

802,00

ț >V 859,00

919,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

64,00

68,00

73,00

78,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360223

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

360250

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

0,00

-1.000,00

-1.000,00

-4.695,00

-3.754,00

-2.301,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

-1.000,00

-1.000,00

-4.695,00

-3.754,00

-2.301,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

181,00

0,00

181,00

181,00

181,00

181,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

181,00

0,00

181,00

181,00

181,00

181,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,00

0,00

181,00

181,00

181,00

181,00

B. Curente

0020

181,00|

0,00

181,00

181,00

181,00

181,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

181,00

181,00

181,00

181,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

2.497.00

1.000.00

3.497.00

5.134,00

4.224.00

2.803,00

I. VENITURI CURENTE

0002

556,00

1.000,00

1.556,00

5.129,00

4.219,00

2.798,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

556,00

1.000,00

1.556,00

5.129,00

4.219,00

2.798,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

556,00

1.000,00

1.556,00

5.129,00

4.219,00

2.798,00

DIVERSE VENITURI

3602

556,00

0,00

556,00

434,00

465,00

497,00

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

406,00

434,00

465,00

497

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.47

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0,00

1.000,00

1.000,00

4.695,00

3.754,00

2.301,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

1.000,00

1.000,00

4.695,00

3.754,00

2.301,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale

390201

0,00

0,00

0,00

0,00

COD

BUGET CF.HCL 31/16.02.2018

INFLUENTE (+/-)

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI

^,^020

W ■:

2.021

A

Venituri din vânzarea locuințelor construite din

390203

5,00

5,00

\ 5,00"

5,on

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

r'/'o’ffo

oW

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursări

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul excedentul bugetului local

4014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari

4502

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

0,001

1.936,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

1936

0,00

0,00

0,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 -inț

CHELTUIELI                “


DENUMIREA INDICATORILORBUGET CF.HCL

31/16.02.2018


INFLUENTE (+/-)ESTUÎÎARi • '■■■

2019

2020

2.0215.426,00  428.261,00   350.705,00    358.439,00   366.256,00

CHELTUIELI - TOTAL

5002

422.835.00

5.426,00

428.261,00

350.705,00

358.439,00

366.256,01)

.4 UT OKI TA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

42.764,00

-9,00

42.755,00

38.856,00

38.825,00

41.195,00

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.714,00

3.714,00

3.001,00

2.970,00

5.340,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

4,00

4,00

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

7.205,00

7.205,00

7.205,00

7.205,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la

Uniunea Europeana

55

1.373,00

1.373,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

15,00

15,00

30,00

15,00

15,00

15,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

435,00

435,00

435,00

435,00

435,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Active nefinanciarc

71

822,00

-24,00

798,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-4,00

-4,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

47.949,00

-75.00

47.934,00

49.175,00

53.697,00

56.516.00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

0,00

0,00

0,00
Fonduri de rezerva

50

700,00

-15,00

685,00

700,00

700,00

700,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

3.185,00

3.185,00 /

-O'9^185,p-Q

185,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

0,Q@

y Ml

'■ --------------

oWoO

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

470,00

A

0,00

s-

*0,00

/£» J

ZA

/ s 0,00 a* / ‘

.■

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

0.00

25.559,00

45.290,00

49.812,00

52.631,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

4.4)5,00

0,00

0,00

0,00

Rambursare credit B.C.R.

9.825,00

9.825,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

Rambursare credit B.R.D.

6.504,00

6.504,00

12.517,00

13.289,00

15.494,00

Rambursare credit C.E.C.

4.815,00

4.815,00

6.423,00

6.423,00

6.423,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

11.250,00

15.000,00

15.614,00

Active nefinanciare

71

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare-aport capital social

72

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DA TORTA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065,00

0.00

6.065,00

6.260,00

6.037,00

4.834,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

15,00

15,00

15,00

Dobânzi

30

6.065,00

6.065,00

6.245,00

6.022,00

4.819,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19.402,00

0,00

19.402,00

18.775,00

18.775,00

18.775,00

Proiecție civila - total, din care:

585,00

0,00

585,00

45,00

45,00

45,00

Bunuri si servicii

20

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Active nefinanciare

71

540,00

540,00

0,00

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

18.817,00

0,00

18.817,00

18.730,00

18.730,00

18.730,00

Cheltuieli de personal

10

17.965,00

17.965,00

17.965,00

17.965,00

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

765,00

765,00

765,00

765,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

87,00

0,00

0,00

0,00

INl'ATAMTNT

6502

27.678.00

-5,00

27.673,00

24.315,00

24.664,00

24.965,00

Cheltuieli de personal

10

1.080,00

0,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

Transport profesori

520,00

520,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

560,00

560,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

14.578,00

14.578,00

14.753,00

15.100,00

15.397,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

107,00

107,00

107,00

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

3 647,00

3.647,00

3.612,00

3.612,00

3 612,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

126,00

126,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa-*-tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

974,00

974,00

944,00

944,00

944,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

10,00

10,00

20,00

20,00

20,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.200,00

1.200,001

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.091,00

1.091,00

1.029,00

1.035,00

Active nefinanciare

71

2.141,00

-5,00

2.136,00

0,00

VI JjOb

/ 0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-126,00

-126,00

£

0,tj9

/ <

$ feffi

W i’o

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0)00

’ /KW

: / ■*» 0,00 ■*/

--------

SANATATE

6602

16.951,00

1.024,00

17.9 75.00

17.527,00

'7^15.133,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

10.203,00

10.999,00

10.999,00

10.999,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

0,00

107,00

107,00

107,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

107,00

107,00

107,00

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice          (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.636,00

1.636,00

1.636,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

470,00

470,00

470,00

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.166,00

1.166,00

1.166,00

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

2.165,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

0,00

(W

0,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare - total din care:

71

2.750,00

1.024,00

3.774,00

4.695,00

3.754,00

2.301,00

Active nefinanciare primărie

2.750,00

1.024,00

3.774,00

4.695,00

3.754,00

2.301,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55.400,00

ftT

55.400,00

46.500,00

46.500.00

46.500,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.540,00

0,00

3.540,00

3.640,00

3.640,00

3.640,00

Iluminat ornamental din care

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Susținerea cultelor

59

400,00

400,00

100,00

100,00

100,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Acțiuni culturale

1.700,00

1.700,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

44.369,00

0,00

44.369,00

42.760,00

42.760,00

42.760,00

Casa de Cultura

1.329.00

1.329,00

1.329,00

1.329,00

1.329,00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.585,00

12.585,00

10.976,00

10.976,00

10.976,00

Filarmonica "Paul Constantincscu"

10.245,00

10.245,00

10.245,00

10.245,00

10.245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

10.700,00

10.700,00

10.700,00

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

9.510,00

9.510,00

9.510,00

9.510,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice       (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

0,00

5.566,00

0,00

0,00

0,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726,00

726,00

0,00

o,w

>.-x'—~.0;oo

Filarmonica "Paul Conslantinescu"

590,00

590,00

0,00

i.0,06

Z A fe- O.’OO

Casa de Cultura

0,00

0,00

0,00

iO.OO

Zojoo

Club Sportiv Municipal

1.250,00

1.250,00

0,00

-0,00

4- 0:00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

3.000,00

0,00

0 00

Active nefinanciare

71

1.325,00

1.325,00

0,00

0.00

v .^-—0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

^q,00’

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ASIGURA M ST ASISTENTA SOCIAL 1

6802

71.570.00

4.426.00

75.996.00

79.081.00

79.080.00

79.081.00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

30.722,00

0,00

30.722,00

30.374,00

30.373,00

30.374,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

12.852,00

12.670,00

12.670,00

12.670,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.833,00

10.833,00

10.697,00

10.696,00

10.697,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

735,00

721,00

721,00

721,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

5.130,00

5.130,00

5.130,00

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

1.172,00

1.156,00

1.156,00

1.156,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

3.963,00

0,00

3.963,00

3.963,00

3.963,00

3.963,00

Reparații cresc

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

1.315,00

1.315,00

1.315,00

1.315,00

1.315,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.173,00

1.173,00

1.173,00

1.173,00

1.173,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

539,00

539,00

539,00

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe ( taxe poștale)

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

469,00

469,00

469,00

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

428,00

0,00

428,00

428,00

428,00

428,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

c) Cantina sociala

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

d} Centrul Crese

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

d) Căminul de batrani

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

35.844,00

4.426,00

40.270,00

44.316,00

44.316,ool

44.316,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.500,00

25.500,00

25.500,00

25.500,00

25.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate Primărie

4.426,00

4.426,00

8.472,00

8.472,00

8.472,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

5.194,00

•7Z

5.19/66

V • \   -

\2,o%.

1>U?4,00

Active nefinanciare - total din care:

71

610,00

0,00

610,00

;0,®

15 (0,00

Active nefinanciare primărie

20,00

20,00

0,00

>, iV’i t o 06

■ / m,?0,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

i 00,00

0,00

\ ----0,00

/ 0,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

108,00

0,00

• 0,00

0 Z? 0,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

0,00

-S0;00

0,00

Active nefinanciare CRESA

17,00

17,00

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-15,00

-15,00

0,00

0,00

0,00

LOCUINȚE, SER VICII SI DEZV.

PERUCA

7002

37.5S1.00

5,00

37.586,00

32.437.00

32.496,00

32.528.00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

12.873,00

12.873,00

12.873,00

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.403,00

0,00

20.403,00

18.995,00

19.023,00

19.023,00

Iluminat public

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe

Locale

2.380,00

2.380,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.023,00

0,00

13.023,00

12.995,00

13.023,00

13.023,00

Întreținere ceasuri publice

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

500,00

472,00

500,00

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțare secțiunea de funcționare)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

Transferuri către instituții publice       (

finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.491,00

5,00

3.496,00

439,00

470,00

502,00

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

684,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

-8,00

-8,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

34.326,00

0,00

34.326,00

26.779,00

26.779,00

27.729,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.064,00

130,00

32.194,00

26.779,00

26.779,00

27.729,00

Salubritate - total, din care:

29.676,00

0,00

29.676,00

24.391,00

24.391,00

24.391,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047.00

25.047.00

20.000.00

20.000,00

20.000,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

491,00

491,00

491,00

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

638,00

638,00

400,00

400,00

400,00

Apa meteo

1.750,00

1.750,00

1.750,00

1.750,00

2.700,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajcn

638,00

638,00

638,00

a65XoO

V O

£ T / 638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

130,00

130,00

0,00

W0 ^OÎEȘ;

it

Active nefinanciare

71

2.262,00

2.262,00

0,00

;         OiOO

A00 !

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-130,00

-130,00

0,00

■    V L—

• X/Ojoo

0 0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.871.00

0,00

8.871,00

0,00

0,610

0.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8.411,00

0,00

8.411,00

0,00

0,00

0,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform

HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

Suma aprobata conform HCL

nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

460,00

460,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

54.278,00

0,00

54.278,00

11.000.00

15.000,00

19.000,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.300,00

704,00

13.004,00

5.500,00

6.000,00

10.000,00

Reparații curente străzi

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

9.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consuni energie electrica semafoare, etc.)

2.300,00

2.300,00

500,00

1.000,00

1.000,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

704,00

704,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

20.178,00

20.178,00

5.500,00

9.000,00

9.000,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

21.800,00

21.800,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-704,00

-704,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

357.251,00

4.426,00

361.677,00

345.571,00

354.215,00

363.453,00

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUN1 EXTERNE

5102

89.569,00

15,00

39.584,00

38.856,00

38.825.00

41.195,00

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.714,00

4,00

3.718,00

3.001,00

A,

2970,0c

fi / 7 ,

L VA0*^

1^340,0.0-

y $ si

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

7.205,00

7.205,00

7.205,00

7.205,00

Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

15,00

15,00

30,00

15,00

15,00

15,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

435,00

435,00

435,00

435,00

435,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-4,00

-4,00

0,00

0,00

0,00

4 L TE SER V1CJI PUBL ICE GENERA L E

5402

29.444.00

-15,00

29.429,00

49.175,00

53.697,00

56.516.00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

700,00

-15,00

685,00

700,00

700,00

700,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

3.185,00

3.185,00

3.185,00

3.185,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

0,00

25.559,00

45.290,00

49.812,00

52.631,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

4.415,00

0,00

0,00

0,00

Rambursare credit B.C.R.

9.825,00

9.825,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

Rambursare credit B.R.D.

6.504.001

6.504.00

12.517,00

13.289.00

15.494.00

Rambursare credit C.E.C.

4.815,00

4.815,00

6.423,00

6.423,00

6.423,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

11.250,00

15.000,00

15.614,00

TRA NZA CITI PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065.00

OiOO

6.065,00

6.260,00

6.037,00

4.834,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

0,00

15,00

15,00

15,00

Dobânzi

30

6.065,00

6.065,00

6.245,00

6.022,00

4.819,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURA NȚA NAȚIONALA

6102

18.775,00

0,00

18.775,00

18.775,00

18.775,00

18.775,00

Protecție civila - total, din care:

45,00

0,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Bunuri si servicii

20

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Politia Locala - total, din care:

18.730,00

0,00

18.730,00

18.730,00

18.730,00

18.730,00

Cheltuieli de personal

10

17.965,00

17.965,00

17.965,00

17.965,00

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

765,00

765,00

765,00

765,00

INVATAMINT

6502

25.537,00

0,00

25.537,00

24.315,00

24.664,00

24,965,00

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.080,00

0,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

a) transport profesori

520,00

520,00

0,00

0,00

0,00

bl salarii HCL 84/2016

560,00

560,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii

20

14.578,00

14.578,00

14.753,00

15.100,00

15.397,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

107,00

107,00

107,00

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

3.647,00

3.612,00

3.612,00

3.612,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

126,00

126,00

0,00

0,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

974,00

974,00

944,00

y

‘VÂC

1.    O

y .‘944,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10,00

10,00

20,66

Uf re

Ww’-’

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.200,00

1.200,00

i.ooo,âjp

-\ i .oi$M

®  1.0Q0 0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.091,00

1.091,00

1.029,00

^^X«Too

X^,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-126,00

-126,00

0,00

6;0d

0,00

SANAT.4TE

6602

12.036,00

0.00

12.036,00

12.832,00

12.832,00

12.832,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

10.203,00

10.999,00

10.999,00

10.999,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

0,00

107,00

107,00

107,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

107,00

107,00

107,00

107,00

Transferuri către instituții publice       (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

0,00

1.636,00

1.636,00

1.636,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

470,00

470,00

470,00

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.166,00

1.166,00

1.166,00

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie t

57

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

48.509.00

0,00

48.509,00

46.500.00

46.500,00

46.500,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.540,00

0,00

3.540,00

3.640,00

3.640,00

3.640,00

Iluminat ornamental

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Acțiuni culturale

1.700,00

1.700,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Susținerea cultelor

59

400,00

400,00

100,00

100,00

100,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf loan Botezătorul

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice       (

finanțare secțiunea de funcționare)    - total,

din care:

51

44.369,00

0,00

44.369,00

42.760,00

42.760,00

42.760,00

Casa de Cultura

1.329,00

1.329,00

1.329,00

1.329,00

1.329,00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.585,00

12.585,00

10.976,00

10.976,00

10.976,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

10.245,00

10.245,00

10.245,00

10.245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

10.700,00

10.700,00

10.700,00

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

9.510,00

9.510,00

9.510,00

9.510,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

70.957.00

4.426,00

75.383,00

79.081.00

79.080,00

79.081,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.722,00

0,00

30.722,00

30.374,00

30.373,00

30.374,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

12.852,00

12.670,00

12.670,00

12.670,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.833,00

10.833,00

10.697,00

10.696,00

10.697,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

735,00

721,00

721,00

721,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

5.130,00

5.130,00

5.130,00

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

1.172,00

1.156,00

1.156,00

1.156,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

3.963,00

0,00

3.963,00

3.963,00

3.963,00

3.963,00

Reparații crese

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

1.315,00

1.315,00

1.315,00

1.3-15,01

1=^1.315,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.173,00

1.173,00

1.173,00

O p:|73,'0C

4’173,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

539,00

539,00

539,^

«•‘.OL

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

2,00

2,0(j

Si

Bunuri si servicii crese

469,00

469,00

469,00

469.00

îWi M00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

60,00

60,00

60,00

''      ț r

''60;00

Zt ojk

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

428,00

0,00

428,00

428,00

428,00

428,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

35.844,00

4.426,00

40.270,00

44.316,00

44.316,00

44.316,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.500,00

25.500,00

25.500,00

25.500,00

25.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.426,00

4.426,00

8.472,00

8.472,00

8.472,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

5.194,00

5.194,00

5.194,00

5.194,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-15,00

-15,00

0,00

0,00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.406,00

0.00

33.406,00

31.998.00

32.026,00

32.026.00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

12.873,00

12.873,00

12.873,00

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.403,00

0,00

20.403,00

18.995,00

19.023,00

19.023,00

Iluminat public

06

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

2.380,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.023,00

0,00

13.023,00

12.995,00

13.023,00

13.023,00

întreținere ceasuri publice

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

500.00

472 00

500 00

500.00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțare secțiunea de functionareare)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

32.064,00

0,00

32.064.00

26.779,00

26.779,00

27.729,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.064,00

130,00

32.194,00

26.779,00

26.779,00

27.729,00

Salubritate - total, din care:

29.676,00

29.676,00

24.391,00

24.391,00

24.391,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

25.047,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare,

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

491,00

491,00

491^0

vAoWLao

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anuai de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

638,00

638,00

400,00

40$,00

Apa meteo

1.750,00

1.750,00

1.750,00

1.75O;0Q

' • /. 2.7O0.<,’O

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)

638,00

638,00

638,00

638,00

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-130,00

-130,00

0,00

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.411,00

0.00

8.411,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

8.411,00

0,00

8.411,00

0,00

0,00

0,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform

HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

Suma aprobata conform HCL

nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

32.478,00

0,00

32.478,00

11.000,00

15.000.00

19.000,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.300,00

704,00

13.004,00

5.500,00

6.000,00

10.000,00

Reparații curente străzi

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

9.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.300,00

2.300,00

500,00

1.000,00

1.000,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

704,00

704,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

20.178,00

20.178,00

5.500,00

9.000,00

9.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-704,00

-704,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

65.584,00

1.000,00

66.584,00

5.134,00

4.224,00

2.803,00

A UTOR1TA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

3.195.00

-24,00

3.171,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la

Uniunea Europeana

55

1.373,00

1.373,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

822,00

-24,00

798,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

18.505,00

0,00

18.505,00

0,00

0.00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

470,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

72

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nu

X-

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

627,00

0,00

62 7,00

0,0^

* 00

&

Active nefinanciare - total, din care:

71

627,00

0,00

627,00

0,0'0

j t

V 0,00

Active nefinanciare Politie Locala

87,00

87,00

0,W

-1 \§Oo

fe      O.no

Active nefmanciare Protecția civila

540.00

540,00

000

</>. vWoo

o'oo

7A'U47>IA74A'7'

6502

2.141.00

-5,00

2.136,00

0,00

r ' ojoo.

■ 0.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

60,00

60,00

60,00

Active nefinanciare

71

2.141,00

-5,00

2.136,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SANATATE

6602

4.915,00

1.024.00

5.939,00

4.695,00

3.754,00

2.301,00

Transferuri către instituții publice       (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

0,00

2.165,00

4.695,00

3.754,00

2.301,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00

4.695,00

3.754,00

2.301,00

Active nefmanciare - total, din care:

71

2.750,00

1.024,00

3.774,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare primărie

2.750,00

1.024,00

3.774,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

6702

6.891.00

0,00

6.891,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.325,00

1.325,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice      (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

0,00

5.566,00

0,00

0,00

0,00

Teatrul "TomaCaragiu"

726,00

726,00

0,00

0,00

0,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

590,00

0,00

0,00

0,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

1.250,00

0,00

0,00

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

' 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

M02

613.00

0,00

613.00

0,00

0,00

0,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru

tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

610,00

0,00

610,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare primărie

20,00

20,001

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare cresa

17,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

108,00

0,00

0,00

0,00

Active nefmanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

0,00

0,00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV.

PUBLICA

7002

4.175.00

5,00

4.180.00

439,00

47OJJU_

-

502,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

0,00

■ /

a M

Transfer catrc Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțarea secțiunii de dezvoltare)

51

0,00

0,00

0,00

&  >-N

Active nefinanciare Primărie

71

3.491,00

5,00

3.496,00

439,00

>''47W

/.TO2.00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

8,00

8,00

0,00

-.^oâ-

i          o’°°

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

684,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

-8,00

-8,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.262.00

0.00

2.262.00

0.00

0,00

0.00

Active nefinanciare

71

2.262,00

2.262,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare POR 2014-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

460,00

0,00

460,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

460,00

460,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

21.800,00

0,00

21.800,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

21.800,00

21.800,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

, MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHN1 ANEXA 2  ' Cf 4Lista obiectivelor de investiții 2018 Rectificare 1E


MII

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2018 inițial

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 1

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la hugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

TOTAL CHELI UtELl

280.860.44

>3Ș.486;i7>

/MiW

A15jWiO<

;i.wo,qq\

■:35.:486jl7:-

Ț.lSO.ilO:

?6;636;1?

Cap.51.02.71.01

AUTORI TATI PUBLICE

: : 822.00 :

:<:«22;W<::

0.00 : :

::?98.00^

0,00..

0.00< :

x>>8,00:<:

\ltc VllVltUfUlî lit hnusitiH

822,01'

H,n*j

-24.00

<1,(10

Ol

1

Dotări informatica

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

-24,00

576,00

0,00

0,00

576,00

2

Dotări (Direcția de Patrimoniu)

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

3

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

83,00

83,00

0,00

0,00

0,00

83,00

0,00

0,00

83,00

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivalul"Ploiesti-Magie Feeric si Povesti", Sărbătorile de Iama, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

Cap.54.02.71.01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

<<<25,00<<<

x<.25,lffl<::

fiii»/

::::25.b0:::::

OjBb :

<l,00::::

: : 2S,00: :

C

X Hi (icltuh ii dc i.’ \ t iii

2S.0U

O.llll

0.00

25.00

0,00

25,00

1

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

TOTAL'                         W?':                                •

. o;oo <

. :::

: 540.00

0.00 A

. . .0.00,

::::540;00'::::

0,00

:?0i00?'.

540.00

B

Lucrări noi

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in Municipiul Ploiesti(proiectare+executie)

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

Vite cheltuieli tle investiții

240,00

249.00

0.00

0.00

240,00

1

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,005

V 2U.O0

2

SF sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

7 i<oK

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

/

0,00'~

/

' 41,00?

■ \ VW I \

.. ''' >

- ' «5,0(țV

4

Achiziție 5 cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

V*" ■■

0,00 1

\ tis

0,00-”Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

Rectificare 1

OBSERVAȚII

crt.

2018 inițial

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

7io.957j«r:

•2.140,87::;

: 2.140,87 <

: : ; ?

yyș.t/o.---

.<1135,87:;.

:::OjMl :

;:<O,O0; ::

■: :2<i35^87<:

B

Lucrări noi

10.957,00

557,77

557,77

0,00

0,00

0,00

557,77

0,00

0,00

557,77

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISIJ la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”1.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic "Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (PAC+Executie)

7.114,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

3

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul "-Aripa de Nord (PAC+Executie)

3.843,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Ilaret"

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

5

Separație instalație gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectaret-executie)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

6

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

7

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

28,58

28,58

0,00

0,00

0,00

28,58

0,00

0,00

28,58

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

27,60

27,60

0,00

0,00

0,00

27,60

0,00

0,00

27,60

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

8,55

8,55

0,00

0,00

0,00

8,55

0,00

0,00

8,55

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

11,82

11,82

0,00

0,00

0,00

11,82

0,00

0,00

11,82

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza

0,00

30,20

30,20

0,00

0,00

0,00

30,20

0,00

0,00

30,20

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala, de Sport

0,00

13,02

13,02

0,00

0,00

0,00

13,02

0,00

0,00

13,02

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

16

Extindere/ reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

17

Construire grădinile in municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

18

Extindere/ reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnazialc in municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

, 0,005

3Q,00

C

Alte cheltuieli de investiții

<1.00

1.583,10

0,00

-5.00

0,00'-'

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

18,00

/lyfr

0,00 , !

/

■ OA

2

ET, DALI, PT Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

î            1

0t0.£A

0,

30/10*

3

SF Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

o,î)oA

\0,oo

■7    **     d

41^

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2018 inițial

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 1

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de n*t

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

S

DAU Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

76,10

76,10

0,00

0,00

0,00

76,10

0,00

0,00

76,10

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

-5,00

115,00

0,00

0,00

115,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

78,00

78,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

78,00

9

Documentatii/Construirc Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

12

Documentatii/Construirc Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

15

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

16

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, pir. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

250,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

<2;750,00

<2<750JOO<

<<<0,00. :

:: : 0,00 :

1024,Ofr

<2;TLt,0(F

0.00 :

fooo.oo

A

Lucrări in continuare

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00,

50,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00 *

ogfil

B

Lucrări noi

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

1.000.00

2.500,00

0,00 *

/.ooo.iw;

j.5oo>.o6L

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

1.000,00

2.500,00

0,00-

. 3.5<H>,00 _

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

200.00

200.00

224.Ui»

1

PUZ Spital Municipal

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00'A

o,oo/;

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00"'

■ 0,00 -

3

ET,Documentație tehnica-rcst de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

b,oo

* 80,00

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet dc sarcini procedura lucrări)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

24,00

54,00

0,00

0,00

54,00

r-

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2018 inițial

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 1

OBSERVAȚII

de la bugetul

local       |

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de Ia

bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

•■:ii32SjâO<;:

■■ȚiifâăjOO:;:

. i;Ș.25,00 :

<-țj25;(W:>

A

Lucrări in continuare

767,48

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

767,48

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

B

Lucrări noi

7.651,60

687,00

687,00

0,00

0,00

0,00

687,00

0,00

0,00

687,00

1

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.85640

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

3.702,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

4

Modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

5

Modernizare locuri de joaca (proiectare+ execuție)

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

C

Mir »hcUtiitli tiv itm-Milii

578,00

573JH»

0,00

IMMl

0,00

578.00

(1,00

(1.00

578,00

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recrcere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modernizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

9

S.F/Amenajare/Reabilitare locuri de joaca

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

10

Dotări locuri de joaca

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

11

DALI, modernizare, reparații capitale stârni si monumente

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

Cap.68.02.71.01

______.

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

ld Df) . ș.

totau<?--<<<-+< ><+/:< a

' ■ 0,00 ,

: 20,(10

:20,00

■ ;o,oo '

! 0,00 j

yO.OO

Alte cheltuieli de investiții

20.00

2IUHI

0,00

0.00

O.dfJ

nmu

0.00

'-Ml

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,(0

_  >         I *

<î:2o.oo

co

tJL ___

1

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

Rectificare 1

OBSERVAȚII

crt.

2018 inițial

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte

bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

.21,071,60:

:3.491,00

;.3.49I;01);

+:;:0,00+:+

: 0,1)0 +.

<-Ș;6o\:

• 3.496,00 •

+ 0,0(1+

++<MÎ0+.+

+i496$0:<

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

160,00

0,00

0,00

160,00

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

B

Lucrări noi

2.268,62

2.103,00

2.103,00

0,00

0,00

0,00

2.103,00

0,00

0,00

2.103,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+exccutie)

2.268,62

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+exccutie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

Proiecte pentru eftentizare energetica blocuri dc locuințe

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bcreasca

0,00

1.061,00

1.061,00

0,00

0,00

0,00

1.061,00

0,00

0,00

1.061,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Dotări RASP (container+cabina wc)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

9

Centru de management trafic(proiectare+executie)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

C

Alic < Inlltiicli du iuviMitii

(HMi

1.228,00

L22KJHI

0,00

1.13 3. nu

0,00

1.233,1)0

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei dc dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan dc amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

61,00

61,00

0,00

0,00

0,00

61,00

0,00

0,00

61,00

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

„12.00

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,6^

!d ‘^0,

5

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,00

68,00

0,00

0,00

0,00

68,00

0,00

:. oW

W*

&

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 1 IA

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

s' 0.00;?'.

^SOjOjO.

A

>-W

7

ET, DALI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr.l

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

.» &00 J

8

DALl-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

+ 20,00 V

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiești

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

o.oo C

5.1)0

10

Documentații PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00~ *

■ '1,00

11

PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

r—

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

Rectificare 1

OBSERVAȚII

crt.

2018 inițial

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bcreasca

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

18

Documentații de expropriere in mun.Ploiești (Acord Cadru)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

5,00

6,00

0,00

0,00

6,00

20

ET/DALI Rest de excutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

22

Documentarii tehnice (PAD) Demolare clădiri cu risc sisinic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

23

Documentarii tehnice clădiri str.Cosminele nr. 11A

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

25

ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

26

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL: : : : :-: :

::l:73;628i99:

: :2.262jH0 ::

: 2.262,00: :

:: :b,bo: : ::

.0;d« ■

xiwo:<-.

:2;262,b0:

0,00

: 0,00 : :

: 2.262.00

din care

A

Lucrări in continuare

173.628,99

1.030,00

1.030,00

0,00

0,00

0,00

1.030,00

0,00

0,00

1.030,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile I.ucaciu,                       Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh. Asachi)-AT

514,61

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Extindere rețele canalizare Etapa II (str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui, str. Feroviarilor)

4.076,20

775,00

775,00

0,00

0,00

0,00

775,00

0,00

.■s'K .

>0,0®^

4

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

wo,no

.-.c\

B

Lucrări noi

0,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

V220JI0-

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

C'lțHOO

... 2:1.

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Ștrandului, Str.Inului, Deviere rețele str.Laboratorului)

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

&>

f      g

3

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

o,oo>

0.00

0.00

ti.IM

1.012.00

0.00

1.9 ? 2

1

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2018 inițial

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 1

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

2

ET/SF/DALI-Eficientizarc consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

ET/SFZDALI-Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

125,00

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

7

Registru spatii verzi

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (U1A)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

9

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investirii in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

:: 460.;00 <

5J0.W :

0..00: :

150,00:.

. 0.00 .

: 31.0,0(1

0,00.:

i5V;W:

< 460,00

din care

C

Alte cheltuieli de investiții

OJhi

I(>|l.O!i

310.00

0,00

310,00

0.00

150,00

4<iH.llil

1

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

330,00

180,00

0,00

150,00

0,00

180,00

0,00

150,00

330,00

2

ET a sistemului de alimentare cu energie termica

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

3

Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

:61,1:74<77>

21.800.30

21.800,3ft:

< Q5J0 : <

. 0*.

OflU . .

2L800J0:

:o,t»o

::V,00:.:

21.800.30::

A

Lucrări in continuare

3.564,25

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1

Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str, Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

3.230,25

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)-proiectare+executie

334,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

B

Lucrări noi

57.610,52

11.031,30

11.031,30

0,00

0,00

0,00

11.031,30

0,00

0,00

11.031,30

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

220,00

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2

7.419,85

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

fhob’v

.^io,oo

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectare+executie)

28.211,42

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

'>0,00

‘.~^5o;o(i^c-

1

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00 ‘

0,00

s, ‘w-

5.00 g

I

5

Poduri parau Dambu

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00 ">■

... O,O(ȚV

^200,ll^o

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00 *

■0.00

-"5^0 /

7

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

9

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

5.366,19

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2018 inițial

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 1

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

3.945,06

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

Modernizare str.Anul 1848

925,72

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

Modernizare str.Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

Modernizare str.Inului Etapa II

297,29

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

16

Modernizare str.Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

558,00

558,00

0,00

0,00

0,00

558,00

0,00

0,00

558,00

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str. Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proicctare+executie)

170,93

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB (proiectare+executie)

4.828,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20

Amenajare maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proicctare+executie

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

6.059,00

6.059,00

0,00

0,00

0,00

6.059,00

0,00

0,00

6.059,00

24

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

294,60

294,60

0,00

0,00

0,00

294,60

0,00

0,00

294,60

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

297,70

297,70

0,00

0,00

0,00

297,70

0,00

o ,

ssm2?7,70

1 ?

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

IOJ&SL >

Alic cheltuieli de investiții

h.uo

10.5'19,00

0.0(1

Iii,5V*Vhi

0.00 '■

v

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

/XX/

5f>,0U ă

Ști

2

DALI-Modemizarca str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

’0,00Z

) Ml,<3^

Nr.

*

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

Rectificare 1

OBSERVAȚII

crt.

2018 inițial

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

(+/-)

de la bugetul local

de Ia bugetul de «tul

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

3

SF+exproprieri-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

5

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.700,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00

9.700,00

0,00

0,00

9.700,00

8

DAI J Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

11

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură I.upeni)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Ixitrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pictrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI PT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,0<

O

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Incu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

ZoX^°

L<l0^o

A

21

DALI, PT+DF, Modernizare strada Traian Viua

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00 •

0,00

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00 j

z:!]

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

-A,op

©1,00 $

7

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

—HOOi5

25

DALLPT+DE Modernizare strada Inului etapa II

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

Rectificare 1

OBSERVAȚII

crt.

2018 inițial

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de Mal

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane , pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

155,00

155,00

0,00

0,00

0,00

155,00

0,00

0,00

155,00

35

Strategie parcari in municipiul Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

36

SF/CF/Modernizare cartier Pictor Rosenthal

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

37

SF/CF/Modemizare cartier Rafov

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

38

SF Piste biciclete

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

40

SF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

41

SF-Amenajare maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

42

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

43

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.Bucuresti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

44

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

45

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

46

SF Modernizare strada Arinului

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

47

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

_


DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela


SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATA


SERVICIUL INVESTIȚII

BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

19. ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

Pentru eficientizarea energetica a Grădiniței cu program prelungit nr.23, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117888 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant.

Proiectul a fost admis in următoarea etapa a procesului de evaluare si selecție, respectiv in etapa de evaluare tehnica si financiara, condiționat de desființarea construcției C5 (magazie alipita de grădiniță) lucrare pentru care la data de 07.03.2017 fost obtinut Certificatul de Urbanism nr.371.

Prin certificatul de urbanism nr.371/07.03.2018 se impune si intocmirea expertizei tehnice.

Pentru achiziția documentației expertiza tehnica, se propune diminuarea cu suma de 5,00 mii lei de la cap.65.02.71.01-Invatamant - Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice si redistribuirea acesteia la cap.70.02.71.01 Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica -19. ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești.

Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu, Carmen NITUCAP. 66.02.71.01. SANAT ATE

A. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4.S.F. Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

Prin adresa nr.893/12.01.2018, conducerea spitalului aduce la cunoștința ca in data de 12.12.2017 a primit vizita consultanților de specialitate de la Agenția Internaționala pentru Energie Atomica de la Viena. Aprecierea asupra terenului situat in str. Ana Ipatescu nr.59 a fost ca acesta este corespunzător pentru destinația de Centru de Radioterapie si ca in urma vizitei precizate mai sus comisia va elabora un raport in care se vor stabili acțiunile necesare a fi inteprinse in vederea implementării proiectului

Ținând cont de oportunitatea dotării cu echipament de radioterapie cu energii inalte a Spitalului Municipal Ploiești, se impune demararea acțiunilor necesare edificării unei clădiri care va deservi ca Laborator Radioterapie cu Energii înalte pentru tratarea diferitelor tipuri de cancer, precum si urmărirea in timp a evoluției acestora.

Prin realizarea acestei investiții se are in vedere un tratament complet al pacientilor bolnavi de cancer, radioterapia fiind o componenta importanta a tratamentului oncologic. Principalul obiectiv este reducerea mortalitatii in rândul pacientilor de cancer.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul

S.F. Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări) s-a alocat suma de 30,00 mii.

Pentru atribuirea contractului de servicii „SF- Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări”, Municipiul Ploiești a organizat achiziția directa online conform dispozițiilor art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si ale art.43, alin.(l) si (3) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, achiziție la care nu s-a prezentat niciun ofertant conform.

Având in vedere condiția impusa de Agenția Internaționala pentru Energie Atomica de la Viena, de a avea semnat contractul de proiectare si execuție a lucrărilor de construire a clădirii pana in luna mai 2018, propunem majorarea sumei aprobate cu suma de 24,00 mii lei.

Astfel, suma alocata in buget pentru acest obiectiv de investiție este de 54,00 mii lei.


Director. Executiv,  Mihael^îiAMANDI

AT.2W &-63.WI


3 „ ItcL /)f.

APROBAT,

Primar

Adrian jFIn/i]


1 pigg


jroDOBRE

J

'S'

4 ~v

,•


CAP. 66.02.71.01. SANATATE

B.Lucrări noi l.Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.893/12.01.2018, conducerea Spitalului Municipal Ploiești, aduce la cunoștința includerea unitatii spitalicești in Proiectul privind Reforma sectorului sanitar - Imbunatatirea Calitatii si Eficientei Sistemului Sanitar, finanțat prin Banca Naționala pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BIRD). In luna decembrie 2017, Spitalul Municipal Ploiești a primit vizita consultanților de specialitate de la Agenția Internaționala pentru Energie Atomica de la Viena. Aprecierea asupra terenului a fost ca acesta este corespunzător pentru destinația menționata. Condiția impusa pentru dotarea spitalului cu echipament de înalta performanta, este aceea de a avea semnat contractul de proiectare si execuție a lucrărilor de construire a clădirii pana in luna mai 2018.

Ținând cont de oportunitatea dotării cu echipament de radioterapie cu energii inalte a Spitalului Municipal Ploiești, se impune construcția unei clădiri care va deservi ca Laborator Radioterapie cu Energii înalte pentru tratarea diferitelor tipuri de cancer, precum si urmărirea in timp a evoluției acestora.

Pentru construcția clădirii, Municipiul Ploiești prin adresa nr.2710/05.02.2018 a solicitat sprijinul Consiliului Județean Prahova.

Consiliul Județean Prahova aduce la cunoștința municipalității faptul ca, prin Hotararea Consiliului Județean nr.15/16.02.2018 s-au repartizat pentru anul 2018, „sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conf. art.6, alin.(3), pct. b din legea nr.2/2018- legea bugetului de stat pe anul 2018, in suma 1.000,00 mii lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locala si pentru susținerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte, s-a alocat suma de 2.500,00 mii lei.

Astfel, se propune majorarea cu suma de 1.000,00 mii lei a sumei alocate in bugetul local pentru anul 2018, de la 2.500,00 mii lei la 3.500,00 mii lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

A7- S^o /S2.o3.Sol3


APROBAT PrimarV.

Adrian Fio      B.RE\*J\

< &NOTA DE FUNDAMENTARĂ       -

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului ;20i;8'

RECTIFICARE 1

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

Strategie parcari in municipiul Ploiești

In conformitate cu Ghidul Solicitantului Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” - 4.7 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor, avand ca obiectiv specific Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, se introduce obligativitatea prezentării de către beneficiarii aplicanti (municipii si orașe) a unui nou document de politica la nivel local: POLITICA DE PARCARE pentru aria de impact a proiectului propus, aprobata la nivelul Consiliului Local. Acest document va fi necesar pentru toate proiectele de mobilitate urbana finantabile prin POR 2014-2020/Axa 4.1.

In scopul incadrarii in prevederile Ghidul Solicitantului Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4, propunem modificarea denumirii obiectivului de investiții Strategie amenajare/construire parcari in municipiul Ploiești in Strategie parcari in municipiul Ploiești, astfel incat proiectele sa poata fi depuse in condiții de siguranța pentru obținerea finanțării.

Suma alocata in bugetul aferent anului 2018, prin Hotararea Consiliului Local nr.31/2018, va ramane nemodificata, respectiv 10.000 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela I


MANDISEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Utt f)f<


Ai,     / 23.03

NOTA DE FUNDAMENTAREREPARAȚII CURENTE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Având in vedere condițiile meteorologice extreme, inregistrate in ultima perioada, este necesara executarea lucrărilor, in regim de urgenta, pentru intretinerea specifica tipului de imbracaminte a străzii, in vederea eliminării defecțiunilor si aducerea străzilor, la o stare normala de exploatare care sa asigure siguranța si confortul circulației.

Astfel incat, se pot constata degradări si pe alte străzi care nu au fost prevăzute in Programul de reparații curente si intretinere rețea stradala, anexa la nota de fundamentare nr.DT 1263/08.02.2018, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.31/2018.

Lucrările de intretinere si reparații a drumurilor se vor efectua conform prevederilor "Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere modeme”-indicativ AND 547.

Având in vedere cele menționate, propunem ca Programul de reparații curente si intretinere rețea stradala, sa poata fi actualizat/modificat de executivul municipiului Ploiești in funcție de situația ce se impune in momentul evaluărilor din teren.

Menționam faptul ca suma aprobata, prin Hotararea Consiliului Local nr.31/2018, la Capitolul Transporturi-Cod 34.02-Reparatii curente străzi in municipiul Ploiești, respectiv 10.000 mii lei va ramane nemodificata.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA IAMANDI


SEF SERVICIU,

MIHAIL NEGRU

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului^ Ploiești pe anul 2018 si estimări pe anii 2019-2021

In conformitate cu prevederile Legii nr.2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.31/16.02.2018

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 352.748,00 mii lei se majoreaza cu suma de 5.426,00 mii lei potrivit fisei cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 si Limitele pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021, documente emise conform Deciziei directorului genral al D.G.R.F.P. Ploiești Nr.3213/07.03.2018 si a Deciziei directorului general al D.G.R.F.P. Ploiești Nr.3044/16.02.2018;

Cheltuielile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 422.835,00 mii lei se majoreaza cu suma de 5.426,00 mii lei, conform Raportului de specialitate al Direcției Economice, anexelor nr. 1, nr.2 si nr.3, atașate acestuia.

Urmare a modificărilor aduse conform celor mai sus prezentate, pentru o buna execuție a bugetului local, solicitam aprobarea rectificării bugetului Municipiului Ploiești in regim de urgenta.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public studii, strategii, prognoze :Alexandru Paul

Sârbu Simion

Andrei Gheorghe

Salceanu Claudia Oana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

NR.46/12.03.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Ploiești pe anul 2018 si estimări pe anii 2019-2021

In conformitate cu prevederile Legii nr.2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.31/16.02.2018;

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 352.748,00 mii lei se majoreaza cu suma de 5.426,00 mii lei potrivit fisei cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 si Limitele pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021 conform Deciziei directorului genral al D.G.R.F.P. Ploiești Nr.3213/07.03.2018 si a Deciziei directorului general al D.G.R.F.P. Ploiești Nr.3044/16.02.2018 astfel:

 • -  se majoreaza veniturile fiscale din Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.000,00 mii lei;

 • -  se majoreaza veniturile fiscale din Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București cu suma de 4.426,00 mii lei

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești prin rectificare, ajung la suma de 358.174,00 mii lei conform Anexa 1.

Cheltuielile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 422.835,00 mii lei se majoreaza cu suma de 5.426,00 mii lei producând modificări in structura, astfel:

l.Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea de 42.764,00 mii lei se diminuează cu suma de 9,00 mii lei astfel:

 • - la titlul 57 -sprijin persoane fizice in extrema dificultate, majorarea cu suma de 15,00 mii lei conform Hotărârii Consiliului Local nr.32/26.02.2018, Hotărârii Consiliului Local nr.33/26.02.2018 si Hotărârii Consiliului Local nr.480/20.12.2017.

 • - la titlul 71- active nefinanciare, diminuarea cu suma de 24,00 mii lei conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

 • - la titlul 85-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- se diminuează cu suma de 4,00 mii lei si se majoreaza cu aceeași suma la bunuri si servicii

2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 47.949,00 mii lei se diminuează cu suma de 15,00 mii lei din fondul de rezerva pentru plata ajutoarelor sociale.

 • 3. Capitolul „Invatamant” - prevederea in suma de 27.678,00 mii lei se diminuează la cu suma de 5,00 mii lei la titlul 71-active nefinanciare confbrni:i-noiei:dc fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

La titlul 85-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in a^u^Tn^i^, 'sik/' diminuează cu suma de 126,00 mii lei si se majoreaza cu aceeași sumaMgȚitlul 55- alteip transferuri.                                                            f Si

 • 4. Capitolul „Sanatate” - prevederea in suma de 16.951,00 mii lei sXnfejș&^^a^^^ suma de 1.024,00 mii lei la active nefinanciare, conform notelor de fundâmerăari^a Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

 • 5. Capitolul „Asigurări si Asistenta Sociala” - prevederea in suma de 71.570,00 mii lei se majoreaza cu suma de 4.426,00 mii lei la titlul 57” Asistenta sociala in caz de invaliditate”conform sumelor repartizate din Sume defalcate din T.V.A.prin Decizia directorului genral al D.G.R.F.P. Ploiești Nr.3213/07.03.2018.

La titlul 85-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- se diminuează cu suma de 15,00 mii lei si se majoreaza cu aceeași suma la titlul 55- alte transferuri.

 • 6. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - prevederea in suma de 37.581,00 mii lei se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei la titlul 71-active nefinanciare-conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

La titlul 85-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- se diminuează cu suma de 8,00 mii lei si se majoreaza cu aceeași suma la titlul 71- active nefinanciare.

 • 7. Capitolul „Protecția mediului” - prevederea in suma de 34.326,00 mii lei nu se modifica.

La titlul 85-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- se diminuează cu suma de 130,00 mii lei si se majoreaza cu aceeași suma la titlul 20-bunuri si servicii.

 • 8. Capitolul „Transporturi” - prevederea in suma de 54.278,00 mii lei nu se modifica.

La titlul 85-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- se diminuează cu suma de 704,00 mii lei si se majoreaza cu aceeași suma la titlul 20-bunuri si servicii.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,Jl RIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR, 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMlNISTRAREA^MENIULUlj PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNb^^

V > ei V-

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021SECRETAR,

Gheorghv Andrei

Data:

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEȚEAN

NR. 3.350


CĂTRE,                    t        ț

PRIMĂRIA- PLO'€ST\


Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 1 ■-> /16.02.2018 vi s-au repartizat, pentru anul 2018, „Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", conf. art 6, alin.(3), pct b din Legea nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, în sumă de + QQO t OQ mii lei, pentru „susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală".

Estimările pentru perioada 2019 - 2021 sunt:

mii lei

AN 2019

AN 2020

AN2021

• sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1»G95,CO

2J>o1,oc

• sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

-—

Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat de Consiliul Local va fi transmis la D.G.R.F.P. Ploiești, un exemplar la Consiliul Județean Prahova și un exemplar la Trezoreria Locală în vederea deschiderii de credite și efectuării operațiunilor de încasări și plăți.


ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Anexa la Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3044/16,02,20187


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCA TI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2018

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. Ploiești Nr. 3044/16,02,2018

PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI                                        502


mii Ici


I - Buget inițial: cf. Lege buget stat nr.2/3,01,2018, Scrisoarea M.F P. 462010/04,01,2018, Decizia Directorului General nr.1188/11,01,2018, Scrisoarea M.F.P. 462280/22,01,2018, decizie 2910/31,01,2018, nr. 2988/08,02,2018, nr. 3044/16,02,2018!/ - Rectificări: III - Buget rectificat

Nr. crt.

INDICATOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod/Cont

an 2018

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TOT A L

04.02.01

I

145,968.00

36,492.00

36,492.00!

36,492.00

36,492.00

II

0.00

III

145,968.00

36,492.00

36,492 00

36,492.00

36,492.00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

04.02.04

I

1,000.00

208.00

332.00

332.00

128.00

II

0.00

III

1,000.00

208.00

332.00

332.00

128.00

cota de 27% pentru bugetul județului

0.00

fond la dispoz Cons. Jud. de repartizat pe corn., orașe, municipii

1,000.00

208.00

332.00

332.00

128.00

diferența pt. asigurare buget funcționare corn., orașe, municip

0.00

3

Sume defalcate din T. V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TO TA L

11.02.01

I

0.00

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Sume defalcate din T. V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. General D.G.R.F.P. Ploiești, TOTAL, d.c..

11.02.02

I

57,587.00

15,545.00

14,415.00

13,522.00

14,105.00

II

0.00

III

57,587.00

15,545.00

14.415.00

13,522.00

14,105.00

0.00

chelt cfart 104 al. 2, lit. b)-d) din Legea Ed Nat nr.1/2O11actual.

15,669.00

4,232.00

3,924.00

3,677.00

3,836.00

0.00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

39,397.00

10,634.00

9,839.00

9,253.00

9,671.00

ajutor incalzire locuințe

102.00

27.00'

35.00

21.00

19.00

cămine pentru persoane vârstnice

57.00

15.00

14.00

13.00

15.00

drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015

10.00

3.00

' 4.00

3.00

0.00

drepturi copii cu cerințe educaționale speciale cf. H G. 904/2014

944.00

254.00

245.00

222.00

223.00

acordare supliment alimentar cf. O.U.G. nr. 72/2016

0.00

alte cheltuieli

1,408.00

380.00

354.00

333.00

341.00

5

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

I

0.00

II

0.00

III

0 00

0.00

OOO

0.00

0.00

6

Sume defalcate din T. V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

11.02.06

I

17,111.00

4,266.00

4,266.00

4,266.00

4,313.00

II

0.00

III

17,111.00

4,266.00

4,266.00

4,266 00

4,313.00

pentru bugetul județului

0.00

pentru comune, orașe, municipii

17,111.00

4,266.00

4,266.00

4,266.00

4,313.00

0.00

7

Sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheltuieliloi invatamantului particular sau confesional acredifaȚ\ A N Țp.

11.02.09

\

I

3,612.00

890.00

890.00

890.00

942.00

II

0.00

III

3,612.00

890.00

890.00

890.00

942.00

chelt salariile si contrib af. Inv particular sau confesional acreditat

c-\

3,305.00

814.00

814.00

814.00

863 00

chelt cu bunuri si serv pt. unitati inv pârtie sauusonfesP'Si'ecfitat

307.00

76.00

76.00

76.00

79.00'

îif&fcesjjfîelor alocate, acestea urmând sa intocmeasca bugete proprii de venituri si cheltuj/fli.
CONSILIER, A tis Melnic (DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Anexa la Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3213/07.03.2018


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2018

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. Ploiești Nr. 3213/07.03.2018

PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI

502

mii lei

1 - Buget inițial: cf. Lege buget stat nr.2/3,01.2018. Scrisoarea M.F.P. 462010/04,01,2019. Decizia Directorului General nr. 1185/11,01.2018, Scrisoarea M.F.P. 462250/22,01,2018, decizie 2910/31,01.2018. nr. 2985/08,62,2019, nr. 3044/16,02,2018 li - Rectificări: 3213/07.03.2018

III - Buget rectificat

Nr. crt.

INDICATOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod / Cont

an 2018

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TOTAL

04.02.01

1

145.968,00

36.492,00

36.492,00

36.492,00

36.492,00

II

0,00

16.622,00

0,00

0,00

-16.622,00

III

145.968,00

53.114,00

36.492,00

36.492,00

19.870,00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

04.02.04

1

1.000,00

208,00

332,00

332,00

128,00

II

0,00

163,00

-35,00

-128,00

III

1.000,00

371,00

332,00

297,00

0,00

cota de 27% pentru bugetul județului

0,00

fond la dispoz Cons. Jud. de repartizat pe corn., orașe, municipii

1.000,00

371,00

332,00

297,00

0,00

diferența pt. asiaurare buget funcționare corn., orașe, municip.

0,00

3

Sume defalcate din T.V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TO TA L

11.02.01

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00 I

0,00

4

Sume defalcate din T. V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. General D.G.R.F.P. Ploiești, TOTAL, d.c..

11.02.02

1

57.587,00

15.545,00

14.415,00

13.522,00

14.105,00

II

0,00

III

57.587,00

15.545,00

14.415,00

13.522,00

14.105,00

0,00

chelt cf art 104 al. 2, lit. bi-d) din Legea Ed Nat nr. 1/201 lactual.

15.669,00

4.232,00

3.924,00

3.677,00

3.836,00

0,00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

39.397,00

10.634,00

9.839,00

9.253,00

9.671,00

ajutor incalzire locuințe

102,00

27,00

35,00

21,00

19,00

cămine pentru persoane vârstnice

57,00

15,00

14,00

13,00

15,00

drepturi stabilite de Lenea nr. 248/2015

10,00

3,00

4,00

3,00

0,00

drepturi copii cu cerințe educaționale speciale cf. H.G. 904/2014

944,00

254,00

245,00

222,00

223.00

acordare supliment alimentar cf. O.U.G. nr. 72/2016

0,00

alte cheltuieli

1.408,00

380,00

354,00

333,00

341,00

5

Sume defalcate din T. V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

11.02.06

1

17.111,00

4.266,00

4.266,00

4.266,00

4.313,00

II

0,00

III

17.111,00

4.266,00

4.266,00

4.266,00

4.313,00

pentru bugetul județului

0,00

pentru comune, orașe, municipii

17.111,00

4.266,00

4.266,00

4.266,00

4.313,00

0,00

7

Sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheltuielilor z'c'S'C' invatamantului particular sau confesional acreditat

-k-rr K

1

3.612,00

890,00

890,00

890,00

942,00

X"

0,00

eX

3.612,00

890,00

890,00

890,00

942,00

chelt salariile si contrib af. Inv particular sau confe^ldhîi: a.F^Pltitt

3.305,00

814,00

814,00

814,00

863,00

chelt cu bunuri si serv pt. unitati inv pârtie sau co^fr/iăciț$jfâi<t

îtPV

307,00

76.00

76,00

76,00

79,00


tECflĂ^GENERALĂREGToNALAA FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

TIVITATEA DE TREZORERIE Si 'CONTABILITATE PUBLICA

TVICIUL SINTEZA ASISTENTA ELABORARE SI EXECUȚIE BUGETE LOCALE

;xa la Decizia Directorului General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3044/16,02,2018


MUNICIPIUL PLOIEȘTI cod 502Limite pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021


- mii lei -


INDICATORI

ANUL

Denumire

Cod/Cont

AN 2018

ESTIMĂRI AN 2019

ESTIMĂRI AN 2020

ESTIMĂRI AN 2021

Cote defalcate din impozitul pe venit

TOTAL, din care:

04.02.01

145.968,00

142.433,00

143.068,00

143.861,00

- cota 43%*/41,75% pentru comune, orașe, municipii

145.968,00

142.433,00

143.068,00

143.861,00

- cota 11.25% pentru Consiliul Județean Prahova

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugete locale

TO TAL

04.02.04

1.000,00

5.437,00

4.359,00

2.732,00

cota de 27%> pentru bugetul județului

din fond la dispoziția Consiliului Jtidetean*/cota de 20%

1.000,00

4.695,00

3.754,00

2.301,00

dif asigurare buget funcționare corn, orașe, municip*/cota de 80%>

742,00

605,00

431,00

Sume defdin T.V.A. ptr. fin ch dese la niv județ

11.02.01

Sume defdin T.V.A. ptr. fin ch dese la niv c.o.m.din care :

11.02.02

57.587,00

61.615,00

61.996,00

62.331,00

chelfcfart 104 al. 2, lit b)-d) din Legea Ed Nat nr. 1/2011 actualiz

15.669^00

15.782,00

16.131,00

16.432,00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

39.397,00

43.279,00

43.279,00

43.279,00

finanțare ajutor incalzire locuințe

102,00

102,00

102,00

102,00

cămine persoane vârstnice

57,00

57,00

57,00

57,00

drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015 - stimulent educațional

10

10

10

10

drepturi copii cerințe educaționale speciale

944

944

944

944

acordare supliument alimentar - O.U.G. 72/2016

alte cheltuieli (pt. finant. serv evid populației si finant. crese)

1.408,00

1.441,00

1.473,00

1.507,00

Sume def din T. V.A. pt drum jud si corn prin HCJ Ph

11.02.05

Sume defalcate din T. V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL

11.02.06

17.111,00

833,00

536,00

194,00

\pentru bugetul judetului*/cota de 27%

pentru comune, orașe, municipiT/cota de 80%

17.111,00

833,00

536,00

194,00

cota de 20%

Sume defdin TV.A.-r4ȚjTa'rlthfalt invparticular sau confesional acreditat din care:            Fi,\J ® ■ >

11.02.09

3.612,00

3.612,00

3.612,00

3.612,00

chelt salariile tf:.cpoirib af. Inv partietildfâșu confesional acreditat

3.305,00

3.305,00

3.305,00

3.305,00

chelt cu buntMfjșf^eri^i uriitaitLrf!Yrpartiî>lsau confes acreditat |

307,00

307,00

307,00

307,oo|