Hotărârea nr. 67/2018

Hotãrârea nr. 67 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul «Eficientizare Energetică Şcoala Gimnazială ,,George Coşbuc”»

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 67 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul «Eficientizare Energetică Școala Gimnazială „George Coșbuc”»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate nr. 2338/7.03.2018 al Direcției Tehnic-Investiții și al Direcției Relații Internaționale, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul «Eficientizare Energetică Școala Gimnazială „George Coșbuc”»;

Având în vedere:

 • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care îsi desfășoară activitatea unităti de învățământ;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare al Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul «Eficientizare Energetică Școala Gimnazială „George Coșbuc”»;

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b si c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b, art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă modificarea părții scrise din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru proiectul «Eficientizare Energetică Școala Gimnazială „George Coșbuc”, aprobată prin art.l din Hotărârea Consiliului Local nr. 351/02.10.2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă înlocuirea Anexei nr. 1 de la Hotărârea Consiliului Local nr. 351/02.10.2017 cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 351/02.10.2017 rămân neschimbate.

Art.4. Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 8 martie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR/7

Laureniiu DITU

r y7


/^NTERGRuoi

EMGINC tRI'iG

Tr


DALI - DOCUMENTAȚIE AVIZARE1' LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

“ EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COȘBUC”


Septembrie 2017

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

FAZA DAU - DOCUMENTA TIE A VIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

“EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC”

Contract subsecvent de servicii nr. Achizitor - Municipiul Ploiești 016723/18.09.2014,

nr. Prestator ITG 1071/18.09.2017

CENTRALIZATOR

Nr.                                    Denumire                   _        

PIESE SCRISE

| 1. Lista de semnături

■ 2.    Proces verbal CTE^ de verificare interna_____               ___

 • 3. Documentație avizare lucrări de intervenție - DALI               __      ____

i 4.    Anexa 1-Tabele centralizatoare Analiza Financiara _   

DOCUMENTAȚII PRELIMINARE DALI

(      ____ Expertiza tehnica            

I______________________________________Audit energetic

STUDII DE TEREN

________Studiu topografic________________________________________| ___       Studiu geotehnic__| Studiu hidrogeologic - pentru pompele de căldura            __

Declarație proiectant privind sursa de preturi folosite, oferte ____

PIESE DESENATE

FINANȚAREA LUCRĂRILOR DIN ACEASTA DOCUMENTAȚIE SE PROPUNE A SE REALIZA PRIN POR/2017/3/3.1/B AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA B - CLĂDIRI PUBLICE


LISTA DE SEMNATURI

ADMINISTRATOR UNIC:

SEF PROIECT:


PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

ARH. URSACHE ANA-MARIA ARH. ANDREEA POETELE

STRUCTURA

PROIECTANTI INSTALAȚII SANITARE SI HVAC

ING. MANOLACHI GENI

PROIECTANTI INSTALAȚII ELECTRICE:

ING. AMAXIMOAEI GEANI

DEVIZE

ING. SERBAN DIANA ^0

ING POPESCU MAR1US

ANALIZA FINANCIARA

)

EC. MIHAELA GULER    ( l'l1

CONSULTANT!

EC. VINTILESCU GEORGIANA

EXPERT ACCESARE FONDURI VLAD MOCANU '

t<<lT

I tRGKUu.F-PC-8.3/2, rev. 7


PROCES VERBAL DE AVIZARE CTE
Proiect nr, 16723, data 18.09.14, faza DALI-conform HG 907/2016,

Obiectiv: “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC”

Client: UAT PLOIEȘTI

Contract/comandă: nr. 16723/18.09.14

Manager proiect: Arh. Ana-Maria Ursache

 • 1. CONSTATĂRI:

 • a)  Documentația de realizare a lucrărilor de intervenții este întocmită în conformitate cu prevederile temei de proiectare, legislației în vigoare (standarde, prescripții, instrucțiuni, normative de proiectare);

 • b)  Documentația de realizare a lucrărilor de intervenții respectă prevederile SSM, SU și de protecția mediului în vigoare.

 • c)  S-a efectuat suprapunerea și coordonarea planurilor lucrării și au fost introduse recomandările făcute la lansare sau prin avizările pe parcurs.

 • d)  S-a verificat conținutul pieselor scrise: memoriu tehnic, liste de cantități, și conținutul pieselor desenate, și poartă semnătura celor în drept.

 • 2. PRECIZĂRI1 2:

Nu este cazul

 • 3. RECOMANDĂRI:

Nu este cazul

Concluzia CTE3: ADMIS


Co

președinte CTE: Ing. Mircea•Pop^ăaPiyp ?ț

Secretar: Ing. Mugur Vintilă tK,

W.

Nr. crt.

MEMBRII CTE

^fijhătura

INVITAT!

Semnătura

1

Ing. Mircea Popescu

Arh. Ana-Maria Ursache

2

Ing. Mugur Vintilă

Arh. Andreea Pqfțelea      J

3

Ing. Florin Stancu

Ing. lonuț Ștefan

4

Ec. Gheorghe Mănăilescu

Ec. Mihaela Guler

4# X-—

5

----- O-

6

Dreptul de proprietate: Documentația este proprietatea INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. și nu poate fi reprodusă, copiată, difuzată, imprumutată sau utilizată parțial sau integral, direct sau indirect, fără permisiunea INTERGROUP ENGINEERING S.R.L,

Lucrarea a fost întocmită respectând cerințele Sistemului de Management Integrat certificat conform: SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității, SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu și SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale.

PIESE SCRISE................................................................

 • 1.  Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1   Denumirea obiectivului de investiții................

  • 1.2   Ordonator principal de credite/investitor.......


  • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

  • 1.4   Beneficiarul investiției

  • 1.5   Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.2   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Descrierea construcției existente

  • 3.1   Particularități ale amplasamentului:

Clădirea analizata nu este pe lista monumentelor istorice, imobilul nu se afla intr-o zona protejata.

...............................................................................................................

 • 3.2   Regimul juridic:

 • 3.3   Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • 3.4   Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului

energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale

monumentelor istorice sau în zone construite protejate

 • 3.5   Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4.  Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de

diagnosticare2):...„

 • 5.  Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată

a acestora

 • 5.1   Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-

arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare..

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4   Costurile estimative ale investiției:

 • 5.5   Sustenabilitatea realizării investiției:...............................................,

 • 5.6   Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

______________________________________________________________________________int^rgr^jieniiMeeFing

^3

Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic; ecbnorhid, iar, al sustenabilității și riscurilor.....................................................


7

//

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandară)

  • 6.1      r ■------------ ■      ■’ “                 . . ..            . .

financiar, al sustenabilității și riscurilor

(A

Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandare)....         ......30

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:


 • 6.2

  31


 • 6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.......................32

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.............................................................................34

7 Urbanism, acorduri și avize conforme

35


 • 7.1   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire.......

 • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege....

 • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice,

precum:

Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Recomandat

Anexa 2 - Scenariul II - nerecomandat......................................................................................

44


Anexa 3 - Graficul activităților ............................

52


PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții


EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COȘBUC

 • 1.2  Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.3  Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4  Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319,48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail consult@intergroup.ro

Reg. Corn. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se afla in deplina concordanta, atât cu legislația naționala in vigoare, cat si cu întregul context strategic atât la nivelul României, cat si la nivelul Uniunii Europene. In acest sens, amintim următoarele documente relevante, cat si modul in care proiectul se supune prevederilor acestora:

In ceea ce privește politicile europene, amintim faptul ca Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii in 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primara si de a pregăti calea pentru eficienta energetica sporita in anii următori acestei date. Aceasta are la baza Directivele precedente privind cogenerarea si serviciile energetice, pe care îe reunește intr-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficienta energetica la nivelul furnizării energiei, precum si la nivelul consumului final al energiei.

Aceasta directiva a fost transpusa in legislația naționala prin adoptarea Ordonanței nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. Aceasta se aplica la nivelul autorităților si administratorilor clădirilor din proprietatea publica, aceștia trebuind sa realizeze Masuri si programe de imbunatatire a eficientei energetic precum si sa utilizeze eficient sistemele existente.

inter^rea/p e^giîfeenng '             •■A

In conformitate cu obiectivele „Strategiei Europa 2020", proiectul vizează reducerea costurilbr


beneficiarilor cu încălzirea si îmbunatatirea condițiilor de viata a acestora prin creșterea performante^ energetice a clădirilor, dar si utilizarea eficienta a consumului de energie prin reducerea remisjiîor' poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.                      ;VC 9 <

Amintim, de asemenea, faptul ca proiectul face parte din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Ploiești. Amintim ca in cadrul Analizei SWOT din acest document programatic a fost identificata ca punct slab Eficienta energetica redusa a clădirilor publice si de locuit ( p. 367). Astfel, fost stabilit Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritoriala durabila prin îmbunatatirea infrastructurii urbane si a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural si economic-industrial in cadrul Polului de Creștere Ploiesti-Prahova; Obiectivul Sectorial B2: Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit. In cadrul Portofoliului de proiecte, nr. 155 Eficientizare consumuri energetice in clădiri publice (p. 399).

Proiectul răspunde in mod direct măsurii Eficientizarea Energetica a clădirilor rezidențiale cuprinsa in Strategia de eficientizare energetica a municipiului Ploiești 2016-2021. Măsura vizează reabilitarea și modernizarea termica a clădirilor existente, precum si a sistemelor de alimentare cu căldura pentru încălzirea si prepararea apei calde menajere.

Planul de Dezvoltare a regiunii Sud Muntenia reprezintă principalul document de planificare si programare elaborat la nivel regional si asuma de către factorii implicați, este un document cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global si obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune si masurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economica a Regiunii Sud Muntenia, Analiza Swot a Regiunii, Strategia de dezvoltare regionala pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare si monitorizare, precum si o Lista orientativa a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate in perioada 2014-2020.

In cadrul acestui plan a fost identificata Prioritatea 4 - Protecția Mediului Si Creșterea Eficientei Energetice, a cărei obiectiv este „Protejarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale si a patrimoniului natural” (p. 356). In cadrul acestei priorități a fost stabilita Măsura 4.4 Eficientizarea consumului de energie si promovarea utilizării resurselor regenerabile in care se precizează faptul ca datorita gradului scăzut de izolare termica a clădirilor, acestea au probleme legate de aspect. Din acest motiv, in cadrul Acțiunilor Indicative aferente acestei masuri se regăsește si următoarea: „Investiții in reabilitarea termica a locuințelor si clădirilor non-rezidentiale” (p. 365).

Legislație specifica:

• P118 1999- Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

® NP 051 2012- Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

 • 2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Proprietarul, Municipiul Ploiești, deține in proprietate conform HCL 122/24.04.2017, imobilul aflat la adresa Strada Alexandru Lapusneanu, nr.17.

Imobilul, înscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137668 cu numărul cadastral 137668, este format din teren cu suprafața de 6426 mp in acte si construcții pentru invatamant însumând suprafața construita la sol de 766 mp, construcții:

 • •  C1 - Spațiu invatamant (Corp A) - P+1E (SC = 303mp, SCD=606mp)

 • •  C2 - Spațiu invatamant (Corp B) - P+1E (SC = 409mp, SCD=818mp)


• C3 - Atelier mecanic - Demisol (SC = 54mp, SCD=54mp)

Imobilul care face obiectul proiectului este clădirea cu funcțiunea spațiu de invatamant C1.

Suprafața construita la sol este de 303 mp.

Suprafața construita desfasurata este de aprox. 606 mp.

In raport cu strategiile naționale si europene, in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, având drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

o pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

 • •  clădirea nu este adaptata persoanelor cu dizabilitati locomotorii, conform NP051-2012.

si următoarele necesitați:

UAT suporta cheltuieli ridicate din bugetul local pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul General al proiectului este Reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii publice aferente Scolii Gimnaziale George Coșbuc, care înregistrează consumuri energetice ridicate.

Pentru atingerea acest Obiectiv general, Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Ploiești va trebuie sa indeplineasca următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila -pompa de căldură si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de sanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul analizat se afla in intravilanul municipiului Ploiești, pe strada Alexandru Lapusneanu, nr. 17, municipiul PloieștiFigura 1. Identificarea zonei unde se va realiza investiția

Suprafața terenului este de 6426 mp din acte, suprafața construita la sol a imobilului analizat -C1 -Spațiu de invatamant, este de 303 mp.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective - blocuri de apartamente si locuințe individuale. Accesul la clădire se realizează pe Bdl. Petrolului, alee carosabila.

Imobilul studiat are următoarele vecinătăți:

-N: Strada Alexandru Lapusneanu;

-S: Grădiniță cu program prelungit nr. 32;

-V: Alee - Domeniul public al mun. Ploiești;

-E: Strada Ciprian Porumbescu;

 • c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic conform Sr 11100-1/93, amplasamentul studiat se încadrează zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1.6”-sec.

Din punct de vedere climatic :

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii investigate în mediul construit sunt următoarele:


 • -   amplasare față de clădirile învecinate: vezi planul de situație;

 • -  pânza de apă freatică se găsește la o adâncime de circa 5 m conform studiilor și forărilor efectuate în această zonă

 • -  categoria de importanță a construcției conform H.G.R. nr.766/1997, anexa 3: C (construcție de importanță normală);

Amplasarea clădirii investigate în Orașului Ploiești determină alegerea valorilor pentru:

 • -   intensitatea radiației solare lunare totale si difuze - valori medii lunare, conform Metodologiei Mc 001/1 - 2006, Anexa A.9.6 (respectiv valorile pentru orașul București)

 • -  temperaturile medii exterioare lunare, conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 1, poziția 45)

 • -  numărului anual de grade-zile de calcul N1220 conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 2, poziția 49)

 • d) studii de teren:

 • (i)   studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Se anexează studiu geotehnic întocmit de LIVSIM POLICOM SRL, referat verificare la cerința Af verificator Raduinea Nicolae.

 • (ii)   studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Se anexează studiu hidrogeologic întocmit de HIDROROM STAR SRL, ing loan Stan,

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent clădirea este racordata la rețeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiești), si de furnizare energie termica (operator Veolia Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din rețeaua naționala, prin distribuitorul Enel-Distributie,

 • f)  analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Clădirea este parțial vulnerabila la acțiunile cauzate de factori de risc antropici - distrugeri locale minore cauzate de elevi si anume:

* Partea opaca a fațadelor

» Partea vitrata

In căzui unor asemenea evenimente, se vor repara zonele / elementele afectate iar costurile vor fi rambursate de către părinții elevilor implicați, in conformitate cu regulamentul intern al unitatii.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Clădirea analizata nu este pe lista monumentelor istorice, imobilul nu se afla intr-o zona protejata.

 • 3.2 Regimul juridic:                                                                            ,    '

/T'Ț -. jy .»

 • a)   natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drepCdgipneepip^itihe; Imobilul se afla in proprietatea UAT Municipiul Ploiești conform HCL 122/24.04.20'17;''Conform contractului de administrare clădirea C1 se afla in administrarea Scolii Gimnaziale George Coșbuc.

 • b)   destinația construcției existente;

Clădire de invatamant.

 • c)   includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

 • d)   informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Folosita actuala a terenului: curți construcții.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale:

IS - zona pentru instituții si servicii de interes general

Isi - unitati de invatamant.

Utilitati permise: instituții publice, locuințe, servicii profesionale si sociale, comerț, turism, parcări publice si aferente funcțiunilor admise.

Utilizări admise cu condiții: oricare din funcțiunile permise cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr. 50/1991, republicata, Legii nr. 10/1995 si cu condiția unui PUZ/PUD aprobat.

Utilizări interzise: unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada si asigurarea tuturor funcțiunilor aferente funcțiunii dominante.

Terenul se încadrează in zona valorica B, conform HCL 553/2011 si nr. 361/2012.

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a)   categoria și clasa de importanță:

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica - II

C - construcție de importanta normala

 • b)   cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu e cazul.

 • c)   an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

An construcție clădire : 1930

 • d)   suprafața construită;

Suprafața construita - C1 :       303 mp

Suprafața desfasurata - C1:       606 mp

Suprafața utila -C1:

Suprafața construita - C2 ;

Suprafața desfasurata - C2:

Suprafața construita - C3 :

Suprafața desfasurata - C3:

 • e)   Valoarea de inventar a clădirii - 1.677.115,76 lei

 • f)    alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.


Orar de funcționare: 12 ore /zi, in doua schimburi, de luni pana vineri, școlar, conform calendarului anului școlar actualizat anual.

Număr de utilizatori: maxim 181 de utilizatori, elevi (146) si cadre didactice (35)

 • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ satf

energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

CONCLUZII ALE EXPERTIZEI TEHNICE:

La verificarea clădirii, in forma existenta, conform prevederilor din P100-3-2008, analiza s-a făcut pe baza criteriilor de conformare, alcătuire, calitatea execuției si stabilirea stării de eforturi si a condițiilor de rigiditate/ductilitate, prin metodele calitativa si analitica prezentate (metodologii de evaluare de nivel 1 si 2). Cu rezultatele obținute a fost posibila o apreciere globala a clasei de risc seismic pe baza indicatorilor orientativi R1, R2, R3, privind îndeplinirea a trei categorii de condiții, masuri de performanta in comportarea așteptata a construcției pentru diferite stări limita considerate , si anume:

R1 - gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismica=64-»Rslll

R2 - gradul de afectare structurala=80—>Rslll

R3 - gradul de asigurare structurala seismica R3min =68—>RsllI

In consecința, pe ansamblu, conform acestor încadrări, pentru structura existenta s-a acordat clasa de risc seismic Rslll (care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante).

Modificări de arhitectura la hidro-termo-sistemul clădirii

• PEREȚI: termosistem PIR 10cm + termosistem vata bazaltica (banda 30cm bordare plansee in zona de fațada)

SOCLU: termosistem polistiren extrudat 10cm - soclu

PLANSEU PESTE ETAJ 1 - lemn (PLANSEU POD): termosistem vata bazaltica 25cm peste planșeul + structura de lemn si placare cu OSB pentru crearea unei pardoseli circulabile (ale planșeului de lemn la cota inferioara cu panouri gips-carton EI90)

Termoizolare la intrados a consolei peste accesul principal cu PIR 10cm si hidroizolare;

 • • înlocuire tâmplărie PVC cu tâmplărie PVC pentacamerala, inclusiv grile pentru presiune diferențiala

 • • refacere trotuar de garda

 • • demolare platforma acces pentru introducere rampa persoane cu dizabilitati

ECHIPAMENTE

Pe învelitoarea clădirii se propune un sistem fotovoltaic cu 10 panouri fotovoltaice fixate pe structura metalica ușoara. Suprafața pe care se montează panourile este de 20 mp.

Modificări de arhitectura la componentele nestructurale

Demolare perete interior de compartimentare in GSP (parter) pentru- grosime 15 cm

Demolare perete interior de compartimentare intre GS si HOL pentru extindere gol - asigurare acces persoane cu dizabilitati.

/o ./•/''•   •' X ■


Zonele de perete care se desfac, se refac conform noilor cerințe din materiale qș'oare>| compartimentări gips-carton.                                                                     '  •

Pentru realizarea modificărilor propuse, sunt necesare o serie de intervenții care au leâatur^ci structura de rezistenta a corpului de clădire analizat:

Desfacerea unui parapet de zidărie de 55 cm grosime, cu dimensiuni de 1.20x1.50m, la etaj;

Realizarea unei scări metalice de evacuare; structura acesteia va fi independenta de structura scolii. Montarea unui sistem fotovoltaic alcătuit din 10 panouri pe acoperișul clădirii.

Pentru desfacerea parapetului de zidărie de la etajul 1, spargerile se vor executa în ștrepi, manual sau prin frezare, pentru a se evita producerea de șocuri asupra structurii existente.

Pentru amplasarea panourilor fotovoltaice pe șarpanta clădirii se va studia, in faza proiectului de execuție, necesitatea consolidării locale a structurii din lemn (îndesirea căpriorilor, introducerea unor popi suplimentari etc.).

înainte de realizarea intervențiilor la planșeul de lemn de peste etaj (termosistem vata bazaltica 25cm peste planșeul + structura de lemn si placare cu OSB pentru crearea unei pardoseli circulabile, panouri gips-carton EI90 ia intrados) se vor desface toate finisajele si se vor inspecta elementele structurii de rezistenta (grinzi, dulapi, rezemări pe centurile din beton etc.). Se va studia necesitatea înlocuirii/suplimentarii structurii de rezistenta, in cazul constatării unor degradări (elemente putrezite, afectate de carii etc.).

Pentru scara metalica de evacuare se va realiza o structura independenta, cu fundații proprii. Noile fundații vor fi despărțite prin rost de fundațiile existente si vor avea aceeași cota de fundare (aproximativ -1.00 fata de CTN). Nu se admite prinderea in consola a podestului de planșeul existent peste parter.

Proiectul de execuție va fi însușit de expert și va fi verificat de un specialist verificator de proiecte, atestat conform legii, pentru cerința esențială A (rezistența mecanică și stabilitate), în domeniul A1: "Construcții civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicații, miniere, edilitare și de gospodărie comunală cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn".

Modificările de arhitectură propuse, precum și intervențiile la structura de rezistență ca urmare a acestor modificări structurale, nu afectează rezistența, rigiditatea și stabilitatea clădirii, atât în raport cu acțiunile permanente și variabile, cât și cu acțiunile permanente, variabile și seismice, in condițiile respectării concluziilor si recomandărilor din prezentul raport.

AUDIT ENERGETIC

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca C1 ara performanta energetica totala B, iar in ceea ce privește încălzirea - performanta energetica este C. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 246,3 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 161.7 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 55,1 kgCO2/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 36,7 kgCO2/mp an.

V ' ’

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din pbnctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al respectării cerințelor esențiale, clădirea se prezintă după cum urmează:^''"

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

Conform expertizei tehnice pentru structura existenta corespunde cerinței fundamentale, nu sunt necesare lucrări de consolidare.

 • b) securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea unui gol de ușa de evacuare din etajul 1 ai corpului C1.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției. Clădirea nu este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilitati.

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica. Clădirea nu este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilitati.

 • e) protecție împotriva zgomotului;

Construcția corespunde cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.

 • f)  economie de energie și izolare termică;

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca școala are performanta energetica totala C, iar in ceea ce privește încălzirea - performanta energetica este D. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 246,3 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 161,7 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 55,1 kgCo2/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 36,7 kgCo2/mp an.

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aceasta cerința nu este îndeplinita de către clădirea existenta, pentru asigurarea iluminatului si încălzirii sunt folosite exclusiv resurse neregenerabile de energie.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

 • a) clasa de risc seismic;

EXPERTIZA TEHNICA:

Pentru structura existenta s-a acordat clasa de risc seismic Rslll (care cuprinde construcțiile In consecința, pe ansamblu, conform acestor încadrări, pentru structura existenta s-a acordat clasa de risc seismic Rslll (care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante). Conform P100-3/2008, pentru clădirea analizata nu sunt necesare lucrări de consolidare de ansamblu.


Nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

 • b) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de inter^ențyrj ..-â?

In EXPERTIZA TEHNICA nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamota^t d,£

âiMiMf uFenerg^ic

- enttK - --—/   .     /


AUDIT ENERGETIC:

Pe bâza analizei stării actuale a clădirii, a valorilor de consumuri specifice determinate în Certificatul de performanță energetică a clădirii și cerințelor beneficiarului, s-a propus analizarea următoarelor soluții și pachete de soluții de reabilitare termică a clădirii conform tabelului următor:

SOLUȚII si PACHETE DE SOLUȚII PROPUSE

A. ÎNCĂLZIRE

A.1) SOLUȚII REABILITARE ANVELOPA

M

Termosistem la fațada cu placi de poliizocianurat 10 cm (A=0.026 wmK|

A2

înlocuire ferestre cu ferestre mai performante (UFer=1.00 W/mpKi

A3

Termoizolare pod cu vata minerala bazaltica 25 cm grosime |A=0,042 W/mK)

A4

Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm (A=0,035 W/mKJ

A.2i SOLUȚII REABILITARE INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRI:

m

Montare Pompa de căldură sol-apa P=40 kW + Calorifere (55?45 °Cj

A/5) PACHETE DE SOLUȚII

PI

P1 A = A1+A2+A3+A4

P2

P2 A = A1+A2+A3+A4«-A5+IT1

B, ILUMINAT INTERIOR

•3.11 SOLUȚII REABILITARE INSTALAȚIE ILUMINAT INTERIOR

•Li

Montare surse de iluminat cu led

•L2

Montare sistem panouri fotovoltaice 2,7 kW (10 panouri de270W^

8.2) PACHETE DE SOLUȚII ILUMINAT INTERIOR

Din analiza pachetelor de soluții propuse, in raportul de audit energetic reiese ca in urma implementării pachetului 2 de masuri se obține economia cea mai mare de energie. Masurile din pachetul 2 sunt:

 • - termoizolare fațada cu placi de poliizocianurat 10 cm

 • - înlocuire ferestre existente cu tâmplărie performanta din profile PVC minim 5 camere cu geam termopan

 • - termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm grosime

 • - termoizolare planseu peste etaj 1 cu vata minerala bazaltica 25cm grosime

 • - montare sistem pompe de căldura sol-apa

 • - montare surse de iluminat LED

 • - montare sistem de panouri fotovoltaice

 • c) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

i. rezistență mecanică și stabilitate;

Conform expertizei tehnice pentru structura existenta s-a acordat clasa de risc seismic Rs III (care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante). Starea clădirii analizate este corespunzătoare, la nivel de

/ o ujțergrpup engmeSnng

i î structura din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii, dar, raportat I detalii neconforme. La nivel de finisaje, prezintă degradări locale. Nu s consolidare de ansamblu, dar se recomanda reparații locale.

ii. securitate la incendiu;

ă -prabtioila^urepțe^iare

^ reicomanda<tacrări de

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara inserarea unei scări de evacuare exterioare, din metal, realizarea unui gol de ușa , prin demolarea parapetului unei ferestre din etaj, in vederea evacuării utilizatorilor din etaj.

 • iii. igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției. Pentru adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati este necesara realizarea unei cabine de toaleta pentru aceasta categorie sociala dimensionata corespunzător, conform NP051/2012.

 • iv.   siguranță și accesibilitate în exploatare;

Este necesara realizarea unei rampe de acces pentru a permite accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati in clădire, la accesul principal (unul existent si unul propus), conform NP051/2012.

 • v.   protecție împotriva zgomotului;

Nu sunt necesare masuri.

 • vi.   economie de energie și izolare termică;

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

 • •  termoizolare fațada + parte opaca

 • •  înlocuire ferestre existente cu tâmplărie cu profile minim 5 camere cu geam termorezistent

» termoizolare învelitoare

 • •  termoizolare soclu

® schimbare corpuri de iluminat cu surse de iluminat LED

 • vii. utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

 • •  montare sistem pompe de căldura sol-apa

 • •  montare sistem de panouri fotovoltaice

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de reabilitare energetica a clădirii, dimensionate astfel incat sa se obțină aceleași performante de eficienta energetica

Pentru investițiile conexe, necesare adaptării clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati sau pentru conformarea cu normativul de securitate la incendiu, cu impact redus asupra economiei

proiectului au fost propuse cele mai economice masuri care satisfac exigentele cerințelor esențiale.

Aspectele constructive ce diferențiază cele doua scenarii sunt descrise mai jos:

Scenariul I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS bazat pe placi din poliizocianurat

Sistem constructiv pentru termoizolarea acoperișului

Sistem termoizolant cu vata minerala bazaltica 25cm

Tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie termorezistenta bazata pe profiie PVC

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala

Sistem constructiv pentru termoizolarea acoperișului

Sistem termoizolant cu vata minerala bazaltica 25cm

Tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie termorezistenta bazata pe profite de aluminiu

Având in vedere ca la nivel european tendința este de a renunța la placarea fațadelor cu placi de polistiren acest material nu a fost luat in considerare pentru alte scenarii constructive. De asemenea nu au fost analizate scenarii constructive bazate pe termosisteme tip fațada ventilata sau semiventilata, acestea având costuri mai mari decât termosistemele analizate, fara a avea însă indici de rezistenta termica superiori; in general aceste termosisteme sunt folosite pentru reabilitarea energetica / izolarea termica a clădirilor de locuințe.

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

a1) consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții,

a2) protejarea, repararea elementelor nestructurale și/ sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a3) intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a4) demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/ sau a funcțiunii existente a construcției;

Z/'Ă A

Lucrări pentru adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati

Se va adapta grupul sanitar din parter destinat profdș^o^^ef,Incat^ă se poată amenaja o cabina pentru persoane cu flărab^^^^eonfoiW NP051/2012-Normativ privind adaptarea clădirilor uiviiș-si spațiului irin la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilitati". ^v^'^^oJ^Wțial suprafețe din pereți pentru extinderea golurilor de ușf,L         de

compartimentare din gips-carton, pentru a permite accesibilitatea către toate funcțiunile, a persoanelor cu dizabilitati, conform NP051/2012-Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilitati”.

Masuri de asigurare a evacuării in cf. cu

P118 / 1999

Pentru adaptarea clădirii C1 la cerințele de securitate la incendiu se va realiza inserarea unei scări de evacuare exterioare, prin demolarea unui parapet de fereastra.

a5) introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Masuri de asigurare a evacuării in cf. cu

P118/1999

Pentru adaptarea clădirii C1 la cerințele de securitate la incendiu se va realiza inserarea unei scări de evacuare exterioare in vederea evacuării utilizatorilor din etaj. In golul nou realizat se va monta tâmplărie din profile de Al cu rupere de punte termica

Lucrări         pentru

adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati

Se va construi o rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati. Se va amplasa in zona accesului principal, pe fațada Nord-Vest; rampa va avea latimea de 1,50m, va avea balustrade si mâini curente pe ambele laturi si va compensa o diferența de nivel de 50cm. Se vor aplica finisaje antiderapante. Se va adapta grupul sanitar din parter destinat profesorilor, astfel incat sa se poată amenaja o cabina pentru persoane cu dizabilitati -conform NP051/2012-Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilitati”. Pentru a asigura accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati in grupul sanitar se va conforma golul la dimensiunea 0,90X2,10 m, conform NP051/2012-Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilitati".

a6) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

  SCENARIUL 1

  Sistem    constructiv

  pentru termoizolarea fațadelor,     exclusiv

  soclul

  Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala decorativa.

  Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP

  123/2013:                                   U<- 4^7,

  W>:     *]

  • •  desfacerea finisajelor exterioare existente\^say^-ai'țPla^llQf ceramice;

  «• înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata                de

  mucegaiuri, alge;

  a verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

  • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

  • •   se vor rectifica rosturile

  • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

  După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

  • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

  • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

  • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

  • •   profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

  • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

  • •  tencuiala decorativa nanopor pentru finisarea termosistemului

  Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

  Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

  Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0,- vata minerala bazaltica, dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.

  Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

  In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original.

  Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie PVC cu minim 5 camere si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare. Sistemul

z

asigură o aerisire automată permanentă, așa numitaFaerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune\existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut , cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea^de a-controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera. Ferestrele se vor monta cu profile de solbanc. Profilul solbanc permite o montare corecta si sigura a glafulul interior si a celui exterior. Foliile cu care acest profil este prevăzut protejează zona de contact dintre zid si rama ( zona in care a fost introdusa spuma poliuretanica). Utilizarea acestor folii contribuie la buna izolare si etansare a ferestrelor.Izolarea termica profile= Uf 1.0 W/m2K

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosisternul de fațada, sub care se va monta termoizolație pentru a evita punțile termice. Glafurile de exterior vor fi din Al culoare alba, aprox. 30 de cm grosime, iar cele din interior vor fi din pal melaminat HPL, culoare alb, hidrofugat, cu rebord de 4cm.

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Sistem    constructiv

pentru plaseului peste etajul 1

Planșeul peste etajul 1 se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • • repararea straturilor existente - daca este cazul, curatarea acestora sau îndepărtarea elementelor degradate

 • • realizarea unei structuri de lemn a pardoselii pentru protecția stratului de termosistem la accesul pentru mentenanța

 • • aplicarea unei termoizolații din placi semirigide de vata bazaltica cu grosime de 25cm

 • • aplicarea stratului de uzura a pardoselii - OSB

 • • se va repara sistemul de evacuarea apelor pluviale (jgheaburi si burlane) acolo unde este posibil si se va înlocui acolo unde exista degradări mari

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • • desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • • aplicarea unei hidroizolații flexibile pe baza de ciment, pe o inaltime minim 60cm deasupra terenului amenajat,

 • • aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 60 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 100cm deasupra terenului amenajat, aplicarea unei tencuieli decorative de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica

Proiectul tratează pentru faza DALI eficientizarea energetica a imobilului prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri LED si următoarele categorii de lucrări aferente imobilului:

• -instalații de iluminat general cu LED;

__________________________________________________________________engii/e^ring

f g7       tA

pentru iluminat


pfu >/ O

• -instalații de iluminat de securitate: anti pariic^peritjjîi imar$area cailor de evacuare, pentru intervenții pentru măfo^a-Bîdra^h/

Alimentarea cu energie electrica este in sarcina beneficiarului prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ce este precizata in avizul furnizorului de energie.

Racordul la gospodăria electrica principala este echipat cu bloc de măsura pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsura constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial id max 300 mA, respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S" cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA, conform art 4.2.2.8 din Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ 17-2011

Se propune implementare un sistem fotovoltaic de tip „hibrid" fara injectare in rețea de 2.7 Kw. Energia neutilizata va fi înmagazinata prin intermediul a unui acumulatori solar 48V/3KWh.Sistemul va fi alcătuit din 10 panouri de 265 de W si un invertor hibrid de 5KW. Avantajul acestui sistem față de un sistem on-grid sau off-grid este că vă permite ca pe același circuit să se asigure consumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea astfel încât sistemul să funcționeze și ca un UPS dacă este nevoie, iar atunci când nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă consumul să se preia automat necesarul de energie din rețea

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Iluminatul interior va avea valențe de iluminat de lucru, asigurând cerințele conceptului de iluminat:

utilizarea unor surse luminoase cu performante luminotehnice ridicate

distribuția controlata a luminantelor in câmpul vizual prin sisteme de dispersie si dirijare a fluxului luminos

 • -  dimensionarea iluminatului conform normelor luminotehnice care impun niveluri de luminare optima de confort si siguranța

 • -   corelarea soluției luminotehnice cu contrastele de culori ale decorurilor si ale mobilierului

Corpurile de iluminat alese au caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare. Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale. Se executa cu cabluri de cupru de tip cyyf 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip

led.                                                 7

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate ‘cdydișjuridO difejfegțial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șoct^ilo^jeleStri^ț,;wect sau indirect prin amplasarea disjunctorului pe intrarea inta^ldui electric.

Instalații de iluminat de securitate

Lămpile iluminatului de securitate trebuie să fie în funcțiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip CyyF 3x1.5mmp.

Iluminat de securitate împotriva panicii

Iluminatul de securitate antipanică se va realiza prin intermediul a doua corpuri de iluminat led liniare 20 W ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute, de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip CyyF 4x1,5mmp

Iluminat de securitate pentru marcarea hidranților

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru marcarea hidranților din clădire prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip CyyF 3x1.5mmp.

Iluminat de securitate pentru intervenții

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru intervenții in zonele unde exista armaturi pentru instalațiile de securitate la incendiu prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate vor fi integrate în iluminatul normal și se vor folosi concomitent. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate care fac parte din iluminatul normal si sunt marcate sau sunt echipate cu lămpi de altă culoare pentru a se deosebi de lămpile iluminatului normal.

Sistem de producție energie termica din surse regenerabile

Pentru asigurarea încălzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt format dintr-o instalație cu pompe de căldura de tip sol-apa si un modulul termic racordat la rețeaua locala de încălzire.

Sistemul va fi complet echipat si automatizat (pompe de căldura, schimbător de căldura in placi, acumulatoare apa calda, sistem complet de automatizare, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expansiune, supape de siguranța, robineți etc)

Instalația va funcționa prioritar cu agent termic furnizat de pompele de căldura, iar in situația in care temperatura exterioara va scădea sub temperatura de calcul de -15°C, instalația va fi suplimentată cu energie

termica de la rețeaua locala de termoficare.

Circuitul de automatizare va include controlerul, senzorii de temperatul;® exteriori, senzori interiori de temperatura, circuite de comanda al&^Zartelor

electrice.


Instalația de pompa de căldura.

Au fost prevăzute un număr de 8 sonde termice verticale pentru preluarea energiei din sol, care se vor introduce in sol pana la adâncimea de 100 m, forajele având diametrul de 150 mm si situate la cca. 5m distanta unele de altele.

In fiecare dintre foraje se introduc doua circuite „U”. Fiecare circuit este compus dintr-un capăt de sonda (profil „U”) si din țevi continue (fara îmbinări) confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. După introducerea celor doua circuite forajul se umple cu bentonita. Prin urmare, circuitele prin care circula agentul termic sunt complet închise, sigilate astfel incat agentul termic nu intra in contact cu solul si nu afectează pânza de apa freatica.

Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/ colector amplasat intr-un cămin îngropat in exteriorul clădirii si direcționat printr-un circuit, către pompa de căldura din camera tehnica. Se va realiza un cămin distribuitor - colector destinat forajelor, din beton armat, cu dimensiunile in plan de 3x3m si inaltimea utila de 2m.

Instalația cu radiatoare.

Pentru încălzirea încăperilor, se va folosi sistemul de încălzire cu corpuri statice amplasate in fata suprafețelor vitrate, dimensionate pentru temperatura joasa (55/ 45°C ).

Radiatoarele din holuri si sălile de clasa vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete cu cap termostat pentru economie de energie, montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur.

Radiatoarele din zonele anexe: grupuri sanitare, depozite etc, vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete montate pe conducta de tur si retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) manșoane de protecție.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Alimentarea cu agent termic a instalației de încălzire de la pompa de căldura sau de la furnizorul de energie termica in regim centralizat,


circuitul de automatizare comutând sursa de alim temperatura exterioara.

Instalația de ventilare

Grupurile sanitare vor fi ventilate natural prin deschiderea ferestrelor din acestea. Admisia de aer se va realiza prin neentaseitatile ușilor de acces in grupurile sanitare.

Echipamentele pentru sistemele de pompe de căldura si panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-un container prefabricat 2.50x7.30m, amplasat in exteriorul clădirii, spre latura de nord-vest, in limita proprietății. Containerul va fi amplasat pe o platforma betonata. Containerul va avea structura metalica si închideri din panouri sandwich din tabla zincata cu miez de poliuretan.

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 15 cm grosime, finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •   desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •   verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

o se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •   se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși) se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

o adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 15 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •   profite (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

® tencuiala decorativa nanopor pentru finisarea termosistemului

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

/k

»O rlTermoizolarea planșeului peste etaj 1


______Scenariul II _____,_____

Perimetre! in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va montlKterWș m/cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleaȘfc<^ra^eristiGfe'ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-seSp^șiJ/deLmohtaj indicați de furnizor.                                                          '       r’.---' '

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele._______

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie PVC cu minim 5 camere si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera. Ferestrele se vor monta cu profile de solbanc.Profilul solbanc permite o montare corecta si sigura a glafului interior si a celui exterior. Foliile cu care acest profil este prevăzut protejează zona de contact dintre zid si rama ( zona in care a fost introdusa spuma poiiuretanica). Utilizarea acestor folii contribuie la buna izolare si etansare a ferestrelor.Izolarea termica profile= Uf 1.0 W/m2K

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolație pentru a evita punțile termice. Glafurile de exterior vor fi din Al culoare alba, aprox. 30 de cm grosime, iar cele din interior vor fi din pal melaminat HPL, culoare alb, hidrofugat, cu rebord de 4cm.

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Pentru adaptarea clădirii sălii de sport la cerințele de securitate la incendiu se va realiza un gol de ușa in vederea evacuării, amplasat pe fațada Nord-Vest. In golul nou realizat se va monta tâmplărie din profile Al cu rupere de punte termica.

!'


Podul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

• înlăturarea straturilor existente degradat in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare;

e aplicarea unei termoizolații din vata minerala 25 cm grosime

e Aplicarea unei structuri de OSB si lemn ignifugate.

NOTA: Celelalte lucrări de intervenție sunt identice cu cele descrise la scenariul I.

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbăr climatice ce pot afecta investiția


Pentru ambele scenarii, a fost identificat un singur factor de risc antropic si anume riscul de distrugeri punctuale in zona fațadelor - parter sau distrugeri ale elementelor de feronerie ale tâmplăriei termorezistente, cauzate de conduita necorespunzătoare a elevilor. Acest risc este nesemnificativ, elementele afectate fiind ușor de reparat sau înlocuit. Prin regulamentul unitatii, părinții elevilor in cauza sunt răspunzători de cheltuielile ocazionate de lucrările de reparații.

d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

’SftF

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.                                                                   <3

Scenariul 1 (energie finala)

Tip termosistem

Sistem tip ETICS bazat pe placi de

poliizocianurat pentru fațade si polistiren

extrudat pentru soclu

Tip tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

Tip instalație producție energie termica din surse regenerabile

Pompa de căldura sol-apa.

Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

Panouri fotovoltaice.

Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

27662 kWh/an

Consum de energie electrica din surse neregenerabile

838 kWh/an

Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

22811 kWh/an

Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

2600 kWh/an

Scenariul II (energie finala)

Tip termosistem

Sistem tip ETICS bazat pe vata minerala pentru fațade si polistiren extrudat pentru soclu

Tip tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie cu 5 camere din aluminiu cu geam termorezistent low-e.

Tip instalație producție energie termica din surse regenerabile

Pompa de căldura sol-apa.

Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

Panouri fotovoltaice.

Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

27662 kWh/an

Consum de energie electrica din surse neregenerabile

838 kWh/an

Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

22811 kWh/an

Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

2600 kWh/an

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități șl modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin realizarea investiției se vor înregistra consumuri mai mici de electricitate si energie termica, pentru ambele scenarii. Pentru celelalte utilitati, in urma intervenției privind creșterea eficientei energetice valorile inițiale nu se modifica.

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Cri.

Etapa

De la

Oej         ■ ■. »     / i ■

1

'Evaluarea cererii de finanțare si semnarea contractului de finanțare

Octombrie 2017

.lănuarie-2018 /

2

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Noiembrie 2017

lartuăria^ptS^'

3

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Decembrie 2017

Mai 2018

4

Activitatea de realizare a investiției de baza

Iunie 2018

Septembrie 2018

5

Managementul proiectului

Februarie 2018

Noiembrie 2018

6

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Decembrie 2018

Decembrie 2018

Durata de realizare a investiției: 14 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

5.4 Costurile estimative ale investiției:

Scenariul I

Costurile estimate pentru realizarea investiției

1.773.694,59 lei inclusiv TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață

~ 11.008 lei inclusiv TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

-39.843 lei inclusiv TVA

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc in cadrul Anexei 1 -Scenariul I - Scenariu Recomandat.

Scenariul II

Costurile estimate pentru realizarea investiției

1.921.969,88 lei inclusiv TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață

- 11.394 lei inclusiv TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

-39.843 lei inclusiv TVA

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc in cadrul Anexei 2 -Scenariul II.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizata pe baza preturilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele propuse prin prezentul proiect de investiții.

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

Impactul social este pozitiv prin adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati, pentru ambele scenarii.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: in faza de realizare, în faza de operare;

Pentru ambele scenarii, în faza de execuție se vor crea circa 10 locuri de muncă temporare reprezentând personalul angajat în cadrul firmelor ce vor realiza lucrările.

7”T"

jhH . <:

In niciunul dintre scenarii investiția nu presupune crearea de locuri de munca suplimentare in faza/de$ operare.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitățiiși ausițurilor protejate, după caz.

Impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (in mod indirect). Prin anveloparea clădirii si implementarea soluțiilor de producție de energie din surse regenerabile se reduce cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră și se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile, aferente consumului energetic necesar pentru funcționarea grădiniței.

 • 5.6 Analiza Financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014, cât și a recomandărilor prezentate în cadrul Modelului D - „Macheta privind analiză și previziunea financiară”.

Acest model este prezentat în cuprinsul documentelor pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții

 • 3.1 Operațiunea B - Clădiri publice aferente Programului Operațional Regional 2014-2020.

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului că proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte pentru a arăta necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.

în acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile și veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanță financiară precum: fluxul de numerar cumulat, valoarea netă actualizată corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați în Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Recomandat și în Anexa 2 - Scenariul II.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

.. v ■

!

' ' ■'' ' ! '

Rata de actualizare utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană în. cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 și de Modelul D - Macheta privind analiza și previziunea financiară - de 4%.                                                            \ c

Fiind o rată reală, datele previzionate au fost fundamentate în valori reale, s-au utilizat prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației.

Previziunile realizate în cadrul analizei financiare a proiectului se bazează pe prognoze disponibile de la Comisia Națională de Prognoză (CNP).

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5172 lei/euro.

Perioada de referință aleasă este de 14 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2016. Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a clădirii.

De remarcat că investiția presupune, pe lângă măsurile de reabilitare energetică, măsuri cu impact financiar pozitiv direct și măsuri care au impact financiar negativ dar care sunt necesare ca urmare a necesităților de conformare la nevoile persoanelor cu dizabilități sau a prevederilor normativului de protecție la incendiu.

Prin urmare, impactul total este negativ rezultând o valoare neta actualizata negativa. Din punct de vedere strict al costurilor operaționale, impactul este pozitiv; acestea vor scădea rezultând economii la bugetul municipiului.

 • b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Necesitatea investiției este data de deficientele clădirii la acest moment si nu survine ca urmare a creșterii cererii de servicii de invatamantul școlar. Pe termen mediu se asteapta aproximativ același număr de elevi. Pe termen lung este așteptata o ușoara scădere si revenirea spre capacitatea proiectata ca urmare a construcției de noi unitati de invatamant școlar in municipiu.

 • c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul I

Costurile estimate pentru investiției - exclusiv TVA

realizarea

1.492.774,69

Valoarea neta actualizata

-1.644.097,42


Scenariul II                                  ?

Costurile estimate pentru realizarea

1 617JTO99

investiției - exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-1.781.58W'


în Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

Unitățile de invatamant public nu sunt producătoare de venituri. Astfel, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestor unitati. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiești a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor unităților de invatamant, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu utilitățile.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

Dar, pe lângă obiectivul principal de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, investiția urmărește si alte obiective: utilizarea de energii regenerabile, adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati si conformarea cu prevederile P118/99.

Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la modul constructiv de anvelopare, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai costul anveloparii la tona de CO2 echivalent redus. De reținut ca si acesta este grevat de faptul ca tâmplăria termorezistenta propusa are si rolul de a asigura ventilarea mecanica naturala, astfel sa se respecte prevederile normativului NP011/97.

Având in vedere ca modelul privind reducerea de GES este liniar (aceeași reducere anuala), raportul ACE va avea aceeași valoare cu cea a costului unitar anual CUa.

Scenariul I

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO?e redus

t CO2e

73,86

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

75.824,92

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 C02e

1.026,57

Scenariul II

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

tCO2e

73,86

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

82.450,15

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 CO2e

1.116,26

(i o                         '

B i -7- ?

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.               k/’/-

-'.ruj».Yo

In vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate* riăcurilecele mai des întâlnite in raport cu acest tip de investiție.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Masuri de reducere

Echipa UIP va depune toate diligentele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului sa fie depășite din timp, astfel incat sa nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional | Probabilitate     | Mica             | Importanta      | Medie

Descriere

întârzieri in atribuirea contractului de achiziție publica de lucrări

Masuri    de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel incat toate secțiunile documentației de atribuire sa fie cat mai clare si sa reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel incat sa nu apară erori in evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic       | Probabilitate     j Medie           | Importanta      [ Mare

Descriere

Gestionarea deficitara a fondurilor alocate proiectului

Masuri    de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul in care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului in vederea respectării încadrării in liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar

Probabilitate     1 Mica            | Importanta      | Mare

Descriere

Neincadrarea in termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Masuri   de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodica a stadiului acestora. Având in vedere ca nu se poate depăși "fereastra de timp" limitata la perioada vacantei de vara, in contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene si obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel incat executantul sa realizeze lucrarea in termenul convenit

Tip risc

Tehnic      | Probabilitate     | Medie           | Importanta

Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Masuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza in permanenta toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, si anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice si de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar 1 Probabilitate      Medie            Importanta       Mare

Descriere

întârzieri mari in primirea sumelor solicitate prin cereri de plata / cereri de rambursare

Masuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebita întocmirii cererilor de plata si de rambursare in conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. In cazul in care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politica la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local pana la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate     ’ Mica            | Importanta      | Medie

Scenariul 1

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu element termoizolant placi din poliizocianurat

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea planseului peste etajl

Sistem termoizolație din placi semtrigide de vata bazaltica cu grosime de 25cm

Tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie termorezistenta cu profile PVC 5 camere si geam termoizolant

Scenariul II

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea planseului peste etajl

Sistem termoizolație din placi semirigide de vata bazaltica cu grosime de 25cm

Tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie termorezistenta cu profile de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant

6.

6.1


intergroup engineering cy

O     •

Kr i -


Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vederex^fntc^econgiinic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția1- aspectelor


Din indicate mai jos:


Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

Referitor la celelalte criterii de comparație, având in vedere ca:

o cele doua scenarii au fost alese astfel incat sa se obțină aceleași rezultate in implementare in raport cu scăderea emisiilor de CO2 echivalent si cu producția de energie regenerabila

« timpi de execuție / implementare sunt identici, lucrările fiind similare

» impactul asupra mediului este similar

 • •  sustenabilitatea este similara pentru ambele scenarii

 • •  riscurile sunt similare pentru ambele scenarii

rezulta ca singurele criterii ce determina scenariul recomandat cele de natura financiara si de eficacitate a costurilor.

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul II

Cost total de investiție (lei cu TVA)

1.773.694,59

1.921.969,88

Raportul ACE ( lei / tona CO2 echivalent)

1.026,57

1.116,26

 • 6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul I, deoarece:

 • •  raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai bun

 • •  costul de investiție este ușor mai redus.

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:                       /-si?

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată ir^ei, TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conforrhitate du devj^ul general;

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  1,773.694,59

  din care valoarea (C+M)

  1.324.964,74

  Valoarea totala exclusiv TVA

  1.492.774,69

  din care valoarea (C+M)

  1.113.415,75

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Indicator

  Valoare

  Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

  43.757

  Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

  70.799

  Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

  27.042

  pentru incalzire/racire (kWh/an),

  20.230

  pentru iluminat (kWh/an),

  6.813

  Consumul mediu anual de energie (kWh/mp,an)

  98.5 (kWh/mp,an)

  Adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati

  2 x grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

  1 x rampa acces persoane cu dizabilitati

  Adaptarea clădirii la cerințele P118/1999

  1 x scara exterioara evacuare etaj

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

  Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

  15,64

  Consum anual de energie primara (kWh/an) din surse neregenerabile

  73861

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției: 14 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.


CERINȚA C - IGIENA, SĂNĂTATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR]


_______________________________________________________________________intergfoup engtefeering ... X/' <j/î?

CERINTACTTGIENĂr SĂNĂTATE^Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR^

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:                                              ‘

 • •  spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •  iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin înlocuirea tâmplăriei existente cu o tâmplărie mai performanta din punct de vedere al izolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat in sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •  iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală la spațiul de lucru

 • •  sunt prevăzute grupuri sanitare separate pe sexe, dimensionate corespunzător pentru asigurarea necesarului întregii clădiri; s-au prevăzut cabine pentru persoanele cu dizabilități.

 • •  protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentală s-a asigurat prin legarea la nul și la pământ conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat și nivelele de iluminare s-au ales astfel încât să nu afecteze vederea utilizatorilor.

 • •  sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (iluminat natural și artificial) și STAS 6472 (încălzire).

 • •  cerințele de igienă se asigura prin utilizarea unor finisaje iavabile, ușor de întreținut, care nu atrag praful.

 • •  condițiile de calitate prevăzute pentru apă potabilă distribuită prin instalațiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

 • •  în grupurile sanitare este asigurată ventilația naturală sau mecanizată acolo unde nu sunt ferestre pentru evacuarea aerului viciat. S-au respectat prevederile normativului I5 privind proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și NP 008 privind puritatea aerului.

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •  colectarea reziduurilor menajere se face în recipienți închiși și se depozitează pe o platforma special amenajată din incinta. Deșeurile reciclabile se colectează și se depozitează distinct, pe platforma amenajată. Ridicarea și transportul cu autospeciale se face periodic, conform unui orar prestabilit al firmei de salubritate, nepermițându-se staționarea atât de îndelungată pe platforma încât să fie nocive pentru mediu.

 • •  canalizarea apelor uzate menajere este direcționată către rețeaua publică de canalizare.

 • •  nu exista surse de zgomote si vibrații, nu exista surse de radiații sau pericole de poluare a apelor sau aerului.

_________ CERINȚA D ■ SIGURANȚA Șl ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE_______ ___ Siguranța la circulația pietonală:

Grupurile sanitare sunt dotate cu uși cu gol de trecere minim 0.80m, cu spații de trecere dimensionate și dotate corespunzător. Ușile interioare nu au praguri, ușile coridoarelor se deschid în sensul ieșirii din clădire, pardoselile sunt antiderapante și rezistente la uzură și întreținere pereții de pe căile de evacuare sunt plani, netezi, fără asperitati, balustradele și parapetele scărilor sunt dimensionate pentru asigurarea siguranței circulației conform STAS 6131-79 si NP 063-02.

Rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati in clădire este conform NP 051/2012, se va finisa cu material antiderapant, va avea montata balustrade pe ambele laturi.

Accesul in containerul exterior cu echipamentele tehnice va fi permis numai persoanelor autorizate.

.. K V 4/. igtergroup enguyJepng

----:

< -

CERINȚA D - SIGURANȚA Șl ACCESIBILITATE ÎNEXPLO A

TARE      y

_

Pentru întreținerea panourilor fotovoltaice montate pe invelitoare se va pdrmftfe acceșul num persoanelor autorizate.                                                                            j

V         v.

CERINȚA E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Tâmplăria propusa, profile PVC minim 5 camere, cu geam termoizolant low-e , se va încadra in clasa de protecție fonica 5 (VDI2719).       ___ __

    CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICĂ

Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, rezultând astfel scăderea consumului de energie termica necesara asigurării climatului intern conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolație propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •      Termosistem fațada cu element termoizolant Poliizocianurat 10 cm grosime, R = maxim 3.850 m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •     Tâmpiărie ferestre profile PVC 5 camere U=1.10 W/mpK

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii după modernizare mai mari ca rezistentele minime normate, conform anexei 3.1. B-3F.

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) - Prescripții pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica.

__CERINȚA G • UTILIZAREA SUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE

Amplasarea panourilor fotovoltaice si a pompei de căldura sol-apa conduc la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzătoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoînchidere la uși, setarea automatizării sistemului de încălzirii pentru diminuarea temperaturii in perioadele de repaus-weekenduri, vacante, etc, verificarea de către personalul unitatii ca la încheierea programului toate ochiurile mobile sa fie închise pe timp rece, etc.j

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publică locală.

în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - 85%, iar rata de cofinanțare de la bugetul de stat este 13%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 2%.

r>«&/

I W Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile alej proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.                                                                           ‘

_________________________________-A                 '    'rX*’

Sursa de finanțare

Valoare (lei) '

Bugetul POR 2014-2020 - axa 3.1B (fonduri nerambursabile)

1.669,570,6^

Contribuție proprie, din care:

104.123,98

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

34.072,87

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

70.051,11


O

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism nr.1097 din data de 04.09.2017 emis de primăria municipiului Ploiești (atașat)

 • 7.2    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiu topografic elaborat de Intergroup Engineering S.R.L. vizat de OCPI (atașat)

 • 7.3    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de către funciara pentu număr cadastral 137668 (atașat)

încheiere nr. 85050 / 14.09.2017

 • 7.4    Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Aviz alimentare cu energie electrica nr.30101724282 din 18.09.2017 (atașat)

Aviz RASP nr.335 din 15.09.2017 (atașat)

Aviz Ministerul Educației Naționale 247/27.09.2017 (atașat)

 • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Decizie de încadrare nr. 11856 din data de 18.09.2017 (atașat)

 • 7.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)   studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b)   studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c)   raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d)   studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e)   studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

ADRESA INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA SERBAN CANTACUZINO AL JUDEȚULUI PRAHOVA (ATAȘAT)

ACORD INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII - INSPECTORATUL JUDEȚEAN IN CONSTRUCȚII PRAHOVA

Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Recomandat

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titutescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

1 0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

9.255,79

1.758,60

11.014,39

3.1.1

Studii teren

9.255,79

1.758,60

11.014,39

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.552,45

285,00

3.837,45

3.3

Expertizare tehnica

1.278,37

242,89

1.521,26

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

600,00

114,00

714,00

3.5

Proiectare

67.134,82

12.755,62

79.890,44

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitafe/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz qeneral

41.196,38

7.827,32

49.023,70

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.670,12

                                       I

317,32

1.987,44

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

-----—

■ '^5-

EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBlXZ^ -.

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare fara TVA*

<Z

TVA

crt.

cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

22.268,32

4.230,98

26.499,30

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.783,54

528,87

3.312,41

3.7

Consultanta

34.159,66

6.490,34

40.650,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.7.2

Auditul financiar

4.159,66

790,34

4.950,00

3.8

Asistenta tehnica

34.420,56

6.539,90

40.960,46

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

13.551,60

2.574,80

16.126,40

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.034,40

1.716,53

10.750,93

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

4.517,20

858,27

5.375,47

3.8.2

Dirigenție de șantier

20.868,96

3,965,10

24.834,06

Total capitol 3

153.185,19

28.715,22

181.900,41

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.084.406,50

206.037,23

1.290.443,73

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8.516,93

1.618,22

10.135,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

119.855,83

22.772,61

142.628,44

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

31.168,68

5.922,05

37.090,73

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.243.947,95

236.350,11

1.480.298,06

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

27.323,09

5.191,39

32.514,48

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

20.492,32

3.893,54

24.385,86

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.830,77

1.297,85

8.128,62

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12.196,47

0

12.196,47

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

5.524,49

0

5.524.49...

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.104.90

0

1.104,90

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

5.567,08

0

5,567,08

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0

0

0Data: 18 Septembrie 2017Beneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul Ploiești

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Nr.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

13.917,70

2.644,36

16.562,06

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

556,71

105,78

662,49

TOTAL

14.474,41

2.750,14

17.224,55

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.492.774,69

280.919,90

1.773.694,59

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING 5.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - R013215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48,54/55


Nr. 1/2 Devizul obiectului: EFICIENTIZARE ENERGETICA - ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC, IN MUNICIPIUL

PLOIEȘTI - CLĂDIRE ■ CHELTUIELI DE BAZA SI CONEXE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.r

Construcții si instalații

905.784,50

172.099,05

1.077.883,55

4,1.1

Terasamente

8.239,00

1.565,41

9,804,41

4.1.1.1

Terasamente paratrăsnet ■ conexe

706,00

134,14

840,14

4.1.1.2

Terasamente rampa dizabilitati - conexe

3.784,00

718,96

4.502,96

4.1.1.3

Terasamente scara ■ conexe

3.749,00

712,31

4.461,31

4.1.2

Rezistenta

101.406,00

19.267,14

120.673,14

4.2,1.1

Structura atic susținere termosistem

8.732,00

1.659,08

10.391,08

4.2.1.2

Rampa pers dizabilitati

15.441,00

2.933,79

18.374,79

4.2.1.3

Fundați scara metalica - conexe

16.767,00

3.185,73

19.952,73

4.2.1.4

Scara metalica - conexe

40.797,00

7.751,43

48.548,43

4.2.1.5

Intervenții structura existenta ■ conexe

19.669,00

3.737,11

23.406,11

4.1.3

Arhitectura

560.584,50

106.511,05

667.095,55

4..1.3.1

Arhitectura cheltuieli de baza

505.598,33

96.063,68

601.662,01

4..1.3.2

Arhitectura cheltuieli conexe

54.986,17

10.447,37

65.433,54

4,1.4

Instalații

235.555,00

44.755,45

280.310,45

4.1.4.1

Instalații electrice - corpuri iluminat + fire fotovoltaice

110.996,00

21.089,24

132.085,24

4.1.4.2

Instalații de încălzire

108.046,00

20.528,74

128.574,74

4.1.4.3

Instalații electrice - iluminat - conexe

13.576,00

2.579,44

16.155,44

4.1.4.4

Instalații sanitare interioare ■ conexe

2.937,00

558,03

3.495,03

TOTALI -subcap. 4.1

905.784,50

172.099,05

1.077.883,55

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2.565,63

487,47

3.053,10

Chel tuieli de baza - Panouri solare

2.529,63

480,63

3.010,26

Cheltuieli conexe - Tablou electric

36,00

6,84

42,84

TOTAL II- subcap. 4.2

2.565,63

487,47

3.053,10

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

41.874,44

7.956,14

49.830,58

Cheltuieli de baza ■ Panouri solare

37.357,24

7.097,88

44.455,12

Cheltuieli conexe - Tablou electric

4.517,20

858,27

5.375,47

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

-

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.B+4.6

41.874,44

7.956,15

49.830,59

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total 1| + Total HI)

950.224,58

180.542,67 ]

1.130.767,25

* In cadrul subcap.4.1 Construcțirsi instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specjalițati de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titutescu, nr.14, BL21, 5c.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com • J40/6798/2000

CUI - R013215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


Nr. 1/2   Devizul obiectului: EFICIENȚI ZARE ENERGETICA - SCOALĂ GIMNAZIALA GEORGE COSBUC, IN MUNICIPIUL

PLOIEȘTI - INCINTA ■ POMPE DE CĂLDURĂ CHELTUIELI DE BAZA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 -

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.14

Construcții si instalații

178.622,00

33.938,18

212.560,18

4.1.1

Terasamente, din care:

83.864,00

15.934,16

99.798,16

4.1.1.1

Terasamente termice

77.496,00

14.724,24

92,220,24

4.1.1.2

Terasamente cămin colector

2.516,00

478,04

2.994,04

4.1.1.3

Terasamente platforma echipamente

3.852,00

731,88

4.583,88

4.1.2

Rezistenta

32.620,00

6.197,80

38.817,80

4.2.1.1

Infrastructura cămin colector

18.538,00

3.522,22

22.060,22

4.2.1.2

Infrastructura platforma

14.082^00'

2.675,58

16.757,58

4.1.3

Arhitectura

0,00

4.1.4

instalații

62.138,00

11.806,22

73.944,22

4.1.4.2

Instalații termice - pompe căldura incinta

62.138,00

11.806,22

73.944.22

TOTALI

- subcap. 4.1

178.622,00

33.938,18

212.560,18

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționate

5.951,30

1.130,75

7.082,05

TOTAL II- subcap, 4.2

5.951,30

1.130,75

7.082,05

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate care necesita montaj

77.981,39

14.816,46

92.797,85

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări • container echipamente

31.168,68

5.922,05

37.090,73

4.6

Active necorporale

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

109.150,07

20.738,51

129.888,58

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

293.723,37

55.807,44

349.530,81Documentație de realizare a lucrărilor de intervenții                                               Pagina 41


COSTURI OE OPERARE IN VARIANTA incrementala

»

: ••

l_2±.

——-—g. .

s ■*

-----

~TK~

r——

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

_

_

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

Cheltuieli cu energia termica

Lei/an

l23.418.99/

<24.75347'

126.164,84)

(27.656 2.41

,29.232,651

<30.898.91J

32.660,15!

34.521.77:

36.489 51.

38.569*21

140.767.87}

43 091 64!

Cheltuieli CU ener ei a electrica

teiran

13 276 51)

(3.412.16'

i3.S54 83J

,3.704 96'

3.862 991

4.029 41J

14.204.731

14.38951;

14.584 3S,

<4.789 ,H6j

15.006 731

15.235.691

Cheltuieli cu apa

iei/an

_

-

Alte cheltuieli din afara (cu utilitatil

Lei/an

Total cheltuieli materia te si cheltuieli cu utllhatge

Lel/an

tfSMSJîl

par/loși

(ÎJJ41.10)

(M.D9S>4)

(M42SJ2J;

jiyiMți

(41X»3JU)

BIMtM)

’ L4».iP4‘l

Cheltuieli cu personalul angajat.

Lei/an

Cheltuieli cu asîgwârilesi protecția soeiaiS

Lei/an

Toții rhonwfelîcu personalul

1*1/ an

-- •-;

■ &

Cheltuieli de Intntîiriere »• reparat! capitala

Lei/«o

~r.

4 000,00

4,120X>0

6.42735

5.03W

26.1ÎM2

7.126,4fc

MAWl

5 707.71

7A21/t

1327SJ5

i 211,01

■ J29,25

.

_

Ctwîțyiell Reperele de administrație

. l«V*n

T

-

Chehuieli cu lo^Eftira

tetfon

-

i.f-'- ♦'

.

Alte cheltuieli opc'»t»n*wi

lei/an

... ; t-‘ -

V

....

___

TOTAL «Hnjm OPEFATIONAlf <NC«fcM(NTAL t (MARGINALt)

u>l/an

lll.M2.UI

BȚ.4Um

(JU3S52)

Ui.2O9.MI

QUUSZl

,P» «HJW

labeluJ n». 1 - VtNHl/ftl OPERAȚIONALE

t**

Anul t

Anul 3

Aru. 1

Acu» 4

Mi? 5

Anv<0

Anul 1

Anul S

Ani/ *»

Anul 10

Mul 11

Mul 12

Amd ti

Mu' 14

Venitul! operaționale invarianta lira Inveflhte

Venituri din subvenții de exploatare

Lei/an

572.700 88

623.823 07

661.261.42

697.692,98

731,629.26

767 258.10

804.585.24

843.844.55

885.124 70

928.369 46

973.826 02

1.021.522,37

1.071.M1J08

1.124.220.71

Venituri din alte actiultati

Lei/an

_

L

Total venituri operaționale

Lei/an

572.700.88

623.823.07

661.261,42

697.692.98

731.629 26

767.258,10

804.585.24

843.844.55

885.124,70

928.369/6

973.826 02

1.021.522.37

1.071.641,08

1.124.220.71

V*nituri op*< Miorul* in varianta tu

uM

'.'en.tuii d<n t^uventi de eipioatar*

lel/an

572.700 88

623,823 07

638565 91

673 .646 94

708.337 14

740.927 25

798329,53

816.042 69

853.789,13

895.165.89

340.673 34

1.011.438,25

1,032.149 50

1.084.722.62

Venituri din alte activitati

Lei/an

_____________~

-

Total venituri Operaționale

Lei/an

572.700,88

623.823,07

638.565.91

673.646.94

708.337,14

740.927J5

798.329,53

816.042.69

853.789,13

895.165,89

340.673.34

1.011.438.25

,1.032.149,50

1.084.722,62

Venituri ooerati&rrsle.sn varianta incrementala

UM

Venituri din subvenții de exploatare

lei/an

1 - 22.695,51

24.046.03

23-7.92 12.

2.6.330 86

-  6.255,71

- 27-801,86

31.335,57

- 33.203,58

33.152 6?

- 10.084,13

■■ -39-491,58

• 32.498,08

Venituri din alteactivitati

tel/an

* _______

Total venituri oner-iionafe

Lei/an

(22.695.51}

(24.046,03}

123,292,12)

, (76.3 3085 f

___[6.ZSS.71I'     I27.B0146,

{31335,57)

(33.152,67)

____(10-084,13)

: 139-491.58!

39.498,081


Costuri actualitate totale anuale in varianta cu investie

Costuri actualitate totale anuale incrementale

Cost total actualizat - incremental _______________

[Reducerea de jjaze cu efect de sera (12 anif       _


P

| Raportul ACEAni


550-67343     576.759,49

550.673,93 ]


877,145,48


75324,92 j


,73,86]

1.026,57


587-855,00

567.682,771

L


-20.176,221601345,92


582-201,49


-19.144,43


-20309J6


fcll 4)8,66


606.664,53]


-4.753.83:


596.274 40,


2031455


611876381

599.860,921___604.742,001

-2231536]

----------r


<2?


-22.43115


632.578 81


611,043 -17

-21.535,34,


63B.039,86J


631.741,15]


-6.298'2.


643 59931


849.209,45

626400,29 •22309,16Anexa 2 - Scenariul II - nerecomandat

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

10.362,56

1.968,89

12.331,45

3.1.1

Studii teren

10.362,56

1.968,89

12.331,45

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.607,79

285,00

3.892,79

3.3

Expertizare tehnica

1.278,37

242,89

1.521,26

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

600,00

114,00

714,00

3.5

Proiectare

73.609,47

13.985,81

87.595,28

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

45.291,46

8.605,38

53.896,84

3.5.4

_

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.836,14

348,87

2.185,01

1

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții             - 5'•

EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBU&

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare'cu itVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

24.481,87

4.651,56

29.133,43

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.060,23

581,44

3.641,67

3.7

Consultanta

34.159,66

6.490,34

40.650,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.7.2

Auditul financiar

4.159,66

790,34

4.950,00

3.8

Asistenta tehnica

34.420,56

6.539,90

40.960,46

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

13.551,60

2.574,80

16.126,40

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.034,40

1.716,53

10.750,93

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

4.517,20

858,27

5.375,47

3.8.2

Dirigențle de șantier

20.868,96

3.965,10

24.834,06

Total capitol 3

161.098,64

30.208,27

191.306.91

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.193.047,17

226.678,96

1.419.726,13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8.516,93

1.618,22

10.135,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

119.855,83

22.772,61

142.628,44

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

31.168,68

5.922,05

37.090,73

4,6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.352.588,61

256.991,84

1.609.580,45

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

30.039,12

5.707,43

35.746,55

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

22.529,34

4.280,57

26.809,91

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.509,78

1.426,86

8.936,64

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13,413,93

0

13.413,93

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6.077,88

0

6.077,88

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.215,58

0

1.215,58

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC e

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

6.120,47

0

6.120,47

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

36.515,47

6.937,94

43.453,41

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.010,00

1.521,90

9.531 90

Total capitol 5

87.978,52

14.167,27

102.145,79

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.601.665,77

301.367,38

1.903.033,15

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.224.093,44

232.577,75

1.456.671,19

* In preturi la data de decembrie 2016 1 euro = 4,5172 Lei


Data: 18 Septembrie 2017


Beneficia r/l n vestitor,

UAT Municipiul Ploiești

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intra în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Nr.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

crt

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

15.301,17

2.907,22

18.208,39

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

612,05

116.29

728,34

TOTAL

15.913,22

3.023,51

18.936,73

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.617.578,99

304.390,89

1.921.969,88

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd N.Titulescu, nr.14, BL.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com ■ J40/6798/2000

CUI - R0 1 3215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55Nr. 1/2   Devizul obiectului: EFICIENTIZARE ENERGETICA - SCOALĂ GIMNAZIALA GEORGE COSBUC, IN MUNICIPIUL

PLOIEȘTI - CLĂDIRE - CHELTUIELI DE BAZA SI CONEXE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare țara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

(ei

1

2

3

4

5

Cap 4 -

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.15

Construcții si instalații

1.014.425,17

192.740,78

1.207.165,95

4.1.1

Terasamente

8.239,00

1.565,41

9.804,41

4.1.1.1

Terasamente paratrăsnet - conexe

706,00

134,14

840,14

4.1.1.2

Terasamente rampa dizabilitati - conexe

3.784,00

718,96

4.502,96

4.1.1.3

Terasamente scara - conexe

3.749,00

712,31

4.461,31

4.1.2

Rezistenta

101.406,00

19.267,14

120.673,14

4.2.1.1

Structura atic susținere termosistem

8.732,00

1.659,08

10.391,08

4.2.1.2

Rampa pers dizabilitati

15.441,00

2.933,79

18.374,79

4.2.1.3

Fundați scara metalica ■ conexe

16.767,00

3.185,73

19.952,73

4.2.1.4

Scara metalica - conexe

40.797,00

7.751,43

48.548,43

4.2.1.5

Intervenții structura existenta - conexe

19.669,00

3.737,11

23.406,11

4.1.3

Arhitectura

669.225,17

127.152,78

796.377,95

4..1.3.1

Arhitectura cheltuieli de baza

614.239,00

116.705,41

730.944,41

4..1.3.2

Arhitectura cheltuieli conexe

54.986,17

10.447,37

65.433,54

4.1,4

Instalații

235.555,00

44.755,45

280.310,45

4. 1.4.1

Instalații electrice - corpuri iluminat + fire fotovoltaice

110.996,00

21.089,24

132.085,24

4.1.4.2

Instalații de încălzire

108.046,00

20.528,74

128.574,74

4.1.4.3

Instalații electrice - iluminat - conexe

13.576,00

2.579,44

16.155,44

4.1.4.4

instalații sanitare interioare - conexe

2.937,00

558,03

3.495,03

TOTAL

- subcap 4.1

1.014.425,17

192.740,78

1 207.165,95

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2.565,63

487,47

3.053,10

Cheltuieli de baza - Panouri solare

2.529,63

480,63

3.010,26

Cheltuieli conexe - Tablou electric

36,00

6,84

42,84

TOTAL ii- subcap. 4.2

2.565,63

487,47

3.053,10

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

41.874,44

7.956,14

49.830,58

Cheltuieli de baza - Panouri solare

37.357,24

7.097,88

44.455,12

Cheltuieli conexe ■ Tablou electric

4.517,20

858,27

5.375,47

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

0

0

TOTAL fii - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

41.874,44

7.956,15

49.830,59

Totat deviz pe obiect (Total I + Total II ♦ Total III)

1.058.865,24

201.184,40

1.260.049,64

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Tituiescu, nr,14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI ■ RO 1 3215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


inter


Nr. 1/2   Devizul obiectului: EFICIENȚI ZARE ENERGETICA - ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC, IN MUNICIPIUL

PLOIEȘTI - INCINTA - POMPE DE CĂLDURĂ CHELTUIELI DE BAZA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fora TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.16

Construcții si instalații

178.622,00

33.938,18

212.560,18

4.1.1

Terasamente, din care:

83.864,00

15.934,16

99.798,16

4.1.1.1

Terasamente termice

77.496,00

14.724,24

92.220,24

4.1.1.2

Terasamente cămin colector

2.516,00

478,04

2.994,04

4.1.1.3

Terasamente platforma echipamente

3.852,00

731,88

4.583,88

4.1.2

Rezistenta

32.620,00

6.197,80

38.817,80

4.2.1.1

Infrastructura cămin colector

18.538,00

3.522,22

22.060,22

4.2.1.2

Infrastructura platforma

14.082,00

2.675,58

16.757,58

4.1.3

Arhitectura

0,00

-

-

4.1.4

Instalații

62.138,00

11.806,22

73.944,22

4.1.4.2

Instalații termice ■ pompe căldura incinta

62.138,00

11.806,22

73.944,22

TOTAL 1 - subcap. 4.1

178.622,00

33.938,18

212.560,18

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5.951,30

1.130,75

7.082,05

TOTAL II- subcap. 4.2

5.951,30

1.130,75

7.082,05

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

77.981,39

14.816,46

92.797,85

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări - container echipamente

31.168,68

5.922,05

37.090,73

4.6

Active necorporale

0

0

-

TOTAL III - subcap. 4.S+4.4+4.5+4.6

109.150,07

20,738,51

129.888,58

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                              293.723,37

55.807,44      349.530,81

ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI • Scenariu II

nhtl» ai-izriba ftnanaarl a proinct ulu.

T»b*luf Of.1 IN VCSTRIA TOTAL* A PROIECTULUI

UM

APUllî____

Arul 2

Anul 3

Anul 4

C"«iltu *L fir pi ti «la r e -s I Minerit» tchnita

in/an

i24.786 00

80307 64

Cheltuieli : entru investiția de baza

lei an

1.609580/5

Alte cheltuieli

Leb'an

92.613 89

Cheltuieli pentru informare si publicitate

lei an      !

9.53190

Cheltuieli cu audltul prolectuluiu

lejan     l

4.950 00

Valoare totala inclusivTVA

Leij'an

124.786 00

1.797.183 88

I

I Tabelul f»r2 - CHELTUtLl OPERAȚIONALE

UM

Arte 1

ftnuf 2

Amili

Anul 4

('.OSTURI DE OPERARE IN VARIANTA 1 ARA INVESTmi

Cheltuieli cu materiile} rime si cu materia'.eleconsumablle

lei/an

22.60S.58

23.848.88

25.208,27

26.645,14

Are cheltuieli materiale

Lei an

3.293 89

3.310,36

3.326 91

3343 54

Cheltuieli cu enerva termica

Lei 'an

26.107 56

2754348

29.113 46

30.772*3

Cheltuieli Cu ener.ia electrica

Lei an

3.532 30

3.675*6

3.826 32

3.984,73

Cheltuieli cu apa

Lei ‘an

24.351 44

25322.51

26.442 98

27.563,44

Alte cheltuieli din afara țc.u utilități)

lei/an

3.678,26

3.880,56

4.101,75

4335,55

Tcrt diekuiefi mMetinie sî theH.ule® cu utr'-'l«>->-

Lei/an

.  83*69M|

87,58X45

Cheltuieli cu personalul an ,a‘aat

lei an

375.249 10

412.398,76

437.957,48

452.493 66

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Lei/an

86.194,72

94.727,99

100.601,13

106.234,79

TiHafctKHiAdLu personalul . .      ............. ....„......................

Lei/an

461,443*1

stoa&js

5)R.S6K*1

Jt,8.72il,45

-

ChettuieR de întreținere $ir«oarrtli.capU»îe                       . .  .

lei/an

?î.i78.ae

.... _            ___25*47,58

27320,89

CheHuie J generate de erimlnnttețre

Lei/an.....

MMJM

2-50&W.

ÎJSM»,

„L

Crahuieli cu fogrstka

Lri/ao

__

6

0 0

0

•Ute cheUute» ope .raționate

iii/ *n

1-155,06

MM»

24ÎS.18.

Total costuri operafiarele - VARIANTA FARA iNVLSTîT®

lei/an

S72.700.b8

623323.07

697*92 98

-

CQ5TURL.de OPERARE W VARiAuT* CU INVESTmE

Cheltuieli cu materiile i rime si cu materialele consumabile

Lei an

22.605 58

23.848 88

25.208 27

26.645 14

Alte cheltuieli materiale

Lei an

3.293 89

3.31036

3.326 91

3.343 54

Cheltuieli cu ener a termica

Lei/an

26.10? 56

27.543 48

5.694 47

6 019 05

Cheltuieli cu ener.ia electrica

Lei an

3.532 30

3.675.66

549 80

572,57

Cheltuieli cu apa

L£i an

24.35144

25.322 1

26.442 98

27.563 44

Alte cheltuieli din afara (cu utiHtati)

Lei /an

3.678 26

3.880 56

4.101 75

4335 55

.1 iota! cfwttukil materiale st che -iuieli cu utifiț-Țtle

M.M

83589.03

*7

68,479/0

Cheltuieli cu i ersonalui an^alat

Lei an

375.249 10

4J2.398.76

437.967 43

462,493 66

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Lei/an

86.194,72

94.727,99

100.601.13

106334,79

Totalcheftwefi cu personalul

l*î/an ..

461.443,81

------snr_

507.126,75

538*68*1

. 568.728*5.

T.                • .

___________ .. ________J____________________________________

CheHufelî de întreținere si reparații capitale

■ fete? x    33.17838

24/453,71

29*47*8

31.440*9

r

CMitusell genef»;e de administrația

Leyen

2375/44

2,648,93

2J993Z

......

CheHuleK ... logistica ,

Lei/an

lei/an

2.131,73

2355,06

2.176,61

2.198*8

i

“-—

Total costuri operai icrele - VARIANTA CU INVESTIȚIE

'      Lei an

572.700,88

623*23,0*

63835S/I

673*4<94


33.259,67

3.410 92


38.412,16


4.705 55

32.717.58

5.411,83


3.427 97


3.445 11


___4050^654.910,29

34.286.23


140.74S 49


3304,78


3.462 34

45.362 16

5.353 61


37.572 93


6.341,01


41.516 23

3.479 65


47.947 80


43882.66

J-497J5

50.680 82


46.383,97


___7140 35


442735'/"


4JSirÎ7        4.87 Vî 7


731329,26

767.25X10

80458544

843.844 55

885474.70

978369,45

973426.02

132132237

1.071,641 8

1.124 220,71

-

-

28.153 92

29.769 26

31.466 1

33.259 87

35.155 48

37.159 34

39.277 42

41.516,23

43.882 66

46.383 97

3.360 26

3.377 0b

3.393 95

3.41092

3.42797

3.44511

3.462 34

3.479 65

3.49.7 05

3.514 53

6.362 14

6.724 78

7.10809

7.513.25

7.94 51

8.394 1 7

8.872 64

9.378 38

9.912 95

10.477 99

596 51

621 70

648 21

67614

705 se

736.57

769 26

803 74

84014

878 56

28,758 60

30.028 47

31.298 33

32.717 58

34.286 23

35354 88

37.572 93

39.365 67

41.307 81

43.324 65

4.582.68

4.843 89

511959

5 411,83

5.720 31

4 046.? 7

6.391 01

6.755,30

7,140 35

7547 35

71374,10

7 MSI,

79 034.6»

823(9.40

•7337.06

«Ut.M

>01JM,9t

106580,96

U2-U7J5>

--

■IS4.S93 ÎS

507.958.64

532.340 65

557.893 00

584.671 87

612.73612

642.147 45

672.97053

705.273.11

739J2e 22

111.334,06

___116.678.10

624336,73

122.278,65

128.148,02

134.299,13

140.745,49

147.501.27

154581,33

162.001,23

169.777,29

59632732

65451930

686.041,02

71857039

7S3ZS1Î0

7S£Mfc7l

KMS'iISS

88747W

90 R.90351

r~~~~-—a~~

_______

1

35 357.05

3531694

■'SSMSiî

41316,09

-----ex_

4157538

44.123,03

43523,15

7'632534

5X83958

56.768.42

. ... .

2359,52

3J0S32.

3>94,99

3394.';

3304,78

4.1775S

4362.61

r_

L_.                       ___ .

-

-

......................

__

..

.•$<1 •»

s ii*..

ÎJ20J6

. 2442,57

246439

2.287 64

2330,52

7.133.67 .       2356.96

. 2480,53

2.464.W

242848

941.00178

708388,45

?< 1,189,61)

799.11X12

854-088,75

895 479,48 1

COSTURI DE OPERARE JN VARIANTA incrementală

. .. .. ..

■ 1 ■

.. —

■ ’

_

Cheltuieli cu materii le prime si cu mater> a lele consumabile

_

Alte cheltuieli materiale

Lei-'an

-

_

---———

Cheltuieli cu enercia termica

Lei/an

•23.C18.99J

24.753,871

(26.164 841

i27.656.24f

(29.232,65

30.898 91j

32.660151

34.521,77!

_ț!6.489 Sil

(38.569 42|

[40.767 87;

143.091 64|

Cheltuieli cu enerjțla electrica

Lei/an

-

(3,27631/

13.412.161

13.554,83,

'3.704,96.1

3.862,99!

'4.029 411

(4.204,73)

(4 389 51J

14.584.351

J4.789.86l

iS.006.73!

(5.235,69)

Cheltuieli cu apa

lei/an

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati i

lel/an

-

ToU» cheltuieli materiale $» djeftuifili ar uJtțlftatlla

(33.085*1)1   __(3432W?)l

1 ouKjw

(*1.073 .Ml

(4F3Î7.34)

Cheltuieli cu personalul anca at

lel/an

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

lel/an

-

Tot a1 cheltuieli cu personalul

UVw

’.rsT-.

-

K*-.x —s -

h

-

Cheltiieli de întreținere si reparații capitale

lai/an

4.DM.00

441M0

M7M7

S.»|,!O

irWiisi

JUS93

MJSMt

cheltuieli xenerale de admlni$t-''*tl&

l.l/an

......-

-

-- .

?•

- .- ■■

-

-

_

CheliuîeJicu loRstîca

l.Vw

-

..

Afte r.nMtuîeii operaționale

uH/vi

..

-

-

TOTAl COSTURI OPFRATONAlt INCREMENTAI F (MARGINALI)

lal/an

(24.044,031

R34M0J1)

f/6.06^01

BJ7I.U1

.(27.515.40)

pUBSJS)

15.’ .889,53)

__BWyfl

. _ H4MJ4I

09.1 MLîH

Venituri operațional* m varianta fara Mvctthie

Venituri din subvenții de exploatare

Lei/an

572.7CO 88

623.823,07

661.261 42

697.692 98

731.629 26

767.258.10

804.585 24

843.844 55

885.124 70

928.369,46

973.826 02

1.021.522,37

1.071.641,08

1.124.220 71

Venituri din alte activita ti

Lei /an

-

*

Total venituri operaționale

Lei/an

572.700.88

623.823,07

661.261X2

__ .

697.692,98

731.629.26

767.258,10

804.585,24

843.844.55

885.124 70

928369.46

973.826,02

1.021.522.37

1.071.641,08

1.124.220,71

V* nituri apa raționai* în varhnt&cu Inveitltfe

UM

a i-,*

Venituri din subvenții de exploatare

lei /an

572.700 88

623.823,07

638.565 91

673.646,94

708.588,4 5

741.189.60

799-111,12

816.329,14

854.088 75

895.479.48

941.001 78

1.012.419,91

1.032.51(1 50

1.085.10148

Veni tur" din alte activi ta ti

lei an

■ -

Total venituri operaționale

ley'an

572.700,88

623.823.07 i    638.565.S1

673.646,94

708.588,45

741.189, 60

799.111,12

816.329,14

854.088,75

895.479,48

9414)01,78

1.012.419,91

1.032.510 50

1X185.101.48

Venituri cj,-raționale in variama Incrementala

UM

J -• -

Venituri din subvenții deex-loatare

lei/an

- 22.695 51

24.046 03

23.040 41

26.068.50

- 5.47413

27.515,40

31.035.95

- 32.889 99

- 32.824.24

-   9.10246

- 39.130.59

39.119 23

Venituri din alte activi ta ti

Lei/an

-

. - .

Total venituri opera'ionale

lei/an

_

__

[22.695 51)

(24.046,03)

(23.040,81)

[26.068,50]

(5.474,131

(27515.401

(31-035.95)

(32.889 99)

132-824,24}

(9.102.46}

139.130 591

(39.119,23)


I labetal nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

<JM

Anali

Mul 2

Anul 3

Anul 4

Costul» MtualirM* total» anuale In va’uwiț* fata Invettie

{lei

550.673,93

576.759,49

557859,00

596.390,88

Colturi actualizate totale anuale In varianta cu inveitie

iLei

550.673.93

880.869 13

56/637,77

575.835,23

Costuri actualitate totale anuale incrementale

iLei

0,00

304.109 64

-20.17622

-20.554,65

Cost total actualizat - Incremental

,Lel

82A5C.15

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani]

It C02

73,86

Raportul ACE

k«i/.tCO2

1.116,26

601 345.92

606 375,22

611416,66

616 59IJ4

621876.M

«27.173,14

S3237B.BJ

638.039,85

643.599,86

649209,45

582.408,06

595 772-91

607.258.77

596.483,71

600,071.43

604353,55

611.256.81

632.354.49

620.099,05

626.619,07

-18.937,87

-20.602,31

-4.159,89

-20.105.23

-21.805.45

-22.219,30

-21322.00

-S.685J7

-23.500,82

-2239038

_Pagina 51


Anexa 3 - Graficul activităților

Activitatea

Nr luni

Anul 2017

Anul2010

Feb

Mar

April

Mai

Iun

lut

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

lan

Feb

Mar

April

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

1. AcHvitati realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

Activ. 1.1

Activitatea de pregătire a proiectului de investita in baza Contractului Subsecvent nr.16723/18.09.2014

8

Subactiv. 1.1.1

Elaborarea studii teren

7

&

nr

Subactiv. 1.1.2

Elaborare expertiza tehnica, audit energetic si certificat de perfomanta energetic inițial

7

Obținerea Certificatului de urbanism, Elaborarea documentațiilor necesare

Subactiv. 1.1.3

obținerii acordurilor, avizebr si autorizațiilor aferente obiectivului de investiție,

1

faza DAU

4

Subactiv. 1.1.4

Obținerea de avize/acorduri/autorizatîi de principiu

1

4

Subactiv.! 1.5

Elaborarea DALI

3

Subactiv. 1.1.6

Elaborarea Cererii de finanțare

2

4

II. Ăctivitati ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

A ctiv. IL1

Asfstento tehnico in evaluarea proiectului si semnarea contractului de finanțare

““~ ■ ——  ———

3

5

Subactiv. 11.1.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

' 3

5

Activ. U.2

Act/vjfoteo de pregătire a documentatrilor de atribuire sr derularea procedurilor de achiziție

6

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si

Subactiv. 11.2.1

semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii (management de

proiect, Informare si publicitate, audit financiar, dirigentie de șantier,

verificarea proiectării) si execuție lucrări si furnizare echiparrente/dotări

Activ. 11.3

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

'3

Subactiv. 11.3.1

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizebr

3

Subactiv. il.3.2

întocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție

3

Subactiv. II.3.3

Realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

2

Activ. 11.4

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

4

Subactiv. 11.4.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectanta bi

' 2

-

isl

Activ, fi.5

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

5

Subactiv. 11.5.1

Prestarea serviciiitor de dirigentie de șantier

5

îl

Documentație de realizare a lucrărilor de intervenții

Pagina 52


Activitatea

Nr luni

Anul 2017

Anul 2018

Feb

Mar

April

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

lan

Feb

Mar

April

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Activ. 11.6

Activitatea de realizarea investiției de baza

’ 2

-

-

Subactiv. 11.6.1

Construcții si instalații *

2

15

15

Subactiv. 11.6.2

Livrare echipamente/dotări

2

15

15

Subactiv. It.6.3

Activîtati conexe investiției de baza

2

15

15

Subactiv. II.6.4

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2

15

15

Subactiv. II.6.5

Organizare de șantier • cheltuieli conexe

2

15

15

Subactiv. II.6.6

Comisioane, cote» taxe, costulcreditului

2

15

15

Subactiv. II.6.7

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2

15

15

Activ. 11.7

Managementul proiectului

’m

Subactiv. IL7.1

Monitorizarea implementării proiectului si a contractelor de achiziție încheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului

10

Subactiv 11.7.2

Activitatea de solicitare cereri de plata sî/$au rambursare a cheltuielilor proiectul»

10

Activ. 11.8

Derularea actMtatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului

1 10

Subactiv. 11.8.1

Publicitate cu privire la începerea proiectului

1

Subactiv. II.8.2

Publicitate cu privire la promovarea proiectului

2

Subactiv. li.8.3

Publicitate cu privire la rezultatele proiectului

1

Activ. 119

Auditarea proiectului

' 8

Subactiv. i 1.9.1

Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final

8

Activ. H.iO

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

1

Subactiv. 11.10.1

întocmirea si depunerea cererii de rarrbursare finale

1

ANEXA nr.2 la HCL nr.£Z./.«^ZZ


DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI aferenți proiectului: “EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COȘBUC”

 • 1. DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Municipiul Ploiești, deține in proprietate imobilul din Ploiești aflat la adresa strada Alexandru Lapusneanu nr.17, înscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr.137668 cu numărul cadastral 137668, format din teren cu suprafața de 6426 mp in acte si construcții pentru invatamant însumând suprafața construita la sol de 766 mp, construcții:

 • • CI - Spațiu invatamant (Corp A) - P+1E (SC = 303 mp, SCD=606mp)

 • • C2 - Spațiu invatamant (Corp B) - P+1E (SC = 409 mp, SCD=818mp)

 • • C3 - Atelier mecanic - Demisol (SC - 54 mp, SCD=54 mp)

Imobilul care face obiectul proiectului este clădirea cu funcțiunea spațiu de invatamant CI.

Suprafața construita la sol este de 303 mp.

Suprafața construita desfasurata este de aprox. 606 mp.

In raport cu strategiile naționale si europene, in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, având drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

 • •  clădirea nu este adaptata persoanelor cu dizabilitati locomotorii, conform NP051-2012.

si următoarele necesitați:

UAT suporta cheltuieli ridicate din bugetul local pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice


Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii publice in care funcționează clădirea cu funcțiunea spațiu de invatamant CI.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

Particularități ale amplasamentului:

Imobilul analizat se afla in intravilanul municipiului Ploiești, Strada Alexandru Lapusneanu, nr. 17.

Imobilul care face obiectul proiectului este clădirea cu funcțiunea spațiu de invatamant CI.

Suprafața construita la sol este de 303 mp.

Suprafața construita desfasurata este de aprox. 606 mp.

Descrierea investiției;

SCENARIUL I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala decorativa.

soclul

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate' cu prevederile GP 123/2013:

© desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

o se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

® se vor rectifica rosturile

® se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

o plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

® mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

5

® profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

® straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va


lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc Al sau A2-sl,dO,- vata minerala bazaltica, dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri fațada

5


In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie PVC cu minim 5 camere si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolație pentru a evita punțile termice.

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Pentru adaptarea clădirii sălii de sport la cerințeld de'securitate la incendiu se va realiza un gol de ușa in vederea evacuării, amplasat pe fațada Nord-Vest. In golul nou realizat se va monta tâmplărie din pro file de Al cu rupere de punte termica.

Sistem constructiv pentru plaseului peste etajul 1

Planșeul peste etajul 1 se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

® repararea straturilor existente - daca este cazul, curatarea acestora sau îndepărtarea elementelor degradate

0 realizarea unei structuri de lemn a pardoselii pentru protecția stratului de termosistem la accesul pentru mentenanta

 • •  aplicarea unei termoizolații din placi semirigide de vata bazaltica cu grosime de 25cm

 • •  aplicarea stratului de uzura a pardoselii - OSB

0 se va repara sistemul de evacuarea apelor pluviale (jgheaburi si burlane) acolo unde este posibil si se va înlocui acolo unde exista degradări mari

Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

® desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

® aplicarea unei hidroizolații flexibile pe baza de ciment, pe o inaltime minim 60cm deasupra terenului amenajat,

® aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 60 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, aplicarea unei tencuieli decorative de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Lucrări         de

eficientizare      a

consumului    de

energie electrica pentru iluminat

Proiectul tratează pentru faza DALI eficientizarea energetica a imobilului prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri LED si următoarele categorii de lucrări aferente imobilului:

o -instalații de iluminat general cu LED;

© -instalații de iluminat de securitate: anti panica, pentru marcarea cailor de evacuare, pentruintervenții pentru marcarea hidranților

Alimentarea cu energie electrica este in sarcina beneficiarului prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ce este precizata in avizul furnizorului de energie.

Racordul la gospodăria electrica principala este echipat cu bloc de măsura pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsura constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA, respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA, conform art 4.2.2.8 din Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ 17-2011

Se propune implementare un sistem fotovoltaic de tip ,Jiibrid” fara injectare in rețea de 2.7 Kw. Energia neutilizata va fi înmagazinata prin intermediul a unui acumulatori solar 48V/3KWh.Sistemul va fi alcătuit din 10 panouri de 265 de W si un invertor hibrid de 5KW. Avantajul acestui sistem față de un sistem on-grid sau off-grid este că vă permite ca pe același circuit să se asigure consumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea astfel încât sistemul să funcționeze și ca un UPS dacă este nevoie, iar atunci când nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă consumul să se preia automat necesarul de energie din rețea

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform »

specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Iluminatul interior va avea valențe de iluminat de lucru, asigurând cerințele conceptului de iluminat:

- utilizarea unor surse luminoase cu performante

luminotehnice ridicate                       c

distribuția controlata a luminantelor in câmpul vizual prin sisteme de dispersie si dirijare a fluxului luminos

 • -  dimensionarea iluminatului conform normelor luminotehnice care impun niveluri de luminare optima de confort si siguranța

 • -  corelarea soluției luminotehnice cu contrastele de culori ale decorurilor si ale mobilierului

Corpurile de iluminat alese au caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiu] deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare. Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale. Se executa cu cabluri de cupru de tip cyyf 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferenția] de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalații de iluminat de securitate

Lămpile iluminatului de securitate trebuie să fie în funcțiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de

cupru de tip CyyF 3xl.5mmp.

Iluminat de securitate împotriva panicii

Iluminatul de securitate antipanică pentru dormitoare se va realiza prin intermediul a doua corpuri de iluminat led liniare 20 W ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute, de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip CyyF 4xl.5mmp

Iluminat de securitate pentru marcarea hidranților

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru marcarea hidranților din clădire prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip CyyF 3x1.5mmp.

Iluminat de securitate pentru intervenții

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru intervenții in zonele unde exista armaturi pentru instalațiile de securitate la incendiu prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate vor fi integrate în iluminatul normal și se vor folosi concomitent. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate care fac parte din iluminatul normal si sunt marcate sau sunt echipate cu lămpi de altă culoare pentru a se deosebi de lămpile iluminatului normal.

Sistem         de

producție energie termica din surse regenerabile

Pentru asigurarea încălzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt format dintr-o instalație cu pompe de căldura de tip sol-apa si un modulul termic racordat la rețeaua locala de încălzire.

Sistemul va fi complet echipat si automatizat (pompe de căldura, schimbător de căldura in placi, acumulatoare apa calda, sistem complet de automatizare, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expansiune, supape de siguranța, robineți etc)

Instalația va funcționa prioritar cu agent termic furnizat de pompele de căldura, iar in situația in care temperatura exterioara
va scădea sub temperatura de calcul de -15°C, instaraO^m suplimentată cu energie termica de la rețeaua locala de termoficare.

Circuitul de automatizare va include controlerul, senzorii de temperatura exteriori, senzori interiori de temperatura, circuite de comanda ale vanelor electrice.

Instalația de pompa de căldura.

Au fost prevăzute un număr de 10 sonde termice verticale pentru preluarea energiei din sol, care se vor introduce in sol pana la adâncimea de 100 m, forajele având diametrul de 150 mm si situate la cca. 5m distanta unele de altele.

In fiecare dintre foraje se introduc doua circuite „U”. Fiecare circuit este compus dintr-un capăt de sonda (profil „U”) si din țevi continue (fara îmbinări) confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. După introducerea celor doua circuite forajul se umple cu bentonita. Prin urmare, circuitele prin care circula agentul termic sunt complet închise, sigilate astfel incat agentul termic nu intra in contact cu solul si nu afectează pânza de apa freatica.

Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/ colector amplasat intr-un cămin îngropat in exteriorul clădirii si direcționat printr-un circuit, către pompa de căldura din camera tehnica. Se va realiza un cămin distribuitor -colector destinat forajelor, din beton armat, cu dimensiunile in plan de 3x3m si inaltimea utila de 2m.

Instalația cu radiatoare.

Pentru încălzirea încăperilor, se va folosi sistemul de încălzire cu corpuri statice amplasate in fata suprafețelor vitrate, dimensionate pentru temperatura joasa ( 55/ 45°C ).

Radiatoarele din holuri si sălile de grupa vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete cu cap termostat pentru economie de energie, montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur.

Radiatoarele din zonele anexe: bucătărie, grupuri sanitar, depozite etc, vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete montate pe conducta de tur si retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventilă automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) manșoane de protecție.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Alimentarea cu agent termic a instalației de încălzire de la pompa de căldura sau de la furnizorul de energie termica in regim centralizat, circuitul de automatizare comutând sursa de alimentare in funcție de temperatura exterioara.

Instalația de ventilare

»

Băile si grupurile sanitare vor fi ventilate natural prin deschiderea ferestrelor din acestea. Admisia de aer se va realiza prin neentaseitatile ușilor de acces in grupurile sanitare.

Echipamentele pentru sistemele de pompe de căldura si panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-un container prefabricat 2.50x7.30m, amplasat in exteriorul clădirii, spre latura de sud-est, in limita proprietății. Containerul va fi amplasat pe o platforma betonata. Containerul va avea structura metalica si închideri din panouri sandwich din tabla zincata cu miez de poliuretan.

 • 2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

i

Valori art. 1 din HCL

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

1.773.694,59

C+M inclusiv TVA

Lei

1.324.964,74

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

Lei

70.051,11

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

Lei

34.072,87

II

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA

UM

Valoare

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA

Lei

1.773.694,59

(1 euro = 4,5172 lei)

Euro

392.653,54

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

1.324.964,74

Euro

293.315,49

III

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M)

UM

Valoare

Anul 2017

INV (Lei)

9.000,00

C+M (Lei)

0

Anul 2018

INV (Lei)

1.764.694,59

C+M (Lei)

1.324.964,74

IV

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

14 luni

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicator

Valoare

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

43.757

Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

70.799

Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

27.042

pentru incalzire/racire (kWh/an),

20.230

pentru iluminat (kWh/an),

6.813

Consumul mediu anual de energie (kWh/mp,an)

98.5 (kWh/mp,an)

Adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati

2 x grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

1 x rampa acces persoane cu

Indicator

Valoare

dizabilitati

Adaptarea clădirii la cerințele PI 18/1999

1 x scara exterioara evacuare etaj

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicator

Valoare

Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

15,64

Consum anual de energie primara (kWh/an)

46.818

EȘALONARE CHELTUIELI

Denumire indicator

Total

(Lei inclusiv

TVA)

IMPLEMENTARE

2017

2018

TOTAL GENERAL

1.773.694,59

9.000,00

1.764.694,59

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

1.703.643,48

9.000,00

1.694.643,48

din care contribuție beneficiar (2%)

34.072,87

180,00

33.892,87

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

70.051,11

70.051,11

SC INTERGROUP ENGINEERING SRL


Apel: POR/97/3/1/Creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Proiect: cod SMIS 117892 - EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC

Solicitarea de clarificare 1

Stimate Solicitant,

Urmare a verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare depuse de dumneavoastră pentru a fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, vă rugăm să ne transmiteți următoarele clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de finanțare:

Evaluare

 • 1.         Se va retransmite, in format excei, Macheta privind analiza și previziunea financiară, conform cerințelor Ghidului Solicitantului;

 • 2.        Se va retransmite, conform adresei AM POR nr. 100930/21.08.2017 anexata prezentei, Nota privind încadrarea în standardele de cost, avand completate valorile din proiect/ din normative (HG 1061/2012) si se vor depune documente justificative care au stat ia ia baza stabilirii costului aferent (pentru lucrările de intervenție care nu se incadreaza in standardul de cost sus menționat):

pentru lucrări se vor prezenta minim trei oferte de preț, liste de cantitati si preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective,etc

pentru echipamente se vor prezenta minim trei oferte de preț, in care sa se precizeze clar daca aceste echipamente sunt/nu sunt achiziționate cu montaj si după caz daca este/nu este inclusa si intretinerea acestor echipamente la exploatare sau se vor transmite documente justificative care au stat la la baza stabilirii costului aferent, astfel:

pentru lucrări se vor prezenta minim trei oferte de preț, liste de cantitati si preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective,etc

pentru echipamente se vor prezenta minim trei oferte de preț, in care sa se precizeze clar daca aceste echipamente sunt/nu sunt achiziționate cu montaj si după caz daca este/nu este inclusa si intretinerea acestor echipamente la exploatare

 • 3.         Se va transmite, in format excei, documentul prevăzut in Corrigendumui din 26.05.2017 la Ghidul Solicitantului prin care au fost determinați indicatorii;

 • 4.         Se vor clarifica si corecta diferentele valorice dintre bugetul din MySMIS , macheta financiara / declarația de angajament si hotararea CL Ploiești de aprobare a indicatorilor.

 • 5.        Avand in vedere ca atat in documentația tehnica cat si in documentele cadastrale este menționata existenta corpurilor C2 si C3, alipite de corpul C1, se va clarifica daca cele trei ciadiri sunt independente structural, astfel incat sa fie îndeplinit criteriului 16 de eligibilitate din Ghidul solicitantului- Clădirea este independenta structural (se vor transmite documente documente semnate de către expertul tehnic de structura ).

 • 6.         Anul construcției clădirii este 1930 (perioada anilor 1930) in DALI, in expertiza tehnica si in Raportul de audit energetic , dar in Extrasul de CF anul construcției este 1969 . Deasemenea in raportul de audit energetic se menționează ca podul a fost termoizolat la momentul construirii - acum 48 de ani. Se vor clarifica aceste aspecte.

 • 7.         Se vor clarifica suprafețele corecte ale clădirii C1 care face obiectul proiectului, avand in vedere ca in documentație se menționează suprafețe mai mari decât in documentele de proprietate:

Conform extras CF : Sc=283 mp si Scd= 566mp ;

Conform HCL Ploiești nr.351/02.10.2018 (de aprobare a indicatorilor): Sc=283 mp si Scd= 566mp ;

Conform DALi si expertiza tehnica :Sc=313 mp si Scd= 626mp

Conform raport de audit energetic : Scd=610,90 mp.

Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


A

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local' 4 nr.351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnicortS^onaniiti Și a 7 Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru Obiectivul ;

«Eficientizare Energetică Școala Gimnazială „George Cdșlmc^

Pentru eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale „George Cosbuc”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117892 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.3 51/2017 a Municipiului Ploiești s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Școala Gimnaziala „George Cosbuc”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile si terenurile in care îsi desfasoara activitatea consiliul local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse in domeniul public.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale: „terenurile si clădirile unităților de educație timpurie, de invatamant preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale”.

Având in vedere solicitarea de clarificări transmisa de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare al Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul «Eficientizare Energetică Școala Gimnazială „George Coșbuc”», în sensul înlocuirii anexei nr.l cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Față de cele menționate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat

PRIMAR,

Adrian Florin Dl

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

NR.^JJZ       &Z/______


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare al Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul «Efîcientizare Energetică Școala Gimnazială „George Coșbuc”»

Pentru eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale „George Cosbuc”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117892 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.351/2017 a Municipiului Ploiești s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Efîcientizare energetica - Școala Gimnaziala „George Cosbuc”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile si terenurile in care îsi desfasoara activitatea consiliul local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse in domeniul public.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale: „terenurile si clădirile unităților de educație timpurie, de invatamant preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale”.


Având in vedere solicitarea de clarificări transmisa de Agenția pentru Dezvolțâre Regionala Sud Muntenia, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare al Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul «Eficientizare Energetică Școala Gimnazială „George Coșbuc”», în sensul înlocuirii anexei nr.l cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Față de cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Tehnic-Investitii

Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Mihaela IAMANDI Madalina CRĂCIUN


Direcția Economică


Direcția Relații Internationale

Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOIUAVIZAT,

Direcția Administrație Publică. Juridic-Contencios, Achiziții

Director Executiv,

Mariana GA VRILA

Publice, Contracte

Director Executiv,

Andreea CRISTEA


întocmit, Sef serviciu, C.

Nitu


1

Se va preciza: oferta sau comanda de proiectare.

2

“ Se completează dacă cel puțin unul din pct. a + d nu sunt respectate.

3

Concluzia CTE poate fi ADMIS/RESPfNS.

4

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

5

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si-instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări șe detaliază de către proiectant pe dorpenii/subdomenii de construcții sispecialitati de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

6

In cadrul subcap.4.1 ■ Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.