Hotărârea nr. 68/2018

Hotãrârea nr. 68 privind aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a consilierilor Marilena Stanciu și Sorin Văduva, precum și Raportul de specialitate nr. 6749/26.03.2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 55/27.03.2018 al Direcției Economice vizat de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27.03.2018;

In conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 și ale Legii nr. 3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

 • - art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Ordinul nr. 3145/2017 - privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • - Decizia Consiliului de Administrație al Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. nr. 06/27.03.2018,

A

In temeiul art.36 alin. 4, lit.a si art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 martie 2018

PREȘEDINȚI DE ȘEDINȚĂ, George Sorin \icuiae BOTEZ


iculae BOTEZContrasemnează:

SECRETAR/ Laurenți î DIȚU- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuner an curent

2018

%

Estimări an

2019

Estimări an

2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd.

1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.

6)

1

25,477

32,091

1.26

32,829

33,552

1.02

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

25,477

32,091

1.26

32,829

33,552

1.02

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în

3

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

0

0

2

Venituri financiare

5

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE

(rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

25,414

32,091

1.26

32,829

33,552

1.02

1.02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

25,414

32,091

1.26

32,829

33,552

1.02

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

4,627

5,992

1.29

6,130

6,265

1.02

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

758

758

1.00

775

793

1.02

1.02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

19,384

24,551

1.27

25,116

25,668

1.02

1.02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

644

790

1.23

808

826

1.02

1.02

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT

profit/pierdere)

22

63

0

0.00

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

10

0.00

0

0


1

Hof!


- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuner an curent 2018

%

Estimări an

2019

Estimări an

2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

53

0

0.00

0

0

1

Rezerve legale

25

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

53

0

0.00

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuner an curent 2018

%

Estimări an

2019

Estimări an

2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuner an curent 2018

%

Estimări an

2019

Estimări an

2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

VI

VENITURI DIN

FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI

EUROPENE, din care

37

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE

A INVESTIȚIILOR, din

care:

43

0

0

1

Alocații de la buget

44

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor

45

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

0

0

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

0

0

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F.: 27449967

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018


- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuner an curent 2018

%

Estimări an

2019

Estimări an

2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

710

621

0.87

635

649

1.02

1.02

2

Nr. mediu de salariați total

49

710

615

0.87

629

643

1.02

1.02

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1,801

3,115

1.73

3,186

3,256

1.02

1.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2,130

2,179

2,227

1.02

1.02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu mii lei/persoană) (rd.

2/rd. 49)

52

36

52

1.45

53

55

1.02

1.02

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

36

52

1.44

53

54

1.02

1.02

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/ persoană)

54

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an

2019

Estimări an

2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

55

998

1,000

1.00

1,023

1,045

1.02

1.02

9

Plăți restante

56

701

666

0.95

601

10

Creanțe restante

57

- mii Iei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat ar

N-2

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun

m Hotărai

TrimI

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

*

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

23,065

25,477

25,477

25,477

7,667

8,366

7,946

32,091

126

HO

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

23,065

25,477

25,477

25,477

7,667

8,366

7,946

32,091

126

110

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

22,541

25,153

25,153

25,153

7,589

8,289

7,869

31,781

126

112

aii

din vânzarea produselor

4

a2

din servicii prestate

5

16 765

18 875

18 875

18 875

116

113

a3)

din redevențe și chirii

6

2,173

2,300

2,300

2,300

1,406

1,406

1,406

5,623

244

106

a4)

alte venituri

7

3,603

3,978

3,978

3,978

1,048

1,048

1,048

4,193

105

110

b)

din vânzarea mărfurilor

8

139

150

150

150

45

45

45

180

120

108

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor letale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

384

100

100

100

33

33

33

130

130

26

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0

73

73

73

0

0

0

0

0

fl)

din amenzi și penalități

15

73

73

73

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital

rd, 18 + rd. 19' din care:

16

active corporale

17

active necorporale

18
pe anul 2018INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

N-2

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

o

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

din care;

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun

m Hotărar

Trim I

Trim II

Trim III

An

fi)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd, 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

23,001

25,414

25,414

25,414

7,666

8,367

7,947

32,091

126

110

I

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:

30

23,001

25,414

25,414

25,414

7,666

8,367

7,947

32,091

126

110

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

3,696

4,628

4,628

4,628

1,337

1,074

1,790

5,992

129

125

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

2,770

3,173

3,173

3,173

793

793

793

3,171

100

115

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

758

807

807

807

202

202

202

807

100

106

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

549

656

671

671

164

164

164

654

97

122

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

138

217

217

217

50

50

50

200

92

157

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

410

454

454

454

114

114

114

454

100

111

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

54

213

213

213

53

53

53

213

100

394

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1,350

1,427

1,427

1,427

357

357

357

1,427

100

106


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul si cheltuieli și repartizarea pe pe anul 2018


- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

N-2

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun

m

Hotărar

Trim I

Trim II

Trim HI

An

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

59

70

70

70

18

18

18

70

100

119

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

165

221

221

221

307

50

50

457

207

134

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

107

151

151

151

33

33

33

130

86

141

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

0

0

0

0

257

0

0

257

bl)

' LdUC UpțhUMll tu capital integral/majoritar

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

257

257

c)

prime de asigurare

45

58

70

70

70

18

18

18

70

100

121

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

761

1,233

1,233

1,233

238

232

948

2,364

192

162

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

32

82

82

82

18

18

18

70

85

259

bl)

cheltuieli privind consultanta undică

49

32

82

82

82

18

18

18

70

85

259

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

20

29

29

29

7

0

0

7

24

143

cl)

cheltuieli de protocol, din

care:

51

10

16

16

16

4

0

0

4

25

157

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

3

3

3

3

0

0

100

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

10

13

13

13

3

0

0

3

23

130

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

N-2

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform

HG/Ordin

comun

m

Hotărar

TrimI

Trim II

Trim III

An

-! icnete uuutiu pir campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit

O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 * rd. 61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și spart din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

2

5

5

5

1

2

1

5

100

212

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

0

0

0

0

0

0

0

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.

66), din care:

64

0

0

0

0

0

0

0

0

-interna

65

0

0

0

0

0

0

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

205

251

251

251

63

63

63

251

100

123

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și , asimilate

68

36

57

57

57

14

14

14

57

100

159

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

79

94

94

94

20

20

738

1,516

1,612

120

>1)

cheltuieli de asigurare și

’ază

70

717

1,435

>2)

cheltuieli privind

ntreținerea și unctionarea tehnicii de

71

12

48

48

48

12

12

12

48

100

388

.3)

cheltuieli cu pregătirea Profesională

72

49

18

18

18

1

1

1

5

28

37

pe anul 2018pe anul 2018


Z'J'

*

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

N-2

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 - 5/3a

conform

HG/Ordin

comun

t-unrui

m

Hotărar

Trim I

Trim II

Trim III

An

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necos porale din care:

73

- aferente,bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

>6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a fimomului

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

17

28

28

28

7

7

7

28

100

162

j)

alte cheltuieli

78

388

715

715

715

115

115

115

458

64

184

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd.

82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

835

758

758

758

412

0

349

758

100

91

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

48

61

61

61

63

61

100

127

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

787

697

697

697

349

349

697

100

89

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

17,897

19,384

19,384

19,384

5,720

7,095

5,610

24,551

127

108

co

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

14,535

15,721

15,721

15,721

5,420

6,767

5,333

23,361

149

108

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

12,856

13,768

13,768

13,768

4,942

6,155

4,887

21,202

154

107

a) salarii de bază

89

12,133

12,830

12,830

12,830

4,839

5,719

4,857

20,272

158

106

O O 7

^Anexa: / <r


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

N-2

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

4

%

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5,'3a

conform HG/Ordin comun

m

Hotărar

Trim I

Trim II

Trim III

An

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

723

32C

320

320

103

103

30

266

83

44

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

618

618

618

333

664

108

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 +

rd. 98 + rd. 99), din care:

92

1,679

1,953

1,953

1,953

478

612

446

2,159

111

116

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

227

376

376

376

32

166

0

376

100

166

• liLntlc Uc       LI

Legii nr. 193/2006, cu

94

-         LiiuutJ'peiiu'H' 1

cheltuieli sociale potrivit « - " ---——

95

107

280

280

280

138

319

114

261

b) tichete de masă;

96

1,453

1,577

1,577

1,577

446

446

446

1,783

113

109

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.

101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de rersonal

101


Propuneri an curent 2018


din care:


pe anul 2018INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

N-2

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

r

Aprobat

Preliminat /

Realizat

■ ■ 1 ■ ” ■

din care:

%

8 = 5/3a

conform

HG/Ordin

comun

m

Hotărar

Trim I

TrimH

Trim HI

An

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd, 121 +rd.

122), din care:

114

573

644

644

644

198

198

198

790

123

112

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:

115

121

267

267

267

103

103

103

413

155

221

- către bugetul general consolidat

116

84

156

156

156

17

17

17

67

43

186

- către alți creditori

117

37

112

112

112

87

87

87

346

310

299

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

340

164

164

164

41

41

41

164

100

48

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

112

213

213

213

53

53

53

213

100

190

fl)

cheltuieli privind ajustările Si provizioanele

123

112

213

213

213

53

53

53

213

100

190

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de \ aloare din care-

126

C. 1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 301, din

127

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130pe anul 2018INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

N-2

Prevederi an precedent 2017

'               jț-t

Propuneri an curent 2018

1———

%

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun

m

Hotărar

TrimI

Trim II

Trim III

An

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru

investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

63

63

63

63

0

0

0

0

0

100

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

####

10

10

10

10

0

0

0

0

0

100

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

23,065

25,477

25,477

25,477

7,667

8,366

7,946

32,091

126

110

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarialâ (rd.

37), din care: **)

147

14,535

15,721

15,721

15,721

5,420

6,767

5,333

23,361

149

108
Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

N-2

Aprobat

Preliminat /

Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform

HG/Ordin

comun

m

Hotărar

Trim I

Trim II

Trim HI

An

a)

creșteri ale câștigului mediu brut/salariat, datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara,garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala

148

909

909

909

3,636

b)

149

c)

sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii

150

1,001

1,001

1,001

4,004

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

12,856

13,768

13,768

13,768

4,942

6,155

4,887

21,202

154

107

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

709

710

710

710

634

710

621

621

87

100

5

Nr. mediu de salariați

153

705

710

710

618

614

687

615

615

100

88

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000

154

1,691

1,801

1,801

2,069

X

X

X

3,115

151

122

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

X

X

X

2,130

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)

156

33

36

36

41

X

X

X

52

127

126
-            Anexa 2

' 'V * 2 r;

... • >

Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venitul si cheltuieli si repartizarea»? :rimestre a acestora „v

<          .x v


pe anul 2018


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

N-2

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

din care:

7= 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun

m

Hotărar

Trim I

Trim II

Trim III

An

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

33

36

36

41

X

X

X

52

1

1

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fînite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

X

X

cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

x

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

- valoare = QPF x p

162

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

4,859

4,616

- de la operatori cu capital integral/maioritar

166

568

540

- de la operatori cu capital privat

167

4,291

4,076

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

[“

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de

171
S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE. URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F.: 27449967


Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2018


Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2016

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent 2017

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

26,936

23,065

85.63

25,477

25,477

100

1

Venituri din exploatare*)

26,936

23,065

85.63

25,477

25,477

100

2

Venituri

3

Venituri extraordinare

DIRECTOR GENERALEI

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


pe anul 2018- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aproba

Realizat/ Preliminat

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

340.14

164

164.00

168

171

1

Surse proprii din care:

340.14

164

171

a - amortizare

340.14

164

b i - profit

2

Alocații de la bu :et

3

Credite bancare din care:

a i - interne

b) - externe

4

Alte surse din care:

venituri i roprii

-1 denumire sursă i

n

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:

238.64

164

164.00

168

171

1

Investiții în curs din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv i

- denumire obiectivi

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectivi

-1 denumire obiectiv >

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-1 denumire obiectiv i

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitătn administrativ

- (denumire obiectiv

- (denumire obiectiv

2

Investii ii noi din care:

74.64

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- denumire obiectiv)

-1 denumire obiectiv

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

74.64

reparații sere

74.64

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

: denumire obiectiv i
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

pe anul 2018- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al uniunii administrativ

- i denumire obiectiv)

-.denumire obiectiv:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente i modernizări ■ din

0.00

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- ■ denumire obiectiv

-, denumire obiectivi

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ îerițpriale:

- (denumire obiectiv |

-1 denumire obiectiv i

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale'

- denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al uniiălii administrativ

-1 denumire obiectiv ,i

- denumire obiectiv •

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale

164

164

164.00

168

171

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a i - interne

bj - externe


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2018- mii lei -

Nr. ort.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2017

An curent 2018

An 2019

An 2020

Preliminat/Realizat

Influente (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

extemalizarea serviciilor de paza si reducerea cheltuielilor de

31.12.2018

X

X

726

35

2

Măsura 2 . . .

X

X

Măsura n . ..

X

X

TOTAL pct. I

X

726

35

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

reducere cheltuieli de natura salariata

X

X

2

Cauza 2 . ..

X

X

Cauza n . .

X

X

TOTAL pct. H

X

X

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct.

1 + DCt. II

726

35

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră în categoria operatorilor de servicii comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică , având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

în organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

în acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2020, s-au fundamentat cu respectarea prevederilor:

 • - Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;

 • - Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr.26/2013 - aprobată și completată prin Legea nr.47/2014 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Fundamentarea veniturilor ce urmează a fi încasate în anul 2018, s-a realizat în baza propunerilor de creștere prevăzute prin Strategia de dezvoltare pentru anul 2018, respectiv în baza sumei ce urmează a fi alocată de la Bugetul Local al Municipiului Ploiești, cât și a veniturilor proprii.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2018 au fost stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanței nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul


1.900 lei, începând cu 01.01.2018, precum și de aplicarea prevederilor Contractului colectiv de munca la nivel de societate, respectiv acordarea sporului de vechime,precum si introducerea contribuțiilor de la angajator la angajat.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Consilieri locali,


Marilena STANCIUS.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.


S C UfiS1 PE urbana PLOieSTLSȘ L'0 z


Str. Văleni, nr. 32

RAPORT DE SPECIALITATE

ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

In conformitate cu prevederile legale mai jos menționate :

 • - Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 și ale Legii nr.3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

 • - Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 , privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara, cu modificările si completările ulterioare,

- Ordinul nr.3145/2017 - privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

- proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului local al Municipiului Ploiești- capitolul servicii publice -prestări servicii SGU, aprobare care consta in :

mii lei (fara TVA)

A. VENITURI TOTALE:

32.091

B.CHELTUIEL1 TOTALE:

32.091

C. REZULTAT BRUT (profit) :

0


dețin direct ori indirect o participatie majoritară, cu modificările si completările ulterioare O.M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ținându-se cont de creșterea salariului minim garantat de la 1.450 lei, la 1.900 lei, începând cu 01.01.2018, precum și de aplicarea prevederilor Contractului colectiv de munca la nivel de societate, respectiv acordarea sporului de vechime, cheltuielile se mențin la nivelul celor din anul 2017.

Va înaintăm spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2020 ale S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,

P-DIRECTOR ECONOMIC,

Mihaela Dumitrescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. 55/27.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

S.C. Serviciul de Gospodărire Urbana Ploiești SRL s-a infiintat la data de 01.10.2010 prin reorganizarea si transformarea in societatea comerciala a Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești si a Oficiului Public Proiect, având ca acționar unic Consiliul Local Ploiești potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 306/2010. Potrivit Actului Constitutiv in relația cu autoritatea administrației publice locale, raportul juridic consta in delegarea prin gestiune directa si concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a Municipiului Ploiești.

In bugetul local, conform fundamentării intocmita de către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești s-a prevăzut suma de 12.500,00 mii iei la capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica”.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. in calitate de societate comerciala in subordinea Consiliului Local este finanțata pentru activitatea de prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice.

1. Potrivit Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, art. 58 alin. (1) Pentru anul 2018, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014 cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

 • a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;

 • b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 201pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.

-f2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

 • a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

 • b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariate sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017;

 • c)sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.

d(3)Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează: ajveniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

bjveniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

 • (4) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

 • (5) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.

 • 2.   Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j,, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare”.

 • 3.   Având in vedere ca S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L in calitate de societate comerciala pe acțiuni, acționar municipiul Ploiești, răspunde de:

 • a)     Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)     Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)     Angajarea, lichidarea si efectuarea plăților in limita veniturilor încasate, precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L, aceasta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

 • 4.  Urmare faptului ca Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentu anul 2018 prevăzut de S.C. Serviciul de Gospodărire Urbana Ploiești SRL intruneste si condițiile de forma prevăzute de Ordinul nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mariana Gavrilh,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Văleni, nr. 32


NOTA FUNDAMENTARE BUGET 2018

Pentru anul 2018, bugetul de venituri si cheltuieli Înaintat spre aprobare se prezintă in următoarea structura :

Veniturile totale prognozate la nivelul anului 2018, sunt in suma de 32.091 mii lei, structurate astfel:

1 .venituri din servicii prestate 21.965 mii lei, din care : u/

 • - amenajare,mentenanta spatii verzi 20.019 mii lei;

 • - lucrări executate de serviciul tehnic 1.391 mii lei

 • - protecție sociala cimitire 298 mii lei

 • - servicii de iluminat ornamental 257 mii lei

2.alte venituri in valoare de 10.126 mii lei, din care :.

-venituri din redevente si chirii - serviciul cimitire 5.623 mii lei

 • - alte venituri serviciul parcari 2.328 mii lei;

-venituri din activitatea de blocari/ridicari auto 1.142 mii lei; -venituri din activitatea amenajare spatii verzi 56 mii lei;

-venituri din activitatea serviciului tehnic 86 mii lei;

-venituri din servicii prestate ,toalete publice 382 mii lei -venituri din servicii de proiectare 30 mii lei;

-venituri din activitatea administrativa 278 mii lei

 • - venituri din vanzarea mărfurilor 180 mii lei;

 • - venituri din activitatea parcului auto 21 mii lei

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2018 au fost stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanței nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici, ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară, cu modificările si completările ulterioare O.M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a


 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii = 5.992 mii lei;

 • -  Cheltuieli cu impozite si taxe asimilate 758 mii lei;

 • -  Cheltuieli cu personalul = 24.551 mii lei;

 • -  Alte cheltuieli de exploatare = 790 mii lei.

rezultatul brut prognozat pentru anul 2018, fiind 0 lei.


DIRECTOR ECONOMIC, Mihaela Dufnitrescu


g^Vc.Servicii de Qospodarire


. z" - ®

CertRom


Urbana Ploiești s.r.i.

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:O244-544212. 525252, fax:0244-51 0353 cod postai .100046^'

NOTA DE FUNDAMENTARE


SISTEM DE HANÂGEMEHT CERTlHeAT -zZ 150 3001^?^


1 - -x

PENTRU DOTĂRILE EFECTUATE PE ANUL 2018


■- u ;'

Pentru desfasurarea in bune condiții a activitatilor efectuate pe Domeniul Public se impune achiziționarea următoarelor motounelte:


-pentru Serviciul Spatii Verzi:

trimer 10 buc valoare totala 50 mii lei;

fierăstrău mecanic 4 buc. Valoare totala 16,31 mii lei;

secator HS (pentru tuns gard viu) 5 buc valoare totala 19,38 mii lei; motocositoare Wiking 3 buc valoare totala 9,75 mii lei;

emondor HT 1 buc valoare totala 3,54 mii lei;

motofreza pentru zapada 1 buc valoare totala 10 mii lei

Total = 108,98 mii lei

-pentru Serviciul Sere si Pepiniere:

pompe alimentare instalație de irigat 3 buc valoare totala 30 mii lei

Total = 30 mii lei


-pentru Serviciul Tehnico-Administrativ:

compresor 100 1 cu accesorii 1 buc valoare totala 4,30 mii lei

generator de curent si sudura cu accesorii 1 buc valoare totala 7,52 mii lei

presa indoit manual la banc 1 buc valoare totala 7,2 mii lei

Total = 19,02 mii lei

-pentru Biroul Sanatatea si Securitatea Muncii-S.U.-Mediu:

etilotest omologat 1 buc valoare totala 6 mii lei

Total = 6 mii lei

Total general = 164 mii lei

a Consiliului de Administrație

al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L

Consiliul de administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L., numit prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 42/31.05.2017, vazand :

' Procesul-verbal al Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. incheiat in data de 27.03.2018 (inregistrat sub nr. 159/27.03.2018),

:       H.C.L. nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., modificata prin H.C.L. nr. 306/30,08.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare ,

. /■ ;           In temeiul H.C.L. nr. 299/12.09.2016 privind numirea reprezentanților

Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților de la S S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.;

•• p î l : / i /i < - In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

..- In .baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările si completările

ulterioare;

X - fi - . Statutul S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

DECIDE:

: a               1. Avizează BugetuL de tVenituri si Cheltuieli pentru anul 2018 alaturi de

estimai perd:Bugetul:d&yV©ifitufi; si Cheltuieli estimat pentru anii 2019 si 2020 si il I Local aî naitrârișmiteispreiaprobare Consiliului Local al piunicipiului Ploiești.

■o:CAifif.fi fie Adrramistrsțk*   Președintele Consiliului de Administrație

W.RIRE URB1 Sic. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.


PREȘEDINTE, Paul Palas

9Data:     pj>       i